Pour la statistique de l'Insee, la jeunesse est une classe d'âge. Elle réunit une population mineure, généralement de moins de 18 ans, et majeure. Généralement, y sont inclus les personnes allant de quinze à vingt-quatre ans, notamment les étudiants et les jeunes en difficulté d'insertion.Le terme jeunesse désigne l'aspect corporel du corps. La puberté marque l'étape physiologique à laquelle l'individu est capable de procréer.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Pour la statistique de l'Insee, la jeunesse est une classe d'âge. Elle réunit une population mineure, généralement de moins de 18 ans, et majeure. Généralement, y sont inclus les personnes allant de quinze à vingt-quatre ans, notamment les étudiants et les jeunes en difficulté d'insertion.Le terme jeunesse désigne l'aspect corporel du corps. La puberté marque l'étape physiologique à laquelle l'individu est capable de procréer. Ce passage à la puberté chez les animaux est le passage à l'âge adulte, chez les humains celui de l'enfance à l'adolescence. La puberté est marquée par des changements corporels importants liés à la maturité sexuelle. La jeunesse désigne aussi l'état optimal des facultés physiques et intellectuelles d'une personne, incluant sa maturité, par opposition à la sénescence durant laquelle les activités et les performances déclinent en raison du vieillissement.Pour la sociologie, le terme jeunesse fait référence au temps entre l'enfance et l'âge adulte. Ce temps s'allonge de plus en plus.
 • Молодёжь — это особая социально-возрастная группа, отличающаяся возрастными рамками и своим статусом в обществе: переход от детства и юности к социальной ответственности. Некоторыми учёными молодёжь понимается как совокупность молодых людей, которым общество предоставляет возможность социального становления, обеспечивая их льготами, но ограничивая в возможности активного участия в определённых сферах жизни социума.Возрастные рамки, позволяющие относить людей к молодёжи, различаются в зависимости от конкретной страны. Нижняя возрастная граница молодёжи устанавливается между 14 и 16, верхняя — между 25 и 30 и более годами, 36 годами включительно по современной классификации возрастных периодов Квинна.
 • La joventut és l'etapa de la vida entre la infància i l'edat adulta. Inclou l'adolescència però és un període més llarg, si bé indeterminat i amb límits variables que depenen de cada cultura. Les Nacions Unides, per exemple, la fixen entre els 15 i els 24 anys d'una persona. El dia mundial de la joventut és el 12 d'agost.La sociologia lliga a aquesta etapa fets com l'emancipació del nucli familiar parental, l'entrada en la majoria d'edat (amb conseqüències com la responsabilitat penal plena o el dret a votar) i l'accés al món laboral o a una formació especialitzada. També és una època marcada per l'hedonisme.La joventut està associada a desig de canvi, a la recerca de la pròpia personalitat i a vitalitat. En aquest sentit s'oposa a la vellesa i connota aspectes com salut, bellesa, esperança o oportunitats. En diverses obres de ficció apareix la poció o elixir de l'eterna joventut (o de la immortalitat), que sembla provenir del culte al Sant Graal i de mites relacionats.
 • Młodzież – kategoria społeczna ludzi w wieku ok. 14-23 lat, będących do pewnego momentu pod opieką opiekuna prawnego, najczęściej rodzica.Pod względem faz rozwoju człowieka przyjmuje się granice wiekowe dla młodzieży między 11 a 19 rokiem życia.Różne organizacje przyjmują różne kryteria wiekowe - przykładowo, do Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej należeć mogą osoby od 15 do 35 roku życia.W okresie wiekowym, do którego zalicza się młodzież następuje gwałtowne dojrzewanie, wzrost. Jest to okres, w którym człowiek rozwija swoje umiejętności, zainteresowania, wiedzę o świecie (praktyczną i teoretyczną).Młodzieży przysługują prawa ustalone przez władze państwa (ograniczone władzą opiekuna).
 • За софийския квартал, вижте Младост. За други значения, вижте Пояснителната страница.Младостта е период от живота, който разделя детството от зрелостта. Характеризира се с растеж и физиологическо развитие, както и с трупане на жизнен опит и знания.Възрастовите граници на младостта при хората са трудни за определяне и се различават в различните законодателства. Според Генералната асамблея на ООН, младежи са хората между 15 и 24 години включително. Световната банка определя младостта като времето между 15-тата и 25-тата година.
