Si la mise en valeur du territoire bulgare remonte à la plus haute antiquité, l'histoire de la Bulgarie en tant que pays indépendant ne date que du VIIe siècle avec la fondation du premier royaume bulgare par Asparoukh. Située à la croisée des influences ethniques, culturelles et linguistiques de la péninsule balkanique, la Bulgarie a connu de nombreux retournements au cours de sa longue histoire.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Si la mise en valeur du territoire bulgare remonte à la plus haute antiquité, l'histoire de la Bulgarie en tant que pays indépendant ne date que du VIIe siècle avec la fondation du premier royaume bulgare par Asparoukh. Située à la croisée des influences ethniques, culturelles et linguistiques de la péninsule balkanique, la Bulgarie a connu de nombreux retournements au cours de sa longue histoire. Elle fut à son apogée le premier empire slave, le berceau culturel de l’Europe slave, bénéficiant alors d’un accès à la mer Adriatique et à la mer Égée, avant de subir la domination byzantine puis celle des Ottomans pendant près de cinq siècles. Dévastée par les guerres balkaniques, la Bulgarie prit la voie du communisme au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Après la chute du mur de Berlin, le pays s’orienta vers un régime démocratique que vint confirmer son adhésion à l'Union européenne en janvier 2007.
 • ブルガリアの歴史を以下に記述する。
 • La historia de Bulgaria como país independiente comenzó en el siglo VII con la llegada de los búlgaros, y la fundación del Primer Imperio Búlgaro, reconocido en 681 por el Imperio bizantino.
 • Bulharsko patří k evropským zemím s dlouhými dějinami a dlouhou historií vlastní státnosti. Celkem v dějinách existovalo hned několik bulharských států, jejich rozkvět ale ohrožovaly války, stejně jako jej přerušila několikasetletá turecká nadvláda.
 • A história da Bulgária como um Estado independente, começou no século VII, com a chegada dos búlgaros, e a fundação do Primeiro Império Búlgaro, reconhecido em 681 pelo Império Bizantino.O primeiro Estado búlgaro formou-se ao final do século VII. O rei Bóris I foi batizado, assim convertendo todos seus súditos no ano 800. Nos séculos seguintes, entrou em guerra contra o Império Bizantino por diversas vezes, para garantir a sua existência. Porém, não logrou resistir à invasão do Império Otomano, ocorrida ao final do século XIV.
