Une langue est dite morte quand il n'existe plus de locuteurs l'utilisant comme outil de communication dans la vie courante sous la forme dite morte.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Une langue est dite morte quand il n'existe plus de locuteurs l'utilisant comme outil de communication dans la vie courante sous la forme dite morte.
 • Ölü dil, daha önce konuşulmuş olup artık konuşanı kalmayan dildir. Sümer, Hunca, Elam, Hatti, Hitit, Trakça ve Ubıhça (yani Vıbıh, [Убых]) dili gibi.
 • Bahasa mati adalah bahasa yang tidak memiliki penutur asli lagi atau memang tidak dipergunakan lagi. Sebuah bahasa apabila tidak didokumentasikan akan hilang selamanya apabila sudah tidak ada penuturnya lagi. Tetapi apabila didokumentasikan maka bahasa tersebut akan "dihidupkan" lagi. Beberapa bahasa mati: Bahasa Sumeria yang pernah dituturkan di daerah yang sekarang disebut Irak. Bahasa Galia yang dituturkan di daerah yang sekarang disebut Perancis.
 • 言語学における死語(しご)とは一般に自然言語のなかで日常話者が存在しなくなったため実際には使用されていない言語を意味する。学校教育による支配階級の言語の強要、英語・フランス語・スペイン語・ポルトガル語などの旧植民地支配勢力の言語が強まり、少数民族の固有言語は世界各地で絶滅(消滅)の危機にさらされている。
 • Мёртвый язы́к — язык, не существующий в живом употреблении и, как правило, известный лишь по письменным памятникам, или находящийся в искусственном регламентированном употреблении. Обычно такое происходит, когда один язык полностью заменяется в употреблении другим языком (т. н. «языковой сдвиг»), как, например, коптский язык был заменён арабским, а множество исконных американских языков были вытеснены английским, французским, испанским и португальским языками. При вымирании языка, на последних этапах своего существования он становится характерным только для определённых возрастных (и социальных) групп. Мёртвыми языками часто называют архаичные формы живых, активно употребляемых языков.В некоторых случаях мёртвые языки, перестав служить средством живого общения, сохраняются в письменной форме и используются для нужд науки, культуры, религии. Примерами такого развития являются: латинский язык (с VI в. до н.э. по VI в. н.э.) — мёртвый язык, который является предком современных романских языков (хотя и по сей день используется наукой и Католической церковью); древнерусский язык (письменные памятники XI—XIV в.) — мёртвый язык, развившийся в современные восточнославянские языки; древнегреческий язык (с конца 2 тысячелетия до н.э. до V века н.э.) — развившийся в современные новогреческие языки и диалекты.В некоторых случаях вымерший язык продолжает использоваться в научных и религиозных целях. Среди многих мёртвых языков, использующихся подобным образом, — санскрит, латинский, церковнославянский, коптский, авестийский и др.Есть пример, когда мёртвый язык вновь стал живым — так произошло с ивритом.Чаще всего литературный язык отрывается от разговорного и застывает в каком-то своем классическом облике, далее почти не изменяясь; когда же разговорный язык вырабатывает новую литературную форму, старую можно считать превратившейся в мёртвый язык (примером такой ситуации может быть турецкий язык, сменивший в 20-х годах XX века османский язык как язык образования и делопроизводства в Турции).
