Le gaz parfait est un modèle thermodynamique décrivant le comportement des gaz réels à basse pression.Ce modèle a été développé du milieu du XVIIe siècle au milieu du XVIIIe siècle et formalisé au XIXe siècle.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le gaz parfait est un modèle thermodynamique décrivant le comportement des gaz réels à basse pression.Ce modèle a été développé du milieu du XVIIe siècle au milieu du XVIIIe siècle et formalisé au XIXe siècle. Il est fondé sur l'observation expérimentale que tous les gaz tendent vers ce comportement à pression suffisamment basse, quelle que soit la nature chimique du gaz, ce qu'exprime la loi d'Avogadro, énoncée en 1811 : la relation entre la pression, le volume et la température est, dans ces conditions, indépendante de la nature du gaz. Cette propriété s'explique par le fait que lorsque la pression est faible, les molécules de gaz sont suffisamment éloignées les unes des autres pour que l'on puisse négliger les interactions électrostatiques qui dépendent, elles, de la nature du gaz (molécules plus ou moins polaires). De nombreux gaz réels vérifient avec une excellente approximation le modèle du gaz parfait dans les conditions normales. C'est le cas des gaz principaux de l'air, le diazote et le dioxygène.
 • Az ideális gáz a fizikában használt absztrakció, a gázok olyan egyszerűsített modelljét írja le, amelynek termodinamikai viselkedése egyszerű matematikai eszközökkel írható le. A reális gázok többé vagy kevésbé közelítik meg az ideális állapotot (legideálisabb gáz jelenlegi tudásunk szerint a hélium). Az ideális gázokat a fizikai kémiában célszerűbb tökéletes gáznak nevezni, mivel az ideális jelzőt az elegyek jellemzésére használják.Az ideális gázok részecskéi folytonos, zegzugos mozgást végeznek, közben ütköznek egymással, és az edény falával is (ezek tökéletesen rugalmas ütközések, tehát nem vész el energia az ütközéseknél -természetesen ilyen sem fordul elő a valóságban-), innen származik az "ideális" gázok nyomása.
 • İdeal gaz, moleküllerin özhacimlerinin moleküllerin serbestçe dolaştıkları tüm hacime oranı çok küçük olan (yani tüm hacim yanında ihmal edilebilecek kadar küçük kalan), moleküllerinin arasında çekme ve itme kuvvetleri bulunmayan,molekülleri arası çarpışmaların esnek olduğu(enerji kaybı olmayan çarpışma)gaz modelidir.Gerçek durum ele alındığında, hiçbir gaz ideal değildir. Fakat çoğu gaz düşük basınç ve yüksek sıcaklıklarda ideal gaz modeline uyarlar.İdeal gaz tanımı ve kabulü gazlarla ilgili temel denklemleri oluşturabilmek ve matematiksel formülasyona gidebilmek için yapılmıştır.
 • Идеальный газ — математическая модель газа, в которой предполагается, что: 1) потенциальной энергией взаимодействия молекул можно пренебречь по сравнению с их кинетической энергией; 2) суммарный объём молекул газа пренебрежимо мал; 3) между молекулами не действуют силы притяжения или отталкивания, соударения частиц между собой и со стенками сосуда абсолютно упруги; 4) время взаимодействия между молекулами пренебрежимо мало по сравнению со средним временем между столкновениями. В расширенной модели идеального газа частицы, из которого он состоит, имеют форму упругих сфер или эллипсоидов, что позволяет учитывать энергию не только поступательного, но и вращательно-колебательного движения, а также не только центральные, но и нецентральные столкновения частиц.Модель широко применяется для решения задач термодинамики газов и задач аэрогазодинамики. Например, воздух при атмосферном давлении и комнатной температуре с большой точностью описывается данной моделью. В случае экстремальных температур или давлений требуется применение более точной модели, например модели газа Ван-дер-Ваальса, в котором учитывается притяжение между молекулами.Различают классический идеальный газ (его свойства выводятся из законов классической механики и описываются статистикой Больцмана) и квантовый идеальный газ (свойства определяются законами квантовой механики, описываются статистиками Ферми — Дирака или Бозе — Эйнштейна).
 • Als ideales Gas bezeichnet man in der Physik und Physikalischen Chemie eine bestimmte idealisierte Modellvorstellung eines realen Gases. Darin geht man von einer Vielzahl von Teilchen in ungeordneter Bewegung aus und zieht als Wechselwirkungen der Teilchen nur Stöße untereinander und mit den Wänden in Betracht. Obwohl dieses Modell eine starke Vereinfachung darstellt, lassen sich mit ihm viele thermodynamische Prozesse von Gasen verstehen und mathematisch beschreiben.In der Quantenmechanik unterscheidet man das ideale Bosegas und das ideale Fermigas.
