Les organismes constitutifs de la Curie romaine qui permettent au pape d'exercer son "pouvoir ordinaire, suprême, plénier, immédiat et universel" sur toute l'Église catholique romaine sont nommés dicastères (du mot grec dikastèrion signifiant « cour de justice »). Si l'on compare la Curie romaine à un gouvernement alors les dicastères sont comparables à des ministères.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Les organismes constitutifs de la Curie romaine qui permettent au pape d'exercer son "pouvoir ordinaire, suprême, plénier, immédiat et universel" sur toute l'Église catholique romaine sont nommés dicastères (du mot grec dikastèrion signifiant « cour de justice »). Si l'on compare la Curie romaine à un gouvernement alors les dicastères sont comparables à des ministères. Cependant cette comparaison est limitée par le fait qu'un gouvernement est habituellement un organe collégial et solidaire responsable devant un parlement. Ce n'est pas le cas de la Curie romaine où chaque dicastère dépend absolument du pape et ne peut agir qu'en son nom et avec son accord. D'après la constitution apostolique Pastor Bonus du pape Jean-Paul II, les dicastères sont : la secrétairerie d'État, les neuf congrégations romaines, les trois tribunaux du Saint-Siège, les douze conseils pontificaux ainsi que les différents services administratifs chargés des affaires économiques. Les autres organismes de la Curie romaine ne peuvent prétendre à cette appellation. Les dicastères sont juridiquement égaux entre eux, leurs chefs sont nommés par le pape pour cinq ans.
 • Dykasteria (od gr. dikasterion - władza, sąd) – urząd administracyjny Kościoła katolickiego. Większość watykańskich dykasterii zwana jest obecnie kongregacjami lub radami. Członkami rad mogą być osoby świeckie, jednakże w skład kongregacji wchodzą wyłącznie kardynałowie i biskupi. Przewodniczącego kongregacji nazywa się prefektem lub proprefektem, jeśli nie jest kardynałem. Zarówno on, jak i przewodniczący rady, wyznaczani są przez papieża na pięcioletnią kadencję. Prefektem kongregacji może zostać kardynał, w wypadku rady nie jest to warunek konieczny. Codzienną pracę dykasterii nadzoruje sekretarz, w kongregacji jest to arcybiskup, w radzie może być nim ksiądz.Podsekretarzem dykasterii jest osoba duchowna (kongregacja) lub świecka (rady). Prefekt, sekretarz i podsekretarz stanowią grono określane mianem superiorów dykasterii.Personel profesjonalny dykasterii składa się z księży i personelu świeckiego; personel pomocniczy to przede wszystkim osoby świeckie, zazwyczaj Włosi.Dykasterie korzystają z pomocy konsultorów, czyli ekspertów w dziedzinach, którymi zajmuje się rada lub kongregacja. Często są to świeccy profesorowie prawa kanonicznego lub teologii, jednakże większość konsultorów kongregacji to duchowni, a większość konsultorów rad to osoby świeckie. W 1999 roku w Watykanie istniało 9 kongregacji i 11 rad; większość z nich pełniła funkcje jurysdykcyjne (kongregacje) i promocyjne (rady). Dykasterie wiele czasu poświęcają też badaniom, w jakim stopniu nauka Kościoła stosuje się do konkretnej sytuacji. Dykasterie organizują konferencje na tak istotne tematy współczesne jak AIDS, pomoc humanitarna, problemy stanu duchowego, a także publikują wyniki swoich badań oraz organizują konferencje prasowe. W okresie sediswakancji, czyli po śmierci papieża lub zrzeczeniu się przez niego urzędu, prefekci i przewodniczący dykasterii tracą swe stanowiska, co określa specjalna konstytucja apostolska.
