La criminologie est l'étude scientifique de la nature, des causes, du développement et du contrôle criminel à la fois d'un point de vue individuel et social. C'est un champ interdisciplinaire qui étudie le phénomène criminel et qui fait appel à de nombreuses disciplines allant de la psychologie, au droit en passant par la sociologie (en particulier dans le domaine de la sociologie de la déviance) ou l'économie.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La criminologie est l'étude scientifique de la nature, des causes, du développement et du contrôle criminel à la fois d'un point de vue individuel et social. C'est un champ interdisciplinaire qui étudie le phénomène criminel et qui fait appel à de nombreuses disciplines allant de la psychologie, au droit en passant par la sociologie (en particulier dans le domaine de la sociologie de la déviance) ou l'économie. Le champ de recherche criminologique couvre les incidences, les formes, les causes et les conséquences du crime autant que la régulation sociale et institutionnelle de la réaction au crime. Enseignée dans des universités, elle est parfois désignée par les vocables « sciences criminelles » en français, ou « criminal studies » en anglais.Le spécialiste en criminologie se nomme criminologue.
 • A kriminológia a bűn mint pszichológiai és társadalmi jelenség vizsgálatával foglalkozó interdisciplináris tudomány. Főként a bűnözés megjelenési formáit, okait és következményeit kutatja. Beletartozik a bűnözés társadalmi és jogi reakcióinak vizsgálata is. A "kriminológia" kifejezés alig több mint száz éves, tárgya pedig csak két évszázada kelt tudományos érdeklődést.A kriminológia a megfigyelés tudománya. Egyszerűen fogalmazva a kriminológia a miértre keresi a választ az okokat kutatva, míg a kriminalisztika a hogyan kérdésével foglalkozik.A kriminológia a jogalkotást, törvénysértéseket és a társadalomnak a törvénysértésekre adott válaszát vizsgálja. A kriminológia befolyásolja a politika formálódását nem csak nemzeti, hanem nemzetközi szinten is.A kriminológia határtudomány, átfedései vannak a pszichológiával és a szociológiával, abban is a deviáns magatartások vizsgálatával. A kriminológusok az összes társadalomtudomány és magatartástudomány vizsgálati módszereit átvették. Mint minden tudós, a kriminológusok is méréseket végeznek: mérik a bűnözés térbeli és időbeli vonatkozásait, valamint felmérik a bűnelkövetők és a bűncselekmények jellemzőit.
 • 犯罪学(はんざいがく)とは、犯罪を科学する学問である。犯罪学は、次の幾つかの定義によって分けられる。
 • A criminologia é um conjunto de conhecimentos que se ocupa do crime, da criminalidade e suas causas, da vítima, do controle social do ato criminoso, bem como da personalidade do criminoso e da maneira de ressocializá-lo. Etimologicamente o termo deriva do latim crimino (crime) e do grego logos (tratado ou estudo), seria portanto o "estudo do crime".É uma ciência empírica e interdisciplinar. É empírica, pois baseia-se na experiência da observação, nos fatos e na prática, mais que em opiniões e argumentos. É interdisciplinar e portanto formada pelo diálogo de uma série de ciências e disciplinas, tais como a biologia, a psicopatologia, a sociologia, política, a antropologia, o direito, a criminalística, a filosofia e outros.
 • Criminologie is een gedragswetenschap die als studie-object het crimineel gedrag heeft, en de maatschappelijke reactie hierop.
 • Криминологията е научното изследване на природата, обхвата, причините и контрола на криминалното поведение. Криминологичното изследване включва разпространението и формите на престъплението, както и причините и следствията. Това още включва социалното и правителствено регулиране и реакции на престъплението. Криминологията е интердисциплинарно поле на бихейвиористичните науки, с насоченост особено в социологията и психологията, както и законовите норми и разпоредби. Криминология е също така този дял от социалните науки, който се занимава с изучаването на престъплението в неговите индивидуални и обществени прояви.
