La cryptanalyse est la science qui consiste à tenter de déchiffrer un message ayant été chiffré sans posséder la clé de chiffrement. Le processus par lequel on tente de comprendre un message en particulier est appelé une attaque.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La cryptanalyse est la science qui consiste à tenter de déchiffrer un message ayant été chiffré sans posséder la clé de chiffrement. Le processus par lequel on tente de comprendre un message en particulier est appelé une attaque. Une attaque est souvent caractérisée par les données qu'elle nécessite : attaque sur texte chiffré seul (ciphertext-only en anglais) : le cryptanalyste possède des exemplaires chiffrés des messages, il peut faire des hypothèses sur les messages originaux qu'il ne possède pas. La cryptanalyse est plus ardue de par le manque d'informations à disposition. attaque à texte clair connu (known-plaintext attack en anglais) : le cryptanalyste possède des messages ou des parties de messages en clair ainsi que les versions chiffrées. La cryptanalyse linéaire fait partie de cette catégorie. attaque à texte clair choisi (chosen-plaintext attack en anglais) : le cryptanalyste possède des messages en clair, il peut créer les versions chiffrées de ces messages avec l'algorithme que l'on peut dès lors considérer comme une boîte noire. La cryptanalyse différentielle est un exemple d'attaque à texte clair choisi. attaque à texte chiffré choisi (chosen-ciphertext attack en anglais) : le cryptanalyste possède des messages chiffrés et demande la version en clair de certains de ces messages pour mener l'attaque.
 • Kriptoanalisia informazio zifratuari zentzua lortzeko teknika multzoen ikasketari deritzo, normalean informazioaren zentzua lortzeko behar den ezkutuko informazioa izan gabe, azken finean gako sekretua lortzea izaten da.Etimologikoki, hitz hau greko klasikotik dator. Kriptoanalisia, “ezkutukoa askatzea” bezala itzuli daiteke (kryptós, ezkutuan; analýein, askatu). Hizkera arruntean kodea apurtzea bezala ezagutzen da, baina esamolde honek beste esanahi bat dauka hizkera teknikoan.Kriptoanalisia, kriptografia bitartez lortutako mezu zifratua, apurtzea helburu duen zientzia da. Hau bi modutara egin daiteke: gako jakin gabe mezua deszifratuz edo kriptograma bat edo gehiago erabiliz.Kriptoanalisiak kriptografiaren ahultasunak ikertzen ditu, bai zifratze algoritmoetan bai protokolo kriptografiakoetan. Lapurreta, eroskeria, bortxaketa fisikoa eta abar bezalako segurtasun erasoak kriptoanalisitik at daude, nahiz eta segurtasun informatikorako gero eta arrisku handiagoak diren eta ohiko kriptoanalisia baino eraginkorragoak bilakatu.
 • Kryptoanalýza (z řeckého kryptós – „skrytý“ a analýein – „uvolnit“ či „rozvázat“) je věda zabývající se metodami získávání obsahu šifrovaných informací bez přístupu k tajným informacím, které jsou za normálních okolností potřeba, tzn. především k tajnému klíči. Kryptoanalýza je vlastně opakem kryptografie, která šifry vytváří. Člověk zabývající se kryptoanalýzou se nazývá kryptoanalytik.V netechnickém kontextu je používán tento termín obecně pro prolamování kódu neboli kryptografický útok.Bezpečnost kryptografického systému je možno prolomit využitím nedokonalosti použité šifry, kryptografického protokolu, nebo key management schématu.
