L'inférence statistique consiste à induire les caractéristiques inconnues d'une population à partir d'un échantillon issu de cette population. Les caractéristiques de l'échantillon, une fois connues, reflètent avec une certaine marge d'erreur possible celles de la population. Strictement, l'inférence s'applique à l'ensemble des membres (pris comme un tout) de la population représentée par l'échantillon, et non pas à tel ou tel membre particulier de cette population.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'inférence statistique consiste à induire les caractéristiques inconnues d'une population à partir d'un échantillon issu de cette population. Les caractéristiques de l'échantillon, une fois connues, reflètent avec une certaine marge d'erreur possible celles de la population. Strictement, l'inférence s'applique à l'ensemble des membres (pris comme un tout) de la population représentée par l'échantillon, et non pas à tel ou tel membre particulier de cette population. Par exemple, les intentions de vote indiquées par l'échantillon, ne peuvent révéler l'intention de vote qu'a tel ou tel membre particulier de la population des électeurs de la circonscription électorale.L'inférence statistique est donc un ensemble de méthodes permettant de tirer des conclusions fiables à partir de données d'échantillons statistiques. L'interprétation de données statistiques est, pour une large part, le point clé de l'inférence statistique. Elle est guidée par plusieurs principes et axiomes.
 • Wnioskowanie statystyczne to dział statystyki zajmujący się problemami uogólniania wyników badania próby losowej na całą populację oraz szacowania błędów wynikających z takiego uogólnienia (patrz badanie statystyczne).Wyróżnia się dwie grupy metod uogólniania wyników, definiujące jednocześnie dwa działy wnioskowania statystycznego: Estymacja - szacowanie wartości nieznanych parametrów rozkładu. Weryfikacja hipotez statystycznych - sprawdzanie poprawności przypuszczeń na temat rozkładu.
 • Statistika inferensia mencakup semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data (contoh ) atau juga sering disebut dengan sampel untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data induknya(populasi).Dalam statistika inferensia diadakan pendugaan parameter, membuat hipotesis, serta melakukan pengujian hipotesis tersebut sehingga sampai pada kesimpulan yang berlaku umum.Metode ini disebut juga statistika induktif, karena kesimpulan yang ditarik didasarkan pada informasi dari sebagian data saja. Pengambilan kesimpulan dari statistika inferensia yang hanya didasarkan pada sebagian data saja yang menyebabkan sifat tak pasti, memungkinkan terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan, sehingga pengetahuan mengenai teori peluang mutlak diperlukan dalam melakukan metode-metode statistika inferensia.
 • In de statistiek duidt het begrip inferentie op het generaliseren van waarnemingen, kenmerken, eigenschappen uit steekproeven naar de gehele populatie. Doorgaans wordt dit gekoppeld met een uitspraak over de statistische onzekerheid Een voorbeeld: uit de resultaten van een willekeurige steekproef (1000 onderzochte personen) blijkt dat 14% van de ondervraagden werkloos is. Mogelijke inferenties zijn dan: Puntschatter: 14% van de populatie is werkloos Betrouwbaarheidsinterval: met 95% zekerheid valt te stellen dat in de populatie het werkloosheidspercentage tussen de 11,8% en 14,2% ligt Een uitspraak over een statistische hypothese: de hypothese H dat 10% van de bevolking werkloos is (met rechtseenzijdig alternatief), wordt verworpen.Inferenties in andere vormen, zoals een verdelingsuitspraak, een credibiliteitsinterval, of een classificatie zijn ook mogelijk.
