Le légat apostolique (du latin legatus, « envoyé »), ou plus communément légat du pape, ou légat pontifical, est un représentant extraordinaire du pape chargé d'une mission spécifique, généralement diplomatique. Il se distingue en cela du nonce apostolique qui est un ambassadeur permanent du Saint Siège auprès des gouvernements étrangers.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le légat apostolique (du latin legatus, « envoyé »), ou plus communément légat du pape, ou légat pontifical, est un représentant extraordinaire du pape chargé d'une mission spécifique, généralement diplomatique. Il se distingue en cela du nonce apostolique qui est un ambassadeur permanent du Saint Siège auprès des gouvernements étrangers.
 • Un legado apostólico, también llamado legado pontificio o legado papal (del latín legatus, cargo militar del Imperio romano) es un representante personal del papa de la Iglesia Católica en naciones extranjeras o para alguna misión especial. Tiene poderes sobre asuntos referentes a la fe católica y para decidir en temas eclesiásticos.Tradicionalmente es nombrado directamente por el papa con una misión concreta, al contrario que el nuncio apostólico, que es el embajador ordinario de la Santa Sede. Históricamente han sido nombrados legados para asumir el liderazgo en nombre de la Iglesia en concilios ecuménicos, cruzadas o acciones contra grupos heréticos, como los cátaros durante la cruzada albigense.
 • Il legato pontificio ("Legato del Romano Pontefice") è un inviato del papa, suo stabile rappresentante presso le chiese locali oppure presso le autorità statali.In altri casi sono "Delegati" o "Osservatori" incaricati di una "Missione pontificia" presso conferenze o congressi.Quando viene ufficialmente accreditato presso un governo statale prende il nome di nunzio apostolico.Quando è inviato presso le Chiese particolari, il suo compito è di informare la Santa Sede delle condizioni delle chiese locali e di assistere il vescovo e la conferenza episcopale del luogo, nel rispetto delle loro potestà.
 • Der (Apostolische) Legat vertritt als Botschafter des Heiligen Stuhls die Autorität des Papstes und handelt in seinem Namen. Der Name leitet sich vom lateinischen Titel Legatus (von Amts wegen senden) ab. Er wahrte im Mittelalter an Königshöfen die Interessen des Papstes und sprach auch Exkommunikationen aus. Legaten konnten auch kirchenorganisatorische Entscheidungen treffen, zum Beispiel Bistümer und Erzbistümer einrichten.
 • A papal legate – from the Latin, authentic Roman title Legatus – is a personal representative of the pope to foreign nations, or to some part of the Catholic Church. He is empowered on matters of Catholic Faith and for the settlement of ecclesiastical matters.The legate is appointed directly by the pope (the bishop of Rome and head of the Catholic Church). Hence a legate is usually sent to a government, a sovereign or to a large body of believers (such as a national church) or to take charge of a major religious effort, such as an ecumenical council, a crusade to the Holy Land, or even against a heresy such as the Cathars.The term legation is applied both to a legate's mandate and to the territory concerned (such as a state, or an ecclesiastical province). The relevant adjective is legatine.There are several ranks of papal legates, some of which no longer exist today:
 • A pápai legátus a pápa személyes megbízottja, állandó képviselője valamilyen diplomáciai vagy egyházi küldetés során. Általában címzetes érseki rangúak. Három fő típusát különböztethetjük meg: nagykövet (nuncius) ill. követ (internuncius), ők idegen állam kormányához is akkreditáltak, ez a pápai követek legáltalánosabbika. Feladatuk a Szentszék és a római katolikus egyház kapcsolatának erősítése, egyúttal a Szentszék diplomáciai képviselői az adott ország kormányzatánál. delegatus apostolicus, valamely helyi egyházhoz általános jelleggel kiküldött apostoli delegált, neki nincs kapcsolata a kormányzattal. legatus a latere, az eseti megbízással rendelkező, legmagasabb rangúnak számító követ: megbízatása kivételes esetekre szól, és rövid tartamú.
