Eumène de Cardia (en grec ancien Ευμένης / Euménès), né vers 362 avant J.-C., mort en 316, est le chancelier (ou archigrammate, « premier secrétaire ») d'Alexandre le Grand. Seul Grec parmi les diadoques macédoniens, il prend part à la première guerre des diadoques aux côtés de Perdiccas puis de Polyperchon mais il est vaincu et tué par Antigone le Borgne.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Eumène de Cardia (en grec ancien Ευμένης / Euménès), né vers 362 avant J.-C., mort en 316, est le chancelier (ou archigrammate, « premier secrétaire ») d'Alexandre le Grand. Seul Grec parmi les diadoques macédoniens, il prend part à la première guerre des diadoques aux côtés de Perdiccas puis de Polyperchon mais il est vaincu et tué par Antigone le Borgne.
 • 카르디아의 에우메네스(고대 그리스어: Ευμένης, ca., 기원전 362년 ~ 기원전 316년)는 고대 그리스의 장군이자 학자이다. 그는 마케도니아 아르가이 황실의 후원자로 디아도코이 전쟁(Diadochi: 후계자)에 참전했다.그는 트라키아 반도(the Thracian Chersonese) 내의 카르디아 출신이다. 아주 이른 나이에 그는 마케도니아의 필리포스 2세에게 서기로 등용되었다. 필리포스 2세의의 죽음 이후에는 알렉산드로스 대왕의 페르시아 원정에 동행했다. 알렉산드로스 대왕의 죽음(323 B.C.) 이후에는 알렉산드로스 대왕의 아들 알렉산드로스 4세의 원조로 많은 수의 마케도니아와 그리스 병사들을 이끌고 싸웠다. 제국의 계속되는 내전 끝에 영토를 분배할 때 카파도키아(Cappadocia)와 파플라고니아(Paphlagonia)는 에우메네스에게 할당되었다. 그러나 그때는 아직 그 지방이 마케도니아 제국에 정복되지 않았기 때문에 페르디카스(Perdiccas)는 레오나토스(Leonnatus)와 안티고노스(Antigonus)에게 에우메네스를 위해 카파도키아와 파플라고니아를 장악하는 것을 명령했다. 그러나 안티고노스는 그 명령을 무시하고, 레오니타스는 에우메네스에게 자신의 헛된 야망에 참여해줄 것을 요청하였으나 실패했다.에우메네스는 페르디카스와 합류한 이후 카파도키아를 점령하였다. 라미아 전쟁에서 그리스를 정복해낸 크라테로스(Craterus)와 안티파토르(Antipater)가 페르디카스의 힘을 전복하기 위하여 아시아로 통과하기로하며 처음으로 겨냥한 곳은 카파도키아였다. 크라테로스와 아르메니아의 총독인 네오프톨레모스는 기원전 321년에 헬레스폰트 근처에서의 전투에서 에우메네스에게 완전히 격파당했다. 네오프톨레모스는 전투 도중에 죽었고, 크라테로스는 전투에서 얻은 부상 때문에 죽었다.그러나 이집트에서 페르디카스가 자신의 군대에 의해 죽임을 당한 이후에 (에우메네스는) 마케도니아 장군들에 의해 사형을 선고 받았고, 안티파트로스와 안티고노스가 에우메네스를 처리하는 임무를 할당받았다.에우메네스는 자신의 부하에게 배신당한 뒤 카파도키아와 리카오니아 경계에 있는 강력한 성 노라로 도망쳤고, 그곳에서 안티파트로스의 죽음으로 그의 경쟁자들이 혼란에 빠진 틈을 탈 때까지 1년 이상을 머물게 된다. 안티파트로스는 섭정을 지위를 자신의 아들 카산드로스(Casander)를 대신하여 자신의 친구 폴리페르콘(Polyperchon)에게 넘겨주었다. 따라서 카산드로스는 안티고노스와 프톨레마이오스와 동맹을 맺었고, 반면에 에우메네스는 폴리페르콘과 동맹을 맺었다. 따라서 그는 노라를 벗어날 수 있게 되었고, 곧 시리아와 포에니키아를 위협했다.기원전 318년에 안티고노스는 에우메네스에 반대하여 진군했고, 에우메네스는 그 지방의 샤트라프와 합류하기 위해 티그리스강 너머의 동쪽으로 철수했다. 파라에케(Paraecene 기원전 317년)와 가비에네(Gabiene 기원전 316)에서 있었던 결정적이지 못한(시시한) 두 번의 전투 이후에, 에우메네스는 안티고노스의 선동에 의해 자신의 군인들에게 배신을 당했다.플루타르코스(Plutarch)와 디오도루스(Diodorus)가 전하는 바에 의하면, 에우메네스는 전투에서는 승리했으나 그의 군대의 전리품의 잃었다. 그 전리품들은 마케도니아인중 고참병(아르귀다스피라이 혹은 은방패라고 불리는)들의 30여 년간의 성공적인 전쟁 끝에 쌓아올린 것이었다. 그것들은 금이나 보석들뿐만이 아닌, 그리스 여인들과 아이들을 포함한 것이었다. 안티고노스는 은방패에게 에우메네스를 자신에게 넘긴다면, 자신은 이들을 돌려줄 것을 그들에게 제안했다. 은방패는 에우메네스를 넘겼다. 안티고노스는 약간의 숙고 끝에 자신의 적을 처형할 것을 명했다.마케도니아인 병사들은 공공연히 에우메네스를 의심했다. 그는 부정할 수 없는 뛰어난 역량을 지닌 장군이었으나, 그는 죽음에 이르기까지 단 한 번도 충심으로 똘똘뭉친 군대를 지휘해 본 적이 없었다. 그는 단 하나의 알렉산드로스 제국을 유지하기 위해 전력을 다한 유능한 장군이었으나, 그의 노력은 단지 그가 출신이 마케도니아인이 아니며, 장군이 아닌 문관 출신이라는 이유로 그를 증오하고 경멸하던 장군들과 샤트라프(지방의 태수)들에 의해 좌절되었다. 에우메네스는 옳은 일을 위해 노력했지만 그는 무자비한 적과 자신의 군인에 의한 배신에 압도당한, 비극적인 인물이다.
