Le dictateur (en latin classique : dictātǒr, -ōris, masculin) est, durant la République romaine, un magistrat extraordinaire détenant les pleins pouvoirs (imperium). Selon la tradition, le titre a été institué en 501 av. J.-C., mais un magister populi (littéralement « maître du peuple ») existe déjà sous la Monarchie romaine,,.Le titre de dictateur est aussi celui porté par le premier magistrat de cités du Latium comme Nomentum, Tusculum ou Albe la Longue.↑ Briquel 2000, p. 156-157.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le dictateur (en latin classique : dictātǒr, -ōris, masculin) est, durant la République romaine, un magistrat extraordinaire détenant les pleins pouvoirs (imperium). Selon la tradition, le titre a été institué en 501 av. J.-C., mais un magister populi (littéralement « maître du peuple ») existe déjà sous la Monarchie romaine,,.Le titre de dictateur est aussi celui porté par le premier magistrat de cités du Latium comme Nomentum, Tusculum ou Albe la Longue.
 • Dictator (Latijn: degene die dicteert), een term die afkomstig is uit het republikeinse Rome (zie ook Romeinse Republiek), was oorspronkelijk een magistraat met vergaande bevoegdheden die in tijden van nood door de Senaat werd aangesteld voor een tijdelijke periode van 6 maanden, om orde op zaken te stellen. Dit in tegenstelling met de moderne dictator die zijn eenmaal verworven macht nooit vrijwillig zal afstaan. Een ander titel voor dictator was magister populi (meester van het volk). Hij werd geassisteerd in zijn taak door zijn magister equitum. Als teken van zijn waardigheid werd hij vergezeld door 24 lictoren. Na de periode van uiterlijk 6 maanden gaf de dictator zijn bevoegdheden terug aan de senaat die dan eventueel, als de crisis nog niet opgelost was, weer een nieuwe dictator koos.De dictator werd ook een sella curulis toegekend, daar de dictator alle magistraturen in zich zou verenigen (Cass. Dio, XLIII 48; Liv., II 31; Festus, s.v. Sellae curulis).In 202 v.Chr. was Gaius Servilius Geminus de laatste "gewone" dictator. Na deze tijd was Rome zo machtig dat geen tegenstander het rijk meer kon bedreigen en was de aanwijzing van een dictator niet meer nodig. Aan het einde van de Romeinse Burgeroorlog tussen Sulla en Gaius Marius greep Sulla de macht en liet zich tot dictator benoemen om af te kunnen rekenen met zijn vijanden en een staatshervorming door te voeren. Sulla's dictatoriaat onderscheidde zich in formele zin alleen van de eerdere invulling doordat de termijn van een half jaar niet meer werd gebruikt. Desondanks gaf Sulla na een jaar zijn bevoegdheden op en trok zich terug uit het openbare leven. De laatste dictator was Julius Caesar die zich tijdens de laatste burgeroorlog deze macht toegeëigende. Hij was eerst gewoon dictator, werd vervolgens voor een periode van 10 jaar benoemd en kreeg in januari of februari 44 v.Chr. zelfs het dictatorschap voor het leven toegekend. Hij werd daarmee een dictator in de hedendaagse betekenis van het woord: iemand die zijn absolute macht nooit vrijwillig zal afstaan. Dit leidde er mede toe dat een aantal senatoren hem ervan verdacht een echte monarchie te willen starten, waarop hij werd vermoord. Zijn opvolger Augustus heerste ook als een dictator, maar hield de schijn van de Republiek in stand met zijn principaat. Een dictator rei gerendae or seditionis sedandae causa bezat volledige macht, terwijl een dictator imminuto iure creatus slechts voor enkele minder belangrijke werkzaamheden werd aangesteld.
 • Диктатор в Древнем Риме — чрезвычайное должностное лицо (магистрат) в период Республики (V — 2-я половина I века до н. э.), назначавшееся консулами по решению сената максимум на 6 месяцев при крайней опасности (внутренних неурядицах, военной опасности и т. д.), когда признавалось необходимым передать власть в руки одного лица.
