L’intérêt général, désigne la finalité d'actions ou d'institutions censées intéresser une population considérée dans son ensemble.La distinction avec les notions voisines d'intérêt commun, d'intérêt public ou encore d'intérêt collectif, n'est pas évidente : L'intérêt commun désigne une finalité définie comme la résultante de l'ensemble des intérêts exprimés par les membres d'une communauté.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L’intérêt général, désigne la finalité d'actions ou d'institutions censées intéresser une population considérée dans son ensemble.La distinction avec les notions voisines d'intérêt commun, d'intérêt public ou encore d'intérêt collectif, n'est pas évidente : L'intérêt commun désigne une finalité définie comme la résultante de l'ensemble des intérêts exprimés par les membres d'une communauté. Ce qui pose bien entendu la question de la légitimité de cette expression, en raison des difficultés pratiques de sa détermination (exhaustivité, représentativité, sincérité ...). Deux conceptions de l'intérêt général co-existent. La première conception, anglo-saxonne, définit l'intérêt général comme résultant de la somme des intérêts individuels. La deuxième conception,française, considère l'intérêt général comme une finalité d'ordre supérieur aux intérêts individuels, dont on sous-entend qu'elle dépasse l'intérêt commun dans la mesure où elle prétend être « quelque chose de plus ambitieux que la somme des intérêts individuels », soit une finalité à laquelle l'individu est censé se soumettre. Ainsi, l'intérêt national correspond-il à l'intérêt de la Nation selon la formule d'Ernest Renan : « Avoir fait de grandes choses ensemble et vouloir en faire encore ». L'intérêt public concerne la mise en œuvre de l'intérêt général à travers le cadre juridique du droit public d'un pays ou d'une République. Il apparaît notamment dans les débats de la Révolution française, au cours de laquelle il tend à remplacer la notion plus ancienne d'utilité publique. Il est, par définition, défendu par les différentes branches de l'autorité de l'État (Santé publique, Instruction publique, Sécurité publique, Monuments publics, Environnement,..) représentées en justice pénale par le ministère public. La fonction de ce dernier est d'intervenir dans des actions existantes, ou d'engager des actions nouvelles au nom de l'intérêt public, dans des causes pour lesquelles il n'y a pas d'intérêt particulier à agir. Cette notion est au cœur des débats politiques, économiques. Elle est abondamment citée pour justifier l'existence de services publics, des actions publiques, des lois et règlements d'ordre public, ainsi que des réglementations touchant aux droits fondamentaux (par exemple dans le cadre du Droit de propriété pour fixer le régimes des expropriations et des nationalisations). Elle met en jeu la finalité même de l'ensemble des collectivités publiques (depuis le niveau des collectivités locales jusqu'aux échelons les plus élevés de l'État).
 • Per interesse pubblico in diritto si intende l'interesse proprio della pluralità di individui che è la comunità costitutiva dell'ordinamento giuridico di riferimento, considerata come unità.
 • Общественият интерес (според римската правна доктрина, зад всяко едно право трябва да има признат интерес от упражняването му) е понятие и термин отнасим до "всеобщото благополучие" или "всеобщото благоденствие". Колкото и абстрактни да са тези понятия, като обществен интерес следва да се разбира признатия по силата на правото интерес на обществото да защитава и отстоява своите права и свободи от неблагоприятни за социума като цяло управленски решения.Защитата на обществения интерес е в центъра на политическия дебат на всяко демократично общество и трябва да бъде първостепенна задача при осъществяване на държавното управление. При демокрациите обществения интерес се извежда от гражданското общество. Легална дефиниция за обществен интерес няма, макар българският законодател да борави масово с понятието за обществен интерес в нормативните актове. Извеждането на обществения интерес е въпрос на тълкуване за всеки конкретен случай.