 • Eumenés z Kardie (362 př. n. l. – 316 př. n. l.) byl řecký vojevůdce a učenec. Zúčastnil se válek diadochů, v nichž chránil zájmy makedonského královského rodu Argeovců. Jakožto jediný Řek a navíc nevoják byl mezi diadochy naprostým outsiderem, přesto je pokládán za jednoho z nejschopnějších vojevůdců těchto válek.Eumenés pocházel z Kardie v thráckém Chersonésu. Ve velmi mladém věku se stal osobním tajemníkem Filipa II. Makedonského a později jeho syna a nástupce Alexandra, kterého doprovázel na jeho tažení do Asie (mimo jiné měl na starosti finance). Po Alexandrově smrti v roce 323 př. n. l. se Eumenés ujal velení nad makedonskými a řeckými vojáky bojujícími za Alexandrova syna Alexandra IV. Aiga. V následném dělení říše byla Eumenovi přidělena správa Paflagonie a Kappadokie. Druhá zmiňovaná však nebyla Makedonci dosud podrobena. Správce říše Perdikkás proto přikázal Leonnátovi a Antigonovi, aby jí dobyli pro Eumena. Antigonos však Perdikkovy rozkazy ignoroval, zatímco Leonnátos se Eumena marně pokoušel přimět, aby ho doprovázel do Evropy a podílel se na jeho dalekosáhlých plánech. Eumenés se místo toho spojil s Perdikkou a s jeho pomocí byl konečně dosazen za místodržitele Kappadokie.Když si Krateros a Antipatros vítězstvím v lamijské válce podmanili Řeky, obrátili se do Asie s cílem zlomit Perdikkovu moc. Jejich první úder přirozeně směřoval do Kappadokie. Krateros a Neoptolemos, satrapa Arménie, byli však Eumenem zcela rozdrceni v bitvě poblíž Helléspontu v roce 321 př. n. l. Neoptolemos byl zabit a Krateros podlehl svým zraněním nedlouho po něm. Eumenés dokázal v tomto boji porazit argyraspidy (vojáky se stříbrnými štíty), starou Filipovu gardu, která byla považována za nepřemožitelnou, přičemž svou pěchotu ošálil tvrzením, že proti nim stojí čerstvě odvedení rekruti. Když jeho vojáci pochopili svůj omyl, byli již překvapení argyraspidé poraženi. Tímto vítězstvím si Eumenés vysloužil obdiv, respekt a zároveň nenávist Makedonců, neboť Krateros byl pokládán za nejschopnějšího Alexandrova velitele.Poté, co byl Perdikkás v roce 321 př. n. l. zavražděn vlastními vojáky v Egyptě, vynesli ostatní makedonští generálové nad Eumenem rozsudek smrti. Antipatros a Antigonos byli určeni za jeho vykonavatele. Eumenés, zrazený jedním z vlastních důstojníků, uprchl do Nór, silné pevnosti na hranicích mezi Kappadokií a Lykaonií, kde vytrval déle než rok, dokud Antipatrova smrt neuvrhla jeho nepřátele do vzájemných rozbrojů. Antipatros přenechal regentství v Makedonii svému příteli Polyperchóntovi, čímž pominul vlastního syna Kassandra. Ten uzavřel