Le collège des Fétiaux est un collège de prêtres de la Rome antique, principalement chargé dans les relations entre Rome et les autres peuples (déclarations de guerre, traités) à ce que la pax deorum ne soit pas brisée.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le collège des Fétiaux est un collège de prêtres de la Rome antique, principalement chargé dans les relations entre Rome et les autres peuples (déclarations de guerre, traités) à ce que la pax deorum ne soit pas brisée.
 • Фециали /лат. fetiales/ - римска колегия от 20 жреци, които изпълнявали службата на пълномощници на Рим пред чуждите народи за водене на преговори, обявяване на война и сключване на мир при спазване на определени религиозни обреди. Вън от границите на Рим били изпращани двама фециали: „вербенарият“, който носел със себе си изтръгната с корените трева от твърдината на Рим (олицетворение на родната земя, а също така знак за неприкосновеност и посланичество), и жрецът-старейшина, който носел скиптър и кремък (символите на римската власт и сила) и представлявал римската община така, както pater familiae представлявал своето семейство. При обявяването на война се преминавало през три етапа: искане на удовлетворение; след изтичането на 30 дни - призоваване на боговете за свидетели на нанесените щети; след още три дни - утвърждаване от Народното събрание на сенатско решение за обявяване на войната. Ритуалът завършвал с хвърлянето на окървавено копие в пределите на противника и така войната за възмездие се смятала за справедлива. При сключването на мир единият заколвал с каменен нож свиня - вид очистителен обред. Основаването на колегията се приписва на римските царе Нума Помпилий и Анк Марций. При обявяването на война се принасяло в жертва прасе, след което по посока на вражеската територия се хвърляла окървавена хаста. Този обред формално осигурявал на Рим воденето на справедлива война — bellum iustum (pium). От 280 пр.н.е., по време на войната с Пир, за вражеска територия се приемал храма на Белона, пред които се хвърляли копията.
 • I Feziali ( Fetiales o Feciales ) costituivano un collegio sacerdotale dell'antica Roma, nominati per cooptazione, scelti in principio solo fra i patrizi e solo nella tarda età repubblicana anche fra i plebei. Si potrebbe sostenere che fossero incaricati di preservare gli aspetti formali del diritto internazionale e del diritto bellico dell'Urbe. A capo di questo sacerdozio c'era il magister fetialum in carica un anno, eletto dagli altri feziali per guidare la politica del collegio coordinandola con le decisioni del senato e delle assemblee e per fare da intermediario nella stipula di patti internazionali o per la dichiarazione di guerra con altri popoli.La loro origine viene fatta risalire al primo periodo monarchico, a Numa Pompilio, (forse a Tullo Ostilio o ad Anco Marzio) ma si sa che un analogo Collegio era attivo anche ad Alba Longa.Sempre da Livio di può dedurre un elemento per il quale il diritto feziale sarebbe stato preso dal popolo degli Equicoli, abitanti della zona a Nord Est di Roma. Nel libro primo della sua ab Urbe condita narra dell'adozione da parte d'Anco Marzio della formula di questo popolo per chiedere il risarcimento dei danni alle altre popolazione, nel caso di specie i Latini. Secondo questa usanza il feziale si recava presso il confine dell'altro popolo con un'asta insanguinata e dopo aver recitato la formula con cui dichiarava guerra la lanciava nel territorio nemico.Il loro numero era fissato a 20 e fra di loro si identificava un pater patratus Populi Romani che, come oratore ufficiale del Collegium, era incaricato della dichiarazione formale di guerra ai popoli confinanti con Roma. Si recavano in delegazione presso il popolo nemico in numero di due o quattro, con il Pater Patratus che, unico ad avere la delega di giuramento per il popolo romano, era il solo ad aver diritto di sancire o rompere trattati. I Feziali agivano quindi da primitivi ambasciatori di guerra, in grado (assai raramente) di impedirla con un accordo di pace, che si poteva concludere solo con un indennizzo versato in riparazione dei danni subiti dal popolo romano. I Feziali erano anche i garanti dei patti giurati e punivano duramente chi mancava alla parola data, in particolare i disertori in guerra. Il Feziale era il difensore della dignità e dell'orgoglio di Roma fino al punto di immedesimarsi con l'Urbe stessa. Ogni offesa alla Città doveva ottenere soddisfazione e, se non era possibile con il negoziato, allora la guerra diveniva non solo necessaria ma anche giusta e legittima di fronte agli dèi.La cerimonia per la dichiarazione di guerra - che prevedeva anche l'uso di un' "erba sacra" (herba pura ), forse la verbena (a simboleggiare il territorio romano), la selce (a simboleggiare la folgore che annichilisce lo spergiuro ma che era usata per uccidere un suino prima della conclusione del rito, identificando l'animale con l'eventuale spergiuro operato contro i Romani) e lo scettro (simbolo di auctoritas) - viene descritta da Tito Livio:Questa asta veniva poi scagliata nel territorio nemico. Va detto che, in caso di eccessiva lontananza di questo, la lancia era scagliata in un'area del tempio dedicato alla dea Bellona.L'ufficio, sostanzialmente scomparso nell'età augustea, fu riesumato da Claudio per poi scomparire definitivamente dopo di lui.
