L'infrastructure est un ensemble d'éléments structuraux interconnectés qui fournissent le cadre pour supporter la totalité de la structure.Le terme est souvent utilisé d'une façon très abstraite.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'infrastructure est un ensemble d'éléments structuraux interconnectés qui fournissent le cadre pour supporter la totalité de la structure.Le terme est souvent utilisé d'une façon très abstraite. Par exemple, les outils d'ingénierie informatique sont quelquefois décrits comme une partie de l'infrastructure d'un environnement de développement, et le terme capital d'infrastructure en économie peut être trop large, comme il inclut l'habillement jusqu'au système de canaux qui s'étend sur un continent. Il faut aussi pondérer avec la notion de robustesse dans un environnement fluide.
 • Az infrastruktúra fogalmát több gazdasági ágazatban – esetenként némileg eltérő jelentéstartalommal – értelmezik. Így beszélhetünk például a gazdaság fejlődéséhez szükséges energia-, közlekedés-, telekommunikációs infrastruktúráról, illetve környezetvédelmi, oktatási, mezőgazdasági stb. infrastruktúráról, vagy éppen humáninfrastruktúráról.A közlekedés, hírközlés területén infrastruktúrának nevezünk minden olyan berendezést és az általuk létrehozott minden olyan hálózatot, amely a szállításhoz és hírközléshez szükséges. Ide tartoznak tehát a szárazföldi (közúti, vasúti) szállítási, belvízi szállítási (folyók, csatornák), tengeri szállítási (kikötők, hajóutak), légi közlekedési (repülőterek, légifolyosók) hálózatok. Továbbá infrastruktúrát alkotnak a vízelosztási, energiaelosztási (villanyáram, olaj, gáz) és távközlési (telefon, rádió, televízió, telematika stb.) hálózatok, beleértve a műholdrendszereket.Az infrastruktúra fogalmát tágabban értelmezve beszélhetünk például társadalmi, oktatási, stb. infrastruktúráról. Utóbbi esetén az oktatás feltételeit biztosító eszközállományt és az oktatási intézmények hálózatát érthetjük alatta.A humáninfrastruktúrához tartozhat például az oktatási, a szociális és az egészségügyi intézmények hálózata.
 • インフラストラクチャー(infrastructure、略称・インフラ)とは、国民福祉の向上と国民経済の発展に必要な公共施設を指す。公共の福祉のための施設であり、民間事業として成立しにくいため、中央政府や公共機関が確保建設、管理を行う経済成長のための基盤。現在、一部の社会資本は、財政構造改革推進等により民活型社会資本整備としてPFI手法が導入されている。
 • Ѝнфраструктура (от латински Infra + structura) се нарича съвкупност, комплекс от съоръжения, система от отрасли и материални средства, които обслужват производството и осигуряват условия за функциониране и възпроизводство на обществото, оперативно оборудване на територия, включително и на театъра на военните действия.Видове:1. Транспортна инфраструктура: пътища, железопътни линии, транспортни съоръжения, мостове, тунели, канали, пристанища, летища, складове, и др.2. Производствена инфраструктура: заводи, предприятия, водохранилища и др.2. Социална инфраструктура: образование, наука, здравеопазване и др.3. Военна инфраструктура4. Информационна инфраструктура5. Паркове и градини6.Централно отопление и отводнителна система
 • Se denomina infraestructura urbana (etimología: Infra = debajo) a aquella realización humana diseñada y dirigida por profesionales de Arquitectura, Ingeniería Civil, Urbanistas, etc., que sirven de soporte para el desarrollo de otras actividades y su funcionamiento, necesario en la organización estructural de las ciudades y empresas.El vocablo, utilizado habitualmente como sinónimo de obra pública por haber sido el Estado el encargado de su construcción y mantenimiento, en razón de la utilidad pública y de los costos de ejecución, generalmente elevados, comprende:Las infraestructuras de transporte. Terrestre: calles, carreteras en sus diferentes tipos, líneas de ferrocarril y puentes). Marítimo: puertos y canales. Aéreo: aeropuertos.Las infraestructuras energéticas. Redes de electricidad: alta tensión, media tensión, baja tensión, transformación, distribución y Alumbrado público. Redes de distribución de calor: Calefacción urbana. Redes de combustibles: oleoductos, gasoductos, concentradoras, distribución. Otras fuentes de energía: presas, eólicas, térmicas, nucleares, etc.Las infraestructuras hidráulicas. Redes de agua potable: embalses, depósitos, tratamiento y distribución. Redes de desagüe: Alcantarillado o saneamiento y Estaciones depuradoras. Redes de reciclaje: Recogida de residuos, vertederos, incineradoras...Las infraestructuras de telecomunicaciones. Redes de telefonía fija. Redes de televisión de señal cerrada. Repetidoras. Centralitas. Fibra óptica. Celdas de Telefonía Celular.Las infraestructuras de Edificación. Vivienda. Comercio. Industria. Salud: Hospitales, centros de salud... Educación: Colegios, institutos y universidades. Recreación: Parques y jardines. etc.Las grandes obras de infraestructura, muchas veces generan impactos sociales y ambientales, poniendo en riesgo la salud y bienestar de las comunidades afectadas, por lo que precisan de exhaustivos estudios de impacto ambiental previos a su realización.