 • Dode talen zijn in de taaltypologie talen die in tegenstelling tot levende talen in het dagelijks leven niet meer als voertaal worden gebruikt, met andere woorden talen die niemand meer beschouwt als zijn of haar moedertaal. Over de vraag of een taal echt dood is, bestaat dikwijls verschil van mening. Zo zou men bijvoorbeeld kunnen stellen dat het Latijn weliswaar geen moedertaalsprekers meer heeft, maar als voertaal volop voortleeft in de liturgie en/of in de talen die er rechtstreeks uit zijn voortgekomen, dat wil zeggen de moderne Romaanse talen. Het Latijn zou dan eerder als een historische dan als dan een dode taal moeten worden beschouwd. Hetzelfde geldt voor het Oudgrieks, waar het Nieuwgrieks rechtstreeks van afstamt.Deze talen worden wel nog onderwezen in het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs, maar vaak ligt de nadruk daar op het vertalen van teksten die geschreven zijn in de dode taal, en niet zozeer op het kunnen spreken ervan. Bijvoorbeeld staat in België het kunnen vertalen van Nederlands naar Latijn niet meer in de eindtermen van een richting Latijn uit het middelbaar onderwijs.Sommige dode talen zijn kunstmatig "gereanimeerd", bijvoorbeeld het in de 18e eeuw uitgestorven Cornisch. Ook het Hebreeuws is heel lang niet als voertaal in het dagelijks leven (wel in de liturgie) gebruikt, zodat het in die zin een dode taal was. Sinds de 19e eeuw is het Hebreeuws echter ook weer de moedertaal van een aantal overwegend joodse sprekers. In 1914 werd het Hebreeuws weer de taal van het joodse deel van Palestina. Dat was onder meer vrucht van het werk van Eliëzer Ben-Jehoeda, die onder meer een woordenboek had geproduceerd., Dit is een van de zeldzame voorbeelden van een dode taal die weer tot leven is gewekt, ook al is het natuurlijk onmogelijk om de gesproken taal nog precies zo te laten zijn als duizenden jaren geleden.Er bestaan desondanks onder taalkundigen twijfels of het echt mogelijk is een dode taal opnieuw tot leven te wekken. Vooral in gevallen waarin tussen de dood van de laatste spreker en de eerste "reanimatiepogingen" meerdere jaren of zelfs eeuwen liggen, is het onwaarschijnlijk dat de oorspronkelijke accenten, intonaties en idiomatische bijzonderheden dezelfde zijn als in de oude, uitgestorven taal, hetgeen hoogstwaarschijnlijk ook voor het Hebreeuws geldt. Het argument is dat hier in feite, op basis van oude bronnen, een nieuwe taal wordt gecreëerd. David Crystal beweert dat een taal uitsterft, zodra er nog één spreker overblijft; taal is immers een communicatieproces, en bestaat slechts in zoverre twee mensen ze gebruiken om met elkaar te communiceren. Een dode taal blijft in die zin dus voor altijd dood; mensen die zich een oude taal eigen maken, leren in feite in een vreemde taal met elkaar spreken, die nooit meer de oude taal als dusdanig kan zijn.Voorbeelden van dode talen zijn: Latijn Oudgrieks Cornisch Gotisch Oudkerkslavisch Oudpruisisch Egyptisch Eyak, een in 2008 uitgestorven taal.Voor een overzicht van artikelen over dode talen, zie Categorie dode taal.
 • An extinct language is a language that no longer has any speakers, or that is no longer in current use. Extinct languages are sometimes contrasted with dead languages, which are still known and used in special contexts in written form, but not as ordinary spoken languages for everyday communication. However, language extinction and language death are often equated.
 • Eine ausgestorbene Sprache ist eine historische Sprache, deren Sprecher ausgestorben sind bzw. deren Sprecher zu einer anderen Sprache übergegangen sind (sich an eine andere Sprachgemeinschaft assimiliert haben).Für das Aussterben von Sprachen gibt es verschiedene Ursachen. Ausgestorbene Sprachen sind abzugrenzen von „toten“ Sprachen, deren Sprecher nicht im eigentlichen Sinne ausgestorben sind, sondern die historische Vorläufer heutiger Sprachen darstellen (z. B. sind die Sprecher des Lateins nicht ausgestorben, sondern haben ihr Vulgärlatein im Laufe der Zeit mehr und mehr verändert, bis daraus die heutigen romanischen Sprachen entstanden.)
 • Una llengua morta és una llengua extinta que no es parla en cap comunitat en concret i no és la llengua materna de cap individu, sinó que roman només com a testimoni del passat o en documents escrits.Algunes llengües mortes continuen en certs usos, com segona llengua, llengua clàssica o litúrgica, encara que la llengua ja no sigui adquirida per ningú com a llengua materna. En aquests casos la llengua no segueix el camí normal d'evolució i desenvolupament que ocorren al llarg del temps en les llengües vives.S'ha donat el cas de llengües mortes ressuscitades, com el còrnic i l'hebreu. També hi ha llengües, com el llatí, que s'han continuat usant en l'alta cultura, l'educació, l'escriptura i la litúrgia molt després de desaparèixer en l'ús quotidià.
 • Uma língua extinta é uma língua que não tem mais falantes nativos (ou seja não há ninguém que nasça e que a utilize como primeira língua) nem pode ser estudada, devido à ausência de documentos que atestem como era a linguagem. Deve-se distinguir entre língua extinta e língua morta. Uma língua morta, como o latim, mesmo sem ter falantes nativos, tem bastante documentação e pode ser estudada, aprendida e até usada no presente. As línguas extintas, ao contrário, só têm sua existência comprovada por meio da tradição oral de outros idiomas aparentados, embora muitas vezes haja tentativas de reconstruí-las pelos especialistas. Um exemplo de língua extinta é o proto-indo-europeu.
