La Curie romaine est l'ensemble des dicastères et autres organismes du Saint-Siège qui assistent le pape dans sa mission de pasteur suprême de l'Église catholique.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La Curie romaine est l'ensemble des dicastères et autres organismes du Saint-Siège qui assistent le pape dans sa mission de pasteur suprême de l'Église catholique. "La Curie Romaine dont le Pontife suprême se sert habituellement pour traiter les affaires de l'Église tout entière, et qui accomplit sa fonction en son nom et sous son autorité pour le bien et le service des Églises, comprend la Secrétairerie d'État ou Secrétariat du Pape, le Conseil pour les affaires publiques de l'Église, les Congrégations, Tribunaux et autres Instituts ; leur constitution et compétence sont définies par la loi particulière."
 • La Cúria Pontifícia, Cúria Vaticana, o Cúria Romana és el conjunt d'òrgans de govern de la Santa Seu i de l'Església Catòlica. Està compost per un grup d'institucions, anomenades dicasteris, sota la direcció del Papa, que exerceixen les funcions legislatives, executives i judicials. Es coordina i proporciona la necessària organització central per al correcte funcionament de l'Església i l'assoliment dels seus objectius. La potestat de la cúria romana es considera vicària del papa: Cúria a l'edat mitjana i, posteriorment en el llatí usual, significa "tribunal", més aviat en el sentit de "cort reial", que no pas en el de "tribunal de justícia". La cúria romana, és la cort papal, i assisteix el papa en l'exercici de les seves funcions. La Cúria Romana pot semblar imprecisa en comparació amb els gabinets dels països amb governs de tipus occidental, i només la segona secció de la Secretaria d'Estat, conegut també com la secció de relacions amb els estats, i la Congregació per l'Educació Catòlica, poden comparar-se directament amb els ministeris d'un govern civil.És normal que cada diòcesi catòlica tingui la seva pròpia cúria per a la seva administració. Per a la diòcesi de Roma, aquestes funcions no es gestionen mitjançant la cúria romana, sinó pel Vicariat General de Sa Santedat per a la Ciutat de Roma, segons el que disposa la constitució apostòlica Ecclesia in Urbe. El vicari general de Roma, tradicionalment un cardenal, i el seu delegat el vicari adjunt, que ostenta el títol personal d'arquebisbe, supervisen la gestió de la diòcesi per delegació d'aquest papa, però no amb més dependència de la cúria romana, com a tal, que altres diòcesis catòliques de tot el món.Fins a recentment, hi havia càrrecs hereditaris a la cúria romana, ostentant títols denominats "funcions" que van finalitzar quan el papa va perdre els estats papals. Una reforma ordenada per Pius X va ser incorporada al Codi de Dret Canònic de 1917. Una altra reorganització va ser començada per Pau VI en 1960. Entre els èxits d'aquesta reforma curial hi ha la modernització d'aquells processos i la internalització de l'equip de la cúria. Aquestes reformes estan reflectides en el segon Codi de Dret Canònic, de 1983.La composició de la cúria romana, d'acord amb el lloc web oficial de la Santa Seu, consta dels següents òrgans:
 • Kuria Rzymska – aparat administracyjny, przez który papież sprawuje swoją władzę. Kuria składa się z dykasterii i innych urzędów, z których każdy ma swój zakres działania, co wiąże się z odpowiedzialnością oraz odpowiednimi kompetencjami. Najważniejszymi dykasteriami Kurii są Sekretariat Stanu oraz kongregacje. Kolejne miejsca w hierarchii zajmują rady i komisje papieskie. Oprócz stałych urzędów papież może zwoływać na konsystorz Kolegium Kardynałów w celu konsultowania szczególnie trudnych kwestii. Powołano w szczególności Komisję Kardynalską ds. Organizacji i Problemów Ekonomicznych Stolicy Apostolskiej, która zajmuje się zarządzaniem finansami Watykanu. Kuria stanowi osobisty personel papieża i jej organizacja zależy całkowicie od niego.
