L’hypothèse d’une Invasion Dorienne a été avancée par les historiens de la Grèce ancienne pour expliquer la discontinuité entre les dialectes et les usages pré-classiques du sud de la Grèce et ceux de la Grèce classique, appelés « doriens » par les auteurs de l'Antiquité.Selon la tradition, en effet, le peuple des Doriens se serait emparé du Péloponnèse à la suite d'un coup de force interprété comme le « Retour des Héraclides ».

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L’hypothèse d’une Invasion Dorienne a été avancée par les historiens de la Grèce ancienne pour expliquer la discontinuité entre les dialectes et les usages pré-classiques du sud de la Grèce et ceux de la Grèce classique, appelés « doriens » par les auteurs de l'Antiquité.Selon la tradition, en effet, le peuple des Doriens se serait emparé du Péloponnèse à la suite d'un coup de force interprété comme le « Retour des Héraclides ». Les érudits ont longtemps vu dans ce mythe l’interprétation d'un événement bien réel qu'ils ont appelé l’« invasion dorienne ». La portée de ce concept a beaucoup varié selon les auteurs, dans la mesure où historiens, philologues et archéologues s'en servaient pour expliquer les ruptures qu'ils rencontraient dans leur discipline propre. L'apparition d'une culture dorienne sur certaines îles de Méditerranée comme la Crète (les Doriens auraient colonisé plusieurs sites de Crète comme Lato (es)) n'est d'ailleurs pas aisée à dater.Malgré deux siècles de recherches, l’historicité d'une invasion dorienne n'a jamais pu être démontrée : si les recherches inspirées par cette hypothèse ont permis d'écarter un certain nombre d'idées reçues, le concept initial s'est aussi dissout en une multitude d'interprétations ; mais la possibilité d'une véritable invasion n'est pas pour autant écartée.
 • The Dorian invasion is a concept devised by historians of Ancient Greece to explain the replacement of pre-classical dialects and traditions in southern Greece by the ones that prevailed in Classical Greece. The latter were named Dorian by the ancient Greek writers after the historical population that owned them, the Dorians.Greek legend asserted that the Dorians took possession of the Peloponnesus in an event called the Return of the Heracleidae (Ancient Greek: Ἐπιστροφὴ τῶν Ἡρακλειδῶν). Classical scholars saw in the legend a hypothetically real event they termed the Dorian invasion. The meaning of the concept has changed several times, as historians, philologists and archaeologists used it in attempts to explain the cultural discontinuities expressed in the data of their fields. The pattern of arrival of Dorian culture on certain islands in the Mediterranean, such as Crete, is also not well understood. The Dorians colonised a number of sites on Crete such as Lato.Despite nearly 200 years of investigation, the actuality of the Dorian invasion has never been established. The meaning of the concept has become to some degree amorphous. The work done on it has mainly served to rule out various speculations. The possibility of a real Dorian invasion remains open.
 • Invasão dórica é um conceito usado pelos historiadores gregos antigos para explicar a substituição dos dialetos e tradições pré-clássicas, pelos que prevaleceram na época clássica, no sul da Grécia.A lenda fala em "regresso dos Heráclidas", aludindo ao estabelecimento do domínio dório sobre o Peloponeso, que os historiadores da época clássica interpretaram como resultante de uma grande invasão. Pelos cálculos de Jerónimo de Estridão, a invasão do Peloponeso teria começado em 1098 a.C..Mas essa interpretação tem variado ao longo do tempo e, atualmente, a historicidade da invasão ainda divide os estudiosos.
 • Invasi Doria adalah proses masuknya suku Doria, beserta beberapa suku bangsa lainnya, ke Yunani selatan. Para pendatang ini kemudian merebut kendali atas wilayah Yunani dari orang-orang yang telah lebih dulu ada di Yunani. Migrasi ini kemudian berujung pada dimulainya Zaman Kegelapan Yunani, yang diikuti oleh zaman Yunani Klasik.Dalam mitologi Yunani, invasi ini disebut sebagai proses kembalinya para Heraklid (keturunan Herakles), yang sebelumnya terusir.