 • Una lingua estinta (o lingua morta) è una lingua che non ha più locutori nativi. Normalmente ciò avviene quando una lingua è soggetta ad estinzione linguistica e viene direttamente rimpiazzata da una lingua diversa, ad esempio il copto sostituito dall'arabo e molte lingue native americane, sostituite da inglese, francese, spagnolo e portoghese.Il termine lingua morta si riferisce comunemente anche ad una lingua più antica che è cambiata significativamente e si è evoluta in un nuovo, autonomo gruppo linguistico, di cui risulti ormai completato il processo di separazione linguistico. Il latino ad esempio è una lingua morta non avendo locutori nativi, ma è la base del latino volgare, che nei secoli si evolverà nelle moderne lingue romanze. Parimenti il sanscrito è la base delle moderne lingue indoariane e l'antico inglese è la base dell'inglese moderno.In alcuni casi una lingua estinta rimane in uso per funzioni scientifiche, legali o ecclesiastiche. Il sanscrito, il latino, l'antico slavo ecclesiastico, l'avestano, il copto, il tibetano antico ed il ge'ez sono fra le tante lingue estinte usate come lingue sacre.Una lingua che ha locutori nativi in vita è chiamata lingua viva. Secondo Ethnologue sono conosciute 6.912 lingue vive.In almeno un caso, l'ebraico, una lingua liturgica estinta è stata rianimata per diventare lingua viva. Ci sono stati altri tentativi di rianimazione linguistica (ad esempio il mannese ed il cornico), ma il loro successo è stato dibattuto, non essendo chiaro se diventeranno mai la lingua nativa comune di una comunità di locutori.
 • 사어(死語)란 더 이상 모국어로서 사용하는 사람이 없는 언어를 의미한다. 일반적으로 이러한 현상은 한 언어가 다른 언어에 의해 대체되면서 일어나는데 아랍어에 의해 대체된 콥트어나 영어, 프랑스어, 스페인어, 포르투갈어에 의해 대체되어 버린 아메리카 원주민 언어들의 경우가 여기에 해당한다.이렇게 대체되는 경우 말고도 빠른 언어변이로 말미암아 결국 다른 언어가 되어서 이전의 언어가 사어가 되는 경우가 있다. 오늘날 로망스어군의 언어들은 라틴어에서 기원하였으나 언어변이로 각기 개별언어가 되면서 라틴어는 사어가 되었다. 산스크리트어나 고대 영어 등도 이 경우에 해당한다.일부 특수한 경우에 이렇게 사멸된 언어가 과학, 법, 종교 등의 분야에서 계속해서 남아 있는 경우가 있다. 산스크리트어나 라틴어, 고대 교회 슬라브어, 아베스타어 등이 이러한 경우에 해당한다. 또한, 개별 언어로서는 사어이나 라틴어, 산스크리트어처럼 일찍이 문어체계를 세우고 문화적 영향을 크게 미친 경우는 차용어로 직계 언어나 다른 언어에 큰 영향을 미친다. 기록에 남지 않은 언어들도 다른 언어에 단어수준에서는 흔적을 남긴다.
 • Mrtvý jazyk je jazyk, který již nemá žádné rodilé mluvčí. Příkladem mrtvého jazyka je latina. Jazyk se stává mrtvým, pokud je nahrazen jiným. Například koptština byla nahrazena arabštinou a mnohé jazyky původních obyvatel obou amerických kontinentů byly nahrazeny angličtinou, francouzštinou, španělštinou nebo portugalštinou. Zánik jazyka se též objevuje tehdy, když jazyk prodělá rychlý vývoj nebo splyne s jiným, případně dá vzniknout novému, příbuznému ale odlišnému jazyku (nebo skupině jazyků). To je příklad latiny, zaniklého jazyka. který je předchůdcem moderních románských jazyků. Podobně sanskrt je předchůdcem mnoha dnešních indoárijských jazyků (hindština, nepálština, bengálština, romština a mnoha dalších) či stará angličtina je předchůdcem angličtiny. V Indii je údajně vesnice Mathoor, kde děti mluví sanskrtem. [1].V některých případech je mrtvý jazyk používán vědci, právníky nebo v náboženství. Sanskrt, latina, staroslověnština, avestština, koptština,stará tibetština a geezština jsou jedny z mnoha jazyků, používaných jako církevní.Jazyk, který má rodilého mluvčího, se nazývá živý jazyk. Ethnologue uvádí, že existuje 6,912 známých živých jazyků. [2]Hebrejština je příkladem dříve zaniklého liturgického jazyka, který byl obnoven a stal se znovu živým jazykem. V poslední době existuje více pokusů o oživení zaniklých jazyků jako např. keltských jazyků manštiny a kornštiny. Zatím však není zřejmé, do jaké míry budou takové pokusy úspěšné a zdali se dané jazyky znovu stanou rodnými jazyky.