spojenectví s Antigonem a Ptolemaiem, zatímco Eumenés se spojil s Polyperchóntem. Tím si uvolnil ruce k úniku z Nór a již zanedlouho jeho vojsko ohrožovalo Sýrii a Fénicii. V roce 318 př. n. l. proti němu vyrazil Antigonos. Eumenés se stáhl na východ, kde hodlal získat na svou stranu satrapy provincií za řekou Tigris. Po dvou nerozhodných bitvách u Paratakény (317 př. n. l.) a u Gabiény (316 př. n. l.) byl ale zrazen vlastními vojáky a vydán Antigonovi. Plútarchos a Diodóros se shodují v tom, že Eumenés sice zvítězil v bitvě, avšak ztratil kontrolu nad vlastním vojenským táborem. Zde uložená kořist, shromážděná vojáky během třiceti let válčení, padla do rukou Antigona. Kromě zlata a značných pokladů se zde nacházely také ženy a děti Eumenových vojáků. Antigonos jim proto poslal zprávu, ve které jim sdělil, že je ochoten vrátit jim jejich ženy a majetek, pokud mu oni vydají Eumena. Vojáci následně Eumena zajali a předali Antigonovi. Ten dal nakonec svého úhlavního soka po krátkém rozvažování popravit.Makedonci v Eumenově vojsku dávali otevřeně najevo pochybnosti o svém veliteli. I přes jeho nepopiratelné vojenské schopnosti Eumenés nikdy nezískal jejich bezmeznou důvěru a důsledkem této skutečnosti se nakonec stala jeho smrt. Eumenés byl velice schopným vojevůdcem, který až do svého konce činil vše proto, aby udržel jednotu Alexandrovy říše v Asii. Avšak jeho snaha byla mařena generály a satrapy, kteří jej nenáviděli a pohrdali jím pro jeho nemakedonský původ a také proto, že byl kdysi pouhým sekretářem. Eumenés byl tragickou postavou, mužem, který se snažil dělat správné věci, nicméně podlehl svým bezohledným nepřátelům po zradě vlastních mužů.
 • Eumenes von Kardia (altgriechisch: Εὐμένης: * 362 v. Chr. oder 361 v. Chr.; † 316 v. Chr.) war ein Sekretär Alexanders des Großen und einer seiner Nachfolger. Er war der einzige Nichtmakedone und Nichtmilitär unter den Diadochen und schon deswegen ein Außenseiter. Trotzdem gilt er als einer der fähigsten Generäle der Diadochenkriege.
 • Eumenes z Kardii (gr.-Ευμένης,) (ur. 362 p.n.e., zm. 316 p.n.e.) – Grek pochodzący z Kardii – miasta greckiego na Chersonezie Trackim. W latach 343-336 p.n.e. był sekretarzem króla Macedonii – Filipa II, następnie sekretarzem króla Aleksandra Wielkiego przez całe jego panowanie (336-323 p.n.e.).Zdolny dowódca i świetny dyplomata. Jedyny Grek spoza Macedonii wśród najbliższego otoczenia macedońskiego władcy. Opisał m.in. ostatnie dni Aleksandra i zdał relację z jego wyprawy na wschód. Uczestnik pierwszej i drugiej wojny diadochów. Był zwolennikiem zachowania imperium w całości pod berłem prawowitych następców tronu – Filipa Arridajosa i Aleksandra IV, syna Aleksandra i Roksany, oraz lojalnym sługą obu marionetkowych królów.