 • 불가리아의 역사는 불가리아인들의 역사와 그들의 기원을 포함하여 현대 불가리아 지역의 정착에서 민족 국가 형성까지에 이른다. 기원전 44,000년경 오늘날 불가리아에 사람이 살았던 흔적이 보인다. 기원전 5,000년경 이미 정교한 문명이 존재하였고 도자기와 보석이 생산되었다. 이후 기원전 3,000년경에 트라키아인들이 발칸 반도에 등장하였고, 기원전 500년경 그들은 오드뤼사이 왕국을 건국하여 번영하였으나 곧 쇠퇴하고 트라키아인들은 마케도니아의 지배 하에 놓였다.632년 중앙아시아에서 기원한 불가르족이 흑해 근교에서 쿠브라트의 주도하에 대불가리아로 알려진 국가를 세웠다. 하자르 칸국의 압박 속에 대불가리아는 7세기 후반에 분열되었다. 쿠브라트의 아들 중 한명인 아스파루흐는 몇몇 불가르 부족을 이끌고 도나우 강 삼각주 지역으로 이주하였고, 비잔티움 제국으로부터 소스키타이와 모에시아 지역을 정복하여 발칸 반도 내에서 그의 새로운 왕국을 확장하였다. 681년 비잔티움 제국과 평화 조약이 체결되었고 플리스카를 수도로 정하여 제 1차 불가리아 제국의 시작이 되었다. 새로운 국가는 트라키아의 유민들과 불가르족 치하의 슬라브족들이 모여 있었고, 상호 동화가 천천히 시작되었다. 이후 세기에 불가리아는 강력한 제국을 형성하여 강력한 군사력을 바탕으로 발칸 반도를 지배하였고, 이는 고유한 민족 정체성 형성과 이어졌다. 민족적이고 문화적으로 다양한 사람들은 같은 종교, 문화, 문자를 통해 통합되었고 이는 외세의 침략과 영향에도 불구하고 불가리아 민족 의식을 형성하고 보존하였다.11세기 제 1차 불가리아 제국은 루스와 비잔티움 제국의 공격을 받아 붕괴되었고, 1185년까지 비잔티움 제국의 일부가 되었다. 이후 아센 왕가의 페터르와 아센 형제가 주도하여 대대적인 반란이 일어나 제 2차 불가리아 제국이 성립되어 불가리아 국가가 부활하였다. 1230년에 절정을 맞은 후 불가리아는 많은 이유들, 특히나 다방면에서의 외세의 끊임없는 침입에 시달리게 되는 지정학적 위치 때문에 쇠퇴하기 시작하였다. 돼지치기 출신의 이바일로가 주도하는 농민 반란이 일어나 그는 차르가 되기도 하였다. 그의 짧은 재위 기간은 불가리아 국가의 통합에 핵심적이었다. 1300년 이후 중흥기를 맞기도 하였으나, 1371년 내분으로 불가리아가 세 국가로 분열하면서 끝이 났다. 1396년 불가리아는 오스만 제국에 정복당하였다. 튀르크에 의해 불가리아 귀족들과 성직자들이 제거된 후, 불가리아는 억압과 지적 정체, 실정의 시기를 맞았고 불가리아의 문화를 파괴하고 500년 가까이 유럽과 격리되게 만들었다. 몇몇 문화적 유산은 이를 채택하고 발전시킨 러시아에서 찾아볼 수 있다.1700년대 이후 오스만 제국이 쇠퇴하면서 부활의 기미가 보이기 시작하였다. 불가리아 귀족들은 사라졌고, 농촌 사회와 함께 조금이지만 도시의 중산층도 성장하였다. 19세기에 불가리아 르네상스는 독립을 위한 노력의 핵심이 되었지만 1876년 4월 봉기가 실패하면서 끝이 났고, 그 결과로 러시아-튀르크 전쟁이 발발하여 불가리아는 해방되었다. 하지만 산스테파노 조약은 서구 열강들에게 거부되어 베를린 회의의 결과로 불가리아의 영토는 모에시아와 소피아 지역으로 한정되었다. 이는 국경선 밖의 많은 불가리아인들을 남겼고, 이는 불가리아의 지역 전쟁에서의 군사 활동을 제한하였고 양 대전에서 독일에 대한 충성하게 만들었다.2차 대전 이후 불가리아는 공산주의 국가가 되었고, 토도르 지브코프에게 35년 간 통치되었다. 이 시기 불가리아의 경제 성장은 1980년대에 들어 정체 상태에 들어섰고, 결국 동유럽 전체에 사회주의 체제가 붕괴함과 동시에 국가의 발전의 전환점을 맞았다. 1990년대의 일련의 위기들은 불가리아의 산업과 농업을 뒤흔들어 놓았고, 2000년대에 들어서야 안정되기 시작하였다. 불가리아는 2004년 나토에 가입하였고 2007년에는 유럽 연합에 가입하였다.
 • Bulgaristan tarihi günümüzdeki Bulgaristan'ın topraklarında tarih öncesi zamanlardan bu yana gerçekleşmiş tarihsel olayları kapsar.
 • Dieser Artikel beschäftigt sich mit der Geschichte Bulgariens von der ersten Besiedlung Bulgariens und dessen unmittelbarer Umgebung bis zur Gegenwart.
