Le développement de logiciel consiste à étudier, concevoir, construire, transformer, mettre au point, maintenir et améliorer des logiciels. Ce travail est effectué par les employés d'éditeurs de logiciels, de sociétés de services et d'ingénierie informatique (abr.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le développement de logiciel consiste à étudier, concevoir, construire, transformer, mettre au point, maintenir et améliorer des logiciels. Ce travail est effectué par les employés d'éditeurs de logiciels, de sociétés de services et d'ingénierie informatique (abr. SSII), des travailleurs indépendants (freelance) et des membres de la communauté du logiciel libre.Un logiciel est créé petit à petit par une équipe d'ingénieurs conformément à un cahier des charges établi par un client demandeur ou une équipe interne. Le logiciel est décomposé en différents modules et un chef de projet, ou architecte, se charge de la cohérence de l'ensemble.Différentes activités permettent de prendre connaissance des attentes de l'usager, créer un modèle théorique du logiciel, qui servira de plan de construction, puis construire le logiciel, contrôler son bon fonctionnement et son adéquation au besoin. La planification et la répartition des travaux permet d'anticiper le délai et le coût de fabrication.Le logiciel est accompagné d'une procédure d'installation, d'une procédure de vérification de bonne installation, de documentation (parfois créé automatiquement à partir de commentaires placés à cet effet dans le code source) et d'une équipe d'assistance au déploiement et à la maintenance, désignée sous le nom de support.Outre les travaux d'analyse, de conception, de construction et de tests, une procédure de recette - simulacre d'acquisition, permettra de déterminer si le logiciel peut être considéré comme utilisable.
 • Разрабо́тка програ́ммного обеспе́чения (англ. software engineering, software development) — это род деятельности (профессия) и процесс, направленный на создание и поддержание работоспособности, качества и надежности программного обеспечения, используя технологии, методологию и практики из информатики, управления проектами, математики, инженерии и других областей знания.
 • ソフトウェア開発(ソフトウェアかいはつ、Software Development)とは、ユーザーのニーズやマーケティング上の目標をソフトウェア製品に変換する作業である。ソフトウェア開発には、ソフトウェア工学の研究的側面とソフトウェア製品を開発するマーケティング的側面が含まれていると言われることがある。ソフトウェア製品のマーケティング活動そのものは、必ずしも新商品開発とは結びつかない。顧客の期待を満足させるべく開発されたソフトウェア製品の成功/失敗の責任が工学的側面にあるのかマーケティング的側面にあるのかを判別するのは、多くの場合困難である。そのため、ソフトウェア開発全体として工学的側面とマーケティング的側面を共に理解し、それらの協調を促進することが重要である。工学とマーケティングの両方の側面をまとめ、バランスをとるのは、プロジェクトマネージャなどと呼ばれる立場の人である。マーケティングとの関わりはソフトウェア要求分析としても知られている。ソフトウェア開発はクライアントが必要とするもの以上の機能を開発しようとしたり、逆に妥協しようとしたりする。そのため、ソフトウェア開発は通常の工学/技術とは関連付けられていなかった各種プロセス(市場調査、人材登用、リスクマネジメント、知的財産権、予算、危機管理など)まで取り込もうとする場合がある。その場合、ソフトウェア開発は Business Development と呼ばれる領域ともオーバーラップすることになる。Alan M. Davis は著書 "Great Software Debates" の章 "Requirements" の節 "The Missing Piece of Software Development" で次のように述べている:「工学部の学生は工学だけを学び、滅多に経済やマーケティングを学ばない。マーケティングの学生はマーケティングだけを学び、経済や工学を学ばない。我々の多くは1つの領域の専門家になっている。複雑な問題に対して、学際的能力を有する人が身近にほとんどいないため、人々が真似をする対象もほとんどいないのである。ソフトウェア製品の企画立案は開発の成否を握っており、各種領域の専門知識を必要とする」↑ ↑ ↑ ↑ ↑
 • Tekintve, hogy a szoftverfejlesztés egy rendkívül sokrétű és kiterjedt témakör, igen sok nézőpontból közelíthető meg. Jelen írás a szoftverfejlesztés menetét részletezi dióhéjban.Alapvetően minden szoftverfejlesztést egy konkrét projektként érdemes kezelni.Lehetséges lépések a fejlesztés során:
 • Yazılım geliştirme süreci (en:Software development process) yazılım ürünü geliştirme yapısının yürürlüğe konmasıdır. Benzer terimler yazılımın yaşan döngüsü ve yazılım sürecidir.
