La dîme ou dime (du latin decima, dixième) est une contribution (10 %), habituellement en soutien d’une œuvre chrétienne. Autrefois, elle était un impôt spirituel que les juifs devaient payer pour aider les démunis (orphelins, veuves, étrangers) et les serviteurs de Dieu, selon la loi (livre de l'Exode). Aujourd'hui dans les Églises chrétiennes, les points de vue varient.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La dîme ou dime (du latin decima, dixième) est une contribution (10 %), habituellement en soutien d’une œuvre chrétienne. Autrefois, elle était un impôt spirituel que les juifs devaient payer pour aider les démunis (orphelins, veuves, étrangers) et les serviteurs de Dieu, selon la loi (livre de l'Exode). Aujourd'hui dans les Églises chrétiennes, les points de vue varient. La première position sur le sujet relate que la dîme n'est exigé que dans l'Ancienne Alliance et n'est plus une obligation dans la Nouvelle Alliance, pour le christianisme, bien qu'elle reste un modèle de générosité, libre au croyant. La deuxième position explique que la dîme est toujours à payer sous peine de malédiction pour vol de Dieu. Pour la troisième position, le concept de la dîme était uniquement pour les juifs et n'a plus aucune valeur spirituelle.
 • 十分の一税(じゅうぶんのいちぜい、英: tithe)とは、ユダヤ人やキリスト教徒等が宗教組織を支援するため支払う、ある物の十分の一の部分のこと。(一般に)自発的な寄付・租税・徴税として支払われる。什一税とも。今日、十分の一税は通常、現金・小切手・株式による支払い(什一献金)であるが、歴史的には農作物での支払いが可能であった。ヨーロッパでは、いくつかの教会に什一献金を認めて税制に連動した正規の工程として機能する国々もある。
 • Десяти́на (др.-евр. מַעְשַׂר; др.-греч. δεκάτη; лат. decima) — десятипроцентное пожертвование в пользу религиозной общины в иудаизме, христианстве и других религиозных традициях. Десятина уходит корнями во времена Авраама и позднее оформлена религиозным каноном в Торе (Втор. 12:17-18;14:22-23).
 • 십일조(十一租, 영어: tithe)는 헌상의 형태로서 잘 알려진 것으로서, 보통 교회 단체를 지원할 목적으로 납부하는, 수입의 10분의 1이다. 오늘날 십일조는 일반적으로 자발적으로 납부하며 현금, 수표, 주식으로 낸다. 반면 역사적으로 십일조는 농작물 (땅에서 자란 것이나 나무의 열매) 같은 종류의 것으로 냈다. 이러한 조세는 이미 고대에 널리 알려져 있었으며 중세를 거쳐 근세 초기에까지 존속하였다.
 • Dziesięcina – podatek religijny w judaizmie i chrześcijaństwie. Obowiązkowe, świadczenie pieniężne lub rzeczowe w postaci dziesiątej części swojego dochodu na rzecz Kościoła, przeznaczone głównie na rzecz utrzymania duchowieństwa. Obecnie praktyka składania dziesięciny obecna jest tylko w niektórych kościołach protestanckich.