 • 理想気体(りそうきたい、英語: ideal gas)または完全気体(かんぜんきたい、perfect gas)は、気体分子(原子)自身の体積、分子間力などの相互作用をともに 0 と考えた場合の仮想的な気体である。実際にはどんな気体分子にも体積があり、分子間力も働いているので理想気体とは若干異なる性質を持つ。そのような理想気体でない気体を実在気体という。実在気体も、低圧で高温の状態では理想気体に近い振る舞いをする。標準状態では多くの実在気体を理想気体とみなしてよいことが多い。
 • 이상기체(理想氣體, ideal gas)는 탄성 충돌 밖에 다른 상호작용을 하지 않는 점입자로 이루어진 기체 모형이다. 일상적인 온도와 압력에서 많은 실제 기체들은 이상 기체로 근사할 수 있다.이상 기체는 그 입자 통계에 따라 세 가지가 있다. 고전적 이상기체는 맥스웰-볼츠만 통계를 따르는 고전적 입자들로 이루어져 있다. 보스 기체는 양자역학적으로 보손인 입자들로 이루어져 있으며, 보스-아인슈타인 통계를 따른다. 페르미 기체는 양자역학적으로 페르미온인 입자들로 이루어져 있으며, 페르미-디랙 통계를 따른다.끊임없이 불규칙한 직선 운동을 한다. 따라서 운동 에너지 손실 없이 운동 에너지가 보존된다(운동에너지는 절대 온도에 비례). 위치 에너지, 인력, 반발력, 기체 분자 자체의 부피는 무시한다.
 • Ideální (dokonalý) plyn je plyn, který má na rozdíl od skutečného plynu tyto ideální vlastnosti: je dokonale stlačitelný a bez vnitřního tření. Částice takového plynu musejí splňovat následující podmínky: rozměry částic jsou zanedbatelné vzhledem ke vzdálenostem mezi nimi (částice ideálního plynu lze tedy považovat za hmotné body), kromě srážek na sebe částice jinak nepůsobí, celková kinetická energie částic se při vzájemných srážkách nemění, tzn. srážky částic jsou dokonale pružné.Důsledkem těchto podmínek je dokonalá stlačitelnost a dokonalá tekutost ideálního plynu.
 • Gaz doskonały – zwany gazem idealnym jest to abstrakcyjny, matematyczny model gazu, spełniający następujące warunki: brak oddziaływań międzycząsteczkowych z wyjątkiem odpychania w momencie zderzeń cząsteczek objętość cząsteczek jest znikoma w stosunku do objętości gazu zderzenia cząsteczek są doskonale sprężyste cząsteczki znajdują się w ciągłym chaotycznym ruchuZałożenia te wyjaśniły podstawowe właściwości gazów. Po odkryciu własności cząstek w mechanice kwantowej, zastosowano te założenia też do cząstek kwantowych. Powyższe założenia prowadzą do następujących modeli: Klasyczny gaz doskonały, Gaz Fermiego, będący zastosowaniem modelu do fermionów, np. elektronów w metalu Gaz bozonów, będący zastosowaniem modelu do bozonów, np. fotonów.
 • Идеален газ е теоретичен модел на газ, в който се пренебрегват силите на взаимодействие между частиците, от които е изграден (атоми, молекули), а самите частици се разглеждат като материални точки. Този модел добре описва свойствата на реалните газове, освен при екстремални налягания и/или температури. Например, при стайна температура и налягане идеалният газ е добро приближение за реалните газове.Физиците използват този модел, тъй като той улеснява изчисленията.
 • An ideal gas is a theoretical gas composed of a set of randomly moving, non-interacting point particles. The ideal gas concept is useful because it obeys the ideal gas law, a simplified equation of state, and is amenable to analysis under statistical mechanics. One mole of an ideal gas has a volume of 22.41 L at STP.At normal conditions such as standard temperature and pressure, most real gases behave qualitatively like an ideal gas. Many gases such as nitrogen, oxygen, hydrogen, noble gases, and some heavier gases like carbon dioxide can be treated like ideal gases within reasonable tolerances. Generally, a gas behaves more like an ideal gas at higher temperature and lower pressure, as the work which is against intermolecular forces becomes less significant compared with the particles' kinetic energy, and the size of the molecules becomes less significant compared to the empty space between them.The ideal gas model tends to fail at lower temperatures or higher pressures, when intermolecular forces and molecular size become important. It also fails for most heavy gases, such as many refrigerants, and for gases with strong intermolecular forces, notably water vapor. At low pressures, the volume of a real gas is often considerably greater than that of an ideal gas. At low temperatures, the pressure of a real gas is often considerably less than that of an ideal gas. At some point of low temperature and high pressure, real gases undergo a phase transition, such as to a liquid or a solid. The model of an ideal gas, however, does not describe or allow phase transitions. These must be modeled by more complex equations of state.The ideal gas model has been explored in both the Newtonian dynamics (as in "kinetic theory") and in quantum mechanics (as a "gas in a box"). The ideal gas model has also been used to model the behavior of electrons in a metal (in the Drude model and the free electron model), and it is one of the most important models in statistical mechanics.
