Les Excavata (Excavés, ce qui signifie creusés) ou Excavobionta sont un règne d'Eukaryotes unicellulaires (« protistes ») hétérotrophes et généralement flagellés. Le type ancestral se caractérise par la présence d'une zone creusée, le cytostome, permettant l'ingestion de fines particules alimentaires.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les Excavata (Excavés, ce qui signifie creusés) ou Excavobionta sont un règne d'Eukaryotes unicellulaires (« protistes ») hétérotrophes et généralement flagellés. Le type ancestral se caractérise par la présence d'une zone creusée, le cytostome, permettant l'ingestion de fines particules alimentaires. De nombreux excavates sont anaérobies ou microaérophile et contiennent des organites particuliers et spécialisés : les mitosomes et les hydrogénosomes, EX : DiplomonadeNombreux sont des parasites de l'homme ou des animaux Ex : Trypanosomes, GiardiaCerains possèdent des plastes (endosymbionte secondaire) et sont photosynthétique : EuglénoidesLes Euglenobionta et les Metamonada forment deux groupes monophylétiques.
 • Excavata adalah kumpulan utama dari eukariota bersel satu. Kategori filogenetik Excavata terdiri atas bermacam-macam bentuk yang hidup bebas atau bersimbiosis dan termasuk beberapa parasit manusia yang penting.
 • Els excavats (Excavata) són un gran clade dintre dels eucariotes. El clade conté una gran varietat de formes de vida lliure i simbiòtiques, i inclou alguns paràsits importants entre els humans. Diversos excavats estan mancats dels clàssics mitocondris - aquests organismes estan sovint referits com a "amitocondriats", tot i que la majoria retenen un orgànul mitocondrial enormement modificat. D'altres tenen mitocondris amb crestes tubulars, discoïdals o en alguns casos planes. La majoria d'excavats tenen dos, quatre o més flagels i molts tenen una ultraestructura característica mantinguda per microtúbuls que els serveix per a l'alimentació. Tanmateix, hi ha diversos grups mancats d'aquests trets que són considerats excavats degut a l'evidència genètica.Els excavats es classifiquen en quatre grups que poden ser tractats com a fílums:D'aquests, els percolozous i euglenozous semblen ser parents particularment relacionats i estan units per la presència de crestes mitocondrials discoides. La majoria de loukozous tenen crestes tubulars, com molts altres eucariotes, mentre que els metamònads són inusuals per haver perdut els clàssics mitocondris - tot i que ells tenen "hidrogenosomes", "mitosomes" o orgànuls no caracteritzats. Les relacions dels excavats encara romanen incertes; és possible que no siguin un grup monofilètic.Certs excavats són sovint considerats entre els eucariotes més primitius, basant-se particularment en la seva posició en diversos arbres evolutius. Això podria esperonar les investigacions que proposessin que és parafilètic amb altres clades eucariotes. Tanmateix, la posició de certs excavats en "branques basals" podria ser un artefacte causat per l'atracció entre branques llargues, com ha estat vist en alguns altres grups, com per exemple els microsporidis.
 • Die Excavata sind eine der sechs Gruppen von Eukaryoten, also Lebewesen mit Zellkernen, die es nach der Systematik der Eukaryoten von Adl u.a. 2005 gibt. Zu ihnen gehören ausschließlich einzellige Organismen, die ausnahmslos begeißelt sind. Innerhalb der Euglenozoa gibt es Formen mit Chloroplasten, die entsprechend Photosynthese betreiben.
 • Excavata zijn in de taxonomie een groep (in moderne opvattingen een supergroep) eencellige eukaryotische organismen die alle meerdere flagella hebben. De groep Excavata bevat zowel zelfstandig als in symbiose levende soorten, waaronder ook veel bekende parasieten bij de mens.
 • エクスカバータ (Excavata) は、真核生物の主要な系統の1つである。
 • Excavata са подгрупа едноклетъчни еукариоти в групата Bikonta. Филогенетичната категория Excavata, предложена през 2002 г. от Томас Кавалиър-Смит съдържа разнообразни свободно живеещи и симбионтни форми, а също така включва някои важни паразити по хората.При много от представителите липсват класическите митохондрии - тези организми са често наричани-"амитохондрийни", въпреки че най-вероятно всички, са запазели митохондриалните органели, но в силно модифицирана форма. Други имат митохондрии с тръбни, дискови, или в някои случаи, пластинчати кристи. Повечето Excavata имат две, четири или повече камшичета, а много от тях имат видна вентрална бразда за хранене с характерна микроструктура, поддържана от микротубулите. Въпреки това, различните групи, които нямат тези черти могат да се разглеждат като Excavata въз основа на генетични доказателства (предимно филогенетични дървета на молекулярните последователности).Excavata с най-близки до многоклетъчност характеристики са Acrasidae. Подобно на други клетъчни лигавите гъби, те живеят по-голямата част от живота си като отделни клетки, но понякога се съберат в по-големи клъстери.
