On estime que l'immigration en l'Australie a commencé il y a environ 50 000 ans, lorsque les ancêtres des Aborigènes d'Australie arrivèrent sur le continent australien via les îles de l'Insulinde et de la Nouvelle-Guinée. Les Européens commencèrent à arriver aux XVIIe et XVIIIe siècles, mais la colonisation ne débuta qu'en 1788. Depuis la Seconde Guerre mondiale, 7 millions de personnes sont venues en Australie dans l'intention de s'y installer.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • On estime que l'immigration en l'Australie a commencé il y a environ 50 000 ans, lorsque les ancêtres des Aborigènes d'Australie arrivèrent sur le continent australien via les îles de l'Insulinde et de la Nouvelle-Guinée. Les Européens commencèrent à arriver aux XVIIe et XVIIIe siècles, mais la colonisation ne débuta qu'en 1788. Depuis la Seconde Guerre mondiale, 7 millions de personnes sont venues en Australie dans l'intention de s'y installer. Parmi elles : 51,5 % étaient des hommes et 48,5 % des femmes, 700 000 sont arrivés grâce à des programmes humanitaires, initialement, à la fin de la guerre, en tant que personnes déplacées, et, plus récemment, en tant que réfugiés.Sur cette période, l'Australie a vu sa population passer de 7 millions d'habitants en 1945 à 21,5 millions aujourd'hui. Le déclencheur de ce vaste mouvement migratoire fut la fin de la Seconde Guerre mondiale, où des accords furent conclus avec la Grande-Bretagne, quelques pays européens et l'Organisation internationale pour les réfugiés, afin d'encourager l'immigration depuis une Europe déchirée par la guerre.Le flot des migrants vers l'Australie est sensiblement resté constant pendant les six décennies qui suivirent 1950, à raison d'environ 1 million de personnes par décennie : 1,6 million entre octobre 1945 et le 30 juin 1960, environ 1,3 million pendant les années 1960, environ 960 000 pendant les années 1970, environ 1,1 million pendant les années 1980, plus de 900 000 pendant les années 1990, plus de 900 000 depuis l'année 2000.L'arrivée annuelle la plus massive s'est produite pendant l'année budgétaire 1969-1970 avec 185 099 migrants, et la plus faible en 1975-76 avec 52 752 personnes. Entre 2006 et 2009, c'est le Royaume-Uni qui a fourni le plus de migrants, et aujourd'hui, près d'un Australien sur quatre est né à l'étranger.Si, aux points de vue flux migratoire ou attrait d'un pays, les chiffres de la migration brute, c'est-à-dire le nombre de migrants arrivant chaque année, sont significatifs, au point de vue de la démographie, il faut retenir plutôt les chiffres de la migration nette, qui est la différence entre le nombre de nouveaux migrants et le nombre de départs définitifs de résidents. Aujourd'hui, le département australien de l'immigration reconnaît que la mondialisation des affaires fait qu'un nombre important de migrants n'a pas l'intention de s'installer définitivement en Australie.
 • Иммиграция на австралийский континент, согласно оценкам, началась около 50 000 лет назад, когда предки австралийских аборигенов прибыли на континент через острова Малайского архипелага и Новой Гвинеи.Первые европейцы иммигрировали сюда в 1600-х и 1700-х годах, но массовая колонизация началась только в 1788 году.Общий уровень иммиграции существенно вырос за последние полтора десятилетия. Чистая зарубежная миграция увеличилась с 30 042 в 1992—1993 до 177 600 в 2006—2007 годах. Это самый высокий уровень за всё время. Самый большой компонент миграции — программы квалифицированной миграции и воссоединения семьи. В последние годы несанкционированное прибытие мигрантов на лодках с соседних островов вызвало в обществе споры и дискуссии.В 2004—2005 годах 123 424 человек эмигрировали в Австралию. Из них из Африки было 17 736, из Азии — 54 804, из Океании — 21 131, из Соединенного Королевства — 18 220, из Южной Америки — 1 506, и из стран Восточной Европы — 2 369.131 000 человек мигрировали в Австралии в 2005—2006 гг. и миграционный план на 2006-07 годы был 143 000 человек. План миграционной программы на 2007—2008 гг. был установлен в диапазоне от 142 800 до 152 800 мест, плюс 13 000 мест в гуманитарной программе. В 2008—2009, как ожидается, около 300 000 новых мигрантов прибудут в Австралию, это самый высокий показатель с момента Второй мировой войны. Однако, в марте 2009 года австралийское правительство объявило о намерении сократить на 14 процентов в 2008—2009 программы приема на постоянную квалифицированную миграцию с 133 500 до 115 000 в связи с ухудшением показателей экономики.
