En chimie, une force de van der Waals, interaction de van der Waals ou liaison de van der Waals est une interaction électrique de faible intensité entre atomes, molécules, ou entre une molécule et un cristal.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • En chimie, une force de van der Waals, interaction de van der Waals ou liaison de van der Waals est une interaction électrique de faible intensité entre atomes, molécules, ou entre une molécule et un cristal. Bien qu'il soit possible de décrire sommairement cette interaction en considérant les forces électriques qui sont présentes entre tous les couples de charges électriques qui forment ces atomes et ces molécules en définitive, c'est un phénomène qui ne peut bien se comprendre que dans le cadre de la physique quantique. Ces forces ont été nommées en l'honneur du physicien néerlandais Johannes Diderik van der Waals (1837 — 1923), prix Nobel de physique 1910, qui fut le premier à introduire leurs effets dans les équations d'état des gaz en 1873 (voir Gaz de van der Waals et Équation d'état de van der Waals).On retrouve les effets de cette force à l'extrémité des pattes du gecko, assurant ainsi leur forte adhésion sur du verre.
 • Em físico-química, uma força de van der Waals (ou interação de van der Waals), nome dado em homenagem ao cientista holandês Johannes Diderik van der Waals, é a soma de todas forças atrativas ou repulsivas, que não sejam forças devidas a ligações covalentes entre moléculas (ou entre partes da mesma molécula) ou forças devido à interação eletroestática de íons. Existem três interações distintas: força entre dois dipolos permanentes (Força de Keesom) força entre um dipolo permanente e um polo induzido (Força de Debye) força entre dois dipolos instantaneamente induzidos (Força de dispersão London)↑
 • En fisicoquímica, las fuerzas de Van der Waals (o interacciones de Van der Waals), denominada así en honor al científico neerlandés Johannes Diderik van der Waals, es la fuerza atractiva o repulsiva entre moléculas (o entre partes de una misma molécula) distintas a aquellas debidas al enlace covalente o a la interacción electrostática de iones con otros o con moléculas neutras. El término incluye: fuerza entre dos dipolos permanentes (fuerzas de Keesom o interacción dipolo-dipolo) fuerza entre un dipolo permanente y un dipolo inducido (fuerzas de Debye) fuerza entre dos dipolos inducidos instantáneamente (fuerzas de dispersión de London)También se usa en ocasiones como un sinónimo para la totalidad de las fuerzas intermoleculares.
 • In physical chemistry, the van der Waals' force (or van der Waals' interaction), named after Dutch scientist Johannes Diderik van der Waals, is the sum of the attractive or repulsive forces between molecules (or between parts of the same molecule) other than those due to covalent bonds, the hydrogen bonds, or the electrostatic interaction of ions with one another or with neutral molecules or charged molecules. The term includes: force between two permanent dipoles (Keesom force) force between a permanent dipole and a corresponding induced dipole (Debye force) force between two instantaneously induced dipoles (London dispersion force).It is also sometimes used loosely as a synonym for the totality of intermolecular forces. Van der Waals' forces are relatively weak compared to covalent bonds, but play a fundamental role in fields as diverse as supramolecular chemistry, structural biology, polymer science, nanotechnology, surface science, and condensed matter physics. Van der Waals forces define many properties of organic compounds, including their solubility in polar and non-polar media.In low molecular weight alcohols, the hydrogen-bonding properties of the polar hydroxyl group dominate the weaker van der Waals' interactions.In higher molecular weight alcohols, the properties of the nonpolar hydrocarbon chain(s) dominate and define the solubility. Van der Waals forces quickly vanish at longer distances between interacting molecules.In 2012, the first direct measurements of the strength of the van der Waals' force for a single organic molecule bound to a metal surface was made via atomic force microscopy and corroborated with density functional calculations.