 • Excavata (česky exkaváti) je jedna z šesti základních eukaryotických superskupin, poprvé formálně vytvořená v roce 2002 Cavalier-Smithem. Není jisté, zda je to monofyletická skupina.
 • The excavates are a major subgroup of unicellular eukaryotes, often known as Excavata. The phylogenetic category Excavata, proposed by Cavalier-Smith in 2002, contains a variety of free-living and symbiotic forms, and also includes some important parasites of humans.
 • Экскаваты (лат. Excavata) — группа протистов. К данной группе принадлежит множество разнообразных видов: свободно живущих, симбиотических и паразитических, в том числе некоторые важные виды паразитов человека.
 • Excavata o excavados es uno de los grandes grupos de protistas, incluyendo organismos de vida libre y simbiontes y algunos importantes parásitos de los humanos. Muchos excavados carecen de las mitocondrias "clásicas" y a menudo se les denomina "amitocondriales", aunque la mayoría, a pesar de todo, retienen un orgánulo mitocondrial en una forma grandemente modificada. Otros presentan mitocondrias con crestas tubulares, discoidales o, e algunos casos, planas. La mayoría tienen dos, cuatro, o más flagelos y muchos presentan un aparato digestivo ventral con una ultraestructura característica, soportado por microtúbulos. No todos los grupos considerados como excavados comparten estas características y gracias a varias evidencias moleculares y morfológicas que se sobreponen se pueden definir al menos los siguientes grupos: Jakobida, e.g. Reclinomonas, Jakoba Malawimonas Metamonada Trimastix Carpediemonas. Retortamonadida, e.g. Retortamonas, Chilomastix Diplomonadida, e.g. Trepomonas, Giardia Parabasalia, e.g. Trichomonas Oxymonadida, e.g. Oxymonas Euglenozoa, e.g. Euglena, Trypanosoma Percolozoa o Heterolobosea, e.g. Naegleria, AcrasisLas relaciones entre los distintos grupos de excavados son todavía inciertas y es posible que Excavata no constituya un grupo monofilético. Sólo el parentesco entre Euglenozoa y Percolozoa se apoya sobre datos moleculares robustos; ambos grupos tienen además mitocondrias con crestas discoides. La mayoría de los Jakobida tienen crestas tubulares, como la mayoría de los demás protistas, mientras que los Metamonada son inusuales por haber perdido las mitocondrias clásicas; en vez de ello tienen hidrogenosomas, mitosomas u orgánulos no caracterizados. Un taxón, Loukozoa, ha sido continuamente redefinido para incluir a una gran variedad de grupos (entre ellos Jakobida y Malawimonas) y finalmente abandonado.Los excavados han sido anteriormente considerados como los Eukarya más primitivos, principalmente porque varios de ellos no poseen mitocondrias y porque aparecen basales en los árboles filogenéticos. Esto sugeriría que los excavados son un taxón parafilético que incluye a los antepasados de los demás eucariontes. Sin embargo, se ha demostrado que la ausencia de mitocondrias en algunos de estos grupos es debida a una pérdida y que la posición basal de estos grupos podría ser debida al artefacto de atracción de ramas largas.Algunos investigadores consideran que Excavata, Rhizaria, Chromalveolata (que incluye Chromista y Alveolata) y Primoplantae forman parte del clado Bikonta (células eucariotas con dos flagelos, por lo menos ancestralmente).
 • Excavata eukarioto zelulabakarren talde handi bat da. Cavalier-Smithek proposatu zuen 2002an, kategoria filogenetiko gisa. Libreki bizi diren forma sinbiotiko asko ditu, baita gizakientzat parasitoak direnak ere.