 • A dictator volt a Római Köztársaság legfőbb rendkívüli tisztviselője. Tetteiért nem lehetett felelősségre vonni hivatali idejének letelte után sem. Hivatalos megnevezése magister populi (a nép vezetője) volt, azonban a köznyelv hamarosan áttért a latin eredetű kifejezés használatára, mely több városban főtisztviselőt jelölt (Lanuviumban például még Cicero korában is).Szintén dictatornak neveztek bizonyos tisztviselőket, akiknek azonban rövid időtartamú, konkrét megbizatásokat adtak (perek lefolytatása, népgyűlés összehívása, ünnepségek rendezése), ezek azonban nem képviseltek nagy jelentőséget.
 • Diktátor (latinsky dictator, „ten, který přikazuje“) byl v římské republice mimořádný politický úřad (magistratus extraordinarius), jenž byl ustavován za složitých politických nebo vojenských okolností. Do jeho kompetence spadaly výjimečné úkoly vymykající se působnosti řádných magistrátů. Nositel této funkce byl oficiálně titulován magister populi („velitel lidu“), praetor maximus („nejvyšší praetor“) a magister peditum („velitel pěchoty“). K ustavení diktátora bylo třeba usnesení římského senátu (senatusconsultum), jímž byl jeden z konzulů pověřen jeho jmenováním. Na diktátora se jako na jediného římského úředníka nevztahovaly římské zákonné zásady kolegiality (zastávání téhož úřadu několika jedinci současně), annuity (vykonávání úřadu po dobu jednoho roku) a odpovědnosti (po skončení funkčního období nemohl být volán k zodpovědnosti za činy z doby vykonávání úřadu). Jakožto nejvyšší úředník nadřazený všem ostatním byl diktátor doprovázen dvaceti čtyřmi liktory.
 • Диктатор (на латински dictator, от dicto — диктувам, нареждам) била извънредна длъжност, изпълнявана от магистрат в периода на Републиката (V век — 2-та половина на I век пр. н. е.) в Древния Рим.Диктаторът бил назначаван от консулите по решение на сената за период не по-голям от 6 месеца и единствено в случай на извънредна опасност (вътрешни безредици, военна опасност и др.), когато се смятало за необходимо властта да бъде придадена в ръцете на едно лице. След преодоляване на кризисната ситуация диктаторът е трябвало да сдаде властта си.Назначеният диктатор притежавал пълната държавна власт (imperium). При назначаването на диктатора към титлата му винаги се добавяла и причината за избирането му (например титлата на диктатор, избран заради военна опасност била Dictator rei gerundae causa, т. e. диктатор за водене на война). Отличителните му знаци били обточена тога и курулски стол. Придружавали го 24 ликтора (колкото общо имали двамата консула).Присъдата на диктатора до IV век пр. н. е. не подлежала на апелативно разглеждане от народното събрание. Бил е над закона и след изтичане на мандата му, т. е. не е могъл да бъде съден за извършени през времето на управлението си деяния.Обикновено на диктатора били подчинени всички длъжностни лица, включително и консулите.Първоначално на длъжността диктатор можело да бъдат назначавани само патриции, но от 356 пр.н.е. това било разрешено и за плебеи.Имало случаи, когато диктатор бил избиран за изпълнението на конкретна задача (например от религиозен характер).Много рядко имало диктатори (последният законен през 202 г. пр. н. е.). В периода на късната Република, при Сула и Цезар, които били назначени за диктатори без ограничение на срока (dictator perpetuus), длъжността диктатор придобила монархически характер. Тази длъжност била отменена през 44 пр.н.е. от Марк Антоний.