 • Kriminoloji ya da suç bilimi suçun açıklamasını yapan, suçlu davranışın nedenlerini inceleyen, suçun önlenmesi ve suçlulukla mücadele ile ilgilenen bir bilimsel öğretidir.İngiliz Yazar Thomas More, sınırsız suçun daha az ahlaki ve hukuki ama "Sosyolojik" açıklamasının arayışının yerindeliğinin farkına vararak kriminolojinin doğuşunu sağlamıştır. Ancak o devirlerde anlaşılamayan bu görüş geçerliliği görmesi için 18. hatta 19. yüzyılı bekleme zorunda kalacaktır. Kriminoloji sözcüğünün mucidinin kim olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte isim babalığı çoğunlukla bir Fransız doktoru olan 1851-1911 yılları arasında yaşayan P. Topinard'ın bulduğu yönünde yakıştırmalar yapılmaktadır. Ancak İtalyan yargıç Garofalo 1855 yılında La Criminologie (Kriminoloji) adlı kitabını yayınlayarak büyük oranda bu bilimin tanınmasını sağlamıştır. 1855 tarihinden 1913'e kadar suç ve onun bastırılması amacıyla uluslararası düzeyde birçok kongre "Kriminal Antropoloji" adı altında düzenlenmiştir.Augusto Comte'nin etkisinden kalan Les Horizons Du Droit Penal (Ceza Yasasının Yeni Ufukları) adlı eserini yayınlayan Dr. Cesare Lombroso'nun, 1876 yılında iki cilt halinde yayınlanan Homo Criminalis (Suçlu İnsan'ıyla) belli yakınlıkları olmakta ve kendisini suç karşısında savunmanın toplumun ödevi olduğu yönünde fikirlerini beyan etti. Öylece öncülüğü toplumun korunmasına veren ama artık bunun gerçekleştirmek için yollar öngörene toplumsal savunma kavramının ortaya çıkmasına neden oldu.Kriminoloji çoğunlukla bir gözlem bilimi olarak kabul edilmesine rağmen uyumlu bir strateji belirlenmesi ile toplumun suç karşısındaki tepkisinin derinlemesine değişmesine öncelik ederek toplumu daha huzurlu bir zemine oturtmasında ana damar olma vasfını gösterebilir. Kriminoloji yalnızca ceza hukukunun yetersizliklerinden doğmakla kalmamış, onun yenilenmesinin koşullarını da belirlemede aktif rol almıştır.Suç nedenleri bilimi olarak da tanımlanan Kriminoloji, o kadar geniş bir bilim alanıdır ki, sosyoloji, psikoloji, tıp, psikiyatri gibi daha birçok sosyal bilim dalları ile insan üzerinde etkili olan fen bilimlerinden de faydalanmaktadır. Bu bilimlerdeki gelişmelere paralel olarak kriminoloji kendisini geliştirecek ve toplumun sağlığa kavuşmasında bir toplum doktorluğu görevini üstlenecektir.Suça karşı açılmış savaşın yetersizliklerinden doğmuş olan kriminoloji günümüzde hala daha tam olarak yerine oturamamıştır. Bunda bilim dalının yeterince bilinemeyişi ve siyasetçiler tarafından gevşek politikaların uygulanmasına dayanmaktadır. Suçla mücadele edebilmek için suçu tanımanın önemli olduğunda yola çıkacak olursak özgürlükçü anlayışa dayalı bir bilim ile huzur topluma ulaşmak zor olmasa gerekir. Kriminoloji biriminde araştırmalar yapan Roger Hood ve Richard Sparks'ın gözlemleri sonucunda kriminolojinin bir sosyal hizmet türünden ziyade toplumdaki suç olgusuna akılcı bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir.
 • Criminology (from Latin crīmen, "accusation"; and Greek -λογία, -logia) is the scientific study of the nature, extent, causes, control, and prevention of criminal behavior in both the individual and in society. Criminology is an interdisciplinary field in the behavioral sciences, drawing especially upon the research of sociologists (particularly in the sociology of deviance), psychologists and psychiatrists, social anthropologists as well as on writings in law.Areas of research in criminology include the incidence, forms, causes and consequences of crime, as well as social and governmental regulations and reaction to crime. For studying the distribution and causes of crime, criminology mainly relies upon quantitative methods. The term criminology was coined in 1885 by Italian law professor Raffaele Garofalo as criminologia. Later, French anthropologist Paul Topinard used the analogous French term criminologie.
