La crise économique de 2008, quelques fois appelée dans le monde anglophone Grande Récession (Great Recession, en référence à la Grande Dépression de 1929),,,, est une récession dans laquelle sont entrés la plupart des pays industrialisés du monde à la suite du krach de l'automne 2008,, lui-même consécutif de la crise des subprimes de 2006-2007.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La crise économique de 2008, quelques fois appelée dans le monde anglophone Grande Récession (Great Recession, en référence à la Grande Dépression de 1929),,,, est une récession dans laquelle sont entrés la plupart des pays industrialisés du monde à la suite du krach de l'automne 2008,, lui-même consécutif de la crise des subprimes de 2006-2007. Les États-Unis ont été les premiers à entrer en récession, en décembre 2007, suivis par plusieurs pays européens au cours de l'année 2008, ainsi que la zone euro dans son ensemble. La France n'entre comptablement en récession qu'en 2009. Cette crise économique mondiale est considérée comme la pire depuis la Grande Dépression.Cette crise est marquée par une forte hausse des prix du pétrole et des produits agricoles. La montée exorbitante des prix des actifs et celle associée de la demande sont considérées comme la conséquence d'une période de crédit facile, de régulations et de supervisions inadéquates ou d'inégalités croissantes. Avec la baisse des actions et des prix des maisons, de grandes banques américaines et européennes ont perdu beaucoup d'argent. En dépit des aides massives accordées par les États pour pallier les menaces de faillite et de crise bancaire systémique, il en a résulté une récession mondiale qui a conduit à un ralentissement du commerce international, à une hausse du chômage et à une baisse des prix des produits de base.À partir de 2009, la plupart des pays ont dans un premier temps opté pour des politiques de relance. Début 2010, si la plupart semblaient sortir de la récession, le FMI restait prudent. En effet, la récession laissait alors place à une croissance lente voire une stagnation économique, les plans de sauvetage et de relance ont fait exploser les dettes publiques, le chômage continuait d'augmenter, d'importants déséquilibres dans les balances des transactions courantes demeuraient, et des risques d'éclatement de nouvelles bulles financières étaient toujours à craindre. En Europe, face au risque d'explosions de leur dette publique, les États mettent rapidement en place des politiques pro-cycliques d'austérité mêlant hausse d'impôts et baisse des dépenses publiques. Si ces dernières parviennent à freiner l'augmentation de l'endettement des états, elles accentuent encore davantage la progression du chômage.
 • 대침체(Great Recession) 또는 약한 불황(Lesser Depression), 긴 침체(Long Recession), 2009년 세계 침체는 2000년대 후반부터 시작된 전 세계적 경제 침체이다. 미국에서 집계된 국가 자료에 따르면, "세계적인" 경제 침체는 2008년 3분기에 시작되어 2009년 1분기에 끝났다고 분석하고 있다.유동성 위기와 관련하여, 일반적으로 2007년 8월 9일 미국의 주요 중앙은행들이 은행간 시장에서 유동성 대출에 개입하기 시작한 것부터 시작한 것이라고 인정하고 있다. 이것이 BNP 파리바가 "유동성이 완전히 증발했다"라는 말을 이용하여 일시적으로 3개 헤지 펀드에 대한 인출을 중지하자 나타난 반응이기 때문이다. 미국 주택 거품 붕괴의 촉발로 인해, 미국 부동산 판매 가격이 2006년 7월 이후 정점을 찍고 하락하자 이것이 부동산 가격을 급락시켜 궁극적으로 은행 간 신용 위기의 결과를 가져왔고, 미국 유가증권에 영향을 받게 되었으며 결국 세계적인 금융 기관 위기를 가져오게 되었다. 이 숨어 있던 은행 신용 위기의 첫 징후는 2007년 3월 서브프라임 대출 담보 산업의 대붕괴로 인해 강제집행 비율이 예상보다 높았고 25개 이상의 서브프라임 대출 기관이 파산 선언 또는 상당한 손실을 발표하거나 자산을 매각한 것에서 나타났다.대침체는 2009년 한해 국제 통화 기금이 정한 "계속적인 연간 1인당세계 총 생산량(GWP)의 하락"(구매력 가중치)이라는 세계적 불황의 기준을 맞춘 유일한 불황이다. 분기별 데이터는 세계 총 생산량의 85%를 차지하는 G20의 하락을 경기후퇴를 기준으로 하고 있음에도 불구하고, IMF는 완전한 데이터의 부재를 이유로 분기별 GDP의 데이터에 따라 세계적 경제 침체를 측정하거나 선언할 수 없다고 결정했다. 세계 GDP의 좋은 지표에도 불구하고, G20 국가의 "분기별 PPP 가중 실질 GDP"는 2008년 3분기부터 2009년 1분기까지 지속적으로 감소하였으며 전 세계적 수준에서 확실하게 경제 침체가 일어났음을 확인했다. 