 • Инфраструкту́ра (лат. infra — «ниже», «под» и лат. structura — «строение», «расположение») — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и/или обеспечивающих основу функционирования системы.По данным Online Etymology Dictionary в английском языке термин применяется с конца 1920-х годов, а в соответствии с Оксфордским словарём термин заимствован из военной лексики, куда пришёл из французского языка.
 • Met infrastructuur wordt meestal het totaal van onroerende voorzieningen zoals (spoor)wegen, vliegvelden, havens, bekabeling, riolering et cetera bedoeld. Veelal is de overheid verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van de infrastructuur. Daarbij is het Rijk in Nederland verantwoordelijk voor de aanleg van rijkswegen en spoorlijnen. Regionale overheden, zoals gemeenten en provincies hebben daarbij verantwoordelijkheden voor de lokale infrastructuur. Soms wordt het beheer van infrastructuur van de ene overheid naar de andere overgeheveld. Een provinciale weg kan bijvoorbeeld rijksweg (snelweg) worden, of omgekeerd.
 • Infrastruktur fisik dan sosial adalah dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik Istilah ini umumnya merujuk kepada hal infrastruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas antara lain dapat berupa jalan, kereta api, air bersih, bandara, kanal, waduk, tanggul, pengelolahan limbah, perlistrikan, telekomunikasi, pelabuhan secara fungsional, infrastruktur selain fasilitasi akan tetapi dapat pula mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran produksi barang dan jasa sebagai contoh bahwa jalan dapat melancarkan transportasi pengiriman bahan baku sampai ke pabrik kemudian untuk distribusi ke pasar hingga sampai kepada masyarakat. dalam beberapa pengertian, istilah infrastruktur termasuk pula infrastruktur sosial kebutuhan dasar seperti antara lain termasuk sekolah dan rumah sakit. bila dalam militer, istilah ini dapat pula merujuk kepada bangunan permanen dan instalasi yang diperlukan untuk mendukung operasi dan pemindahan .
