L'indépendantisme, l'aspiration à l'indépendance, est utilisé dans le cadre politique pour désigner la revendication pour une collectivité à ne pas être « soumis à l'autorité d'un autre organe ou d'une autre collectivité ».Il correspond donc à des mouvements politique, généralement d'inspiration nationaliste, visant à obtenir l'indépendance politique d'un territoire et pouvant être représenté par des partis politiques organisés, ou simplement naître d'un vaste mouvement d'opinion, qui s'organise ensuite en mouvements structurés.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'indépendantisme, l'aspiration à l'indépendance, est utilisé dans le cadre politique pour désigner la revendication pour une collectivité à ne pas être « soumis à l'autorité d'un autre organe ou d'une autre collectivité ».Il correspond donc à des mouvements politique, généralement d'inspiration nationaliste, visant à obtenir l'indépendance politique d'un territoire et pouvant être représenté par des partis politiques organisés, ou simplement naître d'un vaste mouvement d'opinion, qui s'organise ensuite en mouvements structurés. Les motivations de l'indépendantisme peuvent avoir des racines politiques, ethniques, historiques ou religieuses, aucune motivation n'excluant les autres. Le mouvement de décolonisation survenu au XXe siècle est caractérisé par l'aboutissement d'un ensemble de mouvements d'indépendance. À la différence de l'autonomisme, l'indépendantisme vise à la sécession d'un État, d'une province ou d'un territoire par rapport au pays auquel il appartient. Les revendications indépendantistes peuvent évoluer vers l'autonomisme, comme dans le cas de la Ligue du Nord en Italie : à l'inverse, des revendications autonomistes peuvent se radicaliser et évoluer vers l'indépendantisme.L'indépendantisme est également appelé à tort séparatisme. La nuance s'établissant au niveau de l'objectif et du moyen. Pour l'indépendantiste le but est l'indépendance, tandis que la séparation tout comme la sécession n'est qu'un passage obligé pour l'atteindre. Les revendications indépendantistes peuvent éventuellement s'exprimer par diverses formes de violence, incluant le terrorisme, et aboutir à des conflits armés d'envergure, comme dans le cas d'une guerre d'indépendance - guerre d'Indochine, guerre d'Algérie, guerres de Yougoslavie - mais également dans le cadre d'un processus politique non violent, comme dans le cas de la Tchécoslovaquie, séparée pour devenir la République tchèque et la Slovaquie, ou bien dans le cas de l'éclatement de l'URSS, dont la plupart des anciennes républiques se séparent d'un commun accord, la majorité se réunissant ensuite au sein de la Communauté des États indépendants. L'exemple du mouvement pour l'indépendance de l'Inde illustre le cas de revendications indépendantistes partagées entre violence et non-violence : Subhash Chandra Bose, partisan de l'action armée, finira par conduire le Gouvernement provisoire de l'Inde libre et affronter militairement les Britanniques durant la Seconde Guerre mondiale, mais c'est finalement la ligne pacifiste du Mahatma Gandhi qui obtiendra quelques années plus tard l'indépendance du pays.
 • Сепаратизъм (от лат. separatio, разделям) е термин, описващ настроение, действие или движение за отделяне на дадена група хора от по-голяма обществена единица. Най-често с него се обозначават опитите за получаване на автономия чрез отделяне на дадена територия в нова държава, но може също да се отнася за разделяне на обществени или политически организации. В част от случаите целта е отделената обществена подгрупа да се присъедини към друга група - държава, организация или коалиция.Разделението може да се основава на регионални, етнически, културни или религиозни разлики. При политическите партии може също да е следствие от борба за власт.
 • L'indipendentismo è il fenomeno politico caratterizzato dal rivendicare l'indipendenza di un territorio dalla sovranità di uno Stato; spesso si usa anche il termine separatismo o secessionismo.Un fenomeno pur analogo ma da ritenere distinto, in quanto meno radicale negli scopi e in genere fondato su considerazioni di diversa natura, è l'autonomismo, che si prefigge come scopo l'ottenimento di maggiori poteri nell'amministrazione di una località che rimane comunque sottoposta alla sovranità dello Stato.È da notare che i fenomeni di indipendentismo spesso si basano sulla rivendicazione del principio di autodeterminazione dei popoli, così com'è riconosciuto nel diritto internazionale, e fondano la legittimità di simili rivendicazioni sulla storicità di una passata indipendenza del territorio medesimo e sulla specificità culturale del popolo che lo abita. Spesso si fa ricorso al principio e all'idea dello stato-nazione, rivendicando uno Stato sovrano a una diversa nazionalità del popolo che abita un territorio appartenente a uno Stato che lo contiene.