 • 推計統計学(すいけいとうけいがく、inferential statistics)とは、無作為抽出された部分集団(抽出集団、標本集団)から抽出元全体(母集団)の特徴、性質を推定する統計学の分野を言う。推測統計学または推計学とも呼ばれる。
 • La inferència estadística és una part de l'estadística matemàtica, que es dedica a deduir possibles resultats d'una població sotmesa a estudi, a partir de l'anàlisi de mostres diverses d'aquesta població. Un exemple molt típic seria un sondeig electoral, a partir del qual es vol conèixer quin seria el resultat de la votació de tota la població (evidentment amb el seu marge d'error associat).Existeixen diferents maneres de treballar la inferència estadística. Entre aquestes destaquen: Estimació de paràmetres Contrast d'hipòtesisLa primera d'elles consisteix en l'estudi d'un paràmetre estadístic, com per exemple la mitjana aritmètica. En aquest sentit hi ha diferents tipus d'inferència mitjançant l'estimació de paràmetres: Distribució mostral de les mitjanes Distribució mostral de les proporcions Distribució mostral de la diferència de mitjanes Intervals de confiança
 • Статистический вывод (англ. statistical inference) — использование выборочной информации для получения некоторого представления о свойствах генеральной совокупности.В статистическом выводе на основе случайной выборки делаются предположения относительно популяции, используя данные о ней. В более общем смысле, данные о некотором случайном процессе, полученные из его наблюдения в течение конечного промежутка времени. В статистическом выводе часто применяют статистические модели. Результатом статистического вывода является статистическое суждение, например: точечная оценка, доверительный интервал, отвержение гипотезы, кластерный анализ. Основные школы статистического вывода: частотная и байесовская. К другим школам относятся: информация и вычислительная сложность, фидуциальный вывод, структуральный вывод. Статистический вывод в общем отличается от описательной статистики, которая может пониматься как представление фактов без существенного влияния решений, принятых на основе моделирования, однако полный статистический анализ обычно включает описательную статистику и статистический вывод. Следующие темы обычно относят к сфере статистического вывода: Статистическое допущение Статистическая теория принятия решений Теория статистического оценивания Проверка статистических гипотез Пересмотр мнений в статистике Планирование эксперимента, дисперсионный анализ и регрессия Выборочное обследование Суммирование статистических данных↑
 • Inferentzia estatistikoa, estatistika inferentziala edo estatistika induktiboa datu multzo batetik abiatuz populazio edo zorizko fenomenoetako ezaugarri ezezagunei buruzko ondorioak ematen dituen estatistika adarra da. Adibidez, inferentzia estatistikoaz hiri bateko biztanle guztien batezbesteko adina horietatik lagin bat (populazio osotik biztanle batzuk soilik) aukeratu eta hauei inkesta bat eginez zenbatetsi egin daiteke ; beste alde batetik, hiri bateko heriotza kopuruari buruz azken urteotako datuak jasota, aldagai horri buruz ezarritako zorizko ereduaren ezaugarriak (erabat zorizkoa den eta joera bati jarraitzen dion) hurbildu daitezke. Inferentzia estatistikoan erabiltzen diren datuak zoriz gertatzen dira edo laginezkoak direla suposatzen da eta, beraz, ondorioetan errore bat sortzen dela pentsatzen da beti, laginak eta datu-multzoak beti mugatuak direlako (beti suerta baitzitezkeen bestelako laginak edo datuak, praktikan suertatu den lagin bakarrarekin lan egiten bada ere). Inferentziaren helburua datuetan oinarritutako ondorioetan dagoen lagin eta zorizko errore hori neurtu eta kontrolatzea da. Horrela, inferentzia estatistikoak estatistika deskribatzaileak dituen tresnak gainditu eta ematen dituen ondorioak zehaztu egiten ditu, datuak deskribatzeaz emaitza estatistiko orotan dagoen ziurgabetasun edo errorearen neurri bat emanez. Horretarako, inferentziak probabilitate teoria eta matematikaren tresnak erabiltzen ditu.Zehatzago, inferentzia estatistikoak populazioen handien laginketa diseinatu eta burutu, parametro ezezagunen zenbatespena egin, parametro horiei buruzko konfiantza-tarteak osatu eta estatistika frogak (non parametro edo bestelako ezaugarri bati buruzko hipotesi bat onartu edo baztertzen den) burutu eta denborazko aldagaiei buruzko aurresanak egiten ditu. Bere aplikazioak zientziaren arlo askotan gertatzen dira: meteorologian, eguraldiaren bilakaerari buruz eratutako zorizko ereduak zehaztu egiten ditu; ekonomian, aldagai ekonomikoei buruzko aurresanak ematen ditu; soziologian, populazio oso bateko ezaugarriak zenbatesten ditu lagin batean oinarrituz; biologian ere populazioetako ezaugarriak inferitzen ditu jasotako ale bakanei buruzko datuak aztertuz eta ingeniaritzan ekoizpen-prozesuen parametroak zehazten ditu egunez eguneko datuak aztertuz. Zientzian maiz egiten diren esperimentuetan ere funtsezko tresna da, inferentzia estatistikoaz kontrolatzen diren faktoreak eragingarriak direlako hipotesiak onartu edo baztertu egiten baitira, esperimentu hauetan izan daitekeen errorea kontrolatuz.Inferentzia estatistikoaren modu zenbait dago, datuek ematen informazioaren erabilera, erabilitako zoriaren kontzeptualizazio eta inferentzia garatzeko tresna matematiko ezberdinetatik abiatzen direnak. Praktikan, bi dira gehien erabiltzen diren inferentzia-moduak: inferentzia klasiko edo maiztasun-inferentzia eta bayestar inferentzia, Bayesen teoreman oinarritzen dena. Ronald Fisher estatistikariak egun praktikan bazterturik dagoen estatistika fiduzial izeneko inferentzia-modua garatu zuen. Beste alde batetik, inferentzia-metodoetan estatistika parametrikoa eta estatistika ez parametrikoa ere bereizten dira. Estatistka parametrikoan, inferentziak aurrez ezarritako zorizko eredu baten parametroak zenbatestea du helburu, gehienetan datuen sorrerari buruzko hipotesi zorrotzak ezarriz. Estatistika ez parametrikoan, datuen izaerari buruzko aparteko hipotesi edo eredurik aurrez finkatu gabe.