 • Jeugd is de benaming voor de periode dat iemand kind is, dus nog niet volwassen.Het is ook de verzamelnaam voor alle personen die jeugdig zijn en wordt ook wel in het adjectief "jeugdig" gebruikt om het zich jong gedragen of jong lijken mee aan te duiden. Jeugd is leeftijdsbepaald, maar leeftijdsgrenzen zijn veranderlijk. Er kan gesteld worden dat de biologische rijping het einde markeert van de kindertijd. Tegenwoordig is dat gemiddeld op ongeveer 12-jarige leeftijd. Jongeren worden echter pas helemaal volwassen als ze sociaal zelfstandig zijn. Juridisch is men volwassen op 18-jarige leeftijd. Dan heeft men passief en actief stemrecht en is men een onafhankelijk handelend rechtssubject. Rond die tijd voltooien veel jongeren ook hun secundaire scholing en beginnen met een universitaire studie of werkkring en beginnen ze hun eerste serieuzere relatie.Het begrip jeugd - als benaming voor een bepaalde periode - heeft gestalte gekregen in de 18e eeuw. De ideeën van Locke en Rousseau zijn daarbij van grote invloed geweest.Jeugd is een interessante doelgroep, zowel voor de commercie als de politiek. Jeugdparticipatie is de actieve betrokkenheid van jeugd bij de samenleving.Een jeugdboek en een jeugdfilm zijn bedoeld voor de jeugd. Soms onderscheidt men jongens- en meisjesboeken.In de katholieke kerk wordt de Vlaamse jezuïet Jan Berchmans (1599-1621) vereerd als patroonheilige van de schoolgaande jeugd en studenten en van de Vlaamse jeugd in het bijzonder.
 • Jovem é entendido como sendo forma imatura de um ser vivo, sendo o período antes da maturidade sexual. Para o ser humano esta designação refere ao período entre a infância e a maturidade, podendo ser aplicada a ambos os sexos e podendo haver variações no período de idade que ocorre de acordo com a cultura. Nesta fase, grande parte do aprendizado ocorre fora das áreas protegidas do lar e da religião, a conversa torna-se parte importante do processo.Este grupo de pessoas não tem sido contemplado com a atenção necessária pelos setores sociais. Menos ainda o jovem do campo, que enfrenta enormes barreiras, principalmente no acesso a educação formal e informações em geral.
 • Youth is the time of life when one is young, but often means the time between childhood and adulthood (maturity). Definitions of the specific age range that constitutes youth vary. An individual's actual maturity may not correspond to their chronological age, as immature individuals can exist at all ages. Youth is also defined as "the appearance, freshness, vigor, spirit, etc., characteristic of one who is young".
 • Unter Jugend versteht man in der westeuropäischen Kultur und der deutschen Strafmündigkeit die Zeit zwischen Kindheit und Erwachsensein, also etwa zwischen dem 13. und 21. Lebensjahr. Diese Zeit wird auch als Adoleszenz bezeichnet, wobei im genannten Zeitabschnitt im Bedarfsfalle das Jugendrecht zum Einsatz kommt. Teenager grenzt das Alter weiter ein, nur englische Zahlwörter, die auf „teen“ enden (13–19 Jahre).
 • Mládež je demografická skupina obyvatelstva nacházející se stavem vývoje mezi dětstvím a dospělostí. Nejčastěji bývá vymezována věkem přibližně od 13–15 do 25-30 let. V tomto období se mladí lidé začleňují do světa práce, osvojují si společenské normy a požadavky, formují svůj světový názor.
 • 청년(青年)은 사람의 사회적·육체적 성장과정에 있어서의 한 시기를 가리킨다. 청년층들은 도시에 특히 많으며, 강원도 횡성군이나 경상북도 영덕군 등 농촌에도 있기는 하나 그 수가 매우 적다. 고려, 조선 시대에는 사람들이 청년층에 죽는 경우가 많았다. 올림픽에 출전한 선수들은 대체로 청년층이지만 일부 종목 (예: 사격)의 선수들은 청년층이 아닌 경우도 있다.
