Le mot franc-maçonnerie désigne un ensemble de phénomènes historiques et sociaux très divers formant un espace de sociabilité qui recrute ses membres par cooptation et pratique des rites initiatiques faisant référence à un secret maçonnique et à l'art de bâtir.Difficilement traçable historiquement, elle semble apparaître en 1598 en Écosse (Statuts Schaw), puis en Angleterre au XVIIe siècle.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le mot franc-maçonnerie désigne un ensemble de phénomènes historiques et sociaux très divers formant un espace de sociabilité qui recrute ses membres par cooptation et pratique des rites initiatiques faisant référence à un secret maçonnique et à l'art de bâtir.Difficilement traçable historiquement, elle semble apparaître en 1598 en Écosse (Statuts Schaw), puis en Angleterre au XVIIe siècle. Elle se décrit, suivant les époques, les pays et les formes, comme une « association essentiellement philosophique et philanthropique », comme un « système de morale illustré par des symboles » ou comme un « ordre initiatique ». Organisée en obédiences depuis 1717 à Londres, la franc-maçonnerie dite « spéculative » — c'est-à-dire philosophique — fait référence aux rites des Anciens Devoirs de la « maçonnerie » dite « opérative » formée par les corporations de bâtisseurs qui édifièrent, entre autres, les cathédrales.Elle prodigue un enseignement ésotérique progressif à l'aide de symboles et de rituels. Elle encourage ses membres à œuvrer pour le progrès de l'humanité, tout en laissant à chacun de ses membres le soin de préciser à sa convenance le sens de ces mots. Sa vocation se veut universelle, bien que ses pratiques et ses modes d'organisation soient extrêmement variables selon les pays et les époques.Elle s'est structurée au fil des siècles autour d'un grand nombre de rites et de traditions, ce qui a entraîné la création d'une multitude d'obédiences, qui ne se reconnaissent pas toutes entre elles. Elle a toujours fait l'objet de nombreuses critiques et oppositions, aux motifs très variables selon les époques et les pays.Une discipline de réflexion porte sur la franc-maçonnerie : la maçonnologie.
 • Масонството е посветителско общество, което има неуточнен произход. Различни клонове на това общество днес съществуват под различни форми в цял свят, с членска маса приблизително 5 милиона души, от които около 480 000 в Англия, Шотландия и Ирландия, и по-малко от 2 000 000 в Съединените щати. Различните масонски организации споделят морал и метафизични представи, които включват, най-често, институционализирана вяра във Върховно същество.
 • La francmasonería o masonería se define a sí misma como una institución discreta de carácter iniciático, no religiosa, filantrópica, simbólica y filosófica fundada en un sentimiento de fraternidad. Tiene como objetivo la búsqueda de la verdad y fomentar el desarrollo social y moral del ser humano, además del progreso social. Los masones se organizan en estructuras de base denominadas logias, que a su vez pueden estar agrupadas en una organización de ámbito superior normalmente denominada "Gran Logia", "Gran Oriente" o "Gran Priorato".Aparecida en Europa entre finales del siglo XVII y principios del XVIII, la masonería moderna o "especulativa" ha sido descrita a menudo como un sistema peculiar de moral, bajo el velo de alegorías y enseñado por símbolos. Se presenta a sí misma como una herramienta de formación, con un método particular que, basado en el simbolismo de la construcción, permite a sus miembros desarrollar su capacidad de escucha, de reflexión y de diálogo, para transmitir estos valores a su entorno.La historia institucional de la masonería presenta numerosas disidencias, cuyas principales causas, con importantes matices y derivaciones, están relacionadas con la admisión de la mujer en la masonería, la cuestión de las creencias religiosas o metafísicas, la naturaleza de los temas tratados o la forma de trabajar de las logias, así como con las bases sobre las que se fundamenta la regularidad masónica. La existencia de distintos puntos de vista sobre estos y otros temas ha dado lugar al desarrollo de distintas ramas o corrientes masónicas, que a menudo no se reconocen entre ellas.
 • フリーメイソン(英: Freemasonry)は、16世紀後半から17世紀初頭に、判然としない起源から起きた友愛結社。現在多様な形で全世界に存在し、その会員数は600万人に上り、うち15万人はスコットランド・グランドロッジならびにアイルランド・グランドロッジの管区下に、25万人は英連邦グランドロッジに、200万人は米国のグランドロッジに所属している。「フリーメイソン」とは厳密には各個人会員の事を指しており、団体名としては英: Freemasonry(フリーメイソンリー)、仏: Franc-maçonnerie(フランマソヌリ)、伊: Massoneria(マッソネリア)、独: Freimaurerei(フライマウレライ)、露: Масонство(マソンストヴォ)である。以下、英語的な発音である「フリーメイソンリー」と記載する。なお本項目は「フリーメイソン」と表記しているが、日本グランド・ロッジは「フリーメイスン」と表記している。この友愛結社(組合)は、管轄上、独立したグランドロッジもしくは一部が東方社(オリエント、大東社系)の形で組織され、それぞれが下部組織(下位のロッジ)から成る自身の管区を管轄している。これらの多様なグランドロッジは、それぞれが認め合い、あるいは拒否したりして、境界を形成する。また、フリーメイソンリーの主要な支部には、関連した付属団体が存在するが、それらはそれぞれが独立した組織である。フリーメイソンリーは秘密結社または「semi-secret」(半分秘密の)団体と表現する場合があるが、いかなる団体であれ団体内部の秘密というものがあり、そうした視点においてフリーメイソンリーは広く知られた公開結社なのであるというフリーメイソンリー側の意見もある。フリーメイソンリーは「自由」、「平等」、「友愛」、「寛容」、「人道」の5つの基本理念がある。
 • La francmaçoneria (en francès francmaçonnerie i en anglès Free-Masonry) o maçoneria és un moviment social que es manifesta en una diversitat d'entitats independents, (generalment denominades individualment "Gran Lògia" o "Gran Orient") l'organització de base de la qual són les lògies, o agrupacions de francmaçons/es. Compta amb diferents corrents doctrinaris, les característiques comunes dels quals poden considerar-se els següents: La seua finalitat: el perfeccionament de l'ésser humà i de la humanitat. Els principis humanistes de llibertat, igualtat, fraternitat i tolerància, entre altres. La utilització, com a mecanisme educatiu, de símbols basats en eines de la construcció. L'ingrés mitjançant una cerimònia d'"iniciació". L'organització gradual, en la qual els graus d'aprenent, company i mestre són comuns a tots els sistemes maçònics. El seu caràcter reservat o discret, tot i que, en determinades èpoques i llocs, va adoptar caràcter secret.A manera d'exemple reproduïm el que manifesta una de les organitzacions de la francmaçoneria, la Gran Lògia de Xile, en la seua Declaració de Principis:"La francmaçoneria és una Institució universal, essencialment ètica, filosòfica i iniciàtica, l'estructura fonamental de la qual la constitueix un sistema educatiu, tradicional i simbòlic.- S'hi ingressa mitjançant la Iniciació. Fundada en el sentiment de la Fraternitat, constitueix el centre d'unió per als hòmens d'esperit lliure de totes les races, nacionalitats i credos.- Com a Institució docent té com a objecte el perfeccionament de l'home i de la Humanitat. Promou entre els seus adeptes la recerca incessant de la veritat, el coneixement de si mateix i de l'home en el medi en què viu i conviu, per a aconseguir la fraternitat universal del gènere humà.- A través dels seus membres projecta sobre la societat humana l'acció benefactora dels valors i ideals que sustenta. No és una secta ni és un partit. Exalta la virtut de la tolerància i rebutja tota afirmació dogmàtica i tot fanatisme. Allunya dels seus Temples les discussions de política partidista o de tot sectarisme religiós. Sustenta els postulats de Llibertat, Igualtat i Fraternitat i, en conseqüència, propugna la justícia social i combat els privilegis i la intolerància. ..."
