Le de Havilland DH 106 Comet est le premier avion de ligne à réaction à entrer en production. Développé et construit par de Havilland dans son quartier général à Hatfield, dans le Hertfordshire au Royaume-Uni, le prototype Comet 1 vole pour la première fois le 27 juillet 1949. Il a une apparence aérodynamiquement épurée avec quatre turboréacteurs de Havilland Ghost situés dans les ailes, un fuselage pressurisé et de grandes vitres carrées.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le de Havilland DH 106 Comet est le premier avion de ligne à réaction à entrer en production. Développé et construit par de Havilland dans son quartier général à Hatfield, dans le Hertfordshire au Royaume-Uni, le prototype Comet 1 vole pour la première fois le 27 juillet 1949. Il a une apparence aérodynamiquement épurée avec quatre turboréacteurs de Havilland Ghost situés dans les ailes, un fuselage pressurisé et de grandes vitres carrées. À cette époque, il offre une cabine passager relativement silencieuse et confortable et montre des signes de succès commercial à son entrée en service en 1952.Un an après sa mise en service commercial les Comet commencent à connaître des problèmes ; trois d'entre eux sont détruits en plein vol au cours d'accidents assez médiatisés. Il est établi par la suite que ces accidents sont dus à la fatigue du métal sur les cellules, phénomène peu connu à l'époque. Le Comet est retiré du service et intensivement testé afin d'en découvrir la cause ; le premier incident a été attribué par erreur au mauvais temps. Les défauts de conception, dont les tensions dangereuses aux coins des hublots carrés et la méthode d'installation, sont immédiatement identifiés. En conséquence, le Comet est entièrement redessiné avec des hublots ovales, une structure renforcée et d'autres modifications. Entre-temps, les avionneurs rivaux tiennent compte des leçons tirés du Comet pour développer leurs propres avions.Bien que les ventes ne soient pas entièrement redressées, le Comet 2 amélioré et le prototype Comet 3 conduisent au Comet 4, redessiné, qui fait ses débuts en 1958 et connaît une carrière de plus de 30 ans. Le Comet est adapté à de nombreux rôles militaires comme le transport VIP, médical et de passagers, ainsi que la surveillance. La plus importante modification aboutit à une version de patrouille maritime, le Hawker Siddeley Nimrod. Le Nimrod reste en service dans la Royal Air Force (RAF) jusqu'en juin 2011, plus de 60 ans après le premier vol du Comet.
 • Де Хавиланд Комет (de Havilland DH.106 Comet) е английски пътнически реактивен самолет. Това е първият пътнически реактивен самолет в света, влязъл в редовна експлоатация. Предназначен е за полети по маршрути с малка и средна далечина.
 • Il de Havilland DH.106 Comet era un quadrimotore di linea a getto ad ala bassa prodotto dall'azienda britannica de Havilland Aircraft Company nei primi anni cinquanta.Fortemente voluto dal presidente della ditta Geoffrey de Havilland, il Comet detiene il primato di essere stato il primo aereo di linea a getto della storia ad entrare in servizio operativo.
 • El de Havilland DH.106 Comet (‘cometa’ en inglés) fue un avión comercial desarrollado por el fabricante aeronáutico británico de Havilland. EL DH.106 Comet realizó su primer vuelo el 27 de julio de 1949, convirtiéndose de ese modo en el primer avión comercial de reacción, lo cual supuso un hito en la historia de la aviación. El Comet contaba con un diseño de buenas prestaciones aerodinámicas, con cuatro motores turbojet de Havilland Ghost instalados en el interior de las alas, una cabina presurizada que reducía el ruido exterior y ventanas de gran tamaño.Sin embargo, después de pocos años de su entrada en servicio, el fuselaje del Comet empezó a sufrir fallos, debidos a la fatiga del metal motivados por los ciclos de presurización del fuselaje. Estos fallos causaron dos accidentes en los que la aeronave se hizo pedazos en pleno vuelo, ocasionando su retirada momentánea del servicio para descubrir cuál era el problema. El Comet tuvo que ser rediseñado con el fin de eliminar sus errores detectados. Mientras tanto, los rivales de de Havilland desarrollaron sus propias aeronaves, aprendiendo de los errores cometidos en el Comet.A pesar de que las ventas no se llegaron a recuperar del todo, la última variante denominada Comet 4 estuvo en servicio activo en la aviación comercial durante más de 30 años. Asimismo, el Comet se adaptó para diversos usos como avión militar, por ejemplo en tareas de vigilancia, transporte de personalidades, transporte de pasajeros y evacuación médica. La mayor de estas modificaciones se dio en un avión de patrulla marítima denominado Hawker Siddeley Nimrod. Los Nimrod permanecieron en servicio activo con la Real Fuerza Aérea Británica (RAF) hasta su retirada en junio de 2011, más de 60 años después del primer vuelo del Comet.
