En psychologie sociale et en sociologie, un groupe (fréquemment groupe social) est un ensemble de personnes ayant des caractéristiques ou des buts communs. Une prémisse à l'étude des groupes est que leurs propriétés sont distinctes de celles des individus qui les composent. Les groupes peuvent être en relation directe, vivre dans un même espace ou bien être complètement séparés.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • En psychologie sociale et en sociologie, un groupe (fréquemment groupe social) est un ensemble de personnes ayant des caractéristiques ou des buts communs. Une prémisse à l'étude des groupes est que leurs propriétés sont distinctes de celles des individus qui les composent. Les groupes peuvent être en relation directe, vivre dans un même espace ou bien être complètement séparés. De nos jours, avec les moyens de transports et de communications modernes, les groupes sont presque tous indirectement en relation. Quand ils sont en relation directe, les groupes peuvent avoir des relations de coopération, de compétition ou de domination. Le dernier cas aboutit à la stratification sociale.Les groupes ont une influence sociale sur leurs membres qui peut mener au conformisme et à la pensée de groupe. Selon les travaux fondateurs d' Erik Erikson et de George Herbert Mead, le groupe serait une instance privilégiée au sein de laquelle l'identité individuelle se construirait par le biais d'une interaction entre mécanismes psychologiques et facteurs sociaux.
 • 社会集団(しゃかいしゅうだん、英: social group、独: Soziale Gruppe)は、人間において、相互行為や相互関係に規則性と持続性が見られる集団を指す。血縁関係に基づく家族、同一言語の使用に基づく民族がこれに当たる。また、公衆・群衆などの非組織集団もこれに含まれる。拉致問題や離散家族の問題を持ち出すまでもなく、家族の紐帯は日常的に考えても固いが、東ドイツが社会主義を放棄した途端、ドイツ統一が実現するなど、民族の紐帯も固い。人類だけでなく、チンパンジーにも、家族・民族に相当する社会集団が存在することが確認されている。
 • Em sociologia, um grupo é um sistema de relações sociais, de interações recorrentes entre pessoas. Também pode ser definido como uma coleção de várias pessoas que compartilham certas características, interajam uns com os outros, aceitem direitos e obrigações como sócios do grupo e compartilhem uma identidade comum — para haver um grupo social, é preciso que os indivíduos se percebam de alguma forma afiliados ao grupo. Enquanto um agregado incluir várias pessoas somente, um grupo, em sociologia, exibe coerência em um grau maior. Aspectos que os sócios no grupo podem compartilhar incluem interesses, valores, raízes étnicas ou linguísticas e parentesco. Já a diferença quanto a sociedade não é apenas quantitativa, ou seja, um grande grupo não é necessariamente uma sociedade; a sociedade deve ter aspectos não-essenciais ao grupo, como uma localização espacial, uma cultura auto-suficiente e um mecanismo de reprodução e renovação dos membros.
 • Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok diciptakan oleh anggota masyarakat. Kelompok juga dapat memengaruhi perilaku para anggotanya.
 • Een groep is een verzameling van twee of meer personen die met elkaar omgaan. Dit kan zijn omdat zij zich met elkaar identificeren of omdat zij een gezamenlijk doel hebben. Vaak zal er sprake zijn van een sociale identiteit, het bewustzijn van een persoon tot een bepaalde groep te behoren en door anderen als zodanig behandeld te worden. Die groep heeft een (gewenst) zelfbeeld en wordt door anderen als uniek onderscheiden. Het zelfbeeld hoeft niet overeen te komen met het beeld dat buitenstaanders van een groep hebben, dat vaak gekenmerkt wordt door stereotypes.Vaak maakt men onderdeel uit van meerdere sociale groepen waarbij wel onderscheid wordt gemaakt tussen primaire en secundaire groepen. In de eerste onderhouden de leden persoonlijke en duurzame relaties, terwijl de relatie in het tweede geval formeler en doelgerichter is. Secundaire groepen kunnen ook veel groter zijn.Iedere groep heeft een sociale structuur waarin iedereen een sociale positie en de rol heeft. Bij elke rol wordt een bepaald gedrag verwacht volgens bepaalde sociale conventies. Het naleven hiervan wordt versterkt door sociale controle en internalisering, het proces waarbij mensen zich bepaalde sociale regels eigen maken, zodat deze regels na verloop van tijd niet langer worden beschouwd als van buitenaf opgelegde voorschriften maar als richtlijnen die men zelf heeft gekozen. Daarmee bepaalt dit mede het sociaal handelen.Waarden variëren echter tussen samenlevingen onderling, maar ook daarbinnen tussen bijvoorbeeld sociale klassen. Daarnaast variëren waarden door de tijd heen terwijl een maatschappij zich ontwikkelt. Afwijkend gedrag, het niet voldoen aan bepaalde normen, kan van invloed zijn op de sociale status en acceptatie en zelfs tot uitsluiting leiden.