 • Excavata é um dos grandes grupos taxonômicos de eucariontes, sendo composto por uma grande diversidade de organismos unicelulares, sendo alguns conhecidos parasitas de animais, como Trypanosoma cruzi e Giardia lamblia, ou seres de vida livre, como Euglena gracilis, e alguns importantes parasitas humanos. Alguns “escavados”, como são coloquialmente chamados os integrantes do grupo, partilham uma depressão ou irregularidade ventral relativa à captura e ingestão de alimentos em suspensão suportada por elementos do citoesqueleto da célula (de onde seu nome deriva), sendo esta uma das principais características responsáveis pela sustentação da linhagem . Por alguns anos a monofilético do grupo foi considerada duvidosa e bastante questionada pela ausência de sinapomorfias universais entre os indivíduos do táxon. Contudo, o agrupamento é atualmente considerado monofilético, tendo-se por base informações moleculares e ultraestruturais . Muitos excavados carecem das mitocôndrias "clássicas" e por vezes são denominados "amitocondriais", ainda que a maioria, apesar de tudo, retenha um orgânulo mitocondrial em forma grandemente modificada. Outros apresentam mitocôndrias com cristas tubulares, discoidais ou, em alguns casos, planas. A maioria possui dois, quatro, ou mais flagelos e muitos apresentam um aparelho digestivo ventral com uma ultraestrutura característica, suportado por microtúbulos. Nem todos os grupos considerados como excavados compartilham estas características e, graças a várias evidências moleculares e morfológicas que se sobrepõem, podem-se definir pelo menos os seguintes grupos: Jakobida, e.g. Reclinomonas, Jakoba Malawimonas Metamonada Trimastix Carpediemonas. Retortamonadida, e.g. Retortamonas, Chilomastix Diplomonadida, e.g. Trepomonas, Giardia Parabasalia, e.g. Trichomonas Oxymonadida, e.g. Oxymonas Euglenozoa, e.g. Euglena, Trypanosoma Percolozoa ou Heterolobosea, e.g. Naegleria, AcrasisAs relações entre os distintos grupos de excavados são ainda incertas e é possível que os Excavata não constituam um grupo monofilético. Só o parentesco entre Euglenozoa e Percolozoa se apoia sobre dados moleculares robustos; ambos os grupos possuem mitocôndrias com cristas discóides. A maioria dos Jakobida possui cristas tubulares como a maioria dos demais protistas. Os Metamonada são inusuais por terem perdido as mitocôndrias clássicas; em seu lugar possuem hidrogenossomas, mitossomas. Um taxon, Loukozoa, foi continuamente redefinido para incluir uma grande variedade de grupos (entre eles Jacobida e Malawimonas) e finalmente abandonado.Os excavados foram anteriormente considerados como os Eukarya mais primitivos, principalmente porque vários deles não possuem mitocôndrias e porque aparecem na base das árvores filogenéticas. Isto sugeriria que os excavados são um taxon parafilético que inclui os antepassados dos demais eucariontes. No entanto, demonstrou-se que a ausência de mitocôndrias em alguns destes grupos é devida a uma perda posterior, e que a posição basal destes grupos poderia ser devida a um artefato de atração de ramificações longas.Alguns investigadores consideram que Excavata, Rhizaria, Chromalveolata (que inclui Chromista e Alveolata) e Primoplantae formam parte do clado Bikonta (células eucariotas com dois flagelos, pelo menos ancestralmente).
 • Excavata – takson eukariotów o kategorii supergrupy. Obejmuje wyłącznie jednokomórkowe protisty, w większości heterotroficzne wiciowce, wśród nich chorobotwórcze. Niektórzy jej przedstawiciele drogą wtórnej endosymbiozy zdobyli chloroplasty. Inni mają silnie zmodyfikowane mitochondria i żyją w środowiskach beztlenowych, np. wewnątrz jelit. Niektóre tworzą agregacje komórek przypominające śluzowce.
 • 엑스카바타(excavata)는 진핵생물에 속하는 단세포생물의 일종이다.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 3669145 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 2198 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 32 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110803492 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Les Excavata (Excavés, ce qui signifie creusés) ou Excavobionta sont un règne d'Eukaryotes unicellulaires (« protistes ») hétérotrophes et généralement flagellés. Le type ancestral se caractérise par la présence d'une zone creusée, le cytostome, permettant l'ingestion de fines particules alimentaires.
 • Excavata adalah kumpulan utama dari eukariota bersel satu. Kategori filogenetik Excavata terdiri atas bermacam-macam bentuk yang hidup bebas atau bersimbiosis dan termasuk beberapa parasit manusia yang penting.
