La géomorphologie (du grec γῆ, Gaïa, la Terre, μορφή, morphe la forme et λόγος, logos, l’étude) est l'étude scientifique des reliefs et des processus qui les façonnent, sur les planètes telluriques.Les géomorphologues analysent les paysages, cherchent à en comprendre l'histoire et l’évolution et à prévoir les changements futurs à travers une combinaison d'observations de terrain, d'expérimentations en laboratoire et de modélisations numériques.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La géomorphologie (du grec γῆ, Gaïa, la Terre, μορφή, morphe la forme et λόγος, logos, l’étude) est l'étude scientifique des reliefs et des processus qui les façonnent, sur les planètes telluriques.Les géomorphologues analysent les paysages, cherchent à en comprendre l'histoire et l’évolution et à prévoir les changements futurs à travers une combinaison d'observations de terrain, d'expérimentations en laboratoire et de modélisations numériques.
 • Геоморфоло́гия (от др.-греч. γῆ — Земля + μορφή — форма + λόγος — учение) — наука о рельефе, его внешнем облике, происхождении, истории развития, современной динамике и закономерностях географического распространения. Основополагающий вопрос: «Как выглядит процесс, формирующий рельеф?» Геоморфологи пытаются понять историю и динамику изменения рельефа, и предсказывают будущие изменения, проводя полевые измерения, физические эксперименты и математическое моделирование. На практике дисциплина непосредственно связана с географией, геологией, геодезией, археологией, почвоведением, планетологией, а также со строительством.Автором термина геоморфология можно считать известного американского геолога и геоморфолога Джона Вильяма Мак-ги ([1]). Он был современником и коллегой В. М. Дэвиса, во многом их геоморфологические идеи сходны.Формы рельефа выделяют согласно их генезису и размеру. Рельеф формируется под влиянием эндогенных (тектонических движений , вулканизма и кристаллохимического разуплотнения вещества недр), экзогенных (Денудация) и космогенных процессов.Практическое применение геоморфологии состоит в инженерной оценке рельефа при строительстве, измерении влияния изменения климата, прогнозе и смягчении последствий катастрофических явлений (оползней, обвалов и др.), контроль за водообеспеченностью территорий, береговая защита.Палеогеоморфология — раздел геоморфологии, изучающий облик поверхности Земли в определённые периоды истории.
 • La geomorfologia és la ciència geogràfica que té per objecte la descripció i l'explicació del relleu terrestre, continental i submarí. Constitueix una disciplina de síntesi orientada especialment cap a l'estudi d'un dels components del medi natural.El relleu de la Terra pot reduir-se a una sèrie d'unitats topogràfiques anomenades vessants. Però dintre d'elles es poden identificar certes característiques comunes que constitueixen les formes de relleu. L'orografia és la ciència que estudia aquestes unitats, per a això les ha de caracteritzar, inventariar i classificar de manera sistemàtica. També tractarà de les combinacions possibles entre diferents unitats de relleu producte del cicle geogràfic. El relleu de la Terra és un fenomen complex que procedeix d'incessants interaccions dels diferents components de l'espai geogràfic, és a dir de la litosfera, de l'atmosfera, de la hidrosfera i de la biosfera. A la geomorfologia es poden diferenciar tres àmbits d'estudi: La geomorfologia estructural tracta dels fonaments litològics i tectònics que defineixen el relleu en la Terra, de les formes estructurals elementals, de les grans unitats morfoestructurals i els seus contactes, i de les relacions de la hidrografia amb relleus d'origen geològic. La geomorfologia dinàmica tracta dels processos elementals d'erosió, del cicle geogràfic, dels grans agents de transport i de la naturalesa de l'erosió, que integra l'erosió antròpica i els processos morfogenètics. La geomorfologia climàtica tracta de la influència del clima en la morfogènesi, dels grans dominis morfoclimàtics, i de les herències dels sistemes morfoclimàtics del passat. La geomorfologia dels litorals, mereix una atenció especial, per les peculiaritats de l'erosió litoral, i les formes litorals i tipus de costa que observem, així com l'evolució dels litorals.
