La gestion des déchets, une des branches de la rudologie appliquée, est la collecte, le transport, le traitement (le traitement de rebut), la réutilisation ou l'élimination des déchets, habituellement ceux produits par l'activité humaine, afin de réduire leurs effets sur la santé humaine, l'environnement, l'esthétique ou l'agrément local.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La gestion des déchets, une des branches de la rudologie appliquée, est la collecte, le transport, le traitement (le traitement de rebut), la réutilisation ou l'élimination des déchets, habituellement ceux produits par l'activité humaine, afin de réduire leurs effets sur la santé humaine, l'environnement, l'esthétique ou l'agrément local. L'accent a été mis, ces dernières décennies, sur la réduction de l'effet des déchets sur la nature et l'environnement et sur leur valorisation.La gestion des déchets concerne tous les types de déchets, qu'ils soient solides, liquides ou gazeux, chacun possédant sa filière spécifique. Les manières de gérer les déchets diffèrent selon qu'on se trouve dans un pays développé ou en voie de développement, dans une ville ou dans une zone rurale, que l'on ait affaire à un particulier, un industriel ou un commerçant. La gestion des déchets non toxiques pour les particuliers ou les institutions dans les agglomérations est habituellement sous la responsabilité des autorités locales, alors que la gestion des déchets des commerçants et industriels est sous leur propre responsabilité.
 • A hulladék keletkezése emberi tevékenység eredménye, és mint ilyen a keletkező probléma megoldása vagy legalábbis kezelése szintén csak emberi tevékenység lévén valósítható meg.A hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszerét, beleértve a hulladék keletkezésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek tervezését és ellenőrzését, a kezelő berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását utógondozását, a működés felhagyását követő vizsgálatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást együttesen hulladékgazdálkodásnak nevezzük.
 • La gestión de residuos, es la recolección, transporte, procesamiento o tratamiento, reciclaje o disposición de material de desecho, generalmente producida por la actividad humana, en un esfuerzo por reducir los efectos perjudiciales en la salud humana y la estética del entorno, aunque actualmente se trabaja no solo para reducir los efectos perjudiciales ocasionados al medio ambiente sino para recuperar los recursos del mismo.La gestión de residuos puede abarcar sustancias sólidas, líquidas o gaseosas con diferentes métodos para cada uno.
 • 폐기물 관리(廢棄物管理, 쓰레기 관리)는 쓰레기의 수집, 이송, 처리, 제거, 관리, 감시를 하는 일을 말한다. 이 용어는 일반적으로 인간 활동으로 생산된 물질과 관련이 되며, 이러한 공정은 일반적으로 건강, 환경, 미학적으로 미칠 수 있는 부정적 영향을 줄이고자 함이다. 폐기물 관리는 천연 자원의 소비 속도를 늦추는 데 집중하는 자원 재생 이용(자원 회수, resource recovery)와는 구별한다.폐기물 관리는 고체, 액체, 기체, 방사성 물질에 속하는 모든 물질을 처리하며 각기 다른 방식을 통해 위험한 환경적 영향을 줄이는 노력을 한다.폐기물 관리는 개발도상국이냐 선진국이냐, 도시냐 시골이냐, 주택지냐 산업지냐에 따라 실행 방식이 다르다. 도시 지역 내의 주택, 시설에서 나온 비위험 물질은 일반적으로 지방 정부 기관에서 담당하며, 비위험 상업 및 산업 폐기물의 관리는 이러한 폐기물의 생산자가 책임을 진다.