 • 사회집단(社會集團)은 보통 어떠한 특징을 공유하고 다른 객체와 상호작용하며 그룹의 구성원으로서 기대나 의무를 받아들이고 공통 정체성을 공유하는 사람들의 다양한 모임으로 정의된다. 이러한 정의에 따라 사회는 더 큰 집단으로 비칠 수 있다. 동물의 경우에는 무리 집단이라 한다.
 • Un grup social és un conjunt de persones que mantenen una relació social més o menys estable, amb punts d'unió entre ells i normes internes que estableixen diferents rols i conductes acceptables. El grup es defineix de forma conscient o no amb una identitat comuna que el diferencia d'altres grups, tot i que una mateixa persona sol formar part de diferents grups alhora.Charles Horton Cooley va dividir els grups en primaris i secundaris:Els primaris són aquells on la implicació personal és màxima i sol tenir més durada, per això acostuma a identificar-se amb la família, mentre que la resta de grups en la vida d'una persona són secundaris (a vegades, però, un grup secundari com la colla d'amics o la banda pot acabar substituint el grup primari de referència).Els secundaris es divideixen en la colla (grup unit per llaços d'amistat i membres d'una edat i interessos similars), un club (quan es requereix inscripció formal al grup, incloent-hi els fòrums d'Internet i similars), comunitat (grup marcat per la residència propera i compartir serveis), banda, equip (grup que sorgeix per compartir un objectiu).Qualsevol grup té un moment de formació, un de màxima unió, possibles conflictes i dissolució (encara que sigui per la mort dels seus membres). En aquest procés poden donar-se períodes que alternin més o menys proximitat entre els integrants i canvis de rols, tot i que els papers base i les normes acostumen a mantenir una certa estabilitat.
 • Soziologian, gizarte-taldea edo, besterik gabe, taldea asmo edo interes berdinak partekatu edo helburu jakin baterako elkartu den pertsona-multzo bat da. Talde bat osatzeko arrazoiak anitz izan daitezke: aisia eta lana, baina helburu afektibo, ekonomiko, politiko edo erlijiosoetarako ere sor daitezke. Taldeak berez sortu edota nahita osa daitezke, helburu edo asmo jakin batreako. Edonola ere, taldeak gizarte-harremanetarako oinarrizko unitate bat dira, gizarte osoaren balore eta egiturak islatzen dituzte (adibidez, taldeetan klase sozial bereko pertsonak biltzen direnean).
 • In the social sciences a social group has been defined as two or more people who interact with one another, share similar characteristics and collectively have a sense of unity. Other theorists, however, are wary of definitions which stress the importance of interdependence or objective similarity. Instead, for researchers in the social identity tradition "a group is defined in terms of those who identify themselves as members of the group". Regardless, social groups come in a myriad of sizes and varieties. For example, a society can be viewed as a large social group.
 • Un grupo social es un sistema formado por un conjunto de personas que desempeñan roles recíprocos dentro de la sociedad.Se define a partir de una serie de variables, como el salario promedio, el nivel educativo, la ocupación, etc. Este conjunto puede ser fácilmente identificado, tiene forma estructurada y es duradero. Las personas dentro de él actúan de acuerdo con unas mismas normas, valores y objetivos acordados y necesarios para el bien común del grupo y la prosecución de sus fines.El distintivo identidad común o pertenencia es necesario y puede manifestarse en cultura semejante, no necesariamente igualdad en nivel económico; interactúan para un proyecto común o formando un subgrupo discordante, que finalmente adquiere un carácter de controlador. La potencialidad de un grupo social es obviamente robusta porque además forman la trama de la sociedad o su negación como un partido opositor en el Parlamento o un peligro de destrucción como un subgrupo en el aula. Los líderes formales o informales son el punto fuerte de la trama de interacciones. Cuando la adscripción a determinado grupo social está fuertemente determinada por criterios económicos, el grupo social de los individuos se suele denominar clase social, y está fuertemente influida por la clase de la familia en que nace el individuo.El grupo es un concepto de delimitación complicada. Para entender la palabra “grupo” en las ciencias sociales, debe usarse matizada por algún adjetivo o aparecer dentro de un contexto preciso y concreto, pues, en la práctica, es un término aplicado a realidades distintas.
