La didactique est l'étude des questions posées par l'enseignement et l'acquisition des connaissances dans les différentes disciplines scolaires. Depuis les années 1970, la didactique des mathématiques, des sciences, du français, des langues, des sciences de la vie et de la terre, de l'éducation physique et sportive, se sont développées.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La didactique est l'étude des questions posées par l'enseignement et l'acquisition des connaissances dans les différentes disciplines scolaires. Depuis les années 1970, la didactique des mathématiques, des sciences, du français, des langues, des sciences de la vie et de la terre, de l'éducation physique et sportive, se sont développées.
 • A didaktika vagy oktatástan (görög didaszkó = tanítok) az oktatás ill. tanítás elméleteként kialakult pedagógiai tudomány . A didaktika tehát a pedagógia (neveléstan) egyik ága.A didaktikával foglalkozó szakembert oktatáselméleti szakembernek, vagy didaktikusnak nevezzük .
 • La didáctica (del griego didaskein, "enseñar, instruir, explicar") es la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje. Es, por tanto, la parte de la pedagogía que se ocupa de las técnicas y métodos de enseñanza, destinados a plasmar en la realidad las pautas de las teorías pedagógicas.Díaz Barriga la define como: una disciplina teórica, histórica y política. Tiene su propio carácter teórico porque responde a concepciones sobre la educación, la sociedad, el sujeto, el saber, la ciencia. Es histórica, ya que sus propuestas responden a momentos históricos específicos. Y es política porque su propuesta está dentro de un proyecto social (Díaz Barriga, 1992:23), cabe destacar que esta disciplina es la encargada de articular la teoría con la práctica.Juan Amos Comenio fue quién acuño la palabra didáctica en su obra "Didáctica Magna", desarrollada en 1657.Está vinculada con otras disciplinas pedagógicas como, por ejemplo, la organización escolar y la orientación educativa, la didáctica pretende fundamentar y regular los procesos de enseñanza y aprendizaje.También la didáctica o género didáctico es el género literario que tiene como finalidad la enseñanza o la divulgación de ideas expresadas de forma artística, con un lenguaje elaborado y recursos de la filosofía.
 • Metode didaktik, dari bahasa Yunani: didáskein yang berarti mengajar, adalah suatu metoda pembelajaran yang mengikuti pendekatan ilmiah atau gaya pendidikan yang konsisten untuk berhubungan dengan pikiran peserta didik. Metoda pembelajaran didaktik sering dibedakan dengan dialektik atau metode Socrates; istilah ini juga sering merujuk pada suatu metoda didaktik tertentu seperti didaktik konstruktivistik.Didaktik adalah teori pembelajaran dan, dalam arti luas, teori dan praktik penerapan pembelajaran dan belajar. Berbeda dengan matetik, sebagai ilmu belajar, didaktik hanya merujuk pada ilmu pembelajaran.Didaktik metodik merupakan disiplin ilmiah yang berupaya menjawab pertanyaan tentang bagaimana pengetahuan, keterampilan, dan sikap dapat diajarkan oleh guru kepada siswa. Disiplin tersebut diajarkan pada pendidikan pra jabatan untuk guru di tingkat perguruan tinggi mulai jenjang sarjana sampai tingkat doktoral.