 • Geomorfologia – nauka o formach rzeźby powierzchni Ziemi oraz procesach je tworzących i przekształcających. Zajmuje się opisem (morfografia), pomiarem (morfometria), genezą (morfogeneza) i wiekiem (morfochronologia) form powierzchni Ziemi.Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi dzieli się na dwa rodzaje: procesy endogeniczne, wywołane działaniem czynników pochodzących z wnętrza Ziemi, np. wulkanizm, plutonizm, trzęsienie ziemi, ruchy izostatyczne, procesy egzogeniczne, wywołane działaniem czynników zewnętrznych, takich jak: słońce (procesy wietrzeniowe), woda (procesy fluwialne), wiatr (procesy eoliczne), lód (procesy glacjalne), pływy i fale morskie (procesy abrazyjne).Geomorfologia jest nauką interdyscyplinarną, czerpiącą wiedzę zarówno z nauk geograficznych jak i geologicznych.
 • Геоморфологията е наука за възникването и развитието на релефа на сушата, на океанското и морското дъно, за законите на развитието им, взаимната зависимост между строежа на релефа и строежа на земната кора, между външните и вътрешните земни сили. Терминът геоморфология е въведен през 1893 г. от американския геолог Дж. У. Мак Ги. В края на 19 век и началото на 20 век се оформят две самостоятелни школи: американска (начело с У. Дейвис) и европейска (главно германска с представители Албрехт Пенк, Валтер Пенк). В България първите системни геоморфоложки изследвания прави Жеко Радев. Автор на първата геоморфоложка карта на България е Живко Гълъбов.Видове:Обща геоморфология - изучава общите закономерности и взаимните зависимости на целия морфогенетичен процес (приложна геоморфология, методи на геоморфоложки изследвания и картиране)Специална геоморфология - регионална и отраслова (глациална, карстова, пустинна, брегова, кватернерна, палеогеоморфология, климатична, структурна). Към геоморфоложките изследвания и картиране са оформени две научни направления - морфоскулптурно и морфоструктурно. Геоморфологията е в тясна връзка с геологията, тектониката, геофизиката, геодезията, хидрологията, климатологията, ландшафтознанието, физическата география и др.
 • Geomorfologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang bentuk alam dan proses yang membentuknya. Para ahli geomorfologi mencoba untuk memahami kenapa sebuah bentang alam terlihat seperti itu, untuk memahami sejarah dan dinamika bentang alam, dan memprediksikan perubahan di masa depan dengan menggunakan kombinasi pengamatan lapangan, percobaan dan modeling. Geomorfologi dipejari di geografi, geologi, geodesi, archaeology, dan teknik kebumian.
 • Geomorfologia é um ramo da Geografia que estuda as formas da superfície terrestre. Para isso, tende a identificar, descrever e analisar tais formas, entendidas aqui como relevos, assim como todos seus aspectos genéticos, cronológicos, morfológicos, morfométricos e dinâmicos, tanto pretéritos como atuais e naturais ou antropogênico. O termo vem do grego: Γηος, geos (Terra), μορφή, morfé (forma) e λόγος, logos (estudo, conhecimento). A geomorfologia centra-se no estudo das formas da paisagem, mas porque estes são o resultado da dinâmica da litosfera como um todo, integra o conhecimento, em primeiro lugar de outros ramos da geografia como a Climatologia, Hidrografia, Pedologia, Glaciologia, Paleogeografia e, do outro lado, também integra contributos de outras ciências, para incluir o impacto dos fenómenos biológicos, geológicos e antrópicos no relevo.Este ramo da ciência integra-se tanto na geografia física, como na geografia humana, devido aos desastres naturais e às relações homem-ambiente, e também na geografia matemática, no que diz respeito à topografia). A geomorfologia toma forma no final do século XIX pelas mãos de William Morris Davis, que também é considerado o pai da geografia americana. Nesse tempo, a idéia prevalecente sobre a criação do relevo era do catastrofismo como causa principal. Davis e outros geógrafos começaram a demonstrar que outras causas foram responsáveis pela modelagem da superfície da Terra. Davis desenvolveu uma teoria da criação e destruição da paisagem, a que ele chamou de "ciclo geográfico".Obras como "The Rivers and Valleys of Pennsylvania", "The Geographical Cycle" e "Elementary Physical Geography", deram um forte impulso inicial, seguido por outros estudiosos, como Mark Jefferson, Isaiah Bowman, Curtis Marbut, que foram consolidando a disciplina.
