Le plus souvent situé en dehors des grandes villes, une décharge, décharge publique, terrain de décharge ou encore site d'enfouissement (au Québec), est un lieu dans lequel on regroupe traditionnellement les déchets et ordures ménagères. Il existe aussi des décharges privées, industrielles notamment, parfois dites « décharges internes ».Dépotoir est un terme vieilli qui désigne un endroit (usine, ruisseau, etc.) destiné à recevoir des objets de rebut, des matières de vidange ou des ordures.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le plus souvent situé en dehors des grandes villes, une décharge, décharge publique, terrain de décharge ou encore site d'enfouissement (au Québec), est un lieu dans lequel on regroupe traditionnellement les déchets et ordures ménagères. Il existe aussi des décharges privées, industrielles notamment, parfois dites « décharges internes ».Dépotoir est un terme vieilli qui désigne un endroit (usine, ruisseau, etc.) destiné à recevoir des objets de rebut, des matières de vidange ou des ordures. Il est utilisé plus spécifiquement en archéologie pour indiquer toute accumulation de déchets près d’une résidence ou d’un ancien lieu d’habitation. La réglementation sur la récupération des déchets est aujourd'hui devenue très stricte. Il est notamment interdit depuis la fin du XXe siècle de recourir aux décharges sauvages au profit des centres d'enfouissement techniques (CET) ou de l'incinération. Dans certains pays, comme en France, en théorie, seuls des déchets ultimes devraient être mis en décharges contrôlées comme installations classées au regard de l'Environnement. En réalité, de nombreux retards d'application de la loi sont constatés.[réf. nécessaire]Les normes relatives à la protection de l'environnement imposent d'éliminer certains risques de pollution, par exemple en imperméabilisant le site vis-à-vis d'une nappe phréatique ou en le couvrant d'une couche étanche, avec récupération du méthane le cas échéant.Les décharges publiques n'ont toutefois pas toujours été situées en plein air. Il semblerait que de nombreux lieux souterrains et plans d'eau actuels soient en réalité d'anciennes décharges. Cette situation est problématique en ce sens que ces sites sont fréquemment mal répertoriés, entravant de la sorte la protection de l'environnement naturel ainsi que la sécurité et l'hygiène des populations résidant à proximité.
 • Een vuilnishoop, vuilnisbelt, vuilstortplaats of stortplaats is een plaats waar afval wordt gestort.
 • Els abocadors són aquells llocs on es dipositen finalment les escombraries, i que poden ser oficials o clandestins.
 • Сметище, бунище или депо за отпадъци е съоръжение за депониране на отпадъци, върху земята или под земята, включително вътрешни площадки за депониране на отпадъци на територията на предприятията (т.е. депа, където причинителят на отпадъци извършва обезвреждане на отпадъци, на мястото на образуването им) и самостоятелни площадки предназначени за временно съхраняване на отпадъците, които се експлоатират да срок по-дълъг от една година. За депа не се считат съоръженията, където се извършва разтоварване на отпадъци, с цел осигуряване на подготовката им за по-нататъшно транспортиране за оползотворяване, предварително третиране или обезвреждане на друго място, съоръженията за съхраняване на отпадъци преди оползотворяването или предварителното им третиране за период по-малък от три години и съоръженията за съхраняване на отпадъци преди обезвреждането им за период по-малък от една година.
 • Zabortegia, zakartegia edo hondakindegia zaborrak uzteko edo lurperatzeko erabiltzen den gunea da. Hondakinak tratatzeko modurik zaharrena da. Historikoki, zabortegiak zaborretatik itzurtzeko modu antolatu arruntena izan da, eta horrela izaten jarraitzen du munduko tokirik gehienetan. Zabortegi asko ez soilik zaborrak uzteko, haiek kudeatzeko ere erabiltzen dira: zaborrak behin-behinean gorde, trinkotu, lekuz aldatu eta prozesatzeko (bereizketa, tratamendua, birziklapena).