 • La didàctica és la disciplina científico-pedagògica que té com a objecte d'estudi el procés d'ensenyament-aprenentatge. És per tant la part de la pedagogia que s'ocupa dels sistemes i mètodes pràctics de ensenyament destinats a plasmar en la realitat les directrius de les teories pedagògiques. Molt vinculada amb altres ciències pedagògiques (com, per exemple, l'organització escolar i l'orientació educativa), la didàctica pretén fonamentar i regular els processos d'ensenyament i aprenentatge. Els components que actuen en l'acte didàctic són: El docent o professor, El discent o alumne, El contingut o matèria, El context de l'aprenentatge i Les estratègies metodològiques.La didàctica es pot entendre com pura tècnica o ciència aplicada i com teoria o ciència bàsica de la instrucció, educació o formació. Els diferents models didàctics poden ser models teòrics (descriptius, explicatius, predictius) o models tecnològics (prescriptius, normatius). La història de l'educació mostra l'enorme varietat de models didàctics que han existit. La majoria dels models tradicionals se centraven en el professorat i en els continguts. Els aspectes metodològics, el context i, especialment, l'alumnat, quedaven en un segon pla. Com resposta al verbalisme i a l'abús de la memorització típica dels models tradicionals, els models actius (característics de l'escola nova) busquen la comprensió i la creativitat, mitjançant el descobriment i l'experimentació. Aquests models solen tenir un plantejament més científic i democràtic i pretenen desenvolupar les capacitats d'autoformació. Avui dia, l'aplicació de les ciències cognitives a la didàctica ha permès que els nous models didàctics siguin més flexibles i oberts, i mostrin l'enorme complexitat i el dinamisme dels processos d'ensenyament-aprenentatge. Cal distingir: Didàctica general, aplicable a qualsevol individu. Didàctica diferencial, que té en compte l'evolució i característiques de l'individu. Didàctica especial, que estudia els mètodes específics de cada matèria o assignatura (com per exemple didàctica de la llengua o de la música)En resum, els eixos bàsics de la didàctica són: Disciplina teòrico-normativa o explicativa-normativa. Processos d'ensenyament aprenentatge o educació formal i no formal. Aspecte multidimensional de l'objecte d'estudi. Relacions personals de comunicació intencional. L'aspecte centrar de l'objecte d'estudi de la didàctica és: l'acte didàctic (és la relació bipolar activa entre el docent i l'alumne). Instrucció formativa o formació intel·lectual. Dins el marc institucional. Planificació del currículum, acció prèviament reflexionada. És una Ciència de l'Educació, és tècnica, és art.
 • 教授学(きょうじゅがく、英: Didactics、仏: Didactique、独: Didaktik)は、教育 (teaching) と学習 (learning) を研究の対象とする学問。一般に、教育内容に特化している点が、教育学 (pedagogy) と異なる。教授学の意味は国により若干異なる。英語圏で用いられることは少ない。日本では、教授法 (teaching method) を研究の対象とする学問と捉えられることがある。
 • A didactic method (Greek: διδάσκειν didáskein, "to teach") is a teaching method that follows a consistent scientific approach or educational style to engage the student’s mind.The didactic method of instruction is often contrasted with dialectics and the Socratic method; the term can also be used to refer to a specific didactic method, as for instance constructivist didactics.Didactics is a theory of teaching, and in a wider sense, a theory and practical application of teaching and learning.In demarcation from "Mathetics" (the science of learning), didactics refers only to the science of teaching.This theory might be contrasted with open learning, also known as experiential learning, in which people can learn by themselves, in an unstructured manner, on topics of interest.The theory of Didactic Learning methods focuses on the baseline knowledge students possess and seeks to improve upon and convey this information. It also refers to the foundation or starting point in a lesson plan, where the overall goal is knowledge. A teacher or educator functions in this role as an authoritative figure, but also as both a guide and a resource for students.Didactics or the didactic method have different connotations in continental Europe and English speaking countries. For the Anglo-Saxon tradition, the didactic method still carries the original meaning of teaching moral contents, and is therefore associated with unfavourable views opposed to the teachings of a true art or science. The Oxford dictionary merely defines didactics as a particularly moral instruction. Didacticism was indeed the cultural origin of the didactic method but refers within its narrow context usually pejoratively to the use of language to a doctrinal