 • Криминоло́гия («наука о преступлении», от лат. crimen — преступление и др.-греч. λογος — учение) — социолого-правовая наука, которая изучает преступность, личность преступника, причины и условия преступности, пути и средства её предупреждения. Считается, что термин «криминология» ввёл в 1879 году антрополог Топинар. В 1885 году впервые с названием «Криминология» вышла книга итальянского ученого Р. Гарофало. Однако, представления о преступном поведении и борьбе с ним можно обнаружить и в более ранних источниках, например в труде Чезаре Беккариа «О преступлениях и наказаниях». Криминологию следует отличать от криминалистики.Учёный-юрист, специализирующийся в области криминологии, называется криминологом.
 • Kriminologia krimena gizarte nahiz banakoaren fenomeno gisa aztertzen duen gizarte zientzia da. Horrela, gertakizunaren kausak eta ondorioak, jarrera kriminalak eta hauek legeetan duten eragina aztertzen ditu, besteak beste. Ikerkuntza kriminologikoa metodo zientifikoan oinarritzen da, zeinaren bidez hipotesiak frogatuz eta, batzuetan, aurreikuspenak eginez. Halaber, krimenaren egitateak, kausak, ondorioak eta bestelako ezaugarriak ulertu ahal izateko teoriak eraikitzen ditu. Halaber, delituak burutzera bultzatzen duten arrazoiak ezagutu nahi ditu, modu horretan etorkizunean prebenitzeko; eta delinkuentziak gizartean duen eragina aztertzen du. Raffaele Garofalo italiarrak, Zuzenbide irakasle zenak, sortu zuen "kriminologia" (criminologia italieraz) terminoa 1885ean. Garai berean, Paul Topinard antropologo frantziarrak lehenengoz erabili zuen terminoa frantsesez (criminologie).Zientzia multidisziplinarra da eta bere ikerketa metodoak psikologia, antropologia, soziologia, zuzenbidea eta medikuntzatik hartzen ditu.
 • Kriminologie je multidisciplinární nauka, která se zabývá kriminalitou. Předmětem jejího zkoumání je kriminalita, pachatel, oběť a kontrola kriminality
 • 범죄학(犯罪學)은 범죄의 발생과 그 원인, 그리고 대책을 탐구하는 학문분야로서, 사회학, 심리학, 법학, 경찰행정학 등의 다양한 부문에서 접근하는 학제적 분야이다. 범죄학이 가장 발달한 미국의 경우에 대부분 사회학적 배경을 가진 사람들이 주류를 이룬다. 미국의 범죄학자 에이커스(Akers)에 따르면, 범죄학의 분야는 크게 1. 법의 제정과 집행을 연구하는 분야와, 2. 범죄의 원인을 연구하는 분야, 그리고 3. 범죄에 대한 대책을 연구하는 분야로 나뉜다. 그러나 이 세 가지 중에서 가장 중요한 부분은 두 번째의 범죄의 원인을 연구하는 분야로서, 좁은 의미의 범죄학이라고 할 때 이것을 말한다.범죄학을 범죄사회학, 범죄심리학 등으로 나누기도 하나, 범죄학 자체가 사회학, 심리학, 법학 등의 다양한 학문이 기여하고 있고, 따라서 이러한 구분은 사실상 무의미하다.