 • Um gás ideal ou perfeito é um modelo idealizado, para o comportamento de um gás. É um gás teórico composto de um conjunto de partículas pontuais movendo-se aleatoriamente e não interagindo. O conceito de gás ideal é útil porque obedece a lei dos gases ideais, uma equação de estado simplificada, e é passível de análise pela mecânica estatística.Em condições ambientais normais tais como as temperatura e pressão padrão, a maioria dos gases reais comportam-se qualitativamente como um gás ideal. Geralmente, desvios de um gás ideal tendem a diminuir com mais alta temperatura e menor densidade, como o trabalho realizado por forças intermoleculares tornando-se menos significativas comparadas com a energia cinética das partículas, e o tamanho das moléculas torna-se menos significativo comparado ao espaço vazio entre elas.O modelo dos gás ideal tende a falhar em mais baixas temperaturas ou mais altas pressões, quando forças intermoleculares e o tamanho molecular tornam-se importantes. Em algum ponto de baixa temperatura e alta pressão, gases reais atravessam uma transição de fase, tais como um líquido ou um sólido. O modelo de um gás ideal, entretanto, não descreve ou permite transições de fases. Estes devem ser modelados por equações de estado mais complexas.O modelo do gás ideal tem sido explorado tanto na dinâmica Newtoniana (como na "teoria cinética") e em mecânica quântica (como um "gás em uma caixa"). O modelo de gás ideal tem sido também usado para modelar o comportamento de elétrons em um metal (no modelo de Drude e no modelo do elétron livre), e é um dos mais importantes modelos em mecânica estatística.
 • Un gas ideal és aquell gas hipotètic format per partícules puntuals, sense atracció ni repulsió entre elles i els xocs d'aquestes són perfectament elàstics. Els gasos ideals compleixen la llei dels gasos ideals.Els gasos reals que més s'acosten a un comportament de gas ideal són els gasos monoatòmics en condicions de baixa pressió i alta temperatura. En condicions normals de pressió i temperatura la majoria dels gasos reals poden ser tractats qualitativament com un gas ideal. Diversos gasos com l'aire, el nitrogen, l'oxigen, l'hidrogen i el gasos nobles a més d'alguns gasos més pesats com el diòxid de carboni es poden aproximar com a gasos ideals amb un marge d'error tolerable.Tot i que els gasos ideals són hipotètics, experimentalment s'aplica la llei dels gasos ideals per estudiar els gasos reals, ja que les diferències teòriques i experimentals són menyspreables. Tot i així, en alguns casos l'equació dels gasos ideals no és aplicable, ja que la mida de les molècules i la interacció entre elles presenta error entre la teoria i l'aplicació real.