end. The interpretation of these opposing views are theorised to be the result of a differential cultural development in the 19th century when Great Britain and its former colonies went through a renewal and increased cultural distancing from continental Europe. It was particularly the later appearance of Romanticism and Aestheticism in the Anglo-Saxon world which offered these negative and limiting views of the didactic method. In continental Europe those moralising aspects of didactics were removed earlier by cultural representatives of the age of enlightenment, such as Voltaire, Rousseau, and later specifically related to teaching by Johann Heinrich Pestalozzi.The consequences of these cultural differences then created two main didactic traditions: The Anglo-Saxon tradition of curriculum studies on one side and the Continental and North European tradition of didactics on the other. And still today, the science of didactics is carrying much less weight in much of the English speaking world.With the advent of globalisation at the beginning of the 20th century, however, the arguments for such relative philosophical aspects in the methods of teaching started to diminish somewhat. It is therefore possible to categorise didactics and pedagogy as a general analytic theory on three levels:a theoretical or research level (denoting a field of study)a practical level (summaries of curricular activities)a discursive level (implying a frame of reference for professional dialogs)↑ ↑
 • Dydaktyka to jedna z głównych gałęzi nauk pedagogicznych, która zajmuje się procesami nauczania i uczenia się, wszelkimi przedmiotami na kolejnych poziomach tych procesów, od przedszkola do studiów wyższych, a także mających miejsce poza instytucjami oświatowymi, przy zwykłych czynnościach. Jest to zatem nauka o systemie poprawnie uzasadnionych twierdzeń i hipotez dotyczących procesu, zależności i prawidłowości nauczania a uczenia się oraz sposobów kształtowania tego procesu przez człowieka.Podstawowym zainteresowaniem badawczym dydaktyki jest śledzenie na bieżąco sposobów postępowania osób biorących udział zarówno w procesie nauczania, jak i uczenia się. W ten sposób zbiera cele i metody kształcenia, by poddać je naukowej analizie. Zajmuje się też badaniem organizacji kształcenia i środków w tym celu wykorzystanych. Ponadto nauka ta zwraca uwagę na położenie materialne i społeczne badanych grup. Jak podaje W. Okoń, jej celem nadrzędnym jest „ustalanie zależności warunkujących działalność dydaktyczną”.
 • Dal greco διδάσκω (insegno), la didattica è la teoria e la pratica dell'insegnare. Si può dividere in didattica generale, che riguarda i criteri e le caratteristiche generali della pratica educativa, e in didattica speciale che riguarda invece i singoli insegnamenti o le diverse caratteristiche (età, capacità specifiche, ambiente) dei soggetti dell’apprendimento.
 • Didaktika hezkuntzaren teknikak eta praktikak aztertu eta garatu egiten dituen pedagogiaren arlo aplikatua da, pedagogiak emandako teoria eta helburuei jarraiki. Didaktiko izenondoak ikaskuntzarako egokia den prozedura edo materialari egiten dio erreferentzia. Pedagogiak hezkuntza sistema osotu moduan aztertzen duen arlo teorikoa izanik, didaktikak zehaztu egiten ditu ikasketa- eta irakaskuntza-prozesurako egokienak diren metodoak eta baliabideak. Didaktikak bi ikuspegietatik azter daiteke: ikuspegi estatiko eta deskribatzaile batetik, aztertu soilik egiten ditu ikasketa-irakaskuntza praktika zehatzak; ikuspegi dinamiko, aktibo eta eragile batetik, berriz, didaktikak garatu egiten ditu praktika horiek, ikasketa-prozesurako proposamenak eginez eta erabakiak hartuz, pedagogia-sistemak ezarritakoari jarraiki.Bere baitan arlo ezberdinak biltzen ditu didaktikak, ikaslea nor den eta irakatsi beharrekoa zer den. Horrela, didaktika orokorrak ikasketa-irakaskuntza prozesu orotan jarraitu beharreko metodoak biltzen ditu. Didaktika diferentzialak ikasleen ezaugarriei eta egoerei buruz aztertzen du hezkuntzaren praktika. Didaktika bereziak ikasi beharreko gaiari buruz ikertzen ditu praktika zehatzak (matematikaren didaktika, esaterako). Azkenik, didaktika teknologikoak ikasketan erabilitako baliabide teknologikoak aztertzen ditu.
 • Дидактика (др.-греч. διδακτικός — поучающий) — раздел педагогики; теория образования и обучения. Раскрывает закономерности усвоениязнаний, умений и навыков и формирования убеждений,определяет объём и структуру содержания образования.Дидактика (от греч. «didaktikos» — поучающий и «didasko» — изучающий) — часть педагогики, изучающая проблемы обучения и образования.Основные вопросы дидактики: «чему учить?».