 • de Havilland Comet dari Britania adalah sebuah pesawat jet komersial pertama dunia. Pesawat ini terkenal karena menderita fatig logam pesawat jet dikarenakan ketinggian penerbangan.
 • Die vierstrahlige britische de Havilland DH 106 Comet war das erste in Serie gebaute Düsenverkehrsflugzeug der Welt. Das erste Düsenverkehrsflugzeug überhaupt ist jedoch die Vickers Type 618 Nene-Viking, die mehr als ein Jahr vor der Comet, am 6. April 1948, zum Erstflug abhob (Prototyp, keine Serienfertigung). Die Comet war als Tiefdecker für zunächst 36 Passagiere ausgelegt. Die vier Triebwerke waren in die Tragflächenwurzel integriert. Der Erstflug des Prototyps fand am 27. Juli 1949 statt und am 4. Oktober 1958 überquerten zwei Comet 4, eine nach Osten und eine nach Westen, als erste Passagierjets den Atlantik im Nonstopflug. Hersteller war die de Havilland Aircraft Company.
 • El De Havilland DH 106 Comet va ser la primera producció comercial d'un avió a reacció. Desenvolupat i fabricat per De Havilland al seu Hatfield, Hertfordshire, la seu al Regne Unit, el prototip del Comet 1 va volar per primer cop el 27 de juliol de 1949. Comptava amb un disseny aerodinàmicament net, amb quatre motors turboreactors De Havilland Ghost dins les ales, un fuselatge pressuritzat, i finestres grans quadrades. Per a l'època, oferia una cabina de passatgers relativament tranquil·la còmode i va mostrar senyals de ser un èxit comercial en el seu debut el 1952.Un any després d'entrar en servei comercial, els Comets van començar a patir problemes, amb tres d'ells trencant-se en ple vol en accidents molt publicitats. Això va ser descobert més tard que la causa era deguda a una catastròfica fatiga metàl·lica en l'estructura d'aeronau, que no es va entendre bé en l'època. El Comet va ser retirat de servei i àmpliament analitzat per descobrir la causa; el primer incident havia estat acusat incorrectament en condicions meteorològiques adverses. Es van identificar en última instància els errors de disseny, incloent tensions perilloses a les cantonades de les finestres quadrades i les metodologies d'instal·lació. Com a resultat, el Comet va ser redissenyat extensament amb finestres ovalades, reforç estructural i altres canvis. Els fabricants rivals per la seva banda van fer cas de les lliçons apreses del Comet, en el desenvolupament del seu propi avió.Tot i que les vendes no es van recuperar totalment, les millores del Comet 2 i el prototip Comet 3 van culminar amb la sèrie redissenyada del Comet 4 que es va estrenar el 1958 i va tenir una carrera productiva de més de 30 anys. El Comet va ser adaptat per a una varietat de funcions com ara militars, VIP, transport mèdic i de passatgers, com també de vigilància. La més extensa modificació va donar lloc a una especialitzada variant d'avió de patrulla marítima, el Hawker Siddeley Nimrod. Nimrod va romandre en servei amb la Royal Air Force (RAF) fins el juny de 2011, més de 60 anys després del primer vol del Comet.
 • The de Havilland DH 106 Comet was the first production commercial jetliner. Developed and manufactured by de Havilland at its Hatfield, Hertfordshire, United Kingdom headquarters, the Comet 1 prototype first flew on 27 July 1949. It featured an aerodynamically clean design with four de Havilland Ghost turbojet engines buried in the wings, a pressurised fuselage, and large square windows. For the era, it offered a relatively quiet, comfortable passenger cabin and showed signs of being a commercial success at its 1952 debut.A year after entering commercial service the Comets began suffering problems, with three of them breaking up during mid-flight in well-publicised accidents. This was later found to be due to catastrophic metal fatigue in the airframes, not well understood at the time. The Comet was withdrawn from service and extensively tested to discover the cause; the first incident had been incorrectly blamed on adverse weather. Design flaws, including dangerous stresses at the corners of the square windows and installation methodology, were ultimately identified. As a result, the Comet was extensively redesigned with oval windows, structural reinforcement and other changes. Rival manufacturers meanwhile heeded the lessons learned from the Comet while developing their own aircraft.Although sales never fully recovered, the improved Comet 2 and the prototype Comet 3 culminated in the redesigned Comet 4 series which debuted in 1958 and had a productive career of over 30 years. The Comet was adapted for a variety of military roles such as VIP, medical and passenger transport, as well as surveillance. The most extensive modification resulted in a specialised maritime patrol aircraft variant, the Hawker Siddeley Nimrod. Nimrod remained in service with the Royal Air Force (RAF) until June 2011, over 60 years after the Comet's first flight.