 • The history of Bulgaria spans from the first settlements on the lands of modern Bulgaria to its formation as a nation-state and includes the history of the Bulgarian people and their origin. The earliest human remains discovered on what is today Bulgaria date from 44,000 BC. Around 5000 BC, a sophisticated civilization already existed and produced some of the first pottery and jewelry in the world. After 3000 BC, the Thracians appeared on the Balkan peninsula. Around 500 BC, they formed the powerful Odrysian Kingdom, which subsequently declined and Thracian tribes fell under Macedonian, Celtic and Roman domination. This mixture of ancient peoples was assimilated by the Slavs, who permanently settled on the peninsula after 500 AD.Meanwhile in 632 the Bulgars, originally from Central Asia, formed an independent state north of the Black sea that became known as Great Bulgaria under the leadership of Kubrat. Pressure from the Khazars led to the disintegration of Great Bulgaria in the second half of the 7th century. One of the Kubrat's successors, Asparukh, migrated with some of the Bulgar tribes to the area around the Danube delta, and subsequently conquered Scythia Minor and Moesia Inferior from the Byzantine Empire, expanding his new kingdom further into the Balkan Peninsula. A peace treaty with Byzantium in 681 and the establishment of a permanent Bulgarian capital at Pliska south of the Danube mark the beginning of the First Bulgarian Empire. The new state brought together Thracian remnants and Slavs under Bulgar rule, and a slow process of mutual assimilation began. In the following centuries Bulgaria established itself as a powerful empire, dominating the Balkans through its aggressive military traditions, which led to development of distinct ethnic identity. Its ethnically and culturally diverse people united under a common religion, language and alphabet which formed and preserved the Bulgarian national consciousness despite foreign invasions and influences.In the 11th century, the First Bulgarian Empire collapsed under Rus' and Byzantine attacks, and became part of the Byzantine Empire until 1185. Then, a major uprising led by two brothers - Asen and Peter of the Asen dynasty, restored the Bulgarian state to form the Second Bulgarian Empire. After reaching its apogee in the 1230s, Bulgaria started to decline due to a number of factors, most notably its geographic position which rendered it vulnerable to simultaneous attacks and invasions from many sides. A peasant rebellion, one of the few successful such in history, established the swineherd Ivaylo as a Tsar. His short reign was essential in recovering - at least partially - the integrity of the Bulgarian state. A relatively thriving period followed after 1300, but ended in 1371, when factional divisions caused Bulgaria to split into three small Tsardoms. By 1396, they were subjugated by the Ottoman Empire. Following the elimination of the Bulgarian nobility and clergy by the Turks, Bulgaria entered an age of oppression, intellectual stagnation and misgovernment that would leave its culture shattered and isolated from Europe for the next 500 years. Some of its cultural heritage found its way to Russia, where it was adopted and developed.With the decline of the Ottoman Empire after 1700, signs of revival started to emerge. The Bulgarian nobility had vanished, leving an equalitarian peasant society with a small but growing urban middle class. By the 19th century, the Bulgarian National Revival became a key component of the struggle for independence, which would culminate in the failed April uprising in 1876, which prompted the Russo-Turkish War of 1877-78 and the subsequent Liberation of Bulgaria. The initial Treaty of San Stefano was rejected by the Western Great Powers, and the following Treaty of Berlin limited Bulgaria's territories to Moesia and the region of Sofia. This left many ethnic Bulgarians out of the borders of the new state, which defined Bulgaria's militaristic approach to regional affairs and its allegiance to Germany in both World Wars.After World War II, Bulgaria became a Communist state, dominated by Todor Zhivkov for a period of 35 years. Bulgaria's economic advancement during the era came to an end in the 1980s, and the collapse of the Communist system in Eastern Europe marked a turning point for the country's development. A series of crises in the 1990s left much of Bulgaria's industry and agriculture in shambles, although a period of relative stabilisation began with the election of Simeon Saxe-Coburg-Gotha as prime minister in 2001. Bulgaria joined NATO in 2004 and the European Union in 2007.
 • De Geschiedenis van Bulgarije begint als de Bulgaren, een stam uit Centraal-Azië en Slavische bevolking in de 7e eeuw de eerste Bulgaarse staat vormden. In de 14e eeuw werd het land veroverd door het Ottomaanse Rijk.Tussen 1762 en de onafhankelijkheid in 1878 was er sprake van de Bulgaarse Renaissance.
 • La història de Bulgària com a país independent va començar el segle VII amb l'arribada dels búlgars, i la fundació del Primer Imperi Búlgar, reconegut en 681 per l'Imperi Bizantí.
 • Историята на българските земи може да бъде условно разделена на пет основни периода: Праистория, Древност, Средновековие, Османско владичество и Модерна история.Поради географското си положение, територията на днешна България е сред най-рано заселените райони в Европа. През 3 хилядолетие пр.н.е. тя е заета от траките, индоевропейски народ, за който се предполага, че е дошъл на Балканите от североизток. Те създават свои държави, които достигат разцвет по време на елинизма. В средата на 1 век пр.н.е. траките са подчинени от Рим.