 • Dicastery (from Greek δικαστήριον, law-court, from δικάστης, judge/juror) is an Italicism sometimes used in English to refer to the Departments of the Roman Curia.By the word "dicasteries" are understood the Secretariat of State, Congregations, Tribunals, Councils and Offices, namely, the Apostolic Camera, the Administration of the Patrimony of the Apostolic See and the Prefecture for the Economic Affairs of the Holy See.Apart from the Secretariat of State (or Papal Secretariat), these Dicasteries or Departments are grouped in the following categories:Congregations, headed by a Prefect, who is most frequently a cardinal:The Congregation for the Doctrine of the FaithThe Congregation for the Oriental ChurchesThe Congregation for Divine Worship and the Discipline of the SacramentsThe Congregation for the Causes of SaintsThe Congregation for BishopsThe Congregation for the Evangelization of PeoplesThe Congregation for the ClergyThe Congregation for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic LifeThe Congregation for Catholic Education (for Seminaries and Educational Institutions)Tribunals:The Apostolic Penitentiary, headed by the Major Cardinal Penitentiary, for the "internal forum" (matters of conscience, absolution of censures)The Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura, headed by a PrefectThe Tribunal of the Roman Rota, headed by the Dean, which judges cases such as those brought to prove the nullity of a marriagePontifical Councils, each headed by a PresidentThe Pontifical Council for the LaityThe Pontifical Council for Promoting Christian UnityThe Pontifical Council for the FamilyThe Pontifical Council for Justice and PeaceThe Pontifical Council Cor UnumThe Pontifical Council for the Pastoral Care of Migrants and ItinerantsThe Pontifical Council for Pastoral Assistance to Health Care WorkersThe Pontifical Council for the Interpretation of Legislative TextsThe Pontifical Council for Interreligious DialogueThe Pontifical Council for CultureThe Pontifical Council for Social CommunicationsOffices:The Apostolic Camera, headed by the Camerlengo of the Holy Roman ChurchThe Administration of the Patrimony of the Apostolic SeeThe Prefecture for the Economic Affairs of the Holy SeeOther bodies are not considered "dicasteries", but part of the Roman Curia as "institutes":The Prefecture of the Papal Household (often referred to as the Audience Office)The Office for the Liturgical Celebrations of the Supreme PontiffThe Central Statistics Office of the ChurchPapal Commissions, of which the following are given special prominence:The Pontifical Commission for the Patrimony of the ChurchThe Pontifical Commission for Sacred ArchaeologyThe Pontifical Biblical CommissionThe Pontifical Commission Ecclesia DeiThe Pontifical Commission for Vatican City StateThe Commissions are often classified not as integral parts of the Roman Curia but rather as associated with it in a way similar to the way the Vatican Secret Archives and the Vatican Apostolic Library are connected with the Holy See.
 • Als Dikasterien bezeichnet man die einzelnen Ämter der römischen Kurie. Sie sind die vom Papst (Heiliger Stuhl) mit der Leitung der römisch-katholischen Kirche beauftragten Zentralbehörden. Zu ihnen zählen das Staatssekretariat, die Kongregationen, die kirchlichen Gerichtshöfe, die Päpstlichen Räte und Kommissionen und Ämter.Dem bedeutendsten Dikasterium (dem Staatssekretariat) steht der Kardinalstaatssekretär vor. Die Leiter der Kongregationen und der Apostolischen Signatur werden Präfekten, die der Päpstlichen Räte und der Kommissionen Präsidenten genannt.
 • Дикастерия (от гръцки: δικαστήριον — законен съд, гръцки: δικάστης съдия или заседател) — италиански термин, използван и в английски, който определя ведомствата на Римската курия.
 • Dikasterium je ústřední úřad, soud nebo jiná instituce římské kurie, kterou papež zřídil ke správě katolické církve. Mezi dikasterie patří: Státní sekretariát – v čele stojí kardinál státní sekretář kongregace – v čele stojí prefekt (musí být kardinál) nebo proprefekt Kongregace pro nauku víry Kongregace pro východní církve Kongregace pro bohoslužbu a svátosti Kongregace pro blahořečení a svatořečení Kongregace pro biskupy Kongregace pro evangelizaci národů Kongregace pro klérus Kongregace pro společnosti zasvěceného života a společnosti apoštolského života Kongregace pro katolickou výchovu (semináře a studijní instituty) tribunály Apoštolská penitenciárie Nejvyšší tribunál apoštolské signatury Tribunál římské roty papežské rady – v čele stojí prezident Papežská rada pro laiky Papežská rada pro jednotu křesťanů Papežská rada pro rodinu Papežská rada „Justitia et pax“ Papežská rada „Cor Unum“ Papežská rada pro pastoraci migrantů a lidí mimo domov Papežská rada pro pastoraci zdravotníků Papežská rada pro výklad legislativních textů Papežská rada pro mezináboženský dialog Papežská rada pro kulturu Papežská rada pro sdělovací prostředky Papežská rada pro novou evangelizaci ostatní Pokladna Apoštolského stolce Správa majetku Apoštolského stolce Prefektura ekonomických záležitostí Apoštolského stolce Ekonomický sekretariát
 • Dicastério (do grego: δικαστης, juiz) é o nome para os departamentos do governo da Igreja Católica que compõem a Cúria Romana. Entre os dicastérios estão: a Secretaria de Estado, as congregações, os tribunais eclesiásticos, conselhos, ofícios, comissões e comités. O Papa delega a cada dicastério uma função do governo.
