Cet article présente les faits saillants de l'histoire du christianisme.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Cet article présente les faits saillants de l'histoire du christianisme.
 • История христианства — становление и распространение христианской религии.
 • La storia del cristianesimo tratta della storia della religione cristiana e delle sue istituzioni in tutto il periodo che va dalle origini del cristianesimo nel I secolo fino ad oggi.Il cristianesimo fu fondato nel primo secolo da persone convinte che Gesù di Nazaret fosse il Cristo (Messia) e che lo avevano conosciuto, come gli apostoli, o che non lo avevano mai incontrato ma erano stati influenzati dai suoi insegnamenti, come gli evangelisti Marco e Luca, o che affermarono di aver avuto rivelazioni mistiche della sua natura divina, come Paolo di Tarso, che favorì la fondazione di comunità cristiane, o "chiese", dopo la sua conversione.Il cristianesimo si diffuse inizialmente, da Gerusalemme, in tutto il Vicino Oriente. Nel quarto secolo fu adottato come religione di Stato dall'Armenia nel 301, in Etiopia nel 325 e in Georgia nel 337, e infine dall'Impero Romano nel 380. Si diffuse in tutta Europa nel Medioevo e continuò ad espandersi nel mondo con le grandi scoperte dal Rinascimento in poi diventando la maggiore religione al mondo. Durante la sua storia, il cristianesimo ha attraversato persecuzioni, scismi e dispute teologiche che hanno sancito la nascita di diverse chiese distinte. Le maggiori divisioni principali del cristianesimo sono il cattolicesimo, l'ortodossia orientale e il protestantesimo.
 • La història del cristianisme es refereix a la religió cristiana, els seus seguidors i l'Església amb les seves diverses denominacions, des del segle I fins al present. El cristianisme va ser fundat al segle primer a la regió del Llevant de l'Orient Mitjà per Jesucrist de Natzaret (Mateu 16:18) Jesús de Natzaret tal com està profetitzat en l'Antic Testament (Miquees 5:2-5) per ser el Crist o l'elegit de Déu. Els pares del cristianisme inclosos els que havien estat deixebles de Jesús, com Pere, Mateu, Jaume i Joan, així com altres que mai no el van conèixer, però van ser influenciats pels relats del seu ensenyaments, com els evangelistes Marc i Lluc, o descriuen que van tenir revelacions espirituals de la seva naturalesa divina, com ara Pau de Tars, qui va encoratjar activament la fundació de comunitats cristianes o "esglésies" després de la seva conversió.La propagació del Cristianisme va tenir lloc inicialment des de Jerusalem a través de l'Orient Pròxim, en llocs com ara Síria, Assíria, Mesopotàmia, Fenícia, Àsia Menor, Jordània i Egipte. Al segle IV va ser adoptat successivament com a religió de l'Estat per Armènia l'any 301, Geòrgia en 319, l'Imperi Aksumita en 325, i després l'Imperi Romà el 380. Es va fer comú a tot Europa a l'Edat mitjana i es va expandir per tot el món durant l'Era de l'exploració europea, des del Renaixement en endavant per esdevenir la religió més gran del món. Al llarg de la seva història, el cristianisme ha resistit persecucións, cismes i disputes teològiques que han donat lloc a moltes esglésies diferents. Les principals branques del cristianisme són l'Església Catòlica Romana, Església Ortodoxa Oriental, Església anglicana i l'Església protestant.
 • Dějiny církve lze chápat v zásadě dvěma způsoby: jednak jako odvětví historiografie, které se věnuje dějinám křesťanských církví; někteří teologové však chápou tzv. církevní dějiny jako samostatnou disciplínu teologickou. Rozdíl mezi oběma pojetími spočívá v tom, že zatímco historik pojímá dějiny v rámci metodologie jeho oboru vlastní, teolog používá metodiku vlastní teologii – a v tomto případě bude chápat církevní dějiny jako součást tzv. dějin spásy.Vzhledem k mnoha historickým okolnostem, které jsou součástí samotných dějin církve, je téma církevních dějin velmi ožehavé a je proto velmi nesnadné zachovat vyváženost při výkladu tématu a mít při tom ohled na čtenáře, který bude mít na dějinnou otázku opačný názor. Nesporným paradoxem křesťanství je skutečnost, že jeho dokonalým vzorem je jednota a společenství ve víře, avšak jeho dějiny tvoří z velké části sled dělení a rozporů, schizmat, vydělování se ze společenství církve a nauk, které velká část církve nepřijala (hereze). Přestože velmi vlivným trendem současného křesťanství je snaha o jednotu (ekumenismus), souhrnné dějiny církve zde nemohou pokrýt veškerá církevně-historická témata s veškerými jejich specifiky a v celé jejich šíři.
