Les facteurs de production sont les ressources, matérielles ou non, utilisées dans le processus de production de biens et de services (ex : clientèle, nombre de demandes, etc.).

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les facteurs de production sont les ressources, matérielles ou non, utilisées dans le processus de production de biens et de services (ex : clientèle, nombre de demandes, etc.).
 • Termelési tényezők alatt értünk minden olyan termelőeszközt, amely tartósan áll rendelkezésre, és az általa kifejtett munka hozzájárul a javak előállításához, feldolgozásához, de maga a tényező nem szűnik meg (azonnal) létezni a termelés folyamán.A közgazdaságtan tudósai a termelési tényezők csoportosítására, elnevezésére számos különböző változatot dolgoztak ki.A klasszikus közgazdaságtan képviselői, Adam Smith és David Ricardo három termelési tényezőt különböztettek meg. Ezek a következők:a munkaerő;a tőke;a föld, amely ebben az értelemben nem csupán a termőföldet jelenti, hanem minden olyan, a természetben már meglévő erőforrást, amelyet a gazdasági tevékenység során felhasználnak például a vizek, a szél energiája.Smith és Ricardo azt is megállapította, hogy a termelési tényezőknek birtokosai, tulajdonosai vannak, akik annak fejében, hogy tényezőjüket rendelkezésre bocsátják a termeléshez, részt kérnek a haszonból. Ennek megfelelően:a munkaerő tulajdonosai, a munkások bért kapnak;a tőke tulajdonosai, a tőkések vagy kapitalisták profitot;a föld tulajdonosai, a földbirtokosok pedig (föld)járadékot.Ricardo a különböző tényezők tulajdonosaiból álló társadalmi csoportokat elsőként nevezte osztályoknak: munkásosztályt, tőkés osztályt és földbirtokos osztályt különített el (Smith, illetve elődje, François Quesnay az „osztály” kifejezést még más értelemben használta). Ő volt tehát az első, aki úgy vélte, hogy a termelési tényezők birtoklása a társadalom alapvető szervező ereje. Emellett azt is állította, hogy az osztályok között harc folyik a bér–profit–járadék arány megváltoztatásáért; minden osztály arra törekszik, hogy a neki jutó rész növekedjen a gazdaságban megjelenő haszonból. Ezeket a gondolatokat használta fel később Karl Marx német filozófus a marxizmus alapjainak lefektetéséhez.A modern közgazdászok szinte kivétel nélkül elfogadják a klasszikusok által kigondolt termelési tényezőket, de sokan általánosítva a tőke jellemzőit, átvitt értelemben újabb tényezőket határoznak meg:ilyen a emberi vagy szellemi tőke, ami ugyan a munkaerőhöz hasonlóan az emberek munkájában testesül meg, de a tőkéhez hasonlít abban az értelemben, hogy „befektetéssel”, szakképzés, tanulás, gyakorlás révén jön létre;a technológia, ami a többi termelési tényező összehangolásának módjára utal;továbbá az információ, ami valóban minden gazdasági tevékenységnek fontos előfeltétele.
 • Фа́кторы произво́дства — ресурсы, необходимые для производства товаров и услуг. Традиционно подразделяются на составляющие:• труд;• капитал;• земля;• предпринимательские способности;• информация; специфической формой информации является технология;• наукаЗемля (в общем смысле - природные ресурсы).Капита́л (от лат. capitalis — главный, доминирующий, основной[2][п. 1]) — совокупность имущества, используемого для получения прибыли. Направление активов в сферу производства или оказания услуг с целью извлечения прибыли называют также капиталовложениями или инвестициями. Самостоятельный термин капитал в современном бухгалтерском учёте не используется, но есть ряд близких показателей финансового анализа. Например, собственный капитал — это разница между стоимостью активов компании и суммой её обязательств. Обычно эта величина формируются за счёт уставного капитала (взноса владельцев компании), добавочного капитала (переоценка имущества, эмиссионный доход), нераспределённой прибыли и резервов (формирующихся из прибыли).Труд — целесообразная, сознательная деятельность человека, направленная на удовлетворение потребностей индивида и общества. В процессе этой деятельности человек при помощи орудий труда осваивает, изменяет и приспосабливает к своим целям предметы природы, использует механические, физические и химические свойства предметов и явлений природы и заставляет их взаимно влиять друг на друга для достижения заранее намеченной цели.Как экономическая категория, труд представляет собой один из факторов производства.