 • Framazoneria edo Masoneria bere burua iniziatiko, filantropiko eta filosofikotzat definitzen duen erakundea da. Haren kide eta jarraitzaileen arabera, beren helburua egia bilatzea eta gizakiaren garatze intelektual eta morala da. Masoiak, gizon nahiz emakumeak, logia izeneko oinarrizko egituretan antolatzen dira, era berean hauek maila handiagoko erakunde batean taldekatzen direlarik; honi gehienetan "Logia Handia", "Sortaldeko Logia" edo "Prioretza Handia" deritzo. Europan XVII. mendearen amaiera eta XVIII. mendearen hasiera aldera agertu zen. Egungo masoneria edo "espekulatzailea" sinboloen bitartez irudikatutako moral-sistema partikularra bezala deskribatua izan da. Bere burua formazio-lanabes bezala aurkeztu ohi du: eraikuntzaren sinbolismoan oinarritutako metodo berezi batekin, kideek entzuteko, gogoeta egiteko eta elkarrizketarako ahalmena garatzea dute helburu, gero balore horiek beren ingurumenean zabal ditzaten. Masoneria erakundearen historiak desadostasun ugari agertzen ditu, beren zergati nagusiak hainbat gaiei inguruan ibili direlarik: emakumea masonerian onartzea, sineskera erlijioso eta metafisikoen gaia, eztabaidatutako gaien izatea edo logien lan egiteko era, bai eta masoneriaren erregularitatearen funtsa kokatzen diren oinarriak. Gai hauek eta beste batzuei buruzko ikuspuntu ezberdinen izateak adar eta korronte masoniko ezberdinen garapena gauzatu du, sarritan euren artean onartu edo aintzakotzat hartzen ez direlarik.
 • Wolnomularstwo, inaczej masoneria lub sztuka królewska – międzynarodowy ruch, mający na celu duchowe doskonalenie jednostki i braterstwo ludzi różnych religii, narodowości i poglądów. Ruch ten charakteryzuje się istnieniem trójkątów masońskich, lóż wolnomularskich, obediencji oraz rozbudowanej symboliki i rytuałów. Masoneria to także zespół bractw o charakterze elitarnym i dyskretnym. Inną cechą wolnomularstwa są legendy i teorie spiskowe na jej temat. Nauka badająca historię wolnomularską i idee wolnomularskie nazywa się masonologią.Wolnomularstwo nie jest jedną organizacją, lecz swoistym nurtem wyznającym pewne przekonania metafizyczne oraz dążącym do zmiany człowieka oraz społeczeństwa według zasad uznawanych przez masonów za ważne. Wolnomularstwo jest wewnętrznie bardzo zróżnicowane: tworzą je zarówno organizacje umiarkowanie liberalne, mistyczno-ezoteryczne, jak i konserwatywno-tradycjonalistyczne. Nie można wskazać uznawanego przez wszystkich wolnomularzy kierowniczego centrum, choć istnieją wspólne fora, federacje, które jednak na ogół skupiają organizacje najbardziej do siebie zbliżone. Wspólnym ideowym łącznikiem wszystkich organizacji masońskich jest przekonanie o konieczności pracy nad wewnętrznym rozwojem człowieka i społeczeństw – według zasad bliskich temu ruchowi – oraz imperatyw braterstwa – łączenia ponad podziałami (zwłaszcza religijnymi i politycznymi).
 • Freemasonry is a fraternal organisation that traces its origins to the local fraternities of stonemasons, which from the end of the fourteenth century regulated the qualifications of masons and their interaction with authorities and clients. The degrees of freemasonry, its gradal system, retain the three grades of medieval craft guilds, those of Apprentice, journeyman or fellow (now called Fellowcraft), and Master Mason. These are the degrees offered by craft, or blue lodge Freemasonry. There are additional degrees, which vary with locality and jurisdiction, and are now administered by different bodies than the craft degrees.The basic, local organisational unit of Freemasonry is the lodge. The lodges are usually supervised and governed at the regional level (usually coterminous with either a state, province, or national border) by a Grand Lodge or Grand Orient. There is no international, world-wide Grand Lodge that supervises all of Freemasonry. Each Grand Lodge is independent, and they do not necessarily recognise each other as being legitimate.
 • Masonluk, kökleri her ne kadar 16. yüzyılın sonu ve 17. yüzyılın başlarına kadar dayanıyor olsa da, 24 Haziran 1717 tarihinde Londra'da bir araya gelen dört locanın girişimiyle Londra Büyük Locası'nın kurulması ile başlar. Masonlara göre masonluk akılcılık, bilimsellik ve insanlığın oluşumundan bu yana ortaya çıkarak, insanlığın gelişimine ve bilgi birikimlerine katkıda bulunmuş bir kültür ve fikir üst yapı kurumudur. Ezoterik ve sadece üyelerine açık olan örgüttür. Dünyanın birçok ülkesinde 5 milyon üyesi ile değişik biçimlerde mevcuttur. Sadece İngiltere, İskoçya ve İrlanda'da 480.000; Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 2 milyonu aşkın üyesi bulunmaktadır.