 • Geomorfologie je věda zabývající se studiem tvarů, vzniku a stáří zemského povrchu. Termín geomorfologie v dnešním smyslu poprvé v literatuře použil americký geolog W. J. McGee v roce 1893. Objektem geomorfologie je reliéf povrchu planety Země - reliéf. Předmětem geomorfologie je pak řešení vztahů v rámci objektu tj. vazeb mezi složkami reliéfu.Podle Farského (2008) je geomorfologie „vědní disciplinou, která se z pohledu objektu a předmětu zabývá georeliéfem, jeho jednotlivými tvary a způsoby jejich vzniku, tedy procesy vedoucími ke změně materiálního základu těchto tvarů.“
 • La geomorfologia è una branca della geografia fisica che studia la morfologia della superficie terrestre, cioè le forme che costituiscono il rilievo del territorio, investigandone l'origine e l'evoluzione. In particolare, studia le correlazioni tra la morfologia del terreno, le sue caratteristiche litologiche e gli agenti che lo hanno modellato.Il termine deriva dal greco γη (ge), in italiano "Terra" e μορφή (morfé), "Forma" e λογος (logos), "Discorso, Trattato". Viene comunemente riferito allo studio della superficie delle terre emerse, ma può anche essere usato riferendosi allo studio dei fondali marini e di altri pianeti.La geomorfologia studia inoltre la storia e la dinamica del territorio al fine di predirne i futuri cambiamenti attraverso la combinazione di osservazioni, esperimenti fisici, e modelli matematici. La disciplina è praticata anche nella geodesia, nella geologia, e nell'ingegneria ambientale. I primi studi della geomorfologia trovano fondamento nella pedologia, uno dei due rami della scienza della terra.La superficie terrestre si modifica in risposta agli agenti fisici che insitono su di essa, siano essi di origine naturale e/o antropica. combinazione tra processi naturali e antropogeografici. Il territorio viene modellato attraverso il sollevamento delle placche tettoniche e il vulcanismo. La spoliazione del territorio avviene anche attraverso l'erosione e il mass wasting, che produce sedimenti trasportati e depositati altrove all'interno del territorio o al largo. Il territorio viene inoltre modificato da fenomeni di subsidenza, sia a causa di cambiamenti della tettonica sia dovuti ai depositi sedimentari. Questi processi sono a loro volta influenzati in modo diverso dal clima, dall'ecologia e dall'attività umana. Altri settori particolari della geomorfologia sono rappresentati, ad esempio: dallo studio e previsione delle frane, dalla dinamica fluviale e della loro relativa messa in sicurezza, dalla protezione delle coste, dalla valutazione della presenza di acqua su altri pianeti come Marte (esogeomorfologia), etc.
 • Die Geomorphologie (von griechisch γῆ ge ‚Erde‘, μορφή morphé ‚Gestalt‘, ‚Form‘ und λόγος lógos ‚Wort‘, ‚Lehre‘, ‚Vernunft‘) oder Landformenkunde ist ein Teilgebiet der Physischen Geographie und untersucht die Formen und formbildenden Prozesse der Oberfläche der Erde, aber auch jene des Mondes, des Mars und anderer Planeten. Hierbei gibt es Überschneidungen mit anderen Geowissenschaften wie der Geologie, der Kartografie, der Bodenkunde und der Klimatologie.
 • A geomorfológia (felszínalaktan) a természetföldrajz egyik tudományága, amely a domborzati formák keletkezésével és változásával foglalkozik. Több tudományterületen is alkalmazzák, például geológia, földrajz, talajtan, régészet, építészet.
 • Geomorfologie (vaak ook kortweg als morfologie aangeduid) is de wetenschap die de vormen van het landschap en de processen die bij het ontstaan daarvan een rol spelen of hebben gespeeld, bestudeert.
 • 지형학(地形學, geomorphology)은 지형을 취급하는 자연지리학의 한 분야이고 지구과학의 한 분야이기도 하다.지구의 표면상을 구성하는 모든 지형의 성인·유래·역사를 연구하는 것으로 연구·관심 내용은 다방면에 걸친다. 현지조사적인 방법을 많이 취하는 특징이 있다. 지형의 형성 요인과 그 토지의 특징을 해명함으로써 고지형을 복원하는 것 외에 지진이나 태풍 등의 재해 대책과 지형 형성 때의 메커니즘의 해명 등 실용면에서도 도움이 되는 것을 기대할 수 있는 분야이기도 하다. 또 현재 직접 볼 수 있는 지형을 탐구할 때 제4기의 지형 변천에의 관심이 불가결하다.또한 기후 변동과의 관계를 보는 기후지형학, 생물의 영향력에 주목하는 생물지형학, 지표수의 움직임에 주목하는 수문지형학 등으로 세분화할 수 있다.
