En géographie et en géomorphologie, une falaise est un escarpement rocheux en pente forte, non couvert par de la végétation, créé par l'érosion le long d'une côte (le sens spécialisé se distingue donc du sens usuel, dans lequel le mot falaise s'applique à n'importe quel escarpement rocheux, y compris loin du littoral) et dont le pied se raccorde ordinairement à une plate-forme d'abrasion.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • En géographie et en géomorphologie, une falaise est un escarpement rocheux en pente forte, non couvert par de la végétation, créé par l'érosion le long d'une côte (le sens spécialisé se distingue donc du sens usuel, dans lequel le mot falaise s'applique à n'importe quel escarpement rocheux, y compris loin du littoral) et dont le pied se raccorde ordinairement à une plate-forme d'abrasion. La côte rocheuse, qui peut être en pente douce, se distingue de la falaise, cette dernière n'étant pas spécifiquement constituée d'une roche cohérente (par exemple dune littorale, dune perchée).Une falaise plongeante (versant des fjords, calanques) qui résulte généralement de l'ennoiement récent d'un abrupt tectonique ou continental, n'a pas de plate-forme d'abrasion car elle disparaît rapidement sous la mer. On peut distinguer les falaises basses (hauteur inférieure à 2 mètres), les falaises moyennes (entre 2 et 10 mètres) et les falaises hautes (plus de 10 mètres). Les mégafalaises (falaises géantes dépassant les 600 mètres de hauteur) les plus hautes au monde sont les Kahiwa Falls (en) sur l'île hawaïenne de Molokai, et font en moyenne 660 mètres de haut. À Umilehi Point, elles atteignent 1 005 mètres au-dessus de l'océan Pacifique. Toutefois, dans l'archipel français des îles Crozet, le Mont Lesquin culmine à 1012 m sur la côte sud de l'Île de l'Est, et présente une paroi verticale tombant de la totalité de cette hauteur dans l'Océan Indien. Au pied des falaises se trouvent généralement les restes de leurs effondrements progressif, sous la forme d'amas de roches. L'importance de ces amas dépend souvent de la sensibilité de la roche à l'érosion. La base de la falaise est constituée par le terme de la progression de la plate-forme d'abrasion et le plus souvent par une encoche de sapement, rarement nette, ou les grottes qui marquent la limite des déplacements du matériel abrasif. Lorsqu'une falaise n'est plus du tout en contact avec l'eau par des sédiments ou à la suite d'une baisse locale du niveau de la mer, on parle de falaise morte ou de falaise fossile. Dans le cas contraire, on parle de falaise vive.
 • 崖(がけ、英: Cliff)とは、垂直もしくは垂直に近い傾斜の地形のことである。日本の法令では、水平面に対し30度を超える角度の傾斜を要件とする。壁のように切り立った崖は絶壁(ぜっぺき)とも表現される。
 • Para la Editorial, véase Editorial Acantilado.Un acantilado es un accidente geográfico que consiste en una pendiente o vertical abrupta. Normalmente se alude a acantilado cuando está sobre la costa, pero también pueden ser considerados como tales los que existen en montañas, fallas y orillas de los ríos. Cuando un acantilado costero de forma tabular alcanza grandes dimensiones se le denomina farallón.Los acantilados suelen estar compuestos por rocas resistentes a la erosión y al desgaste por la acción atmosférica, generalmente rocas sedimentarias como la limonita, arenisca, caliza, dolomita, aunque también pueden apreciarse rocas ígneas como el basalto o el granito en estas formaciones.Un escarpe es un caso particular de acantilado, formada por el movimiento de una falla tectónica o un derrumbe. La mayoría de los acantilados acaban en forma de pendiente en su base; en áreas áridas o debajo de grandes acantilados, el talud es generalmente una acumulación de rocas desprendidas, mientras que en áreas de mayor humedad, las rocas del talud quedan cubiertas por un capa de tierra compactada por la humedad, formando un suelo.Muchos acantilados también presentan cascadas y grutas excavadas en la base. A veces los acantilados mueren al final de una cresta, creando estructuras pétreas singulares.
