La glycolyse (γλῠκὖς glykýs « sucré » et λύσις lýsis « dissolution ») ou voie d'Embden-Meyerhof-Parnas est une voie métabolique d'assimilation du glucose et de production d'énergie. Elle se déroule dans le cytoplasme (ou cytosol) de la cellule. Comme son nom l'indique elle nécessite du glucose et a pour produit du pyruvate.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La glycolyse (γλῠκὖς glykýs « sucré » et λύσις lýsis « dissolution ») ou voie d'Embden-Meyerhof-Parnas est une voie métabolique d'assimilation du glucose et de production d'énergie. Elle se déroule dans le cytoplasme (ou cytosol) de la cellule. Comme son nom l'indique elle nécessite du glucose et a pour produit du pyruvate. Ce dernier peut soit entrer dans le cycle de Krebs, qui se déroule dans la mitochondrie des eucaryotes ou le cytoplasme des bactéries en aérobiose, soit être métabolisé par fermentation en anaérobiose, pour produire par exemple du lactate ou de l'éthanol.
 • 解糖系(かいとうけい、Glycolysis)とは、生体内に存在する生化学反応経路の名称であり、グルコースをピルビン酸などの有機酸に分解(異化)し、グルコースに含まれる高い結合エネルギーを生物が使いやすい形に変換していくための代謝過程である。ほとんど全ての生物が解糖系を持っており、もっとも原始的な代謝系とされている。嫌気状態(けんきじょうたい、無酸素状態のこと)でも起こりうる代謝系の代表的なもので、別名嫌気呼吸(けんきこきゅう)、無気呼吸(むきこきゅう)などとも呼ばれる。
 • Глико́лиз (фосфотриозный путь, или шунт Эмбдена — Мейерхофа, или путь Эмбдена-Мейергофа-Парнаса ) — ферментативный процесс последовательного расщепления глюкозы в клетках, сопровождающийся синтезом АТФ. Гликолиз при аэробных условиях ведёт к образованию пировиноградной кислоты (пирувата), гликолиз в анаэробных условиях ведёт к образованию молочной кислоты (лактата). Гликолиз является основным путём катаболизма глюкозы в организме животных.Название «гликолиз» происходит от греч. γλυκός — сладкий и греч. λύσης — растворение.
 • La glicòlisi (del grec γλυκύς "dolç" i λύσις "trencament"), glucòlisi o via d'Embden-Meyerhof és una via metabòlica per la qual una molècula de glucosa (Glc) és oxidada fins a dues molècules d'àcid pirúvic o piruvat (Pyr). La glicòlisi és l'inici tant de la respiració aeròbica com de l'anaeròbica i en aquest sentit és l'arquetip d'un procés metabòlic universal que es pot trobar (amb molt poques variacions) a la majoria de tipus cel·lulars de gairebé tots els organismes. Implicada en la respiració aeròbica, és la principal font d'energia de molts organismes procariotes, cèl·lules eucariotes privades de mitocondris (per exemple els eritròcits madurs) i cèl·lules eucariotes que es troben en concentracions baixes d'oxigen (per exemple durant la contracció muscular intensiva o durant la fermentació del llevat). És una de les vies originals dins de l'evolució i en gairebé totes les cèl·lules es desenvolupa de la mateixa manera: una molècula de glucosa es converteix en dues molècules de piruvat, formant-se ATP i NADH. En eucariotes i procariotes, la glicòlisi té lloc al citosol de la cèl·lula. En les cèl·lules vegetals, algunes de les reaccions glicolítiques es troben també en el cicle de Calvin, que té lloc a l'interior dels cloroplasts. L'àmplia conservació d'aquesta via inclou els organismes filogenèticament més antics i per això es considera una de les vies metabòliques més antigues.Malgrat que la glucosa és, de bon tros, el monosacàrid més utilitzat, n'hi ha d'altres que també són combustibles importants que es poden introduir en la ruta glicolítica, com la fructosa i la galactosa, per la qual cosa l'estratègia consisteix a convertir aquests sucres en metabòlits derivats de la glucosa.La glicòlisi consisteix en 10 reaccions enzimàtiques que converteixen la glucosa en piruvat, el qual és capaç de seguir altres vies metabòliques i d'aquesta manera seguir proporcionant energia a l'organisme. És la via inicial del catabolisme (degradació) d'hidrats de carboni (sucres) i té tres funcions principals:La generació de molècules que poden actuar com a font d'energia cel·lular o poder reductor (ATP i NADH).La producció de piruvat, necessari per iniciar el cicle de l'àcid cítric com a part de la respiració aeròbica.La producció de compostos intermediaris de sis i tres carbonis que poden ésser utilitzats en altres vies metabòliques.Quan hi ha absència d'oxigen (anòxia o hipòxia) després que la glucosa passi aquest procés, el piruvat pateix una fermentació, una segona via d'obtenció d'energia que, igual que la glicòlisi, és poc eficient. El tips de compost obtingut de la fermentació acostuma a variar segons el tipus d'organisme. En els animals el piruvat fermenta a lactat i en els llevats, a etanol.El tipus de glicòlisi més comú i més conegut és la via d'Embden-Meyerhoff, explicada inicialment per Gustav Embden i Otto Meyerhoff. Per aquest motiu glicòlisi s'utilitza com a sinònim de la via d'Embden-Meyerhoff.