 • Fetiales of Feciales was een door Numa of Ancus Martius ingestelde college van priester aan wie het bij de Romeinen opgedragen, om onder heilige plechtige gebruiken oorlog af te kondigen en vrede te sluiten.Zij werden uit de aanzienlijkste families voor hun leven gekozen en waren onschendbaar. Had een volk de Romeinse staat een belediging aangedaan, dan gingen gewoonlijk vier Fetiales naar de grenzen om daar voldoening te eisen. Zo deze binnen dertig dagen niet volgde, dan keerden zij naar de vijandelijke grenzen terug, en onder de woorden: bellum iustum indico facioque ("ik verklaar en begin een rechtvaardige oorlog"), wierp de woordvoerder een lans (hasta ferrata, sanguinea praeusta) in het vijandlijke land. Deze oorlogsverklaring heette clarigatio.Toen deze plechtigheid aan de grenzen ten gevolge van de uitgebreidheid van het Romeinse Rijk niet meer mogelijk was, verplaatste men haar in de tempel van Bellona.Bij het sluiten van vrede slachtte de pater patratus (bondsvader, bondspriester; een van de fetiales) met een stenen mes een zwijn (foedus icere, ferire, percutere) en wierp dan het mes weg met de woorden: si sciens fallo, tum me Diespiter salva urbe arceque bonis eiiciat, ut ego hunc lapidem ("als ik bewust bedrieg, dat Iupiter mij dan uit mijn goederen weggooit, met de stad en burcht gered, zoals ik deze steen (weggooi).").Ook bij andere volken van Italië komen de Fetiales voor.
 • El fecial o missatger de l'estat era una institució vinculada a la religió de l'antiga Roma, encarregat de perpetuar per tradició oral els tractats concertats amb altres ciutats, d'emetre dictàmens sobre violacions i responsables de diferents drets relatius als tractats. També s'encarregaven de dur a terme els rituals de les declaracions de guerra i de finalització dels tractats de pau. El fecial era un sacerdot que actuava com a guardià de la fe pública. Quan s'iniciava una disputa amb un estat estranger analitzaven les maneres d'obtenir o donar satisfacció, de determinar les causes del conflicte, i de fer els ritus religiosos lligats a la declaració de guerra o a la ratificació de la pau. El nom sembla derivar de fides (fe) o de foedus (tractat).A la religió romana, per dur a terme les cerimònies rituals públiques existien col·legis sacerdotals i corporacions diferents a aquests. Els col·legis els constituïen sacerdots de caràcter permanent i les corporacions eren sacerdots lligats a cultes puntuals com els Fetiales. Relacionats amb aquests apareixen els «salii», dotze sacerdots lligats al culte e Mart i s'ocupaven de les cerimònies bèl·liques que se celebraven el mes de març, en les quals ballaven una dansa guerrera. Sels reconeixia perquè portaven un apex, una mena de gorra cenyida i coronada per una superfície acabada en punxa i lligada a aquesta duia una branca d'olivera. Els fecials eren inviolables i les seves fórmules i discursos conformaven el anomenat Jus Fetiales (dret fecial) que regulava la corporació. Els serveis dels fecials eren indispensables pels tractats de pau. El cap dels fecials era el pater patratus.La seva figura la tradició la fa néixer per iniciativa de Numa Pompili (Titus Livi diu a Anc Marci, però de manera poc clara, ja que en un altre apartat deixa entendre que ja existien sota Hostili). La institució sembla estar inspirada en unes figures semblants entre els llatins. El seu nombre no se sap segur però d'un passatge de Marc Terenci Varró sembla que eren vint. Inicialment eren escollits de les més nobles famílies probablement tots de la tribu dels ramnes. L'ofici era vitalici i les vacants es cobrien per cooptació fins que probablement llei Domícia ho va atribuir als comicis tribunats.
