L'histidine (His), du grec ancien ἱστός, ἱστίον (« mât de navire », « métier à tisser », « voile de navire »), est un des 20 acides aminés codés génétiquement dans l'ADN. D'un point de vue nutritionnel, l'histidine est considérée chez l'Homme comme un acide aminé essentiel (pour les nourrissons). Sa chaîne latérale a un caractère basique et comporte un cycle imidazole.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'histidine (His), du grec ancien ἱστός, ἱστίον (« mât de navire », « métier à tisser », « voile de navire »), est un des 20 acides aminés codés génétiquement dans l'ADN. D'un point de vue nutritionnel, l'histidine est considérée chez l'Homme comme un acide aminé essentiel (pour les nourrissons). Sa chaîne latérale a un caractère basique et comporte un cycle imidazole. Son rayon de Van der Waals est égal à 118 Å.
 • Гистиди́н (L-α-амино-β-имидазолилпропионовая кислота) — гетероциклическая альфа-аминокислота, одна из 20 протеиногенных аминокислот.
 • Histidine (afgekort tot His of H) is één van de twintig natuurlijk voorkomende aminozuren. De zuivere stof komt voor als kleurloze kristallen, die matig oplosbaar zijn in water. Histidine werd in 1896 voor het eerst geïsoleerd door de Duitse biochemicus Albrecht Kossel.Histidine wordt gecodeerd door de codons CAU en CAC.
 • A hisztidin (INN: histidine) (His vagy H) egyike a 22 fehérjealkotó aminosavnak.Táplálkozási szempontból emberekben a hisztidin esszenciális, különösen gyerekekben. Kodonjai a CAU és a CAC.A hisztidint elsőként 1896-ban izolálta Albrecht Kossel német orvos.
 • La histidina es un aminoácido esencial (no puede ser fabricado por el propio organismo y debe ser ingerido en la dieta). Es uno de los 20 aminoácidos que forman parte de las proteínas codificadas genéticamente. Se abrevia como His o H. Su grupo funcional es un imidazol cargado positivamente. Fue purificado por primera vez por Albrecht Kossel en 1896, Alemania.Los productos lácteos, la carne, el pollo y el pescado contienen histidina. La histidina es un precursor de la histamina, en la que se transforma mediante una descarboxilación. La histamina es una sustancia liberada por las células del sistema inmune durante una reacción alérgica. Participa también en el desarrollo y mantención de los tejidos sanos, particularmente en la mielina que cubre las neuronas.
 • Histidina merupakan satu dari 20 asam amino dasar yang ada dalam protein. Bagi manusia histidina merupakan asam amino yang esensial bagi anak-anak. Rantai samping imidazol dan nilai pKa yang relatif netral (yaitu 6,0) berarti bahwa perubahan sedikit saja pada pH sel akan mengubah muatannya. Sifat ini menjadikan histidina sering menjadi bagian dari gugus katalitik pada enzim maupun ligan koordinasi pada metaloprotein.Histidina menjadi prekursor histamin, suatu amina yang berperan dalam sistem saraf, dan karnosin, suatu asam amino.Terdapat dua enantiomer histidina yaitu D-histidin dan L-histidin, namun yang lebih dominan adalah L-histidin (atau S-histidin).Berkas:Histidin resonan.png
 • Histydyna, (łac. Histidinum; His, H) – organiczny związek chemiczny, jeden z 20 aminokwasów biogennych. Ze względu na budowę cząsteczki histydyna zaliczana jest zarówno do aminokwasów zasadowych, gdyż jej łańcuch boczny zawiera 2 atomy azotu, jak i aromatycznych, ze względu na obecność aromatycznego pierścienia imidazolowego.Trzeciorzędowy atom azotu w łańcuchu bocznym tego aminokwasu stosunkowo łatwo tworzy wiązanie koordynacyjne z kationami metali w metaloproteinach. W środowisku wodnym pierścień imidazolowy łatwo ulega prototautomerii iminowo−enaminowej. Pierścień histydyny jest więc użytecznym donorem i akceptorem jonu wodorowego, dlatego histydyna jest często obecna jako kluczowy aminokwas w centrach aktywnych wielu enzymów. Histydyna jest kodowana przez kodony CAU i CAC w procesie translacji białka.