 • Il Dittatore (lat.: dictator) era una figura caratteristica dell'assetto della costituzione della Repubblica Romana.Si ritiene comunemente che la dittatura fosse una magistratura straordinaria. Ma tale convincimento si fonda sulla distinzione fra magistrature ordinarie e magistrature straordinarie che è estranea alle fonti, e che riposa esclusivamente sull'autorità di Theodor Mommsen.Si dovrebbe anzi dubitare che la dittatura possa qualificarsi semplicemente come una magistratura, perché difetterebbe comunque di due delle caratteristiche essenziali delle magistrature dell'età repubblicana, e cioè della collegialità e della elettività.Il dittatore, infatti, non aveva alcun collega, e nominava come proprio subalterno il magister equitum (comandante della cavalleria).Inoltre, il dittatore non veniva eletto dalle assemblee popolari, come tutti gli altri magistrati, ma veniva dictus, cioè nominato, da uno dei consoli, di concerto con l'altro console e con il senato, seguendo un rituale che prevedeva la nomina di notte, in silenzio, rivolto verso oriente, e in territorio romano.Cicerone e Varrone, anzi, ricollegano l'etimologia del termine a questa particolare procedura di nomina. È probabile che il dittatore fosse l'antico comandante della fanteria, il magister populi, e questo spiegherebbe l'antico divieto, per lui, di montare a cavallo.
 • Diktatörlük, Roma Cumhuriyeti'nde siyasi bir makamdı. Diktatör kelimesi Latince emir veren, dikte eden anlamına gelir. Roma Cumhuriyeti'ne özgü bir siyasi kurum olan bu makam normal magistraların yetkisinin üzerinde olağandışı görevler üstlenen olağandışı bir magistralıktı (magistratus extraordinarius). Resmî adı Magister Populi ("Halkın Efendisi"), Praetor Maximus ("Yüksek Praetor") ve Magister Peditum ("Piyadelerin Efendisi") idi.
 • Ditador (do latim dictator) era um cargo político da República Romana, criado em 501 a.C., preenchido apenas em condições excepcionais, sendo portanto uma magistratura extraordinária, isto é, fora do cursus honorum. O conceito estava plenamente integrado no âmbito da estrutura democrática romana e não tem qualquer relação com os requisitos de um ditador moderno, que se encontra normalmente à cabeça de um regime autoritário, se bem que esta noção foi inspirada na realidade romana.O ditador era nomeado pelos cônsules do ano, autorizados para tal por um senatus consultum emitido pelo senado romano em circunstâncias de crise militar e/ou econômica. O cargo era o único posto da hierarquia política da República que não obedecia aos princípios de colegialidade e responsabilidade, isto é, o ditador não tinha nenhum colega e não era punível perante a lei romana por nenhum dos seus atos. O ditador era atendido por 12 lictores (número elevado para 24 por Lúcio Cornélio Sula) e estava proibido de comandar divisões de cavalaria em campanha. Para suprir esta falta, e para servir como segundo em comando, o ditador nomeava um magister equitum (estribeiro-mor). O ditador detinha o poder absoluto pelo prazo máximo de 6 meses (tempo de duração, em cada ano, das guerras na antiguidade).Em condições de perigo militar iminente para a república, o ditador (neste caso designado por dictatores rei gerendae causa) recebia um mandato com duração de seis meses ou enquanto se mantivesse o estado de emergência, qualquer que fosse o período mais curto. Os melhores exemplos de nomeações deste tipo são retirados das Guerras Púnicas com Cartago, sendo Fábio Máximo o mais notável. Numa altura em que o general Aníbal Barca se encontrava à solta na península itálica com os seus exércitos, a necessidade de nomear um ditador emergiu da falta de união entre as facções políticas romanas que tinha sido a causa dos desastres militares do lago Trasimeno por exemplo. No fim das Guerras Púnicas, o cargo de ditador foi abolido por ser considerado perigoso conceder a um único homem tanto poder. Em sua substituição criou-se a figura jurídica do senatus consultam ultimum que concedia aos consules, sempre dois, do ano poderes equivalentes ao do ditador para resolver qualquer emergência. A principal diferença é que estes não ganhavam imunidade através da nomeação e não actuavam sozinhos.O cargo foi reintroduzido em 81 a.C. por Sula, no fim da guerra civil com a facção de Caio Mário, com a designação dictator rei publicae constituendae causa e a nuance de não haver limite de tempo para o mandato. Sula, porém, não fez uso desta provisão e retirou-se voluntariamente da vida pública dois anos depois. Júlio César foi nomeado ditador romano em 46 a.C., também como corolário de uma guerra civil, desta vez contra os optimates liderados por Pompeu. Para pacificar os seus pares que temiam o seu poderio crescente, César preferiu ser nomeado de acordo com o conceito comtemporâneo das Guerras Púnicas, que continha a cláusula limitativa de tempo expandida, no entanto, para um ano em vez de seis meses. No ano seguinte foi reconduzido pelo senado para mais nove mandatos consecutivos de um ano e em 44 a.C. foi nomeado dictator perpetuus. César não foi longe no cargo de ditador perpétuo pois foi assassinado nos Idos de Março do mesmo ano.O cargo de ditador foi uma vez mais abolido da lei romana após a morte de César através das iniciativas legislativas de Marco Antônio. O senado ofereceu mais tarde o posto a Augusto, que no entanto o recusou, pondo um ponto final na história dos ditadores romanos.
