Le deuxième concile de Lyon est un concile catholique qui s'est tenu à Lyon en 1274. Il a été présidé par le pape Grégoire X, réunissant environ cinq cents évêques, soixante abbés et plus de mille prélats. La première session s'est ouverte 7 mai 1274, avec cinq sessions additionnelles les 18 mai, 7 juin, 6 juillet, 16 juillet et 17 juillet.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le deuxième concile de Lyon est un concile catholique qui s'est tenu à Lyon en 1274. Il a été présidé par le pape Grégoire X, réunissant environ cinq cents évêques, soixante abbés et plus de mille prélats. La première session s'est ouverte 7 mai 1274, avec cinq sessions additionnelles les 18 mai, 7 juin, 6 juillet, 16 juillet et 17 juillet. Jacques Ier d'Aragon, l'ambassadeur de l'empereur Michel Paléologue et des membres du clergé grec et les ambassadeurs du Khan du Tatar étaient présents.Les principaux sujets étaient : la conquête de la terre sainte, l'union des églises d'Orient et d'Occident, l'élection pontificale.Thomas d'Aquin avait été convoqué au concile, mais mourut en route à Fossanova. Bonaventure de Bagnorea était présent aux quatre premières sessions, mais mourut à Lyon le 15 juillet.
 • Вторият лионски събор е вселенски събор на Римокатолическата църква, свикан в гр. Лион през 1274 г. от папа Григорий Х, за да се сключи уния с Православната църква. Съборът завършва със сключването между западната и източна църква на т.нар. Лионска уния.Византийският император Михаил VIII Палеолог обещава на папата да търси помирение на 2-те църкви по политически и икономически причини - най-вече да осуети плановете на т.нар. Първа анжуйска коалиция, насочена срещу Византия с цел отнемане на Константинопол след повторното му превземане през 1261 г. Същевременно възстановената Византийска империя чака да получи финансова помощ от запада за нейната война с мюсюлманите-неверници в Мала Азия и Ориента. Решението за свързване на 2-те основни християнски църкви в Лион получава пълно одобрение от 200 католически епископи и пратениците на императора. Вселенският патриарх Йосиф Галесиот, който се обявил против обединението, е предварително свален и заменен от застъпник на съюза чрез уния - Йоан XI Век. През 1277 г. по инициатива на Йоан Дука е свикан от противниците на унията в Тесалия "православен събор", който обявил императора за еретик и отлъчил от православната църква патриарх Йоан XI Век. След смъртта на баща си, император Андроник II свиква Събор на източните църкви, който прогласява решенията на Лионския събор за нищожни. Другите въпроси, които са разгледани на събора засягат ускоряване на избора на нов папа и регулиране дейността на религиозните ордени. По първия въпрос е решено избора на нов папа да се осъществява изключително от конклава на кардиналите, и той да бъде извършен преди да напуснат тайното си заседание, което да завършва с изричане името на новия църковен предстоятел. По втория въпрос е одобрено създаването на 2 религиозни ордена - Доменикански и Францискански, а броят на Милосърдните ордени е сведен до 4. На събора се чакат за участие видни теолози, като Бонавентура и Тома Аквински, от които първият умира по време на събора, а вторият - на път за него. Въпреки усилията на папа Григорий X на събора за организиране на нов (девети) кръстоносен поход всичките му усилия в тази насока остават напразни. Папата предлага за тази цел да се сключи стратегически съюз с Илханатския Абака хан, чийто представител на събора, в знак на солидарност към идеята и сериозността на ханското предложение, приема светото кръщение.
 • Está considerado por la Iglesia Católica como el XIV Concilio Ecuménico, y el sexto de los celebrados en Occidente.Los temas principales que fueron tratados en el concilio hicieron referencia a la conquista de Tierra Santa, la unión con la Iglesia Ortodoxa y el sistema de elección papal.