 • A tithe (/ˈtaɪð/; from Old English: teogoþa "tenth") is a one-tenth part of something, paid as a contribution to a religious organization or compulsory tax to government. Today, tithes are normally voluntary and paid in cash, cheques, or stocks, whereas historically tithes were required and paid in kind, such as agricultural products. Several European countries operate a formal process linked to the tax system allowing some churches to assess tithes.Traditional Jewish law and practice has included various forms of tithing since ancient times. Orthodox Jews commonly practice ma'aser kesafim (tithing 10% of their income to charity). In modern Israel, Jews continue to follow the laws of agricultural tithing, e.g., ma'aser rishon, terumat ma'aser, and ma'aser sheni. In Christianity, some interpretations of Biblical teachings conclude that although tithing was practiced extensively in the Old Testament, it was never practiced or taught within the first-century Church. Instead, the New Testament scriptures are seen as teaching the concept of "freewill offerings" as a means of supporting the church: 1 Corinthians 16:2, 2 Corinthians 9:7. Also, some of the earliest groups sold everything they had and held the proceeds in common to be used for the furtherance of the Gospel: Acts 2:44-47, Acts 4:34-35. Further, Acts 5:1-20 contains the account of a man and wife (Ananias and Sapphira) who were living in one of these groups. They sold a piece of property and donated only part of the selling price to the church but claimed to have given the whole amount and immediately fell down and died when confronted by the apostle Peter over their dishonesty.Tithes were mentioned in councils at Tours in 567 and at Mâcon in 585. They were formally recognized under Pope Adrian I in 787.[citation needed]
 • Десятъкът е един от основните български данъци, плащан от Средновековието до началото на 20 век.Според него селяните са облагани с една десета част от земеделските продукти и дребния домашен добитък. Той е натурален данък, но в отделни моменти от развитието на българската държава е събиран и в пари.След падането на България под османска власт десятъкът се запазва, наречен е юшур и обхваща всички земеделски произведения. След Освобождението десятъкът продължава да бъде събиран и е утвърден като важен приходоизточник със Закон за десятъка от 1880 г.През 1882 г. данъкът е трансформиран в паричен, като се изчислява въз основа на средния добив и действащите пазарни цени. През 1895 г. със закон на мястото на десятъка се въвежда поземлен данък, който се плаща на единица площ в зависимост от качеството на земята.Правителството на Тодор Иванчов (1899–1901 г.) решава да заздрави финансовото състояние на държавата чрез замяната на поземления данък с омразния на българския народ от времето на османската власт натурален десятък. Още по времето на обсъждането на законопроекта в 10 Обикновено Народно събрание започва неорганизирано селско движение срещу възстановяването на натуралния данък.В периода от лятото на 1899 г. до началото на 1900 г. са организирани над 190 протестни митинги и събрания. След приемането на Закона за данъка на земните произведения за 1900–1901 г. селското недоволство прераства в открити бунтове. Те се преплитат с движението за изграждане на самостоятелна земеделска партия.Първият сблъсък става във Варна. Организираният на 5 март 1900 г. от Варненския околийски земеделски комитет митинг завършва с въоръжена намеса на полицията и войската. Във Варна е въведен полицейски час.В Русенски окръг сражения между селяните и войската стават в с. Тръстеник, където се събират 4–5 хиляди души от съседните села. Правителството е принудено на 21 април да обяви военно положение в Русенска, Разградска, Търновска, Горнооряховска и Свищовска околия, за да се справи със селските бунтове.Движението против десятъка придобива масов характер и в Балчишка околия. Най-големи са сблъскванията в с. Дуранкулак, където след намесата на войската са ранени десетки селяни и убити около 90 души. На 5 юни 1900 г. правителството въвежда военно положение в Шуменски и Варненски окръзи. В селата, където селяните продължават да се съпротивляват, са изпратени войскови части. Всичко това довежда до прекратяване на движението срещу десятъка.В резултат на бунтовете десятъкът е окончателно заменен с поземлен през 1901 г.
 • A tized középkori keresztény meghatározás szerint a jövedelem tizedrészének Isten munkájára való „felajánlását” jelenti, vagyis az egyház munkájának anyagi támogatását. A tized szónak szinonimája még a "dézsma" amely a latin decima, (tized) szóból alakult ki.