국가 수준의 경제 침체에 대한 정확한 시작 지점 및 끝 지점은 국가마다 모두 다르며, 심지어 일부 국가는 경제 침체를 경험하지 않았다.유럽의 많은 국가들은 제2의 경제 침체를 겪고 있고, 평균 1년에서 3년 정도의 시간을 겪었다. 독일, 스위스, 스웨덴 등 일부 국가들은 제2의 경제 침체를 겪지 않았다. 유럽 밖의 대부분 국가들은 제2의 경제 침체를 겪지 않았다.이 경제 침체는 다른 어떤 불황보다 국가 및 넓게는 세계 경제 전체에 영향을 주고 있으며, 전반적으로는 제2차 세계 대전 이후 최악의 세계적 경제 침체로 받아들여지고 있다. 이 침체는 다양한 조직적 불균형으로 나타나는 세계적 불황으로 미국의 2008년 서브프라임 모기지 사태 및 2008년 세계 금융 위기로 급격하게 촉발되었다. 이러한 경제 침체의 영향으로 유럽 국가부채위기, 내핍 상태(Austerity), 높은 수준의 가계부채, 무역 불균형, 고실업률, 2014년 제한적인 세계 성장 전망, 경제 침체의 회복을 위한 많은 국가의 장애가 지속적으로 받는 등 큰 영향을 받고 있다.
 • La recessió mundial 2008-2012, a vegades referida com la recessió de finals de la dècada de 2000, la Gran Recessió, la depressió menor, o la llarga recessió, és un marcat declivi econòmic global que va començar el desembre de 2007 i va donar un gir a la baixa particularment pronunciada el setembre de 2008. La recessió mundial va afectar tota l'economia mundial, amb un major detriment en alguns països que altres. Es tracta d'una gran recessió mundial es caracteritza per diversos desequilibris sistèmics i va ser provocat per l'esclat de la crisi financera global del 2007-2012.Hi ha dos sentits de la paraula "recessió": un sentit menys precís, en termes generals es refereixen a "un període de menys activitat econòmica", i el sentit acadèmic s'utilitza més sovint en l'economia, que es defineix operacionalment, referint específicament a la contracció de les fases d'un cicle econòmic, amb dos o més trimestres consecutius de creixement negatiu del PIB. Si s'analitza el cas de l'economia mitjançant la definició acadèmica de la paraula, que la recessió va acabar als EUA al juny o juliol de 2009. No obstant això, en el més ampli, establir el sentit de la paraula, moltes persones utilitzen el terme per referir-se a les dificultats en curs (de la mateixa manera que el terme "Gran Depressió" també s'usa popularment). Als EUA, per exemple, la desocupació continua sent alta i persistent, juntament amb la baixa confiança del consumidor, la contínua disminució dels preus de la llar i l'augment de les execucions hipotecàries i les fallides personals, una escalada de la crisi del deute federal, la inflació i l'augment del petroli i els aliments. De fet, una enquesta de 2011 va trobar que més de la meitat dels nord-americans pensa que els EUA es troba encara en recessió o fins i tot depressió, tot i les dades oficials que mostren una recuperació modesta.Les grans empreses i empresaris rics es van veure mínimament afectats per la recessió, i van ser els primers a recuperar-se. Poc després de la recuperació econòmica va començar, moltes empreses a reportar guanys rècord i multimilionaris, molts van veure als seus valors nets assolir nous màxims.
 • Световна икономическа криза, развила се след 2007 година, е банкова, финансова и цялостна икономическа криза, която започва в началото на лятото на 2007 г. с т.н. „Жилищна криза“ (или ипотечна криза) в САЩ и се разраства до световна. Кризата се дължи на изкуствения, спекулативен икономически растеж в САЩ и световната практика за спекулации в областта на кредитирането. Израз на кризата са загуби и фалити първоначално във финансовия сектор, а от края на 2008 година и в реалната икономика, както и влизането в рецесия на водещите световни икономики през 2008/2009 година.В България кризата навлиза в началото на 2009 година, като първоначално влиянието й е отричано от управляващото тогава правителство на Сергей Станишев. Секторите, които първи са обхванати от нея, са пазара за недвижими имоти и строителството. Кризата постепенно се задълбочава и обхваща всички сектори на стопанския живот през следващите години.