 • Histidin (His, H) doğada yaygın 20 aminoasitten biridir ve proteinlerin yapısında bulunur. L-Histidin ve D-Histidin olnak üzere iki farklı enantiomerik formu vardır. Beslenme açısından, genelde sadece çocuklarda, dışarıdan alınması zaruri gıda maddelerinden biridir. Yan zincirinin imidazol olması ve pKa değerinin göreceli olarak nötral değerlere yakın olması (6.0 civari), histidinin hücre içinde lokal pH değerindeki çok küçük değişikliklere elekrik yükünü değiştirerek yanıt vermesine olanak tanır. Bu nedenle, bu aminoasitin yan zinciri birçok enzimin katalitik bölgesinde ve metaloproteinlerin ligandları koordine eden kısımlarında bulunur.İmidazol yan zincirinde birbirinden farklı kimyasal özellikler taşıyan iki azot (nitrojen) atomu bulunur: birinci azot hidrojene bağlıdır ve bir çift elektronunu aromatik halkaya verir, dolayısıyla hafifçe asidiktir. İkinci azot ise, elektronlarından sadece birini aromatik halkaya katar. Kalan serbest iki elektronu nedeniyle bazik özellik taşır. Bu kimyasal özellikler proteinlerde farklı şekillerde değerlendirilebilir. Katalitik triadlarda(en), histidindeki bazik azot atomu, serin, treonin veya sisteinden bir proton kopararak bu aminoasitleri nükleofile çevirir. Proton taşıyıcısı histidinlerde, histidin protonları hızlı şekilde transfer etmede kullanılır. Transfer işlemi esnasında ilk olarak bazik azot atomu bir proton edinerek pozitif yüklü bir ara ürün oluşturulur. Daha sonra başka bir molekül veya tampon asidik azot atomundan bir proton koparmada kullanılır. Karbonik anhidraz enzimi, proton taşıyıcısı histidinleri kullanarak, çinko bağlı bir su molekülünden bir proton transfer ederek kendini (katalitik aktif bölgesini) hızla rejenere edebilir.Histidin aynı zamanda histamin ve karnozin biyosentezinde metabolit olarak kullanılır.
 • 히스티딘(Histidine, 줄여서 His 또는 H)은 단백질에 존재하는 스무 개의 표준 아미노산들 가운데 하나이다. 영양학적인 관점에서 볼 때 히스티딘은 사람에게 필수 아미노산으로 여길 수 있지만 대개가 어린이들에게만 해당한다. 코돈은 CAU와 CAC이다.히스티딘은 1896년에 독일의 물리학자 알브레히트 코셀이 처음 분리하였다.
 • Histidine (abbreviated as His or H) is an α-amino acid with an imidazole functional group. It is one of the 23 proteinogenic amino acids. Its codons are CAU and CAC. Histidine was first isolated by German physician Albrecht Kossel in 1896. Histidine is an essential amino acid in humans and other mammals. It was initially thought that it was only essential for infants, but longer-term studies established that it is also essential for adult humans.
 • L'istidina (abbreviazioni His e H) è un amminoacido, il cui gruppo laterale reca un anello imidazolico. È una molecola polare e chirale.Il suo enantiomero L è uno dei 20 amminoacidi ordinari della biochimica, considerato essenziale nell'uomo per i bambini e durante lo sviluppo.L'anello imidazolico che l'istidina reca sulla sua molecola ha un pKa di 6.0: ciò fa sì che piccole variazioni di pH nell'ambiente cellulare, che è in genere attorno a valori di pH neutri, possano cambiare il segno della sua ionizzazione. Per questa ragione, il residuo dell'istidina è di fondamentale importanza nelle proteine, e compare nei siti in cui può coordinare ioni metallici o i substrati su cui va ad esercitare la sua attività enzimatica.
 • Хистидин (съкратено His или H) e α-аминокиселина с имидазолова функционална група. Тя е една от 20-те протеиногенни аминокиселини. Нейните кодони в иРНК са CAU и CAC. Хистидинът е изолиран за първи път от германския лекар Албрехт Косел през 1896. Хистидинът е незаменима аминокиселина както за хората, така и за други бозайници. Първоначално се е смятало, че е незаменима единствено за новородените, но по-продължителни проучвания доказват нейната необходимост и за възрастните.