 • A glikolízis egy anyagcsereút, melynek során egy molekula glükóz két molekula piruváttá oxidálódik. Az elnevezés a glükóz (glycys görögül: édes) és a lízis (lysis görögül: hasadás) szavakból származó összetétel. Ez a folyamat a szénhidrátok katabolizmusának kezdő lépése, mely három alapvető célt szolgál: Makroerg molekulák (úgymint ATP és NADH) termelése (anaerob légzés) Piruváttermelés a citrátciklus számára (aerob légzés) Hat- és háromszénatomos köztitermékek termelése más anyagcsere-folyamatok (például aminosav-szintézis) céljaira.Mint az aerob és anaerob légzés alapfolyamata, a glikolízis az őstípusa az ismert egyetemes anyagcsere-folyamatoknak és szinte az összes élő szervezet sejtjeiben megtalálható. A glikolízis sok prokarióta valamint mitokondrium nélküli (például vörösvérsejt) vagy oxigénhiányos környezetnek kitett (például nehéz munkát végző izom) eukarióta sejt legfőbb energiaforrása (anaerob légzés). A glikolízis mind eukariótákban, mind prokariótákban a citoszolban zajlik, bár a növényekben egyes reakciók – melyek a Calvin-Benson ciklusban is megtalálhatók – a kloroplasztiszokban történnek. Ez a konzervativizmus alátámasztja a feltételezést, hogy a glikolízis igen ősi folyamat, az első prokariótákban jelent meg 3,5 milliárd éve vagy még annál is régebben.A glikolízis legáltalánosabb és legismertebb útja az Embden-Meyerhof útvonal, melyet először Gustav Embden és Otto Meyerhof fedett fel. Bár a glikolízis kifejezést egyéb, alternatív útvonalakra is vonatkozhat (például a Entner-Doudoroff útvonal), ebben a cikkben az Embden-Meyerhof útvonalat taglaljuk.
 • Glikoliza, szlak Embdena-Meyerhofa-Parnasa – ciąg reakcji biochemicznych, podczas których jedna cząsteczka glukozy zostaje przekształcona w dwie cząsteczki pirogronianu.Glikoliza jest ewolucyjnie starym szlakiem metabolicznym, szeroko rozpowszechnionym wśród organizmów żywych należących do wszystkich trzech domen. U eukariotów i wielu prokariotów; przebiega w cytoplazmie podstawowej oraz w plastydach obecnych w komórkach roślin. U niektórych protistów, takich jak Trypanosoma i Leishmania glikoliza zachodzi w wyspecjalizowanych organellach nazywanych glikosomami.Najczęstszym typem glikolizy jest schemat Embden-Meyerhof-Parnas, który został odkryty przez Gustava Embdena, Otto Meyerhofa i Jakuba Karola Parnasa.Sumaryczna reakcja glikolizy jest następująca: glukoza + 2 Pi + 2 ADP + 2 NAD+ → 2 cząsteczki pirogronianu + 2 ATP + 2 NADH + 2 H+ + 2 H2O↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
 • De glycolyse is het proces waarbij glucose (suiker) met behulp van enzymen in tien stappen wordt afgebroken tot pyrodruivenzuur. Vier van de tien stappen zijn onomkeerbaar. Eén glucosemolecuul levert twee moleculen pyrodruivenzuur.Naast de direct opgenomen suiker wordt tijdens de spijsvertering ook uit koolhydraten suiker gevormd.Bij de glycolyse komt energie vrij, omdat ADP omgezet wordt in ATP en NAD+ in NADH. De vrijkomende energie wordt op deze manier in moleculen ATP en NADH opgeslagen.Er komt echter niet alleen energie vrij. Zoals in de afbeelding is te zien wordt er bij de eerste twee reacties ATP gebruikt. Er worden per glucosemolecuul 4 ATP-moleculen gevormd, dit komt neer op een netto resultaat van 2 ATP-moleculen. De twee moleculen NADH kunnen in de elektrontransportketen worden omgezet in 3 ATP-moleculen per molecuul. De NADH-moleculen kunnen samen dus aanleiding geven tot vorming van 6 moleculen ATP.Pyrodruivenzuur kan verder verbrand (geoxideerd) worden in de citroenzuurcyclus of anaeroob omgezet worden in melkzuur of zoals bij veel gisten in ethanol en koolstofdioxide (CO2).