 • Die Fetialen (lateinisch fetiales; Singular fetialis) waren eine Priesterschaft im antiken Rom, die vor allem in früher Zeit (frühe und mittlere Römische Republik) für die völkerrechtlichen Außenbeziehungen Roms und deren Zeremonien verantwortlich waren (ius fetiale). In früher Zeit übten sie auch eine Richtertätigkeit (iudices) in völkerrechtlichen Fragen aus, aber diese Funktion ging in Verlauf der frühen Republik an den Senat verloren. Die Anzahl der in Kooptation ergänzten Priesterschaft betrug 20 Priester. Die Priesterschaft war wahrscheinlich auch Plebejern zugänglich. Die Gründung der Priesterschaft wird in der Überlieferung verschiedenen römischen Königen (Numa Pompilius, Tullus Hostilius oder Ancus Marcius) zugeschrieben. Der rechtsarchäologische Befund und die Überlieferung zu den Insignien bzw. Werkzeugen der fetiales (sagmina und vasa vom Kapitol genommen) legt eine Datierung des überlieferten ius fetiale in das 6. Jahrhundert v. Chr. nahe.Es scheint, dass sich die gesamte Tätigkeit der fetiales lediglich auf Vertragspartner Roms bezog und der Kern des ius fetiale darin bestand, vertragliche Bindungen Roms gegenüber den Schwurgöttern zu bewahren bzw. zu pflegen und förmlich zu lösen. Die Fetiales sollten ungerechte Kriege gegen römische Bundesgenossen verhindern, Genugtuungsgesandtschaften an die Bundesgenossen übernehmen und Kriege bestätigen. Sie entschieden über Klagen der römischen Bundesgenossen gegenüber Rom und übernahmen gegebenenfalls Sühneleistungen bzw. veranlassten sie. Über Verstöße gegen das ius legationium urteilten sie. Die von Rom eingegangenen Bündnisverpflichtungen bewahrten sie. Sie schlossen Friedensverträge und besondere foedera unter Anwendung eines altertümlichen Eidopfers, bei dem ein Schwein unter Hersagen einer Fluchformel vom pater patratus mit einem silex erschlagen wurde. Über vertragswidrige Handlungen der römischen Feldherren urteilten sie und veranlassten angemessene Sühneleistungen (z. B. deditio noxae).Neben der Beeidung einer besonderen Art von römischen Staatsverträgen (foedera mit dem Schweineopfer) waren sie für die bellicae ceremoniae zuständig, mit denen ein Krieg gegenüber römischen Verbündeten förmlich eröffnet wurde. Den Ablauf einer solchen Kriegserklärung schildern Titus Livius und Dionysios von Halikarnassos aus gemeinsamer Quelle ausführlich. Nach mehrmaligen res repetere wurde zuletzt der Krieg vom fetialis erklärt – unter Hersagen bestimmter Formelworte. Nach dem Kriegsbeschluss des Senats und der Volksversammlung (lex de bello indicendo) eröffnete ein fetialis im Beisein von drei erwachsenen Zeugen an der Grenze zum Kriegsgegner die Kriegshandlungen, indem er eine Lanze (hasta fetialis) aus Kornellkirschholz über die Grenze zum Feindstaates hinüberwarf – dabei sprach er bestimmte Formelworte. Diese Lanzenwurfzeremonie markierte die förmliche Eröffnung der Kriegshandlungen und war kein Bestandteil der völkerrechtlich erheblichen förmlichen Kriegserklärung. Als im 3. Jahrhundert v. Chr. die Kriegsgegner Roms nicht mehr eine gemeinsame Grenze mit Rom hatten, konnte deshalb die Kriegseröffnungszeremonie des Lanzenwurfes an die bellica columna vor dem Bellonatempel im Gebiet des späteren Circus Flaminius nach Rom verlegt werden.Im 3. bis 1. Jahrhundert v. Chr. verliert die Tätigkeit der fetiales ihre politische Bedeutsamkeit. Die aktive Teilnahme an Gesandtschaften und ebenso ihre Insignien (sagmina, verbena und vasa) gingen an die säkularen legati über. Die fetiales begegnen nur noch als Gutachter und Zeremonienmeister in außenpolitischen Dingen strittigen Inhalts, wobei die politischen Entscheidungen allerdings vom Senat gefällt werden bzw. ihm überlassen werden. Dennoch behält das ius fetiale seine prägende Wirkung auf die völkerrechtlichen Rechtanschauungen der Römer, was man insbesondere bei der Ausgestaltung der Konzeption des bellum iustum bei Marcus Tullius Cicero, Livius und Dionysios von Halikarnassos beobachten kann. Octavian erneuerte den alten Brauch, indem er im Herbst 32 v. Chr. anlässlich der Kriegseröffnung gegenüber Kleopatra selbst als Fetiale auftrat.