 • 2008 Ekonomik Krizi, 2008 yılının son aylarında ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkelerini olumsuz yönde etkileyen ekonomik gelişmelerdir. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımıyla kıyaslanan bu kriz özellikle Eylül 2008 ayında gözle görülür hale gelmiştir. ABD'deki taşınmaz mal piyasasının birden değer kaybetmesi ve bunun sonucu olarak tutulu satışlardaki kişisel iflasların artmasının bu krizi tetiklediği sanılmaktadır.
 • A Grande Recessão é uma crise económica global que ainda hoje se faz sentir após a crise financeira internacional precipitada pela falência do tradicional banco de investimento estadunidense Lehman Brothers, fundado em 1850. Em efeito dominó, outras grandes instituições financeiras quebraram, no processo também conhecido como "crise dos subprimes".Alguns economistas, no entanto, consideram que a crise dos subprimes tem sua causa primeira no estouro da "bolha da Internet" (em inglês, dot-com bubble), em 2001, quando o índice Nasdaq (que mede a variação de preço das ações de empresas de informática e telecomunicações) despencou.De todo modo, a quebra do Lehman Brothers foi seguida, no espaço de poucos dias, pela falência técnica da maior empresa seguradora dos Estados Unidos da América, a American International Group (AIG). O governo norte-americano, que se recusara a oferecer garantias para que o banco inglês Barclays adquirisse o controle do cambaleante Lehman Brothers, alarmado com o efeito sistêmico que a falência dessa tradicional e poderosa instituição financeira - abandonada às "soluções de mercado" - provocou nos mercados financeiros mundiais, resolveu, em vinte e quatro horas, injetar oitenta e cinco bilhões de dólares de dinheiro público na AIG para salvar suas operações. Mas, em poucas semanas, a crise norte-americana já atravessava o Atlântico: a Islândia estatizou o segundo maior banco do país, que passava por sérias dificuldades.As mais importantes instituições financeiras do mundo, Citigroup e Merrill Lynch, nos Estados Unidos; Northern Rock, no Reino Unido; Swiss Re e UBS, na Suíça; Société Générale, na França declararam ter tido perdas colossais em seus balanços, o que agravou ainda mais o clima de desconfiança, que se generalizou. No Brasil, as empresas Sadia, Aracruz Celulose e Votorantim anunciaram perdas bilionárias.Para evitar colapso, o governo norte-americano reestatizou as agências de crédito imobiliário Fannie Mae e Freddie Mac, privatizadas em 1968, que agora ficarão sob o controle do governo por tempo indeterminado.Em outubro de 2008, a Alemanha, a França, a Áustria, os Países Baixos e a Itália anunciaram pacotes que somam 1,17 trilhão de euros (US$ 1,58 trilhão /≈R$ 2,76 trilhões) em ajuda ao seus sistemas financeiros. O PIB da Zona do Euro teve uma queda de 1,5% no quarto trimestre de 2008, em relação ao trimestre anterior, a maior contração da história da economia da zona.
 • Por crisis económica de 2008 a 2014, también denominada Gran Recesión,se conoce a la crisis económica mundial que comenzó en el año 2008, y fue originada en los Estados Unidos. Entre los principales factores causantes de la crisis se encuentra la desregulación económica, los altos precios de las materias primas debido a una elevada inflación[cita requerida] planetaria, la sobrevalorización del producto, crisis alimentaria mundial y energética, y la amenaza de una recesión en todo el mundo, así como una crisis crediticia, hipotecaria y de confianza en los mercados.La crisis iniciada en 2008 ha sido señalada por muchos especialistas internacionales como la «crisis de los países desarrollados», ya que sus consecuencias se observan fundamentalmente en los países más ricos del mundo.