 • La criminología es la disciplina que estudia las causas del "crimen" y preconiza los remedios del comportamiento antisocial del hombre. La criminología es una ciencia interdisciplinaria que basa sus fundamentos en conocimientos propios de la sociología, psicología y la antropología, tomando para ello el marco teórico de la medicina y el derecho penal. Las áreas de investigación criminológicas incluyen la incidencia y las formas de crimen así como sus causas y consecuencias. También reúnen las reacciones sociales y las regulaciones gubernamentales respecto al crimen. El nombre de esta ciencia fue utilizado por primera vez por el antropólogo francés Paul Topinard. En 1885, el profesor italiano de derecho Rafael Garófalo acuñó este término.A pesar de ser una ciencia reciente y haber sido cuestionada en cuanto a su autonomía y su independencia disciplinaria, la criminología moderna ha alcanzado su identidad científica y social a través de: Una diáfana definición de sus dos objetos de estudio (conducta desviada y control social). Un manejo coherente e integrador de métodos de estudio provenientes de las ciencias positivas y sociales.Actualmente, se conocen 4 métodos para conocer qué circunstancias hacen que una persona cometa un crimen, los cuales son: entendimiento directo con el delincuente, examen médico, examen psicológico (datos sobre personalidad) y encuesta social (medio en el que se desarrolla la persona).
 • La criminologia è l'insieme ordinato delle conoscenze empiriche sul crimine, sul reo, sulla condotta socialmente deviante e sul controllo di tale condotta.
 • Kriminologie (zusammengesetzt aus Latein: crimen, Verbrechen sowie altgriechisch: λογια, Wissenschaft oder Lehre) bedeutet wörtlich übersetzt Lehre vom Verbrechen. Die Kriminologie bedient sich verschiedener Bezugswissenschaften, wie Rechtswissenschaften und Psychiatrie, Soziologie und Pädagogik, Psychologie, Ethnologie und Anthropologie sowie in den letzten Jahrzehnten verstärkt der Ökonomie.In Deutschland ist die universitäre Kriminologie ganz weitgehend den rechtswissenschaftlichen Fakultäten zugeordnet. In angloamerikanischen und skandinavischen Ländern dagegen sind Kriminologen überwiegend sozialwissenschaftlich orientiert. Kriminologie ist von der Kriminalistik abzugrenzen.
 • Kriminologi berasal dari kata crimen yang artinya kejahatan dan logos yang artinya ilmu, sehingga kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan.
 • Termin kryminologia pochodzi od łacińskiego słowa crimen (przestępstwo) oraz greckiego logos (nauka).Kryminologia zajmuje się osobą sprawcy przestępstwa, przyczynami jego czynu i warunkami społecznymi, w jakich go dokonał.Za twórcę kryminologii uważa się włoskiego lekarza, Cesare Lombroso (druga połowa XIX w.), który stworzył teorię antropologiczną zakładającą istnienie "przestępcy z urodzenia" . C. Lombroso zawzięcie odwiedzał znane więzienia, by wnikliwie obserwując twarze, sylwetki i dłonie aresztantów, stworzyć wykaz fizycznych cech wspólnych łączących kryminalistów. W wyniku prowadzonych badań doszedł on do wniosku, że na podstawie wyglądu można rozpoznać potencjalnego i rzeczywistego przestępcę. Stworzony przez niego wzorzec przestępcy stosowano ze zmiennym powodzeniem do początku lat dwudziestych XX w. Według Lombroso twarz przestępcy charakteryzują silnie zarysowane łuki brwiowe, kości policzkowe, brak delikatnych rysów nosa i ust, twarz brzydka, budząca odrazę, czoło cofnięte (jak u neandertalczyka), silna budowa kośćca itp. Kryminologia – to nauka społeczna zajmująca się badaniem i gromadzeniem całościowej wiedzy na temat przestępstwa jako pewnej szczególnej formy zachowania dewiacyjnego, przestępczości jako pewnego zjawiska społecznego, a także osoby sprawcy przestępstwa jak również ofiary przestępstwa, a także instytucji i mechanizmów kontrolnych, jakie tworzą społeczeństwa w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości (Błachut, Gaberle, Krajewski).
 • La criminologia és la ciència que estudia el crim entès com a fenomen social i individual, incloent-ne les causes i les conseqüències que se'n deriven, el comportament criminal i l'impacte que aquest genera en la legislació. La investigació en criminologia en moltes ocasions posa en pràctica mètodes científics per corroborar hipòtesis i oferir prediccions a llarg termini, amb la fi de desenvolupar teories que puguin ajudar a explicar i comprendre els fets, les causes, les conseqüències i altres circumstàncies al voltant del crim.El 1885, l'italià, Raffaele Garofalo, professor de Dret, va encunyar el terme "criminology" (en italià, criminologia). Gairebé al mateix temps, l'antropologista francès, Paul Topinard, el va utilitzar per primera vegada en francès (criminologie).
