L'espace aérien est organisé pour fournir une sécurité optimale à tous les aéronefs qui y évoluent.L'espace aérien est divisé en zones contrôlées et en zones non contrôlées.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • L'espace aérien est organisé pour fournir une sécurité optimale à tous les aéronefs qui y évoluent.L'espace aérien est divisé en zones contrôlées et en zones non contrôlées.
 • O espaço aéreo de um país é a porção da atmosfera que se sobrepõe ao território desse país, incluindo o território marítimo, indo do nível do solo, ou do mar, até 100Km de altitude, onde o país detem o controle sobre a movimentação de aeronaves.
 • 영공(領空, Airspace)은 한 국가가 영유하고 있는 영토 혹은 영해 위에 존재하는 대기의 부분을 나타내며, 일반적으로는 3차원적인 공간을 가리킨다.영공은 더 세부적인 영역(Area나 Zone)으로 나눌 수 있다. 이러한 영역에는 비행이 제한 또는 금지되는 영역도 있다.국제법에서 국가가 주권을 가지는 영공의 정의는 영해와 같이, 그 국가의 해안선으로부터 12해리 떨어진 지점까지로 되어 있다. 영공 밖의 공역은 공해(公海)와 같은 개념이다. 그러나 대양(大洋)의 상공(上空) 관리와 같이, 국제적인 동의에 의해 일부의 국가에 국제적 공역의 관리가 위탁되고 있다. 예를 들면, 미국은 국제적인 공역인 태평양의 큰 공역에 ATC 서비스를 제공하고 있다.영어의 'Airspace'에는 공역(空域)이라고 하는 의미도 있다. 지구상의 대기가 차지하는 영역을 분할한 영역으로, 관제 공역(Controlled airspace)과 비관제 공역(Uncontrolled airspace)의 2개의 유형으로 나눌 수 있다.
 • Airspace means the portion of the atmosphere controlled by a country above its territory, including its territorial waters or, more generally, any specific three-dimensional portion of the atmosphere. It is not the same as aerospace, which is the general term for Earth's atmosphere and the outer space in its vicinity. Controlled airspace exists where it is deemed necessary that air traffic control has some form of positive executive control over aircraft flying in that airspace (however, Air traffic control does not necessarily control traffic operating under visual flight rules within this airspace). Uncontrolled airspace is airspace in which air traffic control does not exert any executive authority, although it may act in an advisory manner.Airspace may be further subdivided into a variety of areas and zones, including those where there are either restrictions on flying activities or complete prohibition of flying activities.By international law, the notion of a country's sovereign airspace corresponds with the maritime definition of territorial waters as being 12 nautical miles (22.2 km) out from a nation's coastline. Airspace not within any country's territorial limit is considered international, analogous to the "high seas" in maritime law. However, a country may, by international agreement, assume responsibility for controlling parts of international airspace, such as those over the oceans. For instance, the United States provides air traffic control services over a large part of the Pacific Ocean, even though the airspace is international.There is no international agreement on the vertical extent of sovereign airspace (the boundary between outer space—which is not subject to national jurisdiction—and national airspace), with suggestions ranging from about 30 km (19 mi) (the extent of the highest aircraft and balloons) to about 160 km (99 mi) (the lowest extent of short-term stable orbits). The Fédération Aéronautique Internationale has established the Kármán line, at an altitude of 100 km (62 mi), as the boundary between the Earth's atmosphere and the outer space, while the United States considers anyone who has flown above 50 miles (80 km) to be an astronaut; indeed descending space shuttles have flown closer than 80 km (50 mi) over other nations, such as Canada, without requesting permission first. Nonetheless both the Kármán line and the U.S. definition are merely working benchmarks, without any real legal authority over matters of national sovereignty.
 • Hava sahası, herhangi bir kara parçası ve/ya su kütlesi üzerindeki boyutları çeşitli kanun, kural ve antlaşmalarla belirlenmiş atmosfer kütlesi. Günümüzde kullanılan -kapsadığı alan olarak açısından- en büyük hava sahası birimi uçuş bilgi bölgesidir (FIR). Her ülkenin hava sahası bir veya daha fazla uçuş bilgi bölgesine bölünür.