 • La criptoanàlisi és el conjunt de tècniques utilitzades per desxifrar codis encriptats sense conèixer el sistema emprat per a la codificació. Habitualment implica buscar la clau secreta utilitzada. El terme criptoanàlisi també s'utilitza de manera general per referir-se a qualsevol intent de trencar la seguretat d'altres tipus d'algorismes i protocols criptogràfics. En canvi, el terme no inclou els atacs que no es basin en els punts febles de la criptografia utilitzada a la codificació, com per exemple els atacs que es basin en el suborn, la coacció física, la tortura o el robatori (avui dia més efectius que la criptoanàlisi tradicional). Criptoanàlisi (del grec kryptós, "amagat" i analýein, "deslligar") és l'estudi dels mètodes per obtenir el sentit d'una informació xifrada, sense accés a la informació secreta requerida per obtenir aquest sentit normalment. Típicament, això es tradueix en aconseguir la clau secreta. En el llenguatge no tècnic, es coneix aquesta pràctica com trencar o forçar el codi, encara que aquesta expressió té un significat específic dins de l'argot tècnic. Criptoanàlisi també fa referència a qualsevol intent d'esquivar la seguretat d'altres tipus d'algorismes i protocols criptogràfics En general, i no només el xifrat. Això no obstant, la criptoanàlisi sol excloure atacs que no tinguin com a objectiu primari els punts febles de la criptografia utilitzada, per exemple, atacs a la seguretat que es basin en el suborn, la coerció física, el robatori, el keylogging i altres, encara que aquests tipus d'atacs són un risc creixent per a la seguretat informàtica, i s'estan fent gradualment més efectius que la criptoanàlisi tradicional.Tot i que l'objectiu ha estat sempre el mateix, els mètodes i tècniques de la criptoanàlisi han canviat de manera dràstica al llarg de la història de la criptografia, adaptant-se a la creixent complexitat de la criptografia, passant del llapis i el paper del passat als ordinadors d'avui, passant per màquines com l'Enigma de la Segona Guerra Mundial. Els resultats obtinguts amb la criptoanàlisi també han canviat al llarg del temps, ara ja no és possible tenir un èxit total en trencar una codificació i hi ha una classificació jeràrquica del que constitueix un atac. A mitjans de la dècada del 1970 es va introduir un nou tipus de criptografia: la criptografia asimètrica basada en una clau pública. Els mètodes que permeten trencar aquest tipus de criptosistema són radicalment diferents dels anteriors i impliquen la resolució de problemes matemàtics complexos com la factorització de nombres sencers.Encara que l'objectiu ha estat sempre el mateix, els mètodes i tècniques de la criptoanàlisi han canviat dràsticament a través de la història de la criptografia, adaptant-se a una creixent complexitat criptogràfica, que abasta des dels mètodes de llapis i paper del passat, passant per màquines com Enigma-utilitzada pels nazis durant la Segona Guerra Mundial -, fins a arribar als sistemes basats en computadores del present.Els resultats de la criptoanàlisi han canviat també: ja no és possible tenir un èxit il limitat al trencar un codi, i hi ha una classificació jeràrquica del que constitueix un atac a la pràctica. A mitjans dels anys 70 es va inventar una nova classe de criptografia: la criptografia asimètrica. Els mètodes utilitzats per trencar aquests sistemes són en general radicalment diferents dels anteriors, i usualment impliquen resoldre un problema acuradament construït en el domini de la matemàtica pura. L'exemple més conegut és la factorització d'enters.
 • A criptoanálise é a arte de tentar descobrir o texto cifrado e/ou a lógica utilizada em sua encriptação (chave). As pessoas que participam desse esforço são denominadas criptoanalistas. Da fusão da criptografia com a criptoanálise, forma-se a criptologia.A criptoanálise representa o esforço de descodificar ou decifrar mensagens sem que se tenha o conhecimento prévio da chave secreta que as gerou. As diversas técnicas de criptoanálise são os caminhos que os analistas podem seguir para conseguir descobrir ou quebrar a codificação das mensagens que estiverem cifradas, e não apenas a simples decifração de uma mensagem.Atualmente, a criptoanálise é utilizada a fim de se consultar as tentativas de quebra de segurança de outros tipos de algoritmos e de protocolos criptográficos. Em geral, a quebra ou então, a publicação de uma criptografia é um ato ilegal, previsto em lei. Entretanto, a criptoanálise exclui geralmente os ataques que não alvejam primeiramente fraquezas na criptografia real. Os métodos, tais como o suborno, coerção física, furto de dados, keylogging, embora esses tipos de ataque advém pela necessidade da segurança computacional, estão gradativamente tornando-se menos eficazes em relação a criptoanálise tradicional.
 • Kriptanaliz (Yunanca kryptós, "gizli", ve analýein kelimelerinden gelir.) şifrelenmiş metinlerin çözümünü araştıran kriptoloji dalıdır. Kriptanaliz, bilinmeyen anahtarları bulmak için kullanılır.İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılan Bombe ve Colossus bilgisayarı gibi kriptanaliz makinelerinden, günümüzün bilgisayar destekli modern kriptanaliz cihazlarına dek çok çeşitli yöntemler geliştirilmişse de temel amaç hep aynı kalmıştır.