 • W połowie IV tysiąclecia p.n.e. rozpoczął się napływ na tereny obecnej Bułgarii plemion koczowniczych z Azji Środkowej. W V wieku p.n.e. utworzyły one Królestwo Tracji. Tereny te zdobyli Rzymianie i w połowie I wieku powstała tam rzymska prowincja Mezja, która później stała się miejscem najazdów Hunów i Gotów.W VI wieku tereny te zaczęły osiedlać pasterskie plemiona słowiańskie, które zostały podbite ok. roku 680 przez Protobułgarów. Bułgaria powstała w 681 roku, założona przez Asparucha. Chan Borys I Michał został ochrzczony przez duchowieństwo greckie w przeddzień Zielonych Świąt 25 maja 866 roku. Otrzymał na cześć Michała III, swojego ojca chrzestnego imię Michał. Powstało potężne państwo ze stolicą w Plisce (od 895 w Presławiu), które trwało w okresie 681–1018. W 915 r. Symeon przyjął tytuł cara. Od 1018 tereny Bułgarii zostały ostatecznie podbite przez Bizancjum, i pozostawały pod władzą Bizantyjczyków do 1185 mimo antybizantyjskich powstań ludowych. W latach 1186–1398 istniało drugie państwo Bułgarów, po czym jego terytorium stało się częścią państwa osmańskiego. Niepodległość uzyskana w 1878 (w pełni w 1908 po oficjalnym przyłączeniu Rumelii Wschodniej jako Carstwo Bułgarii) zapoczątkowała ścieranie się wpływów niemieckich i rosyjskich. Na skutek wojen bałkańskich (1912–1913) Bułgaria uzyskała mniej terytorium, niż oczekiwała, toteż przystąpiła do I wojny światowej po stronie państw centralnych. W następstwie utraciła część wcześniejszych zdobyczy, najboleśniej odczuwając ambicjonalnie utratę dostępu do Morza Egejskiego.W II wojnie światowej opowiedziała się (wraz z m.in. Węgrami, Rumunią i Finlandią) po stronie państw Osi. W rezultacie otrzymała niewielkie nabytki we wschodniej części Jugosławii oraz inkorporowała do państwa bułgarskiego greckie terytorium wokół Salonik) i grecką Trację Zachodnią, ale bez prefektury Evros. Zajęcie w 1944 Bułgarii przez Armię Czerwoną wywołało obalenie monarchii i ustanowienie republiki ludowej w 1946 roku, po czym władzę objęła Bułgarska Partia Komunistyczna (generalni sekretarze: Georgi Dymitrow, Wyłko Czerwenkow, Todor Żiwkow).Bułgaria była członkiem RWPG i Układu Warszawskiego. Masowe demonstracje w listopadzie i grudniu 1989 wpłynęły na utworzenie demokratycznej republiki parlamentarnej (pierwsze wolne wybory 13 października 1991).Zobacz też: Historia Bułgarii w średniowieczu
 • Bulgária történelme kezdetének a 7. század utolsó harmadát tekinthetjük, amikor a bolgárok keletről, a Fekete-tenger térségéből érkező türk törzsei Aszparuh vagy Iszperih vezetésével megalapították az első dunai bolgár államot. A keresztény cársággá váló Bulgária I. Simeon (a 9–10. század fordulója) alatt érte el legnagyobb területi kiterjedését. A 10–11. század fordulóján a Bizánci Birodalom több hadjárattal az ellenőrzése alá vonta a meggyengült birodalmat. Az Aszen-ház vezetésével 1186-ban megalakult második bolgár állam a 14. század végéig állt fenn, majd áldozatul esett az oszmán-török hódításnak, ami alól csak 1878-ban szabadult fel. A bolgár állam ténylegesen 1908-ban vált szuverénné és nemzetközileg elismertté.A berlini kongresszust követően jelentős bolgár-lakta területek maradtak Bulgárián kívül, ami a két Balkán-háborúhoz és újabb bolgár területi veszteségekhez vezetett. Bulgária mindkét világháborúban a vesztesek oldalára került. Az 1944-es kommunista hatalomátvételt követően 1946-ban kikiáltották a népköztársaságot, Bulgária a keleti blokk részévé vált. Az első szabad választásokat 1990-ben tartották, és megalakult a köztársaság.