 • A szabadkőművesség (angolul freemasonry, franciául franc-maçonnerie, németül freimaurerei vagy freimaurertum) világszerte több millió taggal rendelkező heterogén, számtalan formában működő mozgalom, amely – önértelmezése szerint – az erkölcsi értékek, valamint a szellem szabadságának egyetemességét vallva, a felvilágosodás hagyományait követve tevékenykedik. Tagjai ritualizált beavatási szertartásokon keresztül ismerhetik meg a szabadkőművesség kőművesmesterségből származó szimbólumrendszerének mélyebb jelentését. Az ún. angol rendszerű (magukat reguláris-nak nevező) szabadkőművességben egyebek mellett a tagság számára alapvető követelmény az Istenbe vetett hit. Ennek a hitnek a megnyilvánulását – azaz hogy ki mely vallás szerint hisz Istenben – a reguláris szabadkőművesség nem firtatja tagjaitól, hiszen a reguláris páholyokban vallási és politikai témák megvitatása tilos. Éppen ezért Istent a szabadkőműves ceremóniákban és szóhasználatban a Világegyetem Nagy Építőmesterének nevezik.Az ún. latin, vagy francia rendszerű (az angol rendszerű szabadkőművesség szóhasználatában: irreguláris, ők magukat adogmatikus-nak nevezik) szabadkőművesség a metafizikai vélekedéseket az egyéni megítélésre bízza, azaz nem követelmény az Isten-hit, mint ahogy az ebben a szisztémában dolgozó szervezetek csak az aktuálpolitikai témák megvitatását tiltják páholyaikban.
 • Maçonaria, forma reduzida e usual de francomaçonaria, é uma sociedade discreta e por discreta, entende-se que se trata de ação reservada e que interessa exclusvamente àqueles que dela participam. De carácter universal, cujos membros cultivam o aclassismo, humanidade, os princípios da liberdade, democracia, igualdade, fraternidade e aperfeiçoamento intelectual, sendo assim uma associação iniciática e filosófica.A maçonaria é, portanto, uma sociedade fraternal, que admite todo homem livre e de bons costumes, sem distinção de raça, religião, ideário político ou posição social. Suas principais exigências são que o candidato acredite em um princípio criador, tenha boa índole, respeite a família, possua um espírito filantrópico e o firme propósito de tratar sempre de ir em busca da perfeição, aniquilando seus vícios e trabalhando para a constante evolução de suas virtudes.Os maçons estruturam-se e reúnem-se em células autônomas, designadas por oficinas, ateliers ou (como são mais conhecidas e designadas) lojas.Existem, no mundo, aproximadamente 6 milhões de integrantes espalhados pelos 5 continentes. Destes 3,2 (58%) nos Estados Unidos, 1,2 -(22%) - no Reino Unido e 1,0 (20%) no resto do mundo. No Brasil são aproximadamente 150 mil maçons regulares (2,7 %) e 4 700 Lojas.[carece de fontes?]
 • Масо́нство (франкмасо́нство, фр. Franc-maçonnerie, англ. Freemasonry) — движение, возникшее в XVIII веке в виде закрытой организации. Этика и философия масонства опираются на монотеистические религии. Масонство берёт своё начало из малоизвестных истоков в конце XVI — начале XVII века, предположительно — оперативных цехов каменщиков. Название «масон» или «франкмасон» происходит от фр. franc-maçon (в старофранцузском masson, англ. freemason), употребляется также буквальный перевод этого названия — вольный каменщик.Масонство административно организовано в независимые великие ложи (в некоторых странах «великий восток»), каждый из которых руководит собственной юрисдикцией и состоит из подчинённых ей лож. Некоторые великие ложи признают друг друга, некоторые нет, в зависимости от следования ландмаркам (великие ложи обычно признают те великие ложи, которые соблюдают такие же как у них ландмарки, регулярными; те же, которые их не соблюдают — «иррегулярными»). Масонство существует в форме местных лож — обычно небольших групп численностью до 40—50 человек, объединённых территориально, существуют ложи крупнее по численности. Местные ложи учреждаются великой ложей, которая служит для них материнской. Как правило, в одной стране существует только одна «великая ложа» той или иной масонской юрисдикции.Существуют также системы высших степеней, которые связаны с основной частью масонства, которые могут обладать собственным независимым управлением, однако в некоторых послушаниях символические ложи могут быть подчинены управляющим органам систем высших градусов.Масонство символически использует инструменты и орудия оперативного каменщичества и легенды о строительстве Храма Соломона, чтобы выражать метафорически то, что и масонами, и их критиками описывается как «система морали, скрытая в аллегориях и проиллюстрированная символами».Основной версией происхождения масонства считается версия о происхождении от средневековых корпораций строителей-каменщиков, однако существуют теории о более древнем происхождении масонства, начало которого выводится от орденов тамплиеров, или — в других версиях — от Ордена Розенкрейцеров.Сейчас франкмасонство распространено по всему миру и представлено в разных формах и юрисдикциях; количество членов оценивается в шесть миллионов человек, в том числе около 150 000 в Шотландии и Ирландии, почти два миллиона в США и около четверти миллиона находится под юрисдикцией ОВЛА.
 • De vrijmetselarij of maçonnerie is een internationaal verbreide en regionaal gestructureerde broederschap van mensen die streven naar geestelijke en morele verheffing, onderlinge waardering en wederzijdse hulp. Haar leden worden vrijmetselaren (Engels: freemasons) of maçons genoemd. De vermoedelijke afkomst van deze benaming komt van het Franse woord frère-maçons (letterlijk: broeder-bouwer), wat in de Anglo-Saksische vrijmetselarij verbasterd werd tot freemason. De leden onderling spreken elkaar aan met broeder (of zuster indien in de gemengde of vrouwelijke vrijmetselarij). Het is het grootste genootschap met rituelen en is wereldwijd verspreid.