 • El dictador és un magistrat extraordinari de la República Romana. Les funcions dels dos cònsols, eventualment i sempre en casos greus, podien ser assumides per un únic magistrat, amb el títol de dictador, funcions que s'exercien per sis mesos o menys.Un dictador ocupava el mateix poder que qualsevol dels cònsols, ja que aquests disposaven de tot el poder individualment, i encara que podien repartir-se les funcions, també podien exercir-les en la seva totalitat cadascun d'ells. El dictador es diferenciava en què en no ser una magistratura col·legiada, no tenia el contrapoder que representa un altre magistrat amb idèntiques funcions. Els dictadors eren a més a més cap (magister) de la infanteria o de la cavalleria.El càrrec de dictador va ser suprimit de facto al segle II aC (encara que no abolit formalment), fet que va donar excusa al senat per arrogar-se certes facultats en casos greus, com el conferiment als cònsols de certes facultats similars a la dictadura, per un temps limitat.El primer dictador fou Aulus Postumius Albus Regillensis, al segle V aC, en revoltar-se els aliats llatins.
 • 독재관(獨裁官, 라틴어: dictator 딕타토르[*])은 로마 공화정 시대에 있었던 관직의 하나다.로마 건국 초기부터 있었던 직책이나 상설직이 아닌 임시직이었다. 외적의 침략 등 비상시, 국론 일치를 위해 한 사람에게 모든 권한을 맡기어 극복토록 하였다. 임기는 6개월이었으며 두 명의 집정관 중 한 명이 임명하였다. 공화정 말기에 들어서면서 코르넬리우스 술라 및 율리우스 카이사르 등, 종신독재관에 취임하는 이들이 생겨났다. 율리우스 카이사르는 이 직책에 취임 후 이 직책을 통해 그가 왕이 되려 한다고 주장한 공화파에게 암살당하였다.
 • 独裁官(どくさいかん、dictator、ディクタトル)は、共和政ローマの公職。あらゆる領域に及ぶ強大な権限を有する政務官であり、国家の非常事態に1人だけ任命された。独裁者の語源。
 • Der Diktator (lat.: dictator) war ein mit weitgehenden Vollmachten ausgestattetes politisches Amt in der Zeit der Römischen Republik, das jedoch zeitlich befristet war.Es handelte sich um ein, allerdings außerordentliches, Magistratsamt (magistratus extraordinarius), wobei das bei den normalen Ämtern des cursus honorum übliche Prinzip der Kollegialität nicht galt: Es gab jeweils nur einen Diktator. Dieser war auch anderen übrigen Magistratsbeamten übergeordnet und konnte selbst nicht für Taten während seiner Amtszeit belangt werden.