 • Эвме́н из Кардии (др.-греч. Εὐμένης; около 362 до н. э. — 316 до н. э.) — полководец и личный секретарь Александра Великого.Уроженец Кардии Эвмен происходил, по одним сведениям, из бедной семьи возчика, по другим — из знатной семьи, он был начальником канцелярии сначала у Филиппа 7 лет, а затем 13 лет — у Александра. Эвмен отличался как физическими качествами — силой и ловкостью, — так и умственными способностями: был хорошим администратором, дипломатичным царедворцем, а позже проявил себя как выдающийся политик и военачальник. Никто из греков не возвысился при Александре так высоко, как Эвмен. Александр доверял ему самые важные и ответственные поручения, а впоследствии, во время индийского похода, сделал его полководцем и начальником конницы. Эвмен был не только доверенным лицом царя, но и его единомышленником в азиатской политике, сторонником равноправия и смешения греков и македонцев с местным покоренным населением. Эвмен женился на персиянке наряду с многими македонцами, желавшими таким образом угодить царю, но, если многие после смерти Александра оставили своих жен-азиаток, то Эвмен остался со своей женой, которая родила ему нескольких детей.После смерти Александра в 323 году до н. э. получил в управление две ещё не завоёванные сатрапии — Пафлагонию и Каппадокию. По указанию Пердикки, Антигон и Леоннат должны были помочь Эвмену захватить их, но отказались, а Антигон уехал к Антипатру. Однако армия, выделенная Пердиккой, смогла подчинить Каппадокию и Пафлагонию, Эвмен был назначен их сатрапом. В 321 году до н. э., когда Пердикка с главными силами вторгся в Египет, Кратер повёл македонские войска против Эвмена, к нему присоединился сатрап Армении Неоптолем. В последующем сражении Эвмен лично сразил Неоптолема, а Кратер погиб. Поединок между Эвменом и Неоптолемом так описывает Плутарх:Эвмен застал Кратера ещё живым на поле боя, и Кратер предсказал, что выигрыш битвы принесет Эвмену уважение и ненависть одновременно. Так и произошло: воины ценили Эвмена как искусного командира, но часто переходили на сторону противника, сводя на нет одержанные им победы. Эвмен не был македонцем, не принадлежал к военной элите, он был всем обязан своим талантам и благоволению Александра и его отца Филиппа. Для всех остальных диадохов он оставался чужаком и выскочкой.После убийства Пердикки в Египте собственными офицерами Эвмен остался единственным диадохом, поддерживавшим законных наследников Александра. Остальные диадохи заочно приговорили его к смерти (за гибель Кратера). Антигон Одноглазый, ставший хозяином Азии после съезда диадохов в Трипарадейсе (321 год до н. э.) повёл против Эвмена огромную армию. Однако Эвмен засел в неприступной фригийской крепости Нора с отрядом в 700 человек, и Антигон, имея армию в десятки раз больше, не смог взять крепость штурмом. Весной 320 или 319 года до н. э., хитростью обманув Антигона, Эвмен бежал из Норы со своим отрядом. Тогда же от Олимпиады и Полиперхона он получил звание стратега Азии: Олимпиада, оказавшись бессильной против Антипатра, ставшего хозяином Македонии, увидела в Эвмене человека, который мог бы спасти от алчности и властолюбия прочих диадохов и её, и Роксану, и сына Александра Великого от Роксаны — маленького Александра IV. Эвмен, грек незнатного происхождения, был единственным из полководцев, который не мог претендовать на престол и не был заинтересован в устранении законного наследника.В 318 году до н. э. Эвмен попытался, построив в Финикии флот, по морю добраться до Македонии; на его сторону переходили всё новые македонские воины. Но Антигон отрезал Эвмена от моря, и ему пришлось отступать вглубь Азии. Тогда Эвмен повёл армию через Сирию, Месопотамию и Вавилонию в современный южный Иран. Его поддержали восточные сатрапы, наместники индийских и среднеазиатских провинций, которые опасались деспотизма Антигона. В 317 году до н. э. Эвмен сразился с Антигоном на реке Копрат, нанёс ему тяжелое поражение, но продолжал отступать. Антигон перешёл в Мидию, Эвмен — в Персиду, где македонский сатрап Певкест был его союзником.Тем временем Олимпиада, захватив власть в Македонии, заставила покончить с собой внучку Филиппа II Эвридику и приказала убить многих политических противников (в том числе брата диадоха Кассандра — Никанора). Кассандр привёл армию из Эллады и осадил Олимпиаду в г. Пидна. Эвмен намеревался выступить ей на помощь, весной 316 года до н. э. он сошёлся с Антигоном в последней битве, в Сузиане; у Эвмена уже было 36 700 воинов против 22 000 — у Антигона. Эвмен наголову разгромил Антигона, но предательство Певкеста позволило отряду армии Антигона захватить обоз Эвмена, где находились жёны и дети аргираспидов — отборных частей македонской пехоты. Опасаясь за их жизнь (и за честь своих жён), аргираспиды арестовали Эвмена и выдали Антигону, всё войско перешло на сторону Антигона, который напомнил македонцам, что Эвмен — всего лишь грек. Антигон три дня держал Эвмена в темнице, а когда войско снималось с лагеря, он был задушен тюремщиками. Его тело было отдано друзьям, сожжено, а его прах в серебряной урне отправлен в Каппадокию матери и детям.