 • Freemasonry adalah sebuah organisasi persaudaraan yang asal-usulnya tidak jelas antara akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17. Freemasonry kini ada dalam beragam bentuk di seluruh dunia dengan jumlah anggota diperkirakan sekitar 6 juta orang, termasuk 150000 orang di bawah yurisdiksi Loji Besar Skotlandia dan Loji Besar Irlandia, lebih dari seperempat juga orang di bawah yurisdiksi Loji Besar Bersatu Inggris dan kurang dari dua juta orang di Amerika Serikat.Organisasi Freemasonry tidak mempunyai pusat dan setiap negara mempunyai organisasi yang berdiri sendiri. Sekalipun demikian setiap organisasi Freemasonry di mana pun akan mempunyai nomor pendirian dan berhubungan satu dengan lainnya. Freemasonry juga mempunyai Master tertinggi yang merupakan master tertinggi dari seluruh Master Freemasonry yang bertugas melakukan koordinasi seluruh Freemasonry yang ada di dunia.Organisasi ini diatur menjadi Loji-Loji Besar atau kadang-kadang Orient yang mandiri, yang masing-masing memiliki yurisdiksinya tersendiri, yang terdiri atas Loji bawahan atau konstituen. Berbagai Loji Besar dapat mengakui atau tidak mengakui satu sama lain berdasarkan Prinsip Mason (sebuah Loji Besar bisanya menganggap Loji Besar lainnya yang memiliki prinsip yang sama sebagai Loji reguler, dan mereka yang tidak sama dianggap sebagai Loji "tak reguler" atau Loji "gelap").Freemasonry merupakan organisasi yang tertutup dan ketat dalam penerimaan anggota barunya. Organisasi ini bukan merupakan organisasi agama dan tidak berdasarkan pada teologi apapun. Tujuan utamanya adalah membangun persaudaraan dan pengertian bersama akan kebebasan berpikir dengan standar moral yang tinggi. Freemasonry sendiri adalah simbolisasi dari pengertian pekerja keras yang mempunyai kebebasan berpikir. Kata mason berasal dari bahasa Perancis, maçon, yang artinya "tukang batu". Sekalipun organisasi ini merupakan organisasi hanya bagi kaum laki-laki namun kini sudah banyak pula kelompok Freemasonry wanita.Ada juga lembaga tambahan, yang merupakan organisasi yang terkait dengan cabang utama Freemasonry, namun dengan administrasinya sendiri.
 • Svobodné zednářství je tajné resp. neveřejné sdružení lidí, které získalo svou současnou podobu pravděpodobně v Londýně na den sv. Jana Křtitele (24. června) roku 1717. Svobodní zednáři sami sebe nově označují za společenství bratří, svobodných a přijatých zednářů, jehož členové už nepocházejí pouze z řad cechů zedníků a stavitelů (z francouzského označení zednářů maçonnerie vzniklo i anglické masonry). Posláním Svobodných zednářů je přispívat ke zdokonalování lidstva a bratrství lidí na celém světě. Svobodný zednář by měl celý život usilovat o zlepšení svého charakteru, zbavovat se špatných vlastností, pečovat o svůj duševní růst a pomáhat druhým.Zednářství je opředené řadou mýtů: Podle tzv. Chrámové legendy se zednářství odvozuje od Hirama Abiffa, stavitele Šalamounova chrámu, podle jiné hypotézy se Svobodní zednáři měli snažit navázat na odkaz řádu Templářů, který byl zrušen 12. října 1307 na příkaz krále Filipa IV. a papeže Klementa V. Vůdce templářského řádu Jacques de Molay byl upálen na hranici 18. března 1314.Svobodné zednářství je velmi oblíbeným tématem příznivců nejrůznějších konspiračních teorií.
 • Die Freimaurerei, auch Königliche Kunst genannt, versteht sich als ein ethischer Bund freier Menschen mit der Überzeugung, dass die ständige Arbeit an sich selbst zu einem menschlicheren Verhalten führt. Die fünf Grundideale der Freimaurerei sind Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz und Humanität. Sie sollen durch die praktische Einübung im Alltag gelebt werden.Nach ihrem Selbstverständnis vereint die Freimaurerei Menschen aller sozialen Schichten, Bildungsgrade und Glaubensvorstellungen. In all ihren Ausprägungsformen zählt die Freimaurerei weltweit etwa fünf Millionen Mitglieder. Die Konstitution (Alte Pflichten) der ersten Großloge wurde am 28. Februar 1723 im britischen Postboy öffentlich beworben und bildet die Grundlage der heutigen Freimaurerei. Die Freimaurerei ist weltweit in Logen organisiert und betreibt in vielen Ländern Öffentlichkeitsarbeit. Gemeinsam mit den Salons, den Lesegesellschaften und anderen Zusammenschlüssen der frühen Aufklärung bildeten die Logen in ganz Europa eine neue Form von Öffentlichkeit und trugen zur Verbreitung aufklärerischer Ideen bei.Freimaurer haben sich der Verschwiegenheit und insbesondere dem Grundsatz verpflichtet, freimaurerische Bräuche und Logenangelegenheiten nicht nach außen zu tragen (Arkanprinzip, Verschwiegenheitspflicht). Dies soll intern den freien Ideen- und Meinungsaustausch ermöglichen. Grundsätzlich sind die meisten Rituale durch einschlägige Literatur zugänglich. Die Zeremonien und die Alten Pflichten der spekulativen Freimaurerei werden auf Gebräuche und Unterlagen historischer Steinmetzbruderschaften zurückgeführt, so auf das Regius-Manuskript aus dem Jahr 1390 und das Cooke-Manuskript aus dem 14. und 15. Jahrhundert. Freimaurer treffen sich zu ritueller „Tempelarbeit“. Zum Ritual kann ein Vortrag mit freimaurerischen Bezügen gehören. Während der Tempelarbeit besteht eine meditative Atmosphäre. Eine Diskussion des Vortrages findet im Tempel nicht statt, das Thema kann aber bei einer anschließenden „Tafelloge“ ungezwungen weiterbesprochen werden. Nach außen wirken Freimaurer auch durch karitative Arbeit und Förderung von Bildung und freiheitlicher Aufklärung.Zwei der bekanntesten freimaurerischen Symbole sind Winkel und Zirkel (in Amerika mit dem zentralen Buchstaben „G“, welcher oft für die allgegenwärtige Geometrie steht).Das Verhältnis von Freimaurerei und Religion ist von zwei Seiten zu betrachten: Die Freimaurerei fordert in den „Alten Pflichten“, das Thema Religion nicht zum Gegenstand von Streitgesprächen in der Loge zu machen, ein religiöses Bekenntnis wird nicht gefordert. Die katholische Kirche sieht die Zugehörigkeit zur Freimaurerei als unvereinbar mit ihren Grundsätzen an. Die Islamische Weltliga erklärte 1974 in Mekka die „Freimaurerei als unvereinbar mit dem Islam“. Sie fordert alle Muslime, die einer Loge angehören, zum Austritt auf.