 • В социологията като група се дефинират двама или повече индивида, които взаимодействат помежду си, приемат определени очаквания, както и задължения, като членове на групата и споделят обща идентичност. Според тази дефиниция обществото може да бъде разглеждано като по-голяма група, макар че в действителност повечето социални групи са относително малки.
 • Sociální skupina je sociálně-psychologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: je tvořen dvěma nebo více osobami, hrajícími vzájemně se doplňující a podmiňující role; skládá se z částí, které mají strukturální či funkční význam, což je odděluje od samotných jedinců i od náhodného shromáždění osob;členy skupiny spojuje vzájemná komunikace, normy, vzájemná očekávání a společně vykonávaná činnost.Skupiny lze odlišit od jiných sociálních útvarů, jako sociálních agregátů, sociálních kategorií, davu a publika, ale také od společenské třídy, lidu či národa.
 • Группа (социальная) — объединение людей, имеющих общий значимый специфический признак, основанный на их участии в некоторой деятельности, связанной системой отношений, которые регулируются формальными или неформальными социальными институтами.
 • Soziale Gruppe bezeichnet in Soziologie und Psychologie eine Sammlung von mindestens drei Personen. Soziologisch bestimmt sich eine Gruppe dadurch, dass alle Mitglieder der Gruppe in einer unmittelbaren sozialen Beziehung zueinander stehen, jedes Mitglied sich der anderen Mitglieder bewusst ist und zwischen allen Mitgliedern soziale Interaktion möglich ist. Damit unterscheidet sich eine Gruppe von einer Organisation, einer Sozialform, die eine sehr große Ausdehnung in Bezug auf Mitgliederzahl und Komplexität ihrer Sozialstruktur haben kann (gelegentlich als formelle Gruppe bezeichnet); Organisation haben beispielsweise oft eine anonyme Struktur mit formalisierten und anonymen Begegnungen. Demgegenüber ist eine Gruppe aufgrund der nötigen Interaktionen grundsätzlich in ihrer Größe begrenzt.In der Psychologie, insbesondere der Sozialpsychologie, wird die Größe einer Gruppe nicht begrenzt; einige Wissenschaftler unterscheiden aber zwischen Phänomenen in kleineren Gruppen und solchen in größeren. Eine anerkannte Definition stammt von dem britisch-jüdischen Sozialpsychologen Henri Tajfel, er bestimmte eine (soziale) Gruppe als eine Ansammlung von Individuen: die sich selber als Mitglieder derselben sozialen Kategorie wahrnehmen, die ein gewisses Maß an gefühlsmäßiger Bindung an diese Kategorie aufweisen, die ein gewisses gemeinsames Einverständnis über ihre Mitgliedschaft und die Beurteilung der Gruppe aufweisen.Tajfels Theorie wird ebenso auf Kleingruppen wie auf ethnische Gruppen und ganze Nationen angewendet.
 • Grupa społeczna – w psychologii społecznej i socjologii zaliczany do zbiorowości społecznej zbiór co najmniej TRZECH (dopiero 3 osoby tworzą grupę, 2 osoby to para. 3-cia osoba może obserwować interakcję które zachodzą pomiędzy parą) osób, którego członkowie współdziałają ze sobą na zasadzie odrębności od innych, w celu zaspokajania własnych potrzeb, charakteryzujący się trwałą strukturą i względnie jednolitym systemem norm i wartości.Według innego poglądu już dwie osoby tworzą grupę społeczną, diadę. W wypadku grupy składającej się z trzech osób można mówić o triadzie.W socjologii pojęcie to jest uznawane za jedno z podstawowych, choć nie jest jednoznacznie rozumiane w różnych szkołach socjologicznych. W niektórych przypadkach pojęcie to było odrzucane jako stworzony na potrzeby nauki artefakt. W najszerszym rozumieniu jest to zbiór jednostek, między którymi zachodzą istotne stosunki społeczne.
 • In sociologia e psicologia sociale si definisce gruppo un insieme di persone che interagiscono le une con le altre, in modo ordinato, sulla base di aspettative condivise riguardanti il rispettivo comportamento. È un insieme di persone i cui status e i cui ruoli sono interrelati. Gli esseri umani sono portati a cooperare, competere, analizzare, produrre idee, progettare e decidere in gruppo, i gruppi sono una parte vitale della struttura sociale. I gruppi si formano e si trasformano costantemente; non è necessario che siano autodefiniti e spesso sono definiti dall'esterno.