 • Die Excavata sind eine der sechs Gruppen von Eukaryoten, also Lebewesen mit Zellkernen, die es nach der Systematik der Eukaryoten von Adl u.a. 2005 gibt. Zu ihnen gehören ausschließlich einzellige Organismen, die ausnahmslos begeißelt sind. Innerhalb der Euglenozoa gibt es Formen mit Chloroplasten, die entsprechend Photosynthese betreiben.
 • Excavata zijn in de taxonomie een groep (in moderne opvattingen een supergroep) eencellige eukaryotische organismen die alle meerdere flagella hebben. De groep Excavata bevat zowel zelfstandig als in symbiose levende soorten, waaronder ook veel bekende parasieten bij de mens.
 • エクスカバータ (Excavata) は、真核生物の主要な系統の1つである。
 • Excavata (česky exkaváti) je jedna z šesti základních eukaryotických superskupin, poprvé formálně vytvořená v roce 2002 Cavalier-Smithem. Není jisté, zda je to monofyletická skupina.
 • The excavates are a major subgroup of unicellular eukaryotes, often known as Excavata. The phylogenetic category Excavata, proposed by Cavalier-Smith in 2002, contains a variety of free-living and symbiotic forms, and also includes some important parasites of humans.
 • Экскаваты (лат. Excavata) — группа протистов. К данной группе принадлежит множество разнообразных видов: свободно живущих, симбиотических и паразитических, в том числе некоторые важные виды паразитов человека.
 • Excavata eukarioto zelulabakarren talde handi bat da. Cavalier-Smithek proposatu zuen 2002an, kategoria filogenetiko gisa. Libreki bizi diren forma sinbiotiko asko ditu, baita gizakientzat parasitoak direnak ere.
 • Excavata – takson eukariotów o kategorii supergrupy. Obejmuje wyłącznie jednokomórkowe protisty, w większości heterotroficzne wiciowce, wśród nich chorobotwórcze. Niektórzy jej przedstawiciele drogą wtórnej endosymbiozy zdobyli chloroplasty. Inni mają silnie zmodyfikowane mitochondria i żyją w środowiskach beztlenowych, np. wewnątrz jelit. Niektóre tworzą agregacje komórek przypominające śluzowce.
 • 엑스카바타(excavata)는 진핵생물에 속하는 단세포생물의 일종이다.
 • Excavata o excavados es uno de los grandes grupos de protistas, incluyendo organismos de vida libre y simbiontes y algunos importantes parásitos de los humanos. Muchos excavados carecen de las mitocondrias "clásicas" y a menudo se les denomina "amitocondriales", aunque la mayoría, a pesar de todo, retienen un orgánulo mitocondrial en una forma grandemente modificada. Otros presentan mitocondrias con crestas tubulares, discoidales o, e algunos casos, planas.
 • Excavata é um dos grandes grupos taxonômicos de eucariontes, sendo composto por uma grande diversidade de organismos unicelulares, sendo alguns conhecidos parasitas de animais, como Trypanosoma cruzi e Giardia lamblia, ou seres de vida livre, como Euglena gracilis, e alguns importantes parasitas humanos.
 • Excavata са подгрупа едноклетъчни еукариоти в групата Bikonta. Филогенетичната категория Excavata, предложена през 2002 г. от Томас Кавалиър-Смит съдържа разнообразни свободно живеещи и симбионтни форми, а също така включва някои важни паразити по хората.При много от представителите липсват класическите митохондрии - тези организми са често наричани-"амитохондрийни", въпреки че най-вероятно всички, са запазели митохондриалните органели, но в силно модифицирана форма.
 • Els excavats (Excavata) són un gran clade dintre dels eucariotes. El clade conté una gran varietat de formes de vida lliure i simbiòtiques, i inclou alguns paràsits importants entre els humans. Diversos excavats estan mancats dels clàssics mitocondris - aquests organismes estan sovint referits com a "amitocondriats", tot i que la majoria retenen un orgànul mitocondrial enormement modificat. D'altres tenen mitocondris amb crestes tubulars, discoïdals o en alguns casos planes.
rdfs:label
 • Excavata
 • Excavat
 • Excavata
 • Excavata
 • Excavata
 • Excavata
 • Excavata
 • Excavata
 • Excavata
 • Excavata
 • Excavata
 • Excavate
 • Экскаваты
 • エクスカバータ
 • 엑스카바타
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of