 • Vorlage:Infobox Chemikalie/Summenformelsuche vorhandenHistidin, abgekürzt His oder H, ist in seiner natürlichen L-Form eine semi-essentielle proteinogene α-Aminosäure.Gemeinsam mit Arginin und Lysin zählt sie zu den basischen Aminosäuren oder Hexonbasen, zusammen mit Phenylalanin, Tyrosin und Tryptophan zu den aromatischen Aminosäuren. Basische Aminosäuren besitzen zusätzlich zur obligatorischen α-Aminogruppe eine weitere basische Gruppe. Im Histidin ist dies der Imidazolring, der gleichzeitig die Aromatizität des Histidins bedingt.In diesem Artikel betreffen die Angaben zur Physiologie allein die L-Histidin [Synonym: (S)-Histidin]. Wenn in diesem Text und in der wissenschaftlichen Literatur ohne jeden Zusatz „Histidin“ erwähnt wird, ist stets L-Histidin gemeint. Racemisches DL-Histidin [Synonym: (RS)-Histidin] und enantiomerenreines D-Histidin [Synonym: (R)-Histidin] sind synthetisch zugänglich und besitzen nur geringe praktische Bedeutung. Die Racemisierung von L-Aminosäuren kann zur Aminosäuredatierung – einer Altersbestimmung für fossiles Knochenmaterial – herangezogen werden.
 • La histidina (abreujada His o H) és un dels aminoàcids transcripcionals que formen les proteïnes dels éssers vius. Nutricionalment, en humans, la histidina està considerada un aminoàcid essencial, però majoritàriament només en nens. La cadena lateral d'imidazol de la histidina i el seu pKa relativament neutre porten a què canvis petits en el pH cel·lular canvien la seva càrrega. Per aquesta raó, la cadena lateral d'aquest aminoàcid és amb freqüència un lligand coordinador en les metal·loproteïnes, i també un lloc catalític en certs enzims. És un precursor de la biosíntesi d'histamina.A l'ARNm, codifica com a CAU o CAC.
 • ヒスチジン (histidine) はアミノ酸の一種で2-アミノ-3-(1H-イミダゾ-4-イル)プロピオン酸のこと。名前はギリシャ語で「組織」という意味。塩基性アミノ酸の一種で、必須アミノ酸。糖原性を持つ。側鎖にイミダゾイル基という複素芳香環を持ち、この部分の特殊な性質により酵素の活性中心や、蛋白質分子内でのプロトン移動に関与している。蛋白質中では金属との結合部位となり、あるいは水素結合やイオン結合を介してとしてその高次構造の維持に重要な役割を果たしている。 ヒスタミンおよびカルノシン生合成の前駆体でもある。
 • A Histidina é um dos aminoácidos codificados pelo código genético, sendo portanto um dos componentes das proteínas dos seres vivos. E tem muita importância nas proteínas básicas, e é encontrado na hemoglobina. Alem disso a Histidina é importante na ligação do centro ativo de proteinas com os seus substratos e portanto pode ser encontrada na maioria dos sitios ativos de enzimas.
 • Histidina (His) proteinen osagaia den aminoazido esentzialetako bat da, beraz dieta bidez hartu beharrekoa. Azido 2-amino-3-(3H-imidazol-4-il)propanoiko honen formula kimikoa HO2CCH(NH2)CH2(C3N2H3) da eta CAU eta CAC kodonen bidez adierazten da.Bere albo katean imidazol ziklo bat du eta aminoazido hau, histaminaren biosintesian aitzindaria da.
 • Histidin (zkratky His nebo H) je jedna z nejběžnějších přírodních aminokyselin přítomných v proteinech. Ve smyslu výživy je u člověka považován histidin jako esenciální aminokyselina, ale většinou jen u dětí. Jeho kodóny jsou CAU a CAC.Histidin byl poprvé izolován německým lékařem Albrechtem Kosselem v roce 1896.