 • Дорийското преселение е предполагаемо масово преселение на гръцкото народно племе дорийци (Dōrieis), което започва в далматинската територия първо в местността Дорида в Средна Гърция. Нахлуването на теслийците в Дорис започнало от около 1200 пр.н.е. предизвикало истинското Дорийско преселване и дорийците настъпили на Пелопонес и превзели местностите Арголида, Лакония, Месения и територии на Коринтския провлак и дворците на Тиринт и Микена.
 • 그리스 고전기 이전의 고대 그리스 남부(특히, 펠로폰네소스 반도)에서 쓰이던 언어와 전통을 대체한 그리스 고전기의 언어와 전통은 서로 간에 현격한 차이가 있다. 고대 그리스의 저술가들은 후자의 그리스 고전기의 언어와 전통을 소유했던 역사적으로 실재했던 종족 또는 부족인 "도리아인(Dorians)"에서 이름을 따서 그 언어를 도리아 방언(Doric Greek, 또는 간단히 Doric 혹은 Dorian)이라 부르고 그 전통 또는 풍습을 도리아 양식(Doric style 또는 Doric order)이라 불렀다. 도리아인의 침입(Dorian invasion) 또는 도리아인의 이동(Dorian migration)이라는 개념은 이러한 현격한 문화 대체가 발생하게 된 이유를 합당하게 설명하기 위해 고대 그리스를 연구하는 역사가들이 제안한 가설 또는 이론이다.그리스 전설에서는 "헤라클레스 일족의 귀환"이라 불리는 사건으로 말미암아 도리아인이 펠로폰네소스 반도를 소유하게 되었다고 주장한다. 이 전설에서 고전 학자들은 자신들이 "도리아인의 침입"이라 명명한 실제 사건이 있었다고 가정한다. 역사학자, 언어학자, 고고학자들이 각각 자신의 분야에서 드러나는 선사 시대 그리스의 문화적 불연속성을 설명하고자 하면서 이 개념이 수차례 바뀌었다. 도리아 문화가 크레테 섬과 같은 지중해 여러 섬에 도착했다는 양상도 제대로 밝혀지지 않았다. 도리아인들은 라토 등 크레테의 여러 곳에 식민지를 세웠다.200년 가까이 연구가 이어졌지만, '도리아인의 침입'이 실제로 일어난 역사인지는 증명되지 않았다. '도리아인의 침입'이라는 의미는 확실히 규명되지 않았다. 이에 관한 연구는 주로 온갖 억측을 논파하는 식이었다. 도리아인이 그리스를 침공했다는 가설이 실제로 일어났을 가능성은 아직 열려있다.
 • La invasión dórica es un concepto utilizado por los historiadores de la Antigua Grecia para explicar la sustitución de los dialectos y tradiciones preclásicos en el sur de Grecia por los que prevalecieron en la época Clásica.La leyenda cuenta que los dorios tomaron posesión de la península del Peloponeso en un hecho llamado el Regreso de los Heráclidas. Los estudiosos de la época Clásica vieron en esta historia un hecho real que llamaron invasión dórica. El significado del concepto ha variado con el tiempo y tanto historiadores como filólogos y arqueólogos lo han utilizado para explicar las discontinuidades culturales que se encuentran en sus respectivos campos de estudio. El momento de la llegada de los dorios a Creta tampoco está claro, aunque los dorios conquistaron algunos lugares como Lato.A pesar de 200 años de investigación, la historicidad de la invasión dórica nunca ha sido establecida. Aunque ha permitido descartar otras posibilidades. La posibilidad de que ocurriera en realidad sigue abierta.