 • Atzeraldi Handia 2008. urteaz geroztik mundu osoko ekonomiari eta bereziki herrialde garatuetakoari nabarmen eragiten ari zaion krisialdi ekonomikoa da, 1929ko Depresio Handiaz geroztik izan den larriena. Krisialdia eragingo zuen lehenengo gertakari nagusia 2007 urtean Ameriketako Estatu Batuetan izandako subprime maileguen krisia izan zen, ondoren mundu osora zabaldu zena. Bereziki herrialde garatuetan izandako higiezinen burbuilaren leherketa dela eta, 2008 urtean krisia finantza sektore osora zabaldu zen. Berehala, krediturako bidea itxita, finantza krisiak ekonomia erreala jo eta atzerakada nabarmena izan zen mundu osoan. Atzerakadak enpresen gelditze eta itxierak ekarri eta milioika langile lanik gabe utzi zituen, gizarte sektore askotan pobrezia areagotuz eta beste ondorio sozioekonomiko larriekin. Krisiak administrazio publikoak kinka larrian jarri zituen, kontsumo eta jarduera ekonomikoaren jaitsierak zerga-sarrerak murriztu egin zituelako, krisiak langabeziara eta pobreziara bultzaturiko pertsona eta familien aldeko gastu sozialerako beharrak igotzen ziren bitartean. Gobernuen defizit horiek zor publikoaren jaulkipen masiboekin estali ziren. 2009 eta 2010 urteetan zehar, atzerakada moteldu eta hazkunde-tasa positiboak, apalak betiere, itzuli arren, Europa eta Estatu Batuetako zor publikoaren krisiak, gastu eta inbertsio publikoen murrizketak ekarri, hazkundea deuseztatu eta atzerakada ekonomiko berri baten atarian jarri zituen herrialde garatuak. Krisialdiaren izaera sakonari buruz, kapitalismoak jasaten dituen aldikako krisia baino krisi estrukturala edo sistemikoa dela aipatu da ekonomialari zenbaiten aldetik eta gainditzeko ekonomia modu berriak jarri beharko direla martxan.
 • Pada tahun 2008, kemungkinan krisis ekonomi diusulkan oleh beberapa indikator penting penurunan ekonomi di seluruh dunia. Indikator tersebut adalah tingginya harga minyak dunia, yang menyebabkan krisis pangan dunia (karena ketergantungan produksi makanan terhadap minyak, dan juga penggunaan makanan sebagai alternatif minyak bumi), inflasi tinggi, krisis kredit macet yang menyebabkan bankrutnya beberapa bank besar, meningkatnya pengangguran dan kemungkinan resesi global.
 • Die Weltwirtschaftskrise ab 2007 wurde ausgelöst durch eine Immobilienpreis-Blase aufgrund einer verfehlten Finanzpolitik der US-Notenbank (Politik niedriger Zinssätze) unter Alan Greenspan, abfolgende Finanzkrise und Bankenkrise, auf die später Staatsschuldenkrisen bis zum Teil Staatskrisen wie in Griechenland folgten. Zudem kam es zu Hungerkrisen in armen Ländern. Inwiefern diese Teilkrisen miteinander zusammenhängen, ist Gegenstand von Debatten. Die gegenwärtige Wirtschaftskrise wird gemeinhin als schwerste Krise seit der ersten Weltwirtschaftskrise betrachtet. Es ist seither ein vermehrtes zivilgesellschaftliches Engagement in Form von Demonstrationen zu beobachten. Ein unmittelbarer Zusammenhang mit der weltweiten Wirtschaftskrise ist jedoch nicht immer feststellbar. Über Ursachen und Lösungswege aus der Krise herrscht innerhalb von Politik und Wissenschaft ebenso wenig Klarheit wie über das Ausmaß und die Fortdauer der Krise. Von baldiger Erholung, über langjährige Stagnation, bis hin zu wiederkehrender oder sich fortsetzender Krise gibt es unterschiedlichste Sichtweisen.So erklärte im März 2012 die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich bei der Board of Governors of the Federal Reserve System 2012 conference in ihrem Fazit, dass Schulden nicht mit Schulden zu lösen seien. Obwohl das einleuchtend klingt, ist das saldenmechanisch so nicht korrekt - da kreditfinanzierte Ausgaben anderen Schuldnern die Bedienung ihrer Kreditverbindlichkeiten ermöglichen (Bilanzverkürzung) - also ein Schuldner einen anderen ablöst - ist die Feststellung der BIZ jedenfalls (auch aus Perspektive der Kreditmechanik sowie der gesamtwirtschaftlichen Finanzierungsrechnung) zu relativieren.Beispielsweise warnte Robert Shiller Europa und die USA vor übertriebenem Sparen. Ähnlich weist der Bericht von Olivier Blanchard (Chefvolkswirt des IWF), der am 1. Januar 2013 auf den Seiten des IWF (WP 13/1) veröffentlicht wurde, auf ein mögliches Sparparadoxon hin, indem auch eingestanden wird, die Höhe des Fiskalmultiplikators zu gering angenommen, den Einfluss nationaler Sparpolitik auf das Wirtschaftswachstum massiv unterschätzt zu haben. Olli Rehn (EU-Währungskommissar) bezweifelt die Korrektur der Höhe des Fiskalmultiplikators, bzw. dessen generelle Ermittlungsfähigkeit und hält an europäischen Sparprogrammen weiter fest.Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz erklärt, dass keine größere Wirtschaft jemals eine Krise durch Sparmaßnahmen überwand und wörtlich: „Sparmaßnahmen machen alles nur schlimmer - sie schwächen die Nachfrage, erhöhen die Arbeitslosigkeit und die Sozialkosten - und führen in die Rezession.“Seit Anfang 2013 ist angesichts des weiterhin negativen Niveaus der Importpreise für die BRD eine deflationäre Tendenz zu bemerken. Weiterhin besteht die Gefahr rückläufiger Nettokreditaufnahme (gesamtsektoral).