 • De De Havilland DH.106 Comet of de Comet was het eerste operationele passagiersvliegtuig uit de geschiedenis dat werd aangedreven door straalmotoren. Het was een viermotorig toestel, twee motoren in de 'wortel' van elke vleugel.
 • de Havilland DH 106 Comet byl britský čtyřmotorový proudový dopravní letoun; první s proudovými motory určený pro osobní dopravu. S modelem Comet 1 začala společnost BOAC létat na pravidelných linkách v roce 1952. Dobré jméno tohoto typu poškodily tři vážné nehody v roce 1954 způsobené únavou materiálu v kabině, hlavně u obdélníkových oken, které byly příčinou náhlého poklesu tlaku. Proto byly tyto verze ihned staženy ze služby a náhradou byl spolehlivý letoun Comet 4 s kruhovými okny. Tato verze absolvovala první let 27. dubna 1958. Na základě letounu De Havilland Comet byl zkonstruován průzkumný letoun Hawker Siddeley Nimrod.
 • 드 하빌랜드 DH 106 코멧은 길이 28.35 m, 너비 35 m 크기의 터보제트 엔진 4기를 탑재하고 후퇴날개와 여압객실(與壓客室)을 갖추고 있으며, 승객 정원은 36명이다(1형). 정기항공에 취항한 것은 1952년 5월 2일 BEA(BA;영국항공회사)의 전신인 영국해외항공회사(BOAC)의 런던∼요하네스버그 노선이 시초이다.처음에는 운항이 순조로웠으나 1953년 5월 공중분해로, 1954년에는 잇달아 2건의 공중폭발사고가 발생하였다. 사고조사 결과, 종전 여객기에 비하여 훨씬 높은 고도를 비행하던 코멧은 지상의 높은 기압과 고공의 낮은 기압을 자주 겪게 되어 동체가 신축과 팽창을 반복하여 피로가 쌓이게 되었는데, 유리창을 사각으로 설계하여 모서리 부분에 하중이 걸려서 균열 발생하여 공중에서 폭발하게 되었다.이 사고 이후 항공기 외피 한가운데 뚫린 부분은 모서리가 선 사각형은 피하고 대개 원형이나 끝이 둥글게 처리된 사각형을 사용하게 되었다.
 • A de Havilland DH 106 Comet az első sorozatban gyártott sugárhajtású utasszállító repülőgép volt. A gép prototípusa 1949. július 27-én szállt fel először. A tiszta vonalvezetésű repülőgép négy de Havilland Ghost gázturbinás sugárhajtóműve a szárnytőben foglalt helyet, nagy trapéz alakú szárnnyal és túlnyomásos törzzsel készült. Az akkori időkhöz képest az utastér kényelmes volt és minden arra utalt, hogy a gép 1952-es üzembe állítása nagy gazdasági siker lesz. Egy évvel a járatok elindítása után azonban súlyos balesetek követték egymást, melyek következtében leállították a típust és költséges és bonyolult vizsgálatokkal sikerült megállapítani, hogy a téglalap alakú ablakok sarkaiban fellépő fáradásos törés okozta a katasztrófákat. A konstrukciós hibák felderítése után a repülőgépet jelentős mértékben áttervezték, az ablakokat oválisra cserélték ki és a szerkezetet több helyen megerősítették. A tanulságokat a rivális cégek is megszívlelték saját konstrukciójuk fejlesztése során. Bár a kezdeti várakozásokat soha nem érték el, a sorozatban gyártott Comet 2, a csupán prototípus Comet 3 és az utolsó Comet 4, melyet 1958-tól helyeztek üzembe, sikeresen teljesítették feladatukat több mint 30 éven keresztül. A repülőgépből számos katonai célokra használt VIP, egészségügyi változat is épült, a legnagyobb változtatásokat egy tengerészeti járőrgépen a Hawker Siddeley Nimrodon hajtották végre. A Nimrod 2011 júniusáig maradt a RAF szolgálatában, több mint 6 évvel a Comet szűzrepülése után.
 • デ・ハビランド コメット (de Havilland DH.106 Comet) は、イギリスのデ・ハビランド社が製造した世界初のジェット旅客機。「コメット」の名称は自社のデ・ハビランド DH.88に続いて二代目である。定期運航就航後、程なくして、与圧された胴体のくりかえし変形による金属疲労が原因の空中分解事故を起こしたが、そこで得られた教訓がその後の航空技術、とりわけ安全向上に果たした役割もまた非常に大きい。
 • O de Havilland Comet, ou simplesmente Comet, origem inglesa, foi o primeiro avião comercial propulsionado por motores a jato fabricado no mundo.Com quatro reatores embaixo de suas asas, o Comet começou a operar em 1952 pela companhia aérea inglesa BOAC.Foi um grande sucesso, pois voava com o dobro da velocidade dos seus concorrentes da época, porém, com um enorme consumo de combustível, suas rotas eram curtas.
