Le degré Celsius (symbole °C) est l’unité de l’échelle de température Celsius, qui est une unité dérivée du système international d’unités, introduite en 1948. Son nom est une référence à l’astronome et physicien suédois Anders Celsius, inventeur en 1742 d’une des premières échelles centigrades de température.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le degré Celsius (symbole °C) est l’unité de l’échelle de température Celsius, qui est une unité dérivée du système international d’unités, introduite en 1948. Son nom est une référence à l’astronome et physicien suédois Anders Celsius, inventeur en 1742 d’une des premières échelles centigrades de température. Cette unité de mesure est d'usage courant à travers le monde, à l'exception des États-Unis, de Belize et des Îles Caïman, qui utilisent toujours l'échelle Fahrenheit.
 • Celsius is een temperatuurschaal. Formeel is afgesproken dat temperaturen in de SI-eenheid kelvin worden uitgedrukt. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij het aangeven van de buitentemperatuur in een weerbericht, worden echter graden Celsius (°C) gebruikt, enerzijds omdat men dit gewend is en anderzijds omdat met behulp van deze eenheid de temperatuur in handzamere getallen kan worden uitgedrukt. In de Verenigde Staten en Jamaica wordt meestal de schaal van Fahrenheit gebruikt.Oorspronkelijk was de Celsiusschaal gedefinieerd met twee ijkpunten: de temperatuur waarbij water bevriest bij een luchtdruk van 1 bar is gedefinieerd als 0 °C; de temperatuur waarbij water kookt bij een luchtdruk van 1 bar is gedefinieerd als 100 °C.Het bereik hiertussen wordt verdeeld in 100 gelijke delen.Omdat zowel het vriespunt van water als het kookpunt afhankelijk is van de heersende luchtdruk ontstond op termijn behoefte aan een betere definitie. Sindsdien is de schaal van Celsius gedefinieerd door de volgende twee punten: het tripelpunt van water ligt per definitie bij 0,01 °C; het verschil tussen twee graden is gedefinieerd aan de hand van het gedrag van een ideaal gas.Het tripelpunt is een punt waar de drie fasen van water (gas, vloeistof en vaste stof) bij elkaar kunnen bestaan. Het tripelpunt is een vaste combinatie van temperatuur en druk. Eén graad Celsius temperatuurverschil is even groot als één kelvin verschil. Echter 0,00 °C komt door bovenstaande definitie overeen met 273,15 K en 100,00 °C met 373,15 K. Een temperatuur in kelvin wordt naar graden Celsius omgerekend door er 273,15 van af te trekken.De graad Celsius is genoemd naar de Zweedse astronoom Anders Celsius (1701-1744), die deze schaal voor het eerst voorstelde in 1742. Oorspronkelijk had Celsius voor ogen dat het vriespunt van water bij 100° zou liggen, en het kookpunt bij 0°. Anderen (mogelijk Carolus Linnaeus of Daniel Ekström) zagen dat liever omgekeerd.
 • За шведския астроном, на когото е наречена единицита вижте Андерс Целзий.Градус Целзий (означение °C) е единица за измерване на температура, кръстена на шведския астроном Андерс Целзий (Anders Celsius) (1701-1744), който за пръв път предложил подобна система през 1742 г.По ска̀лата на Целзий 0,01 °C е тройната точка на водата, а един градус е 1/273,16 част от температурната разлика между тройната точка на водата и абсолютната нула. Преди 1954 г. ска̀лата е дефинирана с точката на замръзване на водата - 0 °C и точката ѝ на кипене - 100 °C при атмосферно налягане от 1 атмосфера.
 • Celsius gradua edo gradu zentigraduak, °C ikurrarekin idazten dira. Anders Celsiusek sorturiko unitatea da bere tenperatura eskalarako. Unitate hau Nazioarteko Unitate Sisteman agertzen da eta nazioartean erabiliena da.Uraren arabera eraikitzen da, 0 tenperatura izotz puntuan jarriz eta 100 gradu irakite puntuan, biak atmosfera bateko presioan neurtuak. Bien artean dagoen aldea 100 zati ezberdinetan zatitzen da, eta haietako bakoitza Celsius gradu bat da.