 • En la política, l'independentisme o separatisme és l'opció política que defensa l'alliberació d'un poble a partir d'una nacionalitat o una nació sense estat.L'ONU reconeix el dret a independitzar-se a partir del principi d'autodeterminació. Segons algunes interpretacions, només els pobles internacionalment considerats com a colonitzats s'hi poden acollir. A la pràctica però, en el segle XX nombroses nacions europees han assolit al independència sense trobar-se en aquesta situació, com és el cas de Noruega, les repúbliques bàltiques d'Estònia, Letònia i Lituània o Eslovàquia, entre altres. En la història moderna, l'independentisme ha esdevingut la via majoritària de formació d'estats nous i la causa per la qual en el segle XX el nombre d'estats sobirans no ha parat de créixer.
 • El separatismo es una ideología que promueve la desunion de una o varias partes de una entidad. Los movimientos separatistas consisten en unos movimientos sociales de carácter político que aspiran a la autonomía respecto a una institución política bajo la que está regulado un grupo concreto de ciudadanos. Las razones para la separación pueden ser regionales, étnicas, lingüísticas, culturales, religiosas o la combinación de algunas de éstas.El separatismo puede ser ficticiamente considerado una amenaza al Estado para acallar tensiones y problemas internos sociales y económicos, siendo ésta la forma de crear un enemigo exterior o interior de irreal potencialidad, que fortalezca la conciencia nacional de dicho Estado.[cita requerida]
 • Separatisme of secessionisme is het streven naar een (formele) terugtrekking uit een bestaande organisatie of staat, en het oprichten van een eigen organisatie of staat. Een organisatie of meerdere organisaties die samen separatisme nastreven worden wel een afscheidingsbeweging genoemd.
 • Separatisme politis adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam) dari satu sama lain (atau suatu negara lain). Istilah ini biasanya tidak diterima para kelompok separatis sendiri karena mereka menganggapnya kasar, dan memilih istilah yang lebih netral seperti determinasi diri.Gerakan separatis sering merupakan gerakan yang politis dan damai. Telah ada gerakan separatis yang damai di Quebec, Kanada selama tiga puluh tahun terakhir, dan gerakan yang damai juga terjadi semasa perpecahan Cekoslowakia dan Uni Soviet. Singapura juga lepas dari Federasi Malaysia dengan damai.Separatisme juga sering merupakan tindak balas yang kasar dan brutal terhadap suatu pengambilalihan militer yang terjadi dahulu. Di seluruh dunia banyak kelompok teroris menyatakan bahwa separatisme adalah satu-satunya cara untuk meraih tujuan mereka mencapai kemerdekaan. Ini termasuk kelompok Basque ETA di Perancis dan Spanyol, separatis Sikh di India pada 1980-an, IRA di Irlandia pada masa pergantian abad dan Front de Libération du Québec pada 1960-an. Kampanye gerilya seperti ini juga bisa menyebabkan perang saudara seperti yang terjadi di Chechnya.
 • 분리주의(分離主義)는 중앙정부로부터 어느 지역을 분리, 독립시키려는 의도나 태도를 일컫는 용어이다. 좁은 범위에서, 분리주의는 파벌의 사회적 고립이나 분쟁을 의미하기도 한다. "분리주의 운동"은 특정 사회가 자신들을 억압하는 정치적 기관이나 제도로부터 자치권을 얻고자 하는 운동을 말한다. 그렇지만 분리주의는 남아프리카공화국의 인종 차별 정책처럼 국가 권력에 의해 강제 집행될 수도 있다. 분리주의는 지역 갈등·인종 갈등·언어 충돌·문화 충돌·성차별 또는 이러한 요인들의 결합으로 일어날 수 있다.
