Le glisser-déposer (terme recommandé en France par la DGLFLF et au Québec par l'OQLF, comme traduction de l'anglais drag-and-drop, aussi appelé cliquer-glisser) est dans une interface graphique une méthode consistant à utiliser une souris, pavé ou écran, pour déplacer d'un endroit à un autre un élément graphique présent sur l'écran d'un smartphone, tablette ou ordinateur.↑ Journal officiel du 16/03/1999

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le glisser-déposer (terme recommandé en France par la DGLFLF et au Québec par l'OQLF, comme traduction de l'anglais drag-and-drop, aussi appelé cliquer-glisser) est dans une interface graphique une méthode consistant à utiliser une souris, pavé ou écran, pour déplacer d'un endroit à un autre un élément graphique présent sur l'écran d'un smartphone, tablette ou ordinateur.
 • Nell'interfaccia grafica di un computer, il drag-and-drop indica una successione di tre azioni, consistenti nel cliccare su un oggetto virtuale (quale una finestra o un'icona) per trascinarlo (in inglese: drag) in un'altra posizione, dove viene rilasciato (in inglese: drop). In genere, questo tipo di azione crea un qualche tipo di associazione tra due oggetti. Se per esempio un'icona corrispondente a un documento viene trascinata sul cestino, questo provoca la cancellazione del documento.Fu introdotto per la prima volta dalla Apple con il sistema Macintosh 128K, e in seguito evoluto con il sistema operativo System 7. Grazie a HTML5, il drag-and-drop è oggi disponibile in maniera nativa anche sui browser che lo supportano (attualmente Opera 12, Firefox 4, Safari, Google Chrome e, anche se non completamente, Internet Explorer 9) attraverso una semplice interfaccia JavaScript.Spesso ad azioni di drag-and-drop corrispondono alternative via tastiera (scorciatoie o shortcut) o via comandi testuali da inserire in una console; ad esempio in un sistema Microsoft Windows lo spostamento di un file nel cestino corrisponde alla pressione del tasto di cancellazione o al comando del nella console (rm in console Unix).Generalmente nella lingua italiana viene tradotto come "clicca e trascina", anche se sarebbe più corretto definirlo come "clicca, trascina e rilascia".
 • ドラッグ・アンド・ドロップ (英語: drag-and-drop; 「ひきずって、手放す」の意) とは、画面上の仮想的な物体を移動するためのグラフィカルユーザインタフェース上の操作の一つである。二つの物体を関連させた様々な動作を行うために使われる。ドラッグ・アンド・ドロップはOS/2のワークプレース・シェル (WPS) において広く使用された。WPSでは、ドラッグ・アンド・ドロップのために右ボタンを使用し、左ボタンは選択やクリックのためのみに使われていた。
 • Drag and Drop, oft auch Drag & Drop oder Drag'n'Drop, deutsch „Ziehen und Ablegen“, kurz D&D, ist eine Methode zur Bedienung grafischer Benutzeroberflächen von Rechnern durch das Bewegen grafischer Elemente mittels eines Zeigegerätes. Ein Element wie z. B. ein Piktogramm kann damit gezogen und über einem möglichen Ziel losgelassen werden. Dieses kann zum Beispiel markierter Text oder das Symbol einer Datei sein. Im Allgemeinen kann Drag and Drop genutzt werden, um Aktionen auszuführen oder Beziehungen zwischen zwei abstrakten Objekten herzustellen.