dbpedia-owl:alternativeName
 • H, His
dbpedia-owl:casNumber
 • (D) ou R(+)
 • (L) ou S(–)
 • (racémique)
dbpedia-owl:depictionDescription
 • 175px|D-Histidine
 • 175px|L-Histidine
 • D ou R(+)-histidine
 • L ou S(–)-histidine
dbpedia-owl:inchi
 • 1/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)
dbpedia-owl:iupacName
 • acide 2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoïque
dbpedia-owl:smiles
 • NC(Cc1cncn1)C(=O)O
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 418017 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 7994 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 42 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 93659485 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:acideamineess
 • oui, sauf pour les adultes
prop-fr:c
 • 6 (xsd:integer)
prop-fr:cas
 • ou R
 • ou S
prop-fr:codons
prop-fr:h
 • 9 (xsd:integer)
prop-fr:inchi
 • 1 (xsd:integer)
prop-fr:legende
 • 175 (xsd:integer)
 • D ou R-histidine
 • L ou S-histidine
prop-fr:n
 • 3 (xsd:integer)
prop-fr:nom
 • Histidine
prop-fr:nomiupac
 • acide 2-amino-3-propanoïque
prop-fr:o
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:phisoelectrique
 • 7.590000 (xsd:double)
prop-fr:pka
 • 1.700000 (xsd:double)
 • 6.040000 (xsd:double)
 • 9.090000 (xsd:double)
prop-fr:smiles
 • NCCO
prop-fr:synonymes
 • H, His
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • L'histidine (His), du grec ancien ἱστός, ἱστίον (« mât de navire », « métier à tisser », « voile de navire »), est un des 20 acides aminés codés génétiquement dans l'ADN. D'un point de vue nutritionnel, l'histidine est considérée chez l'Homme comme un acide aminé essentiel (pour les nourrissons). Sa chaîne latérale a un caractère basique et comporte un cycle imidazole.
 • Гистиди́н (L-α-амино-β-имидазолилпропионовая кислота) — гетероциклическая альфа-аминокислота, одна из 20 протеиногенных аминокислот.
 • Histidine (afgekort tot His of H) is één van de twintig natuurlijk voorkomende aminozuren. De zuivere stof komt voor als kleurloze kristallen, die matig oplosbaar zijn in water. Histidine werd in 1896 voor het eerst geïsoleerd door de Duitse biochemicus Albrecht Kossel.Histidine wordt gecodeerd door de codons CAU en CAC.
 • A hisztidin (INN: histidine) (His vagy H) egyike a 22 fehérjealkotó aminosavnak.Táplálkozási szempontból emberekben a hisztidin esszenciális, különösen gyerekekben. Kodonjai a CAU és a CAC.A hisztidint elsőként 1896-ban izolálta Albrecht Kossel német orvos.
 • 히스티딘(Histidine, 줄여서 His 또는 H)은 단백질에 존재하는 스무 개의 표준 아미노산들 가운데 하나이다. 영양학적인 관점에서 볼 때 히스티딘은 사람에게 필수 아미노산으로 여길 수 있지만 대개가 어린이들에게만 해당한다. 코돈은 CAU와 CAC이다.히스티딘은 1896년에 독일의 물리학자 알브레히트 코셀이 처음 분리하였다.
 • Histidine (abbreviated as His or H) is an α-amino acid with an imidazole functional group. It is one of the 23 proteinogenic amino acids. Its codons are CAU and CAC. Histidine was first isolated by German physician Albrecht Kossel in 1896. Histidine is an essential amino acid in humans and other mammals. It was initially thought that it was only essential for infants, but longer-term studies established that it is also essential for adult humans.
 • Хистидин (съкратено His или H) e α-аминокиселина с имидазолова функционална група. Тя е една от 20-те протеиногенни аминокиселини. Нейните кодони в иРНК са CAU и CAC. Хистидинът е изолиран за първи път от германския лекар Албрехт Косел през 1896. Хистидинът е незаменима аминокиселина както за хората, така и за други бозайници. Първоначално се е смятало, че е незаменима единствено за новородените, но по-продължителни проучвания доказват нейната необходимост и за възрастните.
 • ヒスチジン (histidine) はアミノ酸の一種で2-アミノ-3-(1H-イミダゾ-4-イル)プロピオン酸のこと。名前はギリシャ語で「組織」という意味。塩基性アミノ酸の一種で、必須アミノ酸。糖原性を持つ。側鎖にイミダゾイル基という複素芳香環を持ち、この部分の特殊な性質により酵素の活性中心や、蛋白質分子内でのプロトン移動に関与している。蛋白質中では金属との結合部位となり、あるいは水素結合やイオン結合を介してとしてその高次構造の維持に重要な役割を果たしている。 ヒスタミンおよびカルノシン生合成の前駆体でもある。
 • A Histidina é um dos aminoácidos codificados pelo código genético, sendo portanto um dos componentes das proteínas dos seres vivos. E tem muita importância nas proteínas básicas, e é encontrado na hemoglobina. Alem disso a Histidina é importante na ligação do centro ativo de proteinas com os seus substratos e portanto pode ser encontrada na maioria dos sitios ativos de enzimas.