 • Дидактиката (или още дидактическият метод) (на гръцки: didáskein — уча, обучавам, преподавам, учителствам; знанията/науката за преподаването, обучаването, учителстването) е учебен метод, който следва последователен научен подход или образователен стил за въвличане (завладяване), привличане на вниманието (спечелвам) и възбуждане (събуждане на интереса на) съзнанието на ученика (или студента) с цел подобряване на учебния процес и осмисляне на същността на изучавания учебен материал.Дидактичният метод за учебна инструкция (указание, инструктаж, инструкции, обучение, обучаване) често е контрастиран с диалектичния и сократичния метод (сократичния диалог); терминът също така може да бъде използван за означаване на определен дидактичен метод, например конструктивна дидактика.Дидактиката е теорията на/за преподаването (обучението) и, в по-широк смисъл, теорията и практическото приложение на преподаването и ученето.За разлика (оразличаване, демаркация) от „матетиката“ (Mathetics) (науката на/за ученето), дидактиката обозначава само науката за преподаването (обучаването, ученето (в смисъл на преподаването), учителстването).Дидактиката може да бъде контрастирана с отворенето учене (Open learning), при което хората могат да учат самостоятелно, по неструктуриран маниер, по теми, които ги интересуват (са им интересни).
 • Didaktika je teorie vzdělávání, která se zabývá formami, postupy a cíli vyučování. Je součástí pedagogiky, zabývající se metodami a formami školního vyučování. Didaktika je pojem odvozený z řeckého slova didasko, které znamená učím nebo vyučuji. Předmět didaktika je nezbytnou součástí studia každého studenta, který má v úmyslu se někdy zabývat učitelským povoláním.
 • Die Didaktik (altgriechisch: διδάσκειν didáskein, lehren) ist eine Unterdisziplin der Pädagogik. Sie wird häufig als ihr Herzstück bezeichnet.Im engeren Sinn beschäftigt sie sich mit der Theorie des Unterrichts, im weiteren Sinne mit der Theorie und Praxis des Lehrens und Lernens. Nach Johann Amos Comenius (1592–1670) ist Didaktik „Lehrkunst“, während die „Lernkunst“ Gegenstand der Mathetik ist.Wolfgang Klafki unterscheidet die Didaktik als theoretische Wissenschaft strikt von der Methodik, die sich mit den praktischen Verfahren des Lehrens und Lernens (dem Wie des Lernens gegenüber dem Was) befasst. Ein weiterer fundamentaler Gegenbegriff zur Didaktik als „Lehre durch Unterweisung“ ist die Mäeutik, der didaktische Aspekt der sokratischen Methode, als „Lehre durch Gespräch“ oder „Lehre durch Selbsterkenntnis“.
 • A palavra didática (AO 1945: didáctica) vem da expressão grega Τεχνή διδακτική (techné didaktiké), que se pode traduzir como arte ou técnica de ensinar. A didática é a parte da pedagogia que se ocupa dos métodos e técnicas de ensino, destinados a colocar em prática as diretrizes da teoria pedagógica. A didática estuda os diferentes processos de ensino e aprendizagem. O educador Jan Amos Komenský, mais conhecido por Comenius, é reconhecido como o pai da didática moderna, e um dos maiores educadores do século XVII. Didática é um ramo da ciência pedagógica que tem como objetivo de ensinar métodos e técnicas que possibilitam a aprendizagem do aluno por parte do professor ou instrutor.Os elementos da ação didática são: o professor o aluno a disciplina (matéria ou conteúdo) o contexto da aprendizagem as estratégias metodológicas
 • Didactiek is de wetenschapsdiscipline die zich bezighoudt met de vraag hoe kennis, vaardigheden en leerhoudingen of attitudes door een leerkracht kunnen worden onderwezen aan leerlingen/studenten. Dit vak komt in elke lerarenopleiding voor, van bachelor in het basisonderwijs tot een masteropleiding aan een universiteit.Tegenover de didactiek (leer van het onderwijzen) staat de mathetiek (leer van het leren). Men maakt onderscheid tussen algemene didactiek en vakdidactiek. Beide zijn theoretisch van aard.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 128238 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 28786 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 59 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107564124 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La didactique est l'étude des questions posées par l'enseignement et l'acquisition des connaissances dans les différentes disciplines scolaires. Depuis les années 1970, la didactique des mathématiques, des sciences, du français, des langues, des sciences de la vie et de la terre, de l'éducation physique et sportive, se sont développées.
