La démocratie athénienne désigne le régime politique mis en place progressivement dans la cité d'Athènes durant l'Antiquité et réputé pour être l'ancêtre des démocraties modernes.Le mot démocratie vient de deux mots grecs : dêmos (le peuple) et kratos (le pouvoir).

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La démocratie athénienne désigne le régime politique mis en place progressivement dans la cité d'Athènes durant l'Antiquité et réputé pour être l'ancêtre des démocraties modernes.Le mot démocratie vient de deux mots grecs : dêmos (le peuple) et kratos (le pouvoir).
 • Името ни е оставил Аристотел чрез произведението си наречено "Атинска демокрация", единственият негов труд за демокрациите в Античността, запазен почти напълно. Произведенията му посветени на различните демокрации са над сто, но някои от тях са изгубени, други са запазени във фрагменти и не дават цялостна картина на демократичното устроство в съответния полис, където се е развивала съответната демокрация.В своя апогей Атинската демокрация представлява система, в която всеки пълноправен атински гражданин е обществено-политически ангажиран, той е избиран в Булето като представител на своята фила и е избиран за съотвената длъжност в него, посредством жребий или чрез гласуване, като всяка длъжност е мандатна-една година, или един ден, или за друг срок взависимост от длъжността; в Ареопага, но след като е заемал длъжността на архонт, всъщност в него се влиза по право и мандатността е доживотна. Пълноправният атински гражданин е избиран за колегиите на 9-те архонти и 9-те стратези, които имат сътветно функции на политически и военни водачи, и също са мандатни. Това са висши органи, за които са избирани граждани от двата най-богати социални слоя. Основна политическа роля в Атина е имала Еклесията (Народното събрание), в която е имал право на достъп всеки атински гражданин без значение на произход и имуществен ценз, можел е да бъде избиран по списък от всяка фила, също така е имал право да внася предложения за промяна на съществуващ закон или за разглеждане на свой законопроект, гласува при предложение на за изгонване на някой гражданин от полиса, за когото се счита, че е заплаха за демокрацията (т. нар. остракизация, т. е. гласуване чрез остракон (глинен чиреп)и други подобни права. Също право на достъп и право да бъде избиран е имал всеки гражданин в Хелиеята (подобно на Апелационен съд) без ограничения на произход и имущество.Извън тези органи са съществували и още много други обществено-политически длъжности, чрез които цялото гражданство е било ангажирано в управлението на полиса. Освен това имотните граждани са били задължени да извършват общественополезни дейности, подобно на съвременните благотворителни акции, това са т. нар. литургии. При литургията гражданинът на собствени разноски строи например кораби за флота, организира конкурси за писане на дама, строи обществени сгради и под.Едно от най-същестените въведения е заплащането на държавните длъжности от държавната хазна, въведено от Перикъл. По този начин в политическото управление влизат и най-бедните, т. нар. тети (четвътрия социален слой според социалната стратификация на Солон).
 • Democracia Ateniense (grego: δεμοκρατια) é o nome dado a uma forma de governo adotada na antiga cidade de Atenas. Considerada a matriz da democracia moderna, a democracia ateniense vigorou por muitos anos após a instauração de sua forma primitiva com as reformas de Sólon por volta dos anos 590 a.C. Embora a democracia possa ser definida como "o governo do povo, pelo povo e para o povo", é importante lembrar que o significado de "governo" e "povo" na Atenas Antiga difere daquele das democracias contemporâneas. Enquanto a actual democracia, em geral, considera o governo um corpo formado por representantes eleitos, e o "povo" (geralmente) como um conjunto de cidadãos próprios de uma nação, homens e mulheres, acima dos 18 anos, os atenienses consideravam o "governo" como sendo a assembleia (eclésia) que tomava decisões diretamente (sem intermédio de representantes) e o "povo" (geralmente) como os homens atenienses alfabetizados maiores de 20 anos.
