La donation est un contrat unilatéral par lequel une personne, le donateur, se dépouille irrévocablement, de son vivant, sans contrepartie et dans une intention libérale, d'un bien, en faveur d'une autre personne, le donataire, qui y consent.Il ne faut pas confondre la donation et le legs, qui est la transmission à titre gratuit d'un ou plusieurs biens du défunt, faite par testament lors de son vivant, mais qui ne prendra effet qu'après son décès.Selon le code civil français, la donation doit être faite par acte authentique devant notaire (voir : acte notarié).

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La donation est un contrat unilatéral par lequel une personne, le donateur, se dépouille irrévocablement, de son vivant, sans contrepartie et dans une intention libérale, d'un bien, en faveur d'une autre personne, le donataire, qui y consent.Il ne faut pas confondre la donation et le legs, qui est la transmission à titre gratuit d'un ou plusieurs biens du défunt, faite par testament lors de son vivant, mais qui ne prendra effet qu'après son décès.Selon le code civil français, la donation doit être faite par acte authentique devant notaire (voir : acte notarié). Toutefois, pour certains biens meubles (mobilier, sommes d'argent...), il est possible de faire des dons manuels.
 • Una donació és l'acció de cedir gratuïtament fons econòmics, temps de voluntariat o altres béns materials a una persona, organització o causa, generalment per caritat. En alguns ordenaments jurídics està regulada com un contracte. Les donacions van des de microdonacions d'individus a grans donacions d'empreses. Moltes organitzacions sense ànim de lucre tenen com a principal font de finançament les donacions dels interessats. Alguns exemples en són organitzacions d'ajuda social (la UNESCO, l'UNICEF, Intervida), de preservació del medi ambient (WWF, Greenpeace) i institucions religioses (vegeu delme). Molts projectes de programari lliure, incloent el projecte GNU, són finançats d'aquesta manera. El projecte Viquipèdia és finançat en gran mesura per donacions.
 • A gift, in the law of property, is the voluntary transfer of property from one person (the donor or grantor) to another (the donee or grantee) without full valuable consideration. In order for a gift to be legally effective, the donor must have intended to give the gift to the donee (donative intent), and the gift must actually be delivered to and accepted by the donee.Gifts can be either: lifetime gifts (inter vivos gift, donatio inter vivos) - a gift of a present or future interest made and delivered in the donor's lifetime; or deathbed gifts (gift causa mortis, donatio mortis causa) - a future gift made in expectation of the donor's imminent death. A gift causa mortis is not effective unless the donor actually dies of the impending peril that he or she had contemplated when making the gift, i.e. these gifts can only be made when the donor is in a terminable condition.Gifts can also be: outright - made free of any restrictions, such as being subject to a trust; onerous - made with a burden or obligation imposed on the donee; or remunerative - made to compensate for services rendered
 • Doação é o ato de dar um bem próprio a outra pessoa, geralmente alguém necessitado, ou a uma instituição.Nas cidades, é comum as prefeituras organizarem campanhas de doação, assim como as empresas, os cidadãos e qualquer instituição em geral.Geralmente, o dinheiro é encaminhado para órgãos como ONGs, igrejas, escolas públicas e fundações sem fins lucrativos. Além do dinheiro, outras doações também podem ser feitas, como imóveis, obras de arte, jóias, etc.No passado, a Igreja católica foi beneficiária de inúmeras doações feitas por devotos em seus testamentos. Em países como os Estados Unidos, é mais difundida ainda hoje a cultura de se fazer doações de vulto, geralmente a fundações ou outras instituições beneficentes.Um ótimo exemplo de uma fundação sem fins lucrativos que arrecada com doações é a wikipédia.Na Idade Média, a doação podia ocorrer sob a forma de dote por ocasião do casamento da filha de um rei ou como recompensa por serviços prestados no âmbito dos laços de vassalagem, por exemplo, o auxílio na guerra. Assim aconteceu com a doação do Condado Portucalense feita por D. Afonso VI ao Conde D. Henrique de Borgonha, quando este casa com a filha ilegítima dele, rei de Leão, D. Teresa, como recompensa por "serviços" prestados na luta contra os mouros. A independência obtida pelo filho do Conde D. Henrique, D. Afonso Henriques (que se torna o primeiro rei de Portugal), configura um rompimento dos laços de vassalagem a que estava vinculado.Atualmente, a Internet também ajuda a potencializar doações, e serviços como PayPal, MoIP, PagSeguro e F2b permitem que sites recebam doações para manterem seu serviço. São blogs, serviços comunitários, entre outros.