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 54520 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 29152 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 160 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 111077934 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
 • 1811 (xsd:integer)
 • 1994 (xsd:integer)
 • 1995 (xsd:integer)
 • 1998 (xsd:integer)
 • 2001 (xsd:integer)
 • 2004 (xsd:integer)
 • 2008 (xsd:integer)
 • 2010 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
 • Martine Kaluszynski
prop-fr:auteursOuvrage
 • Christian Debuyst, Françoise Digneffe, Jean-Michel Labadie et Alvaro P. Pires
prop-fr:collection
 • Crimen
 • Histoire des sciences humaines
 • Les Topos +
 • Traité de sciences Criminelles
 • Traité de sciences criminelles
prop-fr:colonnes
 • 2 (xsd:integer)
prop-fr:consultéLe
 • 2011-04-28 (xsd:date)
 • 2011-08-29 (xsd:date)
 • 2012-09-07 (xsd:date)
 • 2012-11-08 (xsd:date)
prop-fr:doi
 • 10.340600 (xsd:double)
prop-fr:enLigneLe
 • 2005-01-01 (xsd:date)
prop-fr:groupe
 • "Note"
prop-fr:id
 • Bentham1811
 • Debuyst1998
 • Ducros1998
 • Kaluszynski2005
 • Pires1998
prop-fr:isbn
 • 9782100540778 (xsd:double)
 • 9782296067714 (xsd:double)
 • 9782738431363 (xsd:double)
 • 9782747506922 (xsd:double)
 • 9782804430016 (xsd:double)
prop-fr:issn
 • 316 (xsd:integer)
prop-fr:langue
 • fr
prop-fr:libellé
 • Debuyst 1998
 • Ducros 1998
 • Pires 1998
prop-fr:lienAuteur
 • Jeremy Bentham
 • Jean Pinatel
 • Laurent Mucchielli
 • Marc Renneville
prop-fr:lienPériodique
 • Bulletins et mémoires de la société d'anthropologie de Paris
prop-fr:lienÉditeur
 • Éditions Dunod
 • Éditions L'Harmattan
 • Éditions Larcier
prop-fr:lireEnLigne
 • http://classiques.uqac.ca/contemporains/pires_alvaro/crimino_hier_aujourdhui/crimino_hier_aujourdhui.html
 • http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55980161.r=bentham+peines.langFR
prop-fr:mois
 • 10 (xsd:integer)
prop-fr:nom
 • Christian
 • Pinatel
 • Bentham
 • Blatier
 • Cario
 • Ducros
 • Mucchielli
 • Pirès
 • Poupart
 • Renneville
prop-fr:numéro
 • 1 (xsd:integer)
 • 2 (xsd:integer)
 • 3 (xsd:integer)
prop-fr:numéroD'édition
 • 6 (xsd:integer)
prop-fr:pages
 • 3 (xsd:integer)
 • 13 (xsd:integer)
 • 185 (xsd:integer)
 • 471 (xsd:integer)
prop-fr:pagesTotales
 • 130 (xsd:integer)
 • 160 (xsd:integer)
 • 350 (xsd:integer)
 • 399 (xsd:integer)
 • 535 (xsd:integer)
prop-fr:passage
 • 13 (xsd:integer)
 • 229 (xsd:integer)
prop-fr:plume
 • oui
prop-fr:prénom
 • Albert
 • Catherine
 • Jean
 • Jeremy
 • Laurent
 • Marc
 • Robert
 • Alvaro P.