 • Falésia é uma forma geográfica litoral, caracterizada por um abrupto encontro da terra com o mar. Formam-se escarpas na vertical que terminam ao nível do mar e encontram-se permanentemente sob a ação erosiva do mar. Ondas desgastam constantemente a costa, o que por vezes pode provocar desmoronamentos ou instabilidade da parede rochosa.Com as mudanças climáticas, o nível do mar pode descer, deixando entre a falésia e o mar um espaço plano. Passa-se a chamar, então, uma arriba fóssil.Segundo o dicionário geológico as falésias são geralmente constituídas de camadas sedimentares ou vulcano-sedimentares, acompanhando a linha costeira. No Nordeste brasileiro são conhecidas como formações do grupo Barreira. Aparecem no litoral meridional do Brasil: no Rio de Janeiro e no litoral do Rio Grande do Sul, como por exemplo na Praia de Torres onde ocorre a proximidade da Serra do Mar com o litoral. Há também as falésias do Rio Grande do Norte, localizadas na Praia de Pipa e também as falésias da praia de Tambaba.Um litoral de falésias é indicativo de movimentos positivos do relevo, seja por eustasia seja por epirogênese.
 • Un penya-segat és un accident geogràfic que consisteix en un espadat rocós de forta pendent o vertical abrupta en la línia de contacte entre terra i mar. Normalment s'anomena penya-segat o tallserrat a l'escarpament a les costes, però també poden ser considerats com a tals els de les muntanyes, com els cingles, així com les falles i ribes dels rius. Quan un penya-segat costaner de forma tabular arriba a grans dimensions es denomina faralló. Un escarp o fall és un cas particular de penya-segat produït per l’enfonsament parcial d’un terreny. Normalment un escarp s'ha format pel moviment d'una falla tectònica o una ensulsiada. En alguns casos, aquest accident ha donat nom a un lloc o població, com a La Granja d'Escarp i El Pla d'Escarp, al Segrià.Els penya-segats solen estar compostos per roques resistents a l'erosió i al desgast per l'acció atmosfèrica, generalment roques sedimentàries com la limonita, arenisca, calcària, dolomita, encara que també poden apreciar-se roques ígnies com el basalt o el granit en aquestes formacions.La majoria dels penya-segats acaben en forma de pendent en la seua base; en àrees àrides o sota grans penya-segats, el talús és generalment una acumulació de roques despreses, mentre que en àrees de major humitat, les roques del talús queden cobertes per un capa de terra compactada per la humitat, formant un sòl.Molts penya-segats també presenten cascades i grutes excavades en la base. De vegades els penya-segats moren al final d'una cresta, creant estructures pètries singulars.El penya-segat considerat com el més gran del món és la paret oriental de les Torres del Trango, en la serralada del Karakorum (Pakistan), amb 1.340 m d'altura, mentre que el major penya-segat costaner, amb 1.010 m, es localitza en Kaulapapa, Hawaii.
 • Tebing atau jurang adalah formasi bebatuan yang menjulang secara vertikal. Tebing terbentuk akibat dari erosi. Tebing umumnya ditemukan di daerah pantai, pegunungan dan sepanjang sungai. Tebing umumnya dibentuk oleh bebatuan yang yang tahan terhadap proses erosi dan cuaca.Wikidata: {{#property:P373}}
 • In geography and geology, a cliff is a vertical, or near vertical, rock exposure. Cliffs are formed as erosion landforms due to the processes of erosion and weathering that produce them. Cliffs are common on coasts, in mountainous areas, escarpments and along rivers. Cliffs are usually formed by rock that is resistant to erosion and weathering. Sedimentary rocks most likely to form cliffs include sandstone, limestone, chalk, and dolomite. Igneous rocks such as granite and basalt also often form cliffs.An escarpment (or scarp) is a type of cliff, formed by the movement of a geologic fault, or a landslide.Most cliffs have some form of scree slope at their base. In arid areas or under high cliffs, these are generally exposed jumbles of fallen rock. In areas of higher moisture, a soil slope may obscure the talus. Many cliffs also feature tributary waterfalls or rock shelters. Sometimes a cliff peters out at the end of a ridge, with tea tables or other types of rock columns remaining. Coastal erosion may lead to the formation of sea cliffs along a receding coastline.The Ordnance Survey distinguishes between cliffs (continuous line along the top edge with projections down the face) and outcrops (continuous lines along lower edge).
 • Клиф (англ. cliff — обрыв) — отвесный абразионный обрыв, образовавшийся в результате разрушения высокого коренного берега действием прибоя. Клиф постепенно отступает в сторону суши, увеличивая ширину абразионной береговой террасы — бенч, лежащей у его подножия. Клифообразные формы рельефа наиболее часто встречаются в Англии (Кент), откуда и пришло заимствование, также на о. Ирландия. Самбийская возвышенность Калининградского полуострова, обрывающаяся над берегами Балтийского моря, также близка к данному типу.