В историческом материализме труд рассматривается как фундаментальный способ человеческой жизни, как «клеточка» всего многообразия форм отношения человека к миру. В процессе целенаправленной трудовой деятельности человек (субъект труда) с помощью созданных им орудий труда преобразует предмет труда в необходимый ему продукт. Продукт труда обусловлен спецификой предмета (материала), уровнем развития орудий, целью и способом его осуществления.Наука (не обязательно) - К моменту возникновения науки по воле общественного разделения труда происходит обособление группы работников в рамках совместного (всеобщего) труда, основной функцией которых становится так называемая умозренческая деятельность или умопостижение внешней природы. Подобное обособление может рассматриваться исключительно только к отдельно взятому фактору производства, а не к производству в целом. Напротив, наука с момента возникновения капиталистического способа производства и всемерного развития рыночного механизма становится заметным фактором данного способа производства. При этом ни о каком отделении ее от непосредственного производства не может идти и речи. Наука в названных условиях отделяется лишь от отдельно взятого рабочего (работника), задействованного в производственном процессе. Отсюда следует вывод, что все разговоры о процессах так называемого внедрения науки и ее результатов в производство или же ускоренного ее соединения с производством, интеграции науки с производством по сути не имеют под собой реальной почвы. Точнее будет говорить в таком случае об использовании, употреблении (anwenden, но не в смысле применять), а в смысле gebrauchen (пользоваться) результатами науки, употреблять знание в производстве, которое приобрело общественную значимость и адекватную этому полезность.Предпринимательские способности - это фактор, связывающий воедино остальные ресурсы производства.Информация(от лат. information- разъяснение, изложение)-ресурс, используемый в экономических процессах.Информация не является отдельным фактором производства.Время
 • Unter Produktionsfaktoren (auch Input, Inputfaktoren) versteht man alle materiellen und immateriellen Mittel und Leistungen, die an der Produktion von Gütern mitwirken. Dabei ist zwischen volkswirtschaftlicher und betriebswirtschaftlicher Betrachtung zu unterscheiden.
 • Ekonomian, ekoizpen-faktoreak ondasunak eta zerbitzuak ekoizteko erabiltzen diren baliabideak dira, baina, lehengaiak ez bezala, ez dira produktuaren zati bat, baizik eta produktua ekoizteko erabili den bitarteko bat (adibidez, torloju bat egiteko burnia lehengaia da, eta torlojua egiteko makina ekoizpen-faktore bat). XIX. mendean, ekonomilariek bereizten zituzten hiru ekoizpen-faktoreak lurra (baliabide naturalak, ura, ...), kapitala (makinak, ...) eta lana ziren. Egun, giza-kapitala (langileen ezagutza eta trebetasuna) eta teknologia osatzen duten ezagutza zientifikoak beraiek ere ekoizpen-faktore gisa hartzen dira. Aldi berean, ekoizpen-faktore finkoak eta aldakorrak ere bereizten dira. Ekoizpen-faktore finkoak epe laburrera aldatzen ez direnak dira (eraikinak, makinak, ...). Lana ekoizpen-faktore aldakorra da, epe laburrera lan-indar handiagoa edo txikiagoa erabili baitaitezke (lanordu gehiago edo gutxiago).
 • Фактори на производството са ресурсите, необходими за производството на продукти и услуги. Традиционно се подразделят на съставящите ги: трудови ресурси или труд; инвестиционни ресурси или капитал; природни ресурси или земя; предприемачески талант или предприемачески способности; информация; специфична форма на информация е технологията;
 • Výrobní faktory jsou zdroje statků. Převážnou většinu statků v přírodě nenacházíme tak, jak bychom chtěli. K jejich získání je nutné vynaložit lidskou práci - vyrobit je.
 • Dalam ilmu ekonomi, faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses produksi barang dan jasa. Pada awalnya, faktor produksi dibagi menjadi empat kelompok, yaitu tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Namun pada perkembangannya, faktor sumber daya alam diperluas cakupannya menjadi seluruh benda tangible, baik langsung dari alam maupun tidak, yang digunakan oleh perusahaan, yang kemudian disebut sebagai faktor fisik (physical resources). Selain itu, beberapa ahli juga menganggap sumber daya informasi sebagai sebuah faktor produksi mengingat semakin pentingnya peran informasi di era globalisasi ini.(Griffin R: 2006) Secara total, saat ini ada lima hal yang dianggap sebagai faktor produksi, yaitu tenaga kerja (labor), modal (capital), sumber daya fisik (physical resources), kewirausahaan (entrepreneurship), dan sumber daya informasi (information resources).