 • Skala Celsius adalah suatu skala suhu yang didesain supaya titik beku air berada pada 0 derajat dan titik didih pada 100 derajat di tekanan atmosferik standar. Skala ini mendapat namanya dari ahli astronomi Anders Celsius (1701–1744), yang pertama kali mengusulkannya pada tahun 1742.Karena ada seratus tahapan antara kedua titik referensi ini, istilah asli untuk sistem ini adalah centigrade (100 bagian) atau centesimal. Pada 1948 nama sistem ini diganti secara resmi menjadi Celsius oleh Konferensi Umum tentang Berat dan Ukuran ke-9 (CR 64), sebagai bentuk penghargaan bagi Celsius dan untuk mencegah kerancuan yang timbul akibat konflik penggunaan awalan centi- (di Indonesia senti-) seperti yang digunakan satuan ukur SI. Meski angka-angka untuk saat beku dan mendidih untuk air tetap lumayan tepat, definisi aslinya tidak cocok digunakan sebagai standar formal: ia bergantung pada definisi tekanan atmosferik standar yang sendiri bergantung kepada definisi suhu. Definisi resmi Celsius saat ini menyatakan bahwa 0,01 °C berada pada triple point air dan satu derajat adalah 1/273,16 dari perbedaan suhu antara triple point air dan nol absolut. Definisi ini memastikan bahwa satu derajat Celsius merepresentasikan perbedaan suhu yang sama dengan satu kelvin.Anders Celsius awalnya mengusulkan titik beku berada pada 100 derajat dan titik didih pada 0 derajat. Ini dibalik pada tahun 1747, disebabkan hasutan dari Linnaeus, atau mungkin Daniel Ekström, pembuat kebanyakan termometer yang digunakan oleh Celsius.Suhu sebesar −40 derajat mempunyai nilai yang sama untuk Celsius dan Fahrenheit. Selain itu, sebuah cara untuk mengkonversi Celsius ke Fahrenheit adalah dengan menambah 40, dikalikan dengan 1,8, dan kemudian dikurangi 40. Sebaliknya, untuk mengkonversi dari Fahrenheit ke Celsius kita menambah 40, kemudian dibagikan 1,8 dan akhirnya dikurangi 40.Skala Celsius digunakan di hampir seluruh dunia untuk keperluan sehari-hari, meski di media massa ia masih sering dikenal sebagai centigrade hingga akhir 1980-an atau awal 1990-an, terutama oleh peramal cuaca di saluran televisi di Eropa misalnya BBC, ITV dan RTÉ. Di Amerika Serikat dan Jamaika, Fahrenheit tetap menjadi skala pilihan utama untuk pengukuran suhu sehari-hari, meski Celsius dan kelvin digunakan untuk aplikasi sains.
