En linguistique, la diathèse est un trait grammatical décrivant comment s'organisent les rôles sémantiques dévolus aux actants par rapport au procès exprimé par le verbe, en particulier les rôles d'agent et de patient. La diathèse affecte la répartition syntaxique et le marquage morphologique de ces rôles sur le verbe et les différents actants ; en revanche, changer la diathèse d'un verbe (quand l'opération est possible) ne modifie pas profondément le sens de l'énoncé.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • En linguistique, la diathèse est un trait grammatical décrivant comment s'organisent les rôles sémantiques dévolus aux actants par rapport au procès exprimé par le verbe, en particulier les rôles d'agent et de patient. La diathèse affecte la répartition syntaxique et le marquage morphologique de ces rôles sur le verbe et les différents actants ; en revanche, changer la diathèse d'un verbe (quand l'opération est possible) ne modifie pas profondément le sens de l'énoncé. On parle plus spécifiquement de voix du point de vue de la morphologie verbale, pour décrire la forme que prend le verbe pour signifier une diathèse.Certains verbes sont intrinsèquement dénués de toute notion de diathèse : ce sont principalement les verbes d'état (comme être, paraître, sembler, demeurer, rester, etc. en français) ; ceux-ci sont en effet extérieurs à la notion d'actance.La grammaire française distingue traditionnellement trois voix : active (qui est la voix non marquée, employée par défaut), passive et pronominale, laquelle recouvre sous une même forme plusieurs diathèses : moyen, réfléchi, réciproque, décausatif. Mais le français exprime aussi d'autres diathèses comme le causatif et le factitif. D'autres langues en possèdent d'autres encore, comme le statif, l'antipassif ou l'applicatif.
 • La voz gramatical es la categoría gramatical asociada al verbo que indica la relación semántica existente entre el sujeto, el verbo y el objeto, que permite decidir si el sujeto es un agente o un paciente, es decir, su papel temático dentro de la oración. La voz gramatical es un tipo de diátesis gramatical.Así por ejemplo en un verbo en voz activa del español usualmente el sujeto es un sujeto agente y el objeto un paciente o tema, sin embargo, con la correspondiente forma pasiva del mismo verbo el sujeto deberá ser interpretado con un sujeto paciente. Es decir, el papel temático depende qué forma morfológica tenga el verbo.
 • Strona – kategoria gramatyczna właściwa czasownikowi, wyrażająca stosunek między czynnością oznaczaną przez ten czasownik a gramatycznym podmiotem i gramatycznym dopełnieniem.
 • Bentuk medial adalah bentuk verba yang menunjukkan bahwa subyek berpartisipasi dalam hasil dari sebuah tindakan, atau tindakan itu dilakukan kepada dirinya (tindakan refleksif), dan untuk kepentingan pribadinya. "Kata ganti refleksif" sering dipergunakan dalam menterjemahkan bentuk medial.Contoh: Bentuk aktif: Saya mengenakan pakaian pada seorang lain. Bentuk medial: Saya mengenakan pakaian pada diri saya.
 • Залогът като граматическа категория е отношението, което има глаголното лице (подлогът) към глаголното действие. Залогови отношения, изразявани от личните глаголи: Глаголното лице е активно - актив (деятелен залог). Примери: уча, разговарям, усмихвам се, разцъфтя. Глаголното лице е пасивно – пасив (страдателен залог). Примери: Планът се начерта/ беше начертан, Слуша ми се музика, На малолетни не се продават алкохол и цигари. Глаголното лице е и деятел и засегнат – рефлексив (възвратен залог). Примери: Аз се мия, Петър си обува скиорските обувки, Те се разбират и си помагат, Подстригва се при един и същ фризьор от дете.