 • Èumenes de Cardia o Càrdia o Kàrdia (362 aC-316 aC) fou un general grec de Kàrdia al Quersonès, un dels diàdocs d'Alexandre el gran.
 • エウメネス(古典ギリシア語: Εὐμένης、英語表記:Eumenes)(紀元前362年? - 紀元前316年)は、マケドニア王国のアレクサンドロス大王に仕えた古代ギリシアの人物。出身はケルソネソス半島(今日のトルコ領ゲリボル半島)の都市国家カルディアで、書物などにはしばしば「カルディアのエウメネス(英語表記:Eumenes of Cardia)」と表記される。
 • Eumenes de Cardia (em grego: Ευμένης; 362 a.C. — 316 a.C.) foi um general, diádoco e um dos sucessores de Alexandre Magno partidário da casa real macedónia da Dinastía argéada.Foi um dos governantes do Reino da Arménia onde governou na vigência da dinastia orôntida embora não seja considerado dinástico. Governou em 321 a.C. foi antecedido nos comandos do reino por Neoptolomeu Orontida e foi sucedido no trono por Mihran Orontida.
 • Евмен (на старогръцки: Εὐμένης, Eumenes; * 362 пр.н.е. или 361 пр.н.е.; † 316 пр.н.е.) е секретар на Александър Велики и един от неговите последници. Той е единственият немакедонец и невоенен сред диадохите. Въпреки това той е смятан за един от най-способните генерали от Диадохските войни. Евмен произлиза от милетийската колония Кардия, която се намира в северния край на тракийския Херсонес (днес: Галиполи). Баща му се казва Йероним, затова се предполага че Евмен е роднина на неговия последник, по-късния историк Йероним от Кардия.Евмен и баща му са противници на тирана Хекатай от Кардия и бягат в двора на цар Филип II Македонски, с когото са в приятелски отношения. Там той е назначен за негов секретар и остава такъв при Александър Велики. Евмен участва в целия поход на Александър в Азия и го документира в историческото произведение Ефемериди. Той е враг на Хефестион, най-добрият приятел на Александър. Евмен натрупва голямо богатство по време на похода.В Индия Евмен за пръв път получава командването на самостоятелни операции, освен това той е един от триерархите на Инд-фолотата. На масовата сватдба в Суза през 324 пр.н.е. той е оженен с принцеса Артонис, дъщеря на Артабаз II и правнучка на великия цар Артаксеркс II. След смъртта на Хефестион, той става главен командир на хетайри-кавалерията, най-важната част на войската, като заместник на повишения на хилиарх Пердика.След смъртта на Александър, гръкът Евмен получава 322 пр.н.е. провинция Кападокия от Пердика. Той е назначен от Пердика и за сатрап на провинция Фригия (Малка Фригия) на Хелеспонт и стратег на Мала Азия. През пролетта 320 пр.н.е. Евмен побеждава в битката при Хелеспонт генерал Кратер, който е убит в битката и Евмен го погребва тържествено.През 320 пр.н.е. Пердика е убит на Нил.През пролетта 319 пр.н.е. Антигон I Монофталм побеждава Евмен в битката при Оркиния и той се оттегля в крепостта Нора, където месеци наред е обсаден. Касандър го назначава за стратег на Азия и го задължава да се бие против Антигон МонофталмПрез пролетта 318 пр.н.е. Евмен марширува към Фойникия и завладява градове на брега, които са държани от Птолемей. Той започва да строи флота, с която иска да се прехвърли в Европа и да се присъедени към Полиперхон. През третата диадохска война Евмен от Кардия се бие против Антигон Монофталм. През юни/юли 316 пр.н.е. Евмен побеждава Антигон в битката при Копратас близо до Суза (Иран).Евмен от Кардия се бие без резултат против Антигон Монофталм в битката при Параитакена есента 316 пр.н.е. и в битката при Габиена през зимата 316 пр.н.е.На третия ден по пътя му към Персеполис Евмен е убит от непознат с копие.Антигон нарежда почетно тържество и изпраща пепелта му в сребърна урна за погребение на жена му в Кападокия.