 • Espai aeri és una porció de l'atmosfera terrestre (tant sobre terra, com sobre aigua) controlada per un país en particular.Existeixen 4 tipus d'Espai Aeri: controlat, no controlat, espai aeri d'ús especial, i altres. El tipus d'espai aeri és definit depenent del moviment d'aeronaus, el propòsit de les operacions que ací es condueixen, i el nivell de seguretat requerit.L'espai aeri està classificat per l'OACI en 7 parts, definits amb una lletra de la A a la G. Classe A representa el nivell més alt de control, mentre que classe G és espai aeri no controlat. No tots els països tenen totes les classificacions dels espais aeris, se seleccionen els quals més estiguen acord a les necessitats que aquest requerisca.L'espai aeri controlat és un espai aeri amb dimensions definides en el qual hi ha un servei de control de trànsit aeri per a vols IFR i per a vols VFR segons la classificació d'aquest.L'espai aeri controlat és també un espai aeri on tots els pilots estan subjectes a certs requisits, regles d'operació, i requeriments per a les seues aeronaus. Per a vols IFR en qualsevol tipus d'espai aeri, el pilot ha d'omplir un pla de vol IFR i rebre la seua corresponent autorització de l'ATC. Es donarà separació per part de l'ATC a totes les aeronaus que operen sota condicions IFR en espai aeri controlat. Per a vols VFR s'ha de sol·licitar una autorització per part de ATC i que els requisits de comunicacions es complisquen abans d'ingressar a un espai aeri classe B, C o D Es donaran alertes de tràfic a totes les aeronaus quan la quantitat de treball del controlador ho permeta. Alertes de seguretat són serveis obligatoris que donarà el control de trànsit aeri a totes les aeronaus. Hi ha 2 tipus; Alertes de Terrè/Obstruccions i Alertes de conflictes d'aeronaus.
 • Espacio aéreo es una porción de la atmósfera terrestre, tanto sobre tierra como sobre agua, regulada por un país en particular.Existen cuatro tipos de espacio aéreo: controlado, no controlado, espacio aéreo de uso especial, y otros. El tipo de espacio aéreo es definido dependiendo del movimiento de aeronaves, el propósito de las operaciones que aquí se conducen, y el nivel de seguridad requerido.El espacio aéreo está clasificado por la OACI en 7 partes, definidos con una letra de la A a la G. Clase A representa el nivel más alto de control, mientras que las clases F y G son espacio aéreo no controlado. No todos los países tienen todas las clasificaciones de los espacios aéreos, se seleccionan los que más estén acorde a las necesidades que éste requiera.El espacio aéreo controlado es un espacio aéreo con dimensiones definidas en el cual hay un servicio de control de tráfico aéreo para vuelos IFR (Instrumental Flight Rules o Reglas de Vuelo Instrumental) y para vuelos VFR (Visual Flight Rules o Reglas de Vuelo Visual) según la clasificación de éste.El espacio aéreo controlado es también un espacio aéreo en donde todos los pilotos están sujetos a ciertos requisitos, reglas de operación y requerimientos para sus aeronaves. Para vuelos operados bajo las reglas de vuelo por instrumentos -IFR por sus siglas en inglés de Instrument Flight Rules- en cualquier tipo de espacio aéreo, el piloto debe llenar un plan de vuelo IFR y recibir su correspondiente autorización del servicio de Control de Tránsito Aéreo -ATC por sus siglas en inglés-. Se dará separación por parte del ATC a todas las aeronaves que operen bajo reglas IFR en espacio aéreo controlado. Para vuelos operados dentro de las reglas de vuelo visual -VFR por sus siglas en inglés- se debe solicitar una autorización por parte de ATC y que los requisitos de comunicaciones se cumplan antes de ingresar a un espacio aéreo clase B, C o D. Se darán alertas de tráfico a todas las aeronaves cuando la cantidad del trabajo del controlador así lo permita. Alertas de seguridad son servicios obligatorios que dará el control de tráfico aéreo a todas las aeronaves. Hay 2 tipos; Alertas de Terreno/Obstrucciones y Alertas de conflictos de aeronaves.Que