 • De Havilland Comet – pierwszy na świecie komercyjny odrzutowy samolot pasażerski, który wszedł do seryjnej produkcji. Samolot, zaprezentowany w 1949 roku, produkowany był przez brytyjską firmę de Havilland.
 • Де Хевилленд DH.106 «Комета» (англ. de Havilland DH.106 Comet) — первый в мире коммерческий реактивный авиалайнер, предназначенный для выполнения рейсов малой и средней протяжённости.Хотя «Комета» не была первым реактивным пассажирским самолётом (первым считается экспериментальная реактивная версия Vickers VC.1, построенная в единственном экземпляре), тем не менее эту модель по праву считают первым настоящим авиалайнером, который с самого начала именно таким и задумывался, проектировался и строился серийно.
 • De Havilland Comet, İngiliz De Havilland şirketi tarafından "dünyanın ilk jet motorlu yolcu uçağı" olarak tanıtılan ve ilk uçuşunu 1949 yılında ve ilk ticari uçuşunu Mayıs 1952'de yapan yolcu uçağıdır.Uçağın kanadına yerleştirilmiş 4 adet Havilland Ghost 50 turbojet tipi motoru ile 480 mph hız yapabilmekteydi. Comet'in ilk modellerinde önemli uçak kazalarına sebebiyet veren "metal yorgunluğu" görülmüştür. metal yorgunluğu, kabinin sürekli döngüsel olarak basınçlandırılması ve ardından da basınçsızlandırılması sonucunda oluşmuş ve uçak gövdesine ağır bir zarar vermiştir. Comet serisinin ilki olan Comet 1'in 10 Ocak 1954 tarihinde Roma-Londra seferini yaparken kalkıştan 20 dakika sonra metal yorgunluğu sebebiyle gövdesi parçalanmış ve 29 yolcu ve 6 mürettebattan kurtulan olmamıştır. 10 Ocak 1954 ve 8 Nisan 1954 tarihlerinde kalkıştan hemen sonra meydana gelen 2 gizemli kaza İngiliz otoritelerini Comet'i soruşturmaya yöneltmiş ve Comet'lerde Hava basıncından oluşan metal yorgunluğu saptanarak uçağın gövdesinde ve tasarımında değişikliğe gidilmiş ve 1958 yılında Comet 4 modeliyle göklere geri dönmüştür.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 549942 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 120573 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 252 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107959519 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:align
 • left
 • right
prop-fr:année
 • 1950 (xsd:integer)
 • 1954 (xsd:integer)
 • 1958 (xsd:integer)
 • 1962 (xsd:integer)
 • 1965 (xsd:integer)
 • 1967 (xsd:integer)
 • 1968 (xsd:integer)
 • 1970 (xsd:integer)
 • 1976 (xsd:integer)
 • 1977 (xsd:integer)
 • 1978 (xsd:integer)
 • 1979 (xsd:integer)
 • 1980 (xsd:integer)
 • 1981 (xsd:integer)
 • 1984 (xsd:integer)
 • 1986 (xsd:integer)
 • 1987 (xsd:integer)
 • 1988 (xsd:integer)
 • 1989 (xsd:integer)
 • 1990 (xsd:integer)
 • 1992 (xsd:integer)
 • 1996 (xsd:integer)
 • 1997 (xsd:integer)
 • 1998 (xsd:integer)
 • 1999 (xsd:integer)
 • 2000 (xsd:integer)
 • 2001 (xsd:integer)
 • 2002 (xsd:integer)
 • 2003 (xsd:integer)
 • 2004 (xsd:integer)
 • 2005 (xsd:integer)
 • 2008 (xsd:integer)
 • 2009 (xsd:integer)
 • 2010 (xsd:integer)
prop-fr:annéePremièreÉdition
 • 1967 (xsd:integer)
 • 1986 (xsd:integer)
 • 1988 (xsd:integer)
 • 1990 (xsd:integer)
 • 1992 (xsd:integer)
prop-fr:caption
 • Plan 3 vues du Comet 1
 • Plan 3 vues du Comet 4B
prop-fr:colonnes
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:commons
 • Category:De Havilland Comet
prop-fr:commonsTitre
 • de havilland Comet