 • Éumenes de Cardia (en griego antiguo Ευμένης) (362 a. C. - 316 a. C.) fue un general y erudito griego, partidario de la casa real macedonia de los argéadas durante los conflictos conocidos como guerras de los diádocos
 • Eumene di Cardia (in greco: Ευμένης; Cardia, 362 a.C. circa – Gadamarta, 316 a.C.) è stato un militare e ammiraglio antico macedone.
 • Eumenes van Cardia (Oudgrieks: Εὐμένης) (362 v.Chr. - 316 v.Chr.) was een Thracisch generaal van Alexander de Grote uit de 4e eeuw v.Chr.
 • Eumenes of Cardia (Ancient Greek: Εὐμένης, ca. 362–316 BC) was a Greek general and scholar. He participated in the Wars of the Diadochi as a supporter of the Macedonian Argead royal house.
dbpedia-owl:viafId
 • 10639995
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 644466 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 27703 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 179 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107304357 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1959 (xsd:integer)
prop-fr:lieu
 • Paris
prop-fr:nom
 • Cloché
prop-fr:prénom
 • Paul
prop-fr:titre
 • Dislocation d’un empire. Les premiers successeurs d’Alexandre le Grand
prop-fr:type
 • personne
prop-fr:viaf
 • 10639995 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikisource
 • Vies des hommes illustres/Eumène
prop-fr:wikisourceTitre
 • Plutarque - Vie d’Eumène
prop-fr:éditeur
 • Éditions Payot
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Eumène de Cardia (en grec ancien Ευμένης / Euménès), né vers 362 avant J.-C., mort en 316, est le chancelier (ou archigrammate, « premier secrétaire ») d'Alexandre le Grand. Seul Grec parmi les diadoques macédoniens, il prend part à la première guerre des diadoques aux côtés de Perdiccas puis de Polyperchon mais il est vaincu et tué par Antigone le Borgne.
 • Eumenes von Kardia (altgriechisch: Εὐμένης: * 362 v. Chr. oder 361 v. Chr.; † 316 v. Chr.) war ein Sekretär Alexanders des Großen und einer seiner Nachfolger. Er war der einzige Nichtmakedone und Nichtmilitär unter den Diadochen und schon deswegen ein Außenseiter. Trotzdem gilt er als einer der fähigsten Generäle der Diadochenkriege.
 • Èumenes de Cardia o Càrdia o Kàrdia (362 aC-316 aC) fou un general grec de Kàrdia al Quersonès, un dels diàdocs d'Alexandre el gran.
 • エウメネス(古典ギリシア語: Εὐμένης、英語表記:Eumenes)(紀元前362年? - 紀元前316年)は、マケドニア王国のアレクサンドロス大王に仕えた古代ギリシアの人物。出身はケルソネソス半島(今日のトルコ領ゲリボル半島)の都市国家カルディアで、書物などにはしばしば「カルディアのエウメネス(英語表記:Eumenes of Cardia)」と表記される。
 • Eumenes de Cardia (em grego: Ευμένης; 362 a.C. — 316 a.C.) foi um general, diádoco e um dos sucessores de Alexandre Magno partidário da casa real macedónia da Dinastía argéada.Foi um dos governantes do Reino da Arménia onde governou na vigência da dinastia orôntida embora não seja considerado dinástico. Governou em 321 a.C. foi antecedido nos comandos do reino por Neoptolomeu Orontida e foi sucedido no trono por Mihran Orontida.