 • In grammatica, la diàtesi (dal greco antico διάϑεσις, diáthesis, "disposizione", a sua volta derivante dal verbo διατίϑημι, diatíthemi, disporre) di un verbo è una categoria grammaticale che descrive la relazione tra l'azione (o lo stato) che il verbo esprime e i partecipanti identificati dagli argomenti (soggetto, oggetto ecc.).In italiano abbiamo tre diatesi: attiva, passiva e riflessiva. Quando il soggetto è l'agente, il verbo ha una diatesi attiva. Quando il soggetto è il paziente, scopo o in generale ciò che subisce l'azione, il verbo avrà una diatesi passiva. Se l'azione ricade sul soggetto stesso, il verbo avrà una diatesi riflessiva.Per esempio, nella frase:Il bambino mangia la melail verbo mangiare ha una diatesi attiva, ma nella frase:La mela è mangiata dal bambino o La mela viene mangiata dal bambinoil sintagma verbale "è mangiata" corrisponde a una diatesi passiva. Infine:Il bambino si laval'azione ricade sul soggetto che è contemporaneamente l'agente. Questa è la diatesi riflessiva.Nella trasformazione da una proposizione attiva a una passiva, il soggetto e l'oggetto si scambiano di ruoli. L'oggetto diretto si eleva a soggetto, mentre il soggetto si declassa a un complemento (facoltativo).Negli esempi di cui sopra, la mela ha la funzione di oggetto diretto nella diatesi attiva, ma diventa soggetto nella diatesi passiva. Il soggetto della frase attiva, il bambino, diventa parte di un sintagma preposizionale nella frase con la diatesi passiva, e può anche essere sottinteso (la frase la mela viene mangiata è di senso compiuto)
 • Az igenem (latin elnevezéssel genus) azt jelöli, hogy az ige alanya, tárgya, ill. határozója milyen szerepet kap az igével kifejezett cselekvésben vagy történésben. (Ha például az alany a cselekvés végzőjét jelöli, a tárgy pedig azt, amire a cselekvés kihat, cselekvő igenemről beszélünk.)
 • Voz verbal, em linguística, refere-se relação entre sujeito e verbo sob o aspecto de quem recebe e quem pratica uma ação.Na maioria dos verbos transitivos da língua portuguesa, o sujeito (na voz ativa) é a entidade que efetua ou desencadeia uma ação, e o objeto direto é uma entidade que sofre passivamente algum efeito da ação. Entretanto, há verbos em que o sujeito da voz ativa tem papel conceitualmente passivo, como por exemplo na frase "ele levou um tiro" ou "ele ignorou o agressor". A distinção entre voz ativa e passiva não leva em conta o caráter da ação mas unicamente a forma gramatical da oração; assim, estas duas frases, em particular, estão na voz ativa.
 • La veu gramatical o diatesi és la característica d'un verb que explica com s'organitzen els arguments o complements obligatoris d'un verb respecte aquest. Les veus principals són la veu activa i la passiva. La veu activa indica que el subjecte de l'oració és al mateix temps un agent de l'acció, equival a la forma més simple del verb, per això sol no estar marcada per cap morfema (segons el generativisme equival a l'estructura profunda de la frase). La veu passiva sorgeix de la transformació de l'activa, de manera que el subjecte ja no realitza l'acció, sinó que aquesta es duu a terme per un altre argument (el complement agent en el cas del català). Es pot marcar mitjançant la flexió del verb (com en llatí) o bé per la conjugació amb un verb auxiliar, com el verb ser.En alguns idiomes existeix una veu intermèdia, per exemple al grec, que acostuma a transmetre's amb construccions complexes o amb la veu passiva ordinària en els idiomes moderns (la passiva reflexa és un fenomen similar). Altres veus menys freqüents són la causativa o l'antipassiva, presents per exemple al xinès i el maia, respectivament.fi:Passiivinl:Actief/passief (taalkunde)no:Diatesezh-yue:語態
 • 態(たい)またはヴォイス (voice) は、伝統的な文法において、動詞の形を変える文法範疇の一つで、動詞の表す行為を行為者の側から見るか、行為の対象の側から見るかに従って区別するものである。ラテン語の能動態と受動態が典型的な例である。言語学においてどのような現象を態と見なすかについては、一致した見解が無い。能動態/受動態の区別の他に態として扱われることがあるのは、自発、使役、逆行態、願望、可能、中間態、逆受動態、適用態などである。かつて古典語の文法ではvoiceを「相」と訳しているものが多かったが、現代ではvoiceの訳としては態をあて、相はアスペクトにあてるのが一般的である。
 • In de Indo-Europese talen, en dus ook in het Nederlands, kunnen zinnen worden opgebouwd in een lijdende of bedrijvende vorm. Een zin in de bedrijvende vorm heet een actieve zin; een zin in de lijdende vorm heet een passieve zin. Voorbeelden:De chirurg opereert de soldaat - actieve zin (of zin in de bedrijvende vorm) De soldaat wordt door de chirurg geopereerd - passieve zin (of zin in de lijdende vorm)Deze verschillende manieren om zinnen op te bouwen, vertonen inhoudelijk een duidelijke samenhang, maar ze verschillen met betrekking tot het gezichtspunt van waaruit de handeling wordt voorgesteld.