 • A didaktika vagy oktatástan (görög didaszkó = tanítok) az oktatás ill. tanítás elméleteként kialakult pedagógiai tudomány . A didaktika tehát a pedagógia (neveléstan) egyik ága.A didaktikával foglalkozó szakembert oktatáselméleti szakembernek, vagy didaktikusnak nevezzük .
 • 教授学(きょうじゅがく、英: Didactics、仏: Didactique、独: Didaktik)は、教育 (teaching) と学習 (learning) を研究の対象とする学問。一般に、教育内容に特化している点が、教育学 (pedagogy) と異なる。教授学の意味は国により若干異なる。英語圏で用いられることは少ない。日本では、教授法 (teaching method) を研究の対象とする学問と捉えられることがある。
 • Dal greco διδάσκω (insegno), la didattica è la teoria e la pratica dell'insegnare. Si può dividere in didattica generale, che riguarda i criteri e le caratteristiche generali della pratica educativa, e in didattica speciale che riguarda invece i singoli insegnamenti o le diverse caratteristiche (età, capacità specifiche, ambiente) dei soggetti dell’apprendimento.
 • Дидактика (др.-греч. διδακτικός — поучающий) — раздел педагогики; теория образования и обучения. Раскрывает закономерности усвоениязнаний, умений и навыков и формирования убеждений,определяет объём и структуру содержания образования.Дидактика (от греч. «didaktikos» — поучающий и «didasko» — изучающий) — часть педагогики, изучающая проблемы обучения и образования.Основные вопросы дидактики: «чему учить?».
 • Дидактиката (или още дидактическият метод) (на гръцки: didáskein — уча, обучавам, преподавам, учителствам; знанията/науката за преподаването, обучаването, учителстването) е учебен метод, който следва последователен научен подход или образователен стил за въвличане (завладяване), привличане на вниманието (спечелвам) и възбуждане (събуждане на интереса на) съзнанието на ученика (или студента) с цел подобряване на учебния процес и осмисляне на същността на изучавания учебен материал.Дидактичният метод за учебна инструкция (указание, инструктаж, инструкции, обучение, обучаване) често е контрастиран с диалектичния и сократичния метод (сократичния диалог); терминът също така може да бъде използван за означаване на определен дидактичен метод, например конструктивна дидактика.Дидактиката е теорията на/за преподаването (обучението) и, в по-широк смисъл, теорията и практическото приложение на преподаването и ученето.За разлика (оразличаване, демаркация) от „матетиката“ (Mathetics) (науката на/за ученето), дидактиката обозначава само науката за преподаването (обучаването, ученето (в смисъл на преподаването), учителстването).Дидактиката може да бъде контрастирана с отворенето учене (Open learning), при което хората могат да учат самостоятелно, по неструктуриран маниер, по теми, които ги интересуват (са им интересни).
 • Didaktika je teorie vzdělávání, která se zabývá formami, postupy a cíli vyučování. Je součástí pedagogiky, zabývající se metodami a formami školního vyučování. Didaktika je pojem odvozený z řeckého slova didasko, které znamená učím nebo vyučuji. Předmět didaktika je nezbytnou součástí studia každého studenta, který má v úmyslu se někdy zabývat učitelským povoláním.
 • Metode didaktik, dari bahasa Yunani: didáskein yang berarti mengajar, adalah suatu metoda pembelajaran yang mengikuti pendekatan ilmiah atau gaya pendidikan yang konsisten untuk berhubungan dengan pikiran peserta didik.