 • Aterro sanitário é um espaço destinado à deposição final de resíduos sólidos gerados pela atividade humana. Nele são dispostos resíduos domésticos, comerciais, de serviços de saúde, da indústria de construção, e também resíduos sólidos retirados do esgoto.
 • Składowisko odpadów, potocznie wysypisko śmieci – to zlokalizowany i urządzony zgodnie z przepisami obiekt zorganizowanego deponowania odpadów. Pojęcie składowisko obejmuje również wylewisko odpadów ciekłych, wysypisko odpadów komunalnych, a także zwałowiska mas ziemnych. Składowanie odpadów może odbywać się wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym. Niekiedy w tym samym miejscu prowadzi się też selekcję i częściowy odzysk surowców wtórnych. Właścicielem składowiska jest zazwyczaj miejscowy samorząd terytorialny.Pod względem budowlanym składowiska odpadów należą do najtrudniejszych technicznie obiektów, ponieważ wymaga się od nich maksymalnej szczelności i zapewnienia minimalnego oddziaływania na otoczenie, a równocześnie są to obiekty o bardzo dużej powierzchni i pojemności oraz czasie eksploatacji trwającym kilkadziesiąt lat.Szkodliwość wysypiska odpadów dla środowiska zależy od wielu czynników, a w szczególności od właściwości odpadów (fizycznych, chemicznych, biologicznych), jakości gruntu, sposobu zagospodarowania środowiska przyległego do wysypiska oraz jego eksploatacji, a także sposobu rekultywacji i docelowego zagospodarowania terenu wysypiska. O uciążliwości dla otoczenia i trudnościach w eksploatacji składowiska w dużej mierze decydują właściwości wybranego miejsca.Wyróżnia się położenie wgłębne (wyrobiska, parowy, wąwozy), zboczowe (fragmenty parowów, kotlin lub nasypów ziemnych) i płaskie (konieczność wyniesienia bryły wysypiska ponad otaczający teren). Wysypiska można również podzielić na nadpoziomowe (znajdujące się na terenie płaskim), podpoziomowe (powstałe na obniżeniach terenu) oraz boczne (oparte o zbocza).W Polsce istnieją trzy rodzaje wysypisk: Niezorganizowane – zajmują wyrobiska lub naturalne zagłębienia terenu, bez specjalnego przygotowania. Skutkiem takiego składowania odpadów jest m.in. zanieczyszczenie wód gruntowych, niekontrolowana emisja gazów do atmosfery oraz nadmierny rozwój ptactwa i gryzoni. Pół-zorganizowane – budowa takich wysypisk w ostatnich latach jest podejmowana dość często. Od poprzedniego rodzaju wysypisk odróżnia je zastosowanie izolacji składowanych odpadów od podłoża. Sposób ten jednak również nie zabezpiecza środowiska przed emisją ciekłych i gazowych odpadów. Stanowi przejściową formę w dążeniu do prawidłowego urządzenia i eksploatacji wysypisk. Zorganizowane – posiadają one specjalną lokalizację, z uwzględnieniem kryteriów hydrogeologicznych i geotechnicznych, spełniają obowiązujące wymogi techniczne oraz są odpowiednio eksploatowane.W Polsce wyróżnia się trzy typy składowisk odpadów (na podstawie art. 103, ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, Dz.U.2013, poz.21): składowisko odpadów niebezpiecznych składowisko odpadów obojętnych składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne ( w tej grupie znajdują się składowiska odpadów komunalnych) Na składowiskach można składować odpady, których rodzaj określa instrukcja prowadzenia składowiska. Odpady na składowiskach powinny być składowane w sposób selektywny i tylko takie odpady, z których wcześniej odzyskano odpady nadające się do ponownego przetworzenia. Zakazuje się w Polsce składowania na składowisku odpadów następujących rodzajów odpadów:1) występujących w postaci ciekłej, w tym odpadów zawierających wodę w ilości powyżej 95% masy całkowitej, z wyłączeniem szlamów; 2) o właściwościach wybuchowych, żrących, utleniających, wysoce łatwopalnych lub łatwopalnych; 3) zakaźnych medycznych i zakaźnych weterynaryjnych;4) powstających w wyniku badań naukowych i prac rozwojowych lub działalności dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których oddziaływanie na środowisko jest nieznane; 5) opon i ich części, z wyłączeniem opon rowerowych i opon o średnicy zewnętrznej większej niż 1400 mm; 6) ulegających biodegradacji selektywnie zebranych; 7) określonych w przepisach odrębnych aniżeli ustawa o odpadachW Polsce największe składowisko odpadów "Łubna" mieści się niedaleko Warszawy w miejscowości Baniocha (nieopodal wsi Łubna), w gminie Góra Kalwaria.
