Le gaz de pétrole liquéfié, abrégé en GPL (appellation utilisée en France) ou LPG (dans les autres pays francophones, tels que la Belgique et le Luxembourg) est un mélange d'hydrocarbures légers, stocké à l'état liquide et issu du raffinage du pétrole pour 40 % et de traitement du gaz naturel pour 60 %.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le gaz de pétrole liquéfié, abrégé en GPL (appellation utilisée en France) ou LPG (dans les autres pays francophones, tels que la Belgique et le Luxembourg) est un mélange d'hydrocarbures légers, stocké à l'état liquide et issu du raffinage du pétrole pour 40 % et de traitement du gaz naturel pour 60 %. Les hydrocarbures constituant le GPL, dans son appellation officielle, sont essentiellement le propane et le butane ; le mélange peut contenir jusqu'à 0,5 % d'autres hydrocarbures légers tels que le butadiène.
 • Пропан-бутан - популярното название на пропан-бутана е LPG (на английски: Liquefied Petroleum Gas)Представлява смес от летливи въглеводороди, газовете пропан C3H8 и бутан C4H10.Втечнява се при налягане 8 атмосфери /при температура 20-25С°/.Намира широко промишлено и битово приложение като гориво.Получава се при преработка на нефта.Втечнен въглеводороден газ (пропан-бутан, GPL, LP газ, газ пропан-бутан газ, или течен газ пропан) е запалима смес от въглеводородни газове, използвани като гориво в отоплителните уреди и превозни средства. Той все повече се използва като пълнител за спрейове, дезодоранти и др. и като хладилен агент, който замества хлорфлуорвъглеводородите (фреоните) и не вреди на озоновия слой.Сортовете на LPG, които се продават може да съдържат само пропан ( C 3 H 8) , само бутан ( C 4 H 10), но най-често са смес от пропан и бутан, в зависимост от сезона. Пропен и бутени обикновено също присъстват в малки концентрация. Пропан-бутана няма мирис. Като ароматизатор се използва наример етилмеркаптан, така че течовете могат да бъдат открити лесно. LPG се получава при рафинирането на нефта или природния газ. За първи път е произведен през 1910 г. от д-р Валтер Снелинг а първите търговски продукти съдържащи пропан-бутан се появили през 1912 година . Пропан-бутана осигурява около 3% от консумираната в днешно време енергия, той изгаря без сажди и има ниски серни емисии, затова не води до замърсяване на земята или водата. LPG има топлина на изгаряне около 46,1 MJ / кг в сравнение с 42,5 MJ / кг за дизел и 43,5 MJ / кг за бензин. Въпреки това, неговата енергийна плътност на единица обем от 26 MJ / л е по-ниска отколкото на бензина или дизела.LPG е газообразен при нормални температури и атмосферно налягане, а се доставя втечнен под налягане в стоманени бутилки. Те обикновено са пълни между 80% и 85% от капацитета си, за да се даде възможност за топлинно разширение на съдържащата се течност. Съотношението между обемите на изпарения газ и втечнения газ варира в зависимост от състава, налягането и температурата, но обикновено е около 250:1. Налягането, при което LPG се втечнява, (налягане на наситените пари) , също варира в зависимост от състава и температурата, като е около 220 килопаскала (2.2 бара) за чист бутан при 20 ° C (68 ° F) , и около 2.2 мегапаскала (22 бара) за чист пропан при 55 ° C (131 ° F). LPG е по-тежък от въздуха, затова се събира по подовете и по-ниски места, като мазета. Това трябва да се има предвид при работа с пропан-бутан.УпотребаГражданско отоплениеLPG представлява алтернатива на отоплението с електричество и отоплението с нафта. LPG е най-често се използва там, където няма достъп до газопроводни мрежи. LPG може да се използва като източник на енергия за технологии за получаване на комбинирана топлинна и електрическа енергия (CHP) . CHP е процесът на генериране както на електрическа енергия така и на полезна топлоенергия от един единствен източник на гориво. Тази технология е позволила на LPG да се използва не само като гориво за отопление и готвене, но също така и за де-централизираното производство на електрическа енергия.Моторно горивоВ някои страни пропан-бутана е бил използван от 1940-те години като алтернатива на бензина в двигателите с вътрешно горене. Предимството му е, че той е нетоксичен, не предизвиква корозия, не изисква тетраетилолово или други добавки и има високо октаново число (102-108, в зависимост от местните спецификации). Той изгаря по-чисто от бензина или дизела и не отделя сажди, както последния.LPG е по-ниска енергийна плътност, отколкото бензина или дизела, така че еквивалентния разход на гориво е по-висок. Много правителства налагат по-ниски данъци върху пропан-бутан, отколкото върху бензин, или дизела, което помага да се увеличи консумация на пропан-бутана за сметката на бензина, или дизела. Въпреки това, в много европейски страни това често е компенсирано от много по-високата годишна такса за движение на колите, използващи пропан-бутан в сравнение с автомобилите, използващи бензин, или дизел. Пропан-бутана е третото най-масово използвано моторно гориво в света. За 2008 оценките са, че над 13 милиона превозни средства в цял свят използват пропан-бутан. Над 20 милиона тона (над 7 млрд. щатски галона) ежегодно се използват като гориво.