 • The First Council of Lyon, the Thirteenth Ecumenical Council, took place in 1245.The Second Council of Lyon was the fourteenth ecumenical council of the Catholic Church, convoked on 31 March 1272 and convened in Lyon, France, in 1272–1274. Pope Gregory X presided over the council, called to act on a pledge by Byzantine emperor Michael VIII to reunite the Eastern church with the West. The council was attended by about 300 bishops, sixty abbots and more than a thousand prelates or their procurators, among whom were the representatives of the universities. Due to the great number of attendees, those who had come to Lyon without being specifically summoned were given "leave to depart with the blessing of God" and of the Pope. Among others who attended the council were James I of Aragon, the ambassador of the Emperor Michael VIII Palaiologos with members of the Greek clergy and the ambassadors of Abaqa Khan of the Ilkhanate. Thomas Aquinas had been summoned to the council, but died en route at Frosinone. Bonaventure was present at the first four sessions, but died at Lyon on 15 July.In addition to Aragon, which James represented in person, representatives of the kings of Germany, England, Scotland, France, the Spains and Sicily were present, with procurators also representing the kingdoms of Norway, Sweden, Hungary, Bohemia, the "realm of Dacia" and the duchy of Poland. In the procedures to be observed in the council, for the first time the nations appeared as represented elements in an ecclesiastical council, as they had already become represented in the governing of medieval universities. This innovation marks a stepping-stone towards the acknowledgment of coherent ideas of nationhood, which were in the process of creating the European nation-states.The main topics discussed at the council were the conquest of the Holy Land and the union of the Eastern and Western Churches. The first session took place on 7 May 1274 and was followed by five additional sessions on 18 May, 4 or 7 June, 6 July, 16 July and 17 July. By the end of the council, thirty-one constitutions were promulgated. In the second session, the fathers approved the decree Zelus fidei, which contained no juridical statutes but rather summed up constitutions about the perils of the Holy Land, the means for paying for a proposed crusade, the excommunication of pirates and corsairs and those who protected them or traded with them, a declaration of peace among Christians, a grant of an indulgence for those willing to go on crusade, restoration of communion with the Greeks, and the definition of the order and procedure to be observed in the council. The Greeks conceded on the issue of the Filioque (two words added to the Nicene creed), and union was proclaimed, but the union was later repudiated by Andronicus II, heir to Michael VIII. The council also recognized Rudolf I as Holy Roman Emperor, ending the Interregnum.
 • 第2リヨン公会議(だい2 - こうかいぎ)は、1274年にリヨン(現在のフランス南東部の都市)で行われたキリスト教の公会議。十字軍の派遣、正教会との和解、教皇選挙(コンクラーヴェ)制度の見直しが話し合われた。イスラム教徒への対抗上招かれたクビライの使節が参加していたことが、後にフランシスコ会員ジョヴァンニ・ダ・モンテコルヴィーノが大都へ赴いて中国に初めてカトリックを伝えるきっかけとなった。
 • Sobór Lyoński II – XIV sobór powszechny Kościoła katolickiego zwołany przez papieża Grzegorza X do Lyonu, podobnie jak to miało miejsce z poprzednim soborem – Soborem Lyońskim I – za pontyfikatu Innocentego IV. Obrady rozpoczęły się 7 maja 1274 roku. Przybyło na niego ok. 560 opatów i biskupów. Jednymi z zaproszonych byli także święty Bonawentura i święty Tomasz z Akwinu, który nie dotarł na miejsce, gdyż zmarł w drodze do Lyonu.
 • Il secondo concilio di Lione fu il quattordicesimo concilio ecumenico della Chiesa cattolica, tenutosi nel 1274.