 • L'immigrazione verso l'Australia si stima sia cominciata intorno a 51.000 anni fa quando gli antenati degli aborigeni australiani e dello Stretto di Torres arrivarono sul continente attraverso le isole dell'arcipelago malese e della Nuova Guinea.Gli europei arrivano nel XVI e XVIII secolo, ma la colonizzazione partì solamente nel 1788.Fino al 1945 giunsero più di 7 milioni di persone come nuovi coloni.La scintilla per un programma su larga scala di emigrazione nacque alla fine della Seconda Guerra Mondiale.Furono presi degli accordi come la Gran Bretagna e altri paesi europei e con l'organizzazione dei rifugiati internazionali per incoraggiare l'emigrazione, compresi gli sfollati provenienti dall'Europa devastata dalla guerra.Tra il 1945 e il 1960 arrivarono 1,6 milioni di persone, 1,3 milioni negli anni sessanta, e circa 960.000 negli anni settanta, 1,1 milione negli anni ottanta, oltre 900.000 negli anni novanta e ancora oltre 900.000 nella prima decade del XXI secolo.La più grande componente di immigrazione è dovuto per bisogno di abilità-maestranze e per programmi di riunione delle famiglie.Il censimento del 2011 ha mostre che oltre un quarto dei 22 milioni degli abitanti australiani è nata oltreoceano.Gli immigrati venuti tra il 2008 e il 2009 vengono da oltre 200 nazioni.Per lo più nati in Nuova Zelanda (16,2 %), Regno Unito (13,6%), India (10,9%), Cina (10%) e Sud Africa (4,6%).
 • Australia została zasiedlona przez ludność europejską, głównie pochodzenia brytyjskiego. Nieliczna rdzenna ludność tego obszaru (Aborygeni) została wytępiona lub zepchnięta na tereny pustynne i do dziś odgrywa w społeczeństwie australijskim marginalną rolę.Początki zasiedlenia kontynentu przez ludność białą datuje się na rok 1788, kiedy to rząd brytyjski zaczął wykorzystywać Australię jako miejsce zsyłki skazańców. Pierwszą założoną osadą na terenie Nowej Południowej Walii, jak nazwał James Cook odkryty przez siebie nowy kontynent, był Port Jackson (późniejsze Sydney). Do 1858 roku przewieziono do Australii ponad 160 tys. więźniów.Imigracja wolnych ludzi rozpoczęła się dopiero po roku 1830. Znaczny napływ przesiedleńców miał miejsce od lat 50. XIX w., kiedy to na kontynencie australijskim odkryto złoto, załamanie natomiast nastąpiło na przełomie XIX i XX w. w wyniku katastrofalnej suszy. To głównie „gorączka złota” sprawiła, iż ludność kraju od roku 1851 zwiększyła się z 437 655 osób, do 1 151 947 osób w roku 1861 i do 3 765 400 osób w roku 1900.Stosowana przez władze polityka „Białej Australii” (White Australia) ograniczyła imigrację do ludności europejskiej, w praktyce Brytyjczycy stanowili do II wojny światowej 90% imigrantów. Polityka państwa zmieniła się w roku 1973 i od tego czasu nasiliła się imigracja ludności azjatyckiej głównie z Singapuru, Malezji, Hongkongu i Tajwanu.Wysoki przyrost naturalny i dodatnie saldo migracji zdecydowały o niebywałej dynamice demograficznej. Od czasu powstania Związku Australijskiego (1901) do roku 2008 zaludnienie Australii wzrosło z 3,8 mln do 20,6 mln osób, czyli ponad 5-krotnie.Pomimo tego dynamicznego przyrostu Australia pozostaje nadal najsłabiej zaludnionym kontynentem na świecie, ze średnią gęstością zaludnienia wynoszącą zaledwie 2,7 os/km². Rozmieszczenie ludności jest jednak bardzo nierównomierne, uwarunkowane w znacznej mierze zróżnicowaniem środowiska geograficznego. Zachodnia i centralna część kraju (2/3 powierzchni) cierpi na ciągły deficyt wody. Część terenów Australii, jak na