 • Фециа́лы (от лат. fetiales) — древнеримская жреческая коллегия (лат. sodalitas), состоявшая из 20 пожизненных членов, избиравшихся путем кооптации, и занимавшая в ряду римских жречеств по значению и рангу первое место после четырёх главнейших жреческих коллегий (sacerdotum quatuor amplissima collegia — понтификов, авгуров, квиндецемвиров священнодействий и эпулонов).Учреждение коллегии приписывали Нуме Помпилию (также Туллу Гостилию и Анку Марцию). Первоначально они кооптировались из патрициев. На обязанности фециалов лежало блюсти и применять особую область сакрального права — так называемое ius fetiale, которым определялась формальная сторона правовых актов, санкционирующих нарушение, восстановление и закрепление международных отношений (объявление войны, требование и дачу удовлетворения, заключение мира и договора). Фециалы были как бы посредниками между богами, с одной стороны, и контрагентами — с другой; они отвечали за правоту и законность актов, определявших международные отношения. Как посредники, они приводили в исполнение лишь предначертания государства (царя или сената), по поручению которого они действовали; в этом смысле они назывались publici nuntii populi Romani. Коллегиально они выступали лишь в тех случаях, когда надо было высказать на запрос магистрата мнение по предмету вверенного им фециального права (например, о выдаче лиц, обвиняемых в оскорблении послов, о порядке объявления войны при данных условиях и т. п.). При исполнении обязанностей сакральных депутатов фециалы снаряжались в каждом отдельном случае по двое; из них один (verbenarius) нес пучок набранных на Капитолийском холме трав (sagmina), как символ неприкосновенности послов, а другой (pater patratus), в жреческом одеянии, с жезлом и священным кремнем, взятыми из храма Юпитера Феретрия (эти священные предметы назывались vasa), вел переговоры и исполнял установленные обряды. Verbenarius принимал от подлежащей власти (царя, консула, претора) полномочие на исполнение поручения и, получив sagmina, касался ими головы и волос своего коллеги, который по исполнении этого акта становился pater patratus. Договор (foedus) заключался в присутствии полководцев и войск, при посредстве patres patrati обеих сторон (этот порядок практиковался при заключении договоров только с италийцами, так как институт фециалов существовал лишь в Италии); каждый pater patratus по прочтении текста договора торжественно заявлял, что его народ будет свято соблюдать принятые на себя условия, призывал богов в свидетели клятвы и в знак её непреложности убивал кремнем свинью, приговаривая, что подобно тому, как он умерщвляет теперь жертвенное животное, так и Юпитер поразит впоследствии нарушителей договора.В случаях нарушения договора одной из сторон фециалы оскорбленной стороны по поручению государства отправлялись к нарушителям договора требовать удовлетворения (res repetere); pater patratus клятвой подтверждал правоту своего требования, призывая богов в свидетели своих слов и повторяя несколько раз (при вступлении на неприятельскую землю, при встрече с отдельными её гражданами, у городских ворот и, наконец, перед народом на городской площади) формулу clarigatio (= требование удовлетворения). Если противная сторона соглашалась дать удовлетворение, то pater patratus народа, нарушившего договор, выдавал виновных или возмещал причиненный ущерб; в случае отказа pater patratus требующей удовлетворения стороны по истечении известного времени (от 10 до 30 дней), в которое предоставлялось нарушителям договора обдумать свои действия, вторично призывал богов в свидетели попранной клятвы и в случае окончательного отказа возвращался на родину, где по его докладу ставился на обсуждение вопрос об объявлении войны. Если объявлялась война, то до открытия военных действий pater patratus отправлялся к границе неприятельской территории и в