 • Przeciągnij i upuść (ang. drag and drop) to jedno z udogodnień oferowanych przez menedżery okien graficznych interfejsów użytkownika. Polega ono na umożliwieniu użytkownikowi wykonywania określonych operacji na dwóch różnych obiektach za pomocą pojedynczego ruchu myszą komputerową.W celu użycia tej techniki należy wykonać następujące czynności: ustawić kursor myszy nad obiektem na ekranie, wcisnąć lewy klawisz myszy; trzymając wciśnięty klawisz, przesunąć myszą kursor do miejsca docelowego; puścić przycisk myszyNie wszystkie aplikacje obsługują tę technikę, niemniej jest ona szeroko rozpowszechniona ze względu na swoją intuicyjność, prostotę i wygodę. Oto przykłady zastosowania: przeciąganie pliku na ikonę programu lub jego okno w celu otworzenia tego pliku; kopiowanie, przenoszenie, tworzenie skrótów do plików; dodawanie plików lub obiektów do listy przetwarzania, np. plików multimedialnych do listy odtwarzania; przeciąganie komendy na obiekt, względem którego ma zostać zastosowana, np. koloru na rysunek w celu wypełnienia go; przenoszenie elementów pomiędzy aplikacjami, np. przenoszenie zaznaczonego tekstu do innej aplikacji na zasadzie kopiuj-wklej, czy przenoszenie listy plików do innej aplikacji (np. do listy odtwarzania w jakiejś aplikacji odtwarzającej muzykę lub filmy) zmiana położenia i rozmiarów okienNiektóre aplikacje oferują "alternatywną" metodę sposobu wykonania operacji pozwalając na "chwytanie" elementu prawym klawiszem myszy. Wtedy po puszczeniu klawisza rozwija się menu pozwalające określić operację, jaką poprzez to przenoszenie użytkownik chce wykonać, podczas gdy w przypadku chwytania lewym klawiszem myszy wykonywana jest akcja domyślna. Przykładem jest Eksplorator Windows, gdzie w przypadku przenoszenia pliku lewym klawiszem myszy wykonuje się akcja domyślna, czyli przenoszenie (jeśli w obrębie tego samego urządzenia) lub kopiowanie (jeśli między urządzeniami), natomiast w przypadku przenoszenia prawym klawiszem myszy puszczenie spowoduje wyświetlenie menu z wyborem operacji do wykonania. Często można również wykonywać czynności inne niż domyślna, wykonując czynność z przytrzymanym jednym z klawiszy modyfikujących (Ctrl, Alt lub Shift).
 • Arrastrar y soltar (drag and drop) es una expresión informática que se refiere a la acción de mover con el ratón objetos de una ventana a otra o entre partes de una misma ventana. Los objetos arrastrados son habitualmente archivos, pero también pueden ser arrastrados otros tipos de elementos en función del programa. Un ejemplo es arrastrar y soltar entre ventanas de un gestor de archivos para cambiarlos de carpeta, o archivos de audio en un reproductor para moverlos de su lista de reproducción.Los objetos que pueden ser arrastrados depende del programa o ventana que los aloja. Igualmente, el efecto de soltar objetos sobre una ventana o programa depende del receptor de los objetos. Habitualmente cuando se están arrastrando objetos sobre ventanas el icono del ratón cambia para indicar que acción se producirá si se sueltan, o se mostrara un símbolo similar a prohibido indicando que la acción de soltar los objetos no producirá ningún resultado.
 • Nas interfaces gráficas de computadores, drag-and-drop (arrastar e largar) é a ação de clicar em um objeto virtual e "arrastá-lo" a uma posição diferente ou sobre um outro objeto virtual. De maneira geral, ele pode ser usado para invocar diversos tipos de ações, ou criar vários tipos de associações entre dois objetos abstratos.O suporte ao drag-and-drop é amplamente utilizado pela Apple Inc. em seu sistema operacional Mac OS X, estando disponível na maioria dos softwares para o mesmo, ja nos PCs esta disponível em apenas alguns programas para os sistemas operacionais Windows e Linux, apesar de muitas vezes ser uma técnica fácil e de rápido aprendizado para os usuários.
 • 드래그 앤드 드롭(Drag-and-drop, 끌어서 놓기)은 컴퓨터 그래픽 사용자 인터페이스 환경에서 시각적인 객체를 클릭하면서 다른 위치나 다른 가상 객체로 드래그하는 행위이다. 수많은 종류의 동작을 일으킬 수 있으며, 두 추상적 대상 사이에 다양한 종류의 연결을 만들 수 있다.기능 동작에 한하여 모든 소프트웨어에 드래그 앤드 드롭을 사용할 수 있는 것은 아니지만 가끔은 사용자가 작업 수행을 하는 데 빠르고 쉽게 배울 수 있는 기술로 쓰일 수 있다. 그러나 드래그 앤드 드롭 기능으로의 행동 유도성이 부족하므로 항목을 드래그할 수 있는 여부가 늘 확실한 것은 아니다.
 • Dalam pengguna komputer grafis antarmuka, drag dan drop adalah gerakan perangkat penunjuk di mana pengguna memilih objek virtual dengan "meraih" dan menyeretnya ke lokasi yang berbeda atau ke benda virtual lain. Secara umum, dapat digunakan untuk memanggil berbagai jenis tindakan, atau membuat berbagai jenis asosiasi antara dua benda abstrak.Sebagai fitur, drag-and-drop dukungan tidak ditemukan di semua perangkat lunak, meskipun kadang-kadang dengan teknik cepat dan mudah untuk belajar. Namun, tidak selalu jelas bagi pengguna bahwa item dapat menyeret dan menjatuhkan, yang dapat menurunkan kegunaan.