 • A 2008-ban kirobbant gazdasági világválság a nagy gazdasági világválság óta a legjelentősebbnek tartott gazdasági válság, mely az ezt megelőző globális pénzügyi válság‎ból alakult ki.Előzménye az amerikai másodlagos jelzáloghitel-válság vagy amerikai jelzáloghitel-válság (a sajtónyelvben subprime-válság) az Amerikai Egyesült Államok ingatlan- és bankszektorából 2006 végén kiindult, változó intenzitású pénzügyi válság, amely más országokban is érezteti a hatását. A válság során több jelentős cég csődbe ment, vagy kénytelen volt versenytársaival egyesülni. A válság érzékenyen érinti a nyugat-európai bankokat is, és hatása az amerikai gazdaság visszaesésén keresztül az egész világgazdaságban megmutatkozik.Szűk minőségi ingatlankínálat, lanyhuló dinamikájú hozamesés: ezek is a jelzáloghitel-válság hatásai. Nouriel Roubini már 2006-ban figyelmeztetett a kialakuló problémákra és Soros György is 2007 folyamán sokszor nyilatkozott a növekvő problémával kapcsolatban.2007 folyamán közel 1,3 millió amerikai ingatlan volt ingatlanárverés tárgya, ez a 2006-os adatokhoz képest 79% emelkedést jelentett. A főbb bankok, gazdasági intézmények, pénzintézetek a világon hozzávetőlegesen 435 milliárd amerikai dolláros veszteséget szenvedtek el 2008. július 17-ig. Amikor világossá vált, hogy az amerikaiakat pénzügyi válság érte, az elemzők ottani, helyi problémaként emlegették, mely az amerikai ingatlanpiacot sújtja. Azonban a válság hamar kiterjedt az egész világra.Az Európai Bizottság szerint a válság következtében az eurózónában 2009-ben szinte teljesen leáll, 0,1%-os lesz a gazdasági növekedés. Az egész EU-ban pedig 0,2% . Az eurózóna 2008-ban recesszióba került: 2008 második és harmadik negyedévében 0,2%-kal csökkent az euróövezet gazdasági teljesítménye, ilyenre még sohasem volt példa. Az IMF prognózisa szerint 2009-ben az egész fejlett világ recesszióba kerül, de a feltörekvő országok gazdasági növekedése is lassul. 2009-es elemzések szerint hazánkban 1%-os gazdasági visszaesést prognosztizáltak, ami valójában 6,8% lett.
 • La crisi economica del 2008-2014, spesso indicata come Grande Recessione, ha preso avvio in tutto il mondo in seguito ad una crisi del mercato immobiliare manifestatasi negli Stati Uniti nel 2007, con lo scoppio di una grande bolla immobiliare (la bolla immobiliare statunitense degli anni 2000) e la conseguente Crisi dei subprime.Tra i principali fattori della crisi figurano gli alti prezzi delle materie prime (petrolio in primis), una crisi alimentare mondiale, un'elevata inflazione globale, la minaccia di una recessione in tutto il mondo e per finire una crisi creditizia con conseguente crollo di fiducia dei mercati borsistici.Viene considerata da molti economisti come una delle peggiori crisi economiche della storia, seconda solo alla Grande depressione iniziata nel 1929.Alla crisi finanziaria scoppiata nell'agosto del 2007 sono seguite una recessione, iniziata nel secondo trimestre del 2008 e una grave crisi industriale (seguita al fallimento di Lehman Brothers il 15 settembre per la crisi dei subprime) scoppiata nell'autunno dello stesso anno - di proporzioni più ampie che nella Grande crisi - con una forte contrazione della produzione e degli ordinativi.L'anno 2009 ha poi visto una crisi economica generalizzata, pesanti recessioni e vertiginosi crolli di Pil in numerosi paesi del mondo e in special modo nel mondo occidentale. Terminata la recessione nel terzo trimestre 2009, tra la fine dello stesso anno e il 2010 si è verificata una parziale ripresa economica.Tra il 2010 e il 2011 si è conosciuto l'allargamento della crisi ai debiti sovrani e alle finanze pubbliche di molti paesi (in larga misura gravati dalle spese affrontate nel sostegno ai sistemi bancari), soprattutto ai paesi dell'eurozona (impossibilitati a operare manovre sul tasso di cambio o ad attuare politiche di credito espansive e di monetizzazione), che in alcuni casi hanno evitato l'insolvenza sovrana (Portogallo, Irlanda, Grecia), grazie all'erogazione di ingenti prestiti (da parte di FMI e UE), denominati "piani di salvataggio", volti a scongiurare possibili default, a prezzo però di politiche di bilancio fortemente restrittive sui conti pubblici (austerità) con freno a consumi e produzione e alimentazione della spirale recessiva.