 • Untuk menyumbang ke Wikimedia Foundation, silakan ke lembar donasi Wikimedia Foundation.Sumbangan atau donasi atau derma (Inggris: donation yang berasal dari Latin: donum) adalah sebuah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum, pemberian ini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan, walaupun pemberian donasi dapat berupa makanan, barang, pakaian, mainan ataupun kendaraan akan tetapi tidak selalu demikian, pada peristiwa darurat bencana atau dalam keadaan tertentu lain misalnya donasi dapat berupa bantuan kemanusian atau bantuan dalam bentuk pembangunan, dalam hal perawatan medis donasi dapat pemberian transfusi darah atau dalam hal transplantasi dapat pula berupa pemberian penggantian organ, pemberian donasi dapat dilakukan tidak hanya dalam bentuk pemberian jasa atau barang semata akan tetapi sebagaimana dapat dilakukan pula dalam bentuk pendanaan kehendak bebas.
 • Een schenking, gift of donatie is een eenzijdige overeenkomst en een meerzijdige onverplichte rechtshandeling waarbij een schenker roerend of onroerend goed op overdraagt aan een ontvanger zonder tegenprestatie, uit genegenheid of uit erkentelijkheid.Het geschonkene wordt, afhankelijk van de context, vaak cadeau genoemd.Bij een grote schenking is de begunstigde vaak een toekomstige erfgenaam. Zo'n schenking vormt dan een alternatief voor nalaten, waarbij de nalatenschap vermindert. Dit wordt soms gedaan om fiscale redenen.
 • Дарение — безвозмездная передача имущества, сообщение блага.В юридическом понятии дарение может приобретать значение как безвозмездная передача своего имущества, какого-либо предмета другому лицу в полное владение. Дарение является одним из гражданских прав субъекта, гражданина. Данное право обеспечивается действующим законодательством государства, также свобода и право гражданина распоряжаться своим имуществом (в том числе и передача его по своему изволению) гарантирует Конституция. Дарение может оформляться как сделка. Часто дарение возможно без оформления каких-либо документов. Однако при дарении жилья и другой недвижимости, как правило, может возникнуть необходимость составления договора дарения, заверяемого нотариусом. Порядок оформления и принятия дарения регулируется Гражданским кодексом РФ, а также действующим законодательством в вопросах налогообложения граждан.Договор дарения является одним из старейших договоров гражданского права. Уже в римском праве дарение признавалось одним из оснований возникновения права собственности. Любой вид договора дарения опосредует переход имущества (права, вещи и т.п.) от одного лица другому, причем даритель и одаряемый являются юридически равноправными субъектами. Таким образом, правоотношения, возникающие из договора дарения укладываются в рамки предмета гражданского права и адекватны методу гражданско-правового регулирования.Согласно Б.Ф. Поршневу, дарение (наряду с угощением и отдаванием) является основной формой движения продуктов в архаическом обществе.
 • Дарението е договор, с който едно лице "дарител" прехвърля веднага и безвъзмездно нещо (вещ, пари, вземане) на друго лице "дарен", което го приема. Дарението може да бъде отменено, ако дареният убие, опита се да убие или набеди дарителя в престъпление.Дарението е едностранен договор, защото задължение възниква само за дарителя. Модалитетите (условия, срок, тежести) при дарение са по-скоро с морален характер (според съдебната практика на Р България), тъй като дарителя няма право да развали дарението, освен при посочените условия. Движими вещи се даряват с предаването им, автомобили с нотариална заверка на подписите, недвижими вещи с нотариален акт, ценни книги на приносител с предаването им, ценни книги на заповед с джиро, дарение на вземания чрез цесия.
 • 贈与(ぞうよ)とは、当事者(贈与者)の一方が自己の財産を無償で相手方(受贈者)に与えることを内容とする契約である。日本の民法では典型契約の一種とされる。日本の民法は、以下で条数のみ記載する。
 • Die Schenkung ist eine Zuwendung, durch die jemand aus seinem Vermögen einen anderen bereichert und beide Teile darüber einig sind, dass die Zuwendung unentgeltlich erfolgt (§ 516 Abs. 1 BGB).