 • Interés público, interés general o interés nacional es denominación de un concepto esencial de las ciencias políticas, con muy distintas expresiones (res publica, commonwealth, "procomún", etc.), pero siempre identificable con el bien común de la sociedad entera, entendida como un cuerpo social, y no tanto con el interés del Estado en sí mismo (razón de Estado).No es un concepto unívocamente definido. La expresión se usa para reflejar el postulado de que la finalidad de las acciones del Estado, o de las instituciones de una comunidad políticamente organizada, ha de ser el bien (felicidad, interés, utilidad o beneficio) del conjunto del pueblo (la totalidad de los que componen una nación). La defensa de los intereses nacionales es el propósito declarado de la acción exterior de los Estados.El concepto hizo su aparición con los desarrollos intelectuales que llevaron a la Revolución francesa, periodo durante el cual llegó a reemplazar el concepto anterior de utilidad pública, estando así íntimamente ligado con el desarrollo del liberalismo. Se puede concebir como la guía o criterio para tomar decisiones políticas y económicas que buscan el bien común de una sociedad. Tal sociedad puede ser, por ejemplo, la de un Estado en general o las personas de cualquier comunidad en particular. En la teoría jurídico política actual está, por definición, representado en las diferentes ramas de las autoridades estatales de gobierno y administración pública, tales como las de salud pública, educación, protección del medio ambiente, seguridad, el Ministerio Público en asuntos de justicia, etc. Así, por ejemplo, se ha escrito: "El acto administrativo debe siempre mirar a la satisfacción del interés general"El concepto del interés general es central en debates políticos, económicos y sociales, en particular aquellos acerca de la existencia de servicios públicos, reglamentos y leyes de orden público, discusiones acerca de intervención estatal en asuntos económicos (tal como expropiaciones y nacionalizaciones) y sociales (tales como los relacionados con asuntos de explotación social, derechos sociales, seguridad social e industrial, discriminación, etc). Tales discusiones ponen de relieve la finalidad misma tanto del Estado como de otros elementos de servicios y administración interna de los países. (por ejemplo: comunas; empresas mixtas, etc).
 • L' interès public, també anomenat interès general, és tot allò que, per consens, es comparteix i considera com a útil, valuós i fins i tot vital per a una societat, fins l'extrem d'obligar a l'Estat, com una de les seves finalitats constitucionals, a titularitzar-ho en benefici de tots els ciutadans. Per aquest imperatiu, l'acció política i legislativa no pot tenir com a objectiu la consagració d'interessos particulars.Segons Sánchez Morón, la noció d'interès públic és un correlat de la separació teòrica entre Estat i societat, base del constitucionalisme liberal, així com de la divisió entre Dret públic i privat, que té les seves arrels en el Dret romà. L'interès públic és aquell, en el qual la seva gestió i tutela està encomanada, directa o indirectament als poders públics. Constitueix l'antítesi dels interessos particulars o privats, propis dels individus i dels grups socials de lliure creació.La jurisprudència ha conformat una concepció coherent, però no precisa, de la noció d'interès públic. Coherent perquècompleix una funció única, mancada de precisió perquè opera sobre una amplia diversitat de continguts. Junt amb els interessos públics tradicionals, com ara la garantia del funcionament dels serveis públics, la preservació de l'ordre públic en totes les seves manifestacions, la protecció del medi ambient, han aparegut nous interessos d'abast general: l'interès públic social, l'interès públic econòmic i més recentment l'interès públic tecnològic representat pels estàndards oberts. Aquests nous interessos, exigeixen ampliar l'àmbit d'aplicació del concepte.
 • Veřejný zájem je koncept uplatňovaný především ve veřejné politice, veřejné ekonomice, etice a právu odkazující k všeobecnému dobru a společenskému blahobytu. Negativně lze veřejný zájem vymezit jako opak zájmu soukromého nebo zájmu jen určité skupiny.Obecně za veřejný zájem označována taková orientace politiky, která podporuje rozvoj společnosti a řešení jejích reálných problémů. Z tohoto vymezení je patrné, že identifikace a uznání veřejných zájmů může být (a bývá) ve společnosti zdrojem konfliktů, neboť představy o tom, co je pro společnost dobré a jaké jsou její problémy, se liší. Ve společnosti proto probíhají boje o identifikaci, uznání a prosazení různých veřejných zájmů – politika. Veřejný zájem je vlastním účelem existence veřejných institucí. Uznané veřejné zájmy mohou být formulovány v právních normách.Identifikované veřejné zájmy nemají univerzální platnost. Co je v jednom časovém období či v určité kultuře veřejným zájmem, v jiné době či společnosti jím být vůbec nemusí.Ani samotný koncept veřejného zájmu není všeobecně přijímán, některými autory je veřejný zájem ztotožňován jen se sumou zájmů individuálních (tzv. metodický individualismus).
