L'encyclopédie Espasa, également connue comme l'Enciclopedia Espasa-Calpe, dont le nom original est Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana, est la grande encyclopédie en langue espagnole du XXe siècle.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'encyclopédie Espasa, également connue comme l'Enciclopedia Espasa-Calpe, dont le nom original est Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana, est la grande encyclopédie en langue espagnole du XXe siècle. Elle prend la suite de projets antérieurs, telles l'Enciclopedia moderna (1851-1855) en 29 volumes (qui atteint 39 volumes avec les appendices postérieurs) ou encore le Diccionario Enciclopédico Hispano Americano en 26 volumes (1887 - 1899).L'Enciclopedia Espasa fut le projet le plus ambitieux de la maison Espasa. Celle-ci, fondée par José Espasa Anguera en 1860 et devenue Espasa-Calpe en 1926, est aujourd'hui intégrée au Grupo Planeta. L'objectif initial était la publication d'un ouvrage encyclopédique en langue espagnole, couvrant les connaissances et avancées scientifiques et technologiques, ainsi que l'histoire, les biographies, la géographie, les arts et les littératures espagnole et hispano-américaine. Ses principales nouveautés, par rapport aux autres encyclopédies espagnoles et étrangères, ont été la réduction du format des volumes et l'incorporation massive de photographies et illustrations en noir et blanc, ainsi que de planches en couleur.La décision de sa publication a été prise en 1905. L'ouvrage principal, publié entre 1908 et 1930, est composé de 72 volumes. À cela s'est ajouté entre 1930 et 1933 un Appendice de 10 volumes comme une sorte d'actualisation des volumes antérieurs. En 1983 a été publié l' Index 1934-1980, qui prend en compte les suppléments publiés entre 1934 et 1980; il a été actualisé en 1997 par l' Appendice A-Z, en un volume, et remplacé en 1998 par l'Index 1934-1996.Depuis 1934, l'actualisation de l'ouvrage se réalise sous forme de Suppléments qui paraissent généralement tous les deux ans. On compte aujourd'hui 36 volumes de ces suppléments. Le plus récent est le Supplément 2009-2010.Au total, en 2000, l'Enciclopedia Espasa compte 116 volumes (en excluant l'Index 1934-1980 comme redondant), et selon les calculs réalisés par ses éditeurs, plus de 175 000 pages, 200 000 000 de mots, 197 000 illustrations en noir, 4 500 planches couleur, 5 000 000 de références bibliographiques et 100 000 biographies.Cette encyclopédie était considérée en 1964 comme « l'une des encyclopédies majeures du XXe siècle, remarquable pour la richesse des informations, les cartes et plans des lieux les plus obscurs et les plus reculés, la qualité des reproductions, la densité des bibliographies, le traitement des mots individuels à la façon d'un dictionnaire de langue avec, dans bien des cas, des équivalents étrangers et des articles fouillés traitant en profondeur des sujets importants. »
 • Enciclopedia universal yang ilustrada Europeo-americana (juga disebut Enciclopedia Espasa, atau Enciclopedia Espasa-Calpe, setelah itu diterbitkan) adalah sebuah ensiklopedia yang terdiri dari 72 volume bahasa Spanyol (nomor dari 1 sampai 70, dengan bagian-bagian 18 dan 28 terdiri dari dua volume masing-masing) diterbitkan dari 1908-1930 plus lampiran sepuluh jilid yang diterbitkan 1930-1933. Antara 1935 dan 2003, 33 volume tambahan diterbitkan dan ditambah indeks, lampiran lain, AZ, dan sebuah atlas, dengan total volume 118. Setiap volume bervariasi panjangnya. Saat ini terpanjang ensiklopedia dicetak dengan 105.000 halaman dan kata-kata 165.200.000 pada tahun 1986.Ensiklopedia: Sejarah Sepanjang Abad mereka menganggap Espasa sebagai salah satu ensiklopedia terbesar, bersama dengan Encyclopædia Britannica Eleventh Edition dan Italiana Enciclopedia (hal. 147). "Karya ini luar biasa untuk detail nya: peta dan rencana tempat bahkan terpencil dan jelas; reproduksi dan deskripsi dari karya seni masuk di bawah judul mereka, bibliografi yang panjang, dalam lingkup internasional; kamus pengobatan penuh kata-kata individu dengan, dalam banyak kasus, asing setara; dan biasanya