 • De Kerkgeschiedenis of ook wel de Geschiedenis van het christendom heeft als onderzoeksobject de geschiedenis van de christelijke Kerk vanaf Pinksterdag in - wat verondersteld wordt - het jaar 30 na Christus. Het christendom is de grootste religieuze stroming ter wereld.Gedetailleerdere behandeling van de kerkgeschiedenis kan gevonden worden in de artikelen over de respectieve kerkgenootschappen en stromingen (Rooms-Katholieke Kerk, Oosters-orthodoxe kerk, gereformeerd protestantisme, lutheranisme enz.).
 • Historia chrześcijaństwa – okres historii obejmujący czas od narodzin Jezusa Chrystusa (początek rozwoju religii chrześcijańskiej) aż do dziś. Badaniem tego okresu w sposób naukowy zajmuje się Historia Kościoła jako gałąź teologii.
 • 本項では、成立期から近代に到るまでのキリスト教の歴史(キリストきょうのれきし)を概説する。キリスト教とは何か、聖典である『聖書』の範囲がどこまでかは、「キリスト教」を名乗る教団の中でも定義は一定していない。そこで本項では、キリスト教を自称する教派・教団を網羅的に取り扱うものとし、紀元後1世紀前半からはじまるその歴史を、近代に到るまで概観する。近代以降の展開については「キリスト教」の頁の「近代以降のキリスト教の展開」の節を参照。
 • A kereszténység története az evangélium hirdetésének, és a vele szorosan összefonódó keresztény egyházak történetét jelenti. Kezdete az időszámítás szerinti első évtizedekre tehető, amikor a vallás első tanítója és megalapítója, a Názáreti Jézus Júdeában hirdetni kezdte tanait. A szeretetre épülő tanítása részben beilleszkedett a zsidó vallás ószövetségi kereteibe, de sok tekintetben forradalmasította és túllépte azt. A fiatal kereszténység gyorsan terjedt a római Júdea provinciában az apostolok révén. és hamar eljutott a hellenisztikus világ egyik jelentős városába, elsőként Antiochiába. A 4. századra a Római Birodalom államvallásává vált, és Eurázsia valamint a Mediterráneum jelentős területein elterjedt.A kereszténységnek két párhuzamos története van. Egy belső, hogy a világtörténelem során mennyire tudta megértetni a világgal a kereszténység fontosságát, azaz az egyházatyák milyen összefüggéseket tártak fel a Bibliában, az egyház milyen teológiai tanokat épített be abból, és ezáltal milyen üdvtörténeti képet rajzolnak fel híveinek. A külső történet arról szól, hogy a kereszténység hogyan viszonyult a világi történelem kihívásaira, illetve a másképpen hívők hogyan viszonyultak kétezer év alatt a kereszténységhez. A napjainkra több irányzatra szakadt keresztény felekezeteknek és mozgalmaknak körülbelül ma 2,2 milliárd hívője van (2010-es adat), ezzel a világ legnagyobb vallása.Európában csökken a számuk, míg Ázsiában nő.
 • The history of Christianity concerns the Christian religion, its followers and the Church with its various denominations, from the 1st century to the present.Christianity emerged in the Levant (now Palestine and Israel) in the mid-1st century AD.Christianity spread initially from Jerusalem throughout the Near East, into places such as Syria, Assyria, Mesopotamia, Phoenicia, Asia Minor, Jordan and Egypt. In the 4th century it was successively adopted as the state religion by Armenia in 301, Georgia in 319, the Aksumite Empire in 325, and the Roman Empire in 380.Christianity became common to all of Europe in the Middle Ages and expanded throughout the world during Europe's Age of Exploration from the Renaissance onwards to become the world's largest religion. Today there are 2 billion Christians, one third of humanity. Christianity divided into the Roman Catholic Church and Eastern Orthodox Church in the Great Schism of 1054. The Protestant Reformation created new Christian communities that separated from the Roman Catholic Church and have evolved into many different denominations.