 • 프리메이슨리(영어: Freemasonry)은 16세기 말에서 17세기 초에 발생한 인도주의적 박애주의를 지향하는 우애단체(fraternity: 친목단체) 혹은 취미 클럽이다. "프리메이슨(freemason)"이라는 낱말은 엄밀하게는 각 회원들을 가리키는 말이며, 정확한 단체명은 프리메이슨리(Freemasonry)이다. 프리메이슨은 오늘날 전 세계 곳곳에 여러 형태로 존재하며, 스코틀랜드 그랜드 롯지와 아일랜드 그랜드 롯지 관할하에 약 150,000명, 영국 연합 그랜드 롯지 관할하에 약 250,000명 등 영국과 아일랜드에 약 400,000명이 있고, 미국에 약 2백만 명이 있는 등, 전 세계적으로 약 6백만 명의 회원이 있는 것으로 추정되고 있다. 회원들은 각 그랜드 롯지의 헌장에 입각한 선언을 포함해서 여러 방식으로 도덕적이고 철학적인 이상을 나눈다. 대부분의 그랜드 롯지들은 지고자(Supreme Being)를 믿는다는 선언을 회원이 되기 위한 필수 요건 중 하나로 삼고 있는데, 그렇지 않은 그랜드 롯지도 있다.프리메이슨 조직은 그랜드 롯지(Grand Lodge)를 중심으로 하위 롯지, 즉 단위 롯지(Constituent Lodge)들을 편성해 각 그랜드 롯지별로 독자적 관할권을 가지고 자치적으로 운영한다. 따라서 전 세계의 프리메이슨을 통괄하여 관할하는 프리메이슨 총본부는 존재하지 않는다. 그랜드 롯지의 문자 그대로의 의미는 "커다란 집 또는 집회소"로 "본부"를 뜻하며, 대롯지라고도 한다. 그랜드 롯지는 또한 그랜드 오리엔트(Grand Orient: 프랑스어 발음으로 "그랑토리앙"이라고도 하며, 문자 그대로의 의미는 "커다란 서광")라고도 한다. 단위 롯지는 프리메이슨 롯지(Masonic Lodge)라고도 하며, 흔히 간단히 롯지라고도 한다. 각 그랜드 롯지의 관할구는 지역적 개념이 아니며, 단위 롯지들의 총합이 곧 해당 그랜드 롯지의 관할구이다. 마찬가지로, 롯지, 즉 단위 롯지도 건물 또는 지역의 개념이 아니며 프리메이슨들이 모여 하나의 그룹을 이루면 그것이 곧 단위 롯지가 될 수 있다. (이런 이유로, 회원들이 "롯지에 모이는" 것이 아니라 "롯지로서 모인다"고 표현한다.) 하지만, 흔히, 각 그룹의 모임 장소이자 운영 센터로 사용되는 건물을 롯지라고 부르기도 한다. 각 그랜드 롯지는 단위 롯지들을 편성하여 자신의 관할구를 만들고, 두 그랜드 롯지가 서로가 프리메이슨의 성격에 합치한다는 것을 인정하는 경우 서로를 우호 관계(in Amity)에 있다고 공식적으로 선언하게 된다. 우호 관계에 있는 그랜드 롯지간에는 회원들이 상대의 관할구를 방문할 수 있다.프리메이슨은 채석공의 연장과 용구를 상징으로 사용한다.
 • La massoneria (definita anche Arte Reale) è un’associazione iniziatica e di fratellanza a base etica e morale che si propone come patto etico-morale tra persone libere. Un patto da intendersi non come un’operatività socio-politica, ma come tensione collettiva, di tutti gli affiliati all'associazione, alla via di perfezionamento delle più elevate condizioni dell’umanità.La massoneria ufficiale dichiara di non avere barriere etniche, religiose, ideologiche e politiche, per effetto delle antiche regole stabilite nelle Costituzioni dei liberi muratori del 1723 e alle quali tutte le istituzioni massoniche del mondo fanno riferimento, anche se con alcune differenze dovute a tradizioni locali e storiche. Sin dal suo sorgere, la massoneria è costituita da logge, cioè gruppi organizzati di persone che operano insieme con gli stessi scopi e ideali, seguiti da ogni massone del mondo. In questo senso è considerata dai suoi aderenti universale, pur nelle sue complesse diversità interne.
 • A maçonaria (forma reduzida e usual de francomaçonaria) é uma sociedade secreta, embora seja um termo em desuso pois o usado atualmente é sociedade discreta, de carácter universal, cujos membros cultivam o aclassismo, humanidade, os princípios da liberdade, democracia e igualdade, fraternidade e aperfeiçoamento intelectual, sendo assim uma associação iniciática e filosófica. Os maçons estruturam-se e reúnem-se em células autónomas, designadas por oficinas, ateliers ou (como são mais conhecidas e correctamente designadas) Lojas, "todas iguais em direitos e honras, e independentes entre si."A origem se perde na Idade Média, se considerarmos as suas origens Operativas, ou seja associação de cortadores de pedras verdadeiros, que tinha como ofício a arte de construção de castelos, muralhas etc.Existem, no mundo, aproximadamente 5,5 milhões de integrantes espalhados pelos 5 continentes. Destes, 3,2 milhões (58%) nos Estados Unidos, 1,2 milhão (22%) no Reino Unido e 1,1 milhão (20%) no resto do mundo. No Brasil são aproximadamente 150 mil maçons regulares (2,7%) e 4.700 Lojas.
 • Die Freimaurerei hat in Europa, insbesondere in England, eine lange Tradition. Die Anfänge der Geschichte sowie das Brauchtum, Ritual und die verwendeten Symbole der Freimaurerei gehen auf die Steinmetzbruderschaft und deren Bauhütten zurück. Der Begriff Loge wird bereits im Jahre 1278 in einer Urkunde über den Bau der Vale Royal Abbey erwähnt. Die Zahl der Freimaurer weltweit, soweit veröffentlicht, divergiert je nach Quelle stark. So nennt der SWR für das Jahr 2012 Zahlen von weltweit etwa fünf Millionen Freimaurern, davon drei Millionen in den USA und etwa 14.000 Mitglieder in Deutschland. Die Zeitschrift der deutschen Forschungsloge „Quatuor Coronati“ geht von weltweit lediglich 2,6 Millionen Freimaurern aus.