 • El grau Celsius, representat com a ℃ (°C), és una unitat de temperatura, i deu el seu nom a l'astrònom suec Anders Celsius (1701-1744), que proposà per primera vegada una escala de temperatura al 1742, dos anys abans de morir. És una de les unitats derivades del Sistema Internacional d'Unitats, difereix del kelvin en el fet que aquest és la unitat bàsica de temperatura en el SI. És la unitat de temperatura que resulta d'imposar la condició que la diferència entre els punts de fusió del gel i d'ebullició de l'aigua, a la pressió normal, val 0. El grau Celsius (°C) pot referir-se a una temperatura específica de l'escala Celsius, així també servir com un increment d'unitat per indicar un interval de temperatura (una diferència entre dues temperatures o la incertesa). Entre 1744 i 1954, amb algunes variacions, s'havia definit escollint els 0 °C en el punt de congelació de l'aigua i els 100 °C en el seu punt d'ebullició, ambdós a nivell del mar, i encara és habitual trobar aquesta definició. Però avui dia, el grau Celsius no és més que un nom especial per al kelvin, una diferència d'un grau Celsius, és equivalent a una diferència d'un kelvin, és a dir, els intervals de temperatura expressats en graus Celsius i en kelvins, tenen el mateix valor. La diferència és que el zero de l'escala Celsius difereix de l'escala Kelvin en 273,15 unitats. És a dir, T (°C) = T (K) - 273,15 (essent T la temperatura).L'escala de Celsius és molt utilitzada per expressar les temperatures d'ús quotidià, des de la temperatura de l'aire fins a molts dispositius domèstics (forns, fregidores, aigua calenta, refrigeració, etc.). També s'utilitza en treballs científics i tecnològics, encara que en molts casos és d'obligada utilització l'escala de Kelvin.El 1948, la Conferència General de Pesos i Mesures, s'inclinà pel terme Celsius, en detriment dels altres termes usats centígrad i centesimal, per tal d'eliminar la confusió amb el prefix centi-, i per reconèixer la tasca d'Anders Celsius.El símbol del grau Celsius és un cercle ovalat (i no la lletra "o") seguit de la lletra C, que formen un bloc indivisible. No obstant la Reial Academia Espanyola admet escriure el cercle ovalat, sense la C, però aquesta notació no és conforme amb les normes internacionals, en les quals el cercle està reservat al grau de l'angle pla.Exemple de les temperatures de fusió i ebullició de l'aigua destil·lada a una atmosfera de pressió, en les escales Celsius, Fahrenheit i Kelvin, són les següents:
 • Celsiův stupeň (značený °C) je jednotka teploty, kterou v roce 1742 vytvořil švédský astronom Anders Celsius.Původně byla stupnice obrácená, protože Celsius stanovil dva pevné body: 100 °C pro teplotu tání ledu a 0 °C pro teplotu varu vody (obojí při tlaku vzduchu 1013,25 hPa). Carl Linné stupnici později otočil, a proto je dnes bod tání 0 °C a bod varu 100 °C. Dnes je Celsiův stupeň (jako odvozená jednotka soustavy SI) definována pomocí trojného bodu vody, kterému je přiřazena teplota 0,01 °C a tím, že absolutní velikost jednoho dílku teplotní stupnice (1 °C) je rovna 1 K.
 • Skala Celsjusza – skala termometryczna, nazwana od nazwiska szwedzkiego uczonego Andersa Celsiusa, który zaproponował ją w roku 1742.
 • セルシウス度(セルシウスど、記号 °C)は、温度の単位である。考案者のアンデルス・セルシウスにちなむ。摂氏温度(せっしおんど)ともいう。摂氏の語源は、セルシウスの中国音訳「摂尓修斯」(シュアルシゥスー、繁体字: 攝爾修斯; 簡体字: 摄尔修斯; ピン音: Shèěrxiūsī)から「摂」+人名に付ける接尾辞「氏」で、「摂氏」「温度」になった。
 • Celsius, also known as centigrade, is a scale and unit of measurement for temperature. It is named after the Swedish astronomer Anders Celsius (1701–1744), who developed a similar temperature scale. The degree Celsius (°C) can refer to a specific temperature on the Celsius scale as well as a unit to indicate a temperature interval, a difference between two temperatures or an uncertainty. The unit was known until 1948 as "centigrade" from the Latin centum translated as 100 and gradus translated as "steps".From 1744 until 1954, 0 °C was defined as the freezing point of water and 100 °C was defined as the boiling point of water, both at a pressure of one standard atmosphere with mercury being the working material. Although these defining correlations are commonly taught in schools today, by international agreement the unit "degree Celsius" and the Celsius scale are currently defined by two different temperatures: absolute zero, and the triple point of VSMOW (specially purified water). This definition also precisely relates the Celsius scale to the Kelvin scale, which defines the SI base unit of thermodynamic temperature with symbol K. Absolute zero, the lowest temperature possible at which matter reaches minimum entropy, is defined as being precisely 0 K and −273.15 °C. The temperature of the triple point of water is defined as precisely 273.16 K and 0.01 °C.This definition fixes the magnitude of both the degree Celsius and the kelvin as precisely 1 part in 273.16 (approximately 0.00366) of the difference between absolute zero and the triple point of water. Thus, it sets the magnitude of one degree Celsius and that of one kelvin as exactly the same. Additionally, it establishes the difference between the two scales' null points as being precisely 273.15 degrees Celsius (−273.15 °C = 0 K and 0 °C = 273.15 K).