 • La democracia comenzó en la Antigua Grecia, específicamente en Atenas en el siglo V a. C. (el siglo de Pericles). Por ello se le denomina frecuentemente como democracia ateniense. Tuvo una vida relativamente prolongada en comparación con las democracias liberales actuales, pues puede hablarse de la era democrática en Atenas desde las reformas de Clístenes alrededor del 510 a. C. hasta la supresión de las instituciones democráticas a causa de la hegemonía macedonia en 322 a. C.También hay que citar como antecedente al sistema timocrático establecido en Atenas por la Constitución de Solón en el año 594 a. C.Atenas fue una de las primeras ciudades en establecer la democracia (aunque algunas investigaciones antropológicas sugieren que, probablemente, los comportamientos democráticos fueron habituales en algunas sociedades apátridas mucho antes de la época de esplendor de Atenas). Otras ciudades griegas también establecieron democracias, pero no todas siguieron el modelo ateniense y, desde luego, ninguna fue tan poderosa ni tan estable (o bien documentada) como la de Atenas. Sigue siendo un experimento único e intrigante en la democracia directa, donde la gente no elige a representantes para votar en su nombre, sino que desarrollaban la legislación y ejercían el poder ejecutivo de manera personal. No obstante, la participación no era ni mucho menos universal, pero entre los que participaban apenas influía el poder económico, y la cantidad de gente involucrada era enorme. Además, las opiniones de los votantes estaban notablemente influidas por las sátiras políticas realizadas por los poetas cómicos en los teatros.Solón (594 a. C.), Clístenes (509 a. C.) y Efialtes de Atenas (462 a. C.) contribuyeron al desarrollo de la democracia ateniense. Los historiadores discrepan sobre quien fue el responsable de la creación de cada una de las instituciones, y cuáles de entre ellas representó más fielmente un movimiento verdaderamente democrático. Lo más habitual es tomar como referencia de inicio de la democracia a Clístenes, puesto que la constitución de Solón fue abolida y sustituida por la tiranía de Pisístrato, mientras que Efialtes revisó la constitución de Clístenes de una forma relativamente pacífica.Sin embargo, el líder democrático más conocido y longevo fue Pericles; después de su muerte, el régimen democrático ateniense fue interrumpido dos veces por la revolución oligárquica hacia el final de la Guerra del Peloponeso. El sistema democrático fue modificado ligeramente después de ser restaurado gracias a Eucleides; de hecho, la mayoría de las descripciones detalladas del sistema datan de esta época y no del sistema original de Pericles. Fue suprimido por los macedonios en 322 a. C..Las instituciones atenienses se restauraron más adelante, pero es discutible hasta qué punto llegaron a suponer una verdadera democracia.
 • La democràcia atenesa es va desenvolupar al voltant de l'any 508 aC a la ciutat estat d'Atenes i els territoris propers de la regió de l'Àtica. És una de les primeres democràcies conegudes, i d'altres polis van copiar-ne el sistema, tot i que no van assolir el mateix grau d'estabilitat i de poder.Només els homes adults que hagueren completat la formació militar hi tenien dret a vot, cosa que representa al voltant d'un 20% dels homes atenesos. Les dones, per la seua banda, tenien drets i privilegis limitats.Els homes àtimoi (sense honor), que no podien pagar els seus deutes, tampoc no tenien dret a vot, temporalment o permanentment.
 • Demokrasi Athena berkembang di negara kota Athena di Yunani. Demokrasi Athena merupakan salah satu sistem demokrasi pertama yang dicptakan. Demokrasi Athena telah ditiru oleh banyak kota Yunani lainnya namun demokrasi Athena merupakan sistem demokrasi yang paling kuat, stabil, dan tercatat dengan baik pada masa Yunani kuno.Demokrasi Athena merupakan suatu pelaksanaan demokrasi langsung, yaitu bahwa orang tidak memiliki perwakilan untuk memberikan suara atas nama mereka melainkan langsung memberikan suara untuk anggota legislatif dan eksekutif. Partisipasinya dilaksanakan tertutup dan besar-besaran.