 • 青年(せいねん)は、人の社会的・肉体的成長過程における一時期を指す。「若者(わかもの)」などともいう。「若者」・「青年」は男女ともに対して使用される。「青少年(せいしょうねん)」は青年および少年のことである。
 • Gençlik, bebeklikten yetişkinliğe kadar olan dönemi anlatmak için kullanılan terim. Bu terimin fizyolojik, demografik, sosyolojik durumu yansıtmada bir altkültür olarak kullanılmasında ergenlik, teenager, grup etkileşimi üzerinde durulur. Eğitim ve toplumsal hareketler araştırmalarında belirtilen bir toplumsal adlandırmadır.Türkiye nüfusunun 3/1'i 15-24 yaş arasındadır ve yaklaşık 20 milyondur. Okullaşma, kültür, spor ve işsizlik bakımından veriler düşüktür. Ulusal düzeyde gençlik için üç fon bulunmaktadır: Gençlik Programı, Hayata Artı, Gençlik Hizmetleri Dairesi fonudur. Araştırmalarda gençlik sorunları aile, iletişimsizlik, şiddet, bağımlılıklar, eğitimsizlik, işsizlk, cinsellik, nihilizm, bireycilik, rekabet, tüketim kültürü gibi faktörlerde ortaya çıkmaktadır.Devletle gençlik arasında Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor bakanlıkları bağlantı kurar. Dargelirli ailelerde çocuklar 12 yaşında ekonomik çalışmaya başlamaktadır. Oysa 16 yaş gençliğin alt sınırıdır. Üst sınır 24'tür (BM'ye göre). Bu yaşlarda eğitim dışında kalan gençliğin çalışma yaşamında iş güvencesi de yoktur. Aile içinde kuşak çatışması, çevre ile uyumsuzluk, kötü alışkanlıklar, sistemin yetersizliklerinin gençliğin önünü kesmesiyle oluşan umutsuzluk genel sorunlardır. Gençliğin taşıdığı özdeşleşme ve bağımlılık, bilişsel ve ahlaki düzeylerde gerçekleşir. Arkadaşlık ve evliliklerin büyük bölümü bu yaştadır. Fizyolojik gelişim süreci 30lu yaşlara kadar artarak devam etmektedir. Akıl ve beden gücünün, üreticiliğin dorukta olduğu yaşlardır. Cinsiyet açısından, kızlarda erken yaşta annelik ve erken yaşta doğum sorunları görülür. Kişilik ve benlik kuramlarında kişinin kendini nasıl gerçekleştirdiği araştırılır. Gençlik, ataerkil kültürle, şiddetle, namus formasyonlarıyla ve yaşlı kuşakla çatışma içindedir.Siyasal hareketlerde Yeni Osmanlılar, İttihat ve Terakki gençlerden oluşmakta, bunlara Genç Türk (Jön Türk) denilmekteydi. Mitingler ve protesto gösterileri, öğrenci hareketleriyle paraleldir. 1980'e kadar olan gençlik hareketleri sağ ve sol kutuplaşmayla zirveye çıkmış, terör olayları artmıştı. Bu tarihten sonra ise antipolitik gençlik ortaya çıkmıştır. 1960'lara damgasını vuran gençlik, 1968 hareketi diye adlandırılır ve FKF'nin etkisi büyüktür. Türkiye cumhuriyetinin gençliğe emanet edildiği belirtilmiştir.
 • Gaztaroa haurtzarotik heltzarora doan bizitza-aldia da. Gaztaroa bizi duen pertsona bati gazte deritzo eta gazteen multzoak gazteria osatzen du. Definizio kronologikoaz gainera, gazteria asmo, iritzi, esperientzia eta jokabide bereziak dituen giza-taldea da. Gainera, historian zehar gazteak izan dira askotan gizarte- eta kultura-aldaketak ekarri dituztenak. Gaztaroa mugatzea zaila bada ere, pertsona heldutasun biologikoa eskuratuta erabateko heldutasun soziala burutu bitartean luzatzen dela esan daiteke, independentzia ekonomikoa lortu, etxe propioa eduki eta familia bat osatu arte. Nolanahi ere, kulturaren arabera eta gaztea gizon eta emakumea den, gaztaroaren mugak, ezaugarriak eta balorazioak aldatu egiten dira: adibidez, emakumeak haurrak izateko dituen adin-mugak nabarmen baldintzatzen du bere gaztaroa; gizarte-klase altuetan gaztaroa luzeagoa baita, ardurak bere gain hartzeko premia ez baita hain larria izaten. Beste alde batetik, gazteria erakunde publikoen arreta berezia jasotzen duen kolektiboa izaten da: egungo gazteak geroko helduak izango direnez, baliabide bereziak jartzen dira hezkuntza eta prestakuntza egokia jaso dezaten; aldi berean, gazteria esklusio-arriskuan egoten den kolektiboa da eta horren aurka ahalegin bereziak ere burutzen dira.