prop-fr:constructeur
prop-fr:consultéLe
 • 2013-11-24 (xsd:date)
prop-fr:coûtUnitaire
 • Comet 1 : en 1952
prop-fr:dateretrait
 • 1997-03-14 (xsd:date)
prop-fr:direction
 • horizontal
prop-fr:group
 • N
prop-fr:id
 • 0001-03-28 (xsd:date)
 • GreenSwanborough1977-1
 • GreenSwanborough1977-2
prop-fr:image
 • Comet 1 3-view.jpg
 • De Havilland Comet.svg
prop-fr:imageTaille
 • 280 (xsd:integer)
prop-fr:isbn
 • 0 (xsd:integer)
 • 1 (xsd:integer)
 • 978 (xsd:integer)
prop-fr:issn
 • 15 (xsd:integer)
 • 143 (xsd:integer)
 • 161 (xsd:integer)
 • 896 (xsd:integer)
prop-fr:jour
 • 28 (xsd:integer)
 • 29 (xsd:integer)
prop-fr:langue
 • en
prop-fr:lienAuteur
 • John W. R. Taylor
prop-fr:lienPériodique
 • Air Enthusiast
 • Air International
 • Flight International
 • Aeroplane Monthly
 • Popular Science
prop-fr:lieu
 • Londres
 • New York
 • Vancouver
 • North Branch, Minnesota
 • Baltimore, Maryland
 • Cambridge, Royaume-Uni
 • McLean, Virginie
 • Ramsbury, Marlborough, Wiltshire, Royaume-Uni
 • Devon, Royaume-Uni
 • Erin, Ontario
 • Erin, Ontario, Canada
 • Fyshwick, Australian Capital Territory
 • Materials Park, Ohio
 • Middlesex, Royaume-Uni
 • Newcastle upon Tyne, Royaume-Uni
 • Shepperton, Royaume-Uni
 • St Lucia, Queensland
 • Thrupp, Stroud, Royaume-Uni
 • Tonbridge, Kent, Royaume-Uni
 • West Drayton, Royaume-Uni
prop-fr:lireEnLigne
prop-fr:légende
 • Premier ministre Winston Churchill, 1954.
 • Duncan Sandys, ministre de l'approvisionnement, 1952.
 • Un Comet 4B de British European Airways à l'approche à l'aéroport de Berlin-Tempelhof en 1969.
 • Tony Fairbrother, directeur, développement du Comet amélioré.
prop-fr:miseenservice
 • 1952-05-02 (xsd:date)
prop-fr:mois
 • avril
 • mai
 • mars
 • octobre
 • été
 • juillet/août
 • novembre/décembre
prop-fr:nom
 • Atkinson
 • Davies
 • Faith
 • Floyd
 • Francis
 • Green
 • Hill
 • Jackson
 • Jones
 • Keith
 • Munson
 • Roach
 • Smith
 • Stroud
 • Taylor
 • Walker
 • Gunn
 • Job
 • Lane
 • McNeil
 • Jefford
 • Patterson
 • Stewart
 • Swanborough
 • Winchester
 • Dick
 • Tegler
 • Darling
 • Norris
 • Larrabee
 • Watkins
 • Birtles
 • Proctor
 • Prins
 • Abzug
 • Avrane
 • Beaty
 • Bibel
 • Cacutt
 • DH 106 Comet
 • Dennies
 • Eastwood
 • Haddon-Cave
 • Kodera
 • Lo Bao
 • Machat
 • Motem
 • Painter
 • Schnaars
 • Trischler
 • Winkworth
 • Withun
 • Zeilinger
prop-fr:numéro
 • 2 (xsd:integer)
 • 3 (xsd:integer)
 • 4 (xsd:integer)
 • 5 (xsd:integer)
 • 78 (xsd:integer)
prop-fr:numéroD'édition
 • 3 (xsd:integer)
prop-fr:pages
 • 98 (xsd:integer)
 • 124 (xsd:integer)
 • 171 (xsd:integer)
 • 420 (xsd:integer)
 • 487 (xsd:integer)
 • 652 (xsd:integer)
prop-fr:passage
 • 88 (xsd:integer)
 • 143 (xsd:integer)
prop-fr:paysconstructeur
 • GBR
prop-fr:premierClient
prop-fr:premiervol
 • 1949-07-27 (xsd:date)
prop-fr:principalClient
prop-fr:production
 • 114 (xsd:integer)
 • avec les prototypes
prop-fr:prénom
 • Martin
 • A.
 • Adrian
 • Barry
 • Bill
 • Charles
 • David
 • François
 • Ian
 • J. R.
 • Jan
 • Jim
 • John
 • Jon
 • Kenneth
 • Mike
 • Nicholas
 • Peter
 • Philip J.
 • R. J.
 • Ron
 • Stanley
 • William
 • Craig
 • Gordon
 • Timothy
 • A. B.
 • Dan
 • George D.
 • Helmuth
 • Phil
 • C.G.
 • Len
 • Stefan
 • Eugene
 • John W. R.
 • Macarthur
 • G. M.
 • Kev
 • W. J.
 • A.J.
