Un diurétique est une substance qui entraîne une augmentation de la sécrétion urinaire et qui peut être utilisée notamment pour traiter l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque, certains œdèmes, l'hypertension portale ou l'hyperkaliémie. Certaines de ces substances sont utilisées comme médicaments : elles inhibent la réabsorption rénale des ions sodium et entraîne une augmentation de l'élimination urinaire en eau et en sodium.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Un diurétique est une substance qui entraîne une augmentation de la sécrétion urinaire et qui peut être utilisée notamment pour traiter l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque, certains œdèmes, l'hypertension portale ou l'hyperkaliémie. Certaines de ces substances sont utilisées comme médicaments : elles inhibent la réabsorption rénale des ions sodium et entraîne une augmentation de l'élimination urinaire en eau et en sodium. Les autres sont qualifiées de substances à effet diurétique : Théobromine Théophylline Caféine Alcool
 • Se denomina diurético (del lat. diuretĭcus, y éste del gr. διουρητικός) a toda sustancia que al ser ingerida provoca una eliminación de agua y electrolitos en el organismo, a través de la orina o del Excremento en forma de diarrea . Los diuréticos, como medicamentos, pueden ser de varias clases.
 • Диуретиците (на гръцки: διούρησις, diourētikos, от diourein - пикая) са лекарствени средства водещи до стимулирано производство на урина, а оттам първична ексреция на електролити и вторично на вода. Използват се при задръжка на течности.Химически, диуретиците са разнообразна група химически съединения, които стимулират или възпират производството на различни хормони, които по естествен начин регулират отделянето на урина от бъбреците. Най-общо, работят, като повишават отделянето основно на соли, основно на вода, или и двете. Отделянето на соли от организма само по себе си води до отделяне и на вода. В медицината диуретици се ползват за лечение на сърдечна недостатъчност, цироза на черния дроб, хипертензия (повишено кръвно налягане) и някои бъбречни заболявания. Антихипертензивното действие на някои диуретици (в частност, тиазиди и бримкови диуретици) се проявява независимо от техния диуретичен ефект. Това ще рече, че свалянето на кръвното налягане не се дължи на намаления обем на кръвта в резултат на повишеното изхвърляне на телесни течности чрез урината, а се появява вследствие други механизми, дори при по-ниски дози от тези необходими за диуреза. Някои диуретици като ацетазоламид правят урината по-алкална и спомагат за отделянето на някои вещества в случаи на свръхдози и отравяния. С диуретици често се злоупотребява от хора с нарушения в храненето и теглото, в опит да свалят килограми чрез загуба на телесни течности.
 • Diuretikum je léčivo nebo rostlinná droga navozující zvýšenou diurézu (vylučování) vody a elektrolytů v moči. Vedle navození diurézy se na výsledném efektu podílejí i jiné mechanismy, např. vasodilatační složka.První diuretika se začala objevovat v 18. století. Britský lékař William Withering ze sušených listů náprstníku připravil tzv. digitalis, který především povzbuzuje srdeční činnost, ale díky tomu mimo jiné pracuje také jako diuretikum. Digitalis se používal na léčbu otoků (edémů), zejména oteklých nohou. V roce 1957 bylo připraveno první thiazidové diuretikum, chlorothiazid. Stalo se prvním bezpečným lékem na vysoký krevní tlak. Prvním objeveným diuretikem Henleovy kličky byl roku 1965 furosemid.Opačný efekt mají tzv. antidiuretika.
 • Ein Diuretikum (pl. Diuretika; griechisch δι-ουρητικός di-uretikós „den Urin befördernd”, zu οὖρον uron „Urin“) ist ein Wirkstoff, der eine Ausschwemmung von Wasser aus dem menschlichen oder tierischen Körper durch die Niere (Diurese) bewirkt. Werden mit der gesteigerten Wasserausscheidung auch vermehrt Salze ausgeschieden, spricht man von einem Saluretikum. Viele diuretisch wirksame Stoffe lassen sich therapeutisch verwenden. Neben den chemisch-synthetisch hergestellten Arzneistoffen haben pflanzliche Arzneimittel nur eine untergeordnete therapeutische Bedeutung.