Не всички видове автомобилни двигатели могат да работят с LPG като гориво. LPG смазва горната част на цилиндрите по-лошо от бензина или дизела, като следствие двигателите с LPG са по-склонни към износване на клапаните, ако не са подходящо модифицирани.Хладилен агентLPG е от важно значение в хладилната техника, на места където няма електрическа мрежа (газово-абсорбционни хладилници) .Сместа от пропан (хладилен агент R-290а ) и изобутан (R-600a) има слаб озоноразрушаващ потенциал и почти не допринася за глобално затопляне, затова може да служи като функционален заместител на R-12 R-22, R -134a , както и други фреони като хладилни агенти в традиционните стационарни хладилни системи и климатициГотвенеСпоред преброяване от 2001 г. в Индия, 17,5% от индийските домакинства или около 33,6 милиона индийски домакинства използват пропан-бутан като гориво за готвене. 76,64% от тези домакинства са от градските части на Индия. 48% от градските индийски домакинства използват пропан бутан, в сравнение с използването на само 5,7% в селските индийски домакинства. LPG се субсидира от правителството. LPG някога е бил популярно гориво за готвене в Хонг Конг. Обаче с продължаващата експанзия на мрежите за природен газ, употребата на LPG намалява до по-малко от 24% от жилищата.LPG е най-използваното гориво за готвене в бразилските градски райони и се използва в почти всички домакинства. Бедните семейства получават безвъзмездни помощи от правителството, които се използват само за закупуването на пропан-бутан.Сигурност на доставкитеБлагодарение на природния газ и нефтопреработвателната промишленост, Европа задоволява сама нуждите си от LPG. Сигурността на доставките в Европа е допълнително гарантирана от: голям брой доставчици, както вътре, така и извън Европа; гъвкава верига за доставки чрез вода, железопътен и автомобилен транспорт с множество маршрути и пунктове за влизане в Европа;Към началото на 2008 г., световните запаси на природен газ, от който се извлича LPG - са били около 6,342.411 трилиона кубически фута. В допълнение към пропан-бутана, получени от крекинга на суров петрол, това е основен енергиен източник, който е почти неизползван. Производството на пропан-бутана продължава да расте със среден годишен темп от 2.2%, което на практика означава, че има няма риск търсенето да превиши предлагането в обозримо бъдеще.Сравнение с природен газПропан-бутана е съставен главно от пропан и бутан, докато природния газ съдържа предимно метан и етан.LPG има по-висока калоричност (94 MJ / m 3 , еквивалентен на 26.1kWh / m³) от природния газ ( метан ) (38 MJ / m 3 , еквивалентен на 10.6 кВтч / м 3 ), което означава, че LPG не може лесно да бъде заменен от природния газ. Въздействие върху околната средаПредлагания в търговската мрежа LPG в момента идва главно от изкопаеми горива. При изгарянето на LPG се отделя въглероден диоксид, който е парников газ, и допринася за глобалното затопляне. LPG обаче отделя по-малко CO2 на единица енергия в сравнение с въглищата или нефта. Той отделя само 81% от въглеродния диоксид за киловатчас, който се отделя при изгарянето на петрола и 70% от този за въглищата. LPG може да се счита, за по-"чист" от течните горива, защото отделя много малко частици (сажди) при изгарянеПожарна опасност и намаляване на рискаТъй като LPG е газообразен при стайна температура и налягане, той трябва да се съхранява в специални съдове под налягане. Съдове с пропан-бутан, които са подложени на огън с достатъчна продължителност и интензивност, могат да експлодират, защото налягането се повишава значиелно. Това обикновено е проблем за големите рафинерии и нефтохимически инсталации, които притежават много големи цистерни. Противопожарните мерки включват разделянето на LPG цистерните от потенциалните източници на пожар. В железопътния транспорт например, LPG цистерните (вагоните) могат да се разпределят така, че другите стоки да са поставени между тях. Това не винаги може да се приложи, но представлява евтино средство за решение на проблема. Новите LPG цистерни биха могли да се проектират под земята, така че само предпазните клапани и арматурите да са над повърхността, за лесна поддръжка.