 • Pada masa Republik Romawi, diktator bahasa Latin: dictator, pendikte) adalah sebuah jabatan politik luar biasa, dimana pemegang jabatan tersebut menjadi penguasa absolut Republik Romawi. Menurut konstitusi Republik Romawi, seorang diktator ditunjuk hanya pada keadaan darurat militer untuk masa jabatan enam bulan. Setelah waktu enam bulan ini berakhir, diktator harus turun dari jabatannya dan pemerintahan republik berjalan seperti biasa. Diktator adalah satu-satunya jabatan di Republik Romawi yang dikecualikan dari prinsip kolegialitas (dimana harus ada lebih dari satu pejabat untuk satu jabatan) dan prinsip tanggung-jawab (dimana seorang pejabat harus bertanggung jawab atas jabatannya). Diktator Romawi yang terakhir adalah Julius Caesar, yang akhirnya menjabat Dictator perpetuo (diktator selamanya). Hal ini memicu kemarahan dari para pendukung Republik Romawi yang tidak ingin kekuasaan absolut berada di tangan satu orang, dan Caesar akhirnya dibunuh pada tahun 44 SM.
 • In the Roman Republic, the dictator (“one who dictates”), was an extraordinary magistrate (magistratus extraordinarius) with the absolute authority to perform tasks beyond the authority of the ordinary magistrate (magistratus ordinarius). The office of dictator was a legal innovation originally named Magister Populi (Master of the People), i.e., Master of the Citizen Army.The Roman Senate passed a senatus consultum authorizing the consuls to nominate a dictator — the sole exception to the Roman legal principles of collegiality (multiple tenants in the same office) and responsibility (legal liability for official actions) — only one man was appointed, and, as the highest magistrate, he was not legally liable for official actions; 24 lictors attended him. Only a single dictator was allowed, because of the imperium magnum, the great, extraordinary power with which he could over-rule, or depose from office, or put to death other curule magistrates, who also possessed imperium.There were several forms of dictator, distinguished by their causa, or reason for their creation. The most common form, and the one most associated with the Roman dictator, was rei gerundae causa, "for the matter to be done", which almost always involved leading an army in the field and specified the enemy to be combated. At least one dictator (and possibly more) was designated seditionis sedandae et rei gerundae causa, "for the putting down of rebellion and the matter to be done." Dictators were also appointed to serve administrative or religious functions, such as holding elections (comitiorum habendorum causa, the second most common form of dictatorship) or driving a nail into the Temple of Jupiter Optimus Maximus to end a pestilence (clavi figendi causa).Rome ceased to appoint dictators after the time of the Second Punic War. The office was revived during the Roman Civil War by Lucius Cornelius Sulla Felix, who was appointed dictator legibus faciendis et rei publicae constituendae causa (dictator for the making of laws and for the settling of the constitution).[citation needed] Julius Caesar was also named dictator on several occasions. The Roman emperors eschewed use of the title to avoid the opprobrium it attracted as the result of these last two dictators.
 • La dictadura era en la Antigua Roma el gobierno extraordinario que confería a una persona, el dictador (Del latín Dictator), una autoridad suprema en los momentos difíciles, especialmente en los casos de guerra.La dictadura nació, al parecer, a propuesta de Tito Larcio, quien fue además el primero en ejercer el cargo. El dictador era nombrado por uno de los cónsules en virtud de una orden del Senado que tenía la potestad de determinar cuándo era necesario el nombramiento y quién debía ocupar el cargo. En un principio, sólo los patricios podían ser nombrados dictadores, pero en el año 356 a. C. se les reconoció ese mismo derecho a los plebeyos.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 22954 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 12098 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 85 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110028020 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1985 (xsd:integer)
 • 1990 (xsd:integer)
 • 1991 (xsd:integer)
 • 2000 (xsd:integer)
 • 2001 (xsd:integer)
 • 2003 (xsd:integer)
prop-fr:auteurOuvrage
 • François Hinard
prop-fr:collection
 • Publications de l'École française de Rome
 • Roma
 • Collection U Histoire
 • Histoire ancienne
prop-fr:colonnes
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:groupe
 • a
prop-fr:isbn
 • 2 (xsd:integer)
 • 978 (xsd:integer)
prop-fr:lienAuteur
 • François Hinard
prop-fr:lieu
 • Rome
prop-fr:lireEnLigne
prop-fr:nom
 • Martin
 • Chauvot
 • Cébeillac-Gervasoni
 • Hinard
 • Briquel
 • Dautry
 • Deniaux
 • Hacquard
 • Magdelain
 • Maisani
 • Rougé
prop-fr:numéroCollection
 • 133 (xsd:integer)
prop-fr:pages
 • 224 (xsd:integer)
prop-fr:pagesTotales
 • 251 (xsd:integer)
 • 256 (xsd:integer)
 • 473 (xsd:integer)
 • 1080 (xsd:integer)
prop-fr:passage
 • 131 (xsd:integer)
 • 567 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
 • Dominique
 • Alain
 • André
 • François
 • Georges
 • J.