 • Криптоанализ (от гръцки κρυπτός — скрит и анализ) — наука за методите на получаване на изходното значение на зашифрована информация, без да е на разположение секретна информация (тоест ключ), необходима за това. В повечето случаи под това се разбира намирането, откриването на ключа. В нетехнически смисъл, криптоанализът е взлом върху шифъра (кода). Терминът е бил въведен от американския криптограф Уилям Ф. Фридман през 1920.Резултатите от криптоанализа на конкретен шифър се наричат криптографическа атака върху този шифър. Успешната криптографическа атака, напълно дискредитираща атакуемия шифър, се нарича взлом или откриване.
 • El criptoanálisis (del griego kryptós, "escondido" y analýein, "desatar") es la parte de la criptología que se dedica al estudio de sistemas criptográficos con el fin de encontrar debilidades en los sistemas y romper su seguridad sin el conocimiento de información secreta. En el lenguaje no técnico, se conoce esta práctica como romper o forzar el código, aunque esta expresión tiene un significado específico dentro del argot técnico. A las personas que se dedican al criptoanálisis se llaman criptoanalistas.Los métodos y técnicas del criptoanálisis han cambiado drásticamente a través de la historia de la criptografía, adaptándose a una creciente complejidad criptográfica. Los sistemas criptográficos han evolucionado desde los métodos de lápiz y papel del pasado, pasando por máquinas como Enigma -utilizada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial-, hasta llegar a los sistemas basados en computadoras del presente. Al aumentar la potencia de cálculo de los sistemas criptográficos, también los esquemas criptográficos han ido haciéndose más complejos. A mediados de los años 70 se inventó una nueva clase de criptografía: la criptografía asimétrica. Los métodos utilizados para romper estos sistemas son por lo general radicalmente diferentes de los anteriores, y usualmente implican resolver un problema cuidadosamente construido en el dominio de la matemática pura. El ejemplo más conocido es la factorización de enteros.Los resultados del criptoanálisis han cambiado también: ya no es posible tener un éxito ilimitado al romper un código, y existe una clasificación jerárquica de lo que constituye un ataque en la práctica.
 • Криптоанализ (от др.-греч. κρυπτός — скрытый и анализ) — наука о методах расшифровки зашифрованной информации без предназначенного для такой расшифровки ключа.Термин был введён американским криптографом Уильямом Ф. Фридманом в 1920 году. Неформально криптоанализ называют также взломом шифра. В большинстве случаев под криптоанализом понимается выяснение ключа; криптоанализ включает также методы выявления уязвимости криптографических алгоритмов или протоколов.Первоначально методы криптоанализа основывались на лингвистических закономерностях естественного текста и реализовывались с использованием только карандаша и бумаги. Со временем в криптоанализе нарастает роль чисто математических методов, для реализации которых используются специализированные криптоаналитические компьютеры.Попытку раскрытия конкретного шифра с применением методов криптоанализа называют криптографической атакой на этот шифр. Криптографическую атаку, в ходе которой раскрыть шифр удалось, называют взломом или вскрытием.
 • 暗号解読(あんごうかいどく、Cryptanalysis)とは、暗号を解読すること、あるいは解読法に関する研究を指す。暗号の解読とは、暗号文を作成するのに用いた秘密情報(秘密の表記法や秘密の鍵など)にアクセスすることなく、暗号文を平文に戻すことである。これに対して、秘密情報を用いて暗号文を平文に戻すことは復号といい、解読と復号は区別することが多い。但し英語の"decryption"は両者の意味を持ち区別されない(以下、秘密情報のことを"鍵"と記す)。他人に知られたくない情報を秘匿する手段として暗号が生まれるのと同時に、秘密を暴くための暗号解読も生まれたと考えられる。研究としての暗号解読には、暗号 (Cipher) の解読だけではなく、デジタル署名の偽造、ハッシュ関数のコリジョン探索、あるいは暗号プロトコルの解読なども含まれる。
 • Die Kryptoanalyse (in neueren Publikationen auch Kryptanalyse) bezeichnet im ursprünglichen Sinne das Studium von Methoden und Techniken, um Informationen aus verschlüsselten Texten zu gewinnen. Diese Informationen können sowohl der verwendete Schlüssel als auch der Originaltext sein. Heutzutage bezeichnet der Begriff Kryptoanalyse allgemeiner die Analyse von kryptographischen Verfahren (nicht nur zur Verschlüsselung) mit dem Ziel, diese entweder zu „brechen“, d. h. ihre Schutzfunktion aufzuheben bzw. zu umgehen, oder ihre Sicherheit nachzuweisen und zu quantifizieren. Kryptoanalyse ist damit das „Gegenstück“ zur Kryptographie. Beide sind Teilgebiete der Kryptologie.