 • 循環型社(じゅん)とは、有限である資源を効率的に利用するとともに再生産を行って、持続可能な形で循環させながら利用していく社会のこと。
 • Система управления отходами — это комплекс мероприятий по сбору, транспортировке, переработке, вторичному использованию или утилизации мусора и контролю всего процесса.Начат в 1986 году.Под термином обычно понимаются отходы, являющиеся результатом человеческой деятельности.Подобные меры необходимы для снижения вредоносного влияния отходов на здоровье человека, на окружающую среду, а также по эстетическим причинам.Благодаря этой системе появилась возможность вырабатывать сырье из отходов.Она охватывает вещества твердой, жидкой, газообразной и радиоактивной консистенции с разработкой различных методов их утилизации и областей дальнейшего их применения.По-разному смотрят на систему управления отходами в развитых и развивающихся странах, городской и сельской местностях, жилых и промышленных зонах.За утилизацию нетоксичных отходов в жилых и административных секторах несут ответственность местные власти, в секторах коммерческой и промышленной деятельности ответственны сами организации.
 • Als Abfallwirtschaft wird die Gesamtheit aller Tätigkeiten und Aufgaben, die mit dem Vermeiden, Verringern, Verwerten und Beseitigen von Abfällen zusammenhängen, bezeichnet. Gleichzeitig ist die Abfallwirtschaft ein Wirtschaftszweig.
 • Per gestione dei rifiuti si intende l'insieme delle politiche, procedure o metodologie volte a gestire l'intero processo dei rifiuti, dalla loro produzione fino alla loro destinazione finale coinvolgendo quindi la fase di raccolta, trasporto, trattamento (riciclaggio o smaltimento) fino al riutilizzo dei materiali di scarto, solitamente prodotti dall'attività umana, nel tentativo di ridurre i loro effetti sulla salute umana e l'impatto sull'ambiente.Un interesse particolare negli ultimi decenni riguarda la riduzione degli effetti dei rifiuti sulla natura e sull'ambiente, la possibilità di risparmiare e recuperare risorse naturali da essi e la riduzione della produzione di rifiuti stessi.
 • Třídění odpadu je sběr jednotlivých druhů odpadů (papír, sklo, plasty, bioodpad…) odděleně od ostatních. Tím se tedy rozumí správně roztříděný komunální odpad podle své materiální podstaty, který lze posléze opětovně recyklovat a znovu začlenit do výroby. Sběr odpadu probíhá ve speciálních kontejnerech řádně označených konkrétní sběrnou surovinou (plast, papír, sklo…)Odpad se netřídí, aby ho bylo možno recyklovat a tím se šetřilo přírodními zdroji, třídění odpadu má proto hlavně velký ekologický význam.
 • Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan , pendaurulangan, atau pembuangan dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau keindahan. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam. Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat, cair, gas, atau radioaktif dengan metode dan keahlian khusus untuk masing-masing jenis zat.Praktik pengelolaan sampah berbeda beda antara negara maju dan negara berkembang, berbeda juga antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan, berbeda juga antara daerah perumahan dengan daerah industri. Pengelolaan sampah yang tidak berbahaya dari pemukiman dan institusi di area metropolitan biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan untuk sampah dari area komersial dan industri biasanya ditangani oleh perusahaan pengolah sampah.Metode pengelolaan sampah berbeda-beda tergantung banyak hal, di antaranya tipe zat sampah, tanah yang digunakan untuk mengolah dan ketersediaan area.
 • A Gestão Integrada de Resíduos Sólidos é um conjunto de metodologias com vista a redução não só da produção e eliminação de resíduos, como do melhor acompanhamento durante todo o seu ciclo produtivo.Tem como finalidade reduzir a produção de resíduos na origem, gerir a produção dos mesmos no sentido de atingir um equilíbrio entre a necessidade de produção de resíduos, e o seu Impacto ambiental. É uma gestão transversal a todo o ciclo, o qual analisa de maneira Holística.