 • De voorgeschiedenis van de vrijmetselarij kan op twee wijzen worden benaderd.Enerzijds kan men de voorgeschiedenis van de operatieve vrijmetselarij op objectieve en historische wijze gaan beschrijven. Dit komt neer op het ontstaan, bloei en ondergang van middeleeuwse beroepsgilden in Europa. Dit onderzoek wordt hier echter niet verricht.Anderzijds kan men de voorgeschiedenis van de speculatieve vrijmetselarij trachten in kaart te brengen. Dit is een subjectieve en speculatieve poging, begonnen door James Anderson in zijn the Constitution of the Free-Masons en sedertdien ononderbroken voortgezet, om de oorsprong van de vrijmetselarij te antedateren en te mystificeren.Op deze wijze wordt een zogenaamde foundation myth, oprichtingsmythe gecreëerd, voor intern vrijmetselaarsgebruik. Dergelijke mythes zijn belangrijk bij de ontwikkeling van een solide groepsgevoel en sterk samenhorigheidsideaal in nieuwe en ambitieuze verenigingen, maar kunnen geen aanspraak maken op objectiviteit en historische feitelijkheid. Zo wordt de vrijmetselarij geantidateerd.Deze antidatering begint met een herinterpretatie van het Bijbelverhaal over Adam en Eva. Het Oude Testament wordt hierbij kwistig gebruikt en de Bijbelse figuren worden gerecycleerd voor gebruik bij het uitbouwen van een vrijmetselaarsgeschiedenis. De Ark van Noach en de Tempel van Salomo zijn populaire thema's. Ook de klassieke wereld van Griekenland en Rome passeren de revue. Euclides of Pythagoras zijn graag geziene gasten. Maar ook Mozes, heidense mysteriën, de Essenen, Keltische Druïden, de Tempelridders, de Priorij van Sion en de Rozenkruisers passeren de revue. De lijst is nagenoeg eindeloos. Van de Oudheid tot de Middeleeuwen wordt er op los gespeculeerd. Ook Oliver Cromwell, de Stuarts, Francis Bacon en Christopher Wren worden opgenomen in de vrijmetselaarsgeschiedenis. Er zijn dan ook zoveel verschillende ontstaansgeschiedenissen als er vrijmetselaars zijn. En nooit is er ook maar het minste historische bewijs voor alle stellingen.In de Middeleeuwen begint de mythische voorgeschiedenis van de speculatieve vrijmetselarij zich te vermengen met de objectieve geschiedenis van de operatieve vrijmetselarij. Een historische continuïteit wordt vooropgesteld. De middeleeuwse gilden van bouwvakkers en metselaars zouden stap voor stap omgevormd zijn tot filosofische clubjes voor de burgerij en de adel. Hierbij wordt verwezen naar gelijkaardige instituties in Frankrijk, zoals de Compagnonnage, en Duitsland, zoals de Steinmetzen.Voor deze begrippen zijn er wel degelijk historisch betrouwbare bronnen te vinden van hun bestaan. Voorbeelden van dergelijke historische bronnen zijn bijvoorbeeld: 1390: Regius-manuscript 1410: Matthew Cooke-manuscript 1425: Statutes uitgevaardigd door Hendrik VI van Engeland 1598: Schaw-manuscript 1599: Minutes van de Aitchison Haven Lodge te Edinburgh 1646: de inwijding van Elias Ashmole in een loge te WarringtonHet bestaan van deze bronnen staat niet ter discussie. Wat wel hoogst betwijfelbaar is hieruit als vanzelfsprekend af te leiden dat er een stapsgewijze historische evolutie is waar te nemen van operatieve vrijmetselarij naar speculatieve vrijmetselarij. Dergelijke afleidingen zijn van speculatieve aard, niet van historisch-wetenschappelijke aard.
 • Aclaración previa: Este artículo se encuentra en proceso de elaboración y constituye una continuación del tema Francmasonería.
 • The history of Freemasonry encompasses the origins, evolution and defining events of the fraternal organisation known as Freemasonry. It covers three phases. Firstly, the emergence of organised lodges of operative masons during the Middle Ages, then the admission of lay members as "accepted" or speculative masons, and finally the evolution of purely speculative lodges, and the emergence of Grand Lodges to govern them. The watershed in this process is generally taken to be the formation of the first Grand Lodge in London in 1717. The two difficulties facing historians are the paucity of written material, even down to the 19th century, and the misinformation generated by masons and non-masons alike from the earliest years.A complete history of Freemasonry is beyond the scope of a single article. This article traces the early development of Freemasonry from organised bodies of operative stonemasons to the modern system of speculative lodges organised round regional or national "Grand Lodges". Notable events and developments of the modern period are also briefly described. The history of specific subjects, rites and jurisdictions within the general heading of Freemasonry are dealt with in detail elsewhere, in their own articles.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 32783 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 77064 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 333 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111052460 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1938 (xsd:integer)
 • 1981 (xsd:integer)
 • 1983 (xsd:integer)
 • 1987 (xsd:integer)
 • 1992 (xsd:integer)
 • 1999 (xsd:integer)
 • 2000 (xsd:integer)
 • 2001 (xsd:integer)
 • 2002 (xsd:integer)
 • 2003 (xsd:integer)
 • 2005 (xsd:integer)
 • 2008 (xsd:integer)
 • 2009 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
 • D. Ligou et al.
 • Jacques Mitterrand, Serge Hutin et Alain Guichard
prop-fr:collection
 • Que sais-je ?
 • Que sais-je?
prop-fr:colonnes
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:commentaire
 • article « Loge »
 • articles « Franc-maçonnerie »« Origines », « Historiographie » et « Maçonnologie »
prop-fr:commons
 • Category:Freemasonry
prop-fr:date
 • 1997 (xsd:integer)
 • 2001 (xsd:integer)
 • 2007-10-02 (xsd:date)
prop-fr:group
 • N
prop-fr:id
 • Bernheim2008
 • Mitterrand et al.1992
prop-fr:isbn
 • 2 (xsd:integer)
 • 978 (xsd:integer)
 • 2130527434 (xsd:integer)
 • 2130532411 (xsd:integer)
 • 2130558070 (xsd:integer)
 • 2221096126 (xsd:double)
 • 2913882056 (xsd:double)
 • 9782844545640 (xsd:double)
prop-fr:issn
 • 18 (xsd:integer)
 • 1822411 (xsd:integer)
prop-fr:lienAuteur
 • Alain Bauer
 • Alain Bernheim
 • David Stevenson
 • Francis Delbeke
 • Francis Delon
 • Jacques Chailley
 • Patrick Négrier
 • Roger Dachez
prop-fr:nom
 • Bauer
 • Cooper
 • Prat
 • Delon
 • Rossignol
 • Bernheim
 • Boeglin
 • Chailley
 • Dachez
 • Delbeke
 • Hivert Messeca
 • Kervella
 • Naudon
 • Négrier
 • Stevenson
 • de Biasi
prop-fr:oldid
 • 21334764 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • Dominique
 • Alain
 • André
 • David
 • Edouard
 • Francis
 • Jacques
 • Jean-Louis
 • Patrick
 • Paul
 • Roger
 • Yves
 • Andrée
 • Robert L.D.