 • Die Diathese (griechisch διάθεσις „Aufstellung, Zustand“, auch Handlungsrichtung) ist eine Kategorie des Verbs in der Sprachwissenschaft. Sie fußt auf dem Konzept der semantischen Rollen, die ein Verb an seine Ergänzungen vergibt; Diathesen regeln, ob und in welcher Form diese von der Verbbedeutung vorgegebenen Teilnehmerrollen im Satzbau erscheinen.In den europäischen Sprachen (auch im Deutschen) ist die bekannteste Diathese das Passiv. In typologisch andersartigen Sprachen können andere Diathesen dominieren, z. B. das Antipassiv in Ergativsprachen.Die Diathese geht von der Bedeutungsebene (Semantik) der Wörter aus und charakterisiert die Abbildung dieser Bedeutungsbeziehungen in die Grammatik. Die grammatischen Formen des Verbs, die eine Diathese anzeigen, bezeichnet man als Genus verbi (lateinisch: „Geschlecht des Verbs“). Ein Genus verbi kann in Bezug auf die Diathesen, die es ausdrückt, auch mehrdeutig sein.
 • 1 (новое описание). Зало́г — глагольная категория, которая показывает (описывает) действие одного объекта (производителя действия), направленное на другой объект (предмет, объект, человек и т.д., над которым действие производится) с основными именными частями предложения — подлежащим и прямым дополнением (т. н. диатезу).Например: "Только ученик определяет степень адекватности описания".Где первый объект ("ученик") производит действие ("определяет") над объектом ("степень"). В этом случае "Определяет" является залогом (активным).Например: "И только понимание учеником предмета определяется умением об этом рассказать простыми словами".Где первый объект ("умение") производит действие ("определяет") над объектом ("понимание"). В этом случае "определяется" является залогом (пассивным).2 (старое описание). Зало́г — глагольная категория, которая выражает отношение действия к субъекту (производителю действия) и объекту действия (предмету, над которым действие производится) с основными именными частями предложения — подлежащим и прямым дополнением (т. н. диатезу).
 • Slovesný rod (lat. genus verbi) neboli diateze je mluvnická kategorie sloves. Slovesný rod je v různých jazycích obvykle dvojí, a to činný (aktivum) a trpný (pasivum). Zatímco aktivum vyjadřuje děj, který podmět aktivně vykonává, pasivum vyjadřuje děj, který podmět trpí (tj. který je vykonáván „na podmětu“). Např.: Pomlouvám. – aktivum, podmět (já) je původcem děje. Jsem pomlouván. – pasivum, podmět (já) je trpitelem děje.V aktivu se tedy shoduje sémantická role agens a syntaktická forma subjekt. V pasivu tato shoda neexistuje.Z aktiva do pasiva lze převádět pouze přechodná slovesa (či tranzitivní, tj. slovesa, která mohou mít předmět v bezpředložkovém akuzativu). Při převodu do pasiva se pak podmět stává předmětem věty (pozbývá funkce agenta, tento proces se označuje jako deagentizace). Např.: Petr mne pomlouvá. x (Já) jsem pomlouván Petrem. Pokud podmětem aktivní věty není agens, nelze pasivum vytvořit. O tom, kdo bude podmětem věty, tedy rozhoduje do jisté míry mluvčí podle toho, co chce ve výpovědi zdůraznit, tento jev je součástí hierarchizace obsahu výpovědi.V některých jazycích (např. v klasické řečtině) existuje ještě třetí rod, tzv. medium, tj. případ, kdy podmět koná děj na sobě nebo ve svůj prospěch. V češtině této kategorii přibližně odpovídá zvratné sloveso.