 • Infrastruktura (z franc. infra-structure, doslova: co je pod stavbami) je v nejobecnějším smyslu slova množina propojených strukturálních prvků, které pak udržují celou strukturu pohromadě. Obvykle se používá pouze pro struktury, které jsou uměle vytvořené. Termín infrastruktura se používá v různém smyslu v řadě odvětví; zřejmě nejvíce se užívá v ekonomii, kde popisuje fyzickou infrastrukturu jako třeba budovy nebo silnice.Infrastruktura obecně je množina propojených stavebních prvků, které poskytují rámcovou podporu celku. Termín infrastruktura má různé významy v různých oblastech, ale nejčastěji je chápán ve vztahu k silnicím, letišti či technickému vybavení. Tyto různé prvky mohou být souhrnně pojmenovány jako civilní infrastruktura, městská infrastruktura či veřejné komunikace a stavby. Infrastruktura může být zřízena a spravována soukromým sektorem nebo státem.Termín infrastruktura má svůj původ v 19. století ve Francii a během první poloviny 20. století primárně označoval vojenská zařízení. Pojem se stal módním v 80. letech 20. století v USA, kdy kniha "Amerika v troskách" (America in Ruins, Choate and Walter, 1981) odstartovala veřejně politickou diskuzi o národní „infrastrukturní krizi“, zaviněnou desetiletími nedostatečných investic a špatné údržby veřejných komunikací a staveb. Jednání trpěla nepřesnou definicí pojmu infrastruktura. Národní výzkumná rada U.S. (National research council) zjistila, že pojem infrastruktura je mezi lidmi různě chápán, a zavedla tuto definici: "Veřejná infrastruktura se vztahuje jak ke specifickým funkcím – dálnice, ulice, silnice a mosty; hromadná doprava, letiště a letecká síť; vodárny a vodní zdroje; čistírny odpadních vod; zpracování komunálního odpadu; výroba a přenos elektrické energie; telekomunikace a zpracování nebezpečného odpadu – tak i ke složeným polyfunkčním systémům."V českém prostředí je pojem veřejné infrastruktury definován Stavebním zákonem (Zákon č. 183/2006 Sb.) takto:"veřejnou infrastrukturou pozemky, stavby, zařízení, a to 1. dopravní infrastruktura, například stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť a s nimi souvisejících zařízení; 2. technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody; 3. občanské vybavení, kterým jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva; 4. veřejné prostranství, zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu"Význam infrastruktury nespočívá jen ve veřejném zařízení, ale i v jeho správě, údržbě a rozvoji, který souvisí se společenskými požadavky a fyzickým světem, aby usnadnil dopravu lidí a zboží, poskytl vodu k pití i technickému využití, bezpečně naložil s komunálním odpadem, poskytl energii, kde je třeba a přenesl informace v rámci a mezi komunitami.Ovšem je velký rozdíl mezi veřejnou infrastrukturou a infrastrukturou obecně. Obecně se infrastrukturou rozumí propojovací a zabezpečovací prvky určitého souboru movitých nebo nemovitých věcí, kterým infrastruktura vytváří základní prostředky pro komunikaci a zabezpečení. Vlastní infrastrukturu má i domácnost, rodinný dům na vlastním pozemku, obytné domy s více bytovými jednotkami, následuje obec atd. Stejně tak má vlastní infrastrukturu třeba armáda, např. výcvikové a skladovací prostory pro zálohy, přitom každá taková nemovitost je podle Stavebního zákona stavbou.V tomto je definice dle Stavebního zákona jednoznačně orientována na veřejnou oblast, tedy celospolečenský zájem, čímž nepostihuje soukromé a individuální stránku a proto ji není možné považovat za obecnou.
 • Per infrastruttura si intende uno o la serie di elementi strutturati che intermedia i rapporti tra i vari componenti di una struttura.
 • 기반 시설(基盤施設), 또는 기간 시설(基幹施設), 또는 인프라스트럭처(Infrastructure)는 경제 활동의 기반을 형성하는 기초적인 시설들을 말하며, 도로나 하천, 항만, 공항 등과 같이 경제 활동에 밀접한 사회 자본을 말한다. 흔히 인프라(infra)라고도 부른다. 최근에는 학교나 병원, 공원과 같은 사회 복지, 생활 환경 시설 등도 포함시킨다. 이 "인프라"는 범위를 확장하여, "결제 인프라", "배송 인프라"처럼, "기반"을 뜻하는 용어로 쓰이기도 한다.
 • Azpiegitura gizarte baten garapenerako edo erakunde baten jarduera ekonomikoa antolatu eta burutzeko beharrezko eta oinarrizkoak diren eta elkarri loturik dauden eraikuntza, elementu eta zerbitzuen multzoa da, hala nola errepide, portu, aireportu, sare telematiko, ur hornidura eta ospitaleak. Sistema bat zenbat eta konplexuagoa izan, orduan eta azpiegitura gehiago behar ditu, konplexutasun horretan dauden eragile guztiak behar bezala koordinatu eta behar diren elementu eta gaiak une egokian eskuratzeko. Globalizazioaren fenomenoa dela eta, pertsona eta ondasunen mugimendu azkarra bermatzeko azpiegitura handien eraikuntza fenomeno nabarmena izan da XX. mendearen bukaeratik.