 • Athenian democracy developed in the Greek city-state (known as a polis) of Athens, comprising the central city-state of Athens and the surrounding territory of Attica, around the fifth century BC. Athens is one of the first known democracies. Other Greek cities set up democracies, and even though most followed an Athenian model, but none were as well-documented as that of Athens apart from Sparta, which is known for having the strongest military of all the Ancient Greek cities.It remains a unique and intriguing experiment in direct democracy, a political system in which the people do not elect representatives to vote on their behalf but vote on legislation and executive bills in their own right. Participation was by no means open; to vote one had to be an adult citizen, and only about 45,000 of Athens' population of around 300,000 were citizens.[citation needed] The public opinion of voters was remarkably influenced by the political satire performed by the comic poets at the theatres.Solon (594 BC), Cleisthenes (508/7 BC), and Ephialtes (462 BC) contributed to the development of Athenian democracy creating new institutions.The greatest and longest lasting democratic leader was Pericles; after his death, Athenian democracy was twice briefly interrupted by oligarchic revolution towards the end of the Peloponnesian War. It was modified somewhat after it was restored under Eucleides; the most detailed accounts are of this fourth-century modification rather than the Periclean system. It was suppressed by the Macedonians in 322 BC. The Athenian institutions were later revived, but the extent to which they were a real democracy is debatable.
 • Die attische Demokratie erlangte ihre vollständige Ausprägung im 5. Jahrhundert v. Chr., im Zeitraum zwischen den Perserkriegen und dem Peloponnesischen Krieg. Das war zugleich die Zeit der größten Machtentfaltung Athens durch den attischen Seebund und einer darauf mitgegründeten glanzvollen kulturellen Entfaltung, als deren imponierendstes Zeugnis die Bauten auf der Akropolis überliefert sind.Die attische Demokratie ist eine frühe Vorläuferin einer auf das Prinzip der Volkssouveränität gegründeten politischen Ordnung. Mit ihr wurde ein Verfassungstypus entwickelt, der allen Bestrebungen zur Ausweitung direktdemokratischer Ansätze als Modell und geschichtliche Erfahrung dienen konnte und kann. Auch in der Epoche ihrer Vollendung bot die attische Demokratie allerdings nur einem Teil der Bevölkerung Attikas das Recht zur politischen Partizipation. Frauen, Sklaven und Metöken (Fremde, meist ebenfalls griechischer Herkunft) waren davon ausgeschlossen. Registrierte Vollbürger waren andererseits auf allen politischen Entscheidungsebenen gefordert. Eine Gewaltenteilung im modernen Sinne existierte nicht.
 • De Atheense democratie ontwikkelde zich in de Griekse polis Athene, bestaande uit de centrale stadstaat Athene en het omliggende gebied Attika, rond 508 v.Chr.. Athene was een van de eerste bekende democratieën. Andere Griekse steden stelden ook een democratie in, en hoewel ze meestal het Atheense model volgden, was er geen enkele zo machtig, stabiel of goed gedocumenteerd zoals die van Athene. Het was een uniek en intrigerend experiment in de directe democratie, waar de mensen geen vertegenwoordigers verkozen om voor hen te stemmen, maar zelf stemden over de wetgeving en de uitvoering daarvan. Deelname was in geen geval open, maar het groepje deelnemers was samengesteld zonder daarbij te kijken naar de economische klasse en ze namen deel op een enorm grote schaal. De publieke opinie van de stemmers werd opmerkelijk beïnvloed door de politieke satire die uitgevoerd werd door komische dichters in de theaters.Solon, Clisthenes en Ephialtes droegen allemaal bij tot de ontwikkeling van de Atheense democratie. Historici verschillen van mening over het feit welke van hen verantwoordelijk was voor welke instelling, en welke van hen het meeste een echte democratische beweging vertegenwoordigde. Het is het meest gebruikelijk om de Atheense democratie te dateren uit de tijd van Clisthenes, omdat de grondwet van Solon faalde en vervangen werd door de tirannie van Pisistratus, terwijl Ephialtes de grondwet van Clisthenes vreedzaam herzag. Hipparchus, de broer van de tiran Hippias, werd vermoord door Harmodius en Aristogiton, die vervolgens werden vereerd door de Atheners voor hun vermeende herstel van de Atheense vrijheid.De grootste en langstzittende democratische leider was Perikles; na zijn dood werd de Atheense democratie twee keer kort onderbroken door oligarchische revoluties tegen het einde van de Peloponnesische Oorlog. Het werd een beetje aangepast nadat de democratie werd hersteld onder Eukleides; de meest gedetailleerde geschreven bronnen gaan over deze vierde-eeuwse aanpassing in plaats van het systeem van Perikles. De Atheense democratie ging ten onder door toedoen van de Macedoniërs in 322 v.Chr.. De Atheense instellingen werden later nieuw leven ingeblazen, maar de mate waarin het een echte democratie was is discutabel.