 • Гликолизата представлява катаболитна поредица от реакции, при които от една молекула глюкоза се получават две молекули пирува̀т в аеробни условия или лактатили алкохол в анаеробни. Смята се, че гликолизата е един от първите метаболитни пътища в клетките възникнал преди повече от 3,5 милиарда години. Процесът, протичащ при анаеробни условия се нарича ферментация съответно алкохол или млечно-кисела, докато при аеробни процесът е цикличен, протичащ на няколко етапа, наречен е по името на откривателя му - цикъл на Кребс. Гликолизата е процес, протичащ в цитоплазма на всички клетки, от най-нисшите бактерии до най-висшия бозайник човек. При някой тя е единственият метаболитен път за доставяне на енергия на клетката, например за бактериите, а за други тя е метаболитен път, в който се "сливат" и други метаболити - белтъци и липиди.
 • Die Glykolyse (altgriechisch γλυκύς glykys ‚süß‘ und λύσις lysis ‚Auflösung‘) ist bei Lebewesen der schrittweise Abbau von Monosacchariden (Einfachzuckern) wie der D-Glucose (Traubenzucker), von der sich auch die Bezeichnung Glykolyse ableitet. Sie ist der zentrale Prozess beim Abbau aller Kohlenhydrate in allen Eukaryoten, dazu gehören Tiere, Pflanzen und Pilze. Bei Bakterien und Archaeen ist Glykolyse ebenfalls verbreitet, manche Arten nutzen aber auch andere Stoffwechselwege um Glucose abzubauen, beispielsweise den Entner-Doudoroff-Weg (ED-Weg). Die Glykolyse ist ein zentraler Vorgang im Energiestoffwechsel und einer der wenigen Stoffwechselwege, den fast alle Organismen gemeinsam haben, was auf eine sehr frühe Entstehung hinweist.Der Abbau erfolgt in zehn Einzelschritten. Dabei entstehen aus einem Glucosemolekül zwei Moleküle Pyruvat. Neben dem für das Freiwerden von Energie wichtigen Adenosintriphosphat (ATP) werden auch zwei Moleküle NADH erzeugt. Die Glykolyse wird nach ihren Entdeckern Gustav Embden, Otto Meyerhof und Jakub Karol Parnas auch Embden-Meyerhof-Parnas-Weg oder EMP-Weg genannt. Nicht mehr gebräuchlich ist die Bezeichnung FDP-Weg, die auf das Zwischenprodukt D-Fructose-1,6-bisphosphat (veraltet: Fructosediphosphat) zurückgeht.