 • In grammar, the voice (also called diathesis) of a verb describes the relationship between the action (or state) that the verb expresses and the participants identified by its arguments (subject, object, etc.). When the subject is the agent or doer of the action, the verb is in the active voice. When the subject is the patient, target or undergoer of the action, the verb is said to be in the passive voice.For example, in the sentence:The cat ate the mouse.The verb "ate" is in the active voice, but in the sentence:The mouse was eaten by the cat.The verbal phrase "was eaten" is passive.InThe hunter killed the bear.The verb "killed" is in the active voice, and the doer of the action is the "hunter". To make this passive:The bear was killed by the hunter.The verbal phrase "was killed" is followed by the word "by" and then by the doer "hunter".In a transformation from an active-voice clause to an equivalent passive-voice construction, the subject and the direct object switch grammatical roles. The direct object gets promoted to subject, and the subject demoted to an (optional) complement. In the examples above, the mouse serves as the direct object in the active-voice version, but becomes the subject in the passive version. The subject of the active-voice version, the cat, becomes part of a prepositional phrase in the passive version of the sentence, and could be left out entirely.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 19226 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 25219 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 66 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110514923 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1991 (xsd:integer)
 • 2000 (xsd:integer)
prop-fr:bnf
 • 35694230 (xsd:integer)
prop-fr:collection
 • Cambridge studies in linguistics
prop-fr:consultéLe
 • 2014-10-19 (xsd:date)
prop-fr:directeur
 • oui
prop-fr:isbn
 • 0 (xsd:integer)
 • 978 (xsd:integer)
prop-fr:langue
 • en
prop-fr:lccn
 • 91006383 (xsd:integer)
 • 99024413 (xsd:integer)
prop-fr:lienAuteur
 • Robert Malcolm Ward Dixon
prop-fr:lienÉditeur
 • Cambridge University Press
prop-fr:lieu
 • Cambridge, New York
prop-fr:lireEnLigne
prop-fr:nom
 • Klaiman
 • Aikhenvald
 • Dixon
prop-fr:numéroDansCollection
 • 59 (xsd:integer)
prop-fr:oclc
 • 463786597 (xsd:integer)
 • 491101477 (xsd:integer)
prop-fr:pagesTotales
 • XIX-323
 • xvi-413
prop-fr:prénom
 • M. H.
 • Alexandra Y.
 • Robert Malcolm Ward
prop-fr:sousTitre
 • case studies in transitivity
prop-fr:titre
 • Changing valency
 • Grammatical voice
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Cambridge University Press
dcterms:subject
rdfs:comment
 • En linguistique, la diathèse est un trait grammatical décrivant comment s'organisent les rôles sémantiques dévolus aux actants par rapport au procès exprimé par le verbe, en particulier les rôles d'agent et de patient. La diathèse affecte la répartition syntaxique et le marquage morphologique de ces rôles sur le verbe et les différents actants ; en revanche, changer la diathèse d'un verbe (quand l'opération est possible) ne modifie pas profondément le sens de l'énoncé.
 • Strona – kategoria gramatyczna właściwa czasownikowi, wyrażająca stosunek między czynnością oznaczaną przez ten czasownik a gramatycznym podmiotem i gramatycznym dopełnieniem.
 • Bentuk medial adalah bentuk verba yang menunjukkan bahwa subyek berpartisipasi dalam hasil dari sebuah tindakan, atau tindakan itu dilakukan kepada dirinya (tindakan refleksif), dan untuk kepentingan pribadinya. "Kata ganti refleksif" sering dipergunakan dalam menterjemahkan bentuk medial.Contoh: Bentuk aktif: Saya mengenakan pakaian pada seorang lain. Bentuk medial: Saya mengenakan pakaian pada diri saya.
 • Az igenem (latin elnevezéssel genus) azt jelöli, hogy az ige alanya, tárgya, ill. határozója milyen szerepet kap az igével kifejezett cselekvésben vagy történésben. (Ha például az alany a cselekvés végzőjét jelöli, a tárgy pedig azt, amire a cselekvés kihat, cselekvő igenemről beszélünk.)
 • 態(たい)またはヴォイス (voice) は、伝統的な文法において、動詞の形を変える文法範疇の一つで、動詞の表す行為を行為者の側から見るか、行為の対象の側から見るかに従って区別するものである。ラテン語の能動態と受動態が典型的な例である。言語学においてどのような現象を態と見なすかについては、一致した見解が無い。能動態/受動態の区別の他に態として扱われることがあるのは、自発、使役、逆行態、願望、可能、中間態、逆受動態、適用態などである。かつて古典語の文法ではvoiceを「相」と訳しているものが多かったが、現代ではvoiceの訳としては態をあて、相はアスペクトにあてるのが一般的である。
 • Die Diathese (griechisch διάθεσις „Aufstellung, Zustand“, auch Handlungsrichtung) ist eine Kategorie des Verbs in der Sprachwissenschaft. Sie fußt auf dem Konzept der semantischen Rollen, die ein Verb an seine Ergänzungen vergibt; Diathesen regeln, ob und in welcher Form diese von der Verbbedeutung vorgegebenen Teilnehmerrollen im Satzbau erscheinen.In den europäischen Sprachen (auch im Deutschen) ist die bekannteste Diathese das Passiv.