 • Debuyst
prop-fr:présentationEnLigne
prop-fr:périodique
 • Criminologie
 • Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris
prop-fr:site
prop-fr:sousTitre
 • cadres institutionnels, enjeux normatifs et développements de la recherche des années 1880 à nos jours
 • une interrogation continue sur anatomie et comportement
 • Pour une approche globale et intégrée du phénomène criminel
prop-fr:sousTitreChapitre
 • De Pinel à Morel
prop-fr:sousTitreOuvrage
 • Tome 1. Des savoirs diffus à la notion de criminel-né
prop-fr:titre
 • Histoire de la criminologie française
 • Introduction aux sciences criminelles
 • Introduction à la psychocriminologie
 • La Criminologie comme discipline scientifique
 • L’Anthropologie du criminel en France
 • Phrénologie, Criminologie, Anthropologie
 • Théorie des peines et des récompenses
 • Histoire des sciences de l'homme et de la criminologie
 • Quand est née la criminologie ? ou la criminologie avant les Archives...
 • L’Impossible Constitution d’une discipline criminologique en France
prop-fr:titreChapitre
 • La Criminologie d'hier et d'aujourd'hui
 • Les Savoirs psychiatriques sur le crime
prop-fr:titreOuvrage
 • Histoire des savoirs sur le crime et la peine
prop-fr:tome
 • 1 (xsd:integer)
prop-fr:url
 • http://criminocorpus.revues.org/126
prop-fr:urlTexte
 • http://id.erudit.org/iderudit/008715ar
 • http://id.erudit.org/iderudit/008716ar
 • http://id.erudit.org/iderudit/017360ar
 • http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bmsap_0037-8984_1998_num_10_3_2532
prop-fr:volume
 • 10 (xsd:integer)
 • 27 (xsd:integer)
 • 37 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
 • Dunod
 • L'Harmattan
 • Éditions Larcier
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La criminologie est l'étude scientifique de la nature, des causes, du développement et du contrôle criminel à la fois d'un point de vue individuel et social. C'est un champ interdisciplinaire qui étudie le phénomène criminel et qui fait appel à de nombreuses disciplines allant de la psychologie, au droit en passant par la sociologie (en particulier dans le domaine de la sociologie de la déviance) ou l'économie.
 • 犯罪学(はんざいがく)とは、犯罪を科学する学問である。犯罪学は、次の幾つかの定義によって分けられる。
 • Criminologie is een gedragswetenschap die als studie-object het crimineel gedrag heeft, en de maatschappelijke reactie hierop.
 • Kriminologie je multidisciplinární nauka, která se zabývá kriminalitou. Předmětem jejího zkoumání je kriminalita, pachatel, oběť a kontrola kriminality
 • 범죄학(犯罪學)은 범죄의 발생과 그 원인, 그리고 대책을 탐구하는 학문분야로서, 사회학, 심리학, 법학, 경찰행정학 등의 다양한 부문에서 접근하는 학제적 분야이다. 범죄학이 가장 발달한 미국의 경우에 대부분 사회학적 배경을 가진 사람들이 주류를 이룬다. 미국의 범죄학자 에이커스(Akers)에 따르면, 범죄학의 분야는 크게 1. 법의 제정과 집행을 연구하는 분야와, 2. 범죄의 원인을 연구하는 분야, 그리고 3. 범죄에 대한 대책을 연구하는 분야로 나뉜다. 그러나 이 세 가지 중에서 가장 중요한 부분은 두 번째의 범죄의 원인을 연구하는 분야로서, 좁은 의미의 범죄학이라고 할 때 이것을 말한다.범죄학을 범죄사회학, 범죄심리학 등으로 나누기도 하나, 범죄학 자체가 사회학, 심리학, 법학 등의 다양한 학문이 기여하고 있고, 따라서 이러한 구분은 사실상 무의미하다.
 • La criminologia è l'insieme ordinato delle conoscenze empiriche sul crimine, sul reo, sulla condotta socialmente deviante e sul controllo di tale condotta.
 • Kriminologi berasal dari kata crimen yang artinya kejahatan dan logos yang artinya ilmu, sehingga kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan.
 • Termin kryminologia pochodzi od łacińskiego słowa crimen (przestępstwo) oraz greckiego logos (nauka).Kryminologia zajmuje się osobą sprawcy przestępstwa, przyczynami jego czynu i warunkami społecznymi, w jakich go dokonał.Za twórcę kryminologii uważa się włoskiego lekarza, Cesare Lombroso (druga połowa XIX w.), który stworzył teorię antropologiczną zakładającą istnienie "przestępcy z urodzenia" . C.