 • Een productiefactor is letterlijk dat, wat van invloed is op de productie, ofwel: dat wat de productie mogelijk maakt of bepaalt.In de economische wetenschap worden traditioneel drie productiefactoren onderscheiden: land of natuurlijke hulpbronnen; arbeid; kapitaal.De productiefactor ondernemerschap wordt soms ook tot de productiefactoren gerekend. Er is bovendien een discussie gaande om nog een productiefactor, namelijk "Kennis"Het combineren van productiefactoren, met als doel het voortbrengen van een product (en dat kan een goed of een dienst zijn) noemt men in de economie: productie.
 • Em economia, fatores de produção são os elementos básicos utilizados na produção de bens e serviços, conforme definiu a Escola Clássica dos economistas dos séculos XVIII e XIX.Tradicionalmente, desde Say, são considerados como fatores de produção a terra (terras cultiváveis, florestas, minas), o homem (trabalho), e o capital (máquinas, equipamentos, instalações).A primeira escola científica da economia, representada pelos fisiocratas, elegeu a Terra como o único recurso responsável pela geração de riquezas. Adam Smith e seus seguidores se inspiraram nesses estudos mas buscaram aperfeiçoá-lo e preferiram partir de um conjunto de três recursos fundamentais: Terra – indica não só as terras cultiváveis e urbanas, mas também os recursos naturais. Trabalho – refere-se às faculdades físicas e intelectuais dos seres humanos que intervêm no processo produtivo. Capital – compreende as edificações, as fábricas, recursos materiais e imateriais. Tecnologia – compreende a tecnologia utilizada que podem ser maquinarias, equipamentos, informática, dentre outros.== Referências ==
 • 経済学において、生産要素(せいさんようそ、英:factors of production)とは、土地、労働、資本を含めた財とサービスの生産に用いられる資源である。
 • Factores de producción son los diferentes recursos que contribuyen en la creación de un producto. Algunos bienes libres que contribuyen también a la producción, como el aire o la fuerza de gravedad, no son considerados factores de la misma puesto que no entran en transacciones económicas y su precio es nulo.
 • Els factors de producció són els recursos, materials o no, utilitzats en el procés de producció de béns i serveis. Segons l'economia clàssica, els factors de producció són: la maquinària, l'equip, les eines, els serveis del treball, la terra i les primeres matèries necessàries per a produir les mercaderies o els serveis. També s'anomenen inputs.
 • I fattori produttivi (o fattori della produzione) sono tutti gli elementi che servono per produrre un bene o un servizio. Partendo dal presupposto che ad ogni singolo fattore corrisponde un costo, un'opportuna ricerca per utilizzare la migliore combinazione di fattori produttivi è necessaria per poter determinare la soluzione più economica e allo stesso tempo più redditizia possibile dell'azienda.
 • In economics, factors of production are the inputs to the production process. Finished goods are the output.Input determines the quantity of output i.e. output depends upon input. Input is the starting point and output is the end point of production process and such input-output relationship is called a production function. There are three basic factors of production: land, labour, capital. Some modern economists also consider entrepreneurship for a factor of production. These factors are also frequently labeled "producer goods" in order to distinguish them from the goods or services purchased by consumers, which are frequently labeled "consumer goods." All three of these are required in combination at a time to produce a commodity. In economics, production means creation or an addition of utility. Factors of production (or productive 'inputs' or 'resources') are any commodities or services used to produce goods or services.Factors of production may also refer specifically to the primary factors, which are stocks including land, labor (the ability to work), and capital goods applied to production. Materials and energy are considered as secondary factors in classical economics because they are obtained from land, labour and capital. The primary factors facilitate production but neither become part of the product (as with raw materials) nor become significantly transformed by the production process (as with fuel used to power machinery). Land includes not only the site of production but natural resources above or below the soil. The factor land may, however, for simplification purposes be merged with capital in some cases (due to land being of little importance in the service sector and manufacturing). Recent usage has distinguished human capital (the stock of knowledge in the labor force) from labor. Entrepreneurship is also sometimes considered a factor of production. Sometimes the overall state of technology is described as a factor of production. The number and definition of factors varies, depending on theoretical purpose, empirical emphasis, or school of economics.
 • Üretim faktörleri, bir ürünün ortaya çıkabilmesi için gerekli olan unsurlardır. Klasik endüstri teoreminde 3 tane olan faktörler, bugün 4 tane olarak kabul ediliyor.