 • Lpg staat voor Liquefied Petroleum Gas (ook wel liquid propane gas). In België en Nederland wordt hiermee in het algemeen autogas bedoeld.
 • 액화석유가스(液化石油-, Liquefied Petroleum Gas)는 유전에서 원유를 채취하거나 원유 정제시 나오는 탄화수소 가스를 비교적 낮은 압력(6~7kg/cm2)을 가하여 냉각 액화시킨 것으로 기체가 액체로 되면 그 부피가 약 1/250로 줄어들어 저장과 운송에 편리하다. LPG의 주성분은 프로판(C3H8, 비중 1.52. 폭발 범위 2.2~9.5%)과 부탄(C4H10)이며, 소량의 프로필렌(C3H6), 부틸렌(C4H,8) 등의 탄화수소가 단일 물질 또는 혼합물로 구성된 것이다. 발열량은 20.000~30.000Kcal/m³로 다른 연료에 비해 열량이 높고 냄새나 색깔이 없으며, 가정이나 영업 장소에서 사용하는 LPG에는 누설될 때 쉽게 감지하여 사고를 예방할 수 있는 불쾌한 냄새가 나는 메르캅탄류의 화학 물질을 섞어서 공급한다. 한국,중국,일본 등 몇몇 국가에서 자동차 연료로도 쓰인다.
 • LPG (z angličtiny Liquefied Petroleum Gas) neboli zkapalněný ropný plyn je směs uhlovodíkových plynů používaná jako palivo do spalovacích spotřebičů a vozidel. Jde o novodobější označení pro směs topného plynu, známou jako propan-butan. Používá se jako palivo pro vaření, vytápění i osvětlování, dále také jako palivo pro zážehové motory. Běžně se plní do tlakových lahví různých velikostí, které se pak používají jakožto přenosné zásobníky topného plynu v domácnostech a při pobytu v přírodě. Protože narušuje přírodní pryž, musí být všechna těsnění vyrobena ze syntetických látek.
 • Elpiji, pelafalan bahasa Indonesia dari akronim bahasa Inggris; LPG (liquified petroleum gas, harafiah: "gas minyak bumi yang dicairkan"), adalah campuran dari berbagai unsur hidrokarbon yang berasal dari gas alam. Dengan menambah tekanan dan menurunkan suhunya, gas berubah menjadi cair. Komponennya didominasi propana (C3H8) dan butana (C4H10). Elpiji juga mengandung hidrokarbon ringan lain dalam jumlah kecil, misalnya etana (C2H6) dan pentana (C5H12).Dalam kondisi atmosfer, elpiji akan berbentuk gas. Volume elpiji dalam bentuk cair lebih kecil dibandingkan dalam bentuk gas untuk berat yang sama. Karena itu elpiji dipasarkan dalam bentuk cair dalam tabung-tabung logam bertekanan. Untuk memungkinkan terjadinya ekspansi panas (thermal expansion) dari cairan yang dikandungnya, tabung elpiji tidak diisi secara penuh, hanya sekitar 80-85% dari kapasitasnya. Rasio antara volume gas bila menguap dengan gas dalam keadaan cair bervariasi tergantung komposisi, tekanan dan temperatur, tetapi biasaya sekitar 250:1. Tekanan di mana elpiji berbentuk cair, dinamakan tekanan uap-nya, juga bervariasi tergantung komposisi dan temperatur; sebagai contoh, dibutuhkan tekanan sekitar 220 kPa (2.2 bar) bagi butana murni pada 20 °C (68 °F) agar mencair, dan sekitar 2.2 MPa (22 bar) bagi propana murni pada 55 °C (131 °F). Menurut spesifikasinya, elpiji dibagi menjadi tiga jenis yaitu elpiji campuran, elpiji propana dan elpiji butana. Spesifikasi masing-masing elpiji tercantum dalam keputusan Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi Nomor: 25K/36/DDJM/1990. Elpiji yang dipasarkan Pertamina adalah elpiji campuran.