 • R.E.G.
 • Decon
 • P.J.
 • Daniel P.
 • F. G.
 • John William Ransom
 • Malcolm J.
 • Malcolm L.
 • Ronald A.
 • Stephen P.
prop-fr:présentationEnLigne
prop-fr:périodique
 • Air Enthusiast
 • Air International
 • Flight International
 • Aeroplane Monthly
 • Air Classics
 • Airliners
 • Historical Journal of Film, Radio and Television
 • Popular Science
prop-fr:rôle
 • Avion de ligne à réaction à fuselage étroit
prop-fr:sousTitre
 • Boeing's Brilliant Bomber
 • An Illustrated History
 • A decade of D.H. Jet Transport Design
 • D.H. 016 Comet
 • David Lean's The Sound Barrier
 • De Havilland Comet
 • Homage to the DH. 106 Come
 • Mysteries of the Air
 • Pushing the Boundaries
 • Qantas 1939–1954
 • The Complete History
 • The Forensics of Airplane Crashes
 • The Story of the de Havilland Comet
 • The World's First Jet Airliner
 • Why Air Safety is no Accident, The Book Every Air Traveller Should Read
 • A History of the Technologies That Made Aviation Possible
 • The Incredible Story of Aviation Pioneer Grant McConachie
 • Sir Lionel Heald's Introductory Summary at the Enquiry
 • Commercial Aviation's Transition to the Jet Age 1952–1962
 • an Independent Review into the Broader Issues Surrounding the Loss of the RAF Nimrod MR2 Aircraft XV230 in Afghanistan in 2006
prop-fr:statut
 • Retiré du service
prop-fr:série
 • Airliner Special
 • Studies in the History of Science and Technology
 • Walter J. Boyne Military Aircraft Series
prop-fr:texte
 • « Le coût nécessaire pour résoudre le mystère du Comet ne peut être calculé ni en argent ni en main-d'œuvre. »
 • « Je ne pense pas qu'il soit exagéré de dire que le monde a changé depuis le moment où les roues du Comet ont quitté le sol. »
 • « Pendant les quelques années suivantes, le Royaume-Uni a une opportunité, qui peut ne pas se reproduire, de développer la fabrication d'avion comme l'un de nos principaux secteurs d'export. Si nous saisissons cette opportunité et donc établissons solidement une industrie des plus stratégiques, notre futur comme grande nation peut en dépendre. »
prop-fr:titre
 • 50 (xsd:integer)
 • Black Box
 • B-47 Stratojet
 • Comet
 • Jane's All The World's Aircraft 1965–66
 • Air Disaster
 • Air Disasters
 • Airplane Stability and Control
 • An Encyclopedia of the History of Technology
 • Antennas and Propagation, Part 1
 • Beyond the Black Box
 • British Civil Aircraft 1919–1972
 • Bush Pilot with a Briefcase
 • Challenging Horizons
 • Civil Aircraft
 • Civil Aircraft of the World
 • Civil Airliners since 1946
 • Classic Civil Aircraft 3
 • Comet Resurgent
 • Database
 • De Havilland Aircraft since 1909
 • De Havilland Comet
 • From Props to Jets
 • How to Organize And Run a Failure Investigation
 • I Saw This Jet Liner Fly 500 M.P.H.
 • Jet Airliner Production List
 • Jet Jubilee
 • Managing Imitation Strategies
 • Soviet Transport Aircraft since 1945
 • Strange Encounters
 • Sud Est Caravelle
 • Tackling Transport
 • The Avro Canada C102 Jetliner
 • The Comet Accidents: History of Events
 • The DH. 106 Comet
 • The Dawn of the Jet Age in Austerity Britain
 • The First Jet Airliner
 • The Lore of Flight
 • The Nimrod Review
 • The Putnam Aeronautical Review
 • The Queen Mother
 • The RAF and Nuclear Weapons, 1960–1998
 • The World's Greatest Aircraft
 • The de Havilland Comet
 • The de Havilland Comet Srs. 1–4
 • Turbine-engined Airliners of the World
 • World Beater
 • de Havilland Vampire
 • de Havilland's Comet
 • Triumph, Tragedy and Triumph Again… The Comet Story
 • Behaviour of Skin Fatigue Cracks at the Corners of Windows in a Comet I Fuselage
prop-fr:titreChapitre
 • De Havilland DH.106 Comet
 • European Civil Background
 • The Comet
prop-fr:titreVolume
 • Aircraft in Profile
prop-fr:urlTexte
prop-fr:variantes
prop-fr:volume
 • 1 (xsd:integer)
 • 2 (xsd:integer)
 • 3 (xsd:integer)
 • 5 (xsd:integer)
 • 12 (xsd:integer)
 • 15 (xsd:integer)
 • 30 (xsd:integer)
 • 38 (xsd:integer)
 • 156 (xsd:integer)
prop-fr:width
 • 175 (xsd:integer)
 • 250 (xsd:integer)
 • 20.0
 • 19.0
 • 21.0
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Barnes & Noble
 • C. Scribner's Sons
 • Cambridge University Press
 • Doubleday
 • Hale
 • Routledge
 • Simon & Schuster
 • JHU Press
 • Arrow Books
 • Atheneum
 • Crowood Press
 • Putnam
 • Boston Mills Press
 • Conway Maritime Press
 • Grange Books plc
 • Specialty Press
 • Ian Allen
 • Blandford Press
 • Royal Air Force Historical Society
 • Aerospace Publications
 • McGraw-Hill Professional
 • Paladwr Press
 • University of Queensland Press
 • Institution of Electrical Engineers
 • Ministry of Aviation via Her Majesty's Stationery Office
 • ASM International
 • Air Britain Ltd.