 • Dicasterio (del griego δικαστήριον, tribunal de justicia, de δικάστης, juez o jurado) es la denominación que se utiliza para referirse a los departamentos u organismos especializados de la Curia Romana.
 • Een dicasterie (uit het Grieks – δικαστήριον – waarmee in het oude Athene een rechtbank werd bedoeld) is binnen de Katholieke Kerk de benaming van alle onderafdelingen van de Romeinse Curie.De Congregaties, Pauselijke Raden en de Pauselijke Rechtbanken worden dicasterie genoemd. Ook de pauselijke commissies en alle andere onderdelen van de Curie, zoals ook het staatssecretariaat zelf zijn een dicasterie. Aan het hoofd van de congregaties en van de rechtbanken staat een prefect; aan het hoofd van de raden en commissies staat een president of voorzitter.
 • Dicasteri (del Grec δικαστήριον;, jutjat de dret, de δικάστης;, jutge/jurat) és un Italianisme que a vegades s'utilitzava per referir-se als Departaments de la Cúria Romana.A part del Secretari d'estat (el secretariat del Papa), aquests dicasteris o departaments s'agrupen en les categories següentsCongregacions, encapçalat per un Prefecte, que és més freqüentment un cardenal: Congregació de la doctrina de la Fe Congregació de les esglésies orientals Congregació per la veneració divina i la disciplina dels sagraments Congregació per les causes dels sants Congregació pels bisbes Congregació per a l'evangelització de la població Congregació per al clergat Congregació per a instituts de vida sagrada i societats de vida apostòlica Congregació per a l'educació catòlica (per a Seminaris i Centres d'Ensenyament)Tribunals: Presó Apostòlica encapçalada pel Comandant de Presó, per al "fòrum intern" (qüestions de consciència, absolució de censura). Tribunal Suprem de la Signatura Apostòlica, encapçalat pel Prefecte Tribunal de la Rota, encapçalat pel Degà, que els casos de jutges com aquells portaven demostrar la nul·litat d'un matrimoni Consells pontificals, cada un encapçalat per un President Consell Pontifical per promoure la unió cristiana Consell Pontifical per la família Consell Pontifical per la justícia i la pau Consell Pontifical d'un sol cor (per la promoció humana) Consell Pontifical per la cura pastoral d'immigrants i itinerants Consell Pontifical per l'ajuda pastoral a treballadors d'assistència sanitària Consell Pontifical per la interpretació de texts legislatius Consell Pontifical per un diàleg interreligiós Consell Pontifical per la cultura Consell Pontifical per comunicacions socialsAltres: Càmera Apostòlica encapçalat pel Camarlenc Administració del patrimoni Prefectura Pels afers econòmics De La Santa Seu Prefectura De La Casa Papal (sovint referit a ella com l'Audiència) Oficina per a les celebracions litúrgiques del pontífex suprem Oficina D'estadística Central de l'església Comissions papals, de les que destaquem: Comissió Pontifical per al patrimoni de l'església Comissió Pontifical per a l'arqueologia sagrada Comissió Bíblica Pontifical Comissió Pontifical Ecclesia dei Comissió Pontifical per l'estat de Ciutat del VaticàLes Comissions es classifiquen sovint no com a parts integrals de la Cúria Romana però si com a a associades. D'una manera similar trobem els Arxius Secrets Del Vaticà i la Biblioteca Apostòlica Del Vaticà que també estan connectats amb la Santa Seu.