 • Infrastruktura, służba komunalna (łac infra = w dolnej części i structura = układ, szyk) – podstawowe urządzenia, budynki użyteczności publicznej i instytucje usługowe, których istnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa.Infrastruktura wspiera działalność produkcyjną, służy rozwojowi produkcji, choć sama nie bierze bezpośredniego udziału w produkcji. Oznacza układ i wzajemne relacje elementów (części) stanowiących całość np. budowy, ustroju, struktura kryształu, struktura społeczna, agrarna itp.
 • Infraestrutura (pré-AO 1990: infra-estrutura), na sua acepção mais alta, pode ser definido como um conjunto de elementos estruturais que enquadram e suportam toda uma estrutura. O termo possui diversas acepções em diferentes campos, mas o mais comum é o referente aos sistemas viários, de saneamento e de fornecimento de energia de uma cidade ou região. Estes elementos, no seu todo, podem ser designados de infraestruturas civis, infraestruturas municipais ou obras públicas, se bem que possam ser desenvolvidas e geridas tanto pela iniciativa privada como por empresas públicas. Noutros campos, infraestrutura pode designar as tecnologias da informação, canais de comunicação formais ou informais, ferramentas de desenvolvimento de software, redes políticas e sociais ou sistemas de crença partilhadas por membros de grupos específicos. Estas acepções gerais trazem subjacente o conceito de que as infraestruturas constituem um quadro organizacional e uma estrutura de suporte do sistema ou organização em causa, seja uma nação, uma cidade ou uma corporação.
 • Es denomina infraestructura a aquella realització humana dissenyada i dirigida per professionals d'Enginyeria Civil, Arquitectura, Urbanisme, etc, que serveixen de suport per al desenvolupament d'altres activitats i el seu funcionament, necessari en l'organització estructural de les ciutats i empreses.El vocable, utilitzat habitualment com a sinònim d'obra pública, ja que és l'Estat l'encarregat de la seva construcció i manteniment en raó de la utilitat pública i dels costos d'execució, generalment elevats, comprèn:Les infraestructures de transport. Terrestre: vies (camins, carreteres iautopistes, línies de ferrocarril i ponts). Marítim: ports i canals. Aeri: aeroports.Les infraestructures energètiques . Xarxes d 'electricitat: alta tensió, mitjana tensió, baixa tensió, transformació, distribució i enllumenat públic. Xarxes de distribució de calor: calefacció urbana. Xarxes de combustibles: oleoductes, gasoductes, concentradores, distribució. Altres fonts d'energia: preses, centrals eòliques, tèrmiques, nuclears, etc.Les infraestructures hidràuliques. Xarxes d'aigua potable: embassaments, dipòsits, tractament i distribució. Xarxes de desguàs: clavegueram o sanejament i estacions depuradores. Xarxes de reciclatge: recollida de residus, abocadors, incineradores...Les infraestructures de telecomunicacions. Xarxes de telefonia fixa. Xarxes de televisió de senyal tancat. Repetidors. Centraletes. Fibra òptica. Antenes de telefonia mòbil.Altres infraestructures. Habitatge. Comerç. Indústria. Salut: hospitals, centres de salut... Educació: col·legis, instituts i universitats. Recreació: parcs i jardins.Les grans obres d'infraestructura, moltes vegades tenen un impacte social i ambiental, posant en risc la salut i benestar de les comunitats afectades, per la qual cosa necessiten exhaustius estudis d'impacte ambiental previs a la seva realització.
 • Infrastructure is basic physical and organizational structures needed for the operation of a society or enterprise , or the services and facilities necessary for an economy to function. It can be generally defined as the set of interconnected structural elements that provide framework supporting an entire structure of development. It is an important term for judging a country or region's development.The term typically refers to the technical structures that support a society, such as roads, bridges, water supply, sewers, electrical grids, telecommunications, and so forth, and can be defined as "the physical components of interrelated systems providing commodities and services essential to enable, sustain, or enhance societal living conditions."Viewed functionally, infrastructure facilitates the production of goods and services, and also the distribution of finished products to markets, as well as basic social services such as schools and hospitals; for example, roads enable the transport of raw materials to a factory. In military parlance, the term refers to the buildings and permanent installations necessary for the support, redeployment, and operation of military forces. Research by anthropologists shows the social importance and multiple ways that infrastructures shape human society and vice versa.