 • Общественный интерес - интерес любого лица (лиц), связанный с обеспечением благополучия, стабильности, безопасности и устойчивого развития общества. Четкого определения «права общественного интереса» в русском языке нет.Впервые этот термин стал предметом подробного обсуждения в России в ноябре 2001 г., когда московское представительство Фонда Форда организовало «круглый стол» на эту тему в связи с выходом русского издания книги «Правовая защита общественных интересов: Работа общественных организаций при поддержке Фонда Форда. Международный опыт».Последующее распространение термин получил, в связи с появлением неправительственных организаций, занимающихся защитой общественных интересов с помощью правовых инструментов: обсуждение важнейших законодательных актов, выработка государственной политики в различных областях, затрагивающих общественные интересы, проведение мониторинга и других исследований, необходимых для осуществления оптимальныхреформ, изменение законодательства посредством обращения в Конституционный Суд и международные органы по защите прав человека.На данный момент одним из расширенных определений можно считать цитату из выступления Эдвина Рекоша, исполнительного директора Института «Право общественных интересов» (PILI), на симпозиуме в Дурбане (ЮАР) в 1997 г.
 • 公益(こうえき)とは社会一般のためになる、公共の利益。対義語は私益。
 • Öffentliches Interesse ist ein in Gesetzen häufig verwendeter unbestimmter Rechtsbegriff, der die Belange des Gemeinwohls über die Individualinteressen stellt. Das öffentliche Interesse ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, weil er in keiner gesetzlichen Vorschrift, in der er vorkommt, konkretisiert wird. Vielmehr ist es der Literatur und insbesondere der Rechtsprechung überlassen, den Begriff durch jeden Einzelfall im Wege der Subsumtion mit konkreten Inhalten auszufüllen. Die Voraussetzungen des öffentlichen Interesses erschließen sich nur im Rahmen einer umfassenden Beurteilung von Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung.
 • 공익(公益, public interest)은 공공의 이익, 공공의 번영을 가리키는 말이다. 공익은 정치학, 민주주의 등의 핵심적인 용어로 간주된다. 랜덤 하우스 사전에 따르면, 공익의 영어 낱말 public interest는 "1. 일반 대중의 번영이나 복지, 즉 복리. 2. 일반 대중에의 어필(appeal)이나 적합성. 사회적 이익이 되는 소식."으로 정의한다.경제학자 록상호는 그의 서적 Public Policy and the Public Interest (Routledge, 2012년 / 2011년 출판)에서 "공익은 공평하게 할당되므로 공익을 '전형적인 개인의 사전(事前)적인 복지'로 정의한다"고 논하고 있다.
 • A mindennapi szóhasználatban általában, mint közhasznú-, közcélú-, közérdekű tevékenység szerepel.A közérdek a társadalom egészének a közös érdeke, mely optimális esetben az egyének vagy a csoportok együttérzésen és esélyegyenlőségen alapuló önkéntes megegyezése a társadalom működési szabályairól, valamit az életfeltételek fenntartásával felmerülő gondok megoldásáról. A közérdek akár egyéneiben, akár a társadalom különböző közösségeiben megfogalmazva, a köz ügyéhez a legközelebb áll, de valami tagolatlan, körvonalazatlan, sok szubjektív elemtől és pillanatnyi behatástól érintett értékelés. A társadalom által hangoztatott közérdek eleve magánérdekképzetek összegeződéseiből születik meg. A hatalom szájában pedig mindig önkényes célkitűzést jelent, mely magában egyaránt lehet áldás, ötlet, erőszak vagy átok. A hatalom által képviselt közérdek úgyszólván szükségszerűen harcba kerül magánérdekekkel, a hivatal által képviselt közérdek rendszerint egyeztető részletmunkával jut kiegyenlítődésre a magánérdek különböző megjelenéseivel. Mivel a közérdekű tevékenységek támogatása elismerten állami vagy nemzetközi feladat, ezért gyakran megfigyelhető olyan törekvés, hogy eredetileg nem közérdekűnek tartott tevékenységet közérdekűnek ismertessenek el.
 • O interesse público refere-se ao "bem geral". O interesse público é um conceito central para a política, a democracia e a natureza do próprio governo. Embora quase todos os indivíduos defendam que ajudar o bem-estar geral é positivo, existe pouco ou nenhum consenso sobre o que constitui exatamente o interesse público. Existem diferentes opiniões sobre quantos membros do público devem beneficiar de uma ação para que a mesma seja declarada do interesse público: num extremo, uma ação deve beneficiar todos os membros da sociedade para ser verdadeiramente do interesse público; no outro, qualquer ação pode ser do interesse público desde que beneficie uma parte da população e não prejudique ninguém.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 3066274 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 5096 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 29 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109925867 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L’intérêt général, désigne la finalité d'actions ou d'institutions censées intéresser une population considérée dans son ensemble.La distinction avec les notions voisines d'intérêt commun, d'intérêt public ou encore d'intérêt collectif, n'est pas évidente : L'intérêt commun désigne une finalité définie comme la résultante de l'ensemble des intérêts exprimés par les membres d'une communauté.