присутствии по крайней мере трех совершеннолетних свидетелей бросал омоченное кровью копье в неприятельскую землю, произнося при этом формулу объявления войны. Когда театр военных действий по мере развития римского государства стал переходить в отдаленные страны и за море, где у неприятелей не было соответствующего римскому сакрального учреждения, деятельность фециалов мало-помалу сузилась. Так, с первой половины III века до н. э. обязанности послов для переговоров об удовлетворении возлагались на особых назначавшихся сенатом уполномоченных (legati). Дольше всего сохранялись функции фециалов, связанные с заключением договоров и объявлением войны, но объявление войны позднее уже не требовало отъезда фециалов на неприятельскую границу, а происходило близ храма Беллоны у Фламиниева цирка. Здесь находился небольшой клочок земли, который в силу правовой фикции был раз навсегда признан неприятельской территорией, и pater patratus бросал туда свое копье от пограничного камня. Таким порядком были объявлены войны Октавианом — Клеопатре (32 год до н. э.), Марком Аврелием — маркоманнам (178 год); Клавдий в Риме заключал даже договоры с иноземными царями. В императорский период в роли pater patratus выступали императоры.
 • A fetial (Latin plural fetiales) was a type of priest in Ancient Rome. They formed a collegium devoted to Jupiter as the patron of good faith.The duties of the fetials included advising the senate on foreign affairs and international treaties, making formal proclamations of peace and of war, and confirming treaties. They also carried out the functions of traveling heralds or ambassadors. One of the fetiales, named pater patratus, was appointed as the fetials' spokesman.The first mention of the fetials by Livy occurs in the context of the war between Alba Longa and Rome, during which the Roman king Tullus Hostilius appointed M. Valerius as a fetial and Sp. Fusius as pater patratus, for the purpose of binding Rome and Alba Longa by a treaty.According to Livy, the ritual by which the fetials were to declare war introduced to Rome by Ancus Marcius, borrowing on the traditions of the Aequicolae. However he had already described the ritual actions of the fetials when recording the wars of Tullus Hostilius. Thus some scholars think the mentions of the Aequi may be a misinterpretation due to the a folk etymology connecting Aequi to aequus, the Latin adjective for fair. On the other hand ancient sources support the tradition that the priesthood was created under the influence of Aequian king Ferter Resus.
 • Los feciales (fetiales en latín original) era una agrupación de veinte sacerdotes constituidos en collegium en los tiempos de la República y el Imperio romanos. Su fundación se atribuía al rey Numa. Los feciales eran los sacerdotes encargados de regular las relaciones diplomáticas de Roma con los pueblos extranjeros conforme a la religión romana: no se podía declarar la guerra, ni la paz, ni firmar un tratado sin su participación. Se reclutaban por cooptación entre los patricios y plebeyos.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 82728 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 12598 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 28 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 100674817 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1912 (xsd:integer)
 • 1935 (xsd:integer)
 • 1949 (xsd:integer)
 • 1954 (xsd:integer)
 • 1956 (xsd:integer)
 • 1969 (xsd:integer)
 • 1974 (xsd:integer)
 • 1980 (xsd:integer)
 • 1984 (xsd:integer)
 • 1986 (xsd:integer)
 • 1987 (xsd:integer)
 • 1989 (xsd:integer)
 • 1990 (xsd:integer)
 • 1991 (xsd:integer)
 • 1992 (xsd:integer)
 • 1998 (xsd:integer)
 • 1999 (xsd:integer)
 • 2000 (xsd:integer)
 • 2008 (xsd:integer)
 • 2009 (xsd:integer)
 • 2010 (xsd:integer)
prop-fr:collection
 • Cursus
 • Que sais-je ?