 • Leki moczopędne, inaczej diuretyki lub też natriuretyki – grupa leków, których działanie polega na zwiększaniu objętości wydalanego moczu, czyli zwiększaniu diurezy. W zdecydowanej większości ich działanie opiera się na powodowaniu wzrostu wydalania jonów sodowych (Na+) co powoduje zwiększanie wydalania wody.Pod względem chemicznym jest to grupa niejednorodna. Najczęstszym kryterium podziału jest mechanizm działania, który jest skorelowany z umiejscowieniem działania w organizmie.
 • A diuretikumok (húgyhajtók vagy vízhajtók) olyan gyógyszerek, amelyek megnövelik a kiválasztott vizelet mennyiségét. Mivel a káliumürítést is fokozzák, ezért annak pótlása szükséges.
 • 利尿薬(りにょうやく、英: diuretic)は、尿量を増加させる作用を持つ薬物の総称である。尿は水分や電解質を体外へ排出する最も効果的な手段である。尿は腎臓でつくられるが、腎臓は体内の状況に応じて尿の量や濃度を調節し、全身の体液を一定に保つよう制御している。利尿薬は、この調節機構が適切にはたらかない病態などにおいて、水分を体外に排出するために用いられる。腎臓の項も参照のこと。
 • Диуретики (от греч. διούρησις — мочеиспускание; мочегонные средства) — средства различной химической структуры, тормозящие в канальцах почек реабсорбцию воды и солей и увеличивающие их выведение с мочой; повышающие скорость образования мочи и таким образом уменьшающие содержание жидкости в тканях и серозных полостях. Диуретики, снижающие реабсорбцию натрия, повышающие натрийурез, называют салуретиками.Применяют мочегонные средства преимущественно при артериальной гипертензии и при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, печени и почек, сопровождающихся отёками - но далеко не при всех заболеваниях с отёками, и только по назначению врача. Врач назначает их при отсутствии противопоказаний при патологиях (особенно при ХСН (хронической сердечной недостаточности) в тех случаях, когда у больного имеется положительный баланс натрия (то есть количество натрия, принятого с пищей, превышает его выведение). Выведение натрия из организма сопровождается спадом отёков. Поэтому наибольшее значение имеют те диуретики, которые повышают, прежде всего, натрийурез и хлорурез (салуретики - от латинского названия поваренной соли).Натриуретиками называют мочегонные средства, вызывающие особенно сильное выделение ионов натрия. По действию мочегонные средства подразделяют на ренальные (то есть действующие непосредственно на почки), дающие наибольший эффект, и экстраренальные, то есть оказывающие мочегонное действие опосредованно, через другие системы организма. Ренальные диуретики также оказывают действие на другие системы организма.
 • Es denomina diürètic (del llatí diuretĭcus, i aquest del grec διουρητικός) a tota substància que al ser ingerida provoca una eliminació d'aigua i sodi en l'organisme, a través de l'orina. S'utilitzen medicinalment per reduir la hipertensió arterial, ja sigui sols o en combinació amb altres substàncies, en les cardiopaties congestives, i en totes aquelles situacions clíniques en les que és necessària una major eliminació de líquids (edemes, accidents cerebrals vasculars, retorn venós alterat, cirrosi hepàtica...). En general es tracta de substàncies de gran efectivitat i de baix cost, pel qual són imprescindibles en medicina. Un diürètic no ha de ser necessàriament perjudicial; moltes substàncies quotidianes com el te, el cafè, la pinya o els espàrrecs són diürètics suaus, ja que en la seva majoria, aquests compostos contenen cafeïna o substàncies diürètiques com la teofil·lina. També l'etanol és diürètic. Nogensmenys, l'abús de diürètics pot arribar a provocar deshidratació, hipotensió arterial, alcalosi hipocalèmica, entre altres alteracions potencialment severes.Els diurètics com a medicaments poden ser de diversos tipus: De nansa (per actuar en la Nansa de Henle renal) Tiazídics (derivats de la tiazida) Inhibidors de la anhidrasa carbònica Estalviadors de potassi, que `poden ser de dos tipus: inhibidors dels canals de sodi i antagonistes de l'aldosterona Osmòtics
 • Diuretici sono tutti i farmaci che determinano un aumento della diuresi, cioè della produzione di urina.Vengono utilizzati in caso di edema, ipertensione, insufficienza cardiaca. Questi farmaci furono introdotti in terapia negli anni venti del secolo scorso, quando l'impiego dei mercuriali venne esteso dalla cura della sifilide al trattamento degli edemi, indipendentemente dalla loro patogenesi. Questi farmaci, derivati del mercurio, furono successivamente abbandonati a causa della loro tossicità.A partire dagli anni quaranta, vennero introdotte altre classi di diuretici con proprietà diverse e con differente meccanismo d'azione.Una leggera diuresi può essere ottenuta con misure dietetiche. Il trattamento non può prescindere da una dieta povera di cloruro di sodio.Nella fase di regressione degli edemi bisogna seguire attentamente la perdita di peso, che non deve superare il kilo al giorno, e occorre assicurare una profilassi alla trombosi.