 • Celosvětová ekonomická krize byla v roce 2008 naznačena několika důležitými indikátory. Prvotní příčinou byla americká hypoteční krize 2007, která postupně přerostla ve světovou finanční krizi 2008, významnou roli sehrála rovněž vysoká cena ropy v první polovině roku 2008, která vedla k poklesu reálného HDP a zvedla spotřebitelské ceny. Cenu ropy hnaly vzhůru spekulativní obchody (penzijní a hedgingové fondy nakupovaly komodity, aby snížily riziko portfolia pramenící z akciových trhů), slabý dolar a rostoucí poptávka Číny před olympiádou. Když na podzim 2008 naplno udeřila finanční krize, smetla nejen přední světové banky a akciové trhy, ale i cenu ropy. Ta se z červencového maxima (147 USD za barel) propadla během dvou měsíců o třetinu, její pád pokračoval, až na konci roku 2008 prolomila hranici 40 USD za barel.Dle OSN čelí světová ekonomika největšímu poklesu od Velké hospodářské krize ve třicátých letech 20. století.To se potvrdilo i v odhadu ekonomického růstu pro rok 2009.Mezinárodní měnový fond ve své prognóze z ledna 2009 uvedl, že globální ekonomický růst spadne v roce 2009 na 0,5 %, zatímco v roce 2008 dosahoval 3,4 %. Přitom ještě listopadu 2008 činil odhad růstu pro rok 2009 2,2 %. V březnu 2009 přinesl bankovní dům Goldman Sachs daleko pochmurnější odhad - podle něj by měla světová ekonomika v roce 2009 klesnout o 1,0 %. Rovněž Světová banka očekává první propad globální ekonomiky od roku 1945. Možnost sestupné revize svého odhadu až do záporných hodnot naznačil i MMF.Příčinou prohlubování krize je, že i přes velký rozsah politických rozhodnutí a akcí zůstávají finanční toky nadále pod tlakem, a táhnou reálnou ekonomiku dolů. Stále nedošlo k obnovení důvěry investorů a spotřebitelů v řešení podnikaných na záchranu ekonomik. Nadále klesají ceny aktiv, ubývá bohatství domácností a tím pádem klesá spotřebitelská poptávka.
 • The Great Recession (also referred to as the Lesser Depression, the Long Recession, or the global recession of 2009) was a global economic decline in the late 2000s decade. According to aggregated national data, a worldwide recession began in Q3-2008 and ended in Q1-2009. It is related to a liquidity crisis, commonly being dated to have started when several central banks had to step in with liquidity lending to the interbank lending market on 9 August 2007. This was a response to a situation where BNP Paribas temporarily had to block money withdrawals from three hedge funds—citing a "complete evaporation of liquidity". The bursting of the U.S. housing bubble, where the median price for real estate home sales in US started to decline after its peak in July 2006, had caused the values of securities tied to U.S. real estate pricing to plummet, which damaged financial institutions globally—to a degree ultimately resulting in the subsequent interbank credit crisis. The first sign of the lurking interbank credit crisis came in March 2007, when the United States' subprime mortgage industry collapsed due to higher-than-expected home foreclosure rates, with more than 25 subprime lenders declaring bankruptcy, announcing significant losses, or putting themselves up for sale.The Great Recession only met the IMF criteria for being a global recession, requiring a decline in annual real World GDP per‑capita (Purchasing Power Parity weighted), in the single calendar year 2009. Despite the fact that quarterly data are being utilized as recession definition criteria by all G20 members, representing 85% of the World GDP, IMF has decided—because of the absence of a complete data set—not to declare/measure global recessions according to quarterly GDP data. The seasonally adjusted PPP‑weighted real GDP for the G20‑zone, however is a good indicator for the World GDP, and it was measured to have suffered a direct quarter on quarter decline during the three quarters from Q3‑2008 until Q1‑2009, which more accurately mark when the recession took place at the global level. The exact start and end-point for the recession at the national level, however greatly varied from country to country, and some countries did not experience any recession at all.Many countries in Europe had a second recession, starting on average about three years after the first one. Some (Germany, Switzerland, Sweden) did not have a second recession. Most countries outside Europe did not have a second recession.The recession affected the entire world economy, with greater detriment to some countries than others, but overall to a degree which made it the worst global recession since World War II. It was a major global recession characterised by various systemic imbalances, and was sparked by the outbreak of the U.S. subprime mortgage crisis and financial crisis of 2007–08. The economic side effects of the European sovereign debt crisis, austerity, high levels of household debt, trade imbalances, high unemployment, and limited prospects for global growth in 2014, continue to provide obstacles for many countries to achieve a full recovery from the recession.