 • 分離主義(ぶんりしゅぎ)とは、国内における民族的、宗教的、人種的な少数派が、中央からの分離独立を目指すことを指す。対応は、その国の情勢次第である。独立を認めることもあるし、自治権で妥協させることもある。また実力で封殺することもある。あるいは、自主財源がないなどの理由で、大きな声にならないこともある。エリトリアや東ティモール民主共和国:長い独立闘争の末勝ち取ったものであり、後は国家運営を軌道に乗せるだけである。スペインのバスク国・カタルーニャ州:ハト派は納得しているが、タカ派は武装闘争を厭わない。中華人民共和国における中華民国・チベット・東トルキスタン・内モンゴル自治区、イラク北部及びトルコのクルド人地域、イギリスにおける北アイルランド、アンゴラにおけるカビンダ:警察機関や軍隊を使って独立派を摘発し、多数派住民を送り込んで、先住民を少数派にしようとする。ナイジェリアにおけるビアフラやロシアにおけるチェチェンのように、一度独立を宣言した勢力を内戦の末に滅ぼすこともある。イギリスにおけるスコットランド、カナダにおけるケベック州、日本における琉球とアイヌ。普段は独立論は強くならないが、差別問題が起きれば、強くなる。
 • Separatyzm (z łaciny separatio – oddzielenie) – dążenie do wyodrębnienia się jakiejś grupy z całości. Najbardziej typowym jest separatyzm narodowościowy, a jednym z jego przejawów secesja narodowa. Dążenie do odrębności pod względem narodowym, politycznym, etnicznym, religijnym; działalność mająca na celu wyodrębnienie mniejszości narodowych. Separatyzm jest dążeniem do oderwania się określonego terytorium od jakiegoś państwa i utworzenia odrębnej struktury państwowej lub przyłączenia się tego terytorium do sąsiedniego kraju.
 • Separatismus je snaha nebo tendence vedoucí k oddělení (separaci) a osamostatnění; nejčastěji určitého území, může se ale týkat např. náboženského přesvědčení, uměleckého či filosofického směru apod. Územní separatismus se obvykle týká území, kde převažuje například odlišná (národnostní, náboženská, kulturní) skupina obyvatel určitého státu. Výraz pochází z latinského základu sēparātiō – odloučení, oddělení, odtržení či rozdělení apod.) Separatismus je možno rozdělit na následující skupiny: obecně v politice jako snahy o vyčlenění jistého území nebo části obyvatelstva ze společného státu resp. národa. v Německu se jako separatismus označovala snaha rýnských regionů odtrhnout se od Německé říše během tzv. Výmarské republiky (viz Rýnská republika a Nezávislá Falc) v raném křesťanství snaha jedné skupiny věřících o odtržení od větší společné církve.
 • Separatism is the advocacy of a state of cultural, ethnic, tribal, religious, racial, governmental or gender separation from the larger group. While it often refers to full political secession, separatist groups may seek nothing more than greater autonomy. Some groups refer to their organizing as independence, self-determination, partition or decolonization movements instead of, or in addition to, autonomist, separatist or secession movements.[citation needed] While some critics may equate separatism and religious segregation, racial segregation or sexual segregation, separatists argue that separation by choice is not the same as government-enforced segregation and may serve useful purposes.
 • O independentismo, também chamado por vezes separatismo, é um conjunto de ideologias nacionalistas que têm a ver com a reivindicação dos direitos nacionais por parte de um povo sem Estado face a um Estado expansionário maior. Nas aplicações normais em português, muitas vezes o termo separatismo recebe uma denotação pejorativa.Se opõe ao unionismo (também denominado unitarismo), que é a corrente ideológica que defende o contrário, a união de todo o estado originário.Há diversas formas de independentismo, que podem aparecer misturados: de base política, cívica ou administrativa de base étnica ou "racial" de base religiosa de base socialExistem ainda movimentos independentistas de diverso signo político, alguns com base na reivindicação por livre exercício de autodeterminação reconhecido pelas principais instâncias internacionais, outros promovidos de maneira mais ou menos "artificial" com base em interesses econômicos de elites poderosas, como no caso da região Padânia, no norte da (Itália) ou o departamento de Santa Cruz, na Bolívia.