 • Diuretik adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada suatu kondisi, sifat atau penyebab naiknya laju urinasi.
 • Diüretik ilaçlar (idrar söktürücü), hipertansiyon tedavisine yardımcı olmak amacıyla idrar atılımını kolaylaştıran ve fazlalaştıran ilaçlardır. Kan basıncını düşürmek için vücutta tutulan fazla sıvıyı uzaklaştırmak amacıyla kullanılırlar. Furosemid, Hidroklorotiyazid bu grubun popüler farmakolojik ajanları arasındadır.
 • A diuretic is any substance that promotes the production of urine. This includes forced diuresis. There are several categories of diuretics. All diuretics increase the excretion of water from bodies, although each class does so in a distinct way. Alternatively, an antidiuretic such as vasopressin is an agent or drug which reduces the excretion of water in urine.
 • Os diuréticos são fármacos que atuam no rim, aumentando o volume e o grau do fluxo urinário. Também promovem a eliminação de eletrólitos como o sódio e o cloro, sendo usados no tratamento da hipertensão arterial, insuficiência renal, insuficiência cardiaca ou cirrose hepática.A perda de sódio provoca redução de líquido extracelular.Essas drogas ainda são as mais estudadas clinicamente em grande escala e têm mostrado redução das complicações cardiovasculares decorrentes da hipertensão arterial.
 • Een diureticum is een middel dat de afgifte van water door de nieren bevordert. Het gevolg hiervan is een verhoogde productie van urine.Daarom worden dergelijke middelen in de volksmond vaak betiteld als plastablet of plaspil. Er bestaan vele diuretica, die op verschillende wijzen hun effect uitoefenen. Er kan een indeling worden gemaakt volgens verschillende criteria. De indeling zoals hieronder gebruikt is niet helemaal logisch maar in de praktijk wel gebruikelijk.Lisdiuretica, die de terugresorptie van water in de lis van Henle tegengaan waardoor het volume van de urine toeneemt. Dat gebeurt door inhibitie van de Na/K/Cl-symporter. Voorbeelden: furosemide, bumetanide, ethacrynezuur.Thiazidediuretica, die vooral op de renale tubulus hun effect uitoefenen met name het inhiberen van de NaCl symporter, waardoor het urinevolume eveneens toeneemt. Voorbeeld: chloorthiazideKaliumsparende diuretica, die anders dan de eerste twee categorieën kaliumionen vasthouden. Voorbeeld: Spironolacton (aldosterone antagonist), Amiloride en triamterene (inhiberen beiden Na-kanalen). Osmotische Diuretica, zoals mannitol worden wel gefilterd door het glomerulair apparaat maar worden nergens in de nier gereabsorbeerd, wat leidt tot een stijging van de osmolariteit van het filtraat. Hierdoor neemt de reabsorptie af en het urinevolume neemt dus toe.Andere middelen, zoals acetazolamide, wat het carboanhydrase remt in de proximale niertubulus. Dit leidt tot een remming van de reabsorptie van HCO3-.Diuretica worden gegeven voor verschillende kwalen: Hartfalen, waarbij het lichaam meer water vasthoudt dan gewenst; Hoge bloeddruk; De minder frequente aandoeningen nefrotisch syndroom en levercirrose. Gebruik van diuretica om opgezwollen voeten/benen puur om cosmetische redenen te laten slinken. Mogelijke bijwerkingen: afhankelijk van het gebruikte middel. Verstoring van de natrium-kaliumbalans in het bloed, waarbij zowel een te hoog als een te laag kalium kan voorkomen, afhankelijk van het middel, komt bij veel middelen voor. Vaker moeten plassen.Op 17 juli 2012 werd de Luxemburgse wielrenner Fränk Schleck tijdens de Tour de France betrapt op het diureticum xipamide. Diuretica zijn op zich niet prestatiebevorderend maar men kan ze gebruiken om andere middelen te maskeren, en ze zijn daarom op de lijst van verboden middelen gezet.