 • Gospodarowanie odpadami – działania polegające na zbieraniu, transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu odpadów, jak również nadzorze nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.Zasady gospodarowania odpadami: należy zapobiegać powstawaniu odpadów, ograniczać ilość odpadów, ograniczać negatywne oddziaływanie odpadów na środowisko, zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, zapewnić zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których nie udało się poddać odzyskowi.Odnośnie problematyki odpadów Unia Europejska 15 lipca 1975 roku ustaliła podstawowe kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami (dyrektywa 75/442/EWG kilkakrotnie nowelizowana). Do działań tych zaliczono: ustanowienie ogólnych zasad kontroli usuwania odpadów w skali krajowej, przyjęcie, że głównym celem jest minimalizacja powstawania odpadów, wprowadzanie „czystych technologii”, szerokie zastosowanie recyklingu oraz wykorzystywanie odpadów jako źródła energii, wprowadzenie na rynek takich produktów, aby ich zastosowanie lub końcowe usuwanie nie miało żadnego wpływu lub miało wpływ minimalny na wzrost ilości i szkodliwości odpadów.Kwestia zgodności terminologii stosowanej w gospodarce odpadami ze słownictwem przyjętym w Unii Europejskiej ma zasadnicze znaczenie dla zharmonizowania polskich uregulowań prawnych z wymaganiami obowiązującymi w krajach Unii. Dlatego też, obowiązująca od 1 stycznia 2002 roku, ustawa o odpadach uchwalona 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. nr 62 poz. 628) wraz z pozostałymi ustawami obejmującymi zagadnienia „odpadowe”, opiera się na zmienionym, w porównaniu z wcześniejszymi przepisami, aparacie pojęciowym, który jest już całkowicie zgodny z prawodawstwem unijnym.== Przypisy ==
 • Waste management is the "generation, prevention, characterization, monitoring, treatment, handling, reuse and residual disposition of solid wastes". There are various types of solid waste including municipal (residential, institutional, commercial), agricultural, and special (health care, household hazardous wastes, sewage sludge). The term usually relates to materials produced by human activity, and the process is generally undertaken to reduce their effect on health, the environment or aesthetics.There is a wide array of issues relating to waste management and those areas include:Generation of wasteWaste minimizationRecycling and reuseStorage, collection, transport, and transferTreatmentLandfill disposalEnvironmental considerations Financial and marketing aspects Policy and regulations Education and trainingPlanning and implementation.Waste management practices are not uniform among: countries (developed and developing nations); regions (urban and rural area), and sectors (residential and industrial).
 • Hondakinen kudeaketa hondakinak eta zaborra bildu, garraiatu, birziklatu eta uztea helburu dituzten jarduera eta prozesu guztien multzoa da, bereziki herritarren bizi kalitatea zaindu eta hobetzu eta hondakin horiek ingurumenean duten eragina kontrolatu eta murriztu aldera. Hondakin horiek neurri murritzagoan sortzeko ekimenak ere biltzen hondakinen kudeaketan, herritarra hondakinen kudeaketanren lehen mailna jarriz, hala nola herritarrek gauzak eta materialak berrerabili eta birziklatzeko ohiturak bultzatuz.
 • Atık yönetimi, herhangi bir ürünün tasarım aşamasından başlayarak; üretim, tüketim, atık oluşumu, atığın geri dönüştürülmesi ve/veya bertarafını kapsayan bir disiplindir.Atık YönetimiAtığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri işlemleri içeren bir yönetim biçimidir.
 • Управление на отпадъците (Waste Management) е събирането, транспортирането, преработката или изхвърлянето, управлението и контролът на отпадъчните материали. Терминът обикновено се отнася до материали, произведени от човешка дейност, като процесът общо взето се извършва, за да намали въздействието им върху здравето, околната среда или естетиката. Управлението на отпадъците е отделна практика от възстановяването на ресурсите, която се фокусира върху забавяне на скоростта на потреблението на природни ресурси. Всички отпадъци, независимо дали са твърди, течни, газообразни или радиоактивни, се отнасят за разглеждане от управлението на отпадъците.Практиките за управление на отпадъците могат да се различават за развитите и развиващите се страни, за градските и селските райони, както и за жилищните и промишлени производители. Управлението на неопасните жилищни и институционални отпадъци в градските райони обикновено е отговорност на местните органи на управление, докато управлението на неопасните търговски и промишлени отпадъци обикновено е отговорност на субект, подчинен на местни, национални или международни органи.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 690085 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 39433 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 158 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107503355 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • La gestion des déchets, une des branches de la rudologie appliquée, est la collecte, le transport, le traitement (le traitement de rebut), la réutilisation ou l'élimination des déchets, habituellement ceux produits par l'activité humaine, afin de réduire leurs effets sur la santé humaine, l'environnement, l'esthétique ou l'agrément local.