 • Cryptoanalyse is binnen de cryptografie de techniek om te proberen vercijferde/gecodeerde berichten te ontcijferen zodoende de informatie beschikbaar te krijgen. Cryptoanalyse is voor een groot deel werk voor wiskundigen, omdat veel bestaande algoritmes gebaseerd zijn op wiskundige modellen en via analyse van beperkte informatie kan leiden tot 'kraken' van de codes.Hoewel cryptoanalyse al bekend is sinds de 9e eeuw is de moderne (wiskundige) werkwijze pas in de 20e eeuw ontwikkeld. Grote voorbeelden in de historie zijn bijvoorbeeld de analyse van de Enigmacodering in de Tweede Wereldoorlog.Met verschillende encryptiemethodes wordt getracht het de cryptoanalisten zo moeilijk mogelijk te maken.
 • Per crittoanalisi (dal greco kryptós, "nascosto", e analýein, "scomporre"), o crittanalisi, si intende lo studio dei metodi per ottenere il significato di informazioni cifrate senza avere accesso all'informazione segreta che è di solito richiesta per effettuare l'operazione. Tipicamente si tratta di trovare una chiave segreta. La crittoanalisi è la "controparte" della crittografia, vale a dire lo studio delle tecniche per occultare un messaggio, ed assieme formano la crittologia, la scienza delle scritture nascoste.Con crittanalisi ci si riferisce non solo ai metodi per violare un cifrario, ma anche ad ogni tentativo di eludere la sicurezza di algoritmi crittografici e protocolli crittografici. Anche se la crittanalisi di solito esclude metodi di attacco che non sono diretti alle debolezze intrinseche al metodo da violare, come ad esempio la corruzione, la coercizione fisica, il furto, l'ingegneria sociale, questi tipi di attacco, spesso più produttivi della crittanalisi tradizionale, ne sono comunque un'importante componente.Anche se il fine è sempre lo stesso, i metodi e le tecniche di crittanalisi sono drasticamente cambiate durante la storia della crittografia, adattandosi al continuo aumentare dell'efficienza della crittografia, iniziando dai metodi basati su carta e penna del passato, passando per le macchine crittografiche come l'Enigma della seconda guerra mondiale, per arrivare agli schemi basati sui computer del presente. Insieme sono cambiati anche i risultati della crittanalisi: non è più possibile ottenere un successo illimitato nella violazione dei codici e si stila perciò una graduatoria dei risultati conseguiti dagli attacchi. A metà degli anni settanta fu introdotta una nuova classe crittografica: la crittografia asimmetrica. I metodi per violare questa classe sono ben diversi da quelli utilizzati in passato e normalmente coinvolgono la risoluzione di problemi matematici altamente complessi, come la ben nota scomposizione in numeri primi.
 • Kriptoanalisis (dari bahasa Yunani kryptós, "tersembunyi", dan analýein, "melepaskan") adalah disiplin ilmu mengenai metode membaca pesan terenkripsi (tersandi), tanpa mengetahui informasi rahasia atau kunci yang seharusnya digunakan untuk membaca pesan tersebut. Dalam bahasa sehari-hari, kriptoanalisis bisa dikatakan ilmu memecahkan sandi. Disiplin ilmu yang digunakan pada kriptografi antara lain matematika, linguistik, logika, dan ilmu komputer.Kriptoanalisis pertama kali dicetuskan oleh ilmuwan Arab zaman kekhalifahan Abbasiyah al-Kindi. Dalam bukunya Sebuah Naskah dalam Memecahkan Pesan-Pesan Kriptografis, ia menjelaskan secara detail metode analisis frekuensi, yang merupakan dasar bagi metode-metode kriptoanalisis. Kriptoanalisis terus berkembang sesuai perkembangan teknologi. Salah satu contoh terkenal adalah kriptoanalisis mesin Enigma pada Perang Dunia II. Pada pertengahan 1970-an muncul kelompok baru kriptografi yang disebut kriptografi asimetrik. Penemuan ini menyebabkan terjadinya perubahan radikal pada metode-metode kriptoanalisis, yang melibatkan matematika murni.