 • Дикастерия (от греч. δικαστήριον — законный суд, от греч. δικάστης судья или присяжный заседатель) — итальянский термин, используемый в английском языке, обозначающий ведомства Римской курии.Кроме Государственного секретариата Его Святейшества и Секретариата по делам экономики Святого Престола, эти дикастерии, или ведомства, сгруппированы по следующим категориям: Конгрегации, возглавляемые префектом, который в большинстве случаев имеет сан кардинала: Конгрегация доктрины веры; Конгрегация по делам восточных церквей; Конгрегация богослужения и дисциплины таинств; Конгрегация по канонизации святых; Конгрегация по делам епископов; Конгрегация евангелизации народов; Конгрегация по делам духовенства; Конгрегация по делам институтов посвящённой жизни и обществ апостольской жизни; Конгрегация католического образования (Семинарий и Университетов). Трибуналы: Апостольская пенитенциария, возглавляемая великим пенитенциарием; Верховный трибунал апостольской сигнатуры, возглавляемый префектом; Трибунал Римской Роты, возглавляемый деканом. Папские Советы, каждый возглавляется председателем: Папский совет по делам мирян; Папский совет по содействию христианскому единству; Папский совет по содействию новой евангелизации; Папский совет по делам семьи; Папский совет справедливости и мира; Папский совет Cor Unum; Папский совет по пасторскому попечению о мигрантах и странствующих; Папский совет по пасторскому попечению о работниках здравоохранения; Папский совет по интерпретации законодательных текстов; Папский совет по межрелигиозному диалогу; Папский совет по культуре; Папский совет по массовым коммуникациям. Ведомства: Апостольская Палата, возглавляемая Камерленго; Администрация церковного имущества Святого Престола; Префектура экономических дел Святого Престола. Другие ведомства: Префектура Папского Дома (часто упоминаемый как Служба Аудиенций); Служба папских литургических церемоний; Управление финансовой информации Святого Престола; Центральная статистическая служба Церкви. Папские Комиссии, которые занимают специальное положение: Папская Комиссия по культурному наследию Церкви; Папская Комиссия по Священной Археологии; Папская Библейская Комиссия; Папская Комиссия «Ecclesia Dei»; Папская Комиссия по делам государства-града Ватикан;Комиссии часто рассматриваются не как неотъемлемые части Римской курии, а скорее как связанные (как и Ватиканский секретный архив и Ватиканская апостольская библиотека) со Святым Престолом.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 242144 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 1846 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 24 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110620654 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Les organismes constitutifs de la Curie romaine qui permettent au pape d'exercer son "pouvoir ordinaire, suprême, plénier, immédiat et universel" sur toute l'Église catholique romaine sont nommés dicastères (du mot grec dikastèrion signifiant « cour de justice »). Si l'on compare la Curie romaine à un gouvernement alors les dicastères sont comparables à des ministères.
 • Dicastery (from Greek δικαστήριον, law-court, from δικάστης, judge/juror) is an Italicism sometimes used in English to refer to the Departments of the Roman Curia.By the word "dicasteries" are understood the Secretariat of State, Congregations, Tribunals, Councils and Offices, namely, the Apostolic Camera, the Administration of the Patrimony of the Apostolic See and the Prefecture for the Economic Affairs of the Holy See.Apart from the Secretariat of State (or Papal Secretariat), these Dicasteries or Departments are grouped in the following categories:Congregations, headed by a Prefect, who is most frequently a cardinal:The Congregation for the Doctrine of the FaithThe Congregation for the Oriental ChurchesThe Congregation for Divine Worship and the Discipline of the SacramentsThe Congregation for the Causes of SaintsThe Congregation for BishopsThe Congregation for the Evangelization of PeoplesThe Congregation for the ClergyThe Congregation for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic LifeThe Congregation for Catholic Education (for Seminaries and Educational Institutions)Tribunals:The Apostolic Penitentiary, headed by the Major Cardinal Penitentiary, for the "internal forum" (matters of conscience, absolution of censures)The Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura, headed by a PrefectThe Tribunal of the Roman Rota, headed by the Dean, which judges cases such as those brought to prove the nullity of a marriagePontifical Councils, each headed by a PresidentThe Pontifical Council for the LaityThe Pontifical Council for Promoting Christian UnityThe Pontifical Council for the FamilyThe Pontifical Council for Justice and PeaceThe Pontifical Council Cor UnumThe Pontifical Council for the Pastoral Care of Migrants and ItinerantsThe Pontifical Council for Pastoral Assistance to Health Care WorkersThe Pontifical Council for the Interpretation of Legislative TextsThe Pontifical Council for Interreligious DialogueThe Pontifical Council for CultureThe Pontifical Council for Social CommunicationsOffices:The Apostolic Camera, headed by the Camerlengo of the Holy Roman ChurchThe Administration of the Patrimony of the Apostolic SeeThe Prefecture for the Economic Affairs of the Holy SeeOther bodies are not considered "dicasteries", but part of the Roman Curia as "institutes":The Prefecture of the Papal Household (often referred to as the Audience Office)The Office for the Liturgical Celebrations of the Supreme PontiffThe Central Statistics Office of the ChurchPapal Commissions, of which the following are given special prominence:The Pontifical Commission for the Patrimony of the ChurchThe Pontifical Commission for Sacred ArchaeologyThe Pontifical Biblical CommissionThe Pontifical Commission Ecclesia DeiThe Pontifical Commission for Vatican City StateThe Commissions are often classified not as integral parts of the Roman Curia but rather as associated with it in a way similar to the way the Vatican Secret Archives and the Vatican Apostolic Library are connected with the Holy See.