 • Études et commentaires
prop-fr:isbn
 • 0 (xsd:integer)
 • 2 (xsd:integer)
 • 978 (xsd:integer)
 • 9789004170988 (xsd:double)
prop-fr:langue
 • en
 • it
prop-fr:lienAuteur
 • Georges Dumézil
 • Jean Bayet
 • John Scheid
 • Marcel Le Glay
 • André Magdelain
prop-fr:lieu
 • Paris
prop-fr:nom
 • Bayet
 • Beard
 • Dumézil
 • Le Glay
 • Lehmann
 • North
 • Price
 • Scheid
 • Richardson
 • Magdelain
 • Broughton
 • Liou-Gille
 • Saulnier
 • Auliard
 • Eilers
 • Kearsley
 • Oost
 • Penella
 • Santangelo
 • Sgarbi
 • Tenney
 • Walbank
 • Wiedemann
prop-fr:numéro
 • 1 (xsd:integer)
 • 2 (xsd:integer)
 • 3 (xsd:integer)
 • 4 (xsd:integer)
 • 51 (xsd:integer)
 • 58 (xsd:integer)
 • 133 (xsd:integer)
prop-fr:numéroD'édition
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:numéroDansCollection
 • 1890 (xsd:integer)
prop-fr:pages
 • 1 (xsd:integer)
 • 3 (xsd:integer)
 • 15 (xsd:integer)
 • 29 (xsd:integer)
 • 50 (xsd:integer)
 • 52 (xsd:integer)
 • 63 (xsd:integer)
 • 71 (xsd:integer)
 • 147 (xsd:integer)
 • 171 (xsd:integer)
 • 195 (xsd:integer)
 • 233 (xsd:integer)
 • 335 (xsd:integer)
 • 415 (xsd:integer)
 • 478 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • André
 • Bernadette
 • Christiane
 • Claude
 • Claudine
 • Frank
 • Georges
 • Jean
 • John
 • Marcel
 • Mary
 • R. A.
 • Robert J.
 • Simon
 • Thomas
 • Yves
 • Federico
 • Romano
 • F. W.
 • J. H.
 • Stewart Irvin
 • T. R. S.
prop-fr:périodique
 • Publications de l'École française de Rome
 • Phoenix
 • Classical Philology
 • Hermes
 • The American Journal of Philology
 • Mélanges d'archéologie et d'histoire
 • Aevum
 • The Classical Quarterly, New Series
 • Bulletin of the Institute of Classical Studies
 • Mélanges Pierre Lévêque
 • Revue historique du droit français et étranger
 • Rheinisches Museum für Philologie, Neue Folge
 • Mélanges de l’École française de Rome. Antiquité
prop-fr:titre
 • Histoire politique et psychologique de la religion romaine
 • La religion des romains
 • La religion romaine
 • La religion romaine archaïque
 • Religions of Rome
 • Lecture religieuse de Tite-Live I
 • Le rôle des prêtres fétiaux et l'application du ius fetiale à Rome
 • Les Fétiaux, un collège religieux au service du droit sacré international ou de la politique romaine ?
 • A propositio del lessema latino Fetiales
 • Diplomats and Diplomacy in the Roman World
 • Idées Romaines
 • Le Ius archaïque
 • Le rite du fécial et le cornouiller magique
 • Mistreatment of Foreign Legates and the Fetial Priests: Three Roman Cases
 • Quirinus et le droit
 • The Fetial Law and the Outbreak of the Jugurthine War
 • The Fetiales: A Reconsideration
 • The Fetials and their ius
 • The Import of the Fetial Institution
 • War, Peace, and the ius fetiale in Livy 1
 • Octavian in the year 32 BC: The S.C. De Aphrodisiensibus and the genera militiae
 • Declaration of War in the Third and Second Centuries
 • The Pater Patratus on a Roman Gold Stater : A Reading of "RRC" Nos. 28/1-2 and 29/1-2
prop-fr:titreVolume
 • A History
 • Jus imperium auctoritas. Études de droit romain
prop-fr:tome
 • 52 (xsd:integer)
 • 96 (xsd:integer)
prop-fr:urlTexte
prop-fr:volume
 • 7 (xsd:integer)
 • 36 (xsd:integer)
 • 41 (xsd:integer)
 • 44 (xsd:integer)
 • 66 (xsd:integer)
 • 75 (xsd:integer)
 • 82 (xsd:integer)
 • 136 (xsd:integer)
 • 142 (xsd:integer)
 • I
 • VI
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Presses universitaires de France
 • Armand Colin
 • Brill
 • Cambridge University Press
 • Gallimard
 • Klincksieck
 • Payot
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le collège des Fétiaux est un collège de prêtres de la Rome antique, principalement chargé dans les relations entre Rome et les autres peuples (déclarations de guerre, traités) à ce que la pax deorum ne soit pas brisée.