 • La falesia è una costa rocciosa con pareti a picco, alte e continue. Si distinguono falesie "morte" o inattive, separate dal mare e dalla spiaggia; e falesie "vive" o attive, battute direttamente dal mare, come nel caso delle falesie di Duino.Ogni falesia può avere differenti caratteristiche e varia in base alla tipologia di roccia di cui è composta, come per esempio granito, calcare, arenaria ecc. In molti casi, come in Francia, grotte ed anfratti naturali nelle falesie hanno ospitato comunità neolitiche.In arrampicata per falesia si intende una fascia rocciosa, di norma intesa come sito d'arrampicata, ossia area per la pratica dell'arrampicata sportiva. Sono esempi di grandi falesie nel mondo Céüse in Francia, Siurana in Spagna, Mišja Peč in Slovenia.
 • Kliff bezeichnet in topografischen Namen Orte mit Böschungen oder Abhängen bis hin zu Felsenwänden.
 • 절벽(絶壁, cliff)은 흙이나 암석으로 구성된 경사가 매우 급한 지형을 말한다. 낭떠러지, 벼랑이라고도 한다. 생성 원인은 침식, 단층운동 등 여러 가지가 있다.
 • Een klip of klif is in de geografie een aanmerkelijke verticale, of bijna verticale, rotsverheffing. Klippen worden meestal gevormd door erosieprocessen en verwering. Klippen komen voor langs kusten, in bergachtige gebieden, escarpementen en langs rivieren. In het algemeen bestaan klippen uit rotsen die bestendig zijn tegen erosie en verwering. Afzettingsgesteenten die klippen vormen zijn onder meer zandsteen, kalksteen, krijtgesteente en dolomiet. Ook stollingsgesteenten, zoals graniet en basalt, vormen klippen.De meeste klippen hebben een soort puinkegel aan hun basis. In droge gebieden of onder hoge klippen zijn dit over het algemeen losliggende brokken gevallen rots. In vochtige gebieden wordt deze vaak door grond bedekt.Veel klippen vertonen watervallen of holtes onder de rand van de rots. Soms loopt een klip geleidelijk dood aan het eind van een keten, waarbij tafelvormige rotsen of andere rotsformaties achterblijven.
 • Uçurum. Yükselti farkının aniden değiştiği yerlerde meydana gelen yeryüzü şekilleridir. Üzerinden su dökülen tipleri şelâle olarak anılır.
 • Labarra edo Amildegia, malda bertikal malkartsu batean datzan eraketa geografiko bat da. Ohi, amildegiez hitz egiten denean, kostalde ondoan daudenei buruz hitz egiten da, baina, amildegi bezala, mendi, faila eta ibai ertzetan daudenak ere har daitezke. Taula formako kostaldeko amildegi batek tamaina oso handia hartzen duenean, itsaslabar izena hartzen du.Amildegiak, atmosferaren akzioak eragindako higadurari erresistenteak diren arrokez osatuta egoten dira, oro har arroka sedimentarioak, limonita, hareharria, dolomita edo kareharria, baina arroka igneoak ere aurki daitezke eraketa hauetan, basaltoa eta granitoa kasu.Malkar bat, amildegi mota berezi bat da, faila tektoniko baten mugimenduagatik edo luizi baten ondorioz eratua. Amildegi gehienak, euren oinean, maldan amaitzen dira; gune idorretan edo amildegi handien azpian, ezponda, orohar, erauzitako arroka metaketa bat da, toki hezeagoetan, ezpondako arrokak, hezetasunak trinkotutako lur geruza batez estaliak geratzen diren bitartean, lurzoru bat eratuz.Amildegi askok, urjauziak eta oinean zulatutako leizeak ere badituzte. Batzuetan, amildegiak, gailur baten amaieran amaitzen dira, harri egitura bereziak eratuz.Munduko handientzat hartzen den amildegia, Torres del Trangoko ekialdeko aurpegia da, Pakistango Karakorum mendilerroan, 1.340 metroko altuerarekin, kostaldeko amildegirik handiena, 1.010 metrorekin, Hawaii uharteetako Kaulapapan dagoen bitartean.Europako handiena Irlandan dago, Slieve League izena du eta 601 metroko altuerara iristen den itsaslabarra da.
 • Az abráziós part, vagy a nemzetközi tudományos életben ismert nevén kliff egy tengerparti forma, amelyet az erős hullámverés alakít ki többnyire kemény kőzetanyagú tengerpartokon.