 • Kuria Romawi adalah sebuah perangkat administratif Tahta Suci dan pusat badan pemerintahan seluruh Gereja Katolik Roma, bersama-sama dengan Sri Paus. yang mengkoordinasikan dan menyediakan perangkat yang diperlukan untuk keberlangsungan fungsi Gereja Katolik Roma dan pencapaian tujuan-tujuannya. Kuria pada abad pertengahan dan dalam pengertian Bahasa Latin belakangan ini, memiliki arti "Pemerintahan". Alhasil, Kuria Romawi, yang bisa diterjemahkan sebagai Pemerintahan Roma seperti yang dirujuk dalam Undang-undang Parlemen Inggris tahun 1534 yang melarang pengajuan banding Inggris kepada Pemerintahan Roma, adalah Pemerintahan Sri Paus, dan membantu Sri Paus dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Kuria Romawi bisa secara bebas dibandingkan dengan kabinet-kabinet di dalam berbagai pemerintahan negara dengan bentuk pemerintah gaya Barat. Namun, hanya Seksi Kedua dari Sekretariat Negara, juga dikenal sebagai Seksi untuk Hubungan Luar Negeri, dan Kongregasi bagi Pendidikan Katolik, yang dapat secara langsung dibandingkan dengan kementerian tertentu dalam sebuah pemerintahan sipil. Kantor-kantor pemerintahan Negara Kota Vatikan bukan merupakan bagian dari Kuria Romawi.
 • Als Römische Kurie wird seit etwa dem 11. Jahrhundert die Gesamtheit der Leitungs- und Verwaltungsorgane des Heiligen Stuhls für die römisch-katholische Kirche bezeichnet.
 • Papežská kurie či římská kurie je ústřední administrativní a soudní orgán Svatého stolce, který slouží papeži ke správě věcí katolické církve. Není obvyklou diecézní kurií, tuto roli plní v případě římské diecéze Generální vikariát Jeho Svatosti pro město Řím a také Generální vikář Jeho Svatosti pro Vatikánský městský stát.
 • Ри́мская ку́рия (лат. Curia Romana) — главный административный орган Святого Престола и Ватикана и один из основных в католической церкви. Отдельные ведомства Римской курии от имени и властью папы римского отвечают на вопросы, рассматривают предложения, апелляции, жалобы или просьбы, направленные в адрес Святого Престола, выносят распоряжения, решения или приговоры, выступают с различными инициативами и т. д. В рамках курии (перед Верховным трибуналом Апостольской сигнатуры) можно обжаловать как судебные решения верховного суда по церковным делам, так и отдельные административные акты других ведомств.
 • La Curia Romana o Curia Vaticana es el conjunto de órganos de gobierno de la Santa Sede y de la Iglesia católica. Está compuesto por un grupo de instituciones, denominadas dicasterios, bajo la dirección del Papa, que ejercen las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales. Se coordina y proporciona la necesaria organización central para el correcto funcionamiento de la Iglesia y el logro de sus objetivos. La potestad de la curia romana se considera vicaria del papa:En el ejercicio supremo, pleno e inmediato de su poder sobre toda la Iglesia, el Romano Pontífice se sirve de los dicasterios de la Curia Romana, que, en consecuencia, realizan su labor en su nombre y bajo su autoridad, para bien de las Iglesias y servicio de los sagrados pastores.Curia en el medievo y, posteriormente en el latín usual, significa "tribunal" en el sentido de "corte real", más bien que "tribunal de justicia". La curia romana, es la corte papal, y asiste al papa en el desempeño de sus funciones. La Curia Romana puede parecer imprecisa en comparación con los gabinetes de los