 • La didàctica és la disciplina científico-pedagògica que té com a objecte d'estudi el procés d'ensenyament-aprenentatge. És per tant la part de la pedagogia que s'ocupa dels sistemes i mètodes pràctics de ensenyament destinats a plasmar en la realitat les directrius de les teories pedagògiques. Molt vinculada amb altres ciències pedagògiques (com, per exemple, l'organització escolar i l'orientació educativa), la didàctica pretén fonamentar i regular els processos d'ensenyament i aprenentatge.
 • La didáctica (del griego didaskein, "enseñar, instruir, explicar") es la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje. Es, por tanto, la parte de la pedagogía que se ocupa de las técnicas y métodos de enseñanza, destinados a plasmar en la realidad las pautas de las teorías pedagógicas.Díaz Barriga la define como: una disciplina teórica, histórica y política.
 • A palavra didática (AO 1945: didáctica) vem da expressão grega Τεχνή διδακτική (techné didaktiké), que se pode traduzir como arte ou técnica de ensinar. A didática é a parte da pedagogia que se ocupa dos métodos e técnicas de ensino, destinados a colocar em prática as diretrizes da teoria pedagógica. A didática estuda os diferentes processos de ensino e aprendizagem.
 • Die Didaktik (altgriechisch: διδάσκειν didáskein, lehren) ist eine Unterdisziplin der Pädagogik. Sie wird häufig als ihr Herzstück bezeichnet.Im engeren Sinn beschäftigt sie sich mit der Theorie des Unterrichts, im weiteren Sinne mit der Theorie und Praxis des Lehrens und Lernens.
 • Didactiek is de wetenschapsdiscipline die zich bezighoudt met de vraag hoe kennis, vaardigheden en leerhoudingen of attitudes door een leerkracht kunnen worden onderwezen aan leerlingen/studenten. Dit vak komt in elke lerarenopleiding voor, van bachelor in het basisonderwijs tot een masteropleiding aan een universiteit.Tegenover de didactiek (leer van het onderwijzen) staat de mathetiek (leer van het leren). Men maakt onderscheid tussen algemene didactiek en vakdidactiek.
 • Dydaktyka to jedna z głównych gałęzi nauk pedagogicznych, która zajmuje się procesami nauczania i uczenia się, wszelkimi przedmiotami na kolejnych poziomach tych procesów, od przedszkola do studiów wyższych, a także mających miejsce poza instytucjami oświatowymi, przy zwykłych czynnościach.
 • A didactic method (Greek: διδάσκειν didáskein, "to teach") is a teaching method that follows a consistent scientific approach or educational style to engage the student’s mind.The didactic method of instruction is often contrasted with dialectics and the Socratic method; the term can also be used to refer to a specific didactic method, as for instance constructivist didactics.Didactics is a theory of teaching, and in a wider sense, a theory and practical application of teaching and learning.In demarcation from "Mathetics" (the science of learning), didactics refers only to the science of teaching.This theory might be contrasted with open learning, also known as experiential learning, in which people can learn by themselves, in an unstructured manner, on topics of interest.The theory of Didactic Learning methods focuses on the baseline knowledge students possess and seeks to improve upon and convey this information.
 • Didaktika hezkuntzaren teknikak eta praktikak aztertu eta garatu egiten dituen pedagogiaren arlo aplikatua da, pedagogiak emandako teoria eta helburuei jarraiki. Didaktiko izenondoak ikaskuntzarako egokia den prozedura edo materialari egiten dio erreferentzia. Pedagogiak hezkuntza sistema osotu moduan aztertzen duen arlo teorikoa izanik, didaktikak zehaztu egiten ditu ikasketa- eta irakaskuntza-prozesurako egokienak diren metodoak eta baliabideak.
rdfs:label
 • Didactique
 • Didactic method
 • Didactiek
 • Didaktik
 • Didaktika
 • Didaktika
 • Didaktika
 • Didattica
 • Didàctica
 • Didáctica
 • Didática
 • Dydaktyka
 • Metode didaktik
 • Дидактика
 • Дидактика
 • 教授学
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:genre of
is dbpedia-owl:occupation of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of