 • Il grado Celsius (°C) (pronuncia italiana /ˈʧɛlsjus/; pronuncia svedese [ˈsɛlsjɵs]) è l'unità di una scala di misura per la temperatura, così chiamata dal nome dell'astronomo svedese Anders Celsius (1701-1744), che la propose per la prima volta nel 1742.
 • 섭씨 온도(Celsius , 攝氏溫度)는 1 atm에서의 물의 어는점을 0도, 끓는점을 100도로 정한 온도 체계이며, 기는 °C이다. 1742년 스웨덴의 천문학자 안데르스 셀시우스가 처음으로 제안하였으며, 영어 등에서는 제안자의 이름을 따 ‘셀시어스’로 부르고 있다. 셀시우스는 물의 어는점을 100도, 끓는점을 0도로 제안하였으나 사용이 불편하여 후에 끓는 점과 어는 점의 기준을 바꾸었다. 하지만 온도 단위가 같은 100등분을 하였으므로 셀시우스의 이름을 따서 섭씨 온도라고 부른다. 현재는 위와 같이 정의하지 않고 물의 삼중점을 0.01도로 정의한다. ‘섭씨(攝氏)’라는 이름은 셀시우스의 중국 음역어 ‘섭이사(攝爾思)’에서 유래한다.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 14267 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 5451 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 41 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107407787 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:enUnités
prop-fr:légende
 • Thermomètre gradué en degrés Celsius.
prop-fr:quantité
prop-fr:symbole
 • °C
prop-fr:système
prop-fr:unité
 • Degré Celsius
prop-fr:unités
 • en magnitude
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éponyme
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le degré Celsius (symbole °C) est l’unité de l’échelle de température Celsius, qui est une unité dérivée du système international d’unités, introduite en 1948. Son nom est une référence à l’astronome et physicien suédois Anders Celsius, inventeur en 1742 d’une des premières échelles centigrades de température.
 • Celsius gradua edo gradu zentigraduak, °C ikurrarekin idazten dira. Anders Celsiusek sorturiko unitatea da bere tenperatura eskalarako. Unitate hau Nazioarteko Unitate Sisteman agertzen da eta nazioartean erabiliena da.Uraren arabera eraikitzen da, 0 tenperatura izotz puntuan jarriz eta 100 gradu irakite puntuan, biak atmosfera bateko presioan neurtuak. Bien artean dagoen aldea 100 zati ezberdinetan zatitzen da, eta haietako bakoitza Celsius gradu bat da.
 • Skala Celsjusza – skala termometryczna, nazwana od nazwiska szwedzkiego uczonego Andersa Celsiusa, który zaproponował ją w roku 1742.
 • セルシウス度(セルシウスど、記号 °C)は、温度の単位である。考案者のアンデルス・セルシウスにちなむ。摂氏温度(せっしおんど)ともいう。摂氏の語源は、セルシウスの中国音訳「摂尓修斯」(シュアルシゥスー、繁体字: 攝爾修斯; 簡体字: 摄尔修斯; ピン音: Shèěrxiūsī)から「摂」+人名に付ける接尾辞「氏」で、「摂氏」「温度」になった。
 • Il grado Celsius (°C) (pronuncia italiana /ˈʧɛlsjus/; pronuncia svedese [ˈsɛlsjɵs]) è l'unità di una scala di misura per la temperatura, così chiamata dal nome dell'astronomo svedese Anders Celsius (1701-1744), che la propose per la prima volta nel 1742.