 • Petrolio gas likidotua (PGL) hidrokarburo gasen nahasketa da, egoera likidoan gordea, gehienbat ibilgailu eta berogailuen erregaitzat erabilia. Petrolioaren fintzetik eratorria da %40an eta gas naturalaren tratamendu prozesutik %60an. Ofizialki PGL osatzen duten hidrokarburoak propanoa eta butanoa dira, baina nahasketak %0,5 arte beste hidrokarburo arin izan ditzake, hala nola, butadienoa. PGL erregaia, ibilgailuen erregaia, butano (C4H10) eta propano (C3H8) 50-50 nahasketa da.Lehen, PGL petrolioaren hondakintzat hartzen zen, eta su-dorre tontorretan erretzen zen. Egun distilazioz berreskuratzen da.Jariakin hau, giro tenperaturan lurruntzen da eta ondorioz eztanda motorrerako egokitze bat behar du eta era honetan errendimendu handia eta isurketa maila txiki bat aurkeztuko duelarik. PGL zenbait europar herrialdetan erabiltzen hasi da ibilgailu publikoetan eta gero eta hornidura puntu gehiago sortzen ari dira erregai honentzako, gasolindegietan alegia.
 • Liquefied petroleum gas, also called LPG, GPL, LP Gas, liquid petroleum gas or simply propane or butane, is a flammable mixture of hydrocarbon gases used as a fuel in heating appliances and vehicles.It is increasingly used as an aerosol propellant and a refrigerant, replacing chlorofluorocarbons in an effort to reduce damage to the ozone layer. When specifically used as a vehicle fuel it is often referred to as autogas.Varieties of LPG bought and sold include mixes that are primarily propane (C3H8), primarily butane (C4H10) and, most commonly, mixes including both propane and butane, depending on the season — in winter more propane, in summer more butane. In the United States, primarily only two grades of LPG are sold, commercial propane and HD-5. These specifications are published by the Gas Processors Association (GPA) and the American Society of Testing and Materials (ASTM). Propane/butane blends are also listed in these specifications. Propylene, butylenes and various other hydrocarbons are usually also present in small concentrations. HD-5 limits the amount of propylene that can be placed in LPG, and is utilized as an autogas specification. A powerful odorant, ethanethiol, is added so that leaks can be detected easily. The international standard is EN 589. In the United States, tetrahydrothiophene (thiophane) or amyl mercaptan are also approved odorants, although neither is currently being utilized.LPG is prepared by refining petroleum or "wet" natural gas, and is almost entirely derived from fossil fuel sources, being manufactured during the refining of petroleum (crude oil), or extracted from petroleum or natural gas streams as they emerge from the ground. It was first produced in 1910 by Dr. Walter Snelling, and the first commercial products appeared in 1912. It currently provides about 3% of all energy consumed, and burns relatively cleanly with no soot and very few sulfur emissions. As it is a gas, it does not pose ground or water pollution hazards, but it can cause air pollution. LPG has a typical specific calorific value of 46.1 MJ/kg compared with 42.5 MJ/kg for fuel oil and 43.5 MJ/kg for premium grade petrol (gasoline). However, its energy density per volume unit of 26 MJ/L is lower than either that of petrol or fuel oil, as its relative density is lower (about 0.5—0.58, compared to 0.71—0.77 for gasoline).As its boiling point is below room temperature, LPG will evaporate quickly at normal temperatures and pressures and is usually supplied in pressurised steel vessels. They are typically filled to between 80% and 85% of their capacity to allow for thermal expansion of the contained liquid. The ratio between the volumes of the vaporized gas and the liquefied gas varies depending on composition, pressure, and temperature, but is typically around 250:1. The pressure at which LPG becomes liquid, called its vapour pressure, likewise varies depending on composition and temperature; for example, it is approximately 220 kilopascals (32 psi) for pure butane at 20 °C (68 °F), and approximately 2.2 megapascals (320 psi) for pure propane at 55 °C (131 °F). LPG is heavier than air, unlike natural gas, and thus will flow along floors and tend to settle in low spots, such as basements. There are two main dangers from this. The first is a possible explosion if the mixture of LPG and air is within the explosive limits and there is an ignition source. The second is suffocation due to LPG displacing air, causing a decrease in oxygen concentration. In addition, an odorant is mixed with LPG used for fuel purposes so that leaks can be detected more easily.Large amounts of LPG can be stored in bulk cylinders and can be buried underground.