 • A hulladék keletkezése emberi tevékenység eredménye, és mint ilyen a keletkező probléma megoldása vagy legalábbis kezelése szintén csak emberi tevékenység lévén valósítható meg.A hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszerét, beleértve a hulladék keletkezésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek tervezését és ellenőrzését, a kezelő berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását utógondozását, a működés felhagyását követő vizsgálatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást együttesen hulladékgazdálkodásnak nevezzük.
 • La gestión de residuos, es la recolección, transporte, procesamiento o tratamiento, reciclaje o disposición de material de desecho, generalmente producida por la actividad humana, en un esfuerzo por reducir los efectos perjudiciales en la salud humana y la estética del entorno, aunque actualmente se trabaja no solo para reducir los efectos perjudiciales ocasionados al medio ambiente sino para recuperar los recursos del mismo.La gestión de residuos puede abarcar sustancias sólidas, líquidas o gaseosas con diferentes métodos para cada uno.
 • 폐기물 관리(廢棄物管理, 쓰레기 관리)는 쓰레기의 수집, 이송, 처리, 제거, 관리, 감시를 하는 일을 말한다. 이 용어는 일반적으로 인간 활동으로 생산된 물질과 관련이 되며, 이러한 공정은 일반적으로 건강, 환경, 미학적으로 미칠 수 있는 부정적 영향을 줄이고자 함이다. 폐기물 관리는 천연 자원의 소비 속도를 늦추는 데 집중하는 자원 재생 이용(자원 회수, resource recovery)와는 구별한다.폐기물 관리는 고체, 액체, 기체, 방사성 물질에 속하는 모든 물질을 처리하며 각기 다른 방식을 통해 위험한 환경적 영향을 줄이는 노력을 한다.폐기물 관리는 개발도상국이냐 선진국이냐, 도시냐 시골이냐, 주택지냐 산업지냐에 따라 실행 방식이 다르다. 도시 지역 내의 주택, 시설에서 나온 비위험 물질은 일반적으로 지방 정부 기관에서 담당하며, 비위험 상업 및 산업 폐기물의 관리는 이러한 폐기물의 생산자가 책임을 진다.
 • 循環型社(じゅん)とは、有限である資源を効率的に利用するとともに再生産を行って、持続可能な形で循環させながら利用していく社会のこと。
 • Система управления отходами — это комплекс мероприятий по сбору, транспортировке, переработке, вторичному использованию или утилизации мусора и контролю всего процесса.Начат в 1986 году.Под термином обычно понимаются отходы, являющиеся результатом человеческой деятельности.Подобные меры необходимы для снижения вредоносного влияния отходов на здоровье человека, на окружающую среду, а также по эстетическим причинам.Благодаря этой системе появилась возможность вырабатывать сырье из отходов.Она охватывает вещества твердой, жидкой, газообразной и радиоактивной консистенции с разработкой различных методов их утилизации и областей дальнейшего их применения.По-разному смотрят на систему управления отходами в развитых и развивающихся странах, городской и сельской местностях, жилых и промышленных зонах.За утилизацию нетоксичных отходов в жилых и административных секторах несут ответственность местные власти, в секторах коммерческой и промышленной деятельности ответственны сами организации.
 • Als Abfallwirtschaft wird die Gesamtheit aller Tätigkeiten und Aufgaben, die mit dem Vermeiden, Verringern, Verwerten und Beseitigen von Abfällen zusammenhängen, bezeichnet. Gleichzeitig ist die Abfallwirtschaft ein Wirtschaftszweig.