affording lingkup penuh untuk pengobatan yang panjang subyek penting ". (201) Para penulis dari pekerjaan, sebagai contoh ruang lingkup, disebutkan dalam kata pengantar (vii) bahwa semua genera botani dikenal pada saat itu tercakup dalam pekerjaan. Kata-kata umum (bukan nama yang tepat) diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Perancis, Jerman, Esperanto dan bahasa lainnya.Tujuan dari penerbit adalah untuk menghasilkan sebuah buku referensi ensiklopedia dalam bahasa Spanyol yang menutupi pengetahuan ilmiah dan teknologi serta sejarah, biografi, geografi, seni, dan sastra Spanyol dan Amerika Latin.Menurut perhitungan yang dibuat oleh penerbit nya, ensiklopedi memiliki lebih dari 165.000 halaman dan 200 juta kata. Versi 82-volume juga diperkirakan memiliki lebih dari 1.000.000 artikel (Kister 450).Hanya revisi kecil telah dilakukan untuk volume aslinya, seperti menulis ulang dari bagian dari artikel 1910 "bicicleta" yang telah disebutkan dengan "pistol atau revolver" sebagai salah satu hal yang harus diambil pada tur sepeda.Pada tahun 2003 sebuah versi dikemas ulang diterbitkan dalam 90 volume, yang terdiri dari 82 volume aslinya ditambah baru 8-volume "Complemento Enciclopédico 1934-2002" memberikan up-to-date informasi dalam urutan abjad. Bahwa suplemen lama akan tidak lagi diterbitkan.
 • The Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana (also called Enciclopedia Espasa, or Enciclopedia Espasa-Calpe, after its publisher) is a Spanish encyclopedia comprising 72 volumes (numbered from 1 to 70, with parts 18 and 28 consisting of two volumes each) published from 1908 to 1930 plus a ten-volume appendix published 1930–33. Between 1935 and 2003, 33 supplemental volumes were published plus an index, another A–Z appendix, and an atlas, for a total of 118 volumes. Each of the volumes vary in length. It is currently the longest printed encyclopedia with 105,000 pages and 165,200,000 words as of 1986.Encyclopaedias: Their History Throughout The Ages regards the Espasa as one of the greatest encyclopedias, along with the Encyclopædia Britannica Eleventh Edition and the Enciclopedia Italiana (p. 147). "This work is remarkable for its detail: maps and plans of even remote and obscure places; reproductions and descriptions of works of art entered under their titles; lengthy bibliographies, international in scope; full dictionary treatment of individual words with, in many cases, foreign equivalents; and usually affording full scope to lengthy treatment of important subjects." (201) The authors of the work, as an example of its scope, mentioned in the preface (vii) that all botanical genera known at the time were covered in the work. Common words (not proper names) are translated into English, French, German, Esperanto and other languages.The aim of the publishers was to produce an encyclopedia reference book in Spanish that covered scientific and technological knowledge as well as history, biographies, geography, arts, and the literature of Spain and Latin America.According to calculations made by its publishers, the encyclopaedia has more than 165,000 pages and 200 million words. The 82-volume version is also estimated to have over 1,000,000 articles (Kister 450).Only minor revisions have been made to the original volumes, such as the rewrite of a part of the 1910 "bicicleta" article which had enumerated a "pistol or revolver" as one of the things to be taken on a bicycle tour.In 2003 a repackaged version was published in 90 volumes, consisting of the original 82 volumes plus a new 8-volume "Complemento Enciclopédico 1934–2002" providing up-to-date information in alphabetical order. The old supplements will no longer be republished.
 • Enciclopedia Espasa ou Enciclopedia Espasa-Calpe (cuja denominação original era Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-americana) é o título em castelhano de uma enciclopédia espanhola com cento e quinze volumes (2008), publicada pela primeira vez em 1908 pela Editora Espasa Calpe S.A. A Espasa possui mais de um milhão de artigos, sendo considerada a maior enciclopédia impressa do mundo.