 • Oharra: Wikipediak ez du mediku aholkurik ematen. Tratamendua behar duzula uste baduzu, jo ezazu sendagilearengana.Diuretikoa irentsi ondoren gernuaren bidez organismoko ur eta sodioaren galera eragiten duen substantzia da.Diuretiko naturalen artean hainbat elikagai eta edari aurkitzen dira: tea, kafea, anana, zainzuriak eta alkohola besteak beste. Hauek diuretiko arinak diren arren, gehiegizko kontsumoak deshidratazioa, hipotentsioa eta alkalosi hipokalemikoa sor ditzake. Farmako diuretikoak nefronaren gune desberdinetan eraginez diuresia bultzatzea helburu duten farmakoak dira. Gune desberdinetan eragin dezaketen arren, eragina beti bera da, ura kanporatzea eta batez ere sodioaren birxurgapena inhibitzea.Farmako hauek medikuntzan batez ere hipertentsio arteriala murrizteko, bihotz gutxiegitasun kongestiboan, egoera edematosoetan eta giltzurrun gutxiegitasunean erabiltzen dira.Diuretiko hauek eragina duten nefrona gune eta ekintza mekanismoaren arabera sailkatzen dira: Henle-lakioko diuretikoak Diuretiko tiazidikoak Diuretiko potasio aurreztaileak Diuretiko osmotikoak
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 21416 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 7532 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 39 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 104047331 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Un diurétique est une substance qui entraîne une augmentation de la sécrétion urinaire et qui peut être utilisée notamment pour traiter l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque, certains œdèmes, l'hypertension portale ou l'hyperkaliémie. Certaines de ces substances sont utilisées comme médicaments : elles inhibent la réabsorption rénale des ions sodium et entraîne une augmentation de l'élimination urinaire en eau et en sodium.
 • Se denomina diurético (del lat. diuretĭcus, y éste del gr. διουρητικός) a toda sustancia que al ser ingerida provoca una eliminación de agua y electrolitos en el organismo, a través de la orina o del Excremento en forma de diarrea . Los diuréticos, como medicamentos, pueden ser de varias clases.
 • Leki moczopędne, inaczej diuretyki lub też natriuretyki – grupa leków, których działanie polega na zwiększaniu objętości wydalanego moczu, czyli zwiększaniu diurezy. W zdecydowanej większości ich działanie opiera się na powodowaniu wzrostu wydalania jonów sodowych (Na+) co powoduje zwiększanie wydalania wody.Pod względem chemicznym jest to grupa niejednorodna. Najczęstszym kryterium podziału jest mechanizm działania, który jest skorelowany z umiejscowieniem działania w organizmie.
 • A diuretikumok (húgyhajtók vagy vízhajtók) olyan gyógyszerek, amelyek megnövelik a kiválasztott vizelet mennyiségét. Mivel a káliumürítést is fokozzák, ezért annak pótlása szükséges.
 • 利尿薬(りにょうやく、英: diuretic)は、尿量を増加させる作用を持つ薬物の総称である。尿は水分や電解質を体外へ排出する最も効果的な手段である。尿は腎臓でつくられるが、腎臓は体内の状況に応じて尿の量や濃度を調節し、全身の体液を一定に保つよう制御している。利尿薬は、この調節機構が適切にはたらかない病態などにおいて、水分を体外に排出するために用いられる。腎臓の項も参照のこと。
 • Diuretik adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada suatu kondisi, sifat atau penyebab naiknya laju urinasi.
 • Diüretik ilaçlar (idrar söktürücü), hipertansiyon tedavisine yardımcı olmak amacıyla idrar atılımını kolaylaştıran ve fazlalaştıran ilaçlardır. Kan basıncını düşürmek için vücutta tutulan fazla sıvıyı uzaklaştırmak amacıyla kullanılırlar. Furosemid, Hidroklorotiyazid bu grubun popüler farmakolojik ajanları arasındadır.
 • A diuretic is any substance that promotes the production of urine. This includes forced diuresis. There are several categories of diuretics. All diuretics increase the excretion of water from bodies, although each class does so in a distinct way. Alternatively, an antidiuretic such as vasopressin is an agent or drug which reduces the excretion of water in urine.