 • Афинская демократияПриблизительно с 500 по 321 г. до н. э. в Афинском полисе существовала демократическая форма правления. Её называют первой в мире демократической системой. Любой гражданин имел право (и даже обязанность) участвовать в работе Народного собрания. Как отмечают, в эпоху расцвета афинской демократии около трети граждан одновременно занимали ту или иную государственную должность. Разделения властей в современном понимании не было. По замечанию американского эссеиста Карлина Романо, опыт афинской демократии по сей день привлекает внимание ученых больше, чем современные реализации демократии.В. П. Бузескул подчёркивал правовой характер афинской демократии, где воля народа ограничивалась законом.
 • Demokracja ateńska – forma ustroju polis ateńskiej, położonej w greckiej krainie Attyce. Zazwyczaj uważa się, że trwała od początków VI do połowy IV wieku p.n.e., z przerwami. W V wieku p.n.e. Według niektórych ocen, w Atenach okresu Peryklesa, obywatele z prawem głosu (demotes) stanowili około 40 tysięcy, spośród około 120 tysięcy ogółu ludności. Było to jedno z większych miast, gdyż w tamtych czasach sporej wielkości miasta liczyły ok. 10 tys. obywateli. Państwo to było pierwszą i w czasach starożytnych najważniejszą z demokracji. W języku greckim słowo "demokracja" od starożytności do dziś pełni też funkcję określenia "republika".
 • La democrazia greca (e in particolare quella ateniese) è la prima forma di governo democratico attestata nella storia occidentale.La teoria costituzionale della democrazia ateniese si basa sul semplice principio della sovranità al popolo (kurios, sovrano), oramai condiviso da tutte le democrazie mondiali.Essa era una democrazia diretta, ovvero ogni cittadino aveva la possibilità di proporre e votare direttamente le leggi, mantenendo soprattutto la possibilità decisiva di modificare direttamente la costituzione. Per meglio gestire tutte le questioni, il popolo legiferava attraverso gli organi preposti (fra i quali la Bulé e l'Ecclesia) e delegava il proprio ruolo di giudice assoluto ai magistrati.