 • Un gas ideal es un gas teórico compuesto de un conjunto de partículas puntuales con desplazamiento aleatorio que no interactúan entre sí. El concepto de gas ideal es útil porque el mismo se comporta según la ley de los gases ideales, una ecuación de estado simplificada, y que puede ser analizada mediante la mecánica estadística.En condiciones normales tales como condiciones normales de presión y temperatura, la mayoría de los gases reales se comporta en forma cualitativa como un gas ideal. Muchos gases tales como el nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, gases nobles, y algunos gases pesados tales como el dióxido de carbono pueden ser tratados como gases ideales dentro de una tolerancia razonable. Generalmente, el apartamiento de las condiciones de gas ideal tiende a ser menor a mayores temperaturas y a menor densidad (o sea a menor presión), ya que el trabajo realizado por las fuerzas intermoleculares es menos importante comparado con energía cinética de las partículas, y el tamaño de las moléculas es menos importante comparado con el espacio vacío entre ellas.El modelo de gas ideal tiende a fallar a temperaturas menores o a presiones elevadas, cuando las fuerzas intermoleculares y el tamaño intermolecular es importante. También por lo general, el modelo de gas ideal no es apropiado para la mayoría de los gases pesados, tales como vapor de agua o muchos fluidos refrigerantes. A ciertas temperaturas bajas y a alta presión, los gases reales sufren una transición de fase, tales como a un líquido o a un sólido. El modelo de un gas ideal, sin embargo, no describe o permite las transiciones de fase. Estos fenómenos deben ser modelados por ecuaciones de estado más complejas.El modelo de gas ideal ha sido investigado tanto en el ámbito de la dinámica newtoniana (como por ejemplo en "teoría cinética") y en mecánica cuántica (como "partícula en una caja"). El modelo de gas ideal también ha sido utilizado para modelar el comportamiento de electrones dentro de un metal (en el Modelo de Drude y en el modelo de electrón libre), y es uno de los modelos más importantes utilizados en la mecánica estadística.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 19306 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 30881 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 116 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110887794 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:align
 • left
prop-fr:contenu
 • On cherche à calculer le nombre de micro-états correspondants à une énergie comprise entre et , pour cela on commence par déterminer le nombre de micro-états correspondants à une énergie inférieure à . Ce nombre est égal au volume de l'espace des phases correspondant, divisé par une cellule élémentaire permettant de dénombrer ces micro-états classiques , et divisé par le nombre de permutations de ces N particules, N!, ce qui permet de rendre compte de leur indiscernabilité : On a d'abord d'où Par hypothèse, il n'y a pas d'interactions entre les particules du gaz, donc l'énergie est égale à l'énergie cinétique totale . E étant majorée par , l'ensemble des impulsions décrit une boule de rayon et de centre l'origine dans l'espace des impulsions, qui est de dimension 3N. Or le volume d'une boule de rayon R dans un tel espace est de la forme . On a donc : D'où : Avec La densité de micro-états à l'énergie est donc On a donc le nombre de micro-états cherché :
prop-fr:titre
 • Démonstration
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikiversity
 • Théorie cinétique des gaz/Gaz parfait
prop-fr:wikiversityTitre
 • La théorie cinétique des gaz : gaz parfait
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le gaz parfait est un modèle thermodynamique décrivant le comportement des gaz réels à basse pression.Ce modèle a été développé du milieu du XVIIe siècle au milieu du XVIIIe siècle et formalisé au XIXe siècle.
 • 理想気体(りそうきたい、英語: ideal gas)または完全気体(かんぜんきたい、perfect gas)は、気体分子(原子)自身の体積、分子間力などの相互作用をともに 0 と考えた場合の仮想的な気体である。実際にはどんな気体分子にも体積があり、分子間力も働いているので理想気体とは若干異なる性質を持つ。そのような理想気体でない気体を実在気体という。実在気体も、低圧で高温の状態では理想気体に近い振る舞いをする。標準状態では多くの実在気体を理想気体とみなしてよいことが多い。
 • 이상기체(理想氣體, ideal gas)는 탄성 충돌 밖에 다른 상호작용을 하지 않는 점입자로 이루어진 기체 모형이다. 일상적인 온도와 압력에서 많은 실제 기체들은 이상 기체로 근사할 수 있다.이상 기체는 그 입자 통계에 따라 세 가지가 있다. 고전적 이상기체는 맥스웰-볼츠만 통계를 따르는 고전적 입자들로 이루어져 있다. 보스 기체는 양자역학적으로 보손인 입자들로 이루어져 있으며, 보스-아인슈타인 통계를 따른다. 페르미 기체는 양자역학적으로 페르미온인 입자들로 이루어져 있으며, 페르미-디랙 통계를 따른다.끊임없이 불규칙한 직선 운동을 한다. 따라서 운동 에너지 손실 없이 운동 에너지가 보존된다(운동에너지는 절대 온도에 비례). 위치 에너지, 인력, 반발력, 기체 분자 자체의 부피는 무시한다.
 • Идеален газ е теоретичен модел на газ, в който се пренебрегват силите на взаимодействие между частиците, от които е изграден (атоми, молекули), а самите частици се разглеждат като материални точки. Този модел добре описва свойствата на реалните газове, освен при екстремални налягания и/или температури. Например, при стайна температура и налягане идеалният газ е добро приближение за реалните газове.Физиците използват този модел, тъй като той улеснява изчисленията.
 • An ideal gas is a theoretical gas composed of a set of randomly moving, non-interacting point particles. The ideal gas concept is useful because it obeys the ideal gas law, a simplified equation of state, and is amenable to analysis under statistical mechanics. One mole of an ideal gas has a volume of 22.41 L at STP.At normal conditions such as standard temperature and pressure, most real gases behave qualitatively like an ideal gas.