 • Het Tweede concilie van Lyon vond plaats van 7 mei tot 12 juli 1274 in de cathédrale Saint-Jean-Baptiste-et-Saint-Étienne in Lyon. Dit concilie wordt in de Rooms-katholieke Kerk beschouwd als het 14e oecumenische concilie. Paus Gregorius X riep dit concilie bijeen.Al in 1272 maakt de paus plannen voor het bijeenroepen van een concilie. Het Tweede concilie van Lyon is onder andere van belang vanwege de poging tot hereniging met de Oosters-orthodoxe Kerken. Sinds 1054 bestond tussen deze kerk en de katholieke kerk het Oosters Schisma. De hereniging bleek echter van korte duur.De paus probeerde tijdens het concilie ook de strijd te beëindigen tussen Welfen en Ghibellijnen die in Italië grote verdeeldheid zaaide. Het concilie kondigde verder strengere regels af voor de pauskeuze in een conclaaf. Tussen 1268 en 1271 was de pauszetel namelijk drie jaar onbezet gebleven door onenigheid onder de kardinalen. Een conclaaf voorkomt een zogeheten sedisvacatie met onnodige duur. Tevens maakte men plannen voor een volgende kruistocht, wat uitliep op de Negende Kruistocht.Het concilie was mede voorbereid door de dominicaanse theoloog Thomas van Aquino, maar deze stierf onderweg naar het concilie. Aan het concilie namen theologen als Albertus Magnus en Bonaventura deel.
 • Està considerat per l'Església Catòlica com el XIV concili ecumènic, i el sisè dels celebrats a Occident.Els temes principals que van ser tractats en el concili van fer referència a la conquesta de Terra Santa, la unió amb l'Església Ortodoxa i el sistema d'elecció papal.
 • İkinci Lyon Konsili, Katolik Kilisesi'nin ondördüncü Ekümenik konsilidir. 31 Mart 1272'de toplantı çağrısı yapılmış, 1274 yılında Fransa'nın Lyon kentinde toplanmıştır. Papa X. Gregory tarafından, Bizans İmparatoru VIII. Mikhail Palaiologos'un Ortodoks Kilisesi'ni ve batı ile yeniden birleştirme isteği üzerine toplanmıştır.Konsile, İlhanlılar'ın Hanı Abaka Han'ın elçisi, VIII. Mikhail Palaiologos'un yunan kilise adamları eşliğinde elçisi ve Aragonlu I. James katılmıştır.
 • A második lyoni zsinat volt a római katolikus egyház 14. egyetemes tanácskozása, amit 1272. március 31-én hívott össze X. Gergely pápa, a zsinatra végül 1274-ben került sor a franciaországi Lyon városában. A zsinat összehívásának egyik legfőbb oka volt, hogy VIII. Mihály bizánci császár ígéretet tett arra, hogy nyugati katonai segítség fejében egyesíti az 1054. óta kettészakadt keresztény egyházat és elismeri a pápa fennhatóságát. A zsinatra több mint 500 püspök, 60 apát és több mint ezer küldött volt hivatalos, utóbbiak között voltak a korabeli egyetemek képviselői is. Az összegyűltek végül olyan sokan voltak, hogy nem fértek el Lyon városában és a hivatalos meghívó nélkül érkezőket "Isten és a pápa áldásával" távozásra szólították fel. A tanácskozás főbb résztvevői között volt még I. Jakab aragóniai király, VIII. Mihály császár nagykövete, a ortodox egyházkeleti egyház képviselői, valamint a tatárok kánjának küldöttei. Aquinói Szent Tamás szintén hivatalos volt a tanácskozásra, de útközben Frosinone városában meghalt. Szent Bonaventura részt vett az első négy ülésen, de július 15-én Lyon városában meghalt.Aragónia királysága mellett, amit a király személyesen képviselt, jelen voltak a német-római császár, valamint Anglia, Franciaország, Skócia, Spanyolország és Szicília királyainak képviselői is. Norvégiából, Svédországból, Magyarországról, Csehországból, a lengyel hercegségből és Dáciából is érkeztek küldöttek. A lyoni volt az első az egyházi zsinatok közül, amelyen az egyes nemzetek képviseltethették magukat az egyházi tanácskozáson.A zsinat két legfőbb témája a Szentföldre indítandó keresztes hadjárat, valamint a nagy egyházszakadás felszámolása