 • Великая рецессия (англ. Great Recession), глобальная рецессия 2009 года, мировой кризис — спад в мировой экономике, начавшийся с кризиса в финансовом секторе в США в 2007—2008 годах. Данная рецессия является протяжённым во времени событием, начавшимся в 2008 году и не окончившимся до настоящего времени.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 3506375 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 91618 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 254 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111004631 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikinews
 • Catégorie:Crise économique
prop-fr:wikinewsTitre
 • La crise économique de 2008
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La crise économique de 2008, quelques fois appelée dans le monde anglophone Grande Récession (Great Recession, en référence à la Grande Dépression de 1929),,,, est une récession dans laquelle sont entrés la plupart des pays industrialisés du monde à la suite du krach de l'automne 2008,, lui-même consécutif de la crise des subprimes de 2006-2007.
 • 2008 Ekonomik Krizi, 2008 yılının son aylarında ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkelerini olumsuz yönde etkileyen ekonomik gelişmelerdir. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımıyla kıyaslanan bu kriz özellikle Eylül 2008 ayında gözle görülür hale gelmiştir. ABD'deki taşınmaz mal piyasasının birden değer kaybetmesi ve bunun sonucu olarak tutulu satışlardaki kişisel iflasların artmasının bu krizi tetiklediği sanılmaktadır.
 • Pada tahun 2008, kemungkinan krisis ekonomi diusulkan oleh beberapa indikator penting penurunan ekonomi di seluruh dunia. Indikator tersebut adalah tingginya harga minyak dunia, yang menyebabkan krisis pangan dunia (karena ketergantungan produksi makanan terhadap minyak, dan juga penggunaan makanan sebagai alternatif minyak bumi), inflasi tinggi, krisis kredit macet yang menyebabkan bankrutnya beberapa bank besar, meningkatnya pengangguran dan kemungkinan resesi global.
 • Великая рецессия (англ. Great Recession), глобальная рецессия 2009 года, мировой кризис — спад в мировой экономике, начавшийся с кризиса в финансовом секторе в США в 2007—2008 годах. Данная рецессия является протяжённым во времени событием, начавшимся в 2008 году и не окончившимся до настоящего времени.
 • Celosvětová ekonomická krize byla v roce 2008 naznačena několika důležitými indikátory. Prvotní příčinou byla americká hypoteční krize 2007, která postupně přerostla ve světovou finanční krizi 2008, významnou roli sehrála rovněž vysoká cena ropy v první polovině roku 2008, která vedla k poklesu reálného HDP a zvedla spotřebitelské ceny.
 • A Grande Recessão é uma crise económica global que ainda hoje se faz sentir após a crise financeira internacional precipitada pela falência do tradicional banco de investimento estadunidense Lehman Brothers, fundado em 1850.
 • A 2008-ban kirobbant gazdasági világválság a nagy gazdasági világválság óta a legjelentősebbnek tartott gazdasági válság, mely az ezt megelőző globális pénzügyi válság‎ból alakult ki.Előzménye az amerikai másodlagos jelzáloghitel-válság vagy amerikai jelzáloghitel-válság (a sajtónyelvben subprime-válság) az Amerikai Egyesült Államok ingatlan- és bankszektorából 2006 végén kiindult, változó intenzitású pénzügyi válság, amely más országokban is érezteti a hatását.
 • 대침체(Great Recession) 또는 약한 불황(Lesser Depression), 긴 침체(Long Recession), 2009년 세계 침체는 2000년대 후반부터 시작된 전 세계적 경제 침체이다. 미국에서 집계된 국가 자료에 따르면, "세계적인" 경제 침체는 2008년 3분기에 시작되어 2009년 1분기에 끝났다고 분석하고 있다.유동성 위기와 관련하여, 일반적으로 2007년 8월 9일 미국의 주요 중앙은행들이 은행간 시장에서 유동성 대출에 개입하기 시작한 것부터 시작한 것이라고 인정하고 있다. 이것이 BNP 파리바가 "유동성이 완전히 증발했다"라는 말을 이용하여 일시적으로 3개 헤지 펀드에 대한 인출을 중지하자 나타난 반응이기 때문이다.