 • La invasió dòrica és un concepte utilitzat pels historiadors de l'Antiga Grècia per explicar la substitució dels dialectes i tradicions preclàssics al sud de Grècia pels que van prevaldre a l'època clàssica.La llegenda explica que els doris van prendre possessió de la península del Peloponès en un fet anomenat el Retorn dels Heraclides. Els estudiosos de l'Època Clàssica veure en aquesta història un fet real que van anomenar invasió dòrica. El significat del concepte ha variat amb el temps i tant historiadors com filòlegs i arqueòlegs l'han utilitzat per explicar les discontinuïtats culturals que es troben en els seus respectius camps d'estudi. El moment de l'arribada dels doris a Creta tampoc està clar, tot i que els doris van conquistar alguns llocs com Lató.
 • A dór vándorlás annak a főleg régészeti úton megfigyelhető jelenségnek a neve, aminek során a görög sötét korban a korábbi mükénéi civilizáció központi és déli, valamint a minószi civilizáció területeit a későbbi dórokkal azonosítható nyelvi és tárgyi kultúra váltotta fel az i. e. 12. századtól kezdődően. A folyamat pusztulással járt, de a konkrét eseményekről lényegében semmit sem tudunk. Ez az időszak a tengeri népek támadásainak kora és az északnyugati görög vándorlásé is. Mindezek valószínűleg egymással szorosan összefüggő folyamatok voltak.
 • Дорийское вторжение — массовое переселение дорийцев с севера (Северное Причерноморье) на Пелопоннес в конце бронзового века (XIII—XII вв. до н. э.). С вторжением дорийцев связывают упадок микенской цивилизации и движение народов моря. Археологическим свидетельством вторжения ученые называют распространение геометрической культуры.Вместе с так называемыми дорийцами на Пелопоннесе распространились:фибулы (застёжки на одежду, прародители современных английских булавок); длинные мечи (до этого в ходу были только короткие);культура полей погребальных урн (то есть погребание умерших, как в «Илиаде» или «Одиссее», сжигание трупа и погребение пепла в урнах. Таким образом, после вторжения дорийцев множество таких погребений стали превращаться в «кладбища», поля.)О мифологическом описании вторжения см. Гераклиды.
 • Als Dorische Wanderung (auch Griechische Völkerwanderung) wird traditionell die angebliche Völkerwanderung des griechischen Volksstammes der Dorer (oder Dorier) bezeichnet, die im dalmatischen Raum begonnen haben und zunächst in die Landschaft Doris in Mittelgriechenland erfolgt sein soll. Ein Einfall der Thessalier in die Doris soll ab etwa 1200 v. Chr. die eigentliche Dorische Wanderung ausgelöst haben, im Zuge derer die Dorer auf den Peloponnes vordrangen, die Landschaften Argolis, Lakonien, Messenien sowie Gebiete am Isthmus von Korinth eroberten und sich dabei u.a. der Burgen von Tiryns und Mykene bemächtigten.Aufgrund der archäologischen Funde der letzten Jahrzehnte wird heutzutage die Theorie von der Einwanderung großer, geschlossener "dorischer" Verbände nach Griechenland um 1200 v. Chr. von der Mehrheit der Forscher abgelehnt.
 • De Dorische invallen (1200 - 800 v.Chr.) zorgden ervoor dat Griekenland terugviel in een soort van Donkere Eeuwen, doordat bijna alle cultuur in Griekenland vernietigd werd.Rond de 12e eeuw v.Chr. begonnen Dorische stammen vanuit het noorden Griekenland binnen te vallen, en steden te verwoesten en plunderen. Dit was mogelijk omdat de Grieken gebruik maakten van bronzen wapens, terwijl de Doriërs reeds ijzeren wapens hadden. Alle steden in Noord- en Midden-Griekenland werden vernietigd, met uitzondering van Athene, en de volkeren op de Peloponnesos (Ioniërs en Aeoliërs) werden verdreven en moesten uitwijken naar eilanden in de Egeïsche Zee of Klein-Azië, het huidige Turkije.De Doriërs drukten ook hun stempel op de Griekse cultuur. Denk maar aan Dorische zuilen, die gekenmerkt werden door hun eenvoud en soberheid.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 5026793 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 35445 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 140 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108346053 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1910 (xsd:integer)
 • 1980 (xsd:integer)
 • 1990 (xsd:integer)
 • 2008 (xsd:integer)
prop-fr:auteurs
 • Paul Faure et M.-J. Gaignerot
 • René Treuil, Pascal Darcque et al.