 • Desátek (z latinského decenia – desetina) označuje původně zhruba desetiprocentní daň placenou náboženské (např. kostelu, chrámu, církvi) či světské (král, lenní pán) instituci nebo starověkému božstvu. Tato povinnost byla běžná v mnoha starověkých kulturách a to přes celý středověk až do raného novověku.Sám náboženský desátek může mít několik forem: desátek povinný, jehož výběr garantuje svými zákony stát, desátek povinný, jehož placení nařizuje anebo systematicky vyučuje nějaké náboženské společenství (např. mormoni, letniční a charismatické hnutí, Adventisté sedmého dne), desátek chápaný jako osobní povinnost k Bohu, kde je jeho placení otázkou osobní odpovědnosti a víry. Např. v některých církvích, které nevyučují a nekontrolují odvádění desátků, jsou někteří křesťané přesvědčeni, že musí Bohu a církvi desátek platit.
 • La decima è un tributo di un "decimo", che è esistito fin dall'antichità. Nell'antica Roma, era la decima parte del reddito che l'agricoltore doveva all'erario come imposta.
 • Der Begriff Zehnt, Zent, Zehent, Zehnter, der Zehnte (auch Kirchenzehnter; lat.: decenia, mittelniederdt.: teghede) bezeichnet eine etwa zehnprozentige traditionelle Steuer in Form von Geld oder Naturalien an eine religiöse (z. B.: Tempel, Kirche) oder weltliche (König, Grundherr) Institution.Eine solche Abgabe war bereits im Altertum in verschiedenen Kulturen nicht nur des Orients bekannt und war über das Mittelalter bis in die frühe Neuzeit üblich.
 • El delme, del llatí decimum (desena part), és un impost o cens del deu per cent sobre la collita dels camperols destinat a assegurar el manteniment del clericat i els edificis religiosos.
 • Dízimo significa a décima parte de algo, paga voluntariamente ou através de taxa ou imposto, normalmente para ajudar organizações religiosas judaicas e algumas denominações cristãs. Apesar de atualmente estar associada à religião, muitos reis na Antiguidade exigiam o dízimo de seus povos.Etimologicamente dízimo (latim decimus), significa a décima parte de algo. Histori n,h h, ,camente eram pagos na forma de bens, e encontra suas origens no Sacerdócio Levítico judaico (Lv 27, 30-34). Por ser Cristo sacerdote segundo a Ordem de Melquisedec, ab-rogou o sacerdócio levítico com todas as suas as leis, dízimos e costumes, conforme narra São Paulo na Carta endereçada aos Hebreus (Hebr 7, 1 - 28). Citando consecutivamente a questão do dízimo nos versículos precedentes, São Paulo arremata: "Com efeito, mudado que seja o sacerdócio, é necessário que se mude também a lei" (Hebr 7, 12). E ainda: "O mandamento precedente é, na verdade, ab-rogado pela sua fraqueza e inutilidade" (Hebr 7, 18). Atualmente, os dízimos cobrados por algumas denominações e seitas religiosas, são normalmente voluntários, embora seja prática comum por parte dos líderes religiosos, o ensino de que a sua não observação poderia incorrer em menor favorecimento divino, sendo por isso pagos em dinheiro, cheque ou ações, enquanto historicamente eram pagos na forma de bens, como com produtos agrícolas.É tido como aceite e até pregado em algumas denominações evangélicas de que alguns países europeus permitiriam com força de lei que algumas instituições religiosas instituam o dízimo como obrigatório, no entanto tal ideia não pode ser de forma alguma comprovada, sendo por isso tida como fruto de uma imaginação geral baseada em supostos sem qualquer tipo de fundamento.
 • Een tiende (tiendrecht en tiendenrecht) is een vorm van winstbelasting, waarbij men een deel van de opbrengst dient te betalen. Oorspronkelijk bedroeg dit een tiende deel; uit de middeleeuwen zijn echter ook andere fracties bekend.