 • Сепарати́зм (фр. séparatisme от лат. separatus — отдельный), отделенчество — политика и практика обособления, отделения части территории государства с целью создания нового самостоятельного государства или получения статуса очень широкой автономии (индивидуальная свобода действия; самостоятельность). Сепаратизм ведёт к нарушению суверенитета, единства и территориальной целостности государства, принципа нерушимости границ и, как показывает опыт, может явиться источником острейших межгосударственных и межнациональных конфликтов. Вместе с тем нельзя не видеть, что причины сепаратизма очень часто бывают связаны с грубым нарушением прав человека и народов, национальных, расовых и религиозных групп (меньшинств). В этом плане сепаратизм может сыграть существенную положительную роль, как это имело место, например, в борьбе против ига колониализма, за образование новых молодых национальных государств. Сепаратизм сегодня создает немало сложных и острых проблем в жизни как развитых (Канада, Испания и др), так и развивающихся (Индия, Пакистан, Ирак, многие африканские государства) стран. Свою роль сепаратизм сыграл в распаде СССР, бывшей Югославии, Чехословакии.Сепаратизм принято подразделять на два вида: религиозный и этнический., т.е. в первом случае - движение религиозного меньшинства за отделение, в другом - этнического. Сепаратизм также различается по целям, которые преследуют соответствующие группы людей. Во-первых, выделяют сепаратизм, целью которого является отделение и образование нового независимого государства, яркими примерами такого сепаратизма являются курдский сепаратизм в Турции и уйгурский сепаратизм в Китае и Средней Азии. Во-вторых, сепаратизм, с целью отделения и присоединения к другому государству, например движение за присоединение к Монголии автономного региона Китая Внутренней Монголии. В-третьих, сепаратистские движения, целью которых являются только получение большей автономии при сохранении региона в составе государства, борьба за расширение прав автономии Корсики во Франции. Также сепаратизм различается по процессу протекания в развитых и развивающихся странах. Как правило, почти всегда основная масса бастующих развивающихся стран - это люди низших слоев, а причинами их недовольств, как правило, являются экономически неуспешное развитие региона, в таких странах сепаратизм обычно подавляется силовым путем, например, в сепаратизм в Синьцзян-Уйгурском автономном округе КНР. В развитых странах настроения, наоборот, менее экстремистские, выражены идеи обычно в предоставлении большей автономии, а не отделением, и зачастую движения представлены партией, защищающей данные требования, а подавляется такой сепаратизм мягким путем, без применения силы, например, квебекский сепаратизм. Также выделяют виды сепаратизма по группам бастующих и их выдвигаемым требованиям. Например, существует 3 типа требований: требование ущемленных политических и экономических выгод, требование независимости, борьба коренных народов за права и землю. Если разделить бастующих на 3 группы по своему социальному положению то, получится, что выступления элит обусловлены потребностью во власти, средних слоев – национальной дискриминацией, а низших слоев - экономическими факторами, как правило, это разрыв между социальным положением.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 3999266 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 8487 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 91 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110985252 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L'indépendantisme, l'aspiration à l'indépendance, est utilisé dans le cadre politique pour désigner la revendication pour une collectivité à ne pas être « soumis à l'autorité d'un autre organe ou d'une autre collectivité ».Il correspond donc à des mouvements politique, généralement d'inspiration nationaliste, visant à obtenir l'indépendance politique d'un territoire et pouvant être représenté par des partis politiques organisés, ou simplement naître d'un vaste mouvement d'opinion, qui s'organise ensuite en mouvements structurés.
 • Separatisme of secessionisme is het streven naar een (formele) terugtrekking uit een bestaande organisatie of staat, en het oprichten van een eigen organisatie of staat. Een organisatie of meerdere organisaties die samen separatisme nastreven worden wel een afscheidingsbeweging genoemd.
 • 분리주의(分離主義)는 중앙정부로부터 어느 지역을 분리, 독립시키려는 의도나 태도를 일컫는 용어이다. 좁은 범위에서, 분리주의는 파벌의 사회적 고립이나 분쟁을 의미하기도 한다. "분리주의 운동"은 특정 사회가 자신들을 억압하는 정치적 기관이나 제도로부터 자치권을 얻고자 하는 운동을 말한다. 그렇지만 분리주의는 남아프리카공화국의 인종 차별 정책처럼 국가 권력에 의해 강제 집행될 수도 있다. 분리주의는 지역 갈등·인종 갈등·언어 충돌·문화 충돌·성차별 또는 이러한 요인들의 결합으로 일어날 수 있다.