 • Die Weltwirtschaftskrise ab 2007 wurde ausgelöst durch eine Immobilienpreis-Blase aufgrund einer verfehlten Finanzpolitik der US-Notenbank (Politik niedriger Zinssätze) unter Alan Greenspan, abfolgende Finanzkrise und Bankenkrise, auf die später Staatsschuldenkrisen bis zum Teil Staatskrisen wie in Griechenland folgten. Zudem kam es zu Hungerkrisen in armen Ländern. Inwiefern diese Teilkrisen miteinander zusammenhängen, ist Gegenstand von Debatten.
 • La crisi economica del 2008-2014, spesso indicata come Grande Recessione, ha preso avvio in tutto il mondo in seguito ad una crisi del mercato immobiliare manifestatasi negli Stati Uniti nel 2007, con lo scoppio di una grande bolla immobiliare (la bolla immobiliare statunitense degli anni 2000) e la conseguente Crisi dei subprime.Tra i principali fattori della crisi figurano gli alti prezzi delle materie prime (petrolio in primis), una crisi alimentare mondiale, un'elevata inflazione globale, la minaccia di una recessione in tutto il mondo e per finire una crisi creditizia con conseguente crollo di fiducia dei mercati borsistici.Viene considerata da molti economisti come una delle peggiori crisi economiche della storia, seconda solo alla Grande depressione iniziata nel 1929.Alla crisi finanziaria scoppiata nell'agosto del 2007 sono seguite una recessione, iniziata nel secondo trimestre del 2008 e una grave crisi industriale (seguita al fallimento di Lehman Brothers il 15 settembre per la crisi dei subprime) scoppiata nell'autunno dello stesso anno - di proporzioni più ampie che nella Grande crisi - con una forte contrazione della produzione e degli ordinativi.L'anno 2009 ha poi visto una crisi economica generalizzata, pesanti recessioni e vertiginosi crolli di Pil in numerosi paesi del mondo e in special modo nel mondo occidentale.
 • Atzeraldi Handia 2008. urteaz geroztik mundu osoko ekonomiari eta bereziki herrialde garatuetakoari nabarmen eragiten ari zaion krisialdi ekonomikoa da, 1929ko Depresio Handiaz geroztik izan den larriena. Krisialdia eragingo zuen lehenengo gertakari nagusia 2007 urtean Ameriketako Estatu Batuetan izandako subprime maileguen krisia izan zen, ondoren mundu osora zabaldu zena.
 • The Great Recession (also referred to as the Lesser Depression, the Long Recession, or the global recession of 2009) was a global economic decline in the late 2000s decade. According to aggregated national data, a worldwide recession began in Q3-2008 and ended in Q1-2009. It is related to a liquidity crisis, commonly being dated to have started when several central banks had to step in with liquidity lending to the interbank lending market on 9 August 2007.
 • Por crisis económica de 2008 a 2014, también denominada Gran Recesión,se conoce a la crisis económica mundial que comenzó en el año 2008, y fue originada en los Estados Unidos.
 • Световна икономическа криза, развила се след 2007 година, е банкова, финансова и цялостна икономическа криза, която започва в началото на лятото на 2007 г. с т.н. „Жилищна криза“ (или ипотечна криза) в САЩ и се разраства до световна. Кризата се дължи на изкуствения, спекулативен икономически растеж в САЩ и световната практика за спекулации в областта на кредитирането.
 • La recessió mundial 2008-2012, a vegades referida com la recessió de finals de la dècada de 2000, la Gran Recessió, la depressió menor, o la llarga recessió, és un marcat declivi econòmic global que va començar el desembre de 2007 i va donar un gir a la baixa particularment pronunciada el setembre de 2008. La recessió mundial va afectar tota l'economia mundial, amb un major detriment en alguns països que altres.
rdfs:label
 • Crise économique mondiale des années 2008 et suivantes
 • 2008-2012 Küresel Ekonomik Kriz
 • A 2008-ban kirobbant gazdasági világválság
 • Atzeraldi Handia
 • Crisi economica del 2008-2014
 • Crisis económica de 2008-2014
 • Ekonomická krize od 2007
 • Grande Recessão
 • Great Recession
 • Krisis ekonomi 2008
 • Recessió global 2008-2012
 • Мировой экономический кризис (с 2008 года)
 • Weltwirtschaftskrise ab 2007
 • Световна икономическа криза от 2007 година
 • 대침체
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of