 • Jean
 • Jean-Pierre
 • Mireille
 • Élisabeth
 • O.
prop-fr:périodique
 • Jus imperium auctoritas. Études de droit romain
prop-fr:sousTitre
 • De la Rome royale à la Rome chrétienne
 • Institutions et vie politique
prop-fr:titre
 • Histoire romaine
 • Sylla
 • Guide romain antique
 • Les institutions romaines
 • Provocatio ad populum
 • Rome, de la Cité-État à l'Empire
prop-fr:titreChapitre
 • Les difficiles débuts de la liberté
prop-fr:titreOuvrage
 • Histoire romaine. Tome I, Des origines à Auguste
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Armand Colin
 • Armand Collin
 • Fayard
 • Hachette
 • École Française de Rome
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le dictateur (en latin classique : dictātǒr, -ōris, masculin) est, durant la République romaine, un magistrat extraordinaire détenant les pleins pouvoirs (imperium). Selon la tradition, le titre a été institué en 501 av. J.-C., mais un magister populi (littéralement « maître du peuple ») existe déjà sous la Monarchie romaine,,.Le titre de dictateur est aussi celui porté par le premier magistrat de cités du Latium comme Nomentum, Tusculum ou Albe la Longue.↑ Briquel 2000, p. 156-157.
 • Диктатор в Древнем Риме — чрезвычайное должностное лицо (магистрат) в период Республики (V — 2-я половина I века до н. э.), назначавшееся консулами по решению сената максимум на 6 месяцев при крайней опасности (внутренних неурядицах, военной опасности и т. д.), когда признавалось необходимым передать власть в руки одного лица.
 • Diktatörlük, Roma Cumhuriyeti'nde siyasi bir makamdı. Diktatör kelimesi Latince emir veren, dikte eden anlamına gelir. Roma Cumhuriyeti'ne özgü bir siyasi kurum olan bu makam normal magistraların yetkisinin üzerinde olağandışı görevler üstlenen olağandışı bir magistralıktı (magistratus extraordinarius). Resmî adı Magister Populi ("Halkın Efendisi"), Praetor Maximus ("Yüksek Praetor") ve Magister Peditum ("Piyadelerin Efendisi") idi.
 • 독재관(獨裁官, 라틴어: dictator 딕타토르[*])은 로마 공화정 시대에 있었던 관직의 하나다.로마 건국 초기부터 있었던 직책이나 상설직이 아닌 임시직이었다. 외적의 침략 등 비상시, 국론 일치를 위해 한 사람에게 모든 권한을 맡기어 극복토록 하였다. 임기는 6개월이었으며 두 명의 집정관 중 한 명이 임명하였다. 공화정 말기에 들어서면서 코르넬리우스 술라 및 율리우스 카이사르 등, 종신독재관에 취임하는 이들이 생겨났다. 율리우스 카이사르는 이 직책에 취임 후 이 직책을 통해 그가 왕이 되려 한다고 주장한 공화파에게 암살당하였다.
 • 独裁官(どくさいかん、dictator、ディクタトル)は、共和政ローマの公職。あらゆる領域に及ぶ強大な権限を有する政務官であり、国家の非常事態に1人だけ任命された。独裁者の語源。
 • La dictadura era en la Antigua Roma el gobierno extraordinario que confería a una persona, el dictador (Del latín Dictator), una autoridad suprema en los momentos difíciles, especialmente en los casos de guerra.La dictadura nació, al parecer, a propuesta de Tito Larcio, quien fue además el primero en ejercer el cargo.