 • 液化石油ガス(えきかせきゆガス、英: liquefied petroleum gas、LPガス、LPG)は、プロパン・ブタンなどを主成分とし、圧縮することにより常温で容易に液化できるガス燃料(気体状の燃料)の一種である。一般にはプロパンガス(ドイツ語: Propangas)ともよばれる。液化石油ガスの名前から「完全な石油生成物」と誤解されやすいが、天然ガス随伴など石油由来以外のものも世界的に約半分を占める。通常、天然ガスはメタンが主成分だが、次に重いエタンよりプロパンとブタンは重く、これらを多く含むウェットな天然ガスから分離される。あるいは石油の精製過程で分離される。天然ガスに比べ熱量が大きい。LPGは重量あたりの典型的な発熱量は46.1MJ/kgで燃料油42.5MJ/kg、プレミアムガソリン43.5MJ/kgより高い。しかし、体積あたりのエネルギー密度は26MJ/Lで、ガソリンや燃料油のそのどちらよりも低い。
 • Сжи́женные углеводоро́дные га́зы (СУГ) (англ. Liquefied petroleum gas (LPG)) — смесь сжиженных под давлением лёгких углеводородов с температурой кипения от −50 до 0 °C. Предназначены для применения в качестве топлива. Состав может существенно различаться, основные компоненты: пропан, пропилен, изобутан, изобутилен, н-бутан и бутилен.Производится в основном из попутного нефтяного газа. Транспортируется и хранится в баллонах и газгольдерах. Применяется для приготовления пищи, кипячения воды, отопления, используется в зажигалках, в качестве топлива на автотранспорте.
 • El gas licuado del petróleo (GLP) es la mezcla de gases licuados presentes en el gas natural o disueltos en el petróleo. Los componentes del GLP, aunque a temperatura y presión ambientales son gases, son fáciles de licuar, de ahí su nombre. En la práctica, se puede decir que los GLP son una mezcla de propano y butano.El propano y butano están presentes en el petróleo crudo y el gas natural, aunque una parte se obtiene durante el refinado de petróleo, sobre todo como subproducto de la destilación fraccionada catalítica (FCC, por sus siglas en inglés Fluid Catalytic Cracking).
 • Als Flüssiggas werden durch Kühlung und Kompression verflüssigte Gase bezeichnet, die entweder bei Normaldruck aufgrund der Verdampfungsenthalpie bei entsprechender Wärmeisolation kalt und flüssig bleiben (z. B. Sauerstoff- und Stickstofftanks) oder, um flüssig zu bleiben, unter Druck stehen (z. B. Propan/Butan in Feuerzeugen, in Camping-Gasflaschen, in Flüssiggastanks zu Heizzwecken).Im allgemeinen Sprachgebrauch versteht man unter Flüssiggas LPG (Liquefied Petroleum Gas) oder NGL (Natural Gas Liquids), d. h. relativ kurzkettige Kohlenwasserstoffe, wie Ethan, Propan, Butan usw., und deren Gemische, die bei Raumtemperatur unter vergleichsweise geringem Druck flüssig bleiben. Es fällt als Nebenprodukt der Erdölraffinierung und als Begleitgas bei der Förderung von Erdöl und Erdgas an und ist somit ein fossiler Energieträger.Neben Heiz- und Kochzwecken dient es auch als Treibstoff für Fahrzeuge mit Ottomotor. Das Mischgas wird daher auch Autogas oder mitunter auch „Treibgas“ genannt. Tatsächlich findet es auch als echtes Treibgas für Sprühdosen Verwendung; eine speziell aufbereitete Variante dient darüber hinaus als FCKW-freies Kältemittel in Kühlschränken und Klimaanlagen.Flüssiggas ist nicht zu verwechseln mit verflüssigtem Erdgas (LNG von engl. Liquefied Natural Gas) oder komprimiertem Erdgas (CNG von engl. Compressed Natural Gas).Flüssiggas wird anders als Erdgas nicht über Pipelines transportiert, sondern mit großen Seeschiffen, kleinen Binnenschiffen, Bahnkesselwagen und über Straßentankwagen zum Händler oder auch zum Endverbraucher mit seinem Flüssiggastank bzw. der Autogastankstelle. Durch den geringen Druck von Propan und Butan wird dieser flexible Transport von Flüssiggas möglich.
 • Un gas liquat del petroli o GLP és un gas dissolt al petroli que podem obtenir evaporant el petroli cru i condensant aquests gasos. S'obtenen principalment a les torres de destil·lació de les refineries de petroli, o també per mitjà del craqueig d'altres substàncies (hidrocarburs més pesants) obtinguts igualment a la destil·lació. Els més habituals són el propà i el butà, que s'usen com a combustibles fòssils.Els components del GLP, encara que a temperatura i pressió ambientals són gasos, són relativament fàcils de condensar. El propà i butà estan presents en el petroli cru i en el gas natural, encara que una part s'obté durant el refinament del petroli, sobretot com a producte de la destil·lació fraccionada catalítica ( FCC , per les sigles en anglès Fluid Catalytic Cracking ).