 • El diezmo (del latín dicimus, décimo) es un impuesto del diez por ciento (la décima parte de los haberes usualmente referidos a la producción o al comercio) que se debía satisfacer a diferentes estamentos, tales como, antiguas repúblicas, monarquias, señoríos, o a la «planta eclesiástica» vinculada a estos, que se abonaba en razón de obtener alguna contra-prestación o utilidad como «contribuyente», razón que fue diversificada durante las respectivas épocas. Es un arquetipo, uno de los conceptos primigenios que dieran origen a la institución de la hacienda o tesoro público.Roma, durante su existencia, hizo diversas aplicaciones del concepto matemático del diezmo, sus juristas, crearon variantes de «la décima parte», con carácter impositivo (indistintamente a productos o beneficios del comercio) y con nombres que aludían al concepto que se pretendía regular en cada razón u ocasión impositiva, particularmente en las mercaderías de los puertos romanos.En un tiempo histórico determinado, presenta dos etiologías, una civil impositiva y otra religiosa voluntaria. Al declarar Roma el cristianismo como la religión oficial del estado, ambas vertientes se reunieron, confundieron o imbricaron, aun así, presentan dos praxis: La que podríamos calificar como diezmo Político o civil, estamentariamente, se promulga y vehicula por el antiguo sistema fiscal Romano, civilización que a la sazón, compilo ciencias, artes, usos y costumbres de otras culturas más antiguas, tales como, Egipto y Grecia. Desde Roma se extendió por vía formal y cultural a todo el ámbito del Imperio Romano con sus seguidas provincias y divisiones, como el Imperio romano de Occidente, (los reinos visigodos trans-literaron parte de la cultura romana incluyendo al cristianismo). Y el frecuentemente historicista diezmo Eclesiástico, que históricamente, fue inicialmente una práctica cristiana privada y voluntaria entre los mismos, y que ulteriormente, en el siglo VI, mudó a un privilegio concesionario, otorgado a este estamento, para recaudarse oficialmente en los reinos cristianos.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 3568242 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 22515 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 82 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110574452 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La dîme ou dime (du latin decima, dixième) est une contribution (10 %), habituellement en soutien d’une œuvre chrétienne. Autrefois, elle était un impôt spirituel que les juifs devaient payer pour aider les démunis (orphelins, veuves, étrangers) et les serviteurs de Dieu, selon la loi (livre de l'Exode). Aujourd'hui dans les Églises chrétiennes, les points de vue varient.
 • 十分の一税(じゅうぶんのいちぜい、英: tithe)とは、ユダヤ人やキリスト教徒等が宗教組織を支援するため支払う、ある物の十分の一の部分のこと。(一般に)自発的な寄付・租税・徴税として支払われる。什一税とも。今日、十分の一税は通常、現金・小切手・株式による支払い(什一献金)であるが、歴史的には農作物での支払いが可能であった。ヨーロッパでは、いくつかの教会に什一献金を認めて税制に連動した正規の工程として機能する国々もある。
 • Десяти́на (др.-евр. מַעְשַׂר; др.-греч. δεκάτη; лат. decima) — десятипроцентное пожертвование в пользу религиозной общины в иудаизме, христианстве и других религиозных традициях. Десятина уходит корнями во времена Авраама и позднее оформлена религиозным каноном в Торе (Втор. 12:17-18;14:22-23).
 • 십일조(十一租, 영어: tithe)는 헌상의 형태로서 잘 알려진 것으로서, 보통 교회 단체를 지원할 목적으로 납부하는, 수입의 10분의 1이다. 오늘날 십일조는 일반적으로 자발적으로 납부하며 현금, 수표, 주식으로 낸다. 반면 역사적으로 십일조는 농작물 (땅에서 자란 것이나 나무의 열매) 같은 종류의 것으로 냈다. 이러한 조세는 이미 고대에 널리 알려져 있었으며 중세를 거쳐 근세 초기에까지 존속하였다.
 • Dziesięcina – podatek religijny w judaizmie i chrześcijaństwie. Obowiązkowe, świadczenie pieniężne lub rzeczowe w postaci dziesiątej części swojego dochodu na rzecz Kościoła, przeznaczone głównie na rzecz utrzymania duchowieństwa. Obecnie praktyka składania dziesięciny obecna jest tylko w niektórych kościołach protestanckich.