przykład Wielka Pustynia Piaszczysta czy Pustynia Gibsona, jest w ogóle nie zamieszkana – ze względu na niesprzyjający osiedlaniu się ludzkości klimat. Słabo zaludniona jest także strefa brzegowa na północy, gdzie gorący i wilgotny klimat zniechęcał imigrantów europejskich do osiedlania. Ludność skupia się głównie w części wschodniej, południowo-wschodniej i południowo-zachodniej na terenach o korzystnych warunkach klimatycznych, wodnych i glebowych (żyzny pas lądu umożliwiający łatwą uprawę roli oraz różnych roślin użytkowych). Północna oraz zachodnia część kontynentu jest zamieszkana praktycznie wyłącznie przez rdzennych mieszkańców -Aborygenów. Natomiast Anglo-Australijczycy, potomkowie przybyłych na wyspę pod koniec XVIII wieku Anglików, zamieszkują wschód oraz pas ziemi znajdujący się na południu.Australia podzielona jest na 6 stanów, 3 terytoria federalne i 61 prowincji, spośród których najbardziej zaludnione to Australian Capital Territory (Australijskie Terytorium Stołeczne, gdzie gęstość zaludnienia wynosi 137 osób/km²), oraz Victoria (Wiktoria, gdzie gęstość zaludnienia wynosi 22 osoby/km²). W najgęściej zaludnionych okręgach przypada średnio od 10 do 50 osób/km² (dla porównania w Canberze – 422 osoby/1 km²), a w okręgach pustynnych środkowej, zachodniej i północnej Australii 1 mieszkaniec przypada na 100 km².O koncentracji ludności świadczy najlepiej fakt, że dwa stany – Nowa Południowa Walia i Wiktoria – zajmujące 13,6% obszaru kraju skupiają 56,6% ogółu ludności. Cechą charakterystyczną układu zaludnienia Australii jest również niespotykana koncentracja ludności w miastach (85% ogółu mieszkańców), zwłaszcza w pięciu wielkich aglomeracjach miejskich: Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth i Adelaide (58,5% ludności).Wysoka wciąż imigracja ma swoje odzwierciedlenie w fakcie, iż co czwarty jej mieszkaniec urodził się poza granicami Australii. W 2006 roku najwięcej takich osób pochodziło z Wielkiej Brytanii (1 153 264 osoby), Nowej Zelandii (476 719), Chin (279 447), Włoch (220 469) i Wietnamu (180 352). Polacy zajmowali pod tym względem 18. miejsce (59 221 osób), a największa ich grupa osiedliła się tam w okresie stanu wojennego.Ogólna liczba Polaków zamieszkujących Australię szacowana jest na 150 tys. osób.Charakter osadnictwa australijskiego jest ściśle zdeterminowany przez środowisko naturalne. Jałowe i suche wnętrze o niesprzyjających warunkach do życia odstraszało europejskich osadników. Do dziś istnieją tutaj tylko odosobnione osady górnicze, niewielkie miasteczka obsługujące tereny rolnicze, osiedla powstałe przy skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych i farmy oddzielone ogromnymi przestrzeniami (nierzadko osiągające nawet 1 mln hektarów powierzchni). Osadnictwo związane z rolnictwem rozwinęło się przede wszystkim we wschodniej części kontynentu, w dorzeczu rzek Murray i Darling. Znaczną część australijskiego interioru (buszu) stanowi jednak niezamieszkane i puste terytorium, gdzie sąsiedzi oddaleni są o kilkaset kilometrów, a odległość do najbliższego miasteczka może przekraczać nawet 1000 km.Osadnictwo europejskie skupiało się więc na obszarach korzystnych pod względem warunków naturalnych, w wilgotnej strefie wybrzeży, o chłodniejszym klimacie. Mając do wyboru nieprzyjazny busz lub wygodniejsze i bezpieczniejsze życie na terenach miejskich, przybysze z Europy koncentrowali się głównie w miastach. W wyniku tego Australia należy do najbardziej zurbanizowanych krajów świata.