 • Il gas di petrolio liquefatto, comunemente ma erroneamente indicato anche come gas propano liquido (essendo il propano il suo principale, ma non unico, componente), in sigla GPL, è una miscela di idrocarburi alcani a basso peso molecolare. Il GPL è trasportato con autocisterna su strada, ferrocisterna su ferrovia, e gasiera via mare.La miscela è composta principalmente da propano e butano, con occasionale presenza di piccole quantità di etano o di idrocarburi non saturi, come, ad esempio, etilene e butilene.
 • LPG (skrót od ang. Liquefied Petroleum Gas) (znany jako propan butan), gazol – mieszanina propanu i butanu.Używany jako gaz, ale przechowywany w pojemnikach pod ciśnieniem jest cieczą. Należy do najbardziej wszechstronnych źródeł energii. Stosowany jest głównie jako: paliwo do zasilania różnego rodzaju urządzeń grzewczych np. (promienników gazowych, nagrzewnic), źródło zasilania domowych kuchenek gazowych, grilli gazowych, kuchenek turystycznych, taboretów gastronomicznych, paliwo silnikowe – autogaz, paliwo stosowane w czasie wykonywania prac dekarskich, instalacyjnych, obróbki i cięcia metali, paliwo w systemach kogeneracji i mikrokogeneracji, paliwo w przemysłowych procesach produkcyjnych – np. w fabrykach ceramiki, cegielniach, gaz nośny do kosmetyków w aerozolu.LPG uzyskiwany jest jako produkt uboczny przy rafinacji ropy naftowej. Niewielkie jego ilości otrzymuje się także ze złóż gazu ziemnego, zwykle na początku uruchamiania nowego odwiertu. W skali światowej szacuje się, że prawie 60% globalnej produkcji LPG pochodzi z wydobycia naturalnego, zaś pozostała część z procesów rafineryjnych. Niezależnie od źródła pochodzenia, wymagania co do właściwości LPG są określane jednolicie. Aktualnie w polskim systemie normatywnym funkcjonują dwie normy charakteryzujące właściwości fizykochemiczne LPG w zależności od jego zastosowania, tj.: PN-C-96008 „Przetwory naftowe. Gazy węglowodorowe. Gazy skroplone C3-C4” – normę tę stosuje się do gazów skroplonych C3–C4 stosowanych jako podstawowy surowiec do dalszej przeróbki chemicznej, również jako gaz opałowy dla gospodarstw domowych, przemysłu i turystyki, PN-EN 589 „Paliwa do pojazdów samochodowych. LPG. Wymagania i metody badań” – w normie tej podano wymagania i metody badań paliwa silnikowego LPG (skroplonego gazu węglowodorowego) będącego w sprzedaży i dystrybucji, dotyczy to LPG używanego w samochodach z silnikami dostosowanymi do tego paliwa.LPG w temperaturze pokojowej przy normalnym ciśnieniu ma postać gazu. Ulega on skropleniu w temperaturze pokojowej gdy ciśnienie wynosi od 2.2 do 4 atm. Do butli jest pompowany przy ciśnieniu rzędu 6 atm. Butle, w których się go przechowuje i transportuje, napełnia się zwykle do 80% lub 85% objętości, aby uniknąć rozerwania butli przez rozszerzającą się przy zmianie temperatury ciecz.LPG został otrzymany po raz pierwszy w 1910 r. przez doktora Waltera Snellinga. W handlu pojawił się po raz pierwszy w roku 1912 – sprzedawany był jako wygodne i bezpieczne paliwo do przenośnych kuchenek gazowych.
 • LPG, yani Sıvılaştırılmış Petrol Gazı, ham petrolün rafinerilerde damıtılması esnasında veya petrol yataklarının üzerinde bulunan doğal gazın ayrıştırılması ile elde edilen ve basınç altında sıvılaştırılan, renksiz, kokusuz, havadan ağır ve yanıcı bir gazdır.Bir sızıntı durumunda, gaz kaçağının hemen anlaşılması amacıyla rafineriler tarafından özellikle kokulandırılmıştır. Ülkemizde kullanılan mix LPG'nin bileşimi genelde %70 bütan, %30 propan'dır. Bir litre LPG gazlaştığında, normal şartlarda yaklaşık 250 litre gaz hacmine ulaşır. LPG doğal gazın aksine havadan ağır olduğundan sızıntı durumunda birikerek çöker.
 • O gás de petróleo liquefeito (GPL), também chamado de gás liquefeito de petróleo (GLP), é uma mistura de gases de hidrocarbonetos utilizado como combustível em aplicações de aquecimento (como em fogões) e veículos.O GPL é a mistura de gases condensáveis presentes no gás natural ou dissolvidos no petróleo. Os componentes do GPL, embora à temperatura e pressão ambientais sejam gases, são fáceis de condensar. Na prática, pode-se dizer que o GPL é uma mistura dos gases propano e butano.O propano e o butano estão presentes no petróleo (crude, bruto) e no gás natural, embora uma parte se obtenha durante a refinação de petróleo, sobretudo como subproduto do processo de craqueamento catalítico (FCC, da sigla em inglês Fluid Catalytic Cracking).