serían 12 millas náuticas (22,2 km) hacia el exterior de la línea de costa. El espacio aéreo que queda fuera de esta línea se considera espacio aéreo internacional, análogamente a la declaración de "aguas internacionales" en la ley marítima. De todas formas un país puede, mediante acuerdos internacionales, asumir la responsabilidad de controlar regiones del espacio aéreo internacional. Con base a esto, por ejemplo, Portugal mantiene el control del tráfico aéreo sobre gran parte del Atlántico, o Estados Unidos, sobre la mayor parte del Océano Pacífico, incluso tratándose de aguas internacionales.No existe un acuerdo internacional sobre la extensión vertical de la soberanía del espacio aéreo (el límite entre el espacio exterior (sin jurisdicción nacional) y el espacio aéreo nacional), aunque se sugiere rangos que van de los 30 kilómetros (el récord de mayor altitud de un avión lo tiene un Mikoyan-Gurevich MiG-25 con 37,6 km). La Federación Aeronáutica Internacional ha establecido la Línea de Kármán, a una altitud de 100 km, como el límite entre la atmósfera y el espacio, mientras que Estados Unidos considera que cualquier persona que vuele por encima de los 50 km se puede considerar astronauta. En resumen no hay acuerdo sobre el límite vertical y se tiene constancia de que los transbordadores espaciales vuelan sobre el espacio aéreo de Canadá a una altura de 80 km sin pedir ningún tipo de permiso previo.
 • Воздушное пространство — это часть земной атмосферы.«Cuius est solum eius est usque ad coelum et ad inferos» — Кому принадлежит земля, тому принадлежит всё вверху и внизу, от ада до небес.Суверенное воздушное пространство находится над принадлежащими государству частями территории, территориальными, внутренними и приграничными водными пространствами.Открытое воздушное пространство является международной территорией общего пользования.
 • 領空(英: Airspace)は、ある国が領有している領土もしくは領海の上に存在する大気の部分を示し、一般的には、3次元的な空間のことを示す。
 • Lo spazio aereo, in inglese airspace, è un termine generico utilizzato in aeronautica per indicare una zona definita nelle tre dimensioni, all'interno della quale gli aeromobili devono sottostare a particolari condizioni e attenersi a norme o procedure disposte localmente dall'autorità aeronautica di giurisdizione, oppure stabilite dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO).Lo spazio aereo non deve essere confuso con lo spazio aereo nazionale definito come lo spazio aereo su cui lo Stato esercita la sovranità e che sovrasta il proprio territorio e il relativo mare territoriale.
 • Vzdušný prostor je všeobecně jakákoli trojrozměrná část atmosféry. Vzdušný prostor státu je část atmosféry nad jeho suchozemským územím a vnitřními a pobřežními vodami (vzdušný prostor nad mezinárodními vodami je také mezinárodní). Horní hranice vzdušného prostoru státu není přesně stanovena žádnou mezinárodní dohodou a kolísá podle výkladu příslušného státu od 30 do 160 km[zdroj?]. Podle Mezinárodní letecké federace FAI se hranice mezi atmosférou a kosmickým prostorem nachází ve výšce 100 km.
 • Przestrzeń powietrzna - obszar powietrzny rozciągający się nad terytorium lądowym i morskim państwa, nad morzem otwartym lub terytoriami nie podlegającymi żadnemu państwu.
 • Luchtruim is de term die algemeen gebruikt wordt om de ruimte boven het aardoppervlak aan te geven waarin luchtverkeer kan plaatsvinden. In feite is dit zowat alles tot en met de stratosfeer. Dit luchtruim is internationaal gereguleerd op basis van geldende voorschriften uitgevaardigd door de ICAO, de internationale organisatie voor de burgerluchtvaart. Daarenboven bepaalt de overheid van ieder land afzonderlijk hoe deze in het eigen luchtruim worden ingevuld. Op Europese schaal is inmiddels het project Single European Sky (SES) in uitwerking, waarbij de oude nationale landsgrenzen worden uitgevaagd, en funktionele luchtuim blokken (FAB) worden gecreëerd die zowel de natuurlijke trajecten van de vliegtuigen herbergen als de luchtverkeersleiding vergemakkelijken.