 • Czynniki produkcji – materialne lub niematerialne zasoby niezbędne do wytwarzania dóbr w postaci towarów i usług.W klasycznym ujęciu wyróżnia się następujące czynniki produkcji: ziemia oraz naturalne surowce posiadane przez ludzi. Ceną ziemi jest renta gruntowa. praca to wysiłek ludzki włożony w wytworzenie danego dobra, ceną pracy jest płaca, kapitał to dobra wytworzone uprzednio przez ludzi używane do produkcji innych dóbr. Są to budynki, narzędzia i maszyny. Ceną kapitału są odsetki. wiedza i inteligencja pozwalają efektywnie łączyć pozostałe czynniki.Pojęcie czynników produkcji wywodzi się od dzieła Bogactwo Narodów wydanego w roku 1776 przez Adama Smitha. Dalej było ono rozwijane przez Davida Ricardo oraz Johna Stuarta Milla i stało się podstawą ekonomii politycznej.W klasycznej ekonomii kapitałem były narzędzia i maszyny. Współcześnie określa się to jako kapitał fizyczny. Nie mniej ważny jest kapitał ludzki oznaczający zwykle wiedzę i umiejętności siły roboczej.Poziom niektórych czynników produkcji można zmieniać dość szybko, podczas gdy zmiana poziomu innych czynników produkcji może trwać długo. Prowadzi to do pojęć krótki okres i długi okres. W krótkim okresie ulegać zmianie może poziom tylko niektórych czynników produkcji, podczas gdy poziom pozostałych, najczęściej kapitału, pozostaje stały. W długim okresie poziom wszystkich czynników produkcji może ulec zmianie.
 • 생산요소(生産要素, 영어: factors of production)는 기업이 공급하는 생산물을 생산하는 데 필요한 것으로서 생산 과정에 투입·결합되는 경제적인 자원을 가리킨다. 18세기 이전에는 토지, 노동만을 생산요소로 보았으나 산업화가 진행되면서 자본을 더해 일반적으로 토지, 노동, 자본을 전통적인 생산요소로 본다. 생산 요소는 생산 요소 시장에서 거래되며, 생산 요소를 사는 쪽은 기업이고, 생산 요소를 파는 쪽은 가계이다.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 8113 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 5669 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 72 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109287158 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Les facteurs de production sont les ressources, matérielles ou non, utilisées dans le processus de production de biens et de services (ex : clientèle, nombre de demandes, etc.).
 • Unter Produktionsfaktoren (auch Input, Inputfaktoren) versteht man alle materiellen und immateriellen Mittel und Leistungen, die an der Produktion von Gütern mitwirken. Dabei ist zwischen volkswirtschaftlicher und betriebswirtschaftlicher Betrachtung zu unterscheiden.
 • Фактори на производството са ресурсите, необходими за производството на продукти и услуги. Традиционно се подразделят на съставящите ги: трудови ресурси или труд; инвестиционни ресурси или капитал; природни ресурси или земя; предприемачески талант или предприемачески способности; информация; специфична форма на информация е технологията;
 • Výrobní faktory jsou zdroje statků. Převážnou většinu statků v přírodě nenacházíme tak, jak bychom chtěli. K jejich získání je nutné vynaložit lidskou práci - vyrobit je.
 • 経済学において、生産要素(せいさんようそ、英:factors of production)とは、土地、労働、資本を含めた財とサービスの生産に用いられる資源である。
 • Factores de producción son los diferentes recursos que contribuyen en la creación de un producto. Algunos bienes libres que contribuyen también a la producción, como el aire o la fuerza de gravedad, no son considerados factores de la misma puesto que no entran en transacciones económicas y su precio es nulo.
 • Els factors de producció són els recursos, materials o no, utilitzats en el procés de producció de béns i serveis. Segons l'economia clàssica, els factors de producció són: la maquinària, l'equip, les eines, els serveis del treball, la terra i les primeres matèries necessàries per a produir les mercaderies o els serveis. També s'anomenen inputs.
 • I fattori produttivi (o fattori della produzione) sono tutti gli elementi che servono per produrre un bene o un servizio. Partendo dal presupposto che ad ogni singolo fattore corrisponde un costo, un'opportuna ricerca per utilizzare la migliore combinazione di fattori produttivi è necessaria per poter determinare la soluzione più economica e allo stesso tempo più redditizia possibile dell'azienda.
 • Üretim faktörleri, bir ürünün ortaya çıkabilmesi için gerekli olan unsurlardır. Klasik endüstri teoreminde 3 tane olan faktörler, bugün 4 tane olarak kabul ediliyor.