volt. Az első tanácskozásra 1274. május 7-én került sor, ezt követte további öt május 18-án, június 4-én, július 6-án, valamint július 16-17-én. A zsinat végére 31 határozatot fogadtak el. A második tanácskozáson elfogadták a Zelus fidei határozatot, amely nem volt kötelező érvényű, de összefoglalta a szentföldi hadjárat veszedelmeire, a tervezett hadjárat finanszírozására, a kalózok kiátkozására, a keresztények közötti békére, az egyházszakadást előidéző görögökre, a keresztes hadjáratokon résztvevőre vonatkozó bűnbocsánati, valamint a zsinat ügyrendjére vonatkozó határozatokat. A jelenlévő görög küldöttek, a kereszténység egységének megőrzése érdekében, hozzájárultak a nikaia–konstantinápolyi hitvallás megváltoztatásához (a "filioque-vita") és a résztvevők kikiáltották a keresztény egyház egységét. Ezt az utóbbi határozatot azonban VIII. Mihály utóda, II. Andronikosz bizánci császár később semmisnek nyilvánította. A zsinat emellett I. Rudolfot ismerte el a Német-római Birodalom császárjának, véget vetve az 1254-1273 között tartó nagy interregnumnak.A zsinat helyszínének kiválasztását nagyban befolyásolta, hogy az elnöklő X. Gergely pápa korábban lyoni pap volt, segítője, Péter ostiai püspök-bíboros, korábban Lyon érseke volt.
 • Второй Лионский собор — (в традиции римско-католической церкви, 14-й вселенский собор), созванный в Лионе в 1274 году папой Григорием X для заключения унии с православной церковью.Византийский император Михаил VIII пообещал папе добиваться примирения церквей из политических и экономических соображений — чтобы отложить поход западных правителей на Константинополь и получить на Западе займы для ведения войн. Соединение церквей на Лионском соборе получило полное одобрение 200 католических епископов и посланцев императора. Константинопольский патриарх Иосиф Галесиот, который противился объединению, был смещён, и на его место назначен поборник унии — Иоанн XI Векк. В 1277 г. по инициативе Иоанна I Дуки был созван синод в Фессалии, на котором противники унии, высланные из Византии, отлучили от Церкви патриарха Иоанна XI Векка. После смерти отца император Андроник II созвал собор восточной церкви, признавший решения Лионского собора ничтожными.Другие вопросы, которые занимали участников собора, — ускорение выборов нового папы и регулирование деятельности церковных орденов. По первому вопросу было принято решение избирать понтификов исключительно конклавом и запретить кардиналам покидать конклав до того, как будет названо имя нового предстоятеля церкви. По второму вопросу было одобрено создание двух монашеских орденов — доминиканского и францисканского; число нищенствующих орденов было сведено к четырём. На соборе ждали видных теологов, Бонавентуру и Фому Аквинского, но первый умер во время собора, а второй — по дороге на него.Разговоры насчёт нового (девятого) крестового похода, несмотря на все усилия папы Григория, не воплотились в жизнь. Поход предполагалось осуществить в союзе с ильханидом Абакой, представитель которого на соборе в знак серьёзности намерений хана принял крещение.
 • Druhý lyonský koncil je koncil, který katolická církev uznává za ekumenický. Svolal jej papež Řehoř X., který mu i předsedal. Zúčastnilo se jej více než 500 biskupů a opatů a více než 1000 prelátů či prokurátorů. Účastnil se ho i Jakub I. Aragonský, vyslanec byzantského císaře Michaela VIII. Palaiologa se zástupci řeckého kléru a vyslanci tatarského chána.Zasedání koncilu začalo 7. května 1274. Hlavním tématem koncilu bylo dobytí Svaté země a jednota církve. Na koncil byl pozván i sv. Tomáš Akvinský, ten však cestou na koncil 7. března ve Frosinone zemřel, zúčastnil se ho sv. Bonaventura z Bagnoreggia, který však v Lyonu během zasedání koncilu zemřel.