 • In computer graphical user interfaces, drag and drop is a pointing device gesture in which the user selects a virtual object by "grabbing" it and dragging it to a different location or onto another virtual object. In general, it can be used to invoke many kinds of actions, or create various types of associations between two abstract objects.As a feature, drag-and-drop support is not found in all software, though it is sometimes a fast and easy-to-learn technique. However, it is not always clear to users that an item can be dragged and dropped, which can decrease usability.
 • Sürükle-bırak ya da Sürükle ve bırak, bilgisayar grafiksel kullanıcı arayüzünde bir nesnenin üzerine tıklayıp başka bir yere ya da diğer bir nesnenin üzerine sürükleme işlemidir. Kullanıcılar için görevleri yapmada hızlı ve öğrenmesi kolay bir tekniktir, fakat bütün yazılımlar desteklemez.
 • Slepen en neerzetten (Engels: drag and drop) is een bewerking die gebruikt wordt in computerprogramma's. Vaak wordt ook de term verslepen gebruikt, of soms schertsend sleur en pleur. De bewerking houdt in dat er met de muis een onderdeel op het scherm wordt vastgepakt (klikken en de muisknop ingedrukt houden) en naar een andere plaats wordt gesleept door met de muis te bewegen. Tijdens het slepen blijft het opgepakte onderdeel zichtbaar. Op het moment dat de muisknop wordt losgelaten, wordt het opgepakte onderdeel op de plek neergezet waar het dan zichtbaar is.
 • Drag-and-drop (в переводе с английского означает буквально тащи-и-бросай; Бери-и-Брось) — способ оперирования элементами интерфейса в интерфейсах пользователя (как графическим, так и текстовым, где элементы GUI реализованы при помощи псевдографики) при помощи манипулятора «мышь» или сенсорного экрана.Способ реализуется путём «захвата» (нажатием и удержанием главной (первой, чаще левой) кнопки мыши) отображаемого на экране компьютера объекта, программно доступного для подобной операции, и перемещении его в другое место (для изменения расположения) либо «бросания» его на другой элемент (для вызова соответствующего, предусмотренного программой, действия).По отношению к окнам (также способным к перемещению подобным способом) данный термин обычно не употребляется.Базовыми действиями и самыми простыми примерами drag-and-drop действий являются: перемещение объекта, перемещение объекта в из панели в панель, хотя в современных операционных системах drag-and-drop получил широкое применение и является одним из главных способов взаимодействия с компьютером в графическом интерфейсе пользователя.Объектами для перемещения могут быть следующие элементы интерфейса: значки (иконки) Рабочего стола, плавающие панели инструментов, ярлыки программ в Панели задач (начиная с Win XP), элементы TreeView, текстовая строка, ячейка DataGridView., также элементы OLE.Перемещаться объекты могут как в пределах некоторой определённой области, в пределах одного окна, между панелями одного окна, так и между разными окнами.Событие перетаскивания должно инициироваться каким-либо действием пользователя. Чаще всего этим действием является нажатие левой кнопки мыши на элементе (событие это называется MouseDown), который может быть перемещен в своем контейнере.Некоторые компоненты обладают собственными событиями начала drag-n-drop — например, TreeView имеет событие ItemDrag.
 • Drag and drop (Arrossega i deixa anar) és un terme en informàtica que es refereix a l'acció d'arrossegar i deixar anar al damunt d'un objecte receptor, amb el ratolí, objectes seleccionats d'una finestra. Els objectes arrossegats són habitualment arxius, però també poden ser arrossegats altres tipus d'objectes en funció del programa. L'objecte receptor pot ser per exemple, la paperera, una icona de carpeta, una altra finestra, o un altre objecte preparat per a aquesta funció.Si el receptor és un contenidor l'operació més usual és afegir l'objecte arrossegat al contingut. Si el receptor és un programa l'operació més usual és engegar el programa per editar o visualitzar el document que li llencen.Un exemple és arrossegar i deixar anar entre dues finestres d'un gestor d'arxius per a moure'ls de directori, o arrossegar i deixar anar arxius de música sobre un reproductor per escoltar-los o posar-los a la llista de reproducció del programa.Els objectes que poden ser arrossegats depenen del programa o finestra que els allotja. Igualment, l'efecte de deixar anar objectes sobre una finestra o programa depèn del receptor dels objectes. Habitualment quan s'estan arrossegant objectes entre finestres la icona del ratolí canvia per indicar quina acció es produirà si es deixen anar, o es mostrarà un símbol similar al de prohibit indicant que l'acció de deixar anar els objectes no produirà cap resultat.