 • Atina demokrasisi veya Klasik demokrasi, Eski Yunan şehir devletlerinde uygulanmış olan demokrasi çeşididir. Atina devlet yönetimi, antik çağın bilinen ilk demokrasisi ve belki de en önemlisidir. Diğer Yunan şehirleri de demokrasi yönetimi kurmalarına rağmen ya Atina modelini seçmemişler ya da istikrarı sağlayamamışlardır. Bilinen ilk doğrudan demokrasi denemesidir. Doğrudan demokrasi ile Atina’da yaşayan herkesin devlet yönetimine katılma hakkı olduğu anlamına gelmez. Fakat, karar alıcı sistemin içinde yer alanlar için ekonomik düzey gibi herhangi bir ölçüt de yoktur. Atinalı vatandaşlar temsilci seçmezler onun yerine yasaları ve vergi icralarını oylayarak karar verirlerdi.Demokrasi yunanca bir sözcüktür. Sözcüğün son kısmı iktidar, yönetme anlamına gelmektedir. Demos ile birlikte halkın yönetmim anlamına gelir. Demos sözcük anlamı olarak; halk, yurttaş topluluğu, sıradan halk gibi pek çok anlamı olan bir sözcüktür.Demokrasiyi de siyaseti de yani kamusal tartışma sonucu karar alma ve uyma sanatını keşfedenler de Yunanlılardı. Sözde kabile demokrasileri ya da erken dönem Mezopotamya’sında bulunduğu düşünülen demokrasileri de reddedemeyiz ancak bunlar tarihe ve de kendilerinden sonraki toplumlar üzerine önemli etki bırakmamışlardır. Yunalılar siyaset hakkında sistematik olarak düşünmede, gözlemlemede, yorumlamada, ve siyaset teorileri oluşturmada bir ilkti.M.Ö. 5. ve 4. yüzyıl Atina’sı iyi ve yeterli sebepler yüzünden aynı zamanda düşünsel olarak da yeni ufuklar açan bir örnekti.Solon (MÖ 594), Kleisthenes (MÖ 508) ve Atinalı Efialtes (MÖ 462) Atina demokrasisinin gelişmesinde büyük katkı sağlamışlardır. Tarihçiler hangisinin daha demokratik hareketler ve reformlar yaptığı konusunda farklı yorumlarda bulunur. Atina demokrasisinin genel olarak Klistenis'in reformlarıyla kurulduğu kabul edilir. Diğer taraftan, 7. yüzyılda Pisistratus'un yönetimi ele geçirmesiyle tiranlık rejimi ortaya çıkmış, Solon'un reform çalışmalarına rağmen Atina'da da tiranlık dönemi yaşanmıştır. Bu dönemin sonunda ise Efialtis, diğerlerine nazaran daha barışçıl şekilde, Klistenis reformlarını yenilemeye çalışmıştır. En büyük demokratik lider olarak gösterilen Perikles'in ölümünden sonra ve Peloponez Savaşı'nın sonuna doğru Atina demokrasisi iki defa kesintiye uğrayarak oligarşik yapıya bürünmüştür. Eukleides döneminde yenilenerek kuruldu. 4. yüzyıldaki bu yenilenme Perikles sisteminden daha fazla detay içeriyordu. Atina demokrasisi MÖ 322 yılında yok edildi. Bu demokrasi şekli daha sonralarıda kuruldu fakat hangisi gerçek demokrasi olduğu tartışılabilir bir konudur.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 250028 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 45022 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 252 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110888434 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La démocratie athénienne désigne le régime politique mis en place progressivement dans la cité d'Athènes durant l'Antiquité et réputé pour être l'ancêtre des démocraties modernes.Le mot démocratie vient de deux mots grecs : dêmos (le peuple) et kratos (le pouvoir).
 • Demokrasi Athena berkembang di negara kota Athena di Yunani. Demokrasi Athena merupakan salah satu sistem demokrasi pertama yang dicptakan.
 • Athenian democracy developed in the Greek city-state (known as a polis) of Athens, comprising the central city-state of Athens and the surrounding territory of Attica, around the fifth century BC. Athens is one of the first known democracies.
 • La democràcia atenesa es va desenvolupar al voltant de l'any 508 aC a la ciutat estat d'Atenes i els territoris propers de la regió de l'Àtica. És una de les primeres democràcies conegudes, i d'altres polis van copiar-ne el sistema, tot i que no van assolir el mateix grau d'estabilitat i de poder.Només els homes adults que hagueren completat la formació militar hi tenien dret a vot, cosa que representa al voltant d'un 20% dels homes atenesos.