 • Glicólise (do grego antigo "γλυκύς" (glykýs), adocicado e "λύσις" (lýsis), quebra, degradação) é a sequência metabólica composta por um conjunto de dez reações catalizadas por enzimas livres no citosol, na qual a glicose é oxidada produzindo duas moléculas de piruvato, duas moléculas de ATP e dois equivalentes reduzidos de NADH+, que serão introduzidos na cadeia respiratória ou na fermentação. A glicólise é uma das principais rotas para geração de ATP nas células e está presente em todos os tipos de tecidos.A importância da glicólise em nossa economia energética é relacionada com a disponibilidade de glicose no sangue, assim como com a habilidade da glicose gerar ATP tanto na presença quanto na ausência de oxigênio. A glicose é o principal carboidrato em nossa dieta e é o açúcar que circula no sangue para assegurar que todas as células tenham suporte energético contínuo. O cérebro utiliza quase exclusivamente glicose como combustível. A oxidação de glicose a piruvato gera ATP pela fosforilação (a transferência de fosfato de intermediários de alta energia da via do ADP) a nível de substrato e NADH. Subsequentemente, piruvato pode ser oxidado a CO2 no ciclo de Krebs e ATP gerado pela transferência de elétrons ao oxigênio na fosforilação oxidativa. Entretanto, se o piruvato e o NADH gerados na glicólise forem convertidos a lactato (glicólise anaeróbica), ATP pode ser gerado na ausência de oxigênio, através da fosforilação a nível de substrato.A glicólise é uma rota central quase universal do catabolismo da glicose, a rota com o maior fluxo de carbono na maioria das células. A quebra glicolítica de glicose é a única fonte de energia metabólica em alguns tecidos de mamíferos e tipos celulares (hemácias, medula renal, cérebro e esperma, por exemplo). Alguns tecidos de plantas que são diferenciados para armazenar amido (como os tubérculos da batata) e algumas plantas aquáticas derivam a maior parte de sua energia da glicólise; muitos microorganismos anaeróbicos são inteiramente dependentes da glicólise.Fermentação é um termo geral para a degradação anaeróbica de glicose (glicólise anaeróbica) ou outros nutrientes orgânicos para obtenção de energia, conservada como ATP. Os organismos primitivos se originaram num mundo cuja atmosfera carecia de O2 e, por isto, a glicólise é considerada a mecanismo biológico mais primitivo para obtenção de energia a partir de moléculas orgânicas, presente em todas as formas de vida atuais. No curso da evolução, a química dessa sequência de reações foi completamente conservada; as enzimas glicolíticas dos vertebrados são intimamente similares, na sequência de aminoácidos e na estrutura tridimensional, a seus homólogos nas leveduras e no espinafre. A glicólise difere entre as espécies apenas em detalhes de sua regulação e no destino metabólico subsequente do piruvato formado. Os princípios termodinâmicos e os tipos de mecanismos regulatórios que governam a glicólise são comuns a todas as rotas de metabolismo celular. O estudo da glicólise pode, portanto, servir como modelo para muitos aspectos das rotas metabólicas. A glicólise nas células procariontes ocorre no citoplasma e nas eucariontes ocorre no citosol.A mais comum e conhecida forma de glicólise é a rota de Embden-Meyerhof, que foi inicialmente elucidada por Gustav Embden e Otto Meyerhof. O termo glicólise pode significar também outras rotas metabólicas, como a de Entner-Doudoroff. Entretanto, o resto desse artigo usará o termo glicólise para explicar a via metabólica mais comum pela qual ocorre: a rota de Embden-Meyerhof.
 • Glykolýza (z řeckého glykos, sladký a lysis, rozpad) je metabolická dráha přeměny glukosy na dvě molekuly pyruvátu za čistého výtěžku dvou molekul ATP a dvou molekul NADH. Probíhá v cytosolu buněk.Skládá se z deseti kroků, každý z nich katalyzuje jiný enzym.
 • Glukolisia (grezieratik: γλυκύς "gozo" + λύσις "haustura"), glikolisia edo Embden-Meyerhof bidea glukosa katabolizatzeko bide metabolikoa da, izaki bizidun guztiek (bakterioek, landareek zein animaliek) erabiltzen dutena. Glukolisiaren bitartez glukosa molekula bakoitzeko bi molekula azido pirubiko (pirubato) sortzen dira.Glukolisiaren bitartez zelulak hiru gauza lortzen ditu: energia handiko molekulen sintesia (ATP), beste prozesu zelularretan erabiliko direnak. Baita NADH-ren sintesia ere, arnasketa aerobioaren fase batean (arnas katean eta fosforilazio oxidatiboan) ATP-aren sintesian parte hartuko duena. azido pirubikoa sortzea, Krebs ziklora pasatuko duena (arnasketa aerobioan) ala etanol edo azido laktiko bihurtuko dena (hartziduraren bitartez, ingurugiroan oxigenorik ez dagoenean). beste bide metabolikoetan arituko diren metabolito batzuen agerpena.Prokariotoetan zein eukariotoetan glukolisia zelularen zitoplasman burutzen da.Glukolisiaren ekuazio orokorra honako hau izaten da:
 • Glikoliz, glikozun enzimlerle pirüvik asite (pirüvat) kadar yıkılması olayıdır. Bütün canlılarda glikoliz reaksiyonları aynı şekilde gerçekleşir çünkü olaylar için tüm canlılarda aynı enzimler görevlidir. Başlangıçta glikozu aktifleştirmek için 2 ATP(Adenozin tri fosfat) harcanır. Reaksiyonlar sırasında 4 ATP(Adenozin tri fosfat) oluşturulur. 2 NADH meydana gelir. Oluşan NADH'lar oksijenli solunumda elektron taşıma sistemine aktarılır ve her birinden üçer ATP elde edilir. Oksijensiz solunumda ise NADH'lar son ürün evresinde tekrar yükseltgenerek bir sonraki glikoliz olayında kullanılır.Kısacası glikolizde substrat düzeyinde fosforilasyonla 4 ATP(Adenozin tri fosfat)üretilir.Ve 2ATP harcandığı için net kazanç 2 ATP(Adenozin tri fosfat)'dir.Ancak oluşan 2NADH iyonundan dolaylı olarak 6 ATP(Adenozin tri fosfat)ETS'den kazanılır.Glikolizde dikkat edilecek noktalardan biri de Fosfofruktokinaz enziminin katalizlediği Fruktoz 1,6 bifosfat'tan Gliseraldehit 3-fosfat ve Dihidroksiaseton fosfat oluşumudur. Zira bu basamak geri dönüşümsüz hız kısıtlayıcı basamak olup insülin,glukagon ve epinefrin hormonlarının kontrolünde aktive veya inaktive olur. Pirüvik asitin oluşturulmasına kadar kullanılan substratlar bütün canlılarda aynıdır (bazı kemosentetikler hariç). Bu bilgi canlılarda glikoliz reaksiyonlarını kontrol eden kalıtsal yapı ve enzim benzerliğini kanıtlar.