 • It is estimated that humans first arrived in Australia approximately 51,000 years ago when ancestors of Australian Aborigines and Torres Strait Islanders arrived on the continent via the islands of Maritime Southeast Asia and New Guinea. Contact between aboriginal Australians and south Asian people, over the last 5000 years, led to interbreeding, and probably contributed to cultural change. Europeans first landed in the 17th and 18th centuries, and colonisation by the British commenced in 1788.Since 1945, more than 7 million people have come to Australia as new settlers. The trigger for a large-scale migration program was the end of World War II. Agreements were reached with Britain, some European countries and with the International Refugee Organization to encourage migration, including people displaced by the war in Europe.Approximately 1.6 million migrants arrived between October 1945 and 30 June 1960, about 1.3 million in the 1960s, about 960,000 in the 1970s, about 1.1 million in the 1980s, over 900,000 in the 1990s and over 900,000 since the year 2000.The highest number of settlers to arrive in any one year since World War II was 185,099 in 1969–70. The lowest number in any one year was 52,752 in 1975–76.Net overseas migration increased from 30,042 in 1992–93 to 177,600 in 2006–07. The largest components of immigration are the skills migration and family re-union programs. In recent years the mandatory detention of unauthorised arrivals by boat has generated great levels of controversy.The 2011 Census reported that over one in four of Australia's 22 million people were born overseas. The number of settlers arriving in Australia from more than 200 countries between July 2008 and June 2009 totalled 158,021. Most were born in New Zealand (16.2 per cent), the United Kingdom (13.6 per cent), India (10.9 per cent), China (10.0 per cent) and South Africa (4.6 per cent).Migration program outcomes have increased from 70,200 in 1999–00 to 168,685 in 2010–11.The Humanitarian program for 2011–12 is set at 13,750 places. This category includes a 12 per cent target for Woman at Risk visas. This allocation also includes Onshore Protection visas granted to people who apply for protection in Australia and are found to be refugees. In 2010–11, a total of 13,799 visas were granted under the Humanitarian Program. A total of 5,998 visas were granted under the offshore component, including 759 Woman at Risk visas. In addition, 2,973 Special Humanitarian Program visas were granted to people outside Australia. A total of 4,828 visas were granted to people in Australia. Australia ranks 49th in the world for total number of refugees (62nd in refugees per capita). Less than 0.3% of refugees worldwide are resettled to Australia under UNHCR mandated conditions.
 • Imigrasi ke benua Australia diperkirakan telah dimulai sekitar 50.000 tahun yang lalu ketika nenek moyang Aborigin Australia tiba di benua melalui pulau-pulau Kepulauan Melayu dan Nugini. Penduduk Eropa pertama mendarat tahun 1600-an dan 1700-an, tapi kolonisasi baru dimulai tahun 1788. Seluruh tingkat imigrasi telah meningkat selama satu setengah dasawarsa terakhir. Migrasi luar negeri meningkat dari 30.042 tahun 1992-93 menjadi 177.600 tahun 2006-07. Ini merupakan tingkat tertinggi yang pernah tercatat. Komponen terbesar imigrasi adalah migrasi berkemampuan dan program penyatuan keluarga. Dalam tahun-tahun belakangan ini, penahanan wajib kedatangan tak resmi melalui kapal telah menuai banyak kontroversi. Selama 2004-05, 123.424 orang berimigrasi ke Australia. Dari jumlah tersebut, 17.736 dari Afrika, 54.804 dari Asia, 21.131 dari Oseania, 18.200 dari Britania Raya, 1.506 dari Amerika Selatan, dan 2.369 dari Eropa Timur.131.000 orang bermigrasi ke Australia tahun 2005-06 dan target migrasi untuk 2006-07 adalah 143.000. Tingkat perencanaan untuk Program Migrasi 2007-08 telah diatur mulai dari 142 800 hingga 152 800, plus 13 000 dalam Program Kemanusiaan. Tahun 2008-09 sekitar 300.000 migran baru diperkirakan tiba di Australia, jumlah tertinggi sejak Perang Dunia II. Tetapi, bulan Maret 2009, Pemerintah Australia mengumumkan pemotongan 14 persen dalam program migrasi berkemampuan permanen 2008-09 dari 133 500 menjadi 115 000 karena kondisi ekonomi yang buruk.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 4723855 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 38986 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 148 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107567211 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • On estime que l'immigration en l'Australie a commencé il y a environ 50 000 ans, lorsque les ancêtres des Aborigènes d'Australie arrivèrent sur le continent australien via les îles de l'Insulinde et de la Nouvelle-Guinée. Les Européens commencèrent à arriver aux XVIIe et XVIIIe siècles, mais la colonisation ne débuta qu'en 1788. Depuis la Seconde Guerre mondiale, 7 millions de personnes sont venues en Australie dans l'intention de s'y installer.