 • Дикастерия (от гръцки: δικαστήριον — законен съд, гръцки: δικάστης съдия или заседател) — италиански термин, използван и в английски, който определя ведомствата на Римската курия.
 • Dicastério (do grego: δικαστης, juiz) é o nome para os departamentos do governo da Igreja Católica que compõem a Cúria Romana. Entre os dicastérios estão: a Secretaria de Estado, as congregações, os tribunais eclesiásticos, conselhos, ofícios, comissões e comités. O Papa delega a cada dicastério uma função do governo.
 • Dicasterio (del griego δικαστήριον, tribunal de justicia, de δικάστης, juez o jurado) es la denominación que se utiliza para referirse a los departamentos u organismos especializados de la Curia Romana.
 • Dicasteri (del Grec δικαστήριον;, jutjat de dret, de δικάστης;, jutge/jurat) és un Italianisme que a vegades s'utilitzava per referir-se als Departaments de la Cúria Romana.A part del Secretari d'estat (el secretariat del Papa), aquests dicasteris o departaments s'agrupen en les categories següentsCongregacions, encapçalat per un Prefecte, que és més freqüentment un cardenal: Congregació de la doctrina de la Fe Congregació de les esglésies orientals Congregació per la veneració divina i la disciplina dels sagraments Congregació per les causes dels sants Congregació pels bisbes Congregació per a l'evangelització de la població Congregació per al clergat Congregació per a instituts de vida sagrada i societats de vida apostòlica Congregació per a l'educació catòlica (per a Seminaris i Centres d'Ensenyament)Tribunals: Presó Apostòlica encapçalada pel Comandant de Presó, per al "fòrum intern" (qüestions de consciència, absolució de censura).
 • Dykasteria (od gr. dikasterion - władza, sąd) – urząd administracyjny Kościoła katolickiego. Większość watykańskich dykasterii zwana jest obecnie kongregacjami lub radami. Członkami rad mogą być osoby świeckie, jednakże w skład kongregacji wchodzą wyłącznie kardynałowie i biskupi. Przewodniczącego kongregacji nazywa się prefektem lub proprefektem, jeśli nie jest kardynałem. Zarówno on, jak i przewodniczący rady, wyznaczani są przez papieża na pięcioletnią kadencję.
 • Дикастерия (от греч. δικαστήριον — законный суд, от греч.
 • Dikasterium je ústřední úřad, soud nebo jiná instituce římské kurie, kterou papež zřídil ke správě katolické církve.
 • Als Dikasterien bezeichnet man die einzelnen Ämter der römischen Kurie. Sie sind die vom Papst (Heiliger Stuhl) mit der Leitung der römisch-katholischen Kirche beauftragten Zentralbehörden. Zu ihnen zählen das Staatssekretariat, die Kongregationen, die kirchlichen Gerichtshöfe, die Päpstlichen Räte und Kommissionen und Ämter.Dem bedeutendsten Dikasterium (dem Staatssekretariat) steht der Kardinalstaatssekretär vor.
 • Een dicasterie (uit het Grieks – δικαστήριον – waarmee in het oude Athene een rechtbank werd bedoeld) is binnen de Katholieke Kerk de benaming van alle onderafdelingen van de Romeinse Curie.De Congregaties, Pauselijke Raden en de Pauselijke Rechtbanken worden dicasterie genoemd. Ook de pauselijke commissies en alle andere onderdelen van de Curie, zoals ook het staatssecretariaat zelf zijn een dicasterie.
rdfs:label
 • Dicastère
 • Dicasteri
 • Dicasterie
 • Dicasterio
 • Dicastery
 • Dicastério
 • Dikasterium
 • Dikasterium
 • Dykasteria
 • Дикастерия
 • Дикастерия
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of