 • Enciclopèdia Espasa, de nom original: Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana, és una gran enciclopèdia en castellà del segle XX, continuadora d'altres projectes de menys envergadura desenvolupats en el mateix sentit als darrers anys del segle XIX.Fou un projecte ambiciós del català Josep Espasa i Anguera, fundador de l'Editorial Espasa el 1860. El 1926 l'editorial va esdevenir Espasa-Calpe, i avui dia és part del grup Planeta.L'obra principal es va publicar entre 1905 i 1930, amb 70 volums (72 en realitat perquè els volums 18 i 28 ocupaven dos llibres cadascun, primera i segona part). Entre el 1931 i el 1935 es va afegir un apèndix de 10 volums. El primer suplement correspon a l'any 1934 i van seguir el de 1935, els dos de 1936-1939, el de 1940-1941, el de 1942-1944, el de 1945-1948, el de 1949-1952 i després bianuals fins al 2004, que sembla que serà el darrer. El 1983 es va publicar un índex dels suplements entre 1934 i 1980, actualitzat el 1996 amb un apèndix i substituït el 1998 per un índex actualitzat 1934-1994. També va publicar el 1997 un atles mundial, de mida força més gran que els volums normals.En total són 117 volums (inclòs l'atles i exclosos els índex) amb més de 175.000 pàgines, un milió d'articles, 200 milions de paraules, 197.000 il·lustracions en blanc i negre, 4.500 làmines a color, 5.000.000 de cites bibliogràfiques i 100.000 biografies. Cada entrada (exclosos els noms propis) està traduïda a l'anglès, català, francès, alemany, portuguès, italià i esperanto. Els articles eren pagats per paraules i alguns tenen una llargada excessiva que pot mancar en altres temes.El 2004 es va publicar un apèndix (Apèndix 1934-2002) en 8 volums que volia substituir als apèndix entre 1934 i 2004, deixant l'enciclopèdia amb els 72 volums originals, els 10 del primer apèndix i els 8 del segon apèndix (total 90 volums).El 2005, en el centenari de l'enciclopèdia, es va publicar un llibre commemoratiu titulat El siglo de la Espasa, amb la història de l'Enciclopèdia i una antologia d'articles.
 • Die Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana ist eine Enzyklopädie aus Spanien. Sie wird nach dem Herausgeber oft kurz Espasa genannt.Sie umfasste zunächst 70 Bände in 72 Büchern (die Bände 18 und 28 wurden in Form von zwei Teilbänden herausgegeben) und erschien zwischen 1908 und 1930. Zehn Ergänzungsbände wurden zwischen 1930 und 1933 publiziert, 33 weitere Bände im Zeitraum zwischen 1935 und 2003. Hinzu kamen noch ein Index, ein Anhang und ein Atlas, so dass insgesamt 118 Bücher vorlagen. Im Jahr 2003 wurde die Enciclopedia in 90 Bänden neu aufgelegt. Diese Ausgabe bestand aus den ursprünglichen 82 Büchern und einer achtbändigen "Complemento Enciclopédico 1934–2002", die in alphabetischer Anordnung neueres Wissen bietet. Mit ihren 90 Bänden und über 900.000 Artikeln bzw. über 200 Millionen Wörtern war die Enciclopédia universal längere Zeit die umfangreichste Enzyklopädie der Welt.Seit Dezember 2005 enthält die englischsprachige Wikipedia erstmals mehr Wörter als die spanische Enciclopedia universal.