 • Jeomorfoloji (jeo, Eski Yunanca kelimeler gẽ = "yer", morfo morphḗ = "şekil" ve -loji lógos = "bilim"'den; yüzey bilimi ya da yerşekli bilimi de denir) yardımcı dalı jeoloji olan ve Yer'in yüzey şekillerinin tanımlanmasını ve oluşum süreçlerinin açıklanmasını konu edinen bilim dalıdır. Jeomorfoloji (geomorphology), karalar üzerinde ve denizaltında yer kabuğunun yüzeyinde görülen şekilleri (landforms) inceleyen, oluşum ve evrimlerini açıklayan, bunları kendi metodolojisi içerisinde sınıflandıran, coğrafî dağılım ve gruplandırmalarını, nedenleriyle birlikte araştıran bir bilim dalıdır. Bu tanım doğrultusunda çok disiplinli bir bilim dalı olan yer bilimleri topluluğunun bir dalını oluşturur.
 • Geomorfologia lurrazaleko erliebearen gorabeherak eta horien eragileak aztertzen dituen geologiaren adarra da.Hauek izan daitezke eragileak: Lurraren egitura geologikoa (failak, tolesturak, etab.), arrokaren izaera, klima.Klima tropikalean, klima epelean ez bezalako tolesturak gertatzen dira; arroka bigunetan (buztinak) amildegiak eratzen dira, eta kareharrietan, berriz, mendi-zintzur eta arroilak.
 • Geomorphology (from Greek: γῆ, ge, "earth"; μορφή, morfé, "form"; and λόγος, logos, "study") is the scientific study of landforms and the processes that shape them. Geomorphologists seek to understand why landscapes look the way they do, to understand landform history and dynamics and to predict changes through a combination of field observations, physical experiments and numerical modeling. Geomorphology is practiced within physical geography, geology, geodesy, engineering geology, archaeology and geotechnical engineering. This broad base of interest contributes to many research styles and interests within the field.
 • La geomorfología (gr.: Γηος, es decir, geos (Tierra), μορφή o morfeé (forma) y λόγος, logos (estudio, conocimiento) es rama de la Geografía Física que tiene como objeto el estudio de las formas de la superficie terrestre enfocado a describir, entender su génesis y entender su actual comportamiento. Por su campo de estudio, la geomorfología tiene vinculaciones con otras ciencias. Uno de los modelos geomorfológicos más popularizados explica que las formas de la superficie terrestre es el resultado de un balance dinámico —que evoluciona en el tiempo— entre procesos constructivos y destructivos, dinámica que se conoce de manera genérica como ciclo geográfico. La geomorfología se centra en el estudio de las formas del relieve, pero dado que éstas son el resultado de la dinámica litosférica en general integra, como insumos, conocimientos de otras ciencias de la Tierra, tales como la climatología, la hidrografía, la pedología, la glaciología, y también de otras ciencias, para abarcar la incidencia de fenómenos biológicos, geológicos y antrópicos, en el relieve. La geomorfología es una ciencia relacionada tanto con la geografía física como con la geografía humana (por causa de los riesgos naturales y la relación hombre medio) y con la geografía matemática (por causa de la topografía).
 • 地形学(ちけいがく、英: geomorphology)は、地形を取り扱う自然地理学の一分野でもあり、地球科学の一分野でもある。地球の表面上を構成するあらゆる地形の記載・分類・成因・由来・歴史を研究するもので、研究・関心内容は多岐に渡る。19世紀末期に地質学、自然地理学の一分野としてはじめられ、20世紀後半には独立の学問領域として発展した。フィールドワーク的な手法を多くとることに特徴がある。地形の形成要因やその土地の「癖」を解明することにより、古地形の復元のほか、地震や台風などへの災害対策や、地形形成の際のメカニズムの解明など実用面においても役に立つことが期待できる分野でもある。また、現在直接見られる地形を探求する際には、第四紀における地形変遷への関心が不可欠である。さらに、気候変動との関係を見る気候地形学、生物の営力に注目した生物地形学、地中水の働きに注目した水文地形学などに細分化することができる。
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 103417 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 22452 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 156 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110984712 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • La géomorphologie (du grec γῆ, Gaïa, la Terre, μορφή, morphe la forme et λόγος, logos, l’étude) est l'étude scientifique des reliefs et des processus qui les façonnent, sur les planètes telluriques.Les géomorphologues analysent les paysages, cherchent à en comprendre l'histoire et l’évolution et à prévoir les changements futurs à travers une combinaison d'observations de terrain, d'expérimentations en laboratoire et de modélisations numériques.
 • Geomorfologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang bentuk alam dan proses yang membentuknya. Para ahli geomorfologi mencoba untuk memahami kenapa sebuah bentang alam terlihat seperti itu, untuk memahami sejarah dan dinamika bentang alam, dan memprediksikan perubahan di masa depan dengan menggunakan kombinasi pengamatan lapangan, percobaan dan modeling. Geomorfologi dipejari di geografi, geologi, geodesi, archaeology, dan teknik kebumian.
 • Die Geomorphologie (von griechisch γῆ ge ‚Erde‘, μορφή morphé ‚Gestalt‘, ‚Form‘ und λόγος lógos ‚Wort‘, ‚Lehre‘, ‚Vernunft‘) oder Landformenkunde ist ein Teilgebiet der Physischen Geographie und untersucht die Formen und formbildenden Prozesse der Oberfläche der Erde, aber auch jene des Mondes, des Mars und anderer Planeten. Hierbei gibt es Überschneidungen mit anderen Geowissenschaften wie der Geologie, der Kartografie, der Bodenkunde und der Klimatologie.
 • A geomorfológia (felszínalaktan) a természetföldrajz egyik tudományága, amely a domborzati formák keletkezésével és változásával foglalkozik. Több tudományterületen is alkalmazzák, például geológia, földrajz, talajtan, régészet, építészet.
 • Geomorfologie (vaak ook kortweg als morfologie aangeduid) is de wetenschap die de vormen van het landschap en de processen die bij het ontstaan daarvan een rol spelen of hebben gespeeld, bestudeert.
 • 지형학(地形學, geomorphology)은 지형을 취급하는 자연지리학의 한 분야이고 지구과학의 한 분야이기도 하다.지구의 표면상을 구성하는 모든 지형의 성인·유래·역사를 연구하는 것으로 연구·관심 내용은 다방면에 걸친다. 현지조사적인 방법을 많이 취하는 특징이 있다. 지형의 형성 요인과 그 토지의 특징을 해명함으로써 고지형을 복원하는 것 외에 지진이나 태풍 등의 재해 대책과 지형 형성 때의 메커니즘의 해명 등 실용면에서도 도움이 되는 것을 기대할 수 있는 분야이기도 하다. 또 현재 직접 볼 수 있는 지형을 탐구할 때 제4기의 지형 변천에의 관심이 불가결하다.또한 기후 변동과의 관계를 보는 기후지형학, 생물의 영향력에 주목하는 생물지형학, 지표수의 움직임에 주목하는 수문지형학 등으로 세분화할 수 있다.
 • Geomorfologia lurrazaleko erliebearen gorabeherak eta horien eragileak aztertzen dituen geologiaren adarra da.Hauek izan daitezke eragileak: Lurraren egitura geologikoa (failak, tolesturak, etab.), arrokaren izaera, klima.Klima tropikalean, klima epelean ez bezalako tolesturak gertatzen dira; arroka bigunetan (buztinak) amildegiak eratzen dira, eta kareharrietan, berriz, mendi-zintzur eta arroilak.
 • 地形学(ちけいがく、英: geomorphology)は、地形を取り扱う自然地理学の一分野でもあり、地球科学の一分野でもある。地球の表面上を構成するあらゆる地形の記載・分類・成因・由来・歴史を研究するもので、研究・関心内容は多岐に渡る。19世紀末期に地質学、自然地理学の一分野としてはじめられ、20世紀後半には独立の学問領域として発展した。フィールドワーク的な手法を多くとることに特徴がある。地形の形成要因やその土地の「癖」を解明することにより、古地形の復元のほか、地震や台風などへの災害対策や、地形形成の際のメカニズムの解明など実用面においても役に立つことが期待できる分野でもある。また、現在直接見られる地形を探求する際には、第四紀における地形変遷への関心が不可欠である。さらに、気候変動との関係を見る気候地形学、生物の営力に注目した生物地形学、地中水の働きに注目した水文地形学などに細分化することができる。
 • La geomorfologia è una branca della geografia fisica che studia la morfologia della superficie terrestre, cioè le forme che costituiscono il rilievo del territorio, investigandone l'origine e l'evoluzione. In particolare, studia le correlazioni tra la morfologia del terreno, le sue caratteristiche litologiche e gli agenti che lo hanno modellato.Il termine deriva dal greco γη (ge), in italiano "Terra" e μορφή (morfé), "Forma" e λογος (logos), "Discorso, Trattato".
