Une inégalité, du point de vue sociologique, est une différence dans l’accès à des ressources sociales rares et valorisées, ressources étant entendu au sens le plus large, incluant toutes les possibilités d'actions humaines : politique, économique, culturelle, sociale, sexuelle, etc. Les inégalités sociales sont donc le résultat d'une distribution inégale des ressources au sein d’une société . Les inégalités sont au fondement de la stratification des sociétés humaines.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Une inégalité, du point de vue sociologique, est une différence dans l’accès à des ressources sociales rares et valorisées, ressources étant entendu au sens le plus large, incluant toutes les possibilités d'actions humaines : politique, économique, culturelle, sociale, sexuelle, etc. Les inégalités sociales sont donc le résultat d'une distribution inégale des ressources au sein d’une société . Les inégalités sont au fondement de la stratification des sociétés humaines. En effet, l'accès inégal aux ressources socialement valorisées distribue les individus en différents groupes sociaux.
 • Sociale ongelijkheid is de ongelijke verdeling over personen en groepen van zaken die belangrijk worden geacht in een samenleving en de ongelijke waardering en behandeling van hen op basis van maatschappelijke positie en leefstijl. Ook rechten en plichten zijn niet gelijkelijk verdeeld. Onder meer verschillen in inkomen, kennis, sociale status en macht kunnen deze ongelijkheid versterken. Sociale ongelijkheid heeft zowel een distributieve als een relationele kant. Het distributieve deel betreft vooral het inkomen en de status, de relationele factor heeft vooral betrekking op macht- en afhankelijkheidsrelaties.Er zijn relatief objectieve verschillen op basis van de levensomstandigheden en subjectieve verschillen op basis van een sociale hiërarchie of stratificatie. De mate waarin men van positie kan veranderen in die hiërarchie hangt af van de sociale mobiliteit. Deze is vaak groter binnen een sociale laag dan tussen verschillende lagen.In de westerse wereld is de sociale ongelijkheid in de twintigste eeuw afgenomen, hoewel de sociale mobiliteit nog niet groot lijkt te zijn. Tegenover de derde wereld is de ongelijkheid echter toegenomen.
 • El término desigualdad social se refiere a una situación socioeconómica (no necesariamente vinculada con la apropiación o usurpación privada de bienes, recursos y recompensas) en un contexto de competencia y lucha.La acción de dar un trato diferente a personas entre las que existen desigualdades sociales, se llama discriminación. Esta discriminación puede ser positiva o negativa, según vaya en beneficio o perjuicio de un determinado grupo.Las desigualdades de ingresos evocan las disparidades de renta entre individuos, en diferentes naciones del globo. En el seno de un mismo país, mide las desigualdades entre individuos ricos e individuos pobres. La desigualdad económica está directamente relacionada con la distribución de la renta tanto las procedentes del capital como las rentas que proceden del trabajo.
 • La disuguaglianza sociale è una differenza (nei privilegi, nelle risorse e nei compensi) considerata da un gruppo sociale come ingiusta e pregiudizievole per le potenzialità degli individui della collettività. È una differenza oggettivamente misurabile e soggettivamente percepita.Gli elementi che la compongono sono le differenze oggettive esistenti, ossia il possesso minore o maggiore di risorse socialmente rilevanti. Le differenze sono conseguenza dell’azione di meccanismi di selezione sociale più che del merito e sono interpretate dai soggetti e dai gruppi sfavoriti (o da coloro che li rappresentano) come ingiuste; il ritenersi vittima di ingiusta discriminazione è una compononente soggettiva.È quindi importante distinguere tra differenza e disuguaglianza sociale. Se la prima è il contrario del concetto di assimilazione, la seconda corrisponde all'esatto contrario di uguaglianza sociale.La sociologia affronta il tema della disuguaglianza sociale elaborando due distinte interpretazioni, entrambe valide ed ineliminabili: L'interpretazione valutativa consiste nello studio dell’ordine, della divisione del lavoro e della stratificazione sociale. Per es. la posizione di amministratore delegato di una grande azienda è molto elevata; l'individuo sarà collocato nella fascia medio alta della gerarchia sociale.L'interpretazione politica consiste nello studio degli interessi e del potere e spiega la disuguaglianza con la differenza di potere; quindi con un’ingiustizia di fondo.L’urbanistica ha forti, precise responsabilità nell’aggravarsi delle disuguaglianze. Siamo di fronte a una nuova questione urbana che è causa non secondaria della crisi che oggi attraversano le principali economie del pianeta.