 • 最終処分場(さいしゅうしょぶんじょう、英: Final Landfill Site)は、不要品のうちリユース(再利用)、リサイクル(再資源化、サーマルリサイクルを含む)が困難なものを処分するための施設のこと。ごみ処分場、ごみ埋立地、埋立処分場などとも呼ばれる。日本では廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法、廃掃法と略される)に定められた構造基準と維持管理基準に基づいて設置・運営され、同法に定められた廃棄物の区分に従い埋立処分される。埋立が進行し満杯になったら終了し、その後廃止される。なお放射性廃棄物は同法の対象外であるため、対象物に含まれない。最終処分には海洋投棄と土壌還元があるが、2007年度より海洋投棄は原則禁止となった(海面埋立は土壌還元に含まれる)
 • Tempat pemrosesan akhir (TPA) ialah tempat untuk menimbun sampah dan merupakan bentuk tertua perlakuan sampah.TPA dapat berbentuk tempat pembuangan dalam (di mana pembuang sampah membawa sampah di tempat produksi) begitupun tempat yang digunakan oleh produsen. Dahulu, TPA merupakan cara paling umum untuk limbah buangan terorganisir dan tetap begitu di sejumlah tempat di dunia.Sejumlah dampak negatif dapat ditimbulkan dari keberadaan TPA. Dampak tersebut bisa beragam: musibah fatal (mis., burung bangkai yang terkubur di bawah timbunan sampah); kerusakan infrastruktur (mis., kerusakan ke akses jalan oleh kendaraan berat); pencemaran lingkungan setempat (seperti pencemaran air tanah oleh kebocoran dan pencemaran tanah sisa selama pemakaian TPA, begitupun setelah penutupan TPA); pelepasan gas metana yang disebabkan oleh pembusukan sampah organik (metana adalah gas rumah kaca yang berkali-kali lebih potensial daripada karbon dioksida, dan dapat membahayakan penduduk suatu tempat); melindungi pembawa penyakit seperti tikus dan lalat, khususnya dari TPA yang dioperasikan secara salah, yang umum di Dunia Ketiga; jejas pada margasatwa; dan gangguan sederhana (mis., debu, bau busuk, kutu, atau polusi suara).
 • Çöplük, katı atıkların geleneksel biçimde depolanarak bertaraf edildiği alanlardır. Yakma veya kompostlaştırma gibi bertaraf etme yöntemleri arasında en az maliyetli olduğu için yaygın şekilde tercih edilir.Çöp depolama alanlarında biriktirilen, katı atıklar biyolojik, kimyasal ve fiziksel değişimlere uğrar. Bu değişimler olumlu veya olumsuz olabilir: Örneğin, biriken çöp suları yer altı su kaynaklarına karışarak çevre kirliliğine yol açabileceği gibi, çöplerin oluşturduğu metan gazı elektrik üretiminde kullanılabilir.
 • Skládka je zařízení pro trvalé uložení odpadu (nejčastěji komunálního odpadu) a je to nejstarší řešení likvidace odpadu vznikajícího z lidské činnosti. V historii byly skládky nejčastější formou organizovaného odpadového managementu, společně se spalováním, a zůstávají ve své pozici na mnoha místech ve světě. Nelegálně založená skládka se označuje jako černá skládka. Za založení černé skládky hrozí ve vyspělých zemích různé druhy postihu (sankce).