 • Cryptanalysis (from the Greek kryptós, "hidden", and analýein, "to loosen" or "to untie") is the study of analyzing information systems in order to study the hidden aspects of the systems. Cryptanalysis is used to breach cryptographic security systems and gain access to the contents of encrypted messages, even if the cryptographic key is unknown. In addition to mathematical analysis of cryptographic algorithms, cryptanalysis also includes the study of side-channel attacks that do not target weaknesses in the cryptographic algorithms themselves, but instead exploit weaknesses in their implementation.Even though the goal has been the same, the methods and techniques of cryptanalysis have changed drastically through the history of cryptography, adapting to increasing cryptographic complexity, ranging from the pen-and-paper methods of the past, through machines like the British Bombes and Colossus computers at Bletchley Park in World War II, to the mathematically advanced computerized schemes of the present. Methods for breaking modern cryptosystems often involve solving carefully constructed problems in pure mathematics, the best-known being integer factorization.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 18701 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 15445 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 84 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 107951762 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La cryptanalyse est la science qui consiste à tenter de déchiffrer un message ayant été chiffré sans posséder la clé de chiffrement. Le processus par lequel on tente de comprendre un message en particulier est appelé une attaque.
 • Kriptanaliz (Yunanca kryptós, "gizli", ve analýein kelimelerinden gelir.) şifrelenmiş metinlerin çözümünü araştıran kriptoloji dalıdır. Kriptanaliz, bilinmeyen anahtarları bulmak için kullanılır.İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılan Bombe ve Colossus bilgisayarı gibi kriptanaliz makinelerinden, günümüzün bilgisayar destekli modern kriptanaliz cihazlarına dek çok çeşitli yöntemler geliştirilmişse de temel amaç hep aynı kalmıştır.
 • 暗号解読(あんごうかいどく、Cryptanalysis)とは、暗号を解読すること、あるいは解読法に関する研究を指す。暗号の解読とは、暗号文を作成するのに用いた秘密情報(秘密の表記法や秘密の鍵など)にアクセスすることなく、暗号文を平文に戻すことである。これに対して、秘密情報を用いて暗号文を平文に戻すことは復号といい、解読と復号は区別することが多い。但し英語の"decryption"は両者の意味を持ち区別されない(以下、秘密情報のことを"鍵"と記す)。他人に知られたくない情報を秘匿する手段として暗号が生まれるのと同時に、秘密を暴くための暗号解読も生まれたと考えられる。研究としての暗号解読には、暗号 (Cipher) の解読だけではなく、デジタル署名の偽造、ハッシュ関数のコリジョン探索、あるいは暗号プロトコルの解読なども含まれる。
 • Per crittoanalisi (dal greco kryptós, "nascosto", e analýein, "scomporre"), o crittanalisi, si intende lo studio dei metodi per ottenere il significato di informazioni cifrate senza avere accesso all'informazione segreta che è di solito richiesta per effettuare l'operazione. Tipicamente si tratta di trovare una chiave segreta.
 • El criptoanálisis (del griego kryptós, "escondido" y analýein, "desatar") es la parte de la criptología que se dedica al estudio de sistemas criptográficos con el fin de encontrar debilidades en los sistemas y romper su seguridad sin el conocimiento de información secreta. En el lenguaje no técnico, se conoce esta práctica como romper o forzar el código, aunque esta expresión tiene un significado específico dentro del argot técnico.
 • Kriptoanalisia informazio zifratuari zentzua lortzeko teknika multzoen ikasketari deritzo, normalean informazioaren zentzua lortzeko behar den ezkutuko informazioa izan gabe, azken finean gako sekretua lortzea izaten da.Etimologikoki, hitz hau greko klasikotik dator. Kriptoanalisia, “ezkutukoa askatzea” bezala itzuli daiteke (kryptós, ezkutuan; analýein, askatu).