 • Aireko espazioa estatu jakin batek bere eskumeneko uren eta lurren gainean kontrolatzen duen atmosfera zatiari deritzo.Nazioarteko Hegazkintza Zibilaren Erakundeak zazpi aireko espazio mota bereizten ditu, bakoitzari letra bat alfabetikoki esleituz: A-tik G-ra.
 • Der Luftraum ist der mit Luft gefüllte Raum über der Erdoberfläche. Er ist je nach Definition ungefähr identisch mit dem Raum, den die unteren und mittleren Schichten der Erdatmosphäre einnehmen. Als Obergrenze wird in der Regel die Kármán-Linie mit 100 km Höhe angesehen. Der Luftraum entspricht somit in etwa der Homosphäre, in der die Zusammensetzung der Luft nahezu konstant ist. Teile des Luftraums stehen der Luftfahrt zur Verfügung. Der Luftraum über dem gesamten Land- und Seegebiet eines Staates gehört zum hoheitlichen Staatsgebiet; jeder Staat hat Lufthoheit (das grundsätzliche Recht, die Benutzung seines Luftraumes eigenständig zu regeln).Die EU-Kommission betreibt seit Ende der 1990er Jahre das Projekt Single European Sky mit dem Ziel, den europäischen Luftraum zwecks Optimierung der Verkehrsströme neu zu strukturieren und dessen Zersplitterung durch nationale Landesgrenzen und Interessen aufzulösen.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 165698 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 13791 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 72 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110038631 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • L'espace aérien est organisé pour fournir une sécurité optimale à tous les aéronefs qui y évoluent.L'espace aérien est divisé en zones contrôlées et en zones non contrôlées.
 • O espaço aéreo de um país é a porção da atmosfera que se sobrepõe ao território desse país, incluindo o território marítimo, indo do nível do solo, ou do mar, até 100Km de altitude, onde o país detem o controle sobre a movimentação de aeronaves.
 • Hava sahası, herhangi bir kara parçası ve/ya su kütlesi üzerindeki boyutları çeşitli kanun, kural ve antlaşmalarla belirlenmiş atmosfer kütlesi. Günümüzde kullanılan -kapsadığı alan olarak açısından- en büyük hava sahası birimi uçuş bilgi bölgesidir (FIR). Her ülkenin hava sahası bir veya daha fazla uçuş bilgi bölgesine bölünür.
 • Воздушное пространство — это часть земной атмосферы.«Cuius est solum eius est usque ad coelum et ad inferos» — Кому принадлежит земля, тому принадлежит всё вверху и внизу, от ада до небес.Суверенное воздушное пространство находится над принадлежащими государству частями территории, территориальными, внутренними и приграничными водными пространствами.Открытое воздушное пространство является международной территорией общего пользования.
 • 領空(英: Airspace)は、ある国が領有している領土もしくは領海の上に存在する大気の部分を示し、一般的には、3次元的な空間のことを示す。
 • Lo spazio aereo, in inglese airspace, è un termine generico utilizzato in aeronautica per indicare una zona definita nelle tre dimensioni, all'interno della quale gli aeromobili devono sottostare a particolari condizioni e attenersi a norme o procedure disposte localmente dall'autorità aeronautica di giurisdizione, oppure stabilite dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO).Lo spazio aereo non deve essere confuso con lo spazio aereo nazionale definito come lo spazio aereo su cui lo Stato esercita la sovranità e che sovrasta il proprio territorio e il relativo mare territoriale.
 • Vzdušný prostor je všeobecně jakákoli trojrozměrná část atmosféry. Vzdušný prostor státu je část atmosféry nad jeho suchozemským územím a vnitřními a pobřežními vodami (vzdušný prostor nad mezinárodními vodami je také mezinárodní). Horní hranice vzdušného prostoru státu není přesně stanovena žádnou mezinárodní dohodou a kolísá podle výkladu příslušného státu od 30 do 160 km[zdroj?]. Podle Mezinárodní letecké federace FAI se hranice mezi atmosférou a kosmickým prostorem nachází ve výšce 100 km.