 • 해당(한문:解糖 영어:Glycolysis)은 당을 분해하여 에너지를 얻는 물질대사의 한 과정을 의미한다. 세포호흡의 첫 번째 단계로 해당과정이 일어난 후에는 피루브산 산화, TCA회로, 전자전달계가 에너지를 만들게 된다. 생명체가 기본적으로 사용하는 에너지원은 아데노신 삼인산(ATP)인데, 이는 일반적으로 포도당을 분해하는 과정에서 나오는 에너지를 이용하여 합성하고 있다. 해당과정은 미토콘드리아 내부가 아닌 세포질에서 일어나며 기질수준인산화로 포도당 1분자당 2개의 ATP와 2개의 NADH, 2개의 피루브산을 만들게 된다. 이산화탄소의 방출은 일어나지 않으며 산소의 사용도 없다. 해당과정은 TCA, 산화적 인산화와 달리 물질대사를 하는 모든 원핵,진핵세포 내에서 일어나는 과정이다. 1. 에너지 투입기(1) 6탄소 화합물인 포도당이 헥소키나아제(hexokinase)에 의해 ATP 한 분자를 소모하며 포도당-6-인산(glucose-6-phosphate, G6P)이 된다.(2) G6P가 과당-6-인산(fructose-6-phosphate, F6P)이 된다.(3) F6P가 ATP 한 분자를 소모하며 과당-1, 6-인산(fructose-1, 6-bisphosphate, F-1,6-BP)가 된다.(4) F-1,6-BP가 3탄소 화합물인 디히드록시아세톤인산(dihydroxyactetone phosphate, DHAP) 혹은 3탄소 화학물인 글리세르알데히드3인산(glyceraldehyde 3-phosphate, G3P혹은 PGAL)이 된다. 이 두 분자는 이성질화효소(isomerase)에 의해 서로 전환되는 상태로 존재하고 있다.2. 에너지 산출기(1) 포도당이 6탄소 화합물, F-1,6-BP는 3탄소 화합물임으로 F-1,6-BP 두 분자가 다음 반응을 일으킨다. 2개의 F-1,6-BP는 2개의 NAD+를 NADH로 전환시키며 2개의 1, 3-이인산 글리세르산(1,3-bisphospho-glycerate ; 1,3-BPG 혹은 BPGA)을 만든다.(2) 2개의 BPGA가 ATP 2개를 만들면서 2개의 3-인산 글리세르산(3-phospho-glycerate ; 3-PGA)을 만든다.(3) 2개의 3-PGA가 2개의 2-인산 글리세르산(2-phospho-glycerate ; 2-PGA)을 만든다.(4) 2개의 2-PGA가 2개의 포스포엔올피루브산(phosphoenol-pyruvate ; PEP)이 된다.(5) 2개의 PEP가 2개의 ATP를 방출하면서 피루브산(pyruvate)이 된다.해당과정 이후 피루브산은 산화되어 아세틸-CoA가 된 후 TCA회로에 투입되게 되고, 해당과정과 TCA회로에서 만들어진 NADH와 FADH2는 전자전달계로 전달되어 ATP를 만들게 된다.