países con gobiernos de tipo occidental, pero sólo la segunda sección de la Secretaría de Estado, conocido también como la sección de relaciones con los estados, y la Congregación para la educación católica, pueden compararse directamente con los ministerios de un gobierno civil.Es normal que cada diócesis católica tenga su propia curia para su administración. Para la diócesis de Roma, estas funciones no son manejadas por la curia romana, sino por el Vicariato General de Su Santidad para la Ciudad de Roma, según lo dispuesto por la constitución apostólica Ecclesia in Urbe. El vicario general de Roma, tradicionalmente un cardenal, y su delegado el vicario adjunto, que ostenta el título personal de arzobispo, supervisan la gestión de la diócesis por delegación del mismo papa, pero no con más dependencia de la curia romana, como tal, que otras diócesis católicas de todo el mundo.Hasta recientemente, existían cargos hereditarios en la curia romana, ostentando títulos denominados "funciones" que finalizaron cuando los estados papales se perdieron para el papa. Una reforma ordenada por San Pío X fue incorporada al Código de Derecho Canónico de 1917. Otra reorganización fue comenzada por Pablo VI en 1960. Entre los logros de esta reforma curial están la modernización de los procesos y la internalización del equipo de la curia. Estas reformas están reflejadas en el segundo Código de Derecho Canónico, de 1983.La composición de la curia romana, de acuerdo con el sitio web oficial de la Santa Sede, consta de los siguientes órganos:.↑ ↑ ↑ ↑ ↑
 • ローマ教皇庁(ローマきょうこうちょう、Curia Romana)は、使徒ペトロに由来するとされる使徒継承教会の首長としての地位の継承者として存続するカトリック教会の使徒座のこと。また、ローマ教皇の下に全世界のカトリック教会を統率する組織でもある。現在の所在地はローマのバチカンであり、バチカン市国という世界最小の主権国家の中に置かれている。カトリック教会内や国際連合などでは、聖庁、聖座(Holy See, Sancta Sedes)という呼称も用いられる。かつて教皇は世俗の領主のように自らの領地(教皇領)を持っており、事実上国家と同様に独立した行政権を領地内で行使していたが、19世紀末のイタリア統一運動の中で失っている。ラテラノ条約によって成立したバチカンは、教皇庁が支配する国際法上の主権国家であるが、かつての教皇領のような世俗的支配を行う領地ではなく、国民は教会関係者のみである。なお、14世紀のいわゆる「アヴィニョン捕囚」の時代、教皇庁は南フランスのアヴィニョンに遷座された(アヴィニョン教皇庁)。
 • Erromako kuria (latinez: Curia Romana) Erromako gotzaina Eliza osoko agintari bihurtzean sortu zen erakundea da, Elizak dituen arazoak zuzentzen dituena. Bost sail nagusi (dikasterio) ditu: Kongregazioa edo Aita Santuaren aholkulari taldea, epaimahaia, idazkaritza, ekonomia saila eta administraritza.
 • 로마 교황청(~敎皇廳, 라틴어: Curia Romana 쿠리아 로마나[*])은 성좌의 행정기관이며 교황과 더불어 로마 가톨릭교회 전체를 통솔하는 중앙통제기구이다. 로마 교황청은 교회의 올바른 기능과 목표 성취를 위해 필요한 중앙 기구를 조정하고 규정한다. 로마 교황청은 서구식 통치 형태를 갖춘 나라들의 정부와 비교해서 느슨한 형태의 기구라고 볼 수도 있지만, 국무성성의 제2부서인 외무부와 교육성은 세속 정부의 특정 부서와 직접적으로 견줄 수 있다. 바티칸 시국에서 관리하는 관공서들은 로마 교황청에 속해 있지 않다.성좌의 웹사이트에 따르면 교황청을 구성하는 조직들과 그 임무는 다음과 같다.
 • Римската курия е орган на Католическата църква, чрез който папата управлява Църквата и Ватикана.Курията се дели на дикастерии и други служби, които имат строго определени правомощия и задължения. Най- важните дялове на Римската курия са Държавният секретарият и конгрегациите. Следващи по важност са съветите и папските комисии. Освен постоянните служби, папата може да свика консисторий на Кардиналската колегия с цел решаване на трудни проблеми. Римската курия е личен персонал на папата и като такъв е пряко зависим от него. По време на Sede vacante, всички служители на Римската курия губят постовете си, освен кардинала камерлинг, великия пенитенциарий, генералния викарий на римската архиепархия и декана на Кардиналската колегия.