 • Eine Infrastruktur (von lateinisch infra ‚unterhalb‘ und structura ‚Zusammenfügung‘) ist im übertragenen Sinn ein Unterbau.Sie umfasst alle langlebigen Einrichtungen materieller oder institutioneller Art, die das Funktionieren einer arbeitsteiligen Volkswirtschaft begünstigen. Es lässt sich unterscheiden zwischen der von privater Hand geschaffenen Infrastruktur und der vom Staat gestalteten Infrastruktur (Wirtschaftsordnung, Staatsunternehmen und staatliche Investitionen in Infrastruktur).
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 149254 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 5324 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 34 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109774347 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • L'infrastructure est un ensemble d'éléments structuraux interconnectés qui fournissent le cadre pour supporter la totalité de la structure.Le terme est souvent utilisé d'une façon très abstraite.
 • インフラストラクチャー(infrastructure、略称・インフラ)とは、国民福祉の向上と国民経済の発展に必要な公共施設を指す。公共の福祉のための施設であり、民間事業として成立しにくいため、中央政府や公共機関が確保建設、管理を行う経済成長のための基盤。現在、一部の社会資本は、財政構造改革推進等により民活型社会資本整備としてPFI手法が導入されている。
 • Инфраструкту́ра (лат. infra — «ниже», «под» и лат. structura — «строение», «расположение») — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и/или обеспечивающих основу функционирования системы.По данным Online Etymology Dictionary в английском языке термин применяется с конца 1920-х годов, а в соответствии с Оксфордским словарём термин заимствован из военной лексики, куда пришёл из французского языка.
 • Per infrastruttura si intende uno o la serie di elementi strutturati che intermedia i rapporti tra i vari componenti di una struttura.
 • 기반 시설(基盤施設), 또는 기간 시설(基幹施設), 또는 인프라스트럭처(Infrastructure)는 경제 활동의 기반을 형성하는 기초적인 시설들을 말하며, 도로나 하천, 항만, 공항 등과 같이 경제 활동에 밀접한 사회 자본을 말한다. 흔히 인프라(infra)라고도 부른다. 최근에는 학교나 병원, 공원과 같은 사회 복지, 생활 환경 시설 등도 포함시킨다. 이 "인프라"는 범위를 확장하여, "결제 인프라", "배송 인프라"처럼, "기반"을 뜻하는 용어로 쓰이기도 한다.
 • Eine Infrastruktur (von lateinisch infra ‚unterhalb‘ und structura ‚Zusammenfügung‘) ist im übertragenen Sinn ein Unterbau.Sie umfasst alle langlebigen Einrichtungen materieller oder institutioneller Art, die das Funktionieren einer arbeitsteiligen Volkswirtschaft begünstigen. Es lässt sich unterscheiden zwischen der von privater Hand geschaffenen Infrastruktur und der vom Staat gestalteten Infrastruktur (Wirtschaftsordnung, Staatsunternehmen und staatliche Investitionen in Infrastruktur).
 • Met infrastructuur wordt meestal het totaal van onroerende voorzieningen zoals (spoor)wegen, vliegvelden, havens, bekabeling, riolering et cetera bedoeld. Veelal is de overheid verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van de infrastructuur. Daarbij is het Rijk in Nederland verantwoordelijk voor de aanleg van rijkswegen en spoorlijnen. Regionale overheden, zoals gemeenten en provincies hebben daarbij verantwoordelijkheden voor de lokale infrastructuur.
 • Azpiegitura gizarte baten garapenerako edo erakunde baten jarduera ekonomikoa antolatu eta burutzeko beharrezko eta oinarrizkoak diren eta elkarri loturik dauden eraikuntza, elementu eta zerbitzuen multzoa da, hala nola errepide, portu, aireportu, sare telematiko, ur hornidura eta ospitaleak.
 • Az infrastruktúra fogalmát több gazdasági ágazatban – esetenként némileg eltérő jelentéstartalommal – értelmezik. Így beszélhetünk például a gazdaság fejlődéséhez szükséges energia-, közlekedés-, telekommunikációs infrastruktúráról, illetve környezetvédelmi, oktatási, mezőgazdasági stb.