 • La democracia comenzó en la Antigua Grecia, específicamente en Atenas en el siglo V a. C. (el siglo de Pericles). Por ello se le denomina frecuentemente como democracia ateniense. Tuvo una vida relativamente prolongada en comparación con las democracias liberales actuales, pues puede hablarse de la era democrática en Atenas desde las reformas de Clístenes alrededor del 510 a. C. hasta la supresión de las instituciones democráticas a causa de la hegemonía macedonia en 322 a.
 • De Atheense democratie ontwikkelde zich in de Griekse polis Athene, bestaande uit de centrale stadstaat Athene en het omliggende gebied Attika, rond 508 v.Chr.. Athene was een van de eerste bekende democratieën. Andere Griekse steden stelden ook een democratie in, en hoewel ze meestal het Atheense model volgden, was er geen enkele zo machtig, stabiel of goed gedocumenteerd zoals die van Athene.
 • La democrazia greca (e in particolare quella ateniese) è la prima forma di governo democratico attestata nella storia occidentale.La teoria costituzionale della democrazia ateniese si basa sul semplice principio della sovranità al popolo (kurios, sovrano), oramai condiviso da tutte le democrazie mondiali.Essa era una democrazia diretta, ovvero ogni cittadino aveva la possibilità di proporre e votare direttamente le leggi, mantenendo soprattutto la possibilità decisiva di modificare direttamente la costituzione.
 • Atina demokrasisi veya Klasik demokrasi, Eski Yunan şehir devletlerinde uygulanmış olan demokrasi çeşididir. Atina devlet yönetimi, antik çağın bilinen ilk demokrasisi ve belki de en önemlisidir. Diğer Yunan şehirleri de demokrasi yönetimi kurmalarına rağmen ya Atina modelini seçmemişler ya da istikrarı sağlayamamışlardır. Bilinen ilk doğrudan demokrasi denemesidir. Doğrudan demokrasi ile Atina’da yaşayan herkesin devlet yönetimine katılma hakkı olduğu anlamına gelmez.
 • Die attische Demokratie erlangte ihre vollständige Ausprägung im 5. Jahrhundert v. Chr., im Zeitraum zwischen den Perserkriegen und dem Peloponnesischen Krieg.
 • Democracia Ateniense (grego: δεμοκρατια) é o nome dado a uma forma de governo adotada na antiga cidade de Atenas. Considerada a matriz da democracia moderna, a democracia ateniense vigorou por muitos anos após a instauração de sua forma primitiva com as reformas de Sólon por volta dos anos 590 a.C.
 • Афинская демократияПриблизительно с 500 по 321 г. до н. э. в Афинском полисе существовала демократическая форма правления. Её называют первой в мире демократической системой. Любой гражданин имел право (и даже обязанность) участвовать в работе Народного собрания. Как отмечают, в эпоху расцвета афинской демократии около трети граждан одновременно занимали ту или иную государственную должность. Разделения властей в современном понимании не было.
 • Името ни е оставил Аристотел чрез произведението си наречено "Атинска демокрация", единственият негов труд за демокрациите в Античността, запазен почти напълно.
 • Demokracja ateńska – forma ustroju polis ateńskiej, położonej w greckiej krainie Attyce. Zazwyczaj uważa się, że trwała od początków VI do połowy IV wieku p.n.e., z przerwami. W V wieku p.n.e. Według niektórych ocen, w Atenach okresu Peryklesa, obywatele z prawem głosu (demotes) stanowili około 40 tysięcy, spośród około 120 tysięcy ogółu ludności. Było to jedno z większych miast, gdyż w tamtych czasach sporej wielkości miasta liczyły ok. 10 tys. obywateli.
rdfs:label
 • Démocratie athénienne
 • Atheense democratie
 • Athenian democracy
 • Atina demokrasisi
 • Attische Demokratie
 • Democracia ateniense
 • Democracia ateniense
 • Democrazia ateniese
 • Democràcia atenesa
 • Demokracja ateńska
 • Demokrasi Athena
 • Атинска демокрация
 • Афинская демократия
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of