 • La storia della Bulgaria include il periodo che inizia dai primi insediamenti nei territori della moderna Bulgaria, alla sua formazione come stato-nazione e comprende la storia del popolo bulgaro e della sua origine. I primi resti umani scoperti in quella che oggi è la Bulgaria risalgono al 44.000 a.C. All'incirca nel 5000 a.C. esisteva già una sofisticata civiltà che produsse alcune delle prime ceramiche e delle prime opere di gioielleria al mondo. Dopo il 3000 a.C. fecero la loro comparsa nella penisola balcanica i traci. Nel 500 a.C. circa formarono il potente regno degli Odrisi, il quale successivamente entrò in declino e cadde sotto il dominio macedone, celtico ed in seguito fu assorbito dall'impero romano. Questo insieme di popoli antichi fu quindi assimilato dagli slavi, che si stabilirono in modo permanente nella penisola balcanica dopo il 500 d.C.Nel 632 d.C. i proto-bulgari, provenienti dall'Asia centrale, diedero vita ad uno Stato indipendente a nord del Mar Nero, che divenne noto come Grande Bulgaria sotto il dominio del khan Kubrat. La spinta espansionistica dei cazari portò all'assoggettamento della Grande Bulgaria nella seconda metà del VII secolo d.C.. Uno dei successori di Kubrat, Asparuh, migrò con alcune delle tribù bulgare nell'area intorno al delta del Danubio ed in seguito conquistò la Scizia minore e la Mesia inferiore strappandole all'impero bizantino, espandendo il suo nuovo regno nella penisola balcanica.Un trattato di pace con Bisanzio nel 681 e la fondazione di una capitale bulgara permanente a Pliska, a sud del Danubio, segnano l'inizio del primo impero bulgaro. Il nuovo Stato raccoglieva i residui delle popolazioni trace e le nuove popolazioni slave sotto il dominio di un ristretto numero di proto-bulgari, dando inizio ad un lento processo di mutua assimilazione. Nei secoli successivi la Bulgaria si affermò come un impero potente, che estese il proprio dominio sui Balcani attraverso una tradizione militare aggressiva, che portò allo sviluppo di un'identitiòà etnica distinta. La sua popolazione differenziata culturalmente ed etnicamente si unì sotto un'unica religione, un'unica lingua ed un unico alfabeto che preservò la coscienza nazionale bulgara, a discapito delle invasioni e delle influenze straniere.Nell'XI secolo il primo impero bulgaro crollò sotto gli attacchi della Rus' di Kiev e dei bizantini, e divenne parte dell'impero bizantino fino al 1185, quando una rivolta guidata da due fratell, Asen e Petăr della dinastia Asen, ristabilì lo Stato bulgaro nella forma del secondo impero bulgaro. Dopo aver raggiunto il proprio apogeo negli anni trenta del XIII secolo, la Bulgaria entrò in declino a causa di numerosi fattori, soprattutto per la posizione geografica che la rendeva vulnerabile ad attacchi simultanei e ad invazioni su più lati. Una ribellione contadina, una delle poche di questo genere ad aver avuto successo nella stroia, mise sul trono come zar il porcaro Ivailo. Il suo breve regno fu essenziale nel recupero, almeno parziale, dell'integrità dello Stato bulgaro. Ne seguì un periodo relativamente fiorente dopo il 1300, che ebbe termine nel 1371, quando la Bulgaria si divise in tre piccoli regni. Nel 1396, questi regni erano stati soggiogati dall'impero ottomano. In seguito all'eliminazione della nobilità e del clero bulgaro da parte dei turchi ottomani, la Bulgaria entrò in una età di oppressione, di ristagno intellettuale e di malgoverno, che avrebbe lasciato la sua cultura distrutta ed isolata dal resto d'Europa per i successivi 500 anni. Una parte dell'eredità culturale bulgara fu assorbita dalla nascente cultura della Russia.Con il declino dell'impero ottomano a partire dall'inizio del XVIII secolo cominciarono ad emergere dei segni di ripresa della coscienza nazionale. Nel XIX secolo il risveglio nazionale bulgaro divenne una componente chiave della lotta per l'indipendenza, che sarebbe culminata nella fallita rivolta d'aprile nel 1876, che fu il motivo scatenante della Guerra russo-turca del 1877 e della successiva liberazione della Bulgaria. L'iniziale trattato di Santo Stefano