 • Per gestione dei rifiuti si intende l'insieme delle politiche, procedure o metodologie volte a gestire l'intero processo dei rifiuti, dalla loro produzione fino alla loro destinazione finale coinvolgendo quindi la fase di raccolta, trasporto, trattamento (riciclaggio o smaltimento) fino al riutilizzo dei materiali di scarto, solitamente prodotti dall'attività umana, nel tentativo di ridurre i loro effetti sulla salute umana e l'impatto sull'ambiente.Un interesse particolare negli ultimi decenni riguarda la riduzione degli effetti dei rifiuti sulla natura e sull'ambiente, la possibilità di risparmiare e recuperare risorse naturali da essi e la riduzione della produzione di rifiuti stessi.
 • A Gestão Integrada de Resíduos Sólidos é um conjunto de metodologias com vista a redução não só da produção e eliminação de resíduos, como do melhor acompanhamento durante todo o seu ciclo produtivo.Tem como finalidade reduzir a produção de resíduos na origem, gerir a produção dos mesmos no sentido de atingir um equilíbrio entre a necessidade de produção de resíduos, e o seu Impacto ambiental. É uma gestão transversal a todo o ciclo, o qual analisa de maneira Holística.
 • Atık yönetimi, herhangi bir ürünün tasarım aşamasından başlayarak; üretim, tüketim, atık oluşumu, atığın geri dönüştürülmesi ve/veya bertarafını kapsayan bir disiplindir.Atık YönetimiAtığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri işlemleri içeren bir yönetim biçimidir.
 • Управление на отпадъците (Waste Management) е събирането, транспортирането, преработката или изхвърлянето, управлението и контролът на отпадъчните материали. Терминът обикновено се отнася до материали, произведени от човешка дейност, като процесът общо взето се извършва, за да намали въздействието им върху здравето, околната среда или естетиката.
 • Gospodarowanie odpadami – działania polegające na zbieraniu, transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu odpadów, jak również nadzorze nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.Zasady gospodarowania odpadami: należy zapobiegać powstawaniu odpadów, ograniczać ilość odpadów, ograniczać negatywne oddziaływanie odpadów na środowisko, zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, zapewnić zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których nie udało się poddać odzyskowi.Odnośnie problematyki odpadów Unia Europejska 15 lipca 1975 roku ustaliła podstawowe kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami (dyrektywa 75/442/EWG kilkakrotnie nowelizowana).
 • Waste management is the "generation, prevention, characterization, monitoring, treatment, handling, reuse and residual disposition of solid wastes". There are various types of solid waste including municipal (residential, institutional, commercial), agricultural, and special (health care, household hazardous wastes, sewage sludge).
 • Hondakinen kudeaketa hondakinak eta zaborra bildu, garraiatu, birziklatu eta uztea helburu dituzten jarduera eta prozesu guztien multzoa da, bereziki herritarren bizi kalitatea zaindu eta hobetzu eta hondakin horiek ingurumenean duten eragina kontrolatu eta murriztu aldera.
 • Třídění odpadu je sběr jednotlivých druhů odpadů (papír, sklo, plasty, bioodpad…) odděleně od ostatních. Tím se tedy rozumí správně roztříděný komunální odpad podle své materiální podstaty, který lze posléze opětovně recyklovat a znovu začlenit do výroby.
 • Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan , pendaurulangan, atau pembuangan dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau keindahan. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam.
rdfs:label
 • Gestion des déchets
 • Abfallwirtschaft
 • Atık yönetimi
 • Gestione dei rifiuti
 • Gestió de residus
 • Gestión de residuos
 • Gestão integrada de resíduos sólidos
 • Gospodarowanie odpadami
 • Hondakinen kudeaketa
 • Hulladékgazdálkodás
 • Pengelolaan sampah
 • Třídění odpadu
 • Waste management
 • Система управления отходами
 • Управление на отпадъците
 • 循環型社会
 • 폐기물 관리
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:industry of
is dbpedia-owl:product of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:particularités of
is prop-fr:secteursD'activités of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of