 • Éumenes de Cardia (en griego antiguo Ευμένης) (362 a. C. - 316 a. C.) fue un general y erudito griego, partidario de la casa real macedonia de los argéadas durante los conflictos conocidos como guerras de los diádocos
 • Eumene di Cardia (in greco: Ευμένης; Cardia, 362 a.C. circa – Gadamarta, 316 a.C.) è stato un militare e ammiraglio antico macedone.
 • Eumenes van Cardia (Oudgrieks: Εὐμένης) (362 v.Chr. - 316 v.Chr.) was een Thracisch generaal van Alexander de Grote uit de 4e eeuw v.Chr.
 • Eumenes of Cardia (Ancient Greek: Εὐμένης, ca. 362–316 BC) was a Greek general and scholar. He participated in the Wars of the Diadochi as a supporter of the Macedonian Argead royal house.
 • Eumenes z Kardii (gr.-Ευμένης,) (ur. 362 p.n.e., zm. 316 p.n.e.) – Grek pochodzący z Kardii – miasta greckiego na Chersonezie Trackim. W latach 343-336 p.n.e. był sekretarzem króla Macedonii – Filipa II, następnie sekretarzem króla Aleksandra Wielkiego przez całe jego panowanie (336-323 p.n.e.).Zdolny dowódca i świetny dyplomata. Jedyny Grek spoza Macedonii wśród najbliższego otoczenia macedońskiego władcy. Opisał m.in. ostatnie dni Aleksandra i zdał relację z jego wyprawy na wschód.
 • 카르디아의 에우메네스(고대 그리스어: Ευμένης, ca., 기원전 362년 ~ 기원전 316년)는 고대 그리스의 장군이자 학자이다. 그는 마케도니아 아르가이 황실의 후원자로 디아도코이 전쟁(Diadochi: 후계자)에 참전했다.그는 트라키아 반도(the Thracian Chersonese) 내의 카르디아 출신이다. 아주 이른 나이에 그는 마케도니아의 필리포스 2세에게 서기로 등용되었다. 필리포스 2세의의 죽음 이후에는 알렉산드로스 대왕의 페르시아 원정에 동행했다. 알렉산드로스 대왕의 죽음(323 B.C.) 이후에는 알렉산드로스 대왕의 아들 알렉산드로스 4세의 원조로 많은 수의 마케도니아와 그리스 병사들을 이끌고 싸웠다. 제국의 계속되는 내전 끝에 영토를 분배할 때 카파도키아(Cappadocia)와 파플라고니아(Paphlagonia)는 에우메네스에게 할당되었다.
 • Eumenés z Kardie (362 př. n. l. – 316 př. n. l.) byl řecký vojevůdce a učenec. Zúčastnil se válek diadochů, v nichž chránil zájmy makedonského královského rodu Argeovců. Jakožto jediný Řek a navíc nevoják byl mezi diadochy naprostým outsiderem, přesto je pokládán za jednoho z nejschopnějších vojevůdců těchto válek.Eumenés pocházel z Kardie v thráckém Chersonésu. Ve velmi mladém věku se stal osobním tajemníkem Filipa II.
 • Евмен (на старогръцки: Εὐμένης, Eumenes; * 362 пр.н.е. или 361 пр.н.е.; † 316 пр.н.е.) е секретар на Александър Велики и един от неговите последници. Той е единственият немакедонец и невоенен сред диадохите. Въпреки това той е смятан за един от най-способните генерали от Диадохските войни. Евмен произлиза от милетийската колония Кардия, която се намира в северния край на тракийския Херсонес (днес: Галиполи).
 • Эвме́н из Кардии (др.-греч. Εὐμένης; около 362 до н. э. — 316 до н. э.) — полководец и личный секретарь Александра Великого.Уроженец Кардии Эвмен происходил, по одним сведениям, из бедной семьи возчика, по другим — из знатной семьи, он был начальником канцелярии сначала у Филиппа 7 лет, а затем 13 лет — у Александра.
rdfs:label
 • Eumène de Cardia
 • Eumene di Cardia
 • Eumenes
 • Eumenes de Cardia
 • Eumenes de Cárdia
 • Eumenes van Cardia
 • Eumenes von Kardia
 • Eumenes z Kardii
 • Eumenés z Kardie
 • Èumenes de Càrdia
 • Евмен от Кардия
 • Эвмен (диадох)
 • カルディアのエウメネス
 • 카르디아의 에우메네스
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:combattants of
is foaf:primaryTopic of