 • L'immigrazione verso l'Australia si stima sia cominciata intorno a 51.000 anni fa quando gli antenati degli aborigeni australiani e dello Stretto di Torres arrivarono sul continente attraverso le isole dell'arcipelago malese e della Nuova Guinea.Gli europei arrivano nel XVI e XVIII secolo, ma la colonizzazione partì solamente nel 1788.Fino al 1945 giunsero più di 7 milioni di persone come nuovi coloni.La scintilla per un programma su larga scala di emigrazione nacque alla fine della Seconda Guerra Mondiale.Furono presi degli accordi come la Gran Bretagna e altri paesi europei e con l'organizzazione dei rifugiati internazionali per incoraggiare l'emigrazione, compresi gli sfollati provenienti dall'Europa devastata dalla guerra.Tra il 1945 e il 1960 arrivarono 1,6 milioni di persone, 1,3 milioni negli anni sessanta, e circa 960.000 negli anni settanta, 1,1 milione negli anni ottanta, oltre 900.000 negli anni novanta e ancora oltre 900.000 nella prima decade del XXI secolo.La più grande componente di immigrazione è dovuto per bisogno di abilità-maestranze e per programmi di riunione delle famiglie.Il censimento del 2011 ha mostre che oltre un quarto dei 22 milioni degli abitanti australiani è nata oltreoceano.Gli immigrati venuti tra il 2008 e il 2009 vengono da oltre 200 nazioni.Per lo più nati in Nuova Zelanda (16,2 %), Regno Unito (13,6%), India (10,9%), Cina (10%) e Sud Africa (4,6%).
 • Imigrasi ke benua Australia diperkirakan telah dimulai sekitar 50.000 tahun yang lalu ketika nenek moyang Aborigin Australia tiba di benua melalui pulau-pulau Kepulauan Melayu dan Nugini. Penduduk Eropa pertama mendarat tahun 1600-an dan 1700-an, tapi kolonisasi baru dimulai tahun 1788. Seluruh tingkat imigrasi telah meningkat selama satu setengah dasawarsa terakhir. Migrasi luar negeri meningkat dari 30.042 tahun 1992-93 menjadi 177.600 tahun 2006-07.
 • Иммиграция на австралийский континент, согласно оценкам, началась около 50 000 лет назад, когда предки австралийских аборигенов прибыли на континент через острова Малайского архипелага и Новой Гвинеи.Первые европейцы иммигрировали сюда в 1600-х и 1700-х годах, но массовая колонизация началась только в 1788 году.Общий уровень иммиграции существенно вырос за последние полтора десятилетия. Чистая зарубежная миграция увеличилась с 30 042 в 1992—1993 до 177 600 в 2006—2007 годах.
 • It is estimated that humans first arrived in Australia approximately 51,000 years ago when ancestors of Australian Aborigines and Torres Strait Islanders arrived on the continent via the islands of Maritime Southeast Asia and New Guinea. Contact between aboriginal Australians and south Asian people, over the last 5000 years, led to interbreeding, and probably contributed to cultural change.
 • Australia została zasiedlona przez ludność europejską, głównie pochodzenia brytyjskiego. Nieliczna rdzenna ludność tego obszaru (Aborygeni) została wytępiona lub zepchnięta na tereny pustynne i do dziś odgrywa w społeczeństwie australijskim marginalną rolę.Początki zasiedlenia kontynentu przez ludność białą datuje się na rok 1788, kiedy to rząd brytyjski zaczął wykorzystywać Australię jako miejsce zsyłki skazańców.
rdfs:label
 • Immigration en Australie
 • Imigrasi ke Australia
 • Immigration to Australia
 • Immigrazione in Australia
 • Osadnictwo w Australii
 • Иммиграция в Австралию
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of