 • 증여(贈與, 영어: gift)란 일방(一方)의 당사자(贈與者)가 자기 재산을 무상으로 상대방에게 준다는 의사를 표시하고 수증자가 이것을 수락함으로써 성립하는 계약(554조)을 말한다. 권리의 양도, 채무면제 및 노무제공 등도 증여의 목적이 될 수 있으며, 증여의 대상이 되는 재산은 반드시 증여자 자신의 것일 필요는 없다. 미성년자의 부담없는 증여의 수락, 제3자를 위한 계약으로 행해진 부담없는 증여계약에서 수익의 의사표시, 서면에 의하지 않는 증여에 대한 해제는 미성년자의 "단순히 권리만을 얻거나 의무를 면하는 행위"로서 완전한 행위능력을 가진다. 한편, 미국에서는 A가 아무런 대가를 받지 않고 B에게 100달러를 주겠다는 약속(한국 민법상의 증여계약)은 그 약속에 대한 대가 즉 약인이 존재하지 않기 때문에 설사 그 약속이 서면으로 이루어졌더라도 원칙적으로는 법적 구속력이 인정되지 않는다.따라서 단순한 증여약속은 일방계약이 아니라 미국 계약법상으로는 전혀 계약이 아니다. 다만 증여약속이 날인증서로 이루어진 경우나 약속적 금반언의 법리가 적용되는 경우에는 증여약속에 법적 구속력이 인정된다.
 • Artikulu hau kontzeptu juridikoari buruzkoa da; beste esanahietarako, ikus Dohaintza (argipena).Zuzenbidean, dohaintza pertsona batek borondatez ("animus donandi" delakoaz) bere ondarearen zati bat edo ondare osoa guzti doan beste pertsona bati ematearen ekintza eta horren ondorioa da. Zuzenbide zibilean erregulatzen dira. de:Spendeen:Donationes:Donaciónja:寄付
 • Darowizna – rodzaj umowy nazwanej prawa cywilnego, która ma na celu nieodpłatne przysporzenie obdarowanemu korzyści (wzbogacenie obdarowanego) kosztem majątku darczyńcy.W prawie polskim przepisy dotyczące darowizny są zawarte w Księdze trzeciej (Tytuł XXXIII) kodeksu cywilnego.Najważniejsze elementy umowy darowizny:
 • Por el contrato de donación una persona, conocida como donante, se obliga a transferir gratuitamente la totalidad o parte de sus bienes a otra, conocida como donatario. El donante no responde por evicción, a no ser que expresamente se obligue a ello. Para donar en nombre de otro se necesita poder especialísimo. Cuando la donación se haga para después de la muerte será considerada como una disposición de última voluntad y se regirá por lo dispuesto para el testamento.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 717585 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 13435 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 35 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 104876150 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La donation est un contrat unilatéral par lequel une personne, le donateur, se dépouille irrévocablement, de son vivant, sans contrepartie et dans une intention libérale, d'un bien, en faveur d'une autre personne, le donataire, qui y consent.Il ne faut pas confondre la donation et le legs, qui est la transmission à titre gratuit d'un ou plusieurs biens du défunt, faite par testament lors de son vivant, mais qui ne prendra effet qu'après son décès.Selon le code civil français, la donation doit être faite par acte authentique devant notaire (voir : acte notarié).
 • Untuk menyumbang ke Wikimedia Foundation, silakan ke lembar donasi Wikimedia Foundation.Sumbangan atau donasi atau derma (Inggris: donation yang berasal dari Latin: donum) adalah sebuah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum, pemberian ini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan, walaupun pemberian donasi dapat berupa makanan, barang, pakaian, mainan ataupun kendaraan akan tetapi tidak selalu demikian, pada peristiwa darurat bencana atau dalam keadaan tertentu lain misalnya donasi dapat berupa bantuan kemanusian atau bantuan dalam bentuk pembangunan, dalam hal perawatan medis donasi dapat pemberian transfusi darah atau dalam hal transplantasi dapat pula berupa pemberian penggantian organ, pemberian donasi dapat dilakukan tidak hanya dalam bentuk pemberian jasa atau barang semata akan tetapi sebagaimana dapat dilakukan pula dalam bentuk pendanaan kehendak bebas.
 • 贈与(ぞうよ)とは、当事者(贈与者)の一方が自己の財産を無償で相手方(受贈者)に与えることを内容とする契約である。日本の民法では典型契約の一種とされる。日本の民法は、以下で条数のみ記載する。
 • Die Schenkung ist eine Zuwendung, durch die jemand aus seinem Vermögen einen anderen bereichert und beide Teile darüber einig sind, dass die Zuwendung unentgeltlich erfolgt (§ 516 Abs. 1 BGB).