 • Legat papieski – przedstawiciel Stolicy Apostolskiej, delegowany przez papieża w celu prowadzenia, kształtowania i kontroli polityki kościelnej w danym kraju. W średniowieczu legat papieski oprócz reprezentowania Stolicy Apostolskiej zajmował się przeciwdziałaniem herezji. Legatów nie ograniczała lokalna władza sądownicza - odpowiadali bezpośrednio przed papieżem. Każdy z nich posiadał wykształcenie pod względem teologii oraz zarówno prawa kanonicznego jak i cywilnego, dlatego stanowili silną linię obronną przeciwko zyskującej popularność w Europie herezji katarskiej.Na południu Francji początkowo, tj. w drugiej połowie XII w. działalność inkwizycyjna legatów była powierzona została cystersom, którzy wędrowali głosząc naukę Kościoła i tocząc publiczne dysputy z heretykami. Ponieważ legaci cysterscy nie byli w stanie skutecznie przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się ruchu katarskiego – często też padali ofiarami zamachów ze strony katarów) – papieże zaczęli wyznaczać na legatów członków świeżo powstałego zakonu dominikanów.Pierwszy legat papieski w Niemczech pojawił się w 1231 roku, dla wspomagania miejscowych biskupów w zwalczaniu heretyków.Rodzaje legatów papieskich: Legatus a Latere - legat "od boku" (papieża) - tytuł nadawany kardynałowi który jako specjalny wysłannik (missus specialis) papieża reprezentuje biskupa Rzymu na uroczystościach lub innych zgromadzeniach i wypełnia zlecone mu zadania. Legatus natus - legat "urodzony" - tytuł obecnie wyłącznie honorowy, nadawany dawniej biskupom ważniejszych diecezji. Tytuł noszony przez biskupów m. in. Kolonii, Salzburga, czy wreszcie, od 1515 prymasów Polski Legatus missus - legat "posłany" - duchowny, pełniący stałą misję, a więc nuncjusz, delegat apostolskim itd.Współcześnie legaci pełnią papieskie poselstwo albo przy lokalnych Kościołach albo przy kościołach, państwach i rządach cywilnych. Gdy pełnią poselstwo tylko przy lokalnych Kościołach nazywają się delegatami apostolskimi. Gdy do poselstwa o charakterze kościelnym i religijnym dochodzi funkcja utrzymywania kontaktów dyplomatycznych z państwami i rządami, wtedy legaci – zgodnie z protokołem dyplomatycznym – otrzymują nazwę nuncjuszy, pronuncjuszy lub internuncjuszy. Nuncjusz apostolski - przedstawiciel dyplomatyczny Stolicy Apostolskiej, który należy do grona ambasadorów z prawem pełnienia funkcji dziekana korpusu dyplomatycznego. Pronuncjusz - przedstawiciel dyplomatyczny, który nie ma prawa do funkcji dziekana, ale należy do grona ambasadorów. Obecnie nie używa się już tytułów pronuncjusz. Internuncjusz apostolski - przedstawiciel dyplomatyczny, który nie należy do grupy ambasadorów, ale jest zaliczany do rzędu legatów nadzwyczajnych lub urzędników posiadających pewne pełnomocnictwa. W ostatnich dziesięcioleciach klasa internuncjuszy przestała być stosowana w praktyce.
 • Па́пский лега́т (лат. Legatus papae, Legatus Pontificius) — личный представитель папы римского в разных странах с поручением на срок, необходимый для его выполнения. Легат назначается лично папой и посылается с поручением к правительству, к монарху или к определенной общине верующих или же для организации определенного важного церковного мероприятия. Легаты стали назначаться папами с VI века. В отличие от папского нунция, легат не являлся постоянным дипломатическим представителем и действует от имени папы лишь в рамках полученного задания.
 • Папски легат – от латински език от автентичната римска титла Legatus – е представител на папската институция в чуждо правителство или църква. Той има правомощие да се произнася по всички въпроси, засягащи Римокатолическа църква и за преценка и присъда по църковни казуси.Легатът се посочва лично от папата и се изпраща в седалището на дадено самоуправление или сред голяма маса вярващи за да поеме контрол над важен религиозен проблем като екуменически събор, кръстоносен поход, или съд над еретици като катарите. Терминът легация се отнася както към мандата на посочения легат, така и към територията, в която той се упражнява.Съществуват няколко степени на папска легация:
 • Een pauselijk legaat is een gezant van de paus die met bepaalde volmachten is uitgerust.Vanaf met name de twaalfde eeuw gingen de pausen er meer en meer toe over om juridische conflicten waarover zij in hoger beroep om een oordeel werden gevraagd, in handen te geven van een gevolmachtigd rechter (iudex delegatus). Deze werd ermee belast om het pauselijk vonnis aan twistende partijen op te leggen. Vaak kreeg een abt of bisschop uit een aangrenzende streek deze opdracht. Er zijn bijvoorbeeld uit de twaalfde eeuw al duizenden decretalen bekend met dergelijke vonnissen in briefvorm. De belangrijkste decretalen werden verzameld, geredigeerd en uiteindelijk opgenomen in het kerkelijke recht, zoals in de Decretales Gregorii IX van 1234, ook wel Liber Extra genoemd, van paus Gregorius IX. Ook verschillende pausen waren zelf ooit pauselijk legaat geweest.De pausen stelden ook pauselijke legaten aan om grote inspectiereizen en visitaties uit te voeren. Beroemd is de reis van kardinaal Nicolaus Cusanus in 1451 om de toestand van de Rooms-Katholieke Kerk in de Noordelijke Nederlanden te onderzoeken.De canones 362 tot en met 367 van de Codex Iuris Canonici van 1983 behandelen de status en taken van pauselijke legaten volgens het huidige canonieke recht.