prop-fr:chap
 • II-L'archaïsme
prop-fr:collection
 • Découvertes Gallimard
prop-fr:consultéLe
 • 2008-01-04 (xsd:date)
prop-fr:id
 • TDPT
prop-fr:isbn
 • 2 (xsd:integer)
 • 2130544118 (xsd:integer)
prop-fr:langue
 • en
prop-fr:lienAuteur
 • Pierre Lévêque
prop-fr:lienÉditeur
 • Presses universitaires de France
prop-fr:lieu
 • Paris
prop-fr:lireEnLigne
prop-fr:nom
 • Lévêque
 • Myres
prop-fr:numéroD'édition
 • 11 (xsd:integer)
prop-fr:pages
 • 176 (xsd:integer)
prop-fr:passage
 • 425 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • Pierre
 • John Linton
prop-fr:publi
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:titre
 • Les Civilisations égéennes du Néolithique et de l'Âge du Bronze
 • Dorians
 • Guide grec antique
 • La naissance de la Grèce
prop-fr:volume
 • 8 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Presses universitaires de France
 • Gallimard
 • Hachette
 • Cambridge University Press, Online Encyclopedia
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L’hypothèse d’une Invasion Dorienne a été avancée par les historiens de la Grèce ancienne pour expliquer la discontinuité entre les dialectes et les usages pré-classiques du sud de la Grèce et ceux de la Grèce classique, appelés « doriens » par les auteurs de l'Antiquité.Selon la tradition, en effet, le peuple des Doriens se serait emparé du Péloponnèse à la suite d'un coup de force interprété comme le « Retour des Héraclides ».
 • Invasi Doria adalah proses masuknya suku Doria, beserta beberapa suku bangsa lainnya, ke Yunani selatan. Para pendatang ini kemudian merebut kendali atas wilayah Yunani dari orang-orang yang telah lebih dulu ada di Yunani. Migrasi ini kemudian berujung pada dimulainya Zaman Kegelapan Yunani, yang diikuti oleh zaman Yunani Klasik.Dalam mitologi Yunani, invasi ini disebut sebagai proses kembalinya para Heraklid (keturunan Herakles), yang sebelumnya terusir.
 • Дорийското преселение е предполагаемо масово преселение на гръцкото народно племе дорийци (Dōrieis), което започва в далматинската територия първо в местността Дорида в Средна Гърция. Нахлуването на теслийците в Дорис започнало от около 1200 пр.н.е. предизвикало истинското Дорийско преселване и дорийците настъпили на Пелопонес и превзели местностите Арголида, Лакония, Месения и територии на Коринтския провлак и дворците на Тиринт и Микена.
 • Invasão dórica é um conceito usado pelos historiadores gregos antigos para explicar a substituição dos dialetos e tradições pré-clássicas, pelos que prevaleceram na época clássica, no sul da Grécia.A lenda fala em "regresso dos Heráclidas", aludindo ao estabelecimento do domínio dório sobre o Peloponeso, que os historiadores da época clássica interpretaram como resultante de uma grande invasão.
 • Als Dorische Wanderung (auch Griechische Völkerwanderung) wird traditionell die angebliche Völkerwanderung des griechischen Volksstammes der Dorer (oder Dorier) bezeichnet, die im dalmatischen Raum begonnen haben und zunächst in die Landschaft Doris in Mittelgriechenland erfolgt sein soll. Ein Einfall der Thessalier in die Doris soll ab etwa 1200 v. Chr.
 • La invasión dórica es un concepto utilizado por los historiadores de la Antigua Grecia para explicar la sustitución de los dialectos y tradiciones preclásicos en el sur de Grecia por los que prevalecieron en la época Clásica.La leyenda cuenta que los dorios tomaron posesión de la península del Peloponeso en un hecho llamado el Regreso de los Heráclidas. Los estudiosos de la época Clásica vieron en esta historia un hecho real que llamaron invasión dórica.