 • Os diuréticos são fármacos que atuam no rim, aumentando o volume e o grau do fluxo urinário. Também promovem a eliminação de eletrólitos como o sódio e o cloro, sendo usados no tratamento da hipertensão arterial, insuficiência renal, insuficiência cardiaca ou cirrose hepática.A perda de sódio provoca redução de líquido extracelular.Essas drogas ainda são as mais estudadas clinicamente em grande escala e têm mostrado redução das complicações cardiovasculares decorrentes da hipertensão arterial.
 • Es denomina diürètic (del llatí diuretĭcus, i aquest del grec διουρητικός) a tota substància que al ser ingerida provoca una eliminació d'aigua i sodi en l'organisme, a través de l'orina.
 • Oharra: Wikipediak ez du mediku aholkurik ematen. Tratamendua behar duzula uste baduzu, jo ezazu sendagilearengana.Diuretikoa irentsi ondoren gernuaren bidez organismoko ur eta sodioaren galera eragiten duen substantzia da.Diuretiko naturalen artean hainbat elikagai eta edari aurkitzen dira: tea, kafea, anana, zainzuriak eta alkohola besteak beste. Hauek diuretiko arinak diren arren, gehiegizko kontsumoak deshidratazioa, hipotentsioa eta alkalosi hipokalemikoa sor ditzake.
 • Diuretici sono tutti i farmaci che determinano un aumento della diuresi, cioè della produzione di urina.Vengono utilizzati in caso di edema, ipertensione, insufficienza cardiaca. Questi farmaci furono introdotti in terapia negli anni venti del secolo scorso, quando l'impiego dei mercuriali venne esteso dalla cura della sifilide al trattamento degli edemi, indipendentemente dalla loro patogenesi.
 • Диуретики (от греч. διούρησις — мочеиспускание; мочегонные средства) — средства различной химической структуры, тормозящие в канальцах почек реабсорбцию воды и солей и увеличивающие их выведение с мочой; повышающие скорость образования мочи и таким образом уменьшающие содержание жидкости в тканях и серозных полостях.
 • Ein Diuretikum (pl. Diuretika; griechisch δι-ουρητικός di-uretikós „den Urin befördernd”, zu οὖρον uron „Urin“) ist ein Wirkstoff, der eine Ausschwemmung von Wasser aus dem menschlichen oder tierischen Körper durch die Niere (Diurese) bewirkt. Werden mit der gesteigerten Wasserausscheidung auch vermehrt Salze ausgeschieden, spricht man von einem Saluretikum. Viele diuretisch wirksame Stoffe lassen sich therapeutisch verwenden.
 • Диуретиците (на гръцки: διούρησις, diourētikos, от diourein - пикая) са лекарствени средства водещи до стимулирано производство на урина, а оттам първична ексреция на електролити и вторично на вода. Използват се при задръжка на течности.Химически, диуретиците са разнообразна група химически съединения, които стимулират или възпират производството на различни хормони, които по естествен начин регулират отделянето на урина от бъбреците.
 • Diuretikum je léčivo nebo rostlinná droga navozující zvýšenou diurézu (vylučování) vody a elektrolytů v moči. Vedle navození diurézy se na výsledném efektu podílejí i jiné mechanismy, např. vasodilatační složka.První diuretika se začala objevovat v 18. století. Britský lékař William Withering ze sušených listů náprstníku připravil tzv. digitalis, který především povzbuzuje srdeční činnost, ale díky tomu mimo jiné pracuje také jako diuretikum.
 • Een diureticum is een middel dat de afgifte van water door de nieren bevordert. Het gevolg hiervan is een verhoogde productie van urine.Daarom worden dergelijke middelen in de volksmond vaak betiteld als plastablet of plaspil. Er bestaan vele diuretica, die op verschillende wijzen hun effect uitoefenen. Er kan een indeling worden gemaakt volgens verschillende criteria.
rdfs:label
 • Diurétique
 • Diuretic
 • Diuretici
 • Diureticum
 • Diuretik
 • Diuretiko
 • Diuretikum
 • Diuretikum
 • Diurético
 • Diurético
 • Diüretik
 • Diürètic
 • Leki moczopędne
 • Vizelethajtó gyógyszerek
 • Диуретик
 • Диуретики
 • 利尿薬
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:classe of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of