 • Infrastruktur fisik dan sosial adalah dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik Istilah ini umumnya merujuk kepada hal infrastruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas antara lain dapat berupa jalan, kereta api, air bersih, bandara, kanal, waduk, tanggul, pengelolahan limbah, perlistrikan, telekomunikasi, pelabuhan secara fungsional, infrastruktur selain fasilitasi akan tetapi dapat pula mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran produksi barang dan jasa sebagai contoh bahwa jalan dapat melancarkan transportasi pengiriman bahan baku sampai ke pabrik kemudian untuk distribusi ke pasar hingga sampai kepada masyarakat.
 • Infrastructure is basic physical and organizational structures needed for the operation of a society or enterprise , or the services and facilities necessary for an economy to function. It can be generally defined as the set of interconnected structural elements that provide framework supporting an entire structure of development.
 • Infraestrutura (pré-AO 1990: infra-estrutura), na sua acepção mais alta, pode ser definido como um conjunto de elementos estruturais que enquadram e suportam toda uma estrutura. O termo possui diversas acepções em diferentes campos, mas o mais comum é o referente aos sistemas viários, de saneamento e de fornecimento de energia de uma cidade ou região.
 • Es denomina infraestructura a aquella realització humana dissenyada i dirigida per professionals d'Enginyeria Civil, Arquitectura, Urbanisme, etc, que serveixen de suport per al desenvolupament d'altres activitats i el seu funcionament, necessari en l'organització estructural de les ciutats i empreses.El vocable, utilitzat habitualment com a sinònim d'obra pública, ja que és l'Estat l'encarregat de la seva construcció i manteniment en raó de la utilitat pública i dels costos d'execució, generalment elevats, comprèn:Les infraestructures de transport.
 • Infrastruktura, służba komunalna (łac infra = w dolnej części i structura = układ, szyk) – podstawowe urządzenia, budynki użyteczności publicznej i instytucje usługowe, których istnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa.Infrastruktura wspiera działalność produkcyjną, służy rozwojowi produkcji, choć sama nie bierze bezpośredniego udziału w produkcji. Oznacza układ i wzajemne relacje elementów (części) stanowiących całość np.
 • Ѝнфраструктура (от латински Infra + structura) се нарича съвкупност, комплекс от съоръжения, система от отрасли и материални средства, които обслужват производството и осигуряват условия за функциониране и възпроизводство на обществото, оперативно оборудване на територия, включително и на театъра на военните действия.Видове:1. Транспортна инфраструктура: пътища, железопътни линии, транспортни съоръжения, мостове, тунели, канали, пристанища, летища, складове, и др.2.
 • Infrastruktura (z franc. infra-structure, doslova: co je pod stavbami) je v nejobecnějším smyslu slova množina propojených strukturálních prvků, které pak udržují celou strukturu pohromadě. Obvykle se používá pouze pro struktury, které jsou uměle vytvořené.
 • Se denomina infraestructura urbana (etimología: Infra = debajo) a aquella realización humana diseñada y dirigida por profesionales de Arquitectura, Ingeniería Civil, Urbanistas, etc., que sirven de soporte para el desarrollo de otras actividades y su funcionamiento, necesario en la organización estructural de las ciudades y empresas.El vocablo, utilizado habitualmente como sinónimo de obra pública por haber sido el Estado el encargado de su construcción y mantenimiento, en razón de la utilidad pública y de los costos de ejecución, generalmente elevados, comprende:Las infraestructuras de transporte.
rdfs:label
 • Infrastructure
 • Altyapı
 • Azpiegitura
 • Infraestructura
 • Infraestructura urbana
 • Infraestrutura (engenharia)
 • Infrastructure
 • Infrastructuur
 • Infrastruktur
 • Infrastruktur
 • Infrastruktura
 • Infrastruktura
 • Infrastruktúra
 • Infrastruttura
 • Инфраструктура
 • Инфраструктура
 • インフラストラクチャー
 • 기반 시설
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:industry of
is dbpedia-owl:product of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:secteursD'activités of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of