 • Przestrzeń powietrzna - obszar powietrzny rozciągający się nad terytorium lądowym i morskim państwa, nad morzem otwartym lub terytoriami nie podlegającymi żadnemu państwu.
 • Aireko espazioa estatu jakin batek bere eskumeneko uren eta lurren gainean kontrolatzen duen atmosfera zatiari deritzo.Nazioarteko Hegazkintza Zibilaren Erakundeak zazpi aireko espazio mota bereizten ditu, bakoitzari letra bat alfabetikoki esleituz: A-tik G-ra.
 • Espacio aéreo es una porción de la atmósfera terrestre, tanto sobre tierra como sobre agua, regulada por un país en particular.Existen cuatro tipos de espacio aéreo: controlado, no controlado, espacio aéreo de uso especial, y otros. El tipo de espacio aéreo es definido dependiendo del movimiento de aeronaves, el propósito de las operaciones que aquí se conducen, y el nivel de seguridad requerido.El espacio aéreo está clasificado por la OACI en 7 partes, definidos con una letra de la A a la G.
 • Airspace means the portion of the atmosphere controlled by a country above its territory, including its territorial waters or, more generally, any specific three-dimensional portion of the atmosphere. It is not the same as aerospace, which is the general term for Earth's atmosphere and the outer space in its vicinity.
 • Luchtruim is de term die algemeen gebruikt wordt om de ruimte boven het aardoppervlak aan te geven waarin luchtverkeer kan plaatsvinden. In feite is dit zowat alles tot en met de stratosfeer. Dit luchtruim is internationaal gereguleerd op basis van geldende voorschriften uitgevaardigd door de ICAO, de internationale organisatie voor de burgerluchtvaart. Daarenboven bepaalt de overheid van ieder land afzonderlijk hoe deze in het eigen luchtruim worden ingevuld.
 • Espai aeri és una porció de l'atmosfera terrestre (tant sobre terra, com sobre aigua) controlada per un país en particular.Existeixen 4 tipus d'Espai Aeri: controlat, no controlat, espai aeri d'ús especial, i altres. El tipus d'espai aeri és definit depenent del moviment d'aeronaus, el propòsit de les operacions que ací es condueixen, i el nivell de seguretat requerit.L'espai aeri està classificat per l'OACI en 7 parts, definits amb una lletra de la A a la G.
 • 영공(領空, Airspace)은 한 국가가 영유하고 있는 영토 혹은 영해 위에 존재하는 대기의 부분을 나타내며, 일반적으로는 3차원적인 공간을 가리킨다.영공은 더 세부적인 영역(Area나 Zone)으로 나눌 수 있다. 이러한 영역에는 비행이 제한 또는 금지되는 영역도 있다.국제법에서 국가가 주권을 가지는 영공의 정의는 영해와 같이, 그 국가의 해안선으로부터 12해리 떨어진 지점까지로 되어 있다. 영공 밖의 공역은 공해(公海)와 같은 개념이다. 그러나 대양(大洋)의 상공(上空) 관리와 같이, 국제적인 동의에 의해 일부의 국가에 국제적 공역의 관리가 위탁되고 있다. 예를 들면, 미국은 국제적인 공역인 태평양의 큰 공역에 ATC 서비스를 제공하고 있다.영어의 'Airspace'에는 공역(空域)이라고 하는 의미도 있다.
 • Der Luftraum ist der mit Luft gefüllte Raum über der Erdoberfläche. Er ist je nach Definition ungefähr identisch mit dem Raum, den die unteren und mittleren Schichten der Erdatmosphäre einnehmen. Als Obergrenze wird in der Regel die Kármán-Linie mit 100 km Höhe angesehen. Der Luftraum entspricht somit in etwa der Homosphäre, in der die Zusammensetzung der Luft nahezu konstant ist. Teile des Luftraums stehen der Luftfahrt zur Verfügung.
rdfs:label
 • Espace aérien
 • Aireko espazio
 • Airspace
 • Espacio aéreo
 • Espai aeri
 • Espaço aéreo
 • Hava sahası
 • Luchtruim
 • Luftraum
 • Przestrzeń powietrzna
 • Spazio aereo
 • Vzdušný prostor
 • Воздушное пространство
 • 領空
 • 영공
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of