 • Este artículo se refiere a la disposición de residuos. Por el elemento constitutivo de las presas, véase Vertedero hidráulico.Los vertederos, tiraderos o basureros (también conocidos en algunos países hispanohablantes como basurales), son aquellos lugares donde se deposita finalmente la basura. Estos pueden ser oficiales o clandestinos.
 • Auf einer Deponie werden Abfälle (Synonym: 'Müll') langfristig abgelagert und bis auf wenige Ausnahmen endgelagert.Im Unterschied zu einer „wilden“ Müllkippe oder Müllhalde ist eine Deponie eine bauliche und technische Anlage, mit der erreicht werden soll, dass die Ablagerung von Abfällen die Umwelt möglichst wenig schädigt. Diese modernen Ablagerungsstätten werden auch als „Beseitigungsanlagen“ oder „Entsorgungsanlagen“, teilweise auch euphemistisch als „Entsorgungsparks“ bezeichnet. Außer der Ablagerung auf Deponien kommt Müllverwertung, Müllverbrennung und Verklappung zum Einsatz.
 • A landfill site (also known as a tip, dump, rubbish dump or dumping ground and historically as a midden) is a site for the disposal of waste materials by burial and is the oldest form of waste treatment. Historically, landfills have been the most common method of organized waste disposal and remain so in many places around the world. Some landfills are also used for waste management purposes, such as the temporary storage, consolidation and transfer, or processing of waste material (sorting, treatment, or recycling).A landfill also may refer to ground that has been filled in with rocks instead of waste materials, so that it can be used for a specific purpose, such as for building houses. Unless they are stabilized, these areas may experience severe shaking or liquefaction of the ground during a large earthquake.
 • 쓰레기 매립지(-埋立地)는 쓰레기를 매립하는 장소이자, 폐기물 처리의 가장 오래된 형태이다. 역사적으로 쓰레기 매립지는 폐기물 처분의 가장 일반적인 방식으로 되어 왔으며, 세계의 수많은 지역에서 그러하다. 쓰레기 매립은 땅에 구덩이를 판 다음 유해 쓰레기 또는 기타 쓰레기를 묻어버리는 것을 말하며, 결과적으로 메탄가스에 의한 폭발의 위험과 수질 오염이 염려된다.
 • Una discarica di rifiuti, nel ciclo della gestione dei rifiuti, è un luogo dove vengono depositati/stoccati in modo non selezionato e permanente i rifiuti solidi urbani e tutti gli altri rifiuti derivanti dalle attività umane (detriti di costruzioni, scarti industriali, ecc...) che, in seguito alla loro raccolta, non è stato possibile o voluto riciclare, inviare al trattamento meccanico-biologico (TMB) eventualmente per produrre energia tramite bio-ossidazione a freddo, gassificare o, in ultima ratio, bruciare ed utilizzare come combustibile negli inceneritori (inceneritori con recupero energetico o termovalorizzatori).
 • Сва́лка — территории временного размещения отходов производства и потребления.Санкционированные свалки — разрешенные местными органами власти территории (существующие площадки) для размещения промышленных и бытовых отходов, но не обустроенные в соответствии с требованиями, предъявляемыми к полигонам санитарными нормами и правилами, и эксплуатируемые с отклонениями от требований санитарно-эпидемиологического надзора.Санкционированные свалки являются временными, подлежат обустройству в соответствии с указанными требованиями или закрытию в сроки, необходимые для проектирования и строительства полигонов.Несанкционированные свалки — неотведенные для размещения отходов территории.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 53005 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 15805 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 115 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109822282 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le plus souvent situé en dehors des grandes villes, une décharge, décharge publique, terrain de décharge ou encore site d'enfouissement (au Québec), est un lieu dans lequel on regroupe traditionnellement les déchets et ordures ménagères. Il existe aussi des décharges privées, industrielles notamment, parfois dites « décharges internes ».Dépotoir est un terme vieilli qui désigne un endroit (usine, ruisseau, etc.) destiné à recevoir des objets de rebut, des matières de vidange ou des ordures.