 • A „fogd és vidd”, „húzd és ejtsd” (angolul drag and drop) a számítógép grafikus felhasználói felületén használatos funkció, melynek segítségével a képernyőn lévő valamely absztrakt objektumra egérrel kattintva, majd azt egy másik helyre vagy objektum fölé húzva valamilyen feladatot tudunk végrehajtani.A fogd és vidd támogatása nem minden szoftver része, pedig sok esetben gyors és a felhasználók számára könnyen elsajátítható technika. Ugyanakkor a fogd és vidd implementációiban legtöbbször hiányzik az arra való utalás, hogy mikor végezhető fogd és vidd-művelet, ezért a felhasználók számára sem mindig nyilvánvaló, hogy egy adott objektumot meg lehet ragadni az egérrel.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 187416 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 6195 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 38 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 103698584 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le glisser-déposer (terme recommandé en France par la DGLFLF et au Québec par l'OQLF, comme traduction de l'anglais drag-and-drop, aussi appelé cliquer-glisser) est dans une interface graphique une méthode consistant à utiliser une souris, pavé ou écran, pour déplacer d'un endroit à un autre un élément graphique présent sur l'écran d'un smartphone, tablette ou ordinateur.↑ Journal officiel du 16/03/1999
 • ドラッグ・アンド・ドロップ (英語: drag-and-drop; 「ひきずって、手放す」の意) とは、画面上の仮想的な物体を移動するためのグラフィカルユーザインタフェース上の操作の一つである。二つの物体を関連させた様々な動作を行うために使われる。ドラッグ・アンド・ドロップはOS/2のワークプレース・シェル (WPS) において広く使用された。WPSでは、ドラッグ・アンド・ドロップのために右ボタンを使用し、左ボタンは選択やクリックのためのみに使われていた。
 • 드래그 앤드 드롭(Drag-and-drop, 끌어서 놓기)은 컴퓨터 그래픽 사용자 인터페이스 환경에서 시각적인 객체를 클릭하면서 다른 위치나 다른 가상 객체로 드래그하는 행위이다. 수많은 종류의 동작을 일으킬 수 있으며, 두 추상적 대상 사이에 다양한 종류의 연결을 만들 수 있다.기능 동작에 한하여 모든 소프트웨어에 드래그 앤드 드롭을 사용할 수 있는 것은 아니지만 가끔은 사용자가 작업 수행을 하는 데 빠르고 쉽게 배울 수 있는 기술로 쓰일 수 있다. 그러나 드래그 앤드 드롭 기능으로의 행동 유도성이 부족하므로 항목을 드래그할 수 있는 여부가 늘 확실한 것은 아니다.
 • Sürükle-bırak ya da Sürükle ve bırak, bilgisayar grafiksel kullanıcı arayüzünde bir nesnenin üzerine tıklayıp başka bir yere ya da diğer bir nesnenin üzerine sürükleme işlemidir. Kullanıcılar için görevleri yapmada hızlı ve öğrenmesi kolay bir tekniktir, fakat bütün yazılımlar desteklemez.
 • A „fogd és vidd”, „húzd és ejtsd” (angolul drag and drop) a számítógép grafikus felhasználói felületén használatos funkció, melynek segítségével a képernyőn lévő valamely absztrakt objektumra egérrel kattintva, majd azt egy másik helyre vagy objektum fölé húzva valamilyen feladatot tudunk végrehajtani.A fogd és vidd támogatása nem minden szoftver része, pedig sok esetben gyors és a felhasználók számára könnyen elsajátítható technika.
 • Nas interfaces gráficas de computadores, drag-and-drop (arrastar e largar) é a ação de clicar em um objeto virtual e "arrastá-lo" a uma posição diferente ou sobre um outro objeto virtual. De maneira geral, ele pode ser usado para invocar diversos tipos de ações, ou criar vários tipos de associações entre dois objetos abstratos.O suporte ao drag-and-drop é amplamente utilizado pela Apple Inc.
 • Arrastrar y soltar (drag and drop) es una expresión informática que se refiere a la acción de mover con el ratón objetos de una ventana a otra o entre partes de una misma ventana. Los objetos arrastrados son habitualmente archivos, pero también pueden ser arrastrados otros tipos de elementos en función del programa.