 • Sejarah Kekristenan tidak bisa dipisahkan dari Sejarah gereja Kristen yang membawa ajaran agama Kristen, mengayomi penganutnya dan menjadi saksi perkembangan pekerjaan yang telah dijalankan sepanjang dua ribu tahun, sejak abad pertama Masehi, mulai dari tanah Israel hingga ke Eropa, Amerika, dan seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sejarah gereja sangat menarik untuk dicermati, dipengaruhi oleh tokoh-tokoh gereja yang tidak terbilang banyaknya, dan juga menimbulkan kejadian-kejadian yang mengubah alur sejarah dunia. Tanggal-tanggal terpenting dalam sejarah gereja dan kekristenan dapat dilihat pada sub bagian artikel ini.Kekristenan muncul dari wilayah Levant (sekarang Palestina dan Israel) mulai pertengahan abad pertama Masehi. Asalnya Kekristenan dimulai di kota Yerusalem dan mulai menyebar ke wilayah Timur Dekat, termasuk ke Siria, Asyur, Mesopotamia, Fenisia, Asia Minor, Yordania dan Mesir. Sekitar 15 tahun setelahnya Kekristenan mulai memasuki Eropa Selatan dan berkembang di sana. Sementara itu juga terjadi penyebaran di Afrika Utara serta Asia Selatan dan Eropa Timur. Pada abad ke-4 Kekristenan telah dijadikan agama negara oleh Dinasti Arsacid di Armenia pada tahun 301, "Caucasian Iberia" (atau Republik Georgia) pada tahun 319, Kekaisaran Aksumit di Etiopia pada tahun 325, dan Kekaisaran Romawi pada tahun 380 M.Kekristenan menjadi umum bagi seluruh Eropa pada Abad Pertengahan dan mengembang ke seluruh dunia selama Masa Eksplorasi negara-negara Eropa dari zaman Renaissance sampai menjadi agama terbesar di dunia. Sekarang terdapat lebih dari 2 milyar orang Kristen, yaitu sepertiga jumlah manusia di dunia. Kekristenan terbagi menjadi Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodoks Timur pada Skisma Timur-Barat atau Skisma Besar pada tahun 1054. Reformasi Protestan memecah Gereja Katolik Roma menjadi berbagai denominasi Kristen.
 • A história do cristianismo é o estudo da religião baseada nos ensinamentos de Jesus de Nazaré. O cristianismo tornar-se-ia numa das maiores religiões, afetando todas as outras fés e mudando o curso da história humana (ver: impacto do cristianismo na civilização). Isso diz respeito principalmente a religião cristã e da Igreja, do sucessor de Jesus, Tiago, o Justo, até a era atual e as denominações. O cristianismo difere significativamente das outras religiões abraâmicas na afirmação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A grande maioria dos cristãos acreditam num Deus trino formado por três pessoas unidas e distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Ao longo da sua história, a religião tem resistido a cismas e a disputas teológicas que resultaram em muitas igrejas distintas. Os maiores ramos do Cristianismo são a Igreja Católica Romana, a Igreja Ortodoxa, as Igrejas protestantes. O cristianismo começou a se espalhar inicialmente a partir de Jerusalém, e depois em todo o Oriente Médio, acabando por se tornar a religião oficial da Armênia em 301, da Etiópia em 325, da Geórgia em 337, e depois a Igreja estatal do Império Romano em 380. Tornando-se comum em toda a Europa na Idade Média, ela se expandiu em todo o mundo durante a Era dos Descobrimentos. Atualmente o cristianismo possuí cerca de 2,13 bilhões de adeptos, sendo a maior religião mundial adotada por cerca de 33% da população do mundo. É a religião predominante na Europa, América, Oceania e em grande parte de África e partes da Ásia.