 • Sosyolojide, bir grup genellikle birtakım özellikler paylaşan, birbiriyle etkileşen,grup üyelerinin beklentilerini ve zorunluluklarını karşılayan ve ortak bir kimliği paylaşan insanlardan oluşan bir topluluk olarak genellikle tanımlanmaktadır. Bu ifadeyi kullanırsak toplum oldukça büyük bir grup olarak değerlendirilebilir.Bir küme yalnızca birkaç bireyi kapsarken, toplum bilimde bir grup daha yüksek oranda bir bağlılığı gösterir. Gruptaki üyelerin paylaştığı özellikler ortak ilgi alanları, değerleri, ortak etnik/dil geçmişi ve akrabalık bağları olabilir.
 • Az emberek társas interakcióik során csoportokba szerveződnek. Az interakció nem feltétlen személyes kontaktusban jelenik meg – Interneten is alakulhatnak csoportok.A csoportnak határozott szerkezete van, általában két vezetővel, akik közül az egyik a közös munkát irányítja, a másik egy „érzelmi felelős”. A tagok a mindenki által elfogadott csoportnormákat szem előtt tartva egy közös cél érdekében tevékenykednek. (A közös célt nem kell mindig megfogalmazni – például család)A csoport mindig több, mint az egyének összessége, s a csoporthoz tartozás akkor is megszabja (kisebb-nagyobb mértékben) a viselkedésünket, ha nem vagyunk együtt.A csoport összetartó ereje függ az egyének közötti szimpátia mértékétől, a bekerülés nehézségétől, valamint attól, milyen mértékben segíti a csoport az egyént saját céljai elérésében.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 604965 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 5367 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 33 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 104101605 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • En psychologie sociale et en sociologie, un groupe (fréquemment groupe social) est un ensemble de personnes ayant des caractéristiques ou des buts communs. Une prémisse à l'étude des groupes est que leurs propriétés sont distinctes de celles des individus qui les composent. Les groupes peuvent être en relation directe, vivre dans un même espace ou bien être complètement séparés.
 • 社会集団(しゃかいしゅうだん、英: social group、独: Soziale Gruppe)は、人間において、相互行為や相互関係に規則性と持続性が見られる集団を指す。血縁関係に基づく家族、同一言語の使用に基づく民族がこれに当たる。また、公衆・群衆などの非組織集団もこれに含まれる。拉致問題や離散家族の問題を持ち出すまでもなく、家族の紐帯は日常的に考えても固いが、東ドイツが社会主義を放棄した途端、ドイツ統一が実現するなど、民族の紐帯も固い。人類だけでなく、チンパンジーにも、家族・民族に相当する社会集団が存在することが確認されている。
 • Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok diciptakan oleh anggota masyarakat. Kelompok juga dapat memengaruhi perilaku para anggotanya.
 • 사회집단(社會集團)은 보통 어떠한 특징을 공유하고 다른 객체와 상호작용하며 그룹의 구성원으로서 기대나 의무를 받아들이고 공통 정체성을 공유하는 사람들의 다양한 모임으로 정의된다. 이러한 정의에 따라 사회는 더 큰 집단으로 비칠 수 있다. 동물의 경우에는 무리 집단이라 한다.
 • В социологията като група се дефинират двама или повече индивида, които взаимодействат помежду си, приемат определени очаквания, както и задължения, като членове на групата и споделят обща идентичност. Според тази дефиниция обществото може да бъде разглеждано като по-голяма група, макар че в действителност повечето социални групи са относително малки.
 • Sociální skupina je sociálně-psychologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: je tvořen dvěma nebo více osobami, hrajícími vzájemně se doplňující a podmiňující role; skládá se z částí, které mají strukturální či funkční význam, což je odděluje od samotných jedinců i od náhodného shromáždění osob;členy skupiny spojuje vzájemná komunikace, normy, vzájemná očekávání a společně vykonávaná činnost.Skupiny lze odlišit od jiných sociálních útvarů, jako sociálních agregátů, sociálních kategorií, davu a publika, ale také od společenské třídy, lidu či národa.
 • Группа (социальная) — объединение людей, имеющих общий значимый специфический признак, основанный на их участии в некоторой деятельности, связанной системой отношений, которые регулируются формальными или неформальными социальными институтами.