fu rifiutato dalle grandi potenze occidentali, ed il successivo trattato di Berlino, restrinse i territori sotto la giurisdizione bulgara alla Mesia ed alla regione di Sofia. In questo modo molti bulgari rimasero al di fuori dei confini del nuovo Stato, e ciò fu la motivazione che definì l'approccio militaristico della Bulgaria negli affari regionali e la sua alleanza con la Germania in entrambe le guerre mondiali.Dopo la seconda guerra mondiale la Bulgaria divenne uno Stato comunista, dominato da Todor Živkov per un periodo di 35 anni. Lo sviluppo economico della Bulgaria durante questa era si interruppe negli anni ottanta ed il collasso del sistema comunista in Europa orientale segnò un punto di svolta nello sviluppo del paese. Una serie di crisi economiche negli anni novanta lasciò la maggior parte dell'industria e dell'agricoltura bulgara nel caos, anche se con l'elezione di Simeon Sakskoburggotski a primo ministro nel 2001 ebbe inizio un periodo di relativa stabilità. La Bulgaria entrò a far parte della NATO nel 2004 e dell'Unione Europea nel 2007.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 148735 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 63355 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 585 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111048881 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:commons
 • :category:History of Bulgaria
prop-fr:commonsTitre
 • l'histoire de la Bulgarie
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Si la mise en valeur du territoire bulgare remonte à la plus haute antiquité, l'histoire de la Bulgarie en tant que pays indépendant ne date que du VIIe siècle avec la fondation du premier royaume bulgare par Asparoukh. Située à la croisée des influences ethniques, culturelles et linguistiques de la péninsule balkanique, la Bulgarie a connu de nombreux retournements au cours de sa longue histoire.
 • ブルガリアの歴史を以下に記述する。
 • La historia de Bulgaria como país independiente comenzó en el siglo VII con la llegada de los búlgaros, y la fundación del Primer Imperio Búlgaro, reconocido en 681 por el Imperio bizantino.
 • Bulharsko patří k evropským zemím s dlouhými dějinami a dlouhou historií vlastní státnosti. Celkem v dějinách existovalo hned několik bulharských států, jejich rozkvět ale ohrožovaly války, stejně jako jej přerušila několikasetletá turecká nadvláda.
 • Bulgaristan tarihi günümüzdeki Bulgaristan'ın topraklarında tarih öncesi zamanlardan bu yana gerçekleşmiş tarihsel olayları kapsar.
 • Dieser Artikel beschäftigt sich mit der Geschichte Bulgariens von der ersten Besiedlung Bulgariens und dessen unmittelbarer Umgebung bis zur Gegenwart.
 • De Geschiedenis van Bulgarije begint als de Bulgaren, een stam uit Centraal-Azië en Slavische bevolking in de 7e eeuw de eerste Bulgaarse staat vormden. In de 14e eeuw werd het land veroverd door het Ottomaanse Rijk.Tussen 1762 en de onafhankelijkheid in 1878 was er sprake van de Bulgaarse Renaissance.
 • La història de Bulgària com a país independent va començar el segle VII amb l'arribada dels búlgars, i la fundació del Primer Imperi Búlgar, reconegut en 681 per l'Imperi Bizantí.
 • A história da Bulgária como um Estado independente, começou no século VII, com a chegada dos búlgaros, e a fundação do Primeiro Império Búlgaro, reconhecido em 681 pelo Império Bizantino.O primeiro Estado búlgaro formou-se ao final do século VII. O rei Bóris I foi batizado, assim convertendo todos seus súditos no ano 800. Nos séculos seguintes, entrou em guerra contra o Império Bizantino por diversas vezes, para garantir a sua existência.
 • W połowie IV tysiąclecia p.n.e. rozpoczął się napływ na tereny obecnej Bułgarii plemion koczowniczych z Azji Środkowej. W V wieku p.n.e. utworzyły one Królestwo Tracji. Tereny te zdobyli Rzymianie i w połowie I wieku powstała tam rzymska prowincja Mezja, która później stała się miejscem najazdów Hunów i Gotów.W VI wieku tereny te zaczęły osiedlać pasterskie plemiona słowiańskie, które zostały podbite ok. roku 680 przez Protobułgarów. Bułgaria powstała w 681 roku, założona przez Asparucha.