 • 반데르발스 힘(van der Waals force)은 물리화학에서, 공유결합이나 이온의 전기적 상호작용이 아닌 분자간, 혹은 한 분자 내의 부분 간의 인력이나 척력을 말한다. 즉,무극성 분자에서 전자의 운동으로 순간적인 쌍극자가 형성되면 그 옆의 분자도 일시적인 편극이 일어나서 유발 쌍극자가 생성된다. 이런 순간적인 쌍극자와 유발 쌍극자의 인력을 반 데르 발스 힘이라고 한다. 요하네스 디데릭 판데르 발스의 이름에서 유래하였다.이 용어는 다음의 뜻을 모두 포함한다. 영구 쌍극자-영구 쌍극자 힘 (키솜 상호작용) 영구 쌍극자-유도 쌍극자 힘 (디바이 상호작용) 유도 쌍극자-유도 쌍극자 힘 (런던 분산력)가끔 부정확하게 '모든 분자간 힘'의 뜻으로 사용되기도 한다. 판데르발스 힘은 보통 화학결합에 비해 상대적으로 약하지만 분자간 상호작용에 관여하므로 초분자화학, 구조생물학, 고분자과학, 나노기술, 표면과학, 응집물질물리학 같은 다양한 분야에서 사용된다.반데르발스 힘은 유기화합물의 화학적 성질이나 용해도를 결정하는 요소로 사용된다. 이를테면 작은 크기의 알코올 분자에선 하이드록시기가 갖는 극성이 약한 분자간 힘(판데르발스 힘)을 결정한다. 큰 크기의 알코올에서는 비극성인 탄화수소 사슬이 분자의 성질과 용해도를 결정한다. 판데르발스 힘의 크기와 관련된 요소로서 분자량, 분자의 모양, 분자 내 극성의 유무 등을 예로 들 수 있다.
 • Gaya van der Waals dalam ilmu kimia merujuk pada salah satu jenis gaya antara molekul. Istilah ini pada awalnya merujuk pada semua jenis gaya antarmolekul, dan hingga saat ini masih kadang digunakan dalam pengertian tersebut, tetapi saat ini lebih umum merujuk pada gaya-gaya yang timbul dari polarisasi molekul menjadi dipol. Hal ini mencakup gaya yang timbul dari dipol tetap (gaya Keesom), dipol rotasi atau bebas (gaya Debye) serta pergeseran distribusi awan elektron (gaya London). Nama gaya ini diambil dari nama kimiawan Belanda Johannes van der Waals, yang pertama kali mencatat jenis gaya ini. Potensial Lennard-Jones sering digunakan sebagai model hampiran untuk gaya van der Waals sebagai fungsi dari waktu. Interaksi van der Waals teramati pada gas mulia, yang amat stabil dan cenderung tak berinteraksi. Hal ini menjelaskan sulitnya gas mulia untuk mengembun. Tetapi, makin besar ukuran atom gas mulia (makin banyak elektronnya) makin mudah gas tersebut berubah menjadi cairan.
 • ファンデルワールス力(ファンデルワールスりょく、英: Van der Waals force)は、電荷を持たない中性の原子、分子間などで主となって働く凝集力の総称。そのポテンシャルエネルギーは距離の6乗に反比例する。すなわち力の到達距離は短く且つ非常に弱い。この凝集力によって分子間に形成される結合を、ファンデルワールス結合(ファンデルワールスけつごう)と言う。
 • Les forces de van der Waals són forces atractives o repulsives febles entre entitats moleculars, o entre grups dins d'una mateixa entitat molecular, distintes de les de formació d'enllaç químic (covalent, iònic o metàl·lic) o de les interaccions electrostàtiques entre ions o grups d'ions i molècules neutres. Es divideixen en tres tipus: Forces dipol-dipol. Forces dipol-dipol induït. Forces dipol instantani-dipol induït.Les forces de van der Waals són més febles que els enllaços químics que uneixen àtoms en els composts químics. Tanmateix, juguen un paper fonamental en moltes substàncies, per exemple, determinen el caràcter químic dels composts orgànics i la seva solubilitat en dissolvents polars i no polars. Són emprades a molts camps de la ciència i de la tecnologia: química orgànica, química inorgànica, química supramolecular, biologia estructural, ciència dels materials, ciència de les superfícies, nanotecnologia, física de la matèria condensada, etc.