 • Die Kirchengeschichte ist eine Teildisziplin der Theologie und der Geschichtswissenschaft. Sie befasst sich sowohl mit der Dogmengeschichte bzw. der Geschichte der christlichen Theologie, als auch mit der soziologischen und (kirchen-)politischen Entwicklung der Kirchen. Das schließt auch rechts-, wirtschafts-, siedlungs- und sozialgeschichtliche Aspekte ein, soweit sie mit der Entwicklung der Kirchen in Verbindung stehen.Die Arbeitsweisen der Kirchenhistoriker entsprechen der allgemeinen Geschichtswissenschaft und sind methodisch deckungsgleich, auch die Epochen werden gleich gesetzt. Die konfessionelle Zugehörigkeit des Forschers spielt heute nur noch eine untergeordnete Rolle. Es gibt zahlreiche ökumenische kirchenhistorische Projekte. Dennoch ist die Kirchengeschichte institutionell an den Theologischen Fakultäten bzw. Instituten einer Universität angesiedelt. Kontroverstheologische Themenfelder innerhalb der Papstgeschichte, Konzilsgeschichte oder Geschichte der Reformation sind weithin in die Dogmatik ausgewandert, je nach Prägung der Fakultät bestehen auch komplementäre Forschungsbereiche in beiden Fachbereichen. Dennoch wird schon allein in der Fokussierung auf bestimmte Epochen und geographische Schwerpunkte eine konfessionelle Perspektive in der kirchenhistorischen Arbeit nicht zu vermeiden sein.
 • La historia del cristianismo se refiere a la religión cristiana, sus seguidores y de la Iglesia, con sus diferentes denominaciones, desde el siglo I hasta la actualidad.
 • 기독교의 역사에는 예수 시대에서부터 오늘날까지 기독교의 형성과 전파, 발전 과정에서 나타난 사건들과 여러 교파로 나뉘어 있는 교회의 역사 등이 포함된다.기독교는 팔레스타인 지방에서 시작되어 시리아, 앗시리아, 메소포타미아, 페니키아, 소아시아, 요르단, 이집트와 같은 근동 지방으로 퍼져나갔으며, 4세기 무렵에는 여러 국가의 국교로 자리잡았다. 아르메니아의 아르사시드 왕조에서는 301년에, 캅카스 이베리아는 319년에 기독교를 국교로 하였고 325년에는 악숨 왕국이, 380년에는 로마 제국이 기독교를 국교로 하였다. 대항해 시대 이후 기독교는 유럽과 근동을 벗어나 세계 종교가 되었다.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1443 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 145475 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 1149 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110986900 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:colonnes
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:groupe
 • "N"
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Cet article présente les faits saillants de l'histoire du christianisme.
 • История христианства — становление и распространение христианской религии.
 • Historia chrześcijaństwa – okres historii obejmujący czas od narodzin Jezusa Chrystusa (początek rozwoju religii chrześcijańskiej) aż do dziś. Badaniem tego okresu w sposób naukowy zajmuje się Historia Kościoła jako gałąź teologii.
 • 本項では、成立期から近代に到るまでのキリスト教の歴史(キリストきょうのれきし)を概説する。キリスト教とは何か、聖典である『聖書』の範囲がどこまでかは、「キリスト教」を名乗る教団の中でも定義は一定していない。そこで本項では、キリスト教を自称する教派・教団を網羅的に取り扱うものとし、紀元後1世紀前半からはじまるその歴史を、近代に到るまで概観する。近代以降の展開については「キリスト教」の頁の「近代以降のキリスト教の展開」の節を参照。
 • La historia del cristianismo se refiere a la religión cristiana, sus seguidores y de la Iglesia, con sus diferentes denominaciones, desde el siglo I hasta la actualidad.
 • 기독교의 역사에는 예수 시대에서부터 오늘날까지 기독교의 형성과 전파, 발전 과정에서 나타난 사건들과 여러 교파로 나뉘어 있는 교회의 역사 등이 포함된다.기독교는 팔레스타인 지방에서 시작되어 시리아, 앗시리아, 메소포타미아, 페니키아, 소아시아, 요르단, 이집트와 같은 근동 지방으로 퍼져나갔으며, 4세기 무렵에는 여러 국가의 국교로 자리잡았다. 아르메니아의 아르사시드 왕조에서는 301년에, 캅카스 이베리아는 319년에 기독교를 국교로 하였고 325년에는 악숨 왕국이, 380년에는 로마 제국이 기독교를 국교로 하였다. 대항해 시대 이후 기독교는 유럽과 근동을 벗어나 세계 종교가 되었다.