 • O Segundo Concílio de Lyon foi o décimo quarto concílio ecumênico da Igreja Católica Romana, convocado em 31 de março de 1272 e reunido em Lyon, na França, em 1274. Papa Gregório X presidiu os trabalhos, instado por uma promessa do imperador bizantino Miguel VIII Paleólogo de reunir novamente a Igreja Ortodoxa.
 • Das Zweite Konzil von Lyon, das 1274 in Lyon unter Leitung Papst Gregors X. stattfand, entschied über drei wichtige Fragen: Die Möglichkeit der Beendigung des morgenländischen Schismas durch eine Union mit den Ostkirchen, einen Kreuzzug und die Reformierung der Kirche.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 109690 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 8037 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 53 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108804125 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le deuxième concile de Lyon est un concile catholique qui s'est tenu à Lyon en 1274. Il a été présidé par le pape Grégoire X, réunissant environ cinq cents évêques, soixante abbés et plus de mille prélats. La première session s'est ouverte 7 mai 1274, avec cinq sessions additionnelles les 18 mai, 7 juin, 6 juillet, 16 juillet et 17 juillet.
 • Está considerado por la Iglesia Católica como el XIV Concilio Ecuménico, y el sexto de los celebrados en Occidente.Los temas principales que fueron tratados en el concilio hicieron referencia a la conquista de Tierra Santa, la unión con la Iglesia Ortodoxa y el sistema de elección papal.
 • 第2リヨン公会議(だい2 - こうかいぎ)は、1274年にリヨン(現在のフランス南東部の都市)で行われたキリスト教の公会議。十字軍の派遣、正教会との和解、教皇選挙(コンクラーヴェ)制度の見直しが話し合われた。イスラム教徒への対抗上招かれたクビライの使節が参加していたことが、後にフランシスコ会員ジョヴァンニ・ダ・モンテコルヴィーノが大都へ赴いて中国に初めてカトリックを伝えるきっかけとなった。
 • Sobór Lyoński II – XIV sobór powszechny Kościoła katolickiego zwołany przez papieża Grzegorza X do Lyonu, podobnie jak to miało miejsce z poprzednim soborem – Soborem Lyońskim I – za pontyfikatu Innocentego IV. Obrady rozpoczęły się 7 maja 1274 roku. Przybyło na niego ok. 560 opatów i biskupów. Jednymi z zaproszonych byli także święty Bonawentura i święty Tomasz z Akwinu, który nie dotarł na miejsce, gdyż zmarł w drodze do Lyonu.
 • Il secondo concilio di Lione fu il quattordicesimo concilio ecumenico della Chiesa cattolica, tenutosi nel 1274.
 • Està considerat per l'Església Catòlica com el XIV concili ecumènic, i el sisè dels celebrats a Occident.Els temes principals que van ser tractats en el concili van fer referència a la conquesta de Terra Santa, la unió amb l'Església Ortodoxa i el sistema d'elecció papal.
 • İkinci Lyon Konsili, Katolik Kilisesi'nin ondördüncü Ekümenik konsilidir. 31 Mart 1272'de toplantı çağrısı yapılmış, 1274 yılında Fransa'nın Lyon kentinde toplanmıştır. Papa X. Gregory tarafından, Bizans İmparatoru VIII. Mikhail Palaiologos'un Ortodoks Kilisesi'ni ve batı ile yeniden birleştirme isteği üzerine toplanmıştır.Konsile, İlhanlılar'ın Hanı Abaka Han'ın elçisi, VIII. Mikhail Palaiologos'un yunan kilise adamları eşliğinde elçisi ve Aragonlu I. James katılmıştır.