 • Kimikan eta fisikan, Van der Waals-en indar terminoa molekularteko indarren osotasuna adierazteko sinonimo gisa erabiltzen da. Indar hauek molekula egonkorren artean sortzen dira, eta ahulak dira lotura kobalente edo ionikoekin alderatuz gero. Historikoki izena indarren multzo osoa adierazteko erabili da, J. D. van der Waals fisikari nederlandarrak, indar hauei bere izena eman zionak, molekularteko indar erakarlea eta aldaratzailea, biak kontsideratu baitzituen.
 • De vanderwaalskrachten zijn zwakke tot zeer zwakke elektromagnetische krachten tussen atomen of moleculen, genoemd naar de Nederlandse natuurkundige Johannes Diderik van der Waals. In ruime zin omvat het begrip alle krachten die niet het gevolg zijn van covalente bindingen of elektrostatische krachten tussen ionen. Men onderscheidt drie soorten vanderwaalskrachten: De dipool-dipoolinteracties tussen twee permanente dipolen De geïnduceerde dipool-dipoolinteracties tussen een permanente dipool en een geïnduceerde dipool De Londonkrachten of (London-)dispersiekrachten tussen tijdelijk gepolariseerde moleculenIn enge zin duidt men met vanderwaalskrachten enkel de laatste soort krachten aan. Die zijn in eerste benadering geïnduceerde dipoolinteracties, in tegenstelling tot de elektrostatische interacties tussen ionen en tussen permanente dipolen. In de theoretisch-scheikundige vakliteratuur wordt tegenwoordig de som van elektrostatische-, inductie-, exchange-, en Londonkrachten aangeduid met vanderwaalskrachten. Verder kunnen ook de aantrekking tussen ionen en dipolen of geïnduceerde dipolen beschouwd worden als vanderwaalskrachten.Op macroniveau worden deze krachten wel aangeduid als cohesie en adhesie.
 • van der Waals kuvveti veya van der Waals etkileşimi, fiziksel kimyada kovalent bağlar, hidrojen bağları ve iyonların birbiriyle, nötr moleküllerle veya elektrik yüklü moleküllerle elektrostatik etkileşimi hariç olmak üzere, moleküller arasındaki (veya aynı molekül parçalarının arasındaki) çekici veya itici güçlerin toplamıdır. Hollandalı bilim adamı Johannes Diderik van der Waals'ın adını taşımaktadır. Bu terim aşağıdakileri kapsamaktadır:iki daimi dipoller arasındaki kuvvet (Keesom kuvveti)bir daimi dipol ve buna karşılık gelen bir indüklenmiş dipol (Debye kuvveti)aynı anda indüklenmiş iki dipol arasındaki kuvvet (London dağılım kuvveti).Ayrıca moleküller arasındaki kuvvetlerin bütünü için de bazen eşanlamlı olarak kullanılmaktadır. Van der Waals kuvvetleri, kovalent bağlar ile karşılaştırıldığında nispeten daha zayıf olmalarına rağmen supramoleküler kimya, yapısal biyoloji, polimer bilimi, nanoteknoloji, yüzey bilimi ve yoğun madde fiziği gibi çok farklı alanda temel rol oynarlar. Van der Waals kuvvetleri, organik bileşiklerin kutupsal ve kutupsal olmayan ortamlarda çözünürlükleri dahil olmak üzere birçok özelliğini tanımlarlar.Kutupsal hidroksil grubunun hidrojen bağlama özellikleri, düşük moleküler ağırlıklı alkollerin içinde zayıf van der Waals etkileşimlerine hakim olurlar. Daha yüksek moleküler ağırlıklı alkollerde, kutupsal olmayan hidrokarbon zincir(ler)inin özellikleri hakim olur ve çözünürlüğü tanımlar. Van der Waals kuvvetleri, etkileşen moleküller arasında daha uzun mesafelerde hızla kaybolurlar.2012 yılında, atomik kuvvet mikroskobu ile metal yüzeye bağlı tek bir organik molekülde, van der Waals kuvvetlerinin doğrudan ilk ölçümleri gerçekleştirildi ve yoğunluk fonksiyonel hesaplamaları ile doğrulandı.