 • La storia del cristianesimo tratta della storia della religione cristiana e delle sue istituzioni in tutto il periodo che va dalle origini del cristianesimo nel I secolo fino ad oggi.Il cristianesimo fu fondato nel primo secolo da persone convinte che Gesù di Nazaret fosse il Cristo (Messia) e che lo avevano conosciuto, come gli apostoli, o che non lo avevano mai incontrato ma erano stati influenzati dai suoi insegnamenti, come gli evangelisti Marco e Luca, o che affermarono di aver avuto rivelazioni mistiche della sua natura divina, come Paolo di Tarso, che favorì la fondazione di comunità cristiane, o "chiese", dopo la sua conversione.Il cristianesimo si diffuse inizialmente, da Gerusalemme, in tutto il Vicino Oriente.
 • La història del cristianisme es refereix a la religió cristiana, els seus seguidors i l'Església amb les seves diverses denominacions, des del segle I fins al present. El cristianisme va ser fundat al segle primer a la regió del Llevant de l'Orient Mitjà per Jesucrist de Natzaret (Mateu 16:18) Jesús de Natzaret tal com està profetitzat en l'Antic Testament (Miquees 5:2-5) per ser el Crist o l'elegit de Déu.
 • Die Kirchengeschichte ist eine Teildisziplin der Theologie und der Geschichtswissenschaft. Sie befasst sich sowohl mit der Dogmengeschichte bzw. der Geschichte der christlichen Theologie, als auch mit der soziologischen und (kirchen-)politischen Entwicklung der Kirchen.
 • A história do cristianismo é o estudo da religião baseada nos ensinamentos de Jesus de Nazaré. O cristianismo tornar-se-ia numa das maiores religiões, afetando todas as outras fés e mudando o curso da história humana (ver: impacto do cristianismo na civilização). Isso diz respeito principalmente a religião cristã e da Igreja, do sucessor de Jesus, Tiago, o Justo, até a era atual e as denominações.
 • De Kerkgeschiedenis of ook wel de Geschiedenis van het christendom heeft als onderzoeksobject de geschiedenis van de christelijke Kerk vanaf Pinksterdag in - wat verondersteld wordt - het jaar 30 na Christus.
 • Sejarah Kekristenan tidak bisa dipisahkan dari Sejarah gereja Kristen yang membawa ajaran agama Kristen, mengayomi penganutnya dan menjadi saksi perkembangan pekerjaan yang telah dijalankan sepanjang dua ribu tahun, sejak abad pertama Masehi, mulai dari tanah Israel hingga ke Eropa, Amerika, dan seluruh dunia, termasuk Indonesia.
 • Dějiny církve lze chápat v zásadě dvěma způsoby: jednak jako odvětví historiografie, které se věnuje dějinám křesťanských církví; někteří teologové však chápou tzv. církevní dějiny jako samostatnou disciplínu teologickou. Rozdíl mezi oběma pojetími spočívá v tom, že zatímco historik pojímá dějiny v rámci metodologie jeho oboru vlastní, teolog používá metodiku vlastní teologii – a v tomto případě bude chápat církevní dějiny jako součást tzv.
 • A kereszténység története az evangélium hirdetésének, és a vele szorosan összefonódó keresztény egyházak történetét jelenti. Kezdete az időszámítás szerinti első évtizedekre tehető, amikor a vallás első tanítója és megalapítója, a Názáreti Jézus Júdeában hirdetni kezdte tanait. A szeretetre épülő tanítása részben beilleszkedett a zsidó vallás ószövetségi kereteibe, de sok tekintetben forradalmasította és túllépte azt.
 • The history of Christianity concerns the Christian religion, its followers and the Church with its various denominations, from the 1st century to the present.Christianity emerged in the Levant (now Palestine and Israel) in the mid-1st century AD.Christianity spread initially from Jerusalem throughout the Near East, into places such as Syria, Assyria, Mesopotamia, Phoenicia, Asia Minor, Jordan and Egypt.
rdfs:label
 • Histoire du christianisme
 • A kereszténység története
 • Dějiny církve
 • Geschiedenis van het christendom
 • Historia chrześcijaństwa
 • Historia del cristianismo
 • History of Christianity
 • Història del cristianisme
 • História do cristianismo
 • Kirchengeschichte
 • Sejarah Kekristenan
 • Storia del cristianesimo
 • История христианства
 • キリスト教の歴史
 • 기독교의 역사
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of