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 33642 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 18930 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 86 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110003849 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le gaz de pétrole liquéfié, abrégé en GPL (appellation utilisée en France) ou LPG (dans les autres pays francophones, tels que la Belgique et le Luxembourg) est un mélange d'hydrocarbures légers, stocké à l'état liquide et issu du raffinage du pétrole pour 40 % et de traitement du gaz naturel pour 60 %.
 • Lpg staat voor Liquefied Petroleum Gas (ook wel liquid propane gas). In België en Nederland wordt hiermee in het algemeen autogas bedoeld.
 • 액화석유가스(液化石油-, Liquefied Petroleum Gas)는 유전에서 원유를 채취하거나 원유 정제시 나오는 탄화수소 가스를 비교적 낮은 압력(6~7kg/cm2)을 가하여 냉각 액화시킨 것으로 기체가 액체로 되면 그 부피가 약 1/250로 줄어들어 저장과 운송에 편리하다. LPG의 주성분은 프로판(C3H8, 비중 1.52. 폭발 범위 2.2~9.5%)과 부탄(C4H10)이며, 소량의 프로필렌(C3H6), 부틸렌(C4H,8) 등의 탄화수소가 단일 물질 또는 혼합물로 구성된 것이다. 발열량은 20.000~30.000Kcal/m³로 다른 연료에 비해 열량이 높고 냄새나 색깔이 없으며, 가정이나 영업 장소에서 사용하는 LPG에는 누설될 때 쉽게 감지하여 사고를 예방할 수 있는 불쾌한 냄새가 나는 메르캅탄류의 화학 물질을 섞어서 공급한다. 한국,중국,일본 등 몇몇 국가에서 자동차 연료로도 쓰인다.
 • 液化石油ガス(えきかせきゆガス、英: liquefied petroleum gas、LPガス、LPG)は、プロパン・ブタンなどを主成分とし、圧縮することにより常温で容易に液化できるガス燃料(気体状の燃料)の一種である。一般にはプロパンガス(ドイツ語: Propangas)ともよばれる。液化石油ガスの名前から「完全な石油生成物」と誤解されやすいが、天然ガス随伴など石油由来以外のものも世界的に約半分を占める。通常、天然ガスはメタンが主成分だが、次に重いエタンよりプロパンとブタンは重く、これらを多く含むウェットな天然ガスから分離される。あるいは石油の精製過程で分離される。天然ガスに比べ熱量が大きい。LPGは重量あたりの典型的な発熱量は46.1MJ/kgで燃料油42.5MJ/kg、プレミアムガソリン43.5MJ/kgより高い。しかし、体積あたりのエネルギー密度は26MJ/Lで、ガソリンや燃料油のそのどちらよりも低い。
 • Il gas di petrolio liquefatto, comunemente ma erroneamente indicato anche come gas propano liquido (essendo il propano il suo principale, ma non unico, componente), in sigla GPL, è una miscela di idrocarburi alcani a basso peso molecolare.
 • El gas licuado del petróleo (GLP) es la mezcla de gases licuados presentes en el gas natural o disueltos en el petróleo. Los componentes del GLP, aunque a temperatura y presión ambientales son gases, son fáciles de licuar, de ahí su nombre.
 • Пропан-бутан - популярното название на пропан-бутана е LPG (на английски: Liquefied Petroleum Gas)Представлява смес от летливи въглеводороди, газовете пропан C3H8 и бутан C4H10.Втечнява се при налягане 8 атмосфери /при температура 20-25С°/.Намира широко промишлено и битово приложение като гориво.Получава се при преработка на нефта.Втечнен въглеводороден газ (пропан-бутан, GPL, LP газ, газ пропан-бутан газ, или течен газ пропан) е запалима смес от въглеводородни газове, използвани като гориво в отоплителните уреди и превозни средства.
 • Elpiji, pelafalan bahasa Indonesia dari akronim bahasa Inggris; LPG (liquified petroleum gas, harafiah: "gas minyak bumi yang dicairkan"), adalah campuran dari berbagai unsur hidrokarbon yang berasal dari gas alam. Dengan menambah tekanan dan menurunkan suhunya, gas berubah menjadi cair. Komponennya didominasi propana (C3H8) dan butana (C4H10).