 • Van der Waalsovy síly jsou přitažlivé nebo odpudivé interakce (síly) mezi molekulami. Jsou slabší než kovalentní, koordinačně kovalentní síly a vodíkové můstky. Vznikají převážně v nepolárních molekulách, které neobsahují stálé dipóly, jejich vazby nejsou polarizované. Existují tři typy: Coulombická síla je způsobená polaritou molekul. Je to čistě elektrostatický jev. Molekuly se k sobě natáčejí „vrcholky“ s opačnými náboji. Coulombická síla se projevuje hlavně ve vodě. V molekule vody je atom kyslíku v důsledku svého tvaru „odhalen“ z jedné strany, a tak tento atom kyslíku přitahuje jiné molekuly a to způsobuje přitažlivé síly ve vodě, což z ní dělá velkou makromolekulu. Přitažlivost molekul se nakonec projevuje na zvýšené teplotě varu vody, která je posunuta až na 100 °C. Indukční síla potřebuje ke svému vzniku trvale polarizovanou molekulu, která polarizuje ostatní (polární i nepolární) molekuly. Disperzní síla je nejvýznamnější z van der Waalsových sil. Vycházíme z představy, že molekuly oscilují (kmitají) a to dosti chaoticky. V určitých momentech se „vykmitnutím“ poruší neutrální stav molekuly a vznikne dipól.
 • In chimica, le forze di van der Waals, chiamate così in onore dello studioso Johannes Diderik van der Waals che ne formula la legge nel 1873, sono forze attrattive o repulsive tra molecole. Il termine forza di van de Waals include tre tipi diversi di interazione intermolecolari: forza dipolo permanente-dipolo permanente (o forza di Keesom); forza dipolo permanente-dipolo indotto (o forza di Debye); forza dipolo indotto istantaneo-dipolo indotto istantaneo (o forza di dispersione di London).Occasionalmente questo termine si generalizza indicando la totalità delle forze intermolecolari.
 • Ван-дер-Ваальсовы силы — силы межмолекулярного (и межатомного) взаимодействия с энергией 10 — 20 кДж/моль. Этим термином первоначально обозначались все такие силы, в современной науке он обычно применяется к силам, возникающим при поляризации молекул и образовании диполей. Открыты Я. Д. ван дер Ваальсом в 1869 году.Ван-дер-Ваальсовы силы межатомного взаимодействия инертных газов обусловливают возможность существования агрегатных состояний инертных газов (газ, жидкость и твёрдые тела).К ван-дер-ваальсовым силам относятся взаимодействия между диполями (постоянными и индуцированными). Название связано с тем фактом, что эти силы являются причиной поправки на внутреннее давление в уравнении состояния реального газа Ван-дер-Ваальса. Эти взаимодействия в основном определяют силы, ответственные за формирование пространственной структуры биологических макромолекул.Ван-дер-ваальсовы силы также возникают между частицей (макроскопической частицей или наночастицей) и молекулой и между двумя частицами.