 • Cryptanalysis (from the Greek kryptós, "hidden", and analýein, "to loosen" or "to untie") is the study of analyzing information systems in order to study the hidden aspects of the systems. Cryptanalysis is used to breach cryptographic security systems and gain access to the contents of encrypted messages, even if the cryptographic key is unknown.
 • Kryptoanalýza (z řeckého kryptós – „skrytý“ a analýein – „uvolnit“ či „rozvázat“) je věda zabývající se metodami získávání obsahu šifrovaných informací bez přístupu k tajným informacím, které jsou za normálních okolností potřeba, tzn. především k tajnému klíči. Kryptoanalýza je vlastně opakem kryptografie, která šifry vytváří.
 • A criptoanálise é a arte de tentar descobrir o texto cifrado e/ou a lógica utilizada em sua encriptação (chave). As pessoas que participam desse esforço são denominadas criptoanalistas. Da fusão da criptografia com a criptoanálise, forma-se a criptologia.A criptoanálise representa o esforço de descodificar ou decifrar mensagens sem que se tenha o conhecimento prévio da chave secreta que as gerou.
 • Cryptoanalyse is binnen de cryptografie de techniek om te proberen vercijferde/gecodeerde berichten te ontcijferen zodoende de informatie beschikbaar te krijgen. Cryptoanalyse is voor een groot deel werk voor wiskundigen, omdat veel bestaande algoritmes gebaseerd zijn op wiskundige modellen en via analyse van beperkte informatie kan leiden tot 'kraken' van de codes.Hoewel cryptoanalyse al bekend is sinds de 9e eeuw is de moderne (wiskundige) werkwijze pas in de 20e eeuw ontwikkeld.
 • La criptoanàlisi és el conjunt de tècniques utilitzades per desxifrar codis encriptats sense conèixer el sistema emprat per a la codificació. Habitualment implica buscar la clau secreta utilitzada. El terme criptoanàlisi també s'utilitza de manera general per referir-se a qualsevol intent de trencar la seguretat d'altres tipus d'algorismes i protocols criptogràfics.
 • Kriptoanalisis (dari bahasa Yunani kryptós, "tersembunyi", dan analýein, "melepaskan") adalah disiplin ilmu mengenai metode membaca pesan terenkripsi (tersandi), tanpa mengetahui informasi rahasia atau kunci yang seharusnya digunakan untuk membaca pesan tersebut. Dalam bahasa sehari-hari, kriptoanalisis bisa dikatakan ilmu memecahkan sandi.
 • Криптоанализ (от др.-греч. κρυπτός — скрытый и анализ) — наука о методах расшифровки зашифрованной информации без предназначенного для такой расшифровки ключа.Термин был введён американским криптографом Уильямом Ф. Фридманом в 1920 году. Неформально криптоанализ называют также взломом шифра.
 • Криптоанализ (от гръцки κρυπτός — скрит и анализ) — наука за методите на получаване на изходното значение на зашифрована информация, без да е на разположение секретна информация (тоест ключ), необходима за това. В повечето случаи под това се разбира намирането, откриването на ключа. В нетехнически смисъл, криптоанализът е взлом върху шифъра (кода). Терминът е бил въведен от американския криптограф Уилям Ф.
 • Die Kryptoanalyse (in neueren Publikationen auch Kryptanalyse) bezeichnet im ursprünglichen Sinne das Studium von Methoden und Techniken, um Informationen aus verschlüsselten Texten zu gewinnen. Diese Informationen können sowohl der verwendete Schlüssel als auch der Originaltext sein. Heutzutage bezeichnet der Begriff Kryptoanalyse allgemeiner die Analyse von kryptographischen Verfahren (nicht nur zur Verschlüsselung) mit dem Ziel, diese entweder zu „brechen“, d. h.
rdfs:label
 • Cryptanalyse
 • Criptoanàlisi
 • Criptoanálise
 • Criptoanálisis
 • Crittoanalisi
 • Cryptanalysis
 • Cryptoanalyse
 • Kriptanaliz
 • Kriptoanalisi
 • Kriptoanalisis
 • Kryptoanalyse
 • Kryptoanalýza
 • Криптоанализ
 • Криптоанализ
 • 暗号解読
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:domain of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of