 • Pada masa Republik Romawi, diktator bahasa Latin: dictator, pendikte) adalah sebuah jabatan politik luar biasa, dimana pemegang jabatan tersebut menjadi penguasa absolut Republik Romawi. Menurut konstitusi Republik Romawi, seorang diktator ditunjuk hanya pada keadaan darurat militer untuk masa jabatan enam bulan. Setelah waktu enam bulan ini berakhir, diktator harus turun dari jabatannya dan pemerintahan republik berjalan seperti biasa.
 • Ditador (do latim dictator) era um cargo político da República Romana, criado em 501 a.C., preenchido apenas em condições excepcionais, sendo portanto uma magistratura extraordinária, isto é, fora do cursus honorum.
 • Der Diktator (lat.: dictator) war ein mit weitgehenden Vollmachten ausgestattetes politisches Amt in der Zeit der Römischen Republik, das jedoch zeitlich befristet war.Es handelte sich um ein, allerdings außerordentliches, Magistratsamt (magistratus extraordinarius), wobei das bei den normalen Ämtern des cursus honorum übliche Prinzip der Kollegialität nicht galt: Es gab jeweils nur einen Diktator.
 • Dictator (Latijn: degene die dicteert), een term die afkomstig is uit het republikeinse Rome (zie ook Romeinse Republiek), was oorspronkelijk een magistraat met vergaande bevoegdheden die in tijden van nood door de Senaat werd aangesteld voor een tijdelijke periode van 6 maanden, om orde op zaken te stellen. Dit in tegenstelling met de moderne dictator die zijn eenmaal verworven macht nooit vrijwillig zal afstaan. Een ander titel voor dictator was magister populi (meester van het volk).
 • Il Dittatore (lat.: dictator) era una figura caratteristica dell'assetto della costituzione della Repubblica Romana.Si ritiene comunemente che la dittatura fosse una magistratura straordinaria.
 • In the Roman Republic, the dictator (“one who dictates”), was an extraordinary magistrate (magistratus extraordinarius) with the absolute authority to perform tasks beyond the authority of the ordinary magistrate (magistratus ordinarius).
 • Diktátor (latinsky dictator, „ten, který přikazuje“) byl v římské republice mimořádný politický úřad (magistratus extraordinarius), jenž byl ustavován za složitých politických nebo vojenských okolností. Do jeho kompetence spadaly výjimečné úkoly vymykající se působnosti řádných magistrátů. Nositel této funkce byl oficiálně titulován magister populi („velitel lidu“), praetor maximus („nejvyšší praetor“) a magister peditum („velitel pěchoty“).
 • A dictator volt a Római Köztársaság legfőbb rendkívüli tisztviselője. Tetteiért nem lehetett felelősségre vonni hivatali idejének letelte után sem.
 • El dictador és un magistrat extraordinari de la República Romana. Les funcions dels dos cònsols, eventualment i sempre en casos greus, podien ser assumides per un únic magistrat, amb el títol de dictador, funcions que s'exercien per sis mesos o menys.Un dictador ocupava el mateix poder que qualsevol dels cònsols, ja que aquests disposaven de tot el poder individualment, i encara que podien repartir-se les funcions, també podien exercir-les en la seva totalitat cadascun d'ells.
 • Диктатор (на латински dictator, от dicto — диктувам, нареждам) била извънредна длъжност, изпълнявана от магистрат в периода на Републиката (V век — 2-та половина на I век пр. н. е.) в Древния Рим.Диктаторът бил назначаван от консулите по решение на сената за период не по-голям от 6 месеца и единствено в случай на извънредна опасност (вътрешни безредици, военна опасност и др.), когато се смятало за необходимо властта да бъде придадена в ръцете на едно лице.
rdfs:label
 • Dictateur (Rome antique)
 • Dictador romano
 • Dictador romà
 • Dictator
 • Dictator (Rome)
 • Diktator Romawi
 • Ditador romano
 • Dittatore romano
 • Roma diktatörü
 • Roman dictator
 • Römischer Diktator
 • Římský diktátor
 • Диктатор (Древен Рим)
 • Диктатор (Древний Рим)
 • 独裁官
 • 독재관
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:otherFunction of
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:titre of
is foaf:primaryTopic of