 • Inferência estatística é um ramo da Estatística cujo objetivo é fazer afirmações a partir de um conjunto de valores representativo (amostra) sobre um universo. Tal tipo de afirmação deve sempre vir acompanhada de uma medida de precisão sobre sua veracidade. Para realizar este trabalho o estatístico coleta informações de dois tipos, experimentais (as amostras) e aquelas que obtém na literatura. As duas principais escolas de inferência são a inferência freqüentista (ou clássica) e a inferência bayesiana.A inferência estatística é geralmente distinta da estatística descritiva. A descrição estatística pode ser vista como a simples apresentação dos fatos, nos quais o modelo de decisões feito pelo analista tem pouca influência. É natural que análises estatísticas avancem, indo da descrição para a inferência de padrões. Essa última tarefa depende do modelo usado e/ou criado pelo analista dos dados.
 • In statistics, statistical inference is the process of drawing conclusions from data that are subject to random variation, for example, observational errors or sampling variation. Initial requirements of such a system of procedures for inference and induction are that the system should produce reasonable answers when applied to well-defined situations and that it should be general enough to be applied across a range of situations. Inferential statistics are used to test hypotheses and make estimations using sample data. The outcome of statistical inference may be an answer to the question "what should be done next?", where this might be a decision about making further experiments or surveys, or about drawing a conclusion before implementing some organizational or governmental policy.
 • 통계적 추론(statistical inference) 또는 통계적 추측은 모집단에 대한 어떤 미지의 양상을 알기 위해 통계학을 이용하여 추측하는 과정을 지칭한다. 통계학의 한 부분으로서 추론 통계학이라고 불린다. 이것은 기술 통계학(descriptive statistics)과 구별되는 개념이다. 추론 통계에는 도수 확률(frequency probability)와 베이즈 추론의 두 학파가 있다.모집단에 대한 추론을 100% 확신하기 위해서는 모집단 전체를 표본으로 조사해야 한다. 그러나 비용 또는 시간 등의 이유로 불가능한 경우가 많기 때문에 표본에서 얻은 정보를 가지고 추론한다.
 • La estadística inferencial es una parte de la estadística que comprende los métodos y procedimientos que por medio de la inducción determina propiedades de una población estadística, a partir de una pequeña parte de la misma. La estadística inferencial comprende como aspectos importantes: La toma de muestras o muestreo. La estimación de parámetros o variables estadísticas. El contraste de hipótesis. El diseño experimental. La inferencia bayesiana. Los métodos no paramétricos
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1551 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 3306 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 30 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 100524784 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 2001 (xsd:integer)
prop-fr:langue
 • en
prop-fr:lienAuteur
 • George Casella
prop-fr:nom
 • Berger
 • Casella
prop-fr:numéroD'édition
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • George
 • Roger
prop-fr:titre
 • Statistical Inference
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikiversity
 • Statistique inférentielle
prop-fr:wikiversityTitre
 • Statistique inférentielle
 • Statistique inférentielle
prop-fr:éditeur
 • Brooks/Cole
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L'inférence statistique consiste à induire les caractéristiques inconnues d'une population à partir d'un échantillon issu de cette population. Les caractéristiques de l'échantillon, une fois connues, reflètent avec une certaine marge d'erreur possible celles de la population. Strictement, l'inférence s'applique à l'ensemble des membres (pris comme un tout) de la population représentée par l'échantillon, et non pas à tel ou tel membre particulier de cette population.
 • Wnioskowanie statystyczne to dział statystyki zajmujący się problemami uogólniania wyników badania próby losowej na całą populację oraz szacowania błędów wynikających z takiego uogólnienia (patrz badanie statystyczne).Wyróżnia się dwie grupy metod uogólniania wyników, definiujące jednocześnie dwa działy wnioskowania statystycznego: Estymacja - szacowanie wartości nieznanych parametrów rozkładu. Weryfikacja hipotez statystycznych - sprawdzanie poprawności przypuszczeń na temat rozkładu.