prop-fr:revue
 • Historia
 • L'Histoire
prop-fr:titre
 • La Franc-Maçonnerie et la révolution française et autres essais sur le
 • Encyclopédie de la franc-maçonnerie
 • Histoire de la franc-maçonnerie française
 • Histoire des francs-maçons en France
 • Histoire générale de la franc-maçonnerie
 • L'ordre maçonnique, le droit humain
 • La Flûte enchantée : Opéra maçonnique
 • La Tulip, Histoire du rite du Mot de maçon
 • Le Grand-Orient de France
 • Les Francs-Jardiniers
 • Les Francs-Maçons
 • Les Premiers Francs-Maçons
 • Une certaine idée de la franc-maçonnerie
 • Vichy et les Francs-Maçons
 • article « Franc-maçonnerie »
 • Le Mystère de la Rose Blanche, Francs-Maçons et Templiers au
 • Les Rites maçonniques égyptiens, philosophie et morale
prop-fr:vol
 • 48 (xsd:integer)
 • 256 (xsd:integer)
prop-fr:volume
 • 2 (xsd:integer)
 • 9 (xsd:integer)
prop-fr:vote
 • BA
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikiquote
 • Franc-maçonnerie
prop-fr:éditeur
 • Dervy
 • Le Livre de Poche
 • PUF
 • Privat
 • Robert Laffont
 • Editions maçonniques de France
 • Encyclopédie Universalis
 • Ivoire Clair
 • Ivoire-Clair
 • J.C. Lattès
 • éd. Office du Livre
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Le mot franc-maçonnerie désigne un ensemble de phénomènes historiques et sociaux très divers formant un espace de sociabilité qui recrute ses membres par cooptation et pratique des rites initiatiques faisant référence à un secret maçonnique et à l'art de bâtir.Difficilement traçable historiquement, elle semble apparaître en 1598 en Écosse (Statuts Schaw), puis en Angleterre au XVIIe siècle.
 • Масонството е посветителско общество, което има неуточнен произход. Различни клонове на това общество днес съществуват под различни форми в цял свят, с членска маса приблизително 5 милиона души, от които около 480 000 в Англия, Шотландия и Ирландия, и по-малко от 2 000 000 в Съединените щати. Различните масонски организации споделят морал и метафизични представи, които включват, най-често, институционализирана вяра във Върховно същество.
 • フリーメイソン(英: Freemasonry)は、16世紀後半から17世紀初頭に、判然としない起源から起きた友愛結社。現在多様な形で全世界に存在し、その会員数は600万人に上り、うち15万人はスコットランド・グランドロッジならびにアイルランド・グランドロッジの管区下に、25万人は英連邦グランドロッジに、200万人は米国のグランドロッジに所属している。「フリーメイソン」とは厳密には各個人会員の事を指しており、団体名としては英: Freemasonry(フリーメイソンリー)、仏: Franc-maçonnerie(フランマソヌリ)、伊: Massoneria(マッソネリア)、独: Freimaurerei(フライマウレライ)、露: Масонство(マソンストヴォ)である。以下、英語的な発音である「フリーメイソンリー」と記載する。なお本項目は「フリーメイソン」と表記しているが、日本グランド・ロッジは「フリーメイスン」と表記している。この友愛結社(組合)は、管轄上、独立したグランドロッジもしくは一部が東方社(オリエント、大東社系)の形で組織され、それぞれが下部組織(下位のロッジ)から成る自身の管区を管轄している。これらの多様なグランドロッジは、それぞれが認め合い、あるいは拒否したりして、境界を形成する。また、フリーメイソンリーの主要な支部には、関連した付属団体が存在するが、それらはそれぞれが独立した組織である。フリーメイソンリーは秘密結社または「semi-secret」(半分秘密の)団体と表現する場合があるが、いかなる団体であれ団体内部の秘密というものがあり、そうした視点においてフリーメイソンリーは広く知られた公開結社なのであるというフリーメイソンリー側の意見もある。フリーメイソンリーは「自由」、「平等」、「友愛」、「寛容」、「人道」の5つの基本理念がある。
 • Aclaración previa: Este artículo se encuentra en proceso de elaboración y constituye una continuación del tema Francmasonería.
 • De vrijmetselarij of maçonnerie is een internationaal verbreide en regionaal gestructureerde broederschap van mensen die streven naar geestelijke en morele verheffing, onderlinge waardering en wederzijdse hulp. Haar leden worden vrijmetselaren (Engels: freemasons) of maçons genoemd. De vermoedelijke afkomst van deze benaming komt van het Franse woord frère-maçons (letterlijk: broeder-bouwer), wat in de Anglo-Saksische vrijmetselarij verbasterd werd tot freemason.
 • La francmasonería o masonería se define a sí misma como una institución discreta de carácter iniciático, no religiosa, filantrópica, simbólica y filosófica fundada en un sentimiento de fraternidad. Tiene como objetivo la búsqueda de la verdad y fomentar el desarrollo social y moral del ser humano, además del progreso social.
 • Wolnomularstwo, inaczej masoneria lub sztuka królewska – międzynarodowy ruch, mający na celu duchowe doskonalenie jednostki i braterstwo ludzi różnych religii, narodowości i poglądów. Ruch ten charakteryzuje się istnieniem trójkątów masońskich, lóż wolnomularskich, obediencji oraz rozbudowanej symboliki i rytuałów. Masoneria to także zespół bractw o charakterze elitarnym i dyskretnym. Inną cechą wolnomularstwa są legendy i teorie spiskowe na jej temat.
 • La massoneria (definita anche Arte Reale) è un’associazione iniziatica e di fratellanza a base etica e morale che si propone come patto etico-morale tra persone libere.
 • Freemasonry adalah sebuah organisasi persaudaraan yang asal-usulnya tidak jelas antara akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17.
 • Die Freimaurerei, auch Königliche Kunst genannt, versteht sich als ein ethischer Bund freier Menschen mit der Überzeugung, dass die ständige Arbeit an sich selbst zu einem menschlicheren Verhalten führt. Die fünf Grundideale der Freimaurerei sind Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz und Humanität.
 • La francmaçoneria (en francès francmaçonnerie i en anglès Free-Masonry) o maçoneria és un moviment social que es manifesta en una diversitat d'entitats independents, (generalment denominades individualment "Gran Lògia" o "Gran Orient") l'organització de base de la qual són les lògies, o agrupacions de francmaçons/es.