 • In the social sciences a social group has been defined as two or more people who interact with one another, share similar characteristics and collectively have a sense of unity. Other theorists, however, are wary of definitions which stress the importance of interdependence or objective similarity. Instead, for researchers in the social identity tradition "a group is defined in terms of those who identify themselves as members of the group".
 • In sociologia e psicologia sociale si definisce gruppo un insieme di persone che interagiscono le une con le altre, in modo ordinato, sulla base di aspettative condivise riguardanti il rispettivo comportamento. È un insieme di persone i cui status e i cui ruoli sono interrelati. Gli esseri umani sono portati a cooperare, competere, analizzare, produrre idee, progettare e decidere in gruppo, i gruppi sono una parte vitale della struttura sociale.
 • Un grupo social es un sistema formado por un conjunto de personas que desempeñan roles recíprocos dentro de la sociedad.Se define a partir de una serie de variables, como el salario promedio, el nivel educativo, la ocupación, etc. Este conjunto puede ser fácilmente identificado, tiene forma estructurada y es duradero.
 • Grupa społeczna – w psychologii społecznej i socjologii zaliczany do zbiorowości społecznej zbiór co najmniej TRZECH (dopiero 3 osoby tworzą grupę, 2 osoby to para.
 • Een groep is een verzameling van twee of meer personen die met elkaar omgaan. Dit kan zijn omdat zij zich met elkaar identificeren of omdat zij een gezamenlijk doel hebben. Vaak zal er sprake zijn van een sociale identiteit, het bewustzijn van een persoon tot een bepaalde groep te behoren en door anderen als zodanig behandeld te worden. Die groep heeft een (gewenst) zelfbeeld en wordt door anderen als uniek onderscheiden.
 • Em sociologia, um grupo é um sistema de relações sociais, de interações recorrentes entre pessoas. Também pode ser definido como uma coleção de várias pessoas que compartilham certas características, interajam uns com os outros, aceitem direitos e obrigações como sócios do grupo e compartilhem uma identidade comum — para haver um grupo social, é preciso que os indivíduos se percebam de alguma forma afiliados ao grupo.
 • Soziale Gruppe bezeichnet in Soziologie und Psychologie eine Sammlung von mindestens drei Personen. Soziologisch bestimmt sich eine Gruppe dadurch, dass alle Mitglieder der Gruppe in einer unmittelbaren sozialen Beziehung zueinander stehen, jedes Mitglied sich der anderen Mitglieder bewusst ist und zwischen allen Mitgliedern soziale Interaktion möglich ist.
 • Soziologian, gizarte-taldea edo, besterik gabe, taldea asmo edo interes berdinak partekatu edo helburu jakin baterako elkartu den pertsona-multzo bat da. Talde bat osatzeko arrazoiak anitz izan daitezke: aisia eta lana, baina helburu afektibo, ekonomiko, politiko edo erlijiosoetarako ere sor daitezke. Taldeak berez sortu edota nahita osa daitezke, helburu edo asmo jakin batreako.
 • Sosyolojide, bir grup genellikle birtakım özellikler paylaşan, birbiriyle etkileşen,grup üyelerinin beklentilerini ve zorunluluklarını karşılayan ve ortak bir kimliği paylaşan insanlardan oluşan bir topluluk olarak genellikle tanımlanmaktadır. Bu ifadeyi kullanırsak toplum oldukça büyük bir grup olarak değerlendirilebilir.Bir küme yalnızca birkaç bireyi kapsarken, toplum bilimde bir grup daha yüksek oranda bir bağlılığı gösterir.
 • Un grup social és un conjunt de persones que mantenen una relació social més o menys estable, amb punts d'unió entre ells i normes internes que estableixen diferents rols i conductes acceptables.
 • Az emberek társas interakcióik során csoportokba szerveződnek. Az interakció nem feltétlen személyes kontaktusban jelenik meg – Interneten is alakulhatnak csoportok.A csoportnak határozott szerkezete van, általában két vezetővel, akik közül az egyik a közös munkát irányítja, a másik egy „érzelmi felelős”. A tagok a mindenki által elfogadott csoportnormákat szem előtt tartva egy közös cél érdekében tevékenykednek.
rdfs:label
 • Groupe social
 • Csoport (szociológia)
 • Gizarte-talde
 • Groep (sociologie)
 • Grup (sosyoloji)
 • Grup social
 • Grupa społeczna
 • Grupo (sociologia)
 • Grupo social
 • Gruppo sociale
 • Kelompok sosial
 • Social group
 • Sociální skupina
 • Soziale Gruppe
 • Социална група
 • Социальная группа
 • 社会集団
 • 사회 집단
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of