 • Glycolysis (from glycose, an older term for glucose + -lysis degradation) is the metabolic pathway that converts glucose C6H12O6, into pyruvate, CH3COCOO− + H+. The free energy released in this process is used to form the high-energy compounds ATP (adenosine triphosphate) and NADH (reduced nicotinamide adenine dinucleotide).Glycolysis is a determined sequence of ten enzyme-catalyzed reactions. The intermediates provide entry points to glycolysis. For example, most monosaccharides, such as fructose and galactose, can be converted to one of these intermediates. The intermediates may also be directly useful. For example, the intermediate dihydroxyacetone phosphate (DHAP) is a source of the glycerol that combines with fatty acids to form fat.Glycolysis occurs, with variations, in nearly all organisms, both aerobic and anaerobic. The wide occurrence of glycolysis indicates that it is one of the most ancient known metabolic pathways. It occurs in the cytosol of the cell.The most common type of glycolysis is the Embden–Meyerhof–Parnas (EMP pathway), which was discovered by Gustav Embden, Otto Meyerhof, and Jakub Karol Parnas. Glycolysis also refers to other pathways, such as the Entner–Doudoroff pathway and various heterofermentative and homofermentative pathways. However, the discussion here will be limited to the Embden–Meyerhof–Parnas pathway.The entire glycolysis pathway can be separated into two phases: The Preparatory Phase – in which ATP is consumed and is hence also known as the investment phase The Pay Off Phase – in which ATP is produced.↑ ↑ 2.0 2.1 ↑ ↑ ↑
 • La glicolìsi è un processo metabolico mediante il quale, in condizioni di anaerobiosi non stretta, una molecola di glucosio viene scissa in due molecole di piruvato al fine di generare molecole a più alta energia, come 2 molecole di ATP e 2 molecole di NADH per ogni molecola di glucosio utilizzata. Il termine deriva dal greco antico, "γλυκύς" (glykýs) che significa "dolce" e "λύσις" (lýsis) che significa "scissione".La glicolisi o via di Embden-Meyerof è il mezzo per ottenere energia più sfruttato in natura, soprattutto grazie alla sua anaerobioticità, sebbene non sia il più efficiente. Probabilmente esso si sviluppò con i primi procarioti circa 3,5 miliardi di anni fa.In una prima fase del processo, composta da cinque passaggi, viene consumata energia per ottenere dal glucosio molecole di un derivato del glucosio a più alta energia (gliceraldeide-3-fosfato), che verranno poi trasformate nella fase successiva, composta di altri cinque passaggi, in molecole nettamente meno energetiche di piruvato, con produzione di energia superiore a quella consumata nella prima fase. Il processo nel suo insieme è quindi di tipo catabolico, cioè in cui molecole più complesse ed energetiche vengono trasformate in altre più semplici e meno energetiche, con accumulo di energia.Le reazioni che compongono la glicolisi, ciascuna catalizzata da uno specifico enzima, avvengono nel citoplasma delle cellule; solo in alcuni protozoi come i tripanosomi e leishmanie avvengono in un organulo apposito, chiamato glicosoma.Con il termine 'glicolisi' ci si riferisce di solito alla via di Embden-Meyerhof-Parnas, dai nomi di Gustav Embden, Otto Meyerhof e Jakub Parnas, i tre biochimici che maggiormente contribuirono a chiarirne il meccanismo, ma ci si può riferire anche alla via di Entner-Doudoroff e a varie vie metaboliche eterofermentative e omofermentative.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 171359 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 38266 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 358 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110397629 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:directionRéaction
 • réversible
 • suivant
prop-fr:enzymeSuivant
 • Glucose-6-phosphate isomérase – '
 • Glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase –
 • Hexokinase'' – ()
 • Phosphofructokinase-1 – '
 • Phosphoglycérate kinase –
 • Phosphoglycérate mutase –
 • Pyruvate kinase – ()
 • Triose-phosphate isomérase –
 • Énolase – ()
prop-fr:imageProduit
 • 1.300000 (xsd:double)
 • 2 (xsd:integer)
 • 3 (xsd:integer)
 • Alpha-D-glucose-6-phosphate wpmp.png
 • Beta-D-fructose-1,6-bisphosphate wpmp.png
 • Beta-D-fructose-6-phosphate wpmp.png
 • D-glyceraldehyde-3-phosphate.svg
 • Phosphoenolpyruvate wpmp.png
 • Pyruvate2 wpmp.png
 • Pyruvic-acid-2D-skeletal.svg
prop-fr:imageSubstrat
 • 1.300000 (xsd:double)
 • 2 (xsd:integer)
 • 3 (xsd:integer)
 • Alpha-D-glucose-6-phosphate wpmp.png
 • Beta-D-fructose-6-phosphate wpmp.png
 • D-glucose wpmp.svg
 • D-glyceraldehyde-3-phosphate.svg
 • Glycerone-phosphate wpmp.png
 • Phosphoenolpyruvate wpmp.png
prop-fr:nombreProduit
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:produit
prop-fr:produitMineurInverse
 •  
prop-fr:produitMineurSuivant
prop-fr:substrat
prop-fr:substratMineurSuivant
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • La glycolyse (γλῠκὖς glykýs « sucré » et λύσις lýsis « dissolution ») ou voie d'Embden-Meyerhof-Parnas est une voie métabolique d'assimilation du glucose et de production d'énergie. Elle se déroule dans le cytoplasme (ou cytosol) de la cellule. Comme son nom l'indique elle nécessite du glucose et a pour produit du pyruvate.