 • In grammatica, la diàtesi (dal greco antico διάϑεσις, diáthesis, "disposizione", a sua volta derivante dal verbo διατίϑημι, diatíthemi, disporre) di un verbo è una categoria grammaticale che descrive la relazione tra l'azione (o lo stato) che il verbo esprime e i partecipanti identificati dagli argomenti (soggetto, oggetto ecc.).In italiano abbiamo tre diatesi: attiva, passiva e riflessiva. Quando il soggetto è l'agente, il verbo ha una diatesi attiva.
 • Залогът като граматическа категория е отношението, което има глаголното лице (подлогът) към глаголното действие. Залогови отношения, изразявани от личните глаголи: Глаголното лице е активно - актив (деятелен залог). Примери: уча, разговарям, усмихвам се, разцъфтя. Глаголното лице е пасивно – пасив (страдателен залог). Примери: Планът се начерта/ беше начертан, Слуша ми се музика, На малолетни не се продават алкохол и цигари. Глаголното лице е и деятел и засегнат – рефлексив (възвратен залог).
 • Slovesný rod (lat. genus verbi) neboli diateze je mluvnická kategorie sloves. Slovesný rod je v různých jazycích obvykle dvojí, a to činný (aktivum) a trpný (pasivum). Zatímco aktivum vyjadřuje děj, který podmět aktivně vykonává, pasivum vyjadřuje děj, který podmět trpí (tj. který je vykonáván „na podmětu“). Např.: Pomlouvám. – aktivum, podmět (já) je původcem děje. Jsem pomlouván.
 • In de Indo-Europese talen, en dus ook in het Nederlands, kunnen zinnen worden opgebouwd in een lijdende of bedrijvende vorm. Een zin in de bedrijvende vorm heet een actieve zin; een zin in de lijdende vorm heet een passieve zin.
 • Voz verbal, em linguística, refere-se relação entre sujeito e verbo sob o aspecto de quem recebe e quem pratica uma ação.Na maioria dos verbos transitivos da língua portuguesa, o sujeito (na voz ativa) é a entidade que efetua ou desencadeia uma ação, e o objeto direto é uma entidade que sofre passivamente algum efeito da ação. Entretanto, há verbos em que o sujeito da voz ativa tem papel conceitualmente passivo, como por exemplo na frase "ele levou um tiro" ou "ele ignorou o agressor".
 • 1 (новое описание). Зало́г — глагольная категория, которая показывает (описывает) действие одного объекта (производителя действия), направленное на другой объект (предмет, объект, человек и т.д., над которым действие производится) с основными именными частями предложения — подлежащим и прямым дополнением (т. н. диатезу).Например: "Только ученик определяет степень адекватности описания".Где первый объект ("ученик") производит действие ("определяет") над объектом ("степень").
 • La veu gramatical o diatesi és la característica d'un verb que explica com s'organitzen els arguments o complements obligatoris d'un verb respecte aquest. Les veus principals són la veu activa i la passiva. La veu activa indica que el subjecte de l'oració és al mateix temps un agent de l'acció, equival a la forma més simple del verb, per això sol no estar marcada per cap morfema (segons el generativisme equival a l'estructura profunda de la frase).
 • In grammar, the voice (also called diathesis) of a verb describes the relationship between the action (or state) that the verb expresses and the participants identified by its arguments (subject, object, etc.). When the subject is the agent or doer of the action, the verb is in the active voice.
 • La voz gramatical es la categoría gramatical asociada al verbo que indica la relación semántica existente entre el sujeto, el verbo y el objeto, que permite decidir si el sujeto es un agente o un paciente, es decir, su papel temático dentro de la oración.
rdfs:label
 • Diathèse
 • Actief/passief (taalkunde)
 • Bentuk medial
 • Diatesi
 • Diathese (Linguistik)
 • Igenem
 • Slovesný rod
 • Strona (językoznawstwo)
 • Veu gramatical
 • Voice (grammar)
 • Voz gramatical
 • Voz verbal
 • Залог
 • Залог (лингвистика)
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of