 • Bulgária történelme kezdetének a 7. század utolsó harmadát tekinthetjük, amikor a bolgárok keletről, a Fekete-tenger térségéből érkező türk törzsei Aszparuh vagy Iszperih vezetésével megalapították az első dunai bolgár államot. A keresztény cársággá váló Bulgária I. Simeon (a 9–10. század fordulója) alatt érte el legnagyobb területi kiterjedését. A 10–11. század fordulóján a Bizánci Birodalom több hadjárattal az ellenőrzése alá vonta a meggyengült birodalmat.
 • The history of Bulgaria spans from the first settlements on the lands of modern Bulgaria to its formation as a nation-state and includes the history of the Bulgarian people and their origin. The earliest human remains discovered on what is today Bulgaria date from 44,000 BC. Around 5000 BC, a sophisticated civilization already existed and produced some of the first pottery and jewelry in the world. After 3000 BC, the Thracians appeared on the Balkan peninsula.
 • Историята на българските земи може да бъде условно разделена на пет основни периода: Праистория, Древност, Средновековие, Османско владичество и Модерна история.Поради географското си положение, територията на днешна България е сред най-рано заселените райони в Европа. През 3 хилядолетие пр.н.е. тя е заета от траките, индоевропейски народ, за който се предполага, че е дошъл на Балканите от североизток. Те създават свои държави, които достигат разцвет по време на елинизма.
 • 불가리아의 역사는 불가리아인들의 역사와 그들의 기원을 포함하여 현대 불가리아 지역의 정착에서 민족 국가 형성까지에 이른다. 기원전 44,000년경 오늘날 불가리아에 사람이 살았던 흔적이 보인다. 기원전 5,000년경 이미 정교한 문명이 존재하였고 도자기와 보석이 생산되었다. 이후 기원전 3,000년경에 트라키아인들이 발칸 반도에 등장하였고, 기원전 500년경 그들은 오드뤼사이 왕국을 건국하여 번영하였으나 곧 쇠퇴하고 트라키아인들은 마케도니아의 지배 하에 놓였다.632년 중앙아시아에서 기원한 불가르족이 흑해 근교에서 쿠브라트의 주도하에 대불가리아로 알려진 국가를 세웠다. 하자르 칸국의 압박 속에 대불가리아는 7세기 후반에 분열되었다. 쿠브라트의 아들 중 한명인 아스파루흐는 몇몇 불가르 부족을 이끌고 도나우 강 삼각주 지역으로 이주하였고, 비잔티움 제국으로부터 소스키타이와 모에시아 지역을 정복하여 발칸 반도 내에서 그의 새로운 왕국을 확장하였다.
 • VI. mendearen hasieran, mendebaldeko eslaviar tribuek antzinako Trazia okupatu zuten, bertoko traziar kaleratu edo bereganatuz. VII. mendearen bukaeran, bulgariar horden zati batek (Asiatik etorritako eta huno eta altaiar osaturiko nomada herria edo herrien multzoa), Asparukh kanak zuzenduta, Balkanetako iparekialdera jo zuen eta eslaviar eta traziar bizilagunekin batera, lehenengo bulgariar herria osatu zuten. Bulgaria Europako potentzien nagusienetako bat zen IX eta X.
 • La storia della Bulgaria include il periodo che inizia dai primi insediamenti nei territori della moderna Bulgaria, alla sua formazione come stato-nazione e comprende la storia del popolo bulgaro e della sua origine. I primi resti umani scoperti in quella che oggi è la Bulgaria risalgono al 44.000 a.C. All'incirca nel 5000 a.C. esisteva già una sofisticata civiltà che produsse alcune delle prime ceramiche e delle prime opere di gioielleria al mondo. Dopo il 3000 a.C.
rdfs:label
 • Histoire de la Bulgarie
 • Bulgariako historia
 • Bulgaristan tarihi
 • Bulgária történelme
 • Dějiny Bulharska
 • Geschichte Bulgariens
 • Geschiedenis van Bulgarije
 • Historia Bułgarii
 • Historia de Bulgaria
 • History of Bulgaria
 • Història de Bulgària
 • História da Bulgária
 • Storia della Bulgaria
 • История Болгарии
 • История на България
 • ブルガリアの歴史
 • 불가리아의 역사
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:conflict of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of