 • 생산요소(生産要素, 영어: factors of production)는 기업이 공급하는 생산물을 생산하는 데 필요한 것으로서 생산 과정에 투입·결합되는 경제적인 자원을 가리킨다. 18세기 이전에는 토지, 노동만을 생산요소로 보았으나 산업화가 진행되면서 자본을 더해 일반적으로 토지, 노동, 자본을 전통적인 생산요소로 본다. 생산 요소는 생산 요소 시장에서 거래되며, 생산 요소를 사는 쪽은 기업이고, 생산 요소를 파는 쪽은 가계이다.
 • Termelési tényezők alatt értünk minden olyan termelőeszközt, amely tartósan áll rendelkezésre, és az általa kifejtett munka hozzájárul a javak előállításához, feldolgozásához, de maga a tényező nem szűnik meg (azonnal) létezni a termelés folyamán.A közgazdaságtan tudósai a termelési tényezők csoportosítására, elnevezésére számos különböző változatot dolgoztak ki.A klasszikus közgazdaságtan képviselői, Adam Smith és David Ricardo három termelési tényezőt különböztettek meg.
 • Фа́кторы произво́дства — ресурсы, необходимые для производства товаров и услуг. Традиционно подразделяются на составляющие:• труд;• капитал;• земля;• предпринимательские способности;• информация; специфической формой информации является технология;• наукаЗемля (в общем смысле - природные ресурсы).Капита́л (от лат. capitalis — главный, доминирующий, основной[2][п. 1]) — совокупность имущества, используемого для получения прибыли.
 • Een productiefactor is letterlijk dat, wat van invloed is op de productie, ofwel: dat wat de productie mogelijk maakt of bepaalt.In de economische wetenschap worden traditioneel drie productiefactoren onderscheiden: land of natuurlijke hulpbronnen; arbeid; kapitaal.De productiefactor ondernemerschap wordt soms ook tot de productiefactoren gerekend.
 • In economics, factors of production are the inputs to the production process. Finished goods are the output.Input determines the quantity of output i.e. output depends upon input. Input is the starting point and output is the end point of production process and such input-output relationship is called a production function. There are three basic factors of production: land, labour, capital. Some modern economists also consider entrepreneurship for a factor of production.
 • Dalam ilmu ekonomi, faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses produksi barang dan jasa. Pada awalnya, faktor produksi dibagi menjadi empat kelompok, yaitu tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Namun pada perkembangannya, faktor sumber daya alam diperluas cakupannya menjadi seluruh benda tangible, baik langsung dari alam maupun tidak, yang digunakan oleh perusahaan, yang kemudian disebut sebagai faktor fisik (physical resources).
 • Czynniki produkcji – materialne lub niematerialne zasoby niezbędne do wytwarzania dóbr w postaci towarów i usług.W klasycznym ujęciu wyróżnia się następujące czynniki produkcji: ziemia oraz naturalne surowce posiadane przez ludzi. Ceną ziemi jest renta gruntowa. praca to wysiłek ludzki włożony w wytworzenie danego dobra, ceną pracy jest płaca, kapitał to dobra wytworzone uprzednio przez ludzi używane do produkcji innych dóbr. Są to budynki, narzędzia i maszyny. Ceną kapitału są odsetki.
 • Ekonomian, ekoizpen-faktoreak ondasunak eta zerbitzuak ekoizteko erabiltzen diren baliabideak dira, baina, lehengaiak ez bezala, ez dira produktuaren zati bat, baizik eta produktua ekoizteko erabili den bitarteko bat (adibidez, torloju bat egiteko burnia lehengaia da, eta torlojua egiteko makina ekoizpen-faktore bat). XIX. mendean, ekonomilariek bereizten zituzten hiru ekoizpen-faktoreak lurra (baliabide naturalak, ura, ...), kapitala (makinak, ...) eta lana ziren.
 • Em economia, fatores de produção são os elementos básicos utilizados na produção de bens e serviços, conforme definiu a Escola Clássica dos economistas dos séculos XVIII e XIX.Tradicionalmente, desde Say, são considerados como fatores de produção a terra (terras cultiváveis, florestas, minas), o homem (trabalho), e o capital (máquinas, equipamentos, instalações).A primeira escola científica da economia, representada pelos fisiocratas, elegeu a Terra como o único recurso responsável pela geração de riquezas.
rdfs:label
 • Facteurs de production
 • Czynniki produkcji
 • Ekoizpen-faktore
 • Factores de producción
 • Factors de producció
 • Factors of production
 • Faktor produksi
 • Fatores de produção
 • Fattore produttivo
 • Productiefactor
 • Produktionsfaktor
 • Termelési tényező
 • Výrobní faktor
 • Üretim faktörleri
 • Фактори на производство
 • Факторы производства
 • 生産要素
 • 생산요소
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of