 • A tized középkori keresztény meghatározás szerint a jövedelem tizedrészének Isten munkájára való „felajánlását” jelenti, vagyis az egyház munkájának anyagi támogatását. A tized szónak szinonimája még a "dézsma" amely a latin decima, (tized) szóból alakult ki.
 • La decima è un tributo di un "decimo", che è esistito fin dall'antichità. Nell'antica Roma, era la decima parte del reddito che l'agricoltore doveva all'erario come imposta.
 • Der Begriff Zehnt, Zent, Zehent, Zehnter, der Zehnte (auch Kirchenzehnter; lat.: decenia, mittelniederdt.: teghede) bezeichnet eine etwa zehnprozentige traditionelle Steuer in Form von Geld oder Naturalien an eine religiöse (z. B.: Tempel, Kirche) oder weltliche (König, Grundherr) Institution.Eine solche Abgabe war bereits im Altertum in verschiedenen Kulturen nicht nur des Orients bekannt und war über das Mittelalter bis in die frühe Neuzeit üblich.
 • El delme, del llatí decimum (desena part), és un impost o cens del deu per cent sobre la collita dels camperols destinat a assegurar el manteniment del clericat i els edificis religiosos.
 • Een tiende (tiendrecht en tiendenrecht) is een vorm van winstbelasting, waarbij men een deel van de opbrengst dient te betalen. Oorspronkelijk bedroeg dit een tiende deel; uit de middeleeuwen zijn echter ook andere fracties bekend.
 • El diezmo (del latín dicimus, décimo) es un impuesto del diez por ciento (la décima parte de los haberes usualmente referidos a la producción o al comercio) que se debía satisfacer a diferentes estamentos, tales como, antiguas repúblicas, monarquias, señoríos, o a la «planta eclesiástica» vinculada a estos, que se abonaba en razón de obtener alguna contra-prestación o utilidad como «contribuyente», razón que fue diversificada durante las respectivas épocas.
 • A tithe (/ˈtaɪð/; from Old English: teogoþa "tenth") is a one-tenth part of something, paid as a contribution to a religious organization or compulsory tax to government. Today, tithes are normally voluntary and paid in cash, cheques, or stocks, whereas historically tithes were required and paid in kind, such as agricultural products.
 • Десятъкът е един от основните български данъци, плащан от Средновековието до началото на 20 век.Според него селяните са облагани с една десета част от земеделските продукти и дребния домашен добитък. Той е натурален данък, но в отделни моменти от развитието на българската държава е събиран и в пари.След падането на България под османска власт десятъкът се запазва, наречен е юшур и обхваща всички земеделски произведения.
 • Dízimo significa a décima parte de algo, paga voluntariamente ou através de taxa ou imposto, normalmente para ajudar organizações religiosas judaicas e algumas denominações cristãs. Apesar de atualmente estar associada à religião, muitos reis na Antiguidade exigiam o dízimo de seus povos.Etimologicamente dízimo (latim decimus), significa a décima parte de algo. Histori n,h h, ,camente eram pagos na forma de bens, e encontra suas origens no Sacerdócio Levítico judaico (Lv 27, 30-34).
 • Desátek (z latinského decenia – desetina) označuje původně zhruba desetiprocentní daň placenou náboženské (např. kostelu, chrámu, církvi) či světské (král, lenní pán) instituci nebo starověkému božstvu.
rdfs:label
 • Dîme
 • Decima
 • Delme
 • Desátek
 • Diezmo
 • Dziesięcina
 • Dízimo
 • Hamarren (argipena)
 • Tiende
 • Tithe
 • Tized
 • Zehnt
 • Десятина
 • Десятък
 • 十分の一税
 • 십일조
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of