 • 解糖系(かいとうけい、Glycolysis)とは、生体内に存在する生化学反応経路の名称であり、グルコースをピルビン酸などの有機酸に分解(異化)し、グルコースに含まれる高い結合エネルギーを生物が使いやすい形に変換していくための代謝過程である。ほとんど全ての生物が解糖系を持っており、もっとも原始的な代謝系とされている。嫌気状態(けんきじょうたい、無酸素状態のこと)でも起こりうる代謝系の代表的なもので、別名嫌気呼吸(けんきこきゅう)、無気呼吸(むきこきゅう)などとも呼ばれる。
 • Glykolýza (z řeckého glykos, sladký a lysis, rozpad) je metabolická dráha přeměny glukosy na dvě molekuly pyruvátu za čistého výtěžku dvou molekul ATP a dvou molekul NADH. Probíhá v cytosolu buněk.Skládá se z deseti kroků, každý z nich katalyzuje jiný enzym.
 • Glukolisia (grezieratik: γλυκύς "gozo" + λύσις "haustura"), glikolisia edo Embden-Meyerhof bidea glukosa katabolizatzeko bide metabolikoa da, izaki bizidun guztiek (bakterioek, landareek zein animaliek) erabiltzen dutena. Glukolisiaren bitartez glukosa molekula bakoitzeko bi molekula azido pirubiko (pirubato) sortzen dira.Glukolisiaren bitartez zelulak hiru gauza lortzen ditu: energia handiko molekulen sintesia (ATP), beste prozesu zelularretan erabiliko direnak.
 • Глико́лиз (фосфотриозный путь, или шунт Эмбдена — Мейерхофа, или путь Эмбдена-Мейергофа-Парнаса ) — ферментативный процесс последовательного расщепления глюкозы в клетках, сопровождающийся синтезом АТФ. Гликолиз при аэробных условиях ведёт к образованию пировиноградной кислоты (пирувата), гликолиз в анаэробных условиях ведёт к образованию молочной кислоты (лактата). Гликолиз является основным путём катаболизма глюкозы в организме животных.Название «гликолиз» происходит от греч.
 • Glikoliz, glikozun enzimlerle pirüvik asite (pirüvat) kadar yıkılması olayıdır. Bütün canlılarda glikoliz reaksiyonları aynı şekilde gerçekleşir çünkü olaylar için tüm canlılarda aynı enzimler görevlidir. Başlangıçta glikozu aktifleştirmek için 2 ATP(Adenozin tri fosfat) harcanır. Reaksiyonlar sırasında 4 ATP(Adenozin tri fosfat) oluşturulur. 2 NADH meydana gelir. Oluşan NADH'lar oksijenli solunumda elektron taşıma sistemine aktarılır ve her birinden üçer ATP elde edilir.
 • Glycolysis (from glycose, an older term for glucose + -lysis degradation) is the metabolic pathway that converts glucose C6H12O6, into pyruvate, CH3COCOO− + H+. The free energy released in this process is used to form the high-energy compounds ATP (adenosine triphosphate) and NADH (reduced nicotinamide adenine dinucleotide).Glycolysis is a determined sequence of ten enzyme-catalyzed reactions. The intermediates provide entry points to glycolysis.
 • A glikolízis egy anyagcsereút, melynek során egy molekula glükóz két molekula piruváttá oxidálódik. Az elnevezés a glükóz (glycys görögül: édes) és a lízis (lysis görögül: hasadás) szavakból származó összetétel.