 • Hizkuntza hil esaten zaio inork ama-hizkuntza legez ez daukanari. Une horretatik aurrera, hizkuntza horrek ez du jarraitzen hizkuntza biziek izaten duten garapen eta aldaketa prozesua.
 • Se llama lengua muerta o lengua extinta a una lengua que no es la lengua materna de ningún individuo, y por tanto tampoco se usa en ninguna comunidad natural de hablantes.Algunas lenguas muertas continúan en ciertos usos, como segunda lengua, lengua clásica o lengua litúrgica, aunque la lengua ya no sea adquirida por nadie como lengua materna. Aún en esos casos la lengua no sigue el camino normal de evolución y desarrollo que ocurren a lo largo del tiempo en las lenguas vivas.El término extinción lingüística se reserva generalmente para describir el proceso de sustitución lingüística por el cual una lengua puede llegar a perder todos sus hablantes.
 • Język martwy – język, który nie jest już używany jako środek komunikacji międzyludzkiej. Może on być jednak stosowany w formie pisanej czy ustnej jako np. język liturgiczny, co odróżnia go od języków wymarłych. Do języków martwych zaliczyć można m.in. sanskryt, język koptyjski i język cerkiewnosłowiański. Czasem sanskryt uważa się za język wegetujący, a nie za martwy. Jest to właściwsze o tyle, że dla ok. 3000 osób jest to język ojczysty.
 • A holt nyelv olyan nyelv, amelyet már nem használ egyetlen nemzet, nép vagy közösség sem, vagyis nincsenek (akár egy-, akár kétnyelvű) anyanyelvi beszélői.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 80643 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 6668 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 55 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108611722 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Une langue est dite morte quand il n'existe plus de locuteurs l'utilisant comme outil de communication dans la vie courante sous la forme dite morte.
 • Ölü dil, daha önce konuşulmuş olup artık konuşanı kalmayan dildir. Sümer, Hunca, Elam, Hatti, Hitit, Trakça ve Ubıhça (yani Vıbıh, [Убых]) dili gibi.
 • Bahasa mati adalah bahasa yang tidak memiliki penutur asli lagi atau memang tidak dipergunakan lagi. Sebuah bahasa apabila tidak didokumentasikan akan hilang selamanya apabila sudah tidak ada penuturnya lagi. Tetapi apabila didokumentasikan maka bahasa tersebut akan "dihidupkan" lagi. Beberapa bahasa mati: Bahasa Sumeria yang pernah dituturkan di daerah yang sekarang disebut Irak. Bahasa Galia yang dituturkan di daerah yang sekarang disebut Perancis.
 • 言語学における死語(しご)とは一般に自然言語のなかで日常話者が存在しなくなったため実際には使用されていない言語を意味する。学校教育による支配階級の言語の強要、英語・フランス語・スペイン語・ポルトガル語などの旧植民地支配勢力の言語が強まり、少数民族の固有言語は世界各地で絶滅(消滅)の危機にさらされている。
 • An extinct language is a language that no longer has any speakers, or that is no longer in current use. Extinct languages are sometimes contrasted with dead languages, which are still known and used in special contexts in written form, but not as ordinary spoken languages for everyday communication. However, language extinction and language death are often equated.
 • Hizkuntza hil esaten zaio inork ama-hizkuntza legez ez daukanari. Une horretatik aurrera, hizkuntza horrek ez du jarraitzen hizkuntza biziek izaten duten garapen eta aldaketa prozesua.
 • Język martwy – język, który nie jest już używany jako środek komunikacji międzyludzkiej. Może on być jednak stosowany w formie pisanej czy ustnej jako np. język liturgiczny, co odróżnia go od języków wymarłych. Do języków martwych zaliczyć można m.in. sanskryt, język koptyjski i język cerkiewnosłowiański. Czasem sanskryt uważa się za język wegetujący, a nie za martwy. Jest to właściwsze o tyle, że dla ok. 3000 osób jest to język ojczysty.
 • A holt nyelv olyan nyelv, amelyet már nem használ egyetlen nemzet, nép vagy közösség sem, vagyis nincsenek (akár egy-, akár kétnyelvű) anyanyelvi beszélői.