 • Een vuilnishoop, vuilnisbelt, vuilstortplaats of stortplaats is een plaats waar afval wordt gestort.
 • Els abocadors són aquells llocs on es dipositen finalment les escombraries, i que poden ser oficials o clandestins.
 • Zabortegia, zakartegia edo hondakindegia zaborrak uzteko edo lurperatzeko erabiltzen den gunea da. Hondakinak tratatzeko modurik zaharrena da. Historikoki, zabortegiak zaborretatik itzurtzeko modu antolatu arruntena izan da, eta horrela izaten jarraitzen du munduko tokirik gehienetan. Zabortegi asko ez soilik zaborrak uzteko, haiek kudeatzeko ere erabiltzen dira: zaborrak behin-behinean gorde, trinkotu, lekuz aldatu eta prozesatzeko (bereizketa, tratamendua, birziklapena).
 • Aterro sanitário é um espaço destinado à deposição final de resíduos sólidos gerados pela atividade humana. Nele são dispostos resíduos domésticos, comerciais, de serviços de saúde, da indústria de construção, e também resíduos sólidos retirados do esgoto.
 • 最終処分場(さいしゅうしょぶんじょう、英: Final Landfill Site)は、不要品のうちリユース(再利用)、リサイクル(再資源化、サーマルリサイクルを含む)が困難なものを処分するための施設のこと。ごみ処分場、ごみ埋立地、埋立処分場などとも呼ばれる。日本では廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法、廃掃法と略される)に定められた構造基準と維持管理基準に基づいて設置・運営され、同法に定められた廃棄物の区分に従い埋立処分される。埋立が進行し満杯になったら終了し、その後廃止される。なお放射性廃棄物は同法の対象外であるため、対象物に含まれない。最終処分には海洋投棄と土壌還元があるが、2007年度より海洋投棄は原則禁止となった(海面埋立は土壌還元に含まれる)
 • Skládka je zařízení pro trvalé uložení odpadu (nejčastěji komunálního odpadu) a je to nejstarší řešení likvidace odpadu vznikajícího z lidské činnosti. V historii byly skládky nejčastější formou organizovaného odpadového managementu, společně se spalováním, a zůstávají ve své pozici na mnoha místech ve světě. Nelegálně založená skládka se označuje jako černá skládka. Za založení černé skládky hrozí ve vyspělých zemích různé druhy postihu (sankce).
 • Este artículo se refiere a la disposición de residuos. Por el elemento constitutivo de las presas, véase Vertedero hidráulico.Los vertederos, tiraderos o basureros (también conocidos en algunos países hispanohablantes como basurales), son aquellos lugares donde se deposita finalmente la basura. Estos pueden ser oficiales o clandestinos.
 • 쓰레기 매립지(-埋立地)는 쓰레기를 매립하는 장소이자, 폐기물 처리의 가장 오래된 형태이다. 역사적으로 쓰레기 매립지는 폐기물 처분의 가장 일반적인 방식으로 되어 왔으며, 세계의 수많은 지역에서 그러하다. 쓰레기 매립은 땅에 구덩이를 판 다음 유해 쓰레기 또는 기타 쓰레기를 묻어버리는 것을 말하며, 결과적으로 메탄가스에 의한 폭발의 위험과 수질 오염이 염려된다.
 • Una discarica di rifiuti, nel ciclo della gestione dei rifiuti, è un luogo dove vengono depositati/stoccati in modo non selezionato e permanente i rifiuti solidi urbani e tutti gli altri rifiuti derivanti dalle attività umane (detriti di costruzioni, scarti industriali, ecc...) che, in seguito alla loro raccolta, non è stato possibile o voluto riciclare, inviare al trattamento meccanico-biologico (TMB) eventualmente per produrre energia tramite bio-ossidazione a freddo, gassificare o, in ultima ratio, bruciare ed utilizzare come combustibile negli inceneritori (inceneritori con recupero energetico o termovalorizzatori).