 • Boxtree
 • Budding Books
 • Douglas & McIntyre Ltd.
 • Exeter Books
 • Jane's Publishing
 • NMSI Trading Ltd
 • Sampson Low, Marston & Company
 • Scoval Publishing Ltd.
 • Temple Press Books
 • The Aviation Data Centre Ltd.
 • The Aviation Hobby Shop
 • The Stationery Office
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le de Havilland DH 106 Comet est le premier avion de ligne à réaction à entrer en production. Développé et construit par de Havilland dans son quartier général à Hatfield, dans le Hertfordshire au Royaume-Uni, le prototype Comet 1 vole pour la première fois le 27 juillet 1949. Il a une apparence aérodynamiquement épurée avec quatre turboréacteurs de Havilland Ghost situés dans les ailes, un fuselage pressurisé et de grandes vitres carrées.
 • Де Хавиланд Комет (de Havilland DH.106 Comet) е английски пътнически реактивен самолет. Това е първият пътнически реактивен самолет в света, влязъл в редовна експлоатация. Предназначен е за полети по маршрути с малка и средна далечина.
 • Il de Havilland DH.106 Comet era un quadrimotore di linea a getto ad ala bassa prodotto dall'azienda britannica de Havilland Aircraft Company nei primi anni cinquanta.Fortemente voluto dal presidente della ditta Geoffrey de Havilland, il Comet detiene il primato di essere stato il primo aereo di linea a getto della storia ad entrare in servizio operativo.
 • de Havilland Comet dari Britania adalah sebuah pesawat jet komersial pertama dunia. Pesawat ini terkenal karena menderita fatig logam pesawat jet dikarenakan ketinggian penerbangan.
 • De De Havilland DH.106 Comet of de Comet was het eerste operationele passagiersvliegtuig uit de geschiedenis dat werd aangedreven door straalmotoren. Het was een viermotorig toestel, twee motoren in de 'wortel' van elke vleugel.
 • 드 하빌랜드 DH 106 코멧은 길이 28.35 m, 너비 35 m 크기의 터보제트 엔진 4기를 탑재하고 후퇴날개와 여압객실(與壓客室)을 갖추고 있으며, 승객 정원은 36명이다(1형). 정기항공에 취항한 것은 1952년 5월 2일 BEA(BA;영국항공회사)의 전신인 영국해외항공회사(BOAC)의 런던∼요하네스버그 노선이 시초이다.처음에는 운항이 순조로웠으나 1953년 5월 공중분해로, 1954년에는 잇달아 2건의 공중폭발사고가 발생하였다. 사고조사 결과, 종전 여객기에 비하여 훨씬 높은 고도를 비행하던 코멧은 지상의 높은 기압과 고공의 낮은 기압을 자주 겪게 되어 동체가 신축과 팽창을 반복하여 피로가 쌓이게 되었는데, 유리창을 사각으로 설계하여 모서리 부분에 하중이 걸려서 균열 발생하여 공중에서 폭발하게 되었다.이 사고 이후 항공기 외피 한가운데 뚫린 부분은 모서리가 선 사각형은 피하고 대개 원형이나 끝이 둥글게 처리된 사각형을 사용하게 되었다.
 • デ・ハビランド コメット (de Havilland DH.106 Comet) は、イギリスのデ・ハビランド社が製造した世界初のジェット旅客機。「コメット」の名称は自社のデ・ハビランド DH.88に続いて二代目である。定期運航就航後、程なくして、与圧された胴体のくりかえし変形による金属疲労が原因の空中分解事故を起こしたが、そこで得られた教訓がその後の航空技術、とりわけ安全向上に果たした役割もまた非常に大きい。
 • O de Havilland Comet, ou simplesmente Comet, origem inglesa, foi o primeiro avião comercial propulsionado por motores a jato fabricado no mundo.Com quatro reatores embaixo de suas asas, o Comet começou a operar em 1952 pela companhia aérea inglesa BOAC.Foi um grande sucesso, pois voava com o dobro da velocidade dos seus concorrentes da época, porém, com um enorme consumo de combustível, suas rotas eram curtas.