 • Un proceso para el desarrollo de software, también denominado ciclo de vida del desarrollo de software es una estructura aplicada al desarrollo de un producto de software. Hay varios modelos a seguir para el establecimiento de un proceso para el desarrollo de software, cada uno de los cuales describe un enfoque diferente para diferentes actividades que tienen lugar durante el proceso. Algunos autores consideran un modelo de ciclo de vida un término más general que un determinado proceso para el desarrollo de software. Por ejemplo, hay varios procesos de desarrollo de software específicos que se ajustan a un modelo de ciclo de vida de espiral.
 • Desenvolupament de programari és l'acte de treballar per produir o crear programari. Aquest programari podria ser produït per una varietat de propòsits - els tres propòsits més comuns són per a satisfer necessitats específiques d'un determinat client/empresa, per satisfer una necessitat percebuda d'algun conjunt d'usuaris potencials (en el cas de programari privatiu i de codi obert), o per a l'ús personal (per exemple, un científic pot escriure un programa per automatitzar una tasca mundana). Desenvolupament de programari incrustat, és a dir, el desenvolupament de programari incrustat com utilitzat per al control dels productes de consum, requereix el procés de desenvolupament per integrar-se amb el desenvolupament del producte físic controlat.El terme desenvolupament de programari s'utilitza sovint per referir-se a l'activitat de programació d'ordinadors, que és el procés d'escriptura i manteniment del codi font, mentre que el més ampli sentit del terme inclou tot el que és implicat entre la concepció del programari desitjat fins a la seva manifestació final. Per tant, el desenvolupament de programari pot incloure la recerca, nou desenvolupament, modificació, reutilització, reenginyeria, manteniment, o qualsevol altra activitat que resulten en productes de programari.La necessitat de controlar millor la qualitat del procés de desenvolupament de programari ha donat lloc a la disciplina d'enginyeria de programari, l'objectiu de la qual és aplicar l'enfocament sistemàtic exemplificat en el paradigma de l'enginyeria al procés de desenvolupament de programari.
 • Při návrhu programu se obvykle postupuje způsobem „shora dolů“ (od globálního problému až po jednotlivé kroky).
 • Een softwareontwikkelmethode is een methode die gebruikt wordt bij het ontwikkelen van software. Dit wordt ook wel softwarelevenscyclus of softwareproces genoemd.
 • Разработката на софтуер (среща се и като разработка на приложения, софтуерен дизайн, проектиране на софтуер, разработване на приложен софтуер) е разработването на софтуерен продукт съобразен с нуждите на дадена целева група или маркетинга на един софтуерен продукт. Терминът "разработка на софтуер" може да се използва, за да опише компютърното програмиране, което е процес на писане и поддържане на сорс код, но в по-широк смисъл на понятието се включва всичко - от концепцията на желания софтуер до крайната проява на софтуера, което в идеалния случай е планиран и структуриран процес. Следователно, разработката на софтуер може да включва изследвания, нови разработки, прототипиране, модификация, повторно използване, ре-инженеринг, поддръжка, или всякакви други дейности, чийто краен резултат е софтуерният продукт.
 • 소프트웨어 개발(영어: software development)은 시장 목표나 사용자의 요구를 소프트웨어 제품으로 만드는 과정이다.
 • Il ciclo di vita del software, in informatica, ed in particolare nell'ambito dell'ingegneria del software, si riferisce al modo in cui una metodologia di sviluppo o un modello di processo scompongono l'attività di realizzazione di prodotti software in sottoattività fra loro coordinate, il cui risultato finale è il prodotto stesso e tutta la documentazione ad esso associata.
 • Proses pengembangan perangkat lunak (Software development process) adalah suatu struktur yang diterapkan pada pengembangan suatu produk perangkat lunak yang bertujuan untuk mengembangkan sistem dan memberikan panduan yang bertujuan untuk menyukseskan proyek pengembangan sistem melalui tahap demi tahap. Proses ini memiliki beberapa model yang masing-masing menjelaskan pendekatan terhadap berbagai tugas atau aktivitas yang terjadi selama proses. Contoh model proses pengembangan perangkat lunak antara lain adalah proses iteratif, Extreme Programming, serta proses air terjun (waterfall).