 • Los feciales (fetiales en latín original) era una agrupación de veinte sacerdotes constituidos en collegium en los tiempos de la República y el Imperio romanos. Su fundación se atribuía al rey Numa. Los feciales eran los sacerdotes encargados de regular las relaciones diplomáticas de Roma con los pueblos extranjeros conforme a la religión romana: no se podía declarar la guerra, ni la paz, ni firmar un tratado sin su participación. Se reclutaban por cooptación entre los patricios y plebeyos.
 • Фециали /лат. fetiales/ - римска колегия от 20 жреци, които изпълнявали службата на пълномощници на Рим пред чуждите народи за водене на преговори, обявяване на война и сключване на мир при спазване на определени религиозни обреди.
 • A fetial (Latin plural fetiales) was a type of priest in Ancient Rome. They formed a collegium devoted to Jupiter as the patron of good faith.The duties of the fetials included advising the senate on foreign affairs and international treaties, making formal proclamations of peace and of war, and confirming treaties. They also carried out the functions of traveling heralds or ambassadors.
 • Фециа́лы (от лат. fetiales) — древнеримская жреческая коллегия (лат. sodalitas), состоявшая из 20 пожизненных членов, избиравшихся путем кооптации, и занимавшая в ряду римских жречеств по значению и рангу первое место после четырёх главнейших жреческих коллегий (sacerdotum quatuor amplissima collegia — понтификов, авгуров, квиндецемвиров священнодействий и эпулонов).Учреждение коллегии приписывали Нуме Помпилию (также Туллу Гостилию и Анку Марцию). Первоначально они кооптировались из патрициев.
 • I Feziali ( Fetiales o Feciales ) costituivano un collegio sacerdotale dell'antica Roma, nominati per cooptazione, scelti in principio solo fra i patrizi e solo nella tarda età repubblicana anche fra i plebei. Si potrebbe sostenere che fossero incaricati di preservare gli aspetti formali del diritto internazionale e del diritto bellico dell'Urbe.
 • Fetiales of Feciales was een door Numa of Ancus Martius ingestelde college van priester aan wie het bij de Romeinen opgedragen, om onder heilige plechtige gebruiken oorlog af te kondigen en vrede te sluiten.Zij werden uit de aanzienlijkste families voor hun leven gekozen en waren onschendbaar. Had een volk de Romeinse staat een belediging aangedaan, dan gingen gewoonlijk vier Fetiales naar de grenzen om daar voldoening te eisen.
 • Die Fetialen (lateinisch fetiales; Singular fetialis) waren eine Priesterschaft im antiken Rom, die vor allem in früher Zeit (frühe und mittlere Römische Republik) für die völkerrechtlichen Außenbeziehungen Roms und deren Zeremonien verantwortlich waren (ius fetiale). In früher Zeit übten sie auch eine Richtertätigkeit (iudices) in völkerrechtlichen Fragen aus, aber diese Funktion ging in Verlauf der frühen Republik an den Senat verloren.
 • El fecial o missatger de l'estat era una institució vinculada a la religió de l'antiga Roma, encarregat de perpetuar per tradició oral els tractats concertats amb altres ciutats, d'emetre dictàmens sobre violacions i responsables de diferents drets relatius als tractats. També s'encarregaven de dur a terme els rituals de les declaracions de guerra i de finalització dels tractats de pau. El fecial era un sacerdot que actuava com a guardià de la fe pública.
rdfs:label
 • Fétiaux
 • Fecial
 • Feciales
 • Fetial
 • Fetialen
 • Fetiales
 • Feziali
 • Фециали
 • Фециалы
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of