 • Histidina (His) proteinen osagaia den aminoazido esentzialetako bat da, beraz dieta bidez hartu beharrekoa. Azido 2-amino-3-(3H-imidazol-4-il)propanoiko honen formula kimikoa HO2CCH(NH2)CH2(C3N2H3) da eta CAU eta CAC kodonen bidez adierazten da.Bere albo katean imidazol ziklo bat du eta aminoazido hau, histaminaren biosintesian aitzindaria da.
 • Histidin (zkratky His nebo H) je jedna z nejběžnějších přírodních aminokyselin přítomných v proteinech. Ve smyslu výživy je u člověka považován histidin jako esenciální aminokyselina, ale většinou jen u dětí. Jeho kodóny jsou CAU a CAC.Histidin byl poprvé izolován německým lékařem Albrechtem Kosselem v roce 1896.
 • L'istidina (abbreviazioni His e H) è un amminoacido, il cui gruppo laterale reca un anello imidazolico.
 • Histydyna, (łac. Histidinum; His, H) – organiczny związek chemiczny, jeden z 20 aminokwasów biogennych. Ze względu na budowę cząsteczki histydyna zaliczana jest zarówno do aminokwasów zasadowych, gdyż jej łańcuch boczny zawiera 2 atomy azotu, jak i aromatycznych, ze względu na obecność aromatycznego pierścienia imidazolowego.Trzeciorzędowy atom azotu w łańcuchu bocznym tego aminokwasu stosunkowo łatwo tworzy wiązanie koordynacyjne z kationami metali w metaloproteinach.
 • Vorlage:Infobox Chemikalie/Summenformelsuche vorhandenHistidin, abgekürzt His oder H, ist in seiner natürlichen L-Form eine semi-essentielle proteinogene α-Aminosäure.Gemeinsam mit Arginin und Lysin zählt sie zu den basischen Aminosäuren oder Hexonbasen, zusammen mit Phenylalanin, Tyrosin und Tryptophan zu den aromatischen Aminosäuren. Basische Aminosäuren besitzen zusätzlich zur obligatorischen α-Aminogruppe eine weitere basische Gruppe.
 • Histidina merupakan satu dari 20 asam amino dasar yang ada dalam protein. Bagi manusia histidina merupakan asam amino yang esensial bagi anak-anak. Rantai samping imidazol dan nilai pKa yang relatif netral (yaitu 6,0) berarti bahwa perubahan sedikit saja pada pH sel akan mengubah muatannya.
 • La histidina (abreujada His o H) és un dels aminoàcids transcripcionals que formen les proteïnes dels éssers vius. Nutricionalment, en humans, la histidina està considerada un aminoàcid essencial, però majoritàriament només en nens. La cadena lateral d'imidazol de la histidina i el seu pKa relativament neutre porten a què canvis petits en el pH cel·lular canvien la seva càrrega.
 • La histidina es un aminoácido esencial (no puede ser fabricado por el propio organismo y debe ser ingerido en la dieta). Es uno de los 20 aminoácidos que forman parte de las proteínas codificadas genéticamente. Se abrevia como His o H. Su grupo funcional es un imidazol cargado positivamente. Fue purificado por primera vez por Albrecht Kossel en 1896, Alemania.Los productos lácteos, la carne, el pollo y el pescado contienen histidina.
 • Histidin (His, H) doğada yaygın 20 aminoasitten biridir ve proteinlerin yapısında bulunur. L-Histidin ve D-Histidin olnak üzere iki farklı enantiomerik formu vardır. Beslenme açısından, genelde sadece çocuklarda, dışarıdan alınması zaruri gıda maddelerinden biridir.
rdfs:label
 • Histidine
 • Histidin
 • Histidin
 • Histidin
 • Histidina
 • Histidina
 • Histidina
 • Histidina
 • Histidina
 • Histidine
 • Histidine
 • Histydyna
 • Hisztidin
 • Istidina
 • Гистидин
 • Хистидин
 • ヒスチジン
 • 히스티딘
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Histidine
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of