 • Proces wytwórczy oprogramowania (ang. software development process) – proces mający na celu wytworzenie oprogramowania.Oprogramowanie wytwarzane jest od stosunkowo niedawna, dlatego procesy wytwórcze oprogramowania szybko się zmieniają w czasie, zmienia się też często opinia na temat jakości i efektywności poszczególnych procesów. Istnieje wiele szkół mówiących o tym, jak należy wytwarzać oprogramowanie – podają one najczęściej wariacje dwóch głównych – i skrajnie różnych w stosunku do siebie procesów:Metodyki tradycyjne: Rational Unified Process (ang. Rational Unified Process) – proces wytwarzania oprogramowania opracowany przez firmę Rational Software (która jest również twórcą języka UML). Proces dostosowany jest do prowadzenia większych projektów. Open Unified Process – metodyka wytwarzania oparta na metodyce RUP. Szablon do tworzenia procesu zaimplementowany jest w produkcje Eclipse Process Framework rozwijanym przez Eclipse Foundation. OpenUP/basic – metodyka Open Unified Process przystosowana do małych projektów. Zawiera zarówno elementy RUP, jak również elementy z metodyk zwinnych Agile.Metodyki nurtu zwinnego: XP (ang. Extreme Programming) – proces lżejszy od metodyki RUP, obarczony jednak większym ryzykiem – jest znacznie mniej sformalizowany. Scrum – jest bardziej sformalizowany od XP, ale wciąż przyjemny i przyjazny dla programistów. Oprogramowanie jest tworzone w wyszczególnionych odstępach czasowych, tzw. sprintach, timebox'ach, w czasie których zespół ma za zadanie wykonać z góry określone wymogami zadania. Nad zespołem czuwa Scrum Master, który jest raczej pomocnikiem niż liderem zespołu.ar:عملية تطوير البرمجياتen:Software development processfa:فرآیند تولید نرم‌افزارko:소프트웨어 개발 프로세스he:מתודולוגיית פיתוח תוכנהja:ソフトウェア開発工程pt:Processo de desenvolvimento de softwaretr:Yazılım geliştirme yöntembilimivi:Quy trình phát triển phần mềmzh:软件开发过程
 • Na computação, o desenvolvimento de software é o ato de elaborar e implementar um sistema computacional, isto é, transformar a necessidade de um utilizador ou de um mercado em um produto de software. Também é entendido como a aplicação dos processos da engenharia de software combinados com a pesquisa das necessidades do produto para desenvolver software.É difícil avaliar se a engenharia (de software) ou o Marketing é o maior responsável pelo sucesso ou falha de um produto de software para satisfazer as expectativas do consumidor. Por isso é importante entender tanto os processos quanto as facilidades de colaboração entre a engenharia e o marketing em todo o processo de desenvolvimento.== Notas e referências ==
 • Software development is the computer programming, documenting, and testing involved in creating and maintaining applications and frameworks involved in a software release life cycle and resulting in a software product. The term refers to a process of writing and maintaining the source code, but in a broader sense of the term it includes all that is involved between the conception of the desired software through to the final manifestation of the software, ideally in a planned and structured process. Therefore, software development may include research, new development, prototyping, modification, reuse, re-engineering, maintenance, or any other activities that result in software products.Software can be developed for a variety of purposes, the three most common being to meet specific needs of a specific client/business (the case with custom software), to meet a perceived need of some set of potential users (the case with commercial and open source software), or for personal use (e.g. a scientist may write software to automate a mundane task). Embedded software development, that is, the development of embedded software such as used for controlling consumer products, requires the development process to be integrated with the development of the controlled physical product.The need for better quality control of the software development process has given rise to the discipline of software engineering, which aims to apply the systematic approach exemplified in the engineering paradigm to the process of software development.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 96038 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 9780 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 65 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107719111 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Le développement de logiciel consiste à étudier, concevoir, construire, transformer, mettre au point, maintenir et améliorer des logiciels. Ce travail est effectué par les employés d'éditeurs de logiciels, de sociétés de services et d'ingénierie informatique (abr.
 • Разрабо́тка програ́ммного обеспе́чения (англ. software engineering, software development) — это род деятельности (профессия) и процесс, направленный на создание и поддержание работоспособности, качества и надежности программного обеспечения, используя технологии, методологию и практики из информатики, управления проектами, математики, инженерии и других областей знания.
 • Tekintve, hogy a szoftverfejlesztés egy rendkívül sokrétű és kiterjedt témakör, igen sok nézőpontból közelíthető meg. Jelen írás a szoftverfejlesztés menetét részletezi dióhéjban.Alapvetően minden szoftverfejlesztést egy konkrét projektként érdemes kezelni.Lehetséges lépések a fejlesztés során:
 • Yazılım geliştirme süreci (en:Software development process) yazılım ürünü geliştirme yapısının yürürlüğe konmasıdır. Benzer terimler yazılımın yaşan döngüsü ve yazılım sürecidir.
 • Při návrhu programu se obvykle postupuje způsobem „shora dolů“ (od globálního problému až po jednotlivé kroky).
 • Een softwareontwikkelmethode is een methode die gebruikt wordt bij het ontwikkelen van software. Dit wordt ook wel softwarelevenscyclus of softwareproces genoemd.