 • 평등(平等)은 권리, 의무, 자격 등에서 차별이 없는 상태를 말한다. 평등은 아주 넓은 의미를 갖고 있어 사용하는 사람의 사상과 경우에 따라 조금씩 다른 의미로 사용된다. 때문에 자유에서와 마찬가지로 어떠한 차별이 없는 상태로 정의하기도 한다. 예를 들어 남녀 평등은 성별에 의한 차별이 없는 상태를 말한다. 인간은 모두 태어날 때부터 평등하다는 것은 민주주의의 가장 기본적인 이념이다.
 • A desigualdade social refere-se a processos relacionais na sociedade que têm o efeito de limitar ou prejudicar o status de um determinado grupo, classe ou círculo social. As áreas de desigualdade social incluem o acesso aos direitos de voto, a liberdade de expressão e de reunião, a extensão dos direitos de propriedade e de acesso à educação, saúde, habitação de qualidade, viajar, ter transporte, férias e outros bens e serviços sociais. Além de que também pode ser visto na qualidade da vida familiar e da vizinhança, ocupação, satisfação no trabalho e acesso ao crédito. Se estas divisões econômicas endurecem, elas podem levar a desigualdade social.
 • Soziale Ungleichheit bezeichnet in der Soziologie die ungleiche Verteilung materieller und immaterieller Ressourcen in einer Gesellschaft und die sich daraus ergebenden unterschiedlichen Möglichkeiten zur Teilhabe an diesen. Die Bezeichnung kann beschreibend oder normativ verwendet werden.Als normativer Begriff impliziert er eine Gesellschaftskritik; die soziale Ungleichheit wird von der Soziologie als gesellschaftliches Problem gesehen. Soziale Ungleichheit ist somit abzugrenzen vom neutraleren Begriff der sozialen Differenzierung und von wertenden Begriffen wie "Soziale Schieflage" und Sozialabbau. Oft stehen bei diesen Begriffen finanzielle Faktoren im Zentrum (zum Beispiel Lohnkürzung, Streichen von geldwerten Vorteilen, Änderungen in der Sozialversicherung / soziale Sicherheit). Auch mangelnde Generationengerechtigkeit kann als eine Form sozialer Ungleichheit gesehen werden. Kinder haben keine Möglichkeit, gegen soziale Ungleichheit etwas zu tun; sie erleben sie in ihrem Lebensumfeld (z.B. Nachbarschaft, Kindergarten, Schule).
 • La desigualtat social s'esdevé quan membres de la mateixa comunitat no tenen els mateixos drets, reconeixement públic o oportunitats a la vida. Pot sorgir per l'existència de la societat de classes, que divideix els individus en grups amb privilegis únics o per les diferències de naixement, feina, mèrit o subcultura a què pertanyi cada persona. La utopia sovint té com a objectiu principal acabar amb la desigualtat social, però no ha reeixit a formar una societat igualitària que perduri en el temps. Aquestes diferències socials sovint es veuen lligades a diferències de riquesa, raça, sexe o creences, essent el grup considerat baix objecte de discriminació, ja que la desigualtat va més enllà de la diversitat i constata una jerarquia.
 • Социальное неравенство — форма дифференциации, при которой отдельные индивиды, социальные группы, слои, классы находятся на разных ступенях вертикальной социальной иерархии и обладают неравными жизненными шансами и возможностями удовлетворения потребностей.В самом общем виде неравенство означает, что люди живут в условиях, при которых они имеют неравный доступ к ограниченным ресурсам материального и духовного потребления.Выполняя качественно неравные условия труда, в разной степени удовлетворяя общественные потребности, люди иногда оказываются заняты экономически неоднородным трудом, ибо такие виды труда имеют разную оценку их общественной полезности.Основными механизмами социального неравенства являются отношения собственности, власти (господства и подчинения), социального (то есть социально закрепленного и иерархизированного) разделения труда, а также неконтролируемая, стихийная социальная дифференциация. Эти механизмы преимущественно связаны с особенностями рыночной экономики, с неизбежной конкуренцией (в том числе на рынке труда) и безработицей.Социальное неравенство воспринимается и переживается многими людьми (прежде всего безработными, экономическими мигрантами, теми, кто оказывается у черты или за чертой бедности) как проявление несправедливости. Социальное неравенство, имущественное расслоение общества, как правило, ведут к росту социальной напряженности, особенно в переходный период.Именно это характерно в настоящее время для России.Основными принципами проведения социальной политики являются: установление социалистической власти с последующим переходом на коммунизм и отмиранием государства; защита уровня жизни путем введения разных форм компенсации при повышении цен и проведение индексации; обеспечение помощи самым бедным семьям; выдача помощи на случай безработицы; обеспечение политики социального страхования, установление минимальной заработной платы для работающих; развитие образования, охрана здоровья, окружающей среды в основном за счет государства; проведение активной политики, направленной на обеспечение квалификации.