 • La giovinezza rappresenta quella fase, relativamente allo sviluppo umano, compresa tra l'adolescenza e la vita da adulto.
 • La juventud (del latín iuventus) es la edad que se sitúa entre la infancia y la edad adulta. Según la Organización de las Naciones Unidas, la juventud comprende el rango de edad entre los 10 y los 24 años; abarca la pubertad o adolescencia inicial —de 10 a 14 años—, la adolescencia media o tardía —de 15 a 19 años— y la juventud plena —de 20 a 24 años—.El 12 de agosto es el Día Internacional de la Juventud. La fecha fue proclamada el 17 de diciembre de 1999 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.El término juventud también puede referirse a los primeros tiempos en la existencia de algo, y puede ser sinónimo de energía, vigor y frescura.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 379584 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 11294 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 53 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109516866 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • Category:Youth
prop-fr:commonsTitre
 • Jeunesse
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikiquote
 • jeunesse
prop-fr:wiktionary
 • jeunesse
 • jeunesse
prop-fr:wiktionaryTitre
 • jeunesse
 • jeunesse
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Pour la statistique de l'Insee, la jeunesse est une classe d'âge. Elle réunit une population mineure, généralement de moins de 18 ans, et majeure. Généralement, y sont inclus les personnes allant de quinze à vingt-quatre ans, notamment les étudiants et les jeunes en difficulté d'insertion.Le terme jeunesse désigne l'aspect corporel du corps. La puberté marque l'étape physiologique à laquelle l'individu est capable de procréer.
 • Youth is the time of life when one is young, but often means the time between childhood and adulthood (maturity). Definitions of the specific age range that constitutes youth vary. An individual's actual maturity may not correspond to their chronological age, as immature individuals can exist at all ages. Youth is also defined as "the appearance, freshness, vigor, spirit, etc., characteristic of one who is young".
 • Unter Jugend versteht man in der westeuropäischen Kultur und der deutschen Strafmündigkeit die Zeit zwischen Kindheit und Erwachsensein, also etwa zwischen dem 13. und 21. Lebensjahr. Diese Zeit wird auch als Adoleszenz bezeichnet, wobei im genannten Zeitabschnitt im Bedarfsfalle das Jugendrecht zum Einsatz kommt. Teenager grenzt das Alter weiter ein, nur englische Zahlwörter, die auf „teen“ enden (13–19 Jahre).
 • Mládež je demografická skupina obyvatelstva nacházející se stavem vývoje mezi dětstvím a dospělostí. Nejčastěji bývá vymezována věkem přibližně od 13–15 do 25-30 let. V tomto období se mladí lidé začleňují do světa práce, osvojují si společenské normy a požadavky, formují svůj světový názor.
 • 청년(青年)은 사람의 사회적·육체적 성장과정에 있어서의 한 시기를 가리킨다. 청년층들은 도시에 특히 많으며, 강원도 횡성군이나 경상북도 영덕군 등 농촌에도 있기는 하나 그 수가 매우 적다. 고려, 조선 시대에는 사람들이 청년층에 죽는 경우가 많았다. 올림픽에 출전한 선수들은 대체로 청년층이지만 일부 종목 (예: 사격)의 선수들은 청년층이 아닌 경우도 있다.
 • 青年(せいねん)は、人の社会的・肉体的成長過程における一時期を指す。「若者(わかもの)」などともいう。「若者」・「青年」は男女ともに対して使用される。「青少年(せいしょうねん)」は青年および少年のことである。
 • La giovinezza rappresenta quella fase, relativamente allo sviluppo umano, compresa tra l'adolescenza e la vita da adulto.