 • Klif, faleza, urwisko brzegowe, brzeg wysoki – stroma, często pionowa ściana brzegu morskiego lub jeziornego, utworzona wskutek podmywania brzegu przez fale (procesu abrazji) zachodzącego u jej podstawy na styku z platformą abrazyjną.Ze względu na aktualność procesu abrazji wyróżnia się: klif żywy (klif czynny, klif aktywny) – położony w strefie oddziaływania fal i przez nie niszczony; tworzy ostro zarysowaną, często pionową krawędź z wyraźną niszą abrazyjną (podciosem brzegowym) u podstawy; w miarę pogłębiania się podciosu ma miejsce obrywanie się i cofanie brzegu; klif martwy – położony poza strefą oddziaływania fal, a więc nie podlegający już procesowi abrazji; zwykle pokryty grubą warstwą osadów stokowych; klif odmłodzony – klif martwy, ponownie jednak podcinany przez fale wskutek obniżenia się wybrzeża, podniesienia poziomu wody, lub okresowo w czasie bardzo silnych sztormów.Ze względu na ułożenie warstw skalnych wyróżnia się: klif strukturalny – utworzony w warstwach nachylonych w stronę lądu; klif ześlizgowy – utworzony w warstwach nachylonych w stronę morza lub jeziora; oprócz procesu abrazji modeluje go również osuwanie i ześlizgiwanie się materiału skalnego.Według Księgi rekordów Guinnessa największy klif na Ziemi znajduje się na Hawajach, na północnym wybrzeżu wyspy Molokai niedaleko Umilehi Point i wznosi się 1010 m nad poziomem wody.
 • Útes je ostré skalisko příkře vystupující nad okolí. Může se nacházet nad terénem v horách, nad pobřežím, vystupovat z moře nad hladinu, nebo z mořského dna a být skryt pod hladinou.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 95324 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 8609 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 93 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108264678 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • En géographie et en géomorphologie, une falaise est un escarpement rocheux en pente forte, non couvert par de la végétation, créé par l'érosion le long d'une côte (le sens spécialisé se distingue donc du sens usuel, dans lequel le mot falaise s'applique à n'importe quel escarpement rocheux, y compris loin du littoral) et dont le pied se raccorde ordinairement à une plate-forme d'abrasion.
 • 崖(がけ、英: Cliff)とは、垂直もしくは垂直に近い傾斜の地形のことである。日本の法令では、水平面に対し30度を超える角度の傾斜を要件とする。壁のように切り立った崖は絶壁(ぜっぺき)とも表現される。
 • Tebing atau jurang adalah formasi bebatuan yang menjulang secara vertikal. Tebing terbentuk akibat dari erosi. Tebing umumnya ditemukan di daerah pantai, pegunungan dan sepanjang sungai. Tebing umumnya dibentuk oleh bebatuan yang yang tahan terhadap proses erosi dan cuaca.Wikidata: {{#property:P373}}
 • Kliff bezeichnet in topografischen Namen Orte mit Böschungen oder Abhängen bis hin zu Felsenwänden.
 • 절벽(絶壁, cliff)은 흙이나 암석으로 구성된 경사가 매우 급한 지형을 말한다. 낭떠러지, 벼랑이라고도 한다. 생성 원인은 침식, 단층운동 등 여러 가지가 있다.
 • Uçurum. Yükselti farkının aniden değiştiği yerlerde meydana gelen yeryüzü şekilleridir. Üzerinden su dökülen tipleri şelâle olarak anılır.
 • Az abráziós part, vagy a nemzetközi tudományos életben ismert nevén kliff egy tengerparti forma, amelyet az erős hullámverés alakít ki többnyire kemény kőzetanyagú tengerpartokon.
 • Klif, faleza, urwisko brzegowe, brzeg wysoki – stroma, często pionowa ściana brzegu morskiego lub jeziornego, utworzona wskutek podmywania brzegu przez fale (procesu abrazji) zachodzącego u jej podstawy na styku z platformą abrazyjną.Ze względu na aktualność procesu abrazji wyróżnia się: klif żywy (klif czynny, klif aktywny) – położony w strefie oddziaływania fal i przez nie niszczony; tworzy ostro zarysowaną, często pionową krawędź z wyraźną niszą abrazyjną (podciosem brzegowym) u podstawy; w miarę pogłębiania się podciosu ma miejsce obrywanie się i cofanie brzegu; klif martwy – położony poza strefą oddziaływania fal, a więc nie podlegający już procesowi abrazji; zwykle pokryty grubą warstwą osadów stokowych; klif odmłodzony – klif martwy, ponownie jednak podcinany przez fale wskutek obniżenia się wybrzeża, podniesienia poziomu wody, lub okresowo w czasie bardzo silnych sztormów.Ze względu na ułożenie warstw skalnych wyróżnia się: klif strukturalny – utworzony w warstwach nachylonych w stronę lądu; klif ześlizgowy – utworzony w warstwach nachylonych w stronę morza lub jeziora; oprócz procesu abrazji modeluje go również osuwanie i ześlizgiwanie się materiału skalnego.Według Księgi rekordów Guinnessa największy klif na Ziemi znajduje się na Hawajach, na północnym wybrzeżu wyspy Molokai niedaleko Umilehi Point i wznosi się 1010 m nad poziomem wody.