 • Jeomorfoloji (jeo, Eski Yunanca kelimeler gẽ = "yer", morfo morphḗ = "şekil" ve -loji lógos = "bilim"'den; yüzey bilimi ya da yerşekli bilimi de denir) yardımcı dalı jeoloji olan ve Yer'in yüzey şekillerinin tanımlanmasını ve oluşum süreçlerinin açıklanmasını konu edinen bilim dalıdır.
 • Геоморфоло́гия (от др.-греч. γῆ — Земля + μορφή — форма + λόγος — учение) — наука о рельефе, его внешнем облике, происхождении, истории развития, современной динамике и закономерностях географического распространения. Основополагающий вопрос: «Как выглядит процесс, формирующий рельеф?» Геоморфологи пытаются понять историю и динамику изменения рельефа, и предсказывают будущие изменения, проводя полевые измерения, физические эксперименты и математическое моделирование.
 • La geomorfologia és la ciència geogràfica que té per objecte la descripció i l'explicació del relleu terrestre, continental i submarí. Constitueix una disciplina de síntesi orientada especialment cap a l'estudi d'un dels components del medi natural.El relleu de la Terra pot reduir-se a una sèrie d'unitats topogràfiques anomenades vessants. Però dintre d'elles es poden identificar certes característiques comunes que constitueixen les formes de relleu.
 • Geomorfologia é um ramo da Geografia que estuda as formas da superfície terrestre. Para isso, tende a identificar, descrever e analisar tais formas, entendidas aqui como relevos, assim como todos seus aspectos genéticos, cronológicos, morfológicos, morfométricos e dinâmicos, tanto pretéritos como atuais e naturais ou antropogênico. O termo vem do grego: Γηος, geos (Terra), μορφή, morfé (forma) e λόγος, logos (estudo, conhecimento).
 • La geomorfología (gr.: Γηος, es decir, geos (Tierra), μορφή o morfeé (forma) y λόγος, logos (estudio, conocimiento) es rama de la Geografía Física que tiene como objeto el estudio de las formas de la superficie terrestre enfocado a describir, entender su génesis y entender su actual comportamiento. Por su campo de estudio, la geomorfología tiene vinculaciones con otras ciencias.
 • Геоморфологията е наука за възникването и развитието на релефа на сушата, на океанското и морското дъно, за законите на развитието им, взаимната зависимост между строежа на релефа и строежа на земната кора, между външните и вътрешните земни сили. Терминът геоморфология е въведен през 1893 г. от американския геолог Дж. У. Мак Ги. В края на 19 век и началото на 20 век се оформят две самостоятелни школи: американска (начело с У.
 • Geomorfologie je věda zabývající se studiem tvarů, vzniku a stáří zemského povrchu. Termín geomorfologie v dnešním smyslu poprvé v literatuře použil americký geolog W. J. McGee v roce 1893. Objektem geomorfologie je reliéf povrchu planety Země - reliéf. Předmětem geomorfologie je pak řešení vztahů v rámci objektu tj.
 • Geomorphology (from Greek: γῆ, ge, "earth"; μορφή, morfé, "form"; and λόγος, logos, "study") is the scientific study of landforms and the processes that shape them. Geomorphologists seek to understand why landscapes look the way they do, to understand landform history and dynamics and to predict changes through a combination of field observations, physical experiments and numerical modeling.
 • Geomorfologia – nauka o formach rzeźby powierzchni Ziemi oraz procesach je tworzących i przekształcających. Zajmuje się opisem (morfografia), pomiarem (morfometria), genezą (morfogeneza) i wiekiem (morfochronologia) form powierzchni Ziemi.Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi dzieli się na dwa rodzaje: procesy endogeniczne, wywołane działaniem czynników pochodzących z wnętrza Ziemi, np.
rdfs:label
 • Géomorphologie
 • Geomorfologi
 • Geomorfologia
 • Geomorfologia
 • Geomorfologia
 • Geomorfologia
 • Geomorfologia
 • Geomorfologie
 • Geomorfologie
 • Geomorfología
 • Geomorfológia
 • Geomorphologie
 • Geomorphology
 • Yüzey bilimi
 • Геоморфология
 • Геоморфология
 • 地形学
 • 지형학
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:domain of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:champs of
is prop-fr:disciplines of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of