 • La glicolìsi è un processo metabolico mediante il quale, in condizioni di anaerobiosi non stretta, una molecola di glucosio viene scissa in due molecole di piruvato al fine di generare molecole a più alta energia, come 2 molecole di ATP e 2 molecole di NADH per ogni molecola di glucosio utilizzata.
 • La glicòlisi (del grec γλυκύς "dolç" i λύσις "trencament"), glucòlisi o via d'Embden-Meyerhof és una via metabòlica per la qual una molècula de glucosa (Glc) és oxidada fins a dues molècules d'àcid pirúvic o piruvat (Pyr). La glicòlisi és l'inici tant de la respiració aeròbica com de l'anaeròbica i en aquest sentit és l'arquetip d'un procés metabòlic universal que es pot trobar (amb molt poques variacions) a la majoria de tipus cel·lulars de gairebé tots els organismes.
 • 해당(한문:解糖 영어:Glycolysis)은 당을 분해하여 에너지를 얻는 물질대사의 한 과정을 의미한다. 세포호흡의 첫 번째 단계로 해당과정이 일어난 후에는 피루브산 산화, TCA회로, 전자전달계가 에너지를 만들게 된다. 생명체가 기본적으로 사용하는 에너지원은 아데노신 삼인산(ATP)인데, 이는 일반적으로 포도당을 분해하는 과정에서 나오는 에너지를 이용하여 합성하고 있다. 해당과정은 미토콘드리아 내부가 아닌 세포질에서 일어나며 기질수준인산화로 포도당 1분자당 2개의 ATP와 2개의 NADH, 2개의 피루브산을 만들게 된다. 이산화탄소의 방출은 일어나지 않으며 산소의 사용도 없다. 해당과정은 TCA, 산화적 인산화와 달리 물질대사를 하는 모든 원핵,진핵세포 내에서 일어나는 과정이다. 1.
 • Glikoliza, szlak Embdena-Meyerhofa-Parnasa – ciąg reakcji biochemicznych, podczas których jedna cząsteczka glukozy zostaje przekształcona w dwie cząsteczki pirogronianu.Glikoliza jest ewolucyjnie starym szlakiem metabolicznym, szeroko rozpowszechnionym wśród organizmów żywych należących do wszystkich trzech domen. U eukariotów i wielu prokariotów; przebiega w cytoplazmie podstawowej oraz w plastydach obecnych w komórkach roślin.
 • Гликолизата представлява катаболитна поредица от реакции, при които от една молекула глюкоза се получават две молекули пирува̀т в аеробни условия или лактатили алкохол в анаеробни. Смята се, че гликолизата е един от първите метаболитни пътища в клетките възникнал преди повече от 3,5 милиарда години.
 • De glycolyse is het proces waarbij glucose (suiker) met behulp van enzymen in tien stappen wordt afgebroken tot pyrodruivenzuur. Vier van de tien stappen zijn onomkeerbaar. Eén glucosemolecuul levert twee moleculen pyrodruivenzuur.Naast de direct opgenomen suiker wordt tijdens de spijsvertering ook uit koolhydraten suiker gevormd.Bij de glycolyse komt energie vrij, omdat ADP omgezet wordt in ATP en NAD+ in NADH.
 • Die Glykolyse (altgriechisch γλυκύς glykys ‚süß‘ und λύσις lysis ‚Auflösung‘) ist bei Lebewesen der schrittweise Abbau von Monosacchariden (Einfachzuckern) wie der D-Glucose (Traubenzucker), von der sich auch die Bezeichnung Glykolyse ableitet. Sie ist der zentrale Prozess beim Abbau aller Kohlenhydrate in allen Eukaryoten, dazu gehören Tiere, Pflanzen und Pilze.
 • Glicólise (do grego antigo "γλυκύς" (glykýs), adocicado e "λύσις" (lýsis), quebra, degradação) é a sequência metabólica composta por um conjunto de dez reações catalizadas por enzimas livres no citosol, na qual a glicose é oxidada produzindo duas moléculas de piruvato, duas moléculas de ATP e dois equivalentes reduzidos de NADH+, que serão introduzidos na cadeia respiratória ou na fermentação.
rdfs:label
 • Glycolyse
 • Glicolisi
 • Glicòlisi
 • Glicólise
 • Glikolisis
 • Glikoliz
 • Glikoliza
 • Glikolízis
 • Glucólisis
 • Glukolisi
 • Glycolyse
 • Glycolysis
 • Glykolyse
 • Glykolýza
 • Гликолиз
 • Гликолиза
 • 解糖系
 • 해당
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:metabolisme of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of