 • Social inequality refers to relational processes in society that have the effect of limiting or harming a group’s social status, social class, and social circle. Areas of social inequality include access to voting rights, freedom of speech and assembly, the extent of property rights and access to education, health care, quality housing, traveling, transportation, vacationing and other social goods and services. Apart from that it can also be seen in the quality of family and neighbourhood life, occupation, job satisfaction, and access to credit. If these economic inequalities harden, they can lead to social inequality.The reasons for social inequality can vary, but are often broad and far reaching. Social inequality can emerge through a society’s understanding of appropriate gender roles, or through the prevalence of social stereotyping. Social inequality can also be established through discriminatory legislation. Social inequalities exist between ethnic or religious groups, classes and countries making the concept of social inequality a global phenomenon.Social inequality is different from economic inequality, though the two are linked. Social inequality refers to disparities in the distribution of economic assets and income as well as between the overall quality and luxury of each person's existence within a society, while economic inequality is caused by the unequal accumulation of wealth; social inequality exists because the lack of wealth in certain areas prohibits these people from obtaining the same housing, health care, etc. as the wealthy, in societies where access to these social goods depends on wealth.Social inequality is linked to racial inequality, gender inequality, and wealth inequality. The way people behave socially, through racist or sexist practices and other forms of discrimination, tends to trickle down and affect the opportunities and wealth individuals can generate for themselves. Thomas M. Shapiro presents a hypothetical example of this in his book, The Hidden Cost of Being African American, in which he tries to demonstrate the level of inequality on the "playing field for blacks and whites". One example he presents reports how a black family was denied a bank loan to use for housing, while a white family was approved. As being a homeowner is an important method in acquiring wealth, this situation created fewer opportunities for the black family to acquire wealth, producing social inequality.
 • 社会的不平等(しゃかいてきふびょうどう、Social inequality)とは、個人が社会における社会的地位・社会階級・社交界に等しく属していないという状態。投票権・言論の自由・出版の自由・財産権・教育を受ける権利・医療・住宅の質・旅行・交通手段・休暇取得、その他社会的な財産・サービスが対象となる。ほかにも家庭の質・隣人生活・社会的機会・仕事への満足度、与信取得なども含む場合がある。これらの経済的な隔たりが大きいと、社会的不平等を引き起こす。
 • Sociální nerovnost se vyskytuje, když určité skupiny ve společnosti nemají rovný sociální status.Vedle nerovnosti vymezené například rozdílným vlastnictvím i vzděláním existuje také nerovnost v šancích něčeho ve společnosti dosáhnout. V 60. letech 20. století americký sociolog Gerhard Lenski přišel s tezí, že nerovnost mezi lidmi v moderní společnosti je složena ze 3 obecných dimenzí: majetek, tedy bohatství měřené velikostí příjmu vzdělání, tedy sociální status měřený jako výkon určitého povolání moc, tedy schopnost ovládat a ovlivňovat druhé
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 150272 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 66832 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 137 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109109273 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Une inégalité, du point de vue sociologique, est une différence dans l’accès à des ressources sociales rares et valorisées, ressources étant entendu au sens le plus large, incluant toutes les possibilités d'actions humaines : politique, économique, culturelle, sociale, sexuelle, etc. Les inégalités sociales sont donc le résultat d'une distribution inégale des ressources au sein d’une société . Les inégalités sont au fondement de la stratification des sociétés humaines.
 • 평등(平等)은 권리, 의무, 자격 등에서 차별이 없는 상태를 말한다. 평등은 아주 넓은 의미를 갖고 있어 사용하는 사람의 사상과 경우에 따라 조금씩 다른 의미로 사용된다. 때문에 자유에서와 마찬가지로 어떠한 차별이 없는 상태로 정의하기도 한다. 예를 들어 남녀 평등은 성별에 의한 차별이 없는 상태를 말한다. 인간은 모두 태어날 때부터 평등하다는 것은 민주주의의 가장 기본적인 이념이다.