 • LPG (skrót od ang. Liquefied Petroleum Gas) (znany jako propan butan), gazol – mieszanina propanu i butanu.Używany jako gaz, ale przechowywany w pojemnikach pod ciśnieniem jest cieczą. Należy do najbardziej wszechstronnych źródeł energii. Stosowany jest głównie jako: paliwo do zasilania różnego rodzaju urządzeń grzewczych np.
 • O gás de petróleo liquefeito (GPL), também chamado de gás liquefeito de petróleo (GLP), é uma mistura de gases de hidrocarbonetos utilizado como combustível em aplicações de aquecimento (como em fogões) e veículos.O GPL é a mistura de gases condensáveis presentes no gás natural ou dissolvidos no petróleo. Os componentes do GPL, embora à temperatura e pressão ambientais sejam gases, são fáceis de condensar.
 • Als Flüssiggas werden durch Kühlung und Kompression verflüssigte Gase bezeichnet, die entweder bei Normaldruck aufgrund der Verdampfungsenthalpie bei entsprechender Wärmeisolation kalt und flüssig bleiben (z. B. Sauerstoff- und Stickstofftanks) oder, um flüssig zu bleiben, unter Druck stehen (z. B.
 • LPG (z angličtiny Liquefied Petroleum Gas) neboli zkapalněný ropný plyn je směs uhlovodíkových plynů používaná jako palivo do spalovacích spotřebičů a vozidel. Jde o novodobější označení pro směs topného plynu, známou jako propan-butan. Používá se jako palivo pro vaření, vytápění i osvětlování, dále také jako palivo pro zážehové motory. Běžně se plní do tlakových lahví různých velikostí, které se pak používají jakožto přenosné zásobníky topného plynu v domácnostech a při pobytu v přírodě.
 • Petrolio gas likidotua (PGL) hidrokarburo gasen nahasketa da, egoera likidoan gordea, gehienbat ibilgailu eta berogailuen erregaitzat erabilia. Petrolioaren fintzetik eratorria da %40an eta gas naturalaren tratamendu prozesutik %60an. Ofizialki PGL osatzen duten hidrokarburoak propanoa eta butanoa dira, baina nahasketak %0,5 arte beste hidrokarburo arin izan ditzake, hala nola, butadienoa.
 • Liquefied petroleum gas, also called LPG, GPL, LP Gas, liquid petroleum gas or simply propane or butane, is a flammable mixture of hydrocarbon gases used as a fuel in heating appliances and vehicles.It is increasingly used as an aerosol propellant and a refrigerant, replacing chlorofluorocarbons in an effort to reduce damage to the ozone layer.
 • LPG, yani Sıvılaştırılmış Petrol Gazı, ham petrolün rafinerilerde damıtılması esnasında veya petrol yataklarının üzerinde bulunan doğal gazın ayrıştırılması ile elde edilen ve basınç altında sıvılaştırılan, renksiz, kokusuz, havadan ağır ve yanıcı bir gazdır.Bir sızıntı durumunda, gaz kaçağının hemen anlaşılması amacıyla rafineriler tarafından özellikle kokulandırılmıştır. Ülkemizde kullanılan mix LPG'nin bileşimi genelde %70 bütan, %30 propan'dır.
 • Un gas liquat del petroli o GLP és un gas dissolt al petroli que podem obtenir evaporant el petroli cru i condensant aquests gasos. S'obtenen principalment a les torres de destil·lació de les refineries de petroli, o també per mitjà del craqueig d'altres substàncies (hidrocarburs més pesants) obtinguts igualment a la destil·lació.
 • Сжи́женные углеводоро́дные га́зы (СУГ) (англ. Liquefied petroleum gas (LPG)) — смесь сжиженных под давлением лёгких углеводородов с температурой кипения от −50 до 0 °C. Предназначены для применения в качестве топлива. Состав может существенно различаться, основные компоненты: пропан, пропилен, изобутан, изобутилен, н-бутан и бутилен.Производится в основном из попутного нефтяного газа. Транспортируется и хранится в баллонах и газгольдерах.
rdfs:label
 • Gaz de pétrole liquéfié
 • Elpiji
 • Flüssiggas
 • Gas di petrolio liquefatto
 • Gas licuado del petróleo
 • Gas liquat del petroli
 • Gás liquefeito de petróleo
 • LPG
 • LPG
 • Liquefied petroleum gas
 • Lpg (brandstof)
 • PGL
 • Sıvılaştırılmış petrol gazı
 • Сжиженные углеводородные газы
 • Пропан-бутан
 • 液化石油ガス
 • 액화석유가스
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:product of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:moteurs of
is prop-fr:produits of
is foaf:primaryTopic of