 • 교황 특사(敎皇特使, 라틴어: Legatus Apostolicus)는 교황이 다른 국가나 지역 교회에서 교황을 대신하는 임무를 맡은 로마 가톨릭교회의 고위 성직자를 일컫는 용어이다. 교황특사는 특별히 교황으로부터 기독교 신앙이나 성직과 관련된 문제 등에 관한 권한과 사명을 위임받은 직책이다.교황 특사의 임명권은 전적으로 교황에게 있으며, 보통 한 국가의 통치자나 교회 단체 또는 세계 공의회나 십자군 파병 등 중요한 종교적 모임이 거행되는 장소에 파견된다.
 • Papežský legát je vyslancem a reprezentantem papeže s církevním či diplomatickým posláním, jenž je zmocněn, aby v papežově jménu jednal jako jeho osobní reprezentant.Legáta ustanovuje přímo papež, když je poslán k vládě státu nebo k zasedání koncilu.
 • Legado papal (do latim Legatus, título do Império Romano e Pontificius, do Sumo pontífice) é um representante pessoal do papa em nações estrangeiras, ou em algum local da Igreja Católica. Tem poderes sobre assuntos de fé católica e para a decisão de assuntos eclesiásticos.É nomeado directamente pelo papa, pelo que é geralmente enviado para junto de um governo ou estado soberano, ou para um grande grupo de fiéis, tal como uma igreja nacional. Historicamente, também foram nomeados legados para assumir a liderança de uma acção religiosa: concílios ecuménicos, cruzadas ou acções contra grupos heréticos, como os cátaros.O termo legação aplica-se tanto ao mandato do legado como ao território da sua acção, seja ele um estado ou uma província eclesiástica. O adjectivo relativo é legativo.Durante a história, houve diferentes tipos de legados papais, com diferentes funções e poderes: Delegado apostólico - Em nações com as quais a Santa Sé não possuía relações diplomáticas, servia para fazer a ligação do papado com o comercio local, apesar de não ser reconhecido pelo governo do estado de destino (ver Núncio). Legatus a Latere - O mais alto posto de legado, que significa literalmente "legado ao lado (do papa)". Confidente do papa, poder-se-ia chamá-lo de o alter ego daquele, uma forma de marcar a presença do sumo pontífice como se este estivesse presente. Foi atribuído a cardeais, sempre a nível excepcional e geralmente por muito pouco tempo. Legatus Natus - "Legado nato", ou seja, não nomeado individualmente, mas sim ex officio (em virtude do cargo ocupado), nomeadamente um bispo com o direito de ter o cargo de legado como privilégio da sua sé. Legatus Missus - "Legado em missão", enviado para executar uma tarefa específica. Legados governamentais - Governadores da autoridade civil de algumas províncias administrativas dos Estados Pontifícios na Itália central, cargo geralmente atribuído a cardeais.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 844825 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 5092 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 37 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107842358 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Le légat apostolique (du latin legatus, « envoyé »), ou plus communément légat du pape, ou légat pontifical, est un représentant extraordinaire du pape chargé d'une mission spécifique, généralement diplomatique. Il se distingue en cela du nonce apostolique qui est un ambassadeur permanent du Saint Siège auprès des gouvernements étrangers.
 • Il legato pontificio ("Legato del Romano Pontefice") è un inviato del papa, suo stabile rappresentante presso le chiese locali oppure presso le autorità statali.In altri casi sono "Delegati" o "Osservatori" incaricati di una "Missione pontificia" presso conferenze o congressi.Quando viene ufficialmente accreditato presso un governo statale prende il nome di nunzio apostolico.Quando è inviato presso le Chiese particolari, il suo compito è di informare la Santa Sede delle condizioni delle chiese locali e di assistere il vescovo e la conferenza episcopale del luogo, nel rispetto delle loro potestà.