 • 分離主義(ぶんりしゅぎ)とは、国内における民族的、宗教的、人種的な少数派が、中央からの分離独立を目指すことを指す。対応は、その国の情勢次第である。独立を認めることもあるし、自治権で妥協させることもある。また実力で封殺することもある。あるいは、自主財源がないなどの理由で、大きな声にならないこともある。エリトリアや東ティモール民主共和国:長い独立闘争の末勝ち取ったものであり、後は国家運営を軌道に乗せるだけである。スペインのバスク国・カタルーニャ州:ハト派は納得しているが、タカ派は武装闘争を厭わない。中華人民共和国における中華民国・チベット・東トルキスタン・内モンゴル自治区、イラク北部及びトルコのクルド人地域、イギリスにおける北アイルランド、アンゴラにおけるカビンダ:警察機関や軍隊を使って独立派を摘発し、多数派住民を送り込んで、先住民を少数派にしようとする。ナイジェリアにおけるビアフラやロシアにおけるチェチェンのように、一度独立を宣言した勢力を内戦の末に滅ぼすこともある。イギリスにおけるスコットランド、カナダにおけるケベック州、日本における琉球とアイヌ。普段は独立論は強くならないが、差別問題が起きれば、強くなる。
 • Separatyzm (z łaciny separatio – oddzielenie) – dążenie do wyodrębnienia się jakiejś grupy z całości. Najbardziej typowym jest separatyzm narodowościowy, a jednym z jego przejawów secesja narodowa. Dążenie do odrębności pod względem narodowym, politycznym, etnicznym, religijnym; działalność mająca na celu wyodrębnienie mniejszości narodowych.
 • Separatisme politis adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam) dari satu sama lain (atau suatu negara lain). Istilah ini biasanya tidak diterima para kelompok separatis sendiri karena mereka menganggapnya kasar, dan memilih istilah yang lebih netral seperti determinasi diri.Gerakan separatis sering merupakan gerakan yang politis dan damai.
 • O independentismo, também chamado por vezes separatismo, é um conjunto de ideologias nacionalistas que têm a ver com a reivindicação dos direitos nacionais por parte de um povo sem Estado face a um Estado expansionário maior.
 • L'indipendentismo è il fenomeno politico caratterizzato dal rivendicare l'indipendenza di un territorio dalla sovranità di uno Stato; spesso si usa anche il termine separatismo o secessionismo.Un fenomeno pur analogo ma da ritenere distinto, in quanto meno radicale negli scopi e in genere fondato su considerazioni di diversa natura, è l'autonomismo, che si prefigge come scopo l'ottenimento di maggiori poteri nell'amministrazione di una località che rimane comunque sottoposta alla sovranità dello Stato.È da notare che i fenomeni di indipendentismo spesso si basano sulla rivendicazione del principio di autodeterminazione dei popoli, così com'è riconosciuto nel diritto internazionale, e fondano la legittimità di simili rivendicazioni sulla storicità di una passata indipendenza del territorio medesimo e sulla specificità culturale del popolo che lo abita.
 • Сепаратизъм (от лат. separatio, разделям) е термин, описващ настроение, действие или движение за отделяне на дадена група хора от по-голяма обществена единица. Най-често с него се обозначават опитите за получаване на автономия чрез отделяне на дадена територия в нова държава, но може също да се отнася за разделяне на обществени или политически организации.
 • Separatism is the advocacy of a state of cultural, ethnic, tribal, religious, racial, governmental or gender separation from the larger group. While it often refers to full political secession, separatist groups may seek nothing more than greater autonomy.
 • Сепарати́зм (фр. séparatisme от лат. separatus — отдельный), отделенчество — политика и практика обособления, отделения части территории государства с целью создания нового самостоятельного государства или получения статуса очень широкой автономии (индивидуальная свобода действия; самостоятельность).
 • El separatismo es una ideología que promueve la desunion de una o varias partes de una entidad. Los movimientos separatistas consisten en unos movimientos sociales de carácter político que aspiran a la autonomía respecto a una institución política bajo la que está regulado un grupo concreto de ciudadanos.
 • Separatismus je snaha nebo tendence vedoucí k oddělení (separaci) a osamostatnění; nejčastěji určitého území, může se ale týkat např. náboženského přesvědčení, uměleckého či filosofického směru apod. Územní separatismus se obvykle týká území, kde převažuje například odlišná (národnostní, náboženská, kulturní) skupina obyvatel určitého státu.
 • En la política, l'independentisme o separatisme és l'opció política que defensa l'alliberació d'un poble a partir d'una nacionalitat o una nació sense estat.L'ONU reconeix el dret a independitzar-se a partir del principi d'autodeterminació. Segons algunes interpretacions, només els pobles internacionalment considerats com a colonitzats s'hi poden acollir.
rdfs:label
 • Indépendantisme
 • Independentisme
 • Independentismo
 • Indipendentismo
 • Separatism
 • Separatisme
 • Separatisme
 • Separatismo
 • Separatismus
 • Separatyzm
 • Сепаратизм
 • Сепаратизъм
 • 分離主義
 • 분리주의
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:ideology of
is dbpedia-owl:party of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:idéologie of
is prop-fr:mouvance of
is foaf:primaryTopic of