 • A van der Waals-erőket Johannes Diderik van der Waals (1837–1923) Nobel-díjas (1910) holland fizikusról nevezték el.Az anyagot felépítő részecskék közötti kölcsönhatások jellegükben és erősségükben igen eltérőek. Az anyagokban a kötési energia 107–10-3 eV tartományban található. A nukleonok közötti kötések a legerősebbek, és a leggyengébbek a semleges He-atomok között ható diszperziós erők.A semleges molekulák között fellépő kölcsönhatások az elsőrendű kémiai kölcsönhatásoknál néhány nagyságrenddel gyengébbek. A kölcsönhatásban levő molekulák természetétől függően megkülönböztethetünk irányítási, indukciós és diszperziós erőket. Ezeket az erőket összefoglalóan van der Walls-erőknek nevezik. Más fogalmazásban, az egymástól a kémiai kötés távolságánál távolabb lévő molekulák kölcsönhatását van der Waals-kölcsönhatásnak nevezzük.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 4722405 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 10108 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 49 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111048736 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • En chimie, une force de van der Waals, interaction de van der Waals ou liaison de van der Waals est une interaction électrique de faible intensité entre atomes, molécules, ou entre une molécule et un cristal.
 • ファンデルワールス力(ファンデルワールスりょく、英: Van der Waals force)は、電荷を持たない中性の原子、分子間などで主となって働く凝集力の総称。そのポテンシャルエネルギーは距離の6乗に反比例する。すなわち力の到達距離は短く且つ非常に弱い。この凝集力によって分子間に形成される結合を、ファンデルワールス結合(ファンデルワールスけつごう)と言う。
 • Kimikan eta fisikan, Van der Waals-en indar terminoa molekularteko indarren osotasuna adierazteko sinonimo gisa erabiltzen da. Indar hauek molekula egonkorren artean sortzen dira, eta ahulak dira lotura kobalente edo ionikoekin alderatuz gero. Historikoki izena indarren multzo osoa adierazteko erabili da, J. D. van der Waals fisikari nederlandarrak, indar hauei bere izena eman zionak, molekularteko indar erakarlea eta aldaratzailea, biak kontsideratu baitzituen.
 • Em físico-química, uma força de van der Waals (ou interação de van der Waals), nome dado em homenagem ao cientista holandês Johannes Diderik van der Waals, é a soma de todas forças atrativas ou repulsivas, que não sejam forças devidas a ligações covalentes entre moléculas (ou entre partes da mesma molécula) ou forças devido à interação eletroestática de íons.
 • Les forces de van der Waals són forces atractives o repulsives febles entre entitats moleculars, o entre grups dins d'una mateixa entitat molecular, distintes de les de formació d'enllaç químic (covalent, iònic o metàl·lic) o de les interaccions electrostàtiques entre ions o grups d'ions i molècules neutres. Es divideixen en tres tipus: Forces dipol-dipol. Forces dipol-dipol induït.
 • Van der Waalsovy síly jsou přitažlivé nebo odpudivé interakce (síly) mezi molekulami. Jsou slabší než kovalentní, koordinačně kovalentní síly a vodíkové můstky. Vznikají převážně v nepolárních molekulách, které neobsahují stálé dipóly, jejich vazby nejsou polarizované. Existují tři typy: Coulombická síla je způsobená polaritou molekul. Je to čistě elektrostatický jev. Molekuly se k sobě natáčejí „vrcholky“ s opačnými náboji. Coulombická síla se projevuje hlavně ve vodě.
 • De vanderwaalskrachten zijn zwakke tot zeer zwakke elektromagnetische krachten tussen atomen of moleculen, genoemd naar de Nederlandse natuurkundige Johannes Diderik van der Waals. In ruime zin omvat het begrip alle krachten die niet het gevolg zijn van covalente bindingen of elektrostatische krachten tussen ionen.
 • In physical chemistry, the van der Waals' force (or van der Waals' interaction), named after Dutch scientist Johannes Diderik van der Waals, is the sum of the attractive or repulsive forces between molecules (or between parts of the same molecule) other than those due to covalent bonds, the hydrogen bonds, or the electrostatic interaction of ions with one another or with neutral molecules or charged molecules.