 • Сва́лка — территории временного размещения отходов производства и потребления.Санкционированные свалки — разрешенные местными органами власти территории (существующие площадки) для размещения промышленных и бытовых отходов, но не обустроенные в соответствии с требованиями, предъявляемыми к полигонам санитарными нормами и правилами, и эксплуатируемые с отклонениями от требований санитарно-эпидемиологического надзора.Санкционированные свалки являются временными, подлежат обустройству в соответствии с указанными требованиями или закрытию в сроки, необходимые для проектирования и строительства полигонов.Несанкционированные свалки — неотведенные для размещения отходов территории.
 • A landfill site (also known as a tip, dump, rubbish dump or dumping ground and historically as a midden) is a site for the disposal of waste materials by burial and is the oldest form of waste treatment. Historically, landfills have been the most common method of organized waste disposal and remain so in many places around the world.
 • Çöplük, katı atıkların geleneksel biçimde depolanarak bertaraf edildiği alanlardır. Yakma veya kompostlaştırma gibi bertaraf etme yöntemleri arasında en az maliyetli olduğu için yaygın şekilde tercih edilir.Çöp depolama alanlarında biriktirilen, katı atıklar biyolojik, kimyasal ve fiziksel değişimlere uğrar.
 • Сметище, бунище или депо за отпадъци е съоръжение за депониране на отпадъци, върху земята или под земята, включително вътрешни площадки за депониране на отпадъци на територията на предприятията (т.е. депа, където причинителят на отпадъци извършва обезвреждане на отпадъци, на мястото на образуването им) и самостоятелни площадки предназначени за временно съхраняване на отпадъците, които се експлоатират да срок по-дълъг от една година.
 • Tempat pemrosesan akhir (TPA) ialah tempat untuk menimbun sampah dan merupakan bentuk tertua perlakuan sampah.TPA dapat berbentuk tempat pembuangan dalam (di mana pembuang sampah membawa sampah di tempat produksi) begitupun tempat yang digunakan oleh produsen. Dahulu, TPA merupakan cara paling umum untuk limbah buangan terorganisir dan tetap begitu di sejumlah tempat di dunia.Sejumlah dampak negatif dapat ditimbulkan dari keberadaan TPA.
 • Składowisko odpadów, potocznie wysypisko śmieci – to zlokalizowany i urządzony zgodnie z przepisami obiekt zorganizowanego deponowania odpadów. Pojęcie składowisko obejmuje również wylewisko odpadów ciekłych, wysypisko odpadów komunalnych, a także zwałowiska mas ziemnych. Składowanie odpadów może odbywać się wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym. Niekiedy w tym samym miejscu prowadzi się też selekcję i częściowy odzysk surowców wtórnych.
 • Auf einer Deponie werden Abfälle (Synonym: 'Müll') langfristig abgelagert und bis auf wenige Ausnahmen endgelagert.Im Unterschied zu einer „wilden“ Müllkippe oder Müllhalde ist eine Deponie eine bauliche und technische Anlage, mit der erreicht werden soll, dass die Ablagerung von Abfällen die Umwelt möglichst wenig schädigt. Diese modernen Ablagerungsstätten werden auch als „Beseitigungsanlagen“ oder „Entsorgungsanlagen“, teilweise auch euphemistisch als „Entsorgungsparks“ bezeichnet.
rdfs:label
 • Décharge (déchet)
 • Abocador
 • Aterro sanitário
 • Deponie
 • Discarica
 • Landfill
 • Skládka
 • Składowisko odpadów
 • Tempat pembuangan akhir
 • Vertedero (basura)
 • Vuilnishoop
 • Zabortegi
 • Çöplük
 • Свалка
 • Сметище
 • 最終処分場
 • 쓰레기 매립지
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of