 • O Segundo Concílio de Lyon foi o décimo quarto concílio ecumênico da Igreja Católica Romana, convocado em 31 de março de 1272 e reunido em Lyon, na França, em 1274. Papa Gregório X presidiu os trabalhos, instado por uma promessa do imperador bizantino Miguel VIII Paleólogo de reunir novamente a Igreja Ortodoxa.
 • Das Zweite Konzil von Lyon, das 1274 in Lyon unter Leitung Papst Gregors X. stattfand, entschied über drei wichtige Fragen: Die Möglichkeit der Beendigung des morgenländischen Schismas durch eine Union mit den Ostkirchen, einen Kreuzzug und die Reformierung der Kirche.
 • A második lyoni zsinat volt a római katolikus egyház 14. egyetemes tanácskozása, amit 1272. március 31-én hívott össze X. Gergely pápa, a zsinatra végül 1274-ben került sor a franciaországi Lyon városában. A zsinat összehívásának egyik legfőbb oka volt, hogy VIII. Mihály bizánci császár ígéretet tett arra, hogy nyugati katonai segítség fejében egyesíti az 1054. óta kettészakadt keresztény egyházat és elismeri a pápa fennhatóságát.
 • Het Tweede concilie van Lyon vond plaats van 7 mei tot 12 juli 1274 in de cathédrale Saint-Jean-Baptiste-et-Saint-Étienne in Lyon. Dit concilie wordt in de Rooms-katholieke Kerk beschouwd als het 14e oecumenische concilie. Paus Gregorius X riep dit concilie bijeen.Al in 1272 maakt de paus plannen voor het bijeenroepen van een concilie. Het Tweede concilie van Lyon is onder andere van belang vanwege de poging tot hereniging met de Oosters-orthodoxe Kerken.
 • The First Council of Lyon, the Thirteenth Ecumenical Council, took place in 1245.The Second Council of Lyon was the fourteenth ecumenical council of the Catholic Church, convoked on 31 March 1272 and convened in Lyon, France, in 1272–1274. Pope Gregory X presided over the council, called to act on a pledge by Byzantine emperor Michael VIII to reunite the Eastern church with the West.
 • Второй Лионский собор — (в традиции римско-католической церкви, 14-й вселенский собор), созванный в Лионе в 1274 году папой Григорием X для заключения унии с православной церковью.Византийский император Михаил VIII пообещал папе добиваться примирения церквей из политических и экономических соображений — чтобы отложить поход западных правителей на Константинополь и получить на Западе займы для ведения войн.
 • Вторият лионски събор е вселенски събор на Римокатолическата църква, свикан в гр. Лион през 1274 г. от папа Григорий Х, за да се сключи уния с Православната църква. Съборът завършва със сключването между западната и източна църква на т.нар. Лионска уния.Византийският император Михаил VIII Палеолог обещава на папата да търси помирение на 2-те църкви по политически и икономически причини - най-вече да осуети плановете на т.нар.
 • Druhý lyonský koncil je koncil, který katolická církev uznává za ekumenický. Svolal jej papež Řehoř X., který mu i předsedal. Zúčastnilo se jej více než 500 biskupů a opatů a více než 1000 prelátů či prokurátorů. Účastnil se ho i Jakub I. Aragonský, vyslanec byzantského císaře Michaela VIII. Palaiologa se zástupci řeckého kléru a vyslanci tatarského chána.Zasedání koncilu začalo 7. května 1274. Hlavním tématem koncilu bylo dobytí Svaté země a jednota církve. Na koncil byl pozván i sv.
rdfs:label
 • Deuxième concile de Lyon
 • Concili de Lió II
 • Concilio de Lyon II
 • Concilio di Lione II
 • Druhý lyonský koncil
 • Második lyoni zsinat
 • Second Council of Lyon
 • Segundo Concílio de Lyon
 • Sobór lyoński II
 • Tweede concilie van Lyon
 • Zweites Konzil von Lyon
 • İkinci Lyon Konsili
 • Втори лионски събор
 • Второй Лионский собор
 • 第2リヨン公会議
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:suivant of
is foaf:primaryTopic of