 • Der (Apostolische) Legat vertritt als Botschafter des Heiligen Stuhls die Autorität des Papstes und handelt in seinem Namen. Der Name leitet sich vom lateinischen Titel Legatus (von Amts wegen senden) ab. Er wahrte im Mittelalter an Königshöfen die Interessen des Papstes und sprach auch Exkommunikationen aus. Legaten konnten auch kirchenorganisatorische Entscheidungen treffen, zum Beispiel Bistümer und Erzbistümer einrichten.
 • 교황 특사(敎皇特使, 라틴어: Legatus Apostolicus)는 교황이 다른 국가나 지역 교회에서 교황을 대신하는 임무를 맡은 로마 가톨릭교회의 고위 성직자를 일컫는 용어이다. 교황특사는 특별히 교황으로부터 기독교 신앙이나 성직과 관련된 문제 등에 관한 권한과 사명을 위임받은 직책이다.교황 특사의 임명권은 전적으로 교황에게 있으며, 보통 한 국가의 통치자나 교회 단체 또는 세계 공의회나 십자군 파병 등 중요한 종교적 모임이 거행되는 장소에 파견된다.
 • Papežský legát je vyslancem a reprezentantem papeže s církevním či diplomatickým posláním, jenž je zmocněn, aby v papežově jménu jednal jako jeho osobní reprezentant.Legáta ustanovuje přímo papež, když je poslán k vládě státu nebo k zasedání koncilu.
 • Папски легат – от латински език от автентичната римска титла Legatus – е представител на папската институция в чуждо правителство или църква.
 • Legat papieski – przedstawiciel Stolicy Apostolskiej, delegowany przez papieża w celu prowadzenia, kształtowania i kontroli polityki kościelnej w danym kraju. W średniowieczu legat papieski oprócz reprezentowania Stolicy Apostolskiej zajmował się przeciwdziałaniem herezji. Legatów nie ograniczała lokalna władza sądownicza - odpowiadali bezpośrednio przed papieżem.
 • A pápai legátus a pápa személyes megbízottja, állandó képviselője valamilyen diplomáciai vagy egyházi küldetés során. Általában címzetes érseki rangúak. Három fő típusát különböztethetjük meg: nagykövet (nuncius) ill. követ (internuncius), ők idegen állam kormányához is akkreditáltak, ez a pápai követek legáltalánosabbika. Feladatuk a Szentszék és a római katolikus egyház kapcsolatának erősítése, egyúttal a Szentszék diplomáciai képviselői az adott ország kormányzatánál.
 • Legado papal (do latim Legatus, título do Império Romano e Pontificius, do Sumo pontífice) é um representante pessoal do papa em nações estrangeiras, ou em algum local da Igreja Católica. Tem poderes sobre assuntos de fé católica e para a decisão de assuntos eclesiásticos.É nomeado directamente pelo papa, pelo que é geralmente enviado para junto de um governo ou estado soberano, ou para um grande grupo de fiéis, tal como uma igreja nacional.
 • Un legado apostólico, también llamado legado pontificio o legado papal (del latín legatus, cargo militar del Imperio romano) es un representante personal del papa de la Iglesia Católica en naciones extranjeras o para alguna misión especial.
 • Па́пский лега́т (лат. Legatus papae, Legatus Pontificius) — личный представитель папы римского в разных странах с поручением на срок, необходимый для его выполнения. Легат назначается лично папой и посылается с поручением к правительству, к монарху или к определенной общине верующих или же для организации определенного важного церковного мероприятия. Легаты стали назначаться папами с VI века.
 • Een pauselijk legaat is een gezant van de paus die met bepaalde volmachten is uitgerust.Vanaf met name de twaalfde eeuw gingen de pausen er meer en meer toe over om juridische conflicten waarover zij in hoger beroep om een oordeel werden gevraagd, in handen te geven van een gevolmachtigd rechter (iudex delegatus). Deze werd ermee belast om het pauselijk vonnis aan twistende partijen op te leggen. Vaak kreeg een abt of bisschop uit een aangrenzende streek deze opdracht.
 • A papal legate – from the Latin, authentic Roman title Legatus – is a personal representative of the pope to foreign nations, or to some part of the Catholic Church. He is empowered on matters of Catholic Faith and for the settlement of ecclesiastical matters.The legate is appointed directly by the pope (the bishop of Rome and head of the Catholic Church).
rdfs:label
 • Légat apostolique
 • Legado apostólico
 • Legado papal
 • Legat (Botschafter)
 • Legat papieski
 • Legato pontificio
 • Papal legate
 • Papežský legát
 • Pauselijk legaat
 • Pápai legátus
 • Папски легат
 • Папский легат
 • 교황 특사
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:category of
is dbpedia-owl:otherFunction of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:foncReligieuses of
is prop-fr:ministère of
is prop-fr:évêque of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of