 • Gaz doskonały – zwany gazem idealnym jest to abstrakcyjny, matematyczny model gazu, spełniający następujące warunki: brak oddziaływań międzycząsteczkowych z wyjątkiem odpychania w momencie zderzeń cząsteczek objętość cząsteczek jest znikoma w stosunku do objętości gazu zderzenia cząsteczek są doskonale sprężyste cząsteczki znajdują się w ciągłym chaotycznym ruchuZałożenia te wyjaśniły podstawowe właściwości gazów.
 • İdeal gaz, moleküllerin özhacimlerinin moleküllerin serbestçe dolaştıkları tüm hacime oranı çok küçük olan (yani tüm hacim yanında ihmal edilebilecek kadar küçük kalan), moleküllerinin arasında çekme ve itme kuvvetleri bulunmayan,molekülleri arası çarpışmaların esnek olduğu(enerji kaybı olmayan çarpışma)gaz modelidir.Gerçek durum ele alındığında, hiçbir gaz ideal değildir.
 • Az ideális gáz a fizikában használt absztrakció, a gázok olyan egyszerűsített modelljét írja le, amelynek termodinamikai viselkedése egyszerű matematikai eszközökkel írható le. A reális gázok többé vagy kevésbé közelítik meg az ideális állapotot (legideálisabb gáz jelenlegi tudásunk szerint a hélium).
 • Un gas ideal és aquell gas hipotètic format per partícules puntuals, sense atracció ni repulsió entre elles i els xocs d'aquestes són perfectament elàstics. Els gasos ideals compleixen la llei dels gasos ideals.Els gasos reals que més s'acosten a un comportament de gas ideal són els gasos monoatòmics en condicions de baixa pressió i alta temperatura. En condicions normals de pressió i temperatura la majoria dels gasos reals poden ser tractats qualitativament com un gas ideal.
 • Ideální (dokonalý) plyn je plyn, který má na rozdíl od skutečného plynu tyto ideální vlastnosti: je dokonale stlačitelný a bez vnitřního tření. Částice takového plynu musejí splňovat následující podmínky: rozměry částic jsou zanedbatelné vzhledem ke vzdálenostem mezi nimi (částice ideálního plynu lze tedy považovat za hmotné body), kromě srážek na sebe částice jinak nepůsobí, celková kinetická energie částic se při vzájemných srážkách nemění, tzn.
 • Un gas ideal es un gas teórico compuesto de un conjunto de partículas puntuales con desplazamiento aleatorio que no interactúan entre sí. El concepto de gas ideal es útil porque el mismo se comporta según la ley de los gases ideales, una ecuación de estado simplificada, y que puede ser analizada mediante la mecánica estadística.En condiciones normales tales como condiciones normales de presión y temperatura, la mayoría de los gases reales se comporta en forma cualitativa como un gas ideal.
 • Um gás ideal ou perfeito é um modelo idealizado, para o comportamento de um gás. É um gás teórico composto de um conjunto de partículas pontuais movendo-se aleatoriamente e não interagindo. O conceito de gás ideal é útil porque obedece a lei dos gases ideais, uma equação de estado simplificada, e é passível de análise pela mecânica estatística.Em condições ambientais normais tais como as temperatura e pressão padrão, a maioria dos gases reais comportam-se qualitativamente como um gás ideal.
 • Идеальный газ — математическая модель газа, в которой предполагается, что: 1) потенциальной энергией взаимодействия молекул можно пренебречь по сравнению с их кинетической энергией; 2) суммарный объём молекул газа пренебрежимо мал; 3) между молекулами не действуют силы притяжения или отталкивания, соударения частиц между собой и со стенками сосуда абсолютно упруги; 4) время взаимодействия между молекулами пренебрежимо мало по сравнению со средним временем между столкновениями.
 • Als ideales Gas bezeichnet man in der Physik und Physikalischen Chemie eine bestimmte idealisierte Modellvorstellung eines realen Gases. Darin geht man von einer Vielzahl von Teilchen in ungeordneter Bewegung aus und zieht als Wechselwirkungen der Teilchen nur Stöße untereinander und mit den Wänden in Betracht.
rdfs:label
 • Gaz parfait
 • Gas ideal
 • Gas ideal
 • Gas ideal
 • Gas ideale
 • Gaz doskonały
 • Gás ideal
 • Ideaal gas
 • Ideal gas
 • Ideales Gas
 • Ideális gáz
 • Ideální plyn
 • İdeal gaz
 • Идеален газ
 • Идеальный газ
 • 理想気体
 • 이상기체
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of