 • En fisicoquímica, las fuerzas de Van der Waals (o interacciones de Van der Waals), denominada así en honor al científico neerlandés Johannes Diderik van der Waals, es la fuerza atractiva o repulsiva entre moléculas (o entre partes de una misma molécula) distintas a aquellas debidas al enlace covalente o a la interacción electrostática de iones con otros o con moléculas neutras.
 • Gaya van der Waals dalam ilmu kimia merujuk pada salah satu jenis gaya antara molekul. Istilah ini pada awalnya merujuk pada semua jenis gaya antarmolekul, dan hingga saat ini masih kadang digunakan dalam pengertian tersebut, tetapi saat ini lebih umum merujuk pada gaya-gaya yang timbul dari polarisasi molekul menjadi dipol. Hal ini mencakup gaya yang timbul dari dipol tetap (gaya Keesom), dipol rotasi atau bebas (gaya Debye) serta pergeseran distribusi awan elektron (gaya London).
 • van der Waals kuvveti veya van der Waals etkileşimi, fiziksel kimyada kovalent bağlar, hidrojen bağları ve iyonların birbiriyle, nötr moleküllerle veya elektrik yüklü moleküllerle elektrostatik etkileşimi hariç olmak üzere, moleküller arasındaki (veya aynı molekül parçalarının arasındaki) çekici veya itici güçlerin toplamıdır. Hollandalı bilim adamı Johannes Diderik van der Waals'ın adını taşımaktadır.
 • A van der Waals-erőket Johannes Diderik van der Waals (1837–1923) Nobel-díjas (1910) holland fizikusról nevezték el.Az anyagot felépítő részecskék közötti kölcsönhatások jellegükben és erősségükben igen eltérőek. Az anyagokban a kötési energia 107–10-3 eV tartományban található.
 • Ван-дер-Ваальсовы силы — силы межмолекулярного (и межатомного) взаимодействия с энергией 10 — 20 кДж/моль. Этим термином первоначально обозначались все такие силы, в современной науке он обычно применяется к силам, возникающим при поляризации молекул и образовании диполей. Открыты Я. Д.
 • 반데르발스 힘(van der Waals force)은 물리화학에서, 공유결합이나 이온의 전기적 상호작용이 아닌 분자간, 혹은 한 분자 내의 부분 간의 인력이나 척력을 말한다. 즉,무극성 분자에서 전자의 운동으로 순간적인 쌍극자가 형성되면 그 옆의 분자도 일시적인 편극이 일어나서 유발 쌍극자가 생성된다. 이런 순간적인 쌍극자와 유발 쌍극자의 인력을 반 데르 발스 힘이라고 한다. 요하네스 디데릭 판데르 발스의 이름에서 유래하였다.이 용어는 다음의 뜻을 모두 포함한다. 영구 쌍극자-영구 쌍극자 힘 (키솜 상호작용) 영구 쌍극자-유도 쌍극자 힘 (디바이 상호작용) 유도 쌍극자-유도 쌍극자 힘 (런던 분산력)가끔 부정확하게 '모든 분자간 힘'의 뜻으로 사용되기도 한다.
 • In chimica, le forze di van der Waals, chiamate così in onore dello studioso Johannes Diderik van der Waals che ne formula la legge nel 1873, sono forze attrattive o repulsive tra molecole.
rdfs:label
 • Force de van der Waals
 • Forces de van der Waals
 • Forza di van der Waals
 • Forças de Van der Waals
 • Fuerzas de Van der Waals
 • Gaya van der Waals
 • Van der Waals force
 • Van der Waals kuvveti
 • Van der Waals-erők
 • Van der Waalsen indar
 • Van der Waalsovy síly
 • Van-der-Waals-Kräfte
 • Vanderwaalskrachten
 • Силы Ван-дер-Ваальса
 • ファンデルワールス力
 • 판데르발스 힘
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:knownFor of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:renomméPour of
is foaf:primaryTopic of