 • 프리메이슨리(영어: Freemasonry)은 16세기 말에서 17세기 초에 발생한 인도주의적 박애주의를 지향하는 우애단체(fraternity: 친목단체) 혹은 취미 클럽이다. "프리메이슨(freemason)"이라는 낱말은 엄밀하게는 각 회원들을 가리키는 말이며, 정확한 단체명은 프리메이슨리(Freemasonry)이다. 프리메이슨은 오늘날 전 세계 곳곳에 여러 형태로 존재하며, 스코틀랜드 그랜드 롯지와 아일랜드 그랜드 롯지 관할하에 약 150,000명, 영국 연합 그랜드 롯지 관할하에 약 250,000명 등 영국과 아일랜드에 약 400,000명이 있고, 미국에 약 2백만 명이 있는 등, 전 세계적으로 약 6백만 명의 회원이 있는 것으로 추정되고 있다. 회원들은 각 그랜드 롯지의 헌장에 입각한 선언을 포함해서 여러 방식으로 도덕적이고 철학적인 이상을 나눈다.
 • Maçonaria, forma reduzida e usual de francomaçonaria, é uma sociedade discreta e por discreta, entende-se que se trata de ação reservada e que interessa exclusvamente àqueles que dela participam.
 • Framazoneria edo Masoneria bere burua iniziatiko, filantropiko eta filosofikotzat definitzen duen erakundea da. Haren kide eta jarraitzaileen arabera, beren helburua egia bilatzea eta gizakiaren garatze intelektual eta morala da. Masoiak, gizon nahiz emakumeak, logia izeneko oinarrizko egituretan antolatzen dira, era berean hauek maila handiagoko erakunde batean taldekatzen direlarik; honi gehienetan "Logia Handia", "Sortaldeko Logia" edo "Prioretza Handia" deritzo. Europan XVII.
 • Masonluk, kökleri her ne kadar 16. yüzyılın sonu ve 17. yüzyılın başlarına kadar dayanıyor olsa da, 24 Haziran 1717 tarihinde Londra'da bir araya gelen dört locanın girişimiyle Londra Büyük Locası'nın kurulması ile başlar. Masonlara göre masonluk akılcılık, bilimsellik ve insanlığın oluşumundan bu yana ortaya çıkarak, insanlığın gelişimine ve bilgi birikimlerine katkıda bulunmuş bir kültür ve fikir üst yapı kurumudur. Ezoterik ve sadece üyelerine açık olan örgüttür.
 • A szabadkőművesség (angolul freemasonry, franciául franc-maçonnerie, németül freimaurerei vagy freimaurertum) világszerte több millió taggal rendelkező heterogén, számtalan formában működő mozgalom, amely – önértelmezése szerint – az erkölcsi értékek, valamint a szellem szabadságának egyetemességét vallva, a felvilágosodás hagyományait követve tevékenykedik.
 • Svobodné zednářství je tajné resp. neveřejné sdružení lidí, které získalo svou současnou podobu pravděpodobně v Londýně na den sv. Jana Křtitele (24. června) roku 1717. Svobodní zednáři sami sebe nově označují za společenství bratří, svobodných a přijatých zednářů, jehož členové už nepocházejí pouze z řad cechů zedníků a stavitelů (z francouzského označení zednářů maçonnerie vzniklo i anglické masonry).
 • Freemasonry is a fraternal organisation that traces its origins to the local fraternities of stonemasons, which from the end of the fourteenth century regulated the qualifications of masons and their interaction with authorities and clients. The degrees of freemasonry, its gradal system, retain the three grades of medieval craft guilds, those of Apprentice, journeyman or fellow (now called Fellowcraft), and Master Mason. These are the degrees offered by craft, or blue lodge Freemasonry.
 • Масо́нство (франкмасо́нство, фр. Franc-maçonnerie, англ. Freemasonry) — движение, возникшее в XVIII веке в виде закрытой организации. Этика и философия масонства опираются на монотеистические религии. Масонство берёт своё начало из малоизвестных истоков в конце XVI — начале XVII века, предположительно — оперативных цехов каменщиков. Название «масон» или «франкмасон» происходит от фр. franc-maçon (в старофранцузском masson, англ.
 • The history of Freemasonry encompasses the origins, evolution and defining events of the fraternal organisation known as Freemasonry. It covers three phases. Firstly, the emergence of organised lodges of operative masons during the Middle Ages, then the admission of lay members as "accepted" or speculative masons, and finally the evolution of purely speculative lodges, and the emergence of Grand Lodges to govern them.
 • De voorgeschiedenis van de vrijmetselarij kan op twee wijzen worden benaderd.Enerzijds kan men de voorgeschiedenis van de operatieve vrijmetselarij op objectieve en historische wijze gaan beschrijven. Dit komt neer op het ontstaan, bloei en ondergang van middeleeuwse beroepsgilden in Europa. Dit onderzoek wordt hier echter niet verricht.Anderzijds kan men de voorgeschiedenis van de speculatieve vrijmetselarij trachten in kaart te brengen.
 • Die Freimaurerei hat in Europa, insbesondere in England, eine lange Tradition. Die Anfänge der Geschichte sowie das Brauchtum, Ritual und die verwendeten Symbole der Freimaurerei gehen auf die Steinmetzbruderschaft und deren Bauhütten zurück. Der Begriff Loge wird bereits im Jahre 1278 in einer Urkunde über den Bau der Vale Royal Abbey erwähnt. Die Zahl der Freimaurer weltweit, soweit veröffentlicht, divergiert je nach Quelle stark.
 • A maçonaria (forma reduzida e usual de francomaçonaria) é uma sociedade secreta, embora seja um termo em desuso pois o usado atualmente é sociedade discreta, de carácter universal, cujos membros cultivam o aclassismo, humanidade, os princípios da liberdade, democracia e igualdade, fraternidade e aperfeiçoamento intelectual, sendo assim uma associação iniciática e filosófica.
rdfs:label
 • Franc-maçonnerie
 • Francmasonería
 • Francmaçoneria
 • Freemasonry
 • Freemasonry
 • Freimaurerei
 • Masoneria
 • Masonluk
 • Massoneria
 • Maçonaria
 • Svobodné zednářství
 • Szabadkőművesség
 • Vrijmetselarij
 • Wolnomularstwo
 • Масонство
 • Масонство
 • フリーメイソン
 • 프리메이슨
 • Geschichte der Freimaurerei
 • Geschiedenis van de vrijmetselarij
 • Historia de la francmasonería
 • History of Freemasonry
 • História da maçonaria
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:activity of
is dbpedia-owl:mainInterest of
is dbpedia-owl:philosophicalSchool of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:activitésAutres of
is prop-fr:fratrie of
is prop-fr:principauxIntérêts of
is prop-fr:thèmes of
is prop-fr:traditionPhilosophique of
is dc:subject of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of