 • De Romeinse Curie (Latijn: Curia Romana) is het bestuursapparaat van de paus en wordt gevormd door de organen van de Heilige Stoel die de paus bijstaan in het vervullen van zijn taken als hoofd van de Rooms-katholieke Kerk.Het woord curie is afgeleid van het Latijnse curia, dat verwijst naar de plaats waar in de klassieke oudheid de Romeinse senaat vergaderde. Later werd de term gebruikt om het paleis van de vorst aan te duiden en stilaan ook voor het ‘vorstelijke huis’, de hofhouding die de vorst bijstond in zijn bestuurstaak.De term curie wordt ook wel gebruikt voor de bestuursorganen van een bisdom. In dat geval gaat het om een diocesane curie.
 • La Curia romana è il complesso di organi ed autorità che costituiscono l'apparato amministrativo della Santa Sede, che coordina e fornisce l'organizzazione necessaria per il corretto funzionamento della Chiesa cattolica e il raggiungimento dei suoi obiettivi. Viene generalmente considerata "il governo" della Chiesa.Ogni diocesi cattolica ha una curia nella sua amministrazione. Per la Diocesi di Roma, queste funzioni non sono gestite dalla Curia romana, ma dal Vicariato generale di Sua Santità per la Città di Roma, come previsto dalla costituzione apostolica Ecclesia in Urbe. Il Vicario Generale, tradizionalmente un cardinale, e il vicereggente, che detiene il titolo personale di arcivescovo, supervisionano il governo della diocesi facendo occasionale riferimento al Papa stesso.
 • The Roman Curia is the administrative apparatus of the Holy See and the central governing body through which the Roman Pontiff conducts the business of the entire Catholic Church. It acts in his name and with his authority for the good and for the service of the particular Churches and provides the necessary central organization for the correct functioning of the Church and the achievement of its goals. "In exercising supreme, full, and immediate power in the universal Church, the Roman pontiff makes use of the departments of the Roman Curia which, therefore, perform their duties in his name and with his authority for the good of the churches and in the service of the sacred pastors" — Decree concerning the Pastoral Office of Bishops in the Church, Christus DominusThe structure and organization of responsibilities within the Curia is at present regulated by the Apostolic Constitution Pastor Bonus issued by Pope John Paul II on 28 June 1988, which Pope Francis has decided to revise.Curia in medieval and later Latin usage means "court" in the sense of "royal court" rather than "court of law". The Roman Curia, then, sometimes anglicized as the Court of Rome, as in the 1534 Act of Parliament that forbade appeals to it from England, is the Papal Court, and assists the Pope in carrying out his functions. The Roman Curia can be loosely compared to cabinets in governments of countries with a Western form of governance, but only the Second Section of the Secretariat of State, known also as the Section for Relations with States, the Pontifical Commission for Vatican City State and the Congregation for Catholic Education, can be directly compared with specific ministries of a civil government.It is normal for every Latin Catholic diocese to have its own curia for its administration. For the Diocese of Rome, these functions are not handled by the Roman Curia, but by the Vicariate General of His Holiness for the City of Rome, as provided by the Apostolic Constitution Ecclesia in Urbe. The Vicar General of Rome, traditionally a Cardinal, and his deputy the Vicegerent, who holds the personal title of Archbishop, supervise the governance of the diocese by reference to the Pope himself, but with no more dependence on the Roman Curia, as such, than other Catholic dioceses throughout the world. A distinct office, the Vicar General for Vatican City, administers the portion of the Diocese of Rome in Vatican City.Until recently, there still existed hereditary officers of the Roman Curia, holding titles denominating functions that had ceased to be a reality when the Papal States were lost to the papacy. A reorganization, ordered by Pope Pius X, was incorporated into the 1917 Code of Canon Law. Further steps toward reorganization were begun by Pope Paul VI in the 1960s. Among the goals of this curial reform were the modernization of procedures and the internationalization of the curial staff. These reforms are reflected in the 1983 Code of Canon Law. The offices of the Vatican City State are not part of the Roman Curia, which is composed only of offices of the Holy See. The following organs or charges, according to the official website of the Holy See, comprise the Curia. It should be noted that all members of the Curia except the Cardinal Camerlengo and the Major Penitentiary resign their office immediately after a papal death or resignation. See sede vacante
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 103829 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 31249 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 309 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111080160 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • La Curie romaine est l'ensemble des dicastères et autres organismes du Saint-Siège qui assistent le pape dans sa mission de pasteur suprême de l'Église catholique.