 • Artikulu hau kontzeptu juridikoari buruzkoa da; beste esanahietarako, ikus Dohaintza (argipena).Zuzenbidean, dohaintza pertsona batek borondatez ("animus donandi" delakoaz) bere ondarearen zati bat edo ondare osoa guzti doan beste pertsona bati ematearen ekintza eta horren ondorioa da. Zuzenbide zibilean erregulatzen dira. de:Spendeen:Donationes:Donaciónja:寄付
 • Darowizna – rodzaj umowy nazwanej prawa cywilnego, która ma na celu nieodpłatne przysporzenie obdarowanemu korzyści (wzbogacenie obdarowanego) kosztem majątku darczyńcy.W prawie polskim przepisy dotyczące darowizny są zawarte w Księdze trzeciej (Tytuł XXXIII) kodeksu cywilnego.Najważniejsze elementy umowy darowizny:
 • Por el contrato de donación una persona, conocida como donante, se obliga a transferir gratuitamente la totalidad o parte de sus bienes a otra, conocida como donatario. El donante no responde por evicción, a no ser que expresamente se obligue a ello. Para donar en nombre de otro se necesita poder especialísimo. Cuando la donación se haga para después de la muerte será considerada como una disposición de última voluntad y se regirá por lo dispuesto para el testamento.
 • Een schenking, gift of donatie is een eenzijdige overeenkomst en een meerzijdige onverplichte rechtshandeling waarbij een schenker roerend of onroerend goed op overdraagt aan een ontvanger zonder tegenprestatie, uit genegenheid of uit erkentelijkheid.Het geschonkene wordt, afhankelijk van de context, vaak cadeau genoemd.Bij een grote schenking is de begunstigde vaak een toekomstige erfgenaam. Zo'n schenking vormt dan een alternatief voor nalaten, waarbij de nalatenschap vermindert.
 • Una donació és l'acció de cedir gratuïtament fons econòmics, temps de voluntariat o altres béns materials a una persona, organització o causa, generalment per caritat. En alguns ordenaments jurídics està regulada com un contracte. Les donacions van des de microdonacions d'individus a grans donacions d'empreses. Moltes organitzacions sense ànim de lucre tenen com a principal font de finançament les donacions dels interessats.
 • 증여(贈與, 영어: gift)란 일방(一方)의 당사자(贈與者)가 자기 재산을 무상으로 상대방에게 준다는 의사를 표시하고 수증자가 이것을 수락함으로써 성립하는 계약(554조)을 말한다. 권리의 양도, 채무면제 및 노무제공 등도 증여의 목적이 될 수 있으며, 증여의 대상이 되는 재산은 반드시 증여자 자신의 것일 필요는 없다. 미성년자의 부담없는 증여의 수락, 제3자를 위한 계약으로 행해진 부담없는 증여계약에서 수익의 의사표시, 서면에 의하지 않는 증여에 대한 해제는 미성년자의 "단순히 권리만을 얻거나 의무를 면하는 행위"로서 완전한 행위능력을 가진다. 한편, 미국에서는 A가 아무런 대가를 받지 않고 B에게 100달러를 주겠다는 약속(한국 민법상의 증여계약)은 그 약속에 대한 대가 즉 약인이 존재하지 않기 때문에 설사 그 약속이 서면으로 이루어졌더라도 원칙적으로는 법적 구속력이 인정되지 않는다.따라서 단순한 증여약속은 일방계약이 아니라 미국 계약법상으로는 전혀 계약이 아니다.
 • Дарение — безвозмездная передача имущества, сообщение блага.В юридическом понятии дарение может приобретать значение как безвозмездная передача своего имущества, какого-либо предмета другому лицу в полное владение. Дарение является одним из гражданских прав субъекта, гражданина. Данное право обеспечивается действующим законодательством государства, также свобода и право гражданина распоряжаться своим имуществом (в том числе и передача его по своему изволению) гарантирует Конституция.
 • Doação é o ato de dar um bem próprio a outra pessoa, geralmente alguém necessitado, ou a uma instituição.Nas cidades, é comum as prefeituras organizarem campanhas de doação, assim como as empresas, os cidadãos e qualquer instituição em geral.Geralmente, o dinheiro é encaminhado para órgãos como ONGs, igrejas, escolas públicas e fundações sem fins lucrativos.
 • Дарението е договор, с който едно лице "дарител" прехвърля веднага и безвъзмездно нещо (вещ, пари, вземане) на друго лице "дарен", което го приема. Дарението може да бъде отменено, ако дареният убие, опита се да убие или набеди дарителя в престъпление.Дарението е едностранен договор, защото задължение възниква само за дарителя.
 • A gift, in the law of property, is the voluntary transfer of property from one person (the donor or grantor) to another (the donee or grantee) without full valuable consideration.
rdfs:label
 • Donation en droit français
 • Bağış
 • Contrato de donación
 • Doação
 • Dohaintza
 • Donació
 • Gift (law)
 • Schenking
 • Schenkung
 • Sumbangan
 • Umowa darowizny
 • Дарение
 • Дарение
 • 贈与
 • 증여
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:financement of
is foaf:primaryTopic of