 • La juventud (del latín iuventus) es la edad que se sitúa entre la infancia y la edad adulta. Según la Organización de las Naciones Unidas, la juventud comprende el rango de edad entre los 10 y los 24 años; abarca la pubertad o adolescencia inicial —de 10 a 14 años—, la adolescencia media o tardía —de 15 a 19 años— y la juventud plena —de 20 a 24 años—.El 12 de agosto es el Día Internacional de la Juventud.
 • Gençlik, bebeklikten yetişkinliğe kadar olan dönemi anlatmak için kullanılan terim. Bu terimin fizyolojik, demografik, sosyolojik durumu yansıtmada bir altkültür olarak kullanılmasında ergenlik, teenager, grup etkileşimi üzerinde durulur. Eğitim ve toplumsal hareketler araştırmalarında belirtilen bir toplumsal adlandırmadır.Türkiye nüfusunun 3/1'i 15-24 yaş arasındadır ve yaklaşık 20 milyondur. Okullaşma, kültür, spor ve işsizlik bakımından veriler düşüktür.
 • La joventut és l'etapa de la vida entre la infància i l'edat adulta. Inclou l'adolescència però és un període més llarg, si bé indeterminat i amb límits variables que depenen de cada cultura. Les Nacions Unides, per exemple, la fixen entre els 15 i els 24 anys d'una persona.
 • Молодёжь — это особая социально-возрастная группа, отличающаяся возрастными рамками и своим статусом в обществе: переход от детства и юности к социальной ответственности.
 • За софийския квартал, вижте Младост. За други значения, вижте Пояснителната страница.Младостта е период от живота, който разделя детството от зрелостта. Характеризира се с растеж и физиологическо развитие, както и с трупане на жизнен опит и знания.Възрастовите граници на младостта при хората са трудни за определяне и се различават в различните законодателства. Според Генералната асамблея на ООН, младежи са хората между 15 и 24 години включително.
 • Jeugd is de benaming voor de periode dat iemand kind is, dus nog niet volwassen.Het is ook de verzamelnaam voor alle personen die jeugdig zijn en wordt ook wel in het adjectief "jeugdig" gebruikt om het zich jong gedragen of jong lijken mee aan te duiden. Jeugd is leeftijdsbepaald, maar leeftijdsgrenzen zijn veranderlijk. Er kan gesteld worden dat de biologische rijping het einde markeert van de kindertijd. Tegenwoordig is dat gemiddeld op ongeveer 12-jarige leeftijd.
 • Młodzież – kategoria społeczna ludzi w wieku ok. 14-23 lat, będących do pewnego momentu pod opieką opiekuna prawnego, najczęściej rodzica.Pod względem faz rozwoju człowieka przyjmuje się granice wiekowe dla młodzieży między 11 a 19 rokiem życia.Różne organizacje przyjmują różne kryteria wiekowe - przykładowo, do Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej należeć mogą osoby od 15 do 35 roku życia.W okresie wiekowym, do którego zalicza się młodzież następuje gwałtowne dojrzewanie, wzrost.
 • Jovem é entendido como sendo forma imatura de um ser vivo, sendo o período antes da maturidade sexual. Para o ser humano esta designação refere ao período entre a infância e a maturidade, podendo ser aplicada a ambos os sexos e podendo haver variações no período de idade que ocorre de acordo com a cultura.
 • Gaztaroa haurtzarotik heltzarora doan bizitza-aldia da. Gaztaroa bizi duen pertsona bati gazte deritzo eta gazteen multzoak gazteria osatzen du. Definizio kronologikoaz gainera, gazteria asmo, iritzi, esperientzia eta jokabide bereziak dituen giza-taldea da. Gainera, historian zehar gazteak izan dira askotan gizarte- eta kultura-aldaketak ekarri dituztenak.
rdfs:label
 • Jeunesse
 • Gaztaro
 • Gençlik
 • Giovinezza
 • Jeugd
 • Joventut
 • Jugend
 • Juventud
 • Juventude
 • Mládež
 • Młodzież
 • Youth
 • Младост
 • Молодёжь
 • 青年
 • 청년
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:genre of
is dbpedia-owl:literaryGenre of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:entete of
is prop-fr:genre of
is prop-fr:saintPatron of
is prop-fr:spécialité(s)_ of
is prop-fr:thèmes of
is prop-fr:type of
is dc:subject of
is foaf:primaryTopic of