 • Drag-and-drop (в переводе с английского означает буквально тащи-и-бросай; Бери-и-Брось) — способ оперирования элементами интерфейса в интерфейсах пользователя (как графическим, так и текстовым, где элементы GUI реализованы при помощи псевдографики) при помощи манипулятора «мышь» или сенсорного экрана.Способ реализуется путём «захвата» (нажатием и удержанием главной (первой, чаще левой) кнопки мыши) отображаемого на экране компьютера объекта, программно доступного для подобной операции, и перемещении его в другое место (для изменения расположения) либо «бросания» его на другой элемент (для вызова соответствующего, предусмотренного программой, действия).По отношению к окнам (также способным к перемещению подобным способом) данный термин обычно не употребляется.Базовыми действиями и самыми простыми примерами drag-and-drop действий являются: перемещение объекта, перемещение объекта в из панели в панель, хотя в современных операционных системах drag-and-drop получил широкое применение и является одним из главных способов взаимодействия с компьютером в графическом интерфейсе пользователя.Объектами для перемещения могут быть следующие элементы интерфейса: значки (иконки) Рабочего стола, плавающие панели инструментов, ярлыки программ в Панели задач (начиная с Win XP), элементы TreeView, текстовая строка, ячейка DataGridView., также элементы OLE.Перемещаться объекты могут как в пределах некоторой определённой области, в пределах одного окна, между панелями одного окна, так и между разными окнами.Событие перетаскивания должно инициироваться каким-либо действием пользователя.
 • Nell'interfaccia grafica di un computer, il drag-and-drop indica una successione di tre azioni, consistenti nel cliccare su un oggetto virtuale (quale una finestra o un'icona) per trascinarlo (in inglese: drag) in un'altra posizione, dove viene rilasciato (in inglese: drop). In genere, questo tipo di azione crea un qualche tipo di associazione tra due oggetti.
 • Dalam pengguna komputer grafis antarmuka, drag dan drop adalah gerakan perangkat penunjuk di mana pengguna memilih objek virtual dengan "meraih" dan menyeretnya ke lokasi yang berbeda atau ke benda virtual lain. Secara umum, dapat digunakan untuk memanggil berbagai jenis tindakan, atau membuat berbagai jenis asosiasi antara dua benda abstrak.Sebagai fitur, drag-and-drop dukungan tidak ditemukan di semua perangkat lunak, meskipun kadang-kadang dengan teknik cepat dan mudah untuk belajar.
 • Przeciągnij i upuść (ang. drag and drop) to jedno z udogodnień oferowanych przez menedżery okien graficznych interfejsów użytkownika.
 • In computer graphical user interfaces, drag and drop is a pointing device gesture in which the user selects a virtual object by "grabbing" it and dragging it to a different location or onto another virtual object. In general, it can be used to invoke many kinds of actions, or create various types of associations between two abstract objects.As a feature, drag-and-drop support is not found in all software, though it is sometimes a fast and easy-to-learn technique.
 • Drag and Drop, oft auch Drag & Drop oder Drag'n'Drop, deutsch „Ziehen und Ablegen“, kurz D&D, ist eine Methode zur Bedienung grafischer Benutzeroberflächen von Rechnern durch das Bewegen grafischer Elemente mittels eines Zeigegerätes. Ein Element wie z. B. ein Piktogramm kann damit gezogen und über einem möglichen Ziel losgelassen werden. Dieses kann zum Beispiel markierter Text oder das Symbol einer Datei sein.
 • Drag and drop (Arrossega i deixa anar) és un terme en informàtica que es refereix a l'acció d'arrossegar i deixar anar al damunt d'un objecte receptor, amb el ratolí, objectes seleccionats d'una finestra. Els objectes arrossegats són habitualment arxius, però també poden ser arrossegats altres tipus d'objectes en funció del programa.
 • Slepen en neerzetten (Engels: drag and drop) is een bewerking die gebruikt wordt in computerprogramma's. Vaak wordt ook de term verslepen gebruikt, of soms schertsend sleur en pleur. De bewerking houdt in dat er met de muis een onderdeel op het scherm wordt vastgepakt (klikken en de muisknop ingedrukt houden) en naar een andere plaats wordt gesleept door met de muis te bewegen. Tijdens het slepen blijft het opgepakte onderdeel zichtbaar.
rdfs:label
 • Glisser-déposer
 • Arrastrar y soltar
 • Drag and Drop
 • Drag and Drop
 • Drag and drop
 • Drag and drop
 • Drag and drop
 • Drag-and-drop
 • Drag-and-drop
 • Fogd és vidd
 • Przeciągnij i upuść
 • Slepen en neerzetten
 • Sürükle-bırak
 • ドラッグ・アンド・ドロップ
 • 드래그 앤드 드롭
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of