 • Útes je ostré skalisko příkře vystupující nad okolí. Může se nacházet nad terénem v horách, nad pobřežím, vystupovat z moře nad hladinu, nebo z mořského dna a být skryt pod hladinou.
 • Клиф (англ. cliff — обрыв) — отвесный абразионный обрыв, образовавшийся в результате разрушения высокого коренного берега действием прибоя. Клиф постепенно отступает в сторону суши, увеличивая ширину абразионной береговой террасы — бенч, лежащей у его подножия. Клифообразные формы рельефа наиболее часто встречаются в Англии (Кент), откуда и пришло заимствование, также на о. Ирландия.
 • Un penya-segat és un accident geogràfic que consisteix en un espadat rocós de forta pendent o vertical abrupta en la línia de contacte entre terra i mar. Normalment s'anomena penya-segat o tallserrat a l'escarpament a les costes, però també poden ser considerats com a tals els de les muntanyes, com els cingles, així com les falles i ribes dels rius. Quan un penya-segat costaner de forma tabular arriba a grans dimensions es denomina faralló.
 • Falésia é uma forma geográfica litoral, caracterizada por um abrupto encontro da terra com o mar. Formam-se escarpas na vertical que terminam ao nível do mar e encontram-se permanentemente sob a ação erosiva do mar. Ondas desgastam constantemente a costa, o que por vezes pode provocar desmoronamentos ou instabilidade da parede rochosa.Com as mudanças climáticas, o nível do mar pode descer, deixando entre a falésia e o mar um espaço plano.
 • Een klip of klif is in de geografie een aanmerkelijke verticale, of bijna verticale, rotsverheffing. Klippen worden meestal gevormd door erosieprocessen en verwering. Klippen komen voor langs kusten, in bergachtige gebieden, escarpementen en langs rivieren. In het algemeen bestaan klippen uit rotsen die bestendig zijn tegen erosie en verwering. Afzettingsgesteenten die klippen vormen zijn onder meer zandsteen, kalksteen, krijtgesteente en dolomiet.
 • Para la Editorial, véase Editorial Acantilado.Un acantilado es un accidente geográfico que consiste en una pendiente o vertical abrupta. Normalmente se alude a acantilado cuando está sobre la costa, pero también pueden ser considerados como tales los que existen en montañas, fallas y orillas de los ríos.
 • Labarra edo Amildegia, malda bertikal malkartsu batean datzan eraketa geografiko bat da. Ohi, amildegiez hitz egiten denean, kostalde ondoan daudenei buruz hitz egiten da, baina, amildegi bezala, mendi, faila eta ibai ertzetan daudenak ere har daitezke.
 • In geography and geology, a cliff is a vertical, or near vertical, rock exposure. Cliffs are formed as erosion landforms due to the processes of erosion and weathering that produce them. Cliffs are common on coasts, in mountainous areas, escarpments and along rivers. Cliffs are usually formed by rock that is resistant to erosion and weathering. Sedimentary rocks most likely to form cliffs include sandstone, limestone, chalk, and dolomite.
 • La falesia è una costa rocciosa con pareti a picco, alte e continue. Si distinguono falesie "morte" o inattive, separate dal mare e dalla spiaggia; e falesie "vive" o attive, battute direttamente dal mare, come nel caso delle falesie di Duino.Ogni falesia può avere differenti caratteristiche e varia in base alla tipologia di roccia di cui è composta, come per esempio granito, calcare, arenaria ecc.
rdfs:label
 • Falaise
 • Abráziós part
 • Acantilado
 • Cliff
 • Falesia
 • Falésia
 • Klif
 • Kliff (Geomorphologie)
 • Klip
 • Labar
 • Penya-segat
 • Tebing
 • Uçurum
 • Útes
 • Клиф
 • 절벽
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:birthPlace of
is dbpedia-owl:garrison of
is dbpedia-owl:otherFunction of
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:bureau of
is prop-fr:capitale of
is prop-fr:est of
is prop-fr:garnison of
is prop-fr:lieuDeNaissance of
is prop-fr:type of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of