 • 섭씨 온도(Celsius , 攝氏溫度)는 1 atm에서의 물의 어는점을 0도, 끓는점을 100도로 정한 온도 체계이며, 기는 °C이다. 1742년 스웨덴의 천문학자 안데르스 셀시우스가 처음으로 제안하였으며, 영어 등에서는 제안자의 이름을 따 ‘셀시어스’로 부르고 있다. 셀시우스는 물의 어는점을 100도, 끓는점을 0도로 제안하였으나 사용이 불편하여 후에 끓는 점과 어는 점의 기준을 바꾸었다. 하지만 온도 단위가 같은 100등분을 하였으므로 셀시우스의 이름을 따서 섭씨 온도라고 부른다. 현재는 위와 같이 정의하지 않고 물의 삼중점을 0.01도로 정의한다. ‘섭씨(攝氏)’라는 이름은 셀시우스의 중국 음역어 ‘섭이사(攝爾思)’에서 유래한다.
 • Celsius, also known as centigrade, is a scale and unit of measurement for temperature. It is named after the Swedish astronomer Anders Celsius (1701–1744), who developed a similar temperature scale. The degree Celsius (°C) can refer to a specific temperature on the Celsius scale as well as a unit to indicate a temperature interval, a difference between two temperatures or an uncertainty.
 • Celsius is een temperatuurschaal. Formeel is afgesproken dat temperaturen in de SI-eenheid kelvin worden uitgedrukt. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij het aangeven van de buitentemperatuur in een weerbericht, worden echter graden Celsius (°C) gebruikt, enerzijds omdat men dit gewend is en anderzijds omdat met behulp van deze eenheid de temperatuur in handzamere getallen kan worden uitgedrukt.
 • O grau Celsius (símbolo: °C) designa a unidade de temperatura, assim denominada em homenagem ao astrônomo sueco Anders Celsius (1701–1744), que foi o primeiro a propô-la em 1742.
 • Skala Celsius adalah suatu skala suhu yang didesain supaya titik beku air berada pada 0 derajat dan titik didih pada 100 derajat di tekanan atmosferik standar. Skala ini mendapat namanya dari ahli astronomi Anders Celsius (1701–1744), yang pertama kali mengusulkannya pada tahun 1742.Karena ada seratus tahapan antara kedua titik referensi ini, istilah asli untuk sistem ini adalah centigrade (100 bagian) atau centesimal.
 • El grau Celsius, representat com a ℃ (°C), és una unitat de temperatura, i deu el seu nom a l'astrònom suec Anders Celsius (1701-1744), que proposà per primera vegada una escala de temperatura al 1742, dos anys abans de morir. És una de les unitats derivades del Sistema Internacional d'Unitats, difereix del kelvin en el fet que aquest és la unitat bàsica de temperatura en el SI.
 • Celsiův stupeň (značený °C) je jednotka teploty, kterou v roce 1742 vytvořil švédský astronom Anders Celsius.Původně byla stupnice obrácená, protože Celsius stanovil dva pevné body: 100 °C pro teplotu tání ledu a 0 °C pro teplotu varu vody (obojí při tlaku vzduchu 1013,25 hPa). Carl Linné stupnici později otočil, a proto je dnes bod tání 0 °C a bod varu 100 °C.
 • За шведския астроном, на когото е наречена единицита вижте Андерс Целзий.Градус Целзий (означение °C) е единица за измерване на температура, кръстена на шведския астроном Андерс Целзий (Anders Celsius) (1701-1744), който за пръв път предложил подобна система през 1742 г.По ска̀лата на Целзий 0,01 °C е тройната точка на водата, а един градус е 1/273,16 част от температурната разлика между тройната точка на водата и абсолютната нула. Преди 1954 г.
rdfs:label
 • Degré Celsius
 • Celsius
 • Celsius
 • Celsius
 • Celsius
 • Celsius gradu
 • Celsius-skála
 • Grad Celsius
 • Grado Celsius
 • Grado Celsius
 • Grau Celsius
 • Grau Celsius
 • Skala Celsjusza
 • Stupeň Celsia
 • Градус Целзий
 • Градус Цельсия
 • セルシウス度
 • 섭씨
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of