 • Per interesse pubblico in diritto si intende l'interesse proprio della pluralità di individui che è la comunità costitutiva dell'ordinamento giuridico di riferimento, considerata come unità.
 • 公益(こうえき)とは社会一般のためになる、公共の利益。対義語は私益。
 • 공익(公益, public interest)은 공공의 이익, 공공의 번영을 가리키는 말이다. 공익은 정치학, 민주주의 등의 핵심적인 용어로 간주된다. 랜덤 하우스 사전에 따르면, 공익의 영어 낱말 public interest는 "1. 일반 대중의 번영이나 복지, 즉 복리. 2. 일반 대중에의 어필(appeal)이나 적합성. 사회적 이익이 되는 소식."으로 정의한다.경제학자 록상호는 그의 서적 Public Policy and the Public Interest (Routledge, 2012년 / 2011년 출판)에서 "공익은 공평하게 할당되므로 공익을 '전형적인 개인의 사전(事前)적인 복지'로 정의한다"고 논하고 있다.
 • O interesse público refere-se ao "bem geral". O interesse público é um conceito central para a política, a democracia e a natureza do próprio governo. Embora quase todos os indivíduos defendam que ajudar o bem-estar geral é positivo, existe pouco ou nenhum consenso sobre o que constitui exatamente o interesse público.
 • L' interès public, també anomenat interès general, és tot allò que, per consens, es comparteix i considera com a útil, valuós i fins i tot vital per a una societat, fins l'extrem d'obligar a l'Estat, com una de les seves finalitats constitucionals, a titularitzar-ho en benefici de tots els ciutadans.
 • Veřejný zájem je koncept uplatňovaný především ve veřejné politice, veřejné ekonomice, etice a právu odkazující k všeobecnému dobru a společenskému blahobytu. Negativně lze veřejný zájem vymezit jako opak zájmu soukromého nebo zájmu jen určité skupiny.Obecně za veřejný zájem označována taková orientace politiky, která podporuje rozvoj společnosti a řešení jejích reálných problémů.
 • A mindennapi szóhasználatban általában, mint közhasznú-, közcélú-, közérdekű tevékenység szerepel.A közérdek a társadalom egészének a közös érdeke, mely optimális esetben az egyének vagy a csoportok együttérzésen és esélyegyenlőségen alapuló önkéntes megegyezése a társadalom működési szabályairól, valamit az életfeltételek fenntartásával felmerülő gondok megoldásáról.
 • Öffentliches Interesse ist ein in Gesetzen häufig verwendeter unbestimmter Rechtsbegriff, der die Belange des Gemeinwohls über die Individualinteressen stellt. Das öffentliche Interesse ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, weil er in keiner gesetzlichen Vorschrift, in der er vorkommt, konkretisiert wird. Vielmehr ist es der Literatur und insbesondere der Rechtsprechung überlassen, den Begriff durch jeden Einzelfall im Wege der Subsumtion mit konkreten Inhalten auszufüllen.
 • Общественный интерес - интерес любого лица (лиц), связанный с обеспечением благополучия, стабильности, безопасности и устойчивого развития общества.
 • Общественият интерес (според римската правна доктрина, зад всяко едно право трябва да има признат интерес от упражняването му) е понятие и термин отнасим до "всеобщото благополучие" или "всеобщото благоденствие".
 • Interés público, interés general o interés nacional es denominación de un concepto esencial de las ciencias políticas, con muy distintas expresiones (res publica, commonwealth, "procomún", etc.), pero siempre identificable con el bien común de la sociedad entera, entendida como un cuerpo social, y no tanto con el interés del Estado en sí mismo (razón de Estado).No es un concepto unívocamente definido.
rdfs:label
 • Intérêt général
 • Interesse pubblico
 • Interesse público
 • Interès públic
 • Interés público
 • Közérdek
 • Public interest
 • Veřejný zájem
 • Öffentliches Interesse
 • Обществен интерес
 • Общественный интерес
 • 公益
 • 공익
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of