 • L'Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana (chiamata anche Enciclopedia Espasa, o Enciclopedia Espasa-Calpe) è un'enciclopedia in lingua spagnola composta di 72 volumi (numerati da 1 a 70, con le parti 18 e 28 consistenti di 2 volumi ciascuno) pubblicata dal 1908 al 1930 più un'appendice in 10 volumi pubblicata nel 1930-1933. Tra il 1935 e il 2003, sono stati pubblicati 33 volumi supplementari più un indice, un'altra appendice A-Z e un atlante per un totale di 118 volumi. Ad oggi è considerata la più grande enciclopedia stampata con 105.000 pagine e 165.200.000 parole.La guida bibliografica in lingua inglese Encyclopaedias: Their History Throughout The Ages (Collison, Robert, 1966), che enumera con note storiche estensive le enciclopedie prodotte sin dal 350 a.C., considera l'Espasa come una delle più grandi enciclopedie, insieme con l'Encyclopædia Britannica Eleventh Edition e l'Enciclopedia Italiana (p. 147). "Quest'opera è notevole per il suo dettaglio: rientrano tra le sue voci carte e piante di luoghi anche remoti, riproduzioni e descrizioni di opere d'arte, lunghe bibliografie di portata internazionale; con una precisa trattazione a dizionario di singole parole e, in molti casi, con gli equivalenti stranieri, ed ampi spazi dedicati a lunghe trattazioni per i temi più importanti." (trad. da en-Wp) (201). Gli autori dell'opera, come esempio del suo scopo, menzionano nella prefazione (vii) che tutti i generi botanici conosciuti in quel momento sono presenti nell'enciclopedia. Le parole comuni (non i nomi propri) sono tradotti in inglese, francese, tedesco, esperanto e altre lingue.Lo scopo degli editori era quello di creare un'enciclopedia di riferimento in spagnolo che affrontasse le tematiche della scienza e della tecnologia e nello stesso tempo la storia, le biografie, la geografia, l'arte, e la letteratura della Spagna e dell'America latina.Secondo i calcoli dei suoi autori, l'enciclopedia possiede più di 165.000 pagine e 200 milioni di parole. La versione di 82 volumi è stato stimato che superi il 1.000.000 di voci (Kister 450).Solo lievi revisioni sono state apportate ai volumi originali, così come la riscrittura di una parte della voce "bicicleta" del 1910, che affermava che "una pistola o un revolver" erano una delle cose che si sarebbero dovute portare nell'effettuare un giro in bicicletta.Nel 2003 una versione rivista fu pubblicata in 90 volumi, consistente degli 82 volumi originali più un nuovo volume 8 ("Complemento Enciclopédico 1934-2002") che forniva informazioni aggiornate in ordine alfabetico. I vecchi supplementi non saranno più ripubblicati.
 • Enciclopedia Espasa, también conocida como Enciclopedia Espasa-Calpe, cuyo nombre original es Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana, es la gran enciclopedia española del siglo XX, continuadora de anteriores proyectos, como la Enciclopedia del editor Francisco de Paula Mellado Enciclopedia moderna: Diccionario universal de literatura, ciencias, artes, agricultura, industria y comercio de 29 tomos, con apéndices posteriores hasta llegar a los 39 tomos, o la primera enciclopedia moderna en múltiples volúmenes publicada en lengua española, el Diccionario Enciclopédico Hispano Americano de la Editorial Montaner y Simón, publicado en 26 volúmenes entre 1887 y 1899.
 • Универсальная иллюстрированная европо-американская энциклопедия (исп. Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana), также Энциклопедия Эспаса (исп. Enciclopedia Espasa), или Эспаса-Кальпе (исп. Espasa-Calpe) — крупнейшая универсальная испаноязычная энциклопедия.Издана на испанском языке в первой трети XX века (1908—1930). Выпуск начат издательством Editorial Espasa, которое основал в 1860 году Хосе Эспаса Ангера. С приходом нового хозяина с 1926 года издательство стало называться Editorial Espasa-Calpe; соответственно и сама энциклопедия именуется по одному из этих названий — Espasa, или Espasa-Calpe.Состав: 72 тома текста, пронумерованных с № 1 по № 70; по две книги имеют: том 18 (ч. I: Dem-Dir, ч. II: Dis-Ecz) и том 28 (ч. I: Ho-Insus, ч. II: Int-Kz). Испании посвящён целиком том 21. На протяжении 1930—1933 годов было издано десятитомное приложение, актуализирующее часть статей изначального издания.По параметрам числа страниц (105 тыс.) и количества слов (165,2 млн) «Энциклопедия Эспаса» в 1986 году вошла в Книгу рекордов Гиннеса как самая длинная из напечатанных энциклопедий. Вместе с Итальянской энциклопедией и 11-м изданием энциклопедии Британника входит в число крупнейших энциклопедий мира.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1965070 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 3439 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 24 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 90329681 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L'encyclopédie Espasa, également connue comme l'Enciclopedia Espasa-Calpe, dont le nom original est Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana, est la grande encyclopédie en langue espagnole du XXe siècle.