 • De Dorische invallen (1200 - 800 v.Chr.) zorgden ervoor dat Griekenland terugviel in een soort van Donkere Eeuwen, doordat bijna alle cultuur in Griekenland vernietigd werd.Rond de 12e eeuw v.Chr. begonnen Dorische stammen vanuit het noorden Griekenland binnen te vallen, en steden te verwoesten en plunderen. Dit was mogelijk omdat de Grieken gebruik maakten van bronzen wapens, terwijl de Doriërs reeds ijzeren wapens hadden.
 • La invasió dòrica és un concepte utilitzat pels historiadors de l'Antiga Grècia per explicar la substitució dels dialectes i tradicions preclàssics al sud de Grècia pels que van prevaldre a l'època clàssica.La llegenda explica que els doris van prendre possessió de la península del Peloponès en un fet anomenat el Retorn dels Heraclides. Els estudiosos de l'Època Clàssica veure en aquesta història un fet real que van anomenar invasió dòrica.
 • 그리스 고전기 이전의 고대 그리스 남부(특히, 펠로폰네소스 반도)에서 쓰이던 언어와 전통을 대체한 그리스 고전기의 언어와 전통은 서로 간에 현격한 차이가 있다. 고대 그리스의 저술가들은 후자의 그리스 고전기의 언어와 전통을 소유했던 역사적으로 실재했던 종족 또는 부족인 "도리아인(Dorians)"에서 이름을 따서 그 언어를 도리아 방언(Doric Greek, 또는 간단히 Doric 혹은 Dorian)이라 부르고 그 전통 또는 풍습을 도리아 양식(Doric style 또는 Doric order)이라 불렀다. 도리아인의 침입(Dorian invasion) 또는 도리아인의 이동(Dorian migration)이라는 개념은 이러한 현격한 문화 대체가 발생하게 된 이유를 합당하게 설명하기 위해 고대 그리스를 연구하는 역사가들이 제안한 가설 또는 이론이다.그리스 전설에서는 "헤라클레스 일족의 귀환"이라 불리는 사건으로 말미암아 도리아인이 펠로폰네소스 반도를 소유하게 되었다고 주장한다.
 • Дорийское вторжение — массовое переселение дорийцев с севера (Северное Причерноморье) на Пелопоннес в конце бронзового века (XIII—XII вв. до н. э.). С вторжением дорийцев связывают упадок микенской цивилизации и движение народов моря.
 • The Dorian invasion is a concept devised by historians of Ancient Greece to explain the replacement of pre-classical dialects and traditions in southern Greece by the ones that prevailed in Classical Greece. The latter were named Dorian by the ancient Greek writers after the historical population that owned them, the Dorians.Greek legend asserted that the Dorians took possession of the Peloponnesus in an event called the Return of the Heracleidae (Ancient Greek: Ἐπιστροφὴ τῶν Ἡρακλειδῶν).
 • A dór vándorlás annak a főleg régészeti úton megfigyelhető jelenségnek a neve, aminek során a görög sötét korban a korábbi mükénéi civilizáció központi és déli, valamint a minószi civilizáció területeit a későbbi dórokkal azonosítható nyelvi és tárgyi kultúra váltotta fel az i. e. 12. századtól kezdődően. A folyamat pusztulással járt, de a konkrét eseményekről lényegében semmit sem tudunk. Ez az időszak a tengeri népek támadásainak kora és az északnyugati görög vándorlásé is.
rdfs:label
 • Invasion dorienne
 • Dorian invasion
 • Dorische Wanderung
 • Dorische invallen
 • Dór vándorlás
 • Invasi Doria
 • Invasió dòrica
 • Invasión dórica
 • Invasão dórica
 • Дорийско преселение
 • Дорийское вторжение
 • 도리아 인의 침입
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of