 • Als Römische Kurie wird seit etwa dem 11. Jahrhundert die Gesamtheit der Leitungs- und Verwaltungsorgane des Heiligen Stuhls für die römisch-katholische Kirche bezeichnet.
 • Papežská kurie či římská kurie je ústřední administrativní a soudní orgán Svatého stolce, který slouží papeži ke správě věcí katolické církve. Není obvyklou diecézní kurií, tuto roli plní v případě římské diecéze Generální vikariát Jeho Svatosti pro město Řím a také Generální vikář Jeho Svatosti pro Vatikánský městský stát.
 • ローマ教皇庁(ローマきょうこうちょう、Curia Romana)は、使徒ペトロに由来するとされる使徒継承教会の首長としての地位の継承者として存続するカトリック教会の使徒座のこと。また、ローマ教皇の下に全世界のカトリック教会を統率する組織でもある。現在の所在地はローマのバチカンであり、バチカン市国という世界最小の主権国家の中に置かれている。カトリック教会内や国際連合などでは、聖庁、聖座(Holy See, Sancta Sedes)という呼称も用いられる。かつて教皇は世俗の領主のように自らの領地(教皇領)を持っており、事実上国家と同様に独立した行政権を領地内で行使していたが、19世紀末のイタリア統一運動の中で失っている。ラテラノ条約によって成立したバチカンは、教皇庁が支配する国際法上の主権国家であるが、かつての教皇領のような世俗的支配を行う領地ではなく、国民は教会関係者のみである。なお、14世紀のいわゆる「アヴィニョン捕囚」の時代、教皇庁は南フランスのアヴィニョンに遷座された(アヴィニョン教皇庁)。
 • Erromako kuria (latinez: Curia Romana) Erromako gotzaina Eliza osoko agintari bihurtzean sortu zen erakundea da, Elizak dituen arazoak zuzentzen dituena. Bost sail nagusi (dikasterio) ditu: Kongregazioa edo Aita Santuaren aholkulari taldea, epaimahaia, idazkaritza, ekonomia saila eta administraritza.
 • 로마 교황청(~敎皇廳, 라틴어: Curia Romana 쿠리아 로마나[*])은 성좌의 행정기관이며 교황과 더불어 로마 가톨릭교회 전체를 통솔하는 중앙통제기구이다. 로마 교황청은 교회의 올바른 기능과 목표 성취를 위해 필요한 중앙 기구를 조정하고 규정한다. 로마 교황청은 서구식 통치 형태를 갖춘 나라들의 정부와 비교해서 느슨한 형태의 기구라고 볼 수도 있지만, 국무성성의 제2부서인 외무부와 교육성은 세속 정부의 특정 부서와 직접적으로 견줄 수 있다. 바티칸 시국에서 관리하는 관공서들은 로마 교황청에 속해 있지 않다.성좌의 웹사이트에 따르면 교황청을 구성하는 조직들과 그 임무는 다음과 같다.