 • De Havilland Comet – pierwszy na świecie komercyjny odrzutowy samolot pasażerski, który wszedł do seryjnej produkcji. Samolot, zaprezentowany w 1949 roku, produkowany był przez brytyjską firmę de Havilland.
 • El de Havilland DH.106 Comet (‘cometa’ en inglés) fue un avión comercial desarrollado por el fabricante aeronáutico británico de Havilland. EL DH.106 Comet realizó su primer vuelo el 27 de julio de 1949, convirtiéndose de ese modo en el primer avión comercial de reacción, lo cual supuso un hito en la historia de la aviación.
 • The de Havilland DH 106 Comet was the first production commercial jetliner. Developed and manufactured by de Havilland at its Hatfield, Hertfordshire, United Kingdom headquarters, the Comet 1 prototype first flew on 27 July 1949. It featured an aerodynamically clean design with four de Havilland Ghost turbojet engines buried in the wings, a pressurised fuselage, and large square windows.
 • Die vierstrahlige britische de Havilland DH 106 Comet war das erste in Serie gebaute Düsenverkehrsflugzeug der Welt. Das erste Düsenverkehrsflugzeug überhaupt ist jedoch die Vickers Type 618 Nene-Viking, die mehr als ein Jahr vor der Comet, am 6. April 1948, zum Erstflug abhob (Prototyp, keine Serienfertigung). Die Comet war als Tiefdecker für zunächst 36 Passagiere ausgelegt. Die vier Triebwerke waren in die Tragflächenwurzel integriert. Der Erstflug des Prototyps fand am 27.
 • El De Havilland DH 106 Comet va ser la primera producció comercial d'un avió a reacció. Desenvolupat i fabricat per De Havilland al seu Hatfield, Hertfordshire, la seu al Regne Unit, el prototip del Comet 1 va volar per primer cop el 27 de juliol de 1949. Comptava amb un disseny aerodinàmicament net, amb quatre motors turboreactors De Havilland Ghost dins les ales, un fuselatge pressuritzat, i finestres grans quadrades.
 • A de Havilland DH 106 Comet az első sorozatban gyártott sugárhajtású utasszállító repülőgép volt. A gép prototípusa 1949. július 27-én szállt fel először. A tiszta vonalvezetésű repülőgép négy de Havilland Ghost gázturbinás sugárhajtóműve a szárnytőben foglalt helyet, nagy trapéz alakú szárnnyal és túlnyomásos törzzsel készült. Az akkori időkhöz képest az utastér kényelmes volt és minden arra utalt, hogy a gép 1952-es üzembe állítása nagy gazdasági siker lesz.
 • de Havilland DH 106 Comet byl britský čtyřmotorový proudový dopravní letoun; první s proudovými motory určený pro osobní dopravu. S modelem Comet 1 začala společnost BOAC létat na pravidelných linkách v roce 1952. Dobré jméno tohoto typu poškodily tři vážné nehody v roce 1954 způsobené únavou materiálu v kabině, hlavně u obdélníkových oken, které byly příčinou náhlého poklesu tlaku. Proto byly tyto verze ihned staženy ze služby a náhradou byl spolehlivý letoun Comet 4 s kruhovými okny.
 • Де Хевилленд DH.106 «Комета» (англ.
 • De Havilland Comet, İngiliz De Havilland şirketi tarafından "dünyanın ilk jet motorlu yolcu uçağı" olarak tanıtılan ve ilk uçuşunu 1949 yılında ve ilk ticari uçuşunu Mayıs 1952'de yapan yolcu uçağıdır.Uçağın kanadına yerleştirilmiş 4 adet Havilland Ghost 50 turbojet tipi motoru ile 480 mph hız yapabilmekteydi. Comet'in ilk modellerinde önemli uçak kazalarına sebebiyet veren "metal yorgunluğu" görülmüştür.
rdfs:label
 • De Havilland Comet
 • De Havilland Comet
 • De Havilland Comet
 • De Havilland Comet
 • De Havilland Comet
 • De Havilland Comet
 • De Havilland Comet
 • De Havilland Comet
 • De Havilland Comet
 • De Havilland Comet
 • De Havilland Comet
 • De Havilland DH.106 Comet
 • De Havilland DH.106 Comet
 • De Havilland DH.106 Comet
 • Де Хавиланд Комет
 • デ・ハビランド DH.106 コメット
 • 드 하빌랜드 DH.106 코멧
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:appareil of
is foaf:primaryTopic of