 • 소프트웨어 개발(영어: software development)은 시장 목표나 사용자의 요구를 소프트웨어 제품으로 만드는 과정이다.
 • Il ciclo di vita del software, in informatica, ed in particolare nell'ambito dell'ingegneria del software, si riferisce al modo in cui una metodologia di sviluppo o un modello di processo scompongono l'attività di realizzazione di prodotti software in sottoattività fra loro coordinate, il cui risultato finale è il prodotto stesso e tutta la documentazione ad esso associata.
 • Proses pengembangan perangkat lunak (Software development process) adalah suatu struktur yang diterapkan pada pengembangan suatu produk perangkat lunak yang bertujuan untuk mengembangkan sistem dan memberikan panduan yang bertujuan untuk menyukseskan proyek pengembangan sistem melalui tahap demi tahap. Proses ini memiliki beberapa model yang masing-masing menjelaskan pendekatan terhadap berbagai tugas atau aktivitas yang terjadi selama proses.
 • Desenvolupament de programari és l'acte de treballar per produir o crear programari. Aquest programari podria ser produït per una varietat de propòsits - els tres propòsits més comuns són per a satisfer necessitats específiques d'un determinat client/empresa, per satisfer una necessitat percebuda d'algun conjunt d'usuaris potencials (en el cas de programari privatiu i de codi obert), o per a l'ús personal (per exemple, un científic pot escriure un programa per automatitzar una tasca mundana).
 • Na computação, o desenvolvimento de software é o ato de elaborar e implementar um sistema computacional, isto é, transformar a necessidade de um utilizador ou de um mercado em um produto de software.
 • Un proceso para el desarrollo de software, también denominado ciclo de vida del desarrollo de software es una estructura aplicada al desarrollo de un producto de software. Hay varios modelos a seguir para el establecimiento de un proceso para el desarrollo de software, cada uno de los cuales describe un enfoque diferente para diferentes actividades que tienen lugar durante el proceso.
 • Proces wytwórczy oprogramowania (ang. software development process) – proces mający na celu wytworzenie oprogramowania.Oprogramowanie wytwarzane jest od stosunkowo niedawna, dlatego procesy wytwórcze oprogramowania szybko się zmieniają w czasie, zmienia się też często opinia na temat jakości i efektywności poszczególnych procesów.
 • Software development is the computer programming, documenting, and testing involved in creating and maintaining applications and frameworks involved in a software release life cycle and resulting in a software product.
 • ソフトウェア開発(ソフトウェアかいはつ、Software Development)とは、ユーザーのニーズやマーケティング上の目標をソフトウェア製品に変換する作業である。ソフトウェア開発には、ソフトウェア工学の研究的側面とソフトウェア製品を開発するマーケティング的側面が含まれていると言われることがある。ソフトウェア製品のマーケティング活動そのものは、必ずしも新商品開発とは結びつかない。顧客の期待を満足させるべく開発されたソフトウェア製品の成功/失敗の責任が工学的側面にあるのかマーケティング的側面にあるのかを判別するのは、多くの場合困難である。そのため、ソフトウェア開発全体として工学的側面とマーケティング的側面を共に理解し、それらの協調を促進することが重要である。工学とマーケティングの両方の側面をまとめ、バランスをとるのは、プロジェクトマネージャなどと呼ばれる立場の人である。マーケティングとの関わりはソフトウェア要求分析としても知られている。ソフトウェア開発はクライアントが必要とするもの以上の機能を開発しようとしたり、逆に妥協しようとしたりする。そのため、ソフトウェア開発は通常の工学/技術とは関連付けられていなかった各種プロセス(市場調査、人材登用、リスクマネジメント、知的財産権、予算、危機管理など)まで取り込もうとする場合がある。その場合、ソフトウェア開発は Business Development と呼ばれる領域ともオーバーラップすることになる。Alan M.
 • Разработката на софтуер (среща се и като разработка на приложения, софтуерен дизайн, проектиране на софтуер, разработване на приложен софтуер) е разработването на софтуерен продукт съобразен с нуждите на дадена целева група или маркетинга на един софтуерен продукт.
rdfs:label
 • Développement de logiciel
 • Ciclo di vita del software
 • Desenvolupament de programari
 • Desenvolvimento de software
 • Proces vývoje softwaru
 • Proces wytwórczy oprogramowania
 • Proceso para el desarrollo de software
 • Proses pengembangan perangkat lunak
 • Software development
 • Softwareontwikkelmethode
 • Szoftverfejlesztés
 • Yazılım geliştirme süreci
 • Разработка на софтуер
 • ソフトウェア開発
 • Разработка программного обеспечения
 • 소프트웨어 개발
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:industry of
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:genre of
is prop-fr:secteursD'activités of
is prop-fr:type of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of