 • Римската курия е орган на Католическата църква, чрез който папата управлява Църквата и Ватикана.Курията се дели на дикастерии и други служби, които имат строго определени правомощия и задължения. Най- важните дялове на Римската курия са Държавният секретарият и конгрегациите. Следващи по важност са съветите и папските комисии. Освен постоянните служби, папата може да свика консисторий на Кардиналската колегия с цел решаване на трудни проблеми.
 • Ри́мская ку́рия (лат. Curia Romana) — главный административный орган Святого Престола и Ватикана и один из основных в католической церкви. Отдельные ведомства Римской курии от имени и властью папы римского отвечают на вопросы, рассматривают предложения, апелляции, жалобы или просьбы, направленные в адрес Святого Престола, выносят распоряжения, решения или приговоры, выступают с различными инициативами и т. д.
 • La Cúria Pontifícia, Cúria Vaticana, o Cúria Romana és el conjunt d'òrgans de govern de la Santa Seu i de l'Església Catòlica. Està compost per un grup d'institucions, anomenades dicasteris, sota la direcció del Papa, que exerceixen les funcions legislatives, executives i judicials. Es coordina i proporciona la necessària organització central per al correcte funcionament de l'Església i l'assoliment dels seus objectius.
 • Kuria Romawi adalah sebuah perangkat administratif Tahta Suci dan pusat badan pemerintahan seluruh Gereja Katolik Roma, bersama-sama dengan Sri Paus. yang mengkoordinasikan dan menyediakan perangkat yang diperlukan untuk keberlangsungan fungsi Gereja Katolik Roma dan pencapaian tujuan-tujuannya. Kuria pada abad pertengahan dan dalam pengertian Bahasa Latin belakangan ini, memiliki arti "Pemerintahan".
 • La Curia Romana o Curia Vaticana es el conjunto de órganos de gobierno de la Santa Sede y de la Iglesia católica. Está compuesto por un grupo de instituciones, denominadas dicasterios, bajo la dirección del Papa, que ejercen las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales. Se coordina y proporciona la necesaria organización central para el correcto funcionamiento de la Iglesia y el logro de sus objetivos.
 • The Roman Curia is the administrative apparatus of the Holy See and the central governing body through which the Roman Pontiff conducts the business of the entire Catholic Church. It acts in his name and with his authority for the good and for the service of the particular Churches and provides the necessary central organization for the correct functioning of the Church and the achievement of its goals.
 • Kuria Rzymska – aparat administracyjny, przez który papież sprawuje swoją władzę. Kuria składa się z dykasterii i innych urzędów, z których każdy ma swój zakres działania, co wiąże się z odpowiedzialnością oraz odpowiednimi kompetencjami. Najważniejszymi dykasteriami Kurii są Sekretariat Stanu oraz kongregacje. Kolejne miejsca w hierarchii zajmują rady i komisje papieskie.
 • La Curia romana è il complesso di organi ed autorità che costituiscono l'apparato amministrativo della Santa Sede, che coordina e fornisce l'organizzazione necessaria per il corretto funzionamento della Chiesa cattolica e il raggiungimento dei suoi obiettivi. Viene generalmente considerata "il governo" della Chiesa.Ogni diocesi cattolica ha una curia nella sua amministrazione.
 • De Romeinse Curie (Latijn: Curia Romana) is het bestuursapparaat van de paus en wordt gevormd door de organen van de Heilige Stoel die de paus bijstaan in het vervullen van zijn taken als hoofd van de Rooms-katholieke Kerk.Het woord curie is afgeleid van het Latijnse curia, dat verwijst naar de plaats waar in de klassieke oudheid de Romeinse senaat vergaderde.
rdfs:label
 • Curie romaine
 • Curia Romana
 • Curia romana
 • Cúria Pontifícia
 • Erromako kuria
 • Kuria Romawi
 • Kuria Rzymska
 • Kurie
 • Papežská kurie
 • Roman Curia
 • Romeinse Curie
 • Римска курия
 • Римская курия
 • ローマ教皇庁
 • 로마 교황청
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:category of
is dbpedia-owl:otherFunction of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is skos:subject of
is foaf:primaryTopic of