 • 推計統計学(すいけいとうけいがく、inferential statistics)とは、無作為抽出された部分集団(抽出集団、標本集団)から抽出元全体(母集団)の特徴、性質を推定する統計学の分野を言う。推測統計学または推計学とも呼ばれる。
 • 통계적 추론(statistical inference) 또는 통계적 추측은 모집단에 대한 어떤 미지의 양상을 알기 위해 통계학을 이용하여 추측하는 과정을 지칭한다. 통계학의 한 부분으로서 추론 통계학이라고 불린다. 이것은 기술 통계학(descriptive statistics)과 구별되는 개념이다. 추론 통계에는 도수 확률(frequency probability)와 베이즈 추론의 두 학파가 있다.모집단에 대한 추론을 100% 확신하기 위해서는 모집단 전체를 표본으로 조사해야 한다. 그러나 비용 또는 시간 등의 이유로 불가능한 경우가 많기 때문에 표본에서 얻은 정보를 가지고 추론한다.
 • La estadística inferencial es una parte de la estadística que comprende los métodos y procedimientos que por medio de la inducción determina propiedades de una población estadística, a partir de una pequeña parte de la misma. La estadística inferencial comprende como aspectos importantes: La toma de muestras o muestreo. La estimación de parámetros o variables estadísticas. El contraste de hipótesis. El diseño experimental. La inferencia bayesiana. Los métodos no paramétricos
 • Inferentzia estatistikoa, estatistika inferentziala edo estatistika induktiboa datu multzo batetik abiatuz populazio edo zorizko fenomenoetako ezaugarri ezezagunei buruzko ondorioak ematen dituen estatistika adarra da.
 • Inferência estatística é um ramo da Estatística cujo objetivo é fazer afirmações a partir de um conjunto de valores representativo (amostra) sobre um universo. Tal tipo de afirmação deve sempre vir acompanhada de uma medida de precisão sobre sua veracidade. Para realizar este trabalho o estatístico coleta informações de dois tipos, experimentais (as amostras) e aquelas que obtém na literatura.
 • Статистический вывод (англ. statistical inference) — использование выборочной информации для получения некоторого представления о свойствах генеральной совокупности.В статистическом выводе на основе случайной выборки делаются предположения относительно популяции, используя данные о ней. В более общем смысле, данные о некотором случайном процессе, полученные из его наблюдения в течение конечного промежутка времени. В статистическом выводе часто применяют статистические модели.
 • La inferència estadística és una part de l'estadística matemàtica, que es dedica a deduir possibles resultats d'una població sotmesa a estudi, a partir de l'anàlisi de mostres diverses d'aquesta població. Un exemple molt típic seria un sondeig electoral, a partir del qual es vol conèixer quin seria el resultat de la votació de tota la població (evidentment amb el seu marge d'error associat).Existeixen diferents maneres de treballar la inferència estadística.
 • Statistika inferensia mencakup semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data (contoh ) atau juga sering disebut dengan sampel untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data induknya(populasi).Dalam statistika inferensia diadakan pendugaan parameter, membuat hipotesis, serta melakukan pengujian hipotesis tersebut sehingga sampai pada kesimpulan yang berlaku umum.Metode ini disebut juga statistika induktif, karena kesimpulan yang ditarik didasarkan pada informasi dari sebagian data saja.
 • In de statistiek duidt het begrip inferentie op het generaliseren van waarnemingen, kenmerken, eigenschappen uit steekproeven naar de gehele populatie. Doorgaans wordt dit gekoppeld met een uitspraak over de statistische onzekerheid Een voorbeeld: uit de resultaten van een willekeurige steekproef (1000 onderzochte personen) blijkt dat 14% van de ondervraagden werkloos is.
 • In statistics, statistical inference is the process of drawing conclusions from data that are subject to random variation, for example, observational errors or sampling variation. Initial requirements of such a system of procedures for inference and induction are that the system should produce reasonable answers when applied to well-defined situations and that it should be general enough to be applied across a range of situations.
rdfs:label
 • Inférence statistique
 • Estadística inferencial
 • Inferentie (statistiek)
 • Inferentzia estatistiko
 • Inferenza statistica
 • Inferència estadística
 • Inferência estatística
 • Statistical inference
 • Statistika inferensi
 • Wnioskowanie statystyczne
 • Статистический вывод
 • 推計統計学
 • 통계적 추론
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of