 • Enciclopedia Espasa ou Enciclopedia Espasa-Calpe (cuja denominação original era Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-americana) é o título em castelhano de uma enciclopédia espanhola com cento e quinze volumes (2008), publicada pela primeira vez em 1908 pela Editora Espasa Calpe S.A. A Espasa possui mais de um milhão de artigos, sendo considerada a maior enciclopédia impressa do mundo.
 • Enciclopedia Espasa, también conocida como Enciclopedia Espasa-Calpe, cuyo nombre original es Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana, es la gran enciclopedia española del siglo XX, continuadora de anteriores proyectos, como la Enciclopedia del editor Francisco de Paula Mellado Enciclopedia moderna: Diccionario universal de literatura, ciencias, artes, agricultura, industria y comercio de 29 tomos, con apéndices posteriores hasta llegar a los 39 tomos, o la primera enciclopedia moderna en múltiples volúmenes publicada en lengua española, el Diccionario Enciclopédico Hispano Americano de la Editorial Montaner y Simón, publicado en 26 volúmenes entre 1887 y 1899.
 • L'Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana (chiamata anche Enciclopedia Espasa, o Enciclopedia Espasa-Calpe) è un'enciclopedia in lingua spagnola composta di 72 volumi (numerati da 1 a 70, con le parti 18 e 28 consistenti di 2 volumi ciascuno) pubblicata dal 1908 al 1930 più un'appendice in 10 volumi pubblicata nel 1930-1933. Tra il 1935 e il 2003, sono stati pubblicati 33 volumi supplementari più un indice, un'altra appendice A-Z e un atlante per un totale di 118 volumi.
 • Enciclopedia universal yang ilustrada Europeo-americana (juga disebut Enciclopedia Espasa, atau Enciclopedia Espasa-Calpe, setelah itu diterbitkan) adalah sebuah ensiklopedia yang terdiri dari 72 volume bahasa Spanyol (nomor dari 1 sampai 70, dengan bagian-bagian 18 dan 28 terdiri dari dua volume masing-masing) diterbitkan dari 1908-1930 plus lampiran sepuluh jilid yang diterbitkan 1930-1933.
 • The Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana (also called Enciclopedia Espasa, or Enciclopedia Espasa-Calpe, after its publisher) is a Spanish encyclopedia comprising 72 volumes (numbered from 1 to 70, with parts 18 and 28 consisting of two volumes each) published from 1908 to 1930 plus a ten-volume appendix published 1930–33. Between 1935 and 2003, 33 supplemental volumes were published plus an index, another A–Z appendix, and an atlas, for a total of 118 volumes.
 • Универсальная иллюстрированная европо-американская энциклопедия (исп. Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana), также Энциклопедия Эспаса (исп. Enciclopedia Espasa), или Эспаса-Кальпе (исп. Espasa-Calpe) — крупнейшая универсальная испаноязычная энциклопедия.Издана на испанском языке в первой трети XX века (1908—1930). Выпуск начат издательством Editorial Espasa, которое основал в 1860 году Хосе Эспаса Ангера.
 • Die Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana ist eine Enzyklopädie aus Spanien. Sie wird nach dem Herausgeber oft kurz Espasa genannt.Sie umfasste zunächst 70 Bände in 72 Büchern (die Bände 18 und 28 wurden in Form von zwei Teilbänden herausgegeben) und erschien zwischen 1908 und 1930. Zehn Ergänzungsbände wurden zwischen 1930 und 1933 publiziert, 33 weitere Bände im Zeitraum zwischen 1935 und 2003.
 • Enciclopèdia Espasa, de nom original: Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana, és una gran enciclopèdia en castellà del segle XX, continuadora d'altres projectes de menys envergadura desenvolupats en el mateix sentit als darrers anys del segle XIX.Fou un projecte ambiciós del català Josep Espasa i Anguera, fundador de l'Editorial Espasa el 1860.
rdfs:label
 • Espasa
 • Enciclopedia Espasa
 • Enciclopedia Espasa
 • Enciclopedia Espasa
 • Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana
 • Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana
 • Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana
 • Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana
 • Enciclopèdia Espasa
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:périodique of
is prop-fr:éditeur of
is foaf:primaryTopic of