 • 社会的不平等(しゃかいてきふびょうどう、Social inequality)とは、個人が社会における社会的地位・社会階級・社交界に等しく属していないという状態。投票権・言論の自由・出版の自由・財産権・教育を受ける権利・医療・住宅の質・旅行・交通手段・休暇取得、その他社会的な財産・サービスが対象となる。ほかにも家庭の質・隣人生活・社会的機会・仕事への満足度、与信取得なども含む場合がある。これらの経済的な隔たりが大きいと、社会的不平等を引き起こす。
 • Soziale Ungleichheit bezeichnet in der Soziologie die ungleiche Verteilung materieller und immaterieller Ressourcen in einer Gesellschaft und die sich daraus ergebenden unterschiedlichen Möglichkeiten zur Teilhabe an diesen. Die Bezeichnung kann beschreibend oder normativ verwendet werden.Als normativer Begriff impliziert er eine Gesellschaftskritik; die soziale Ungleichheit wird von der Soziologie als gesellschaftliches Problem gesehen.
 • Sociale ongelijkheid is de ongelijke verdeling over personen en groepen van zaken die belangrijk worden geacht in een samenleving en de ongelijke waardering en behandeling van hen op basis van maatschappelijke positie en leefstijl. Ook rechten en plichten zijn niet gelijkelijk verdeeld. Onder meer verschillen in inkomen, kennis, sociale status en macht kunnen deze ongelijkheid versterken. Sociale ongelijkheid heeft zowel een distributieve als een relationele kant.
 • La desigualtat social s'esdevé quan membres de la mateixa comunitat no tenen els mateixos drets, reconeixement públic o oportunitats a la vida. Pot sorgir per l'existència de la societat de classes, que divideix els individus en grups amb privilegis únics o per les diferències de naixement, feina, mèrit o subcultura a què pertanyi cada persona.
 • Social inequality refers to relational processes in society that have the effect of limiting or harming a group’s social status, social class, and social circle. Areas of social inequality include access to voting rights, freedom of speech and assembly, the extent of property rights and access to education, health care, quality housing, traveling, transportation, vacationing and other social goods and services.
 • La disuguaglianza sociale è una differenza (nei privilegi, nelle risorse e nei compensi) considerata da un gruppo sociale come ingiusta e pregiudizievole per le potenzialità degli individui della collettività. È una differenza oggettivamente misurabile e soggettivamente percepita.Gli elementi che la compongono sono le differenze oggettive esistenti, ossia il possesso minore o maggiore di risorse socialmente rilevanti.
 • Социальное неравенство — форма дифференциации, при которой отдельные индивиды, социальные группы, слои, классы находятся на разных ступенях вертикальной социальной иерархии и обладают неравными жизненными шансами и возможностями удовлетворения потребностей.В самом общем виде неравенство означает, что люди живут в условиях, при которых они имеют неравный доступ к ограниченным ресурсам материального и духовного потребления.Выполняя качественно неравные условия труда, в разной степени удовлетворяя общественные потребности, люди иногда оказываются заняты экономически неоднородным трудом, ибо такие виды труда имеют разную оценку их общественной полезности.Основными механизмами социального неравенства являются отношения собственности, власти (господства и подчинения), социального (то есть социально закрепленного и иерархизированного) разделения труда, а также неконтролируемая, стихийная социальная дифференциация.
 • A desigualdade social refere-se a processos relacionais na sociedade que têm o efeito de limitar ou prejudicar o status de um determinado grupo, classe ou círculo social. As áreas de desigualdade social incluem o acesso aos direitos de voto, a liberdade de expressão e de reunião, a extensão dos direitos de propriedade e de acesso à educação, saúde, habitação de qualidade, viajar, ter transporte, férias e outros bens e serviços sociais.
 • El término desigualdad social se refiere a una situación socioeconómica (no necesariamente vinculada con la apropiación o usurpación privada de bienes, recursos y recompensas) en un contexto de competencia y lucha.La acción de dar un trato diferente a personas entre las que existen desigualdades sociales, se llama discriminación.
 • Sociální nerovnost se vyskytuje, když určité skupiny ve společnosti nemají rovný sociální status.Vedle nerovnosti vymezené například rozdílným vlastnictvím i vzděláním existuje také nerovnost v šancích něčeho ve společnosti dosáhnout. V 60. letech 20.
rdfs:label
 • Inégalité (sociologie)
 • Desigualdad social
 • Desigualdade social
 • Desigualtat social
 • Disuguaglianza sociale
 • Social inequality
 • Sociale ongelijkheid
 • Sociální nerovnost
 • Soziale Ungleichheit
 • Социальное неравенство
 • 社会的不平等
 • 평등
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of