 • Mrtvý jazyk je jazyk, který již nemá žádné rodilé mluvčí. Příkladem mrtvého jazyka je latina. Jazyk se stává mrtvým, pokud je nahrazen jiným. Například koptština byla nahrazena arabštinou a mnohé jazyky původních obyvatel obou amerických kontinentů byly nahrazeny angličtinou, francouzštinou, španělštinou nebo portugalštinou.
 • 사어(死語)란 더 이상 모국어로서 사용하는 사람이 없는 언어를 의미한다. 일반적으로 이러한 현상은 한 언어가 다른 언어에 의해 대체되면서 일어나는데 아랍어에 의해 대체된 콥트어나 영어, 프랑스어, 스페인어, 포르투갈어에 의해 대체되어 버린 아메리카 원주민 언어들의 경우가 여기에 해당한다.이렇게 대체되는 경우 말고도 빠른 언어변이로 말미암아 결국 다른 언어가 되어서 이전의 언어가 사어가 되는 경우가 있다. 오늘날 로망스어군의 언어들은 라틴어에서 기원하였으나 언어변이로 각기 개별언어가 되면서 라틴어는 사어가 되었다. 산스크리트어나 고대 영어 등도 이 경우에 해당한다.일부 특수한 경우에 이렇게 사멸된 언어가 과학, 법, 종교 등의 분야에서 계속해서 남아 있는 경우가 있다. 산스크리트어나 라틴어, 고대 교회 슬라브어, 아베스타어 등이 이러한 경우에 해당한다.
 • Dode talen zijn in de taaltypologie talen die in tegenstelling tot levende talen in het dagelijks leven niet meer als voertaal worden gebruikt, met andere woorden talen die niemand meer beschouwt als zijn of haar moedertaal. Over de vraag of een taal echt dood is, bestaat dikwijls verschil van mening.
 • Uma língua extinta é uma língua que não tem mais falantes nativos (ou seja não há ninguém que nasça e que a utilize como primeira língua) nem pode ser estudada, devido à ausência de documentos que atestem como era a linguagem. Deve-se distinguir entre língua extinta e língua morta. Uma língua morta, como o latim, mesmo sem ter falantes nativos, tem bastante documentação e pode ser estudada, aprendida e até usada no presente.
 • Eine ausgestorbene Sprache ist eine historische Sprache, deren Sprecher ausgestorben sind bzw. deren Sprecher zu einer anderen Sprache übergegangen sind (sich an eine andere Sprachgemeinschaft assimiliert haben).Für das Aussterben von Sprachen gibt es verschiedene Ursachen. Ausgestorbene Sprachen sind abzugrenzen von „toten“ Sprachen, deren Sprecher nicht im eigentlichen Sinne ausgestorben sind, sondern die historische Vorläufer heutiger Sprachen darstellen (z. B.
 • Se llama lengua muerta o lengua extinta a una lengua que no es la lengua materna de ningún individuo, y por tanto tampoco se usa en ninguna comunidad natural de hablantes.Algunas lenguas muertas continúan en ciertos usos, como segunda lengua, lengua clásica o lengua litúrgica, aunque la lengua ya no sea adquirida por nadie como lengua materna.
 • Una llengua morta és una llengua extinta que no es parla en cap comunitat en concret i no és la llengua materna de cap individu, sinó que roman només com a testimoni del passat o en documents escrits.Algunes llengües mortes continuen en certs usos, com segona llengua, llengua clàssica o litúrgica, encara que la llengua ja no sigui adquirida per ningú com a llengua materna.
 • Мёртвый язы́к — язык, не существующий в живом употреблении и, как правило, известный лишь по письменным памятникам, или находящийся в искусственном регламентированном употреблении. Обычно такое происходит, когда один язык полностью заменяется в употреблении другим языком (т. н. «языковой сдвиг»), как, например, коптский язык был заменён арабским, а множество исконных американских языков были вытеснены английским, французским, испанским и португальским языками.
 • Una lingua estinta (o lingua morta) è una lingua che non ha più locutori nativi.
rdfs:label
 • Langue morte
 • Ausgestorbene Sprache
 • Bahasa mati
 • Dode taal
 • Extinct language
 • Hizkuntza hil
 • Holt nyelv
 • Język martwy
 • Lengua muerta
 • Lingua estinta
 • Llengua morta
 • Língua extinta
 • Mrtvý jazyk
 • Ölü dil
 • Мёртвый язык
 • 死語 (言語学)
 • 사어
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of