 • Criminology (from Latin crīmen, "accusation"; and Greek -λογία, -logia) is the scientific study of the nature, extent, causes, control, and prevention of criminal behavior in both the individual and in society.
 • Kriminologia krimena gizarte nahiz banakoaren fenomeno gisa aztertzen duen gizarte zientzia da. Horrela, gertakizunaren kausak eta ondorioak, jarrera kriminalak eta hauek legeetan duten eragina aztertzen ditu, besteak beste. Ikerkuntza kriminologikoa metodo zientifikoan oinarritzen da, zeinaren bidez hipotesiak frogatuz eta, batzuetan, aurreikuspenak eginez. Halaber, krimenaren egitateak, kausak, ondorioak eta bestelako ezaugarriak ulertu ahal izateko teoriak eraikitzen ditu.
 • Криминологията е научното изследване на природата, обхвата, причините и контрола на криминалното поведение. Криминологичното изследване включва разпространението и формите на престъплението, както и причините и следствията. Това още включва социалното и правителствено регулиране и реакции на престъплението. Криминологията е интердисциплинарно поле на бихейвиористичните науки, с насоченост особено в социологията и психологията, както и законовите норми и разпоредби.
 • La criminologia és la ciència que estudia el crim entès com a fenomen social i individual, incloent-ne les causes i les conseqüències que se'n deriven, el comportament criminal i l'impacte que aquest genera en la legislació.
 • Kriminologie (zusammengesetzt aus Latein: crimen, Verbrechen sowie altgriechisch: λογια, Wissenschaft oder Lehre) bedeutet wörtlich übersetzt Lehre vom Verbrechen.
 • A criminologia é um conjunto de conhecimentos que se ocupa do crime, da criminalidade e suas causas, da vítima, do controle social do ato criminoso, bem como da personalidade do criminoso e da maneira de ressocializá-lo. Etimologicamente o termo deriva do latim crimino (crime) e do grego logos (tratado ou estudo), seria portanto o "estudo do crime".É uma ciência empírica e interdisciplinar.
 • La criminología es la disciplina que estudia las causas del "crimen" y preconiza los remedios del comportamiento antisocial del hombre. La criminología es una ciencia interdisciplinaria que basa sus fundamentos en conocimientos propios de la sociología, psicología y la antropología, tomando para ello el marco teórico de la medicina y el derecho penal. Las áreas de investigación criminológicas incluyen la incidencia y las formas de crimen así como sus causas y consecuencias.
 • A kriminológia a bűn mint pszichológiai és társadalmi jelenség vizsgálatával foglalkozó interdisciplináris tudomány. Főként a bűnözés megjelenési formáit, okait és következményeit kutatja. Beletartozik a bűnözés társadalmi és jogi reakcióinak vizsgálata is. A "kriminológia" kifejezés alig több mint száz éves, tárgya pedig csak két évszázada kelt tudományos érdeklődést.A kriminológia a megfigyelés tudománya.
 • Криминоло́гия («наука о преступлении», от лат. crimen — преступление и др.-греч. λογος — учение) — социолого-правовая наука, которая изучает преступность, личность преступника, причины и условия преступности, пути и средства её предупреждения. Считается, что термин «криминология» ввёл в 1879 году антрополог Топинар. В 1885 году впервые с названием «Криминология» вышла книга итальянского ученого Р. Гарофало.
 • Kriminoloji ya da suç bilimi suçun açıklamasını yapan, suçlu davranışın nedenlerini inceleyen, suçun önlenmesi ve suçlulukla mücadele ile ilgilenen bir bilimsel öğretidir.İngiliz Yazar Thomas More, sınırsız suçun daha az ahlaki ve hukuki ama "Sosyolojik" açıklamasının arayışının yerindeliğinin farkına vararak kriminolojinin doğuşunu sağlamıştır. Ancak o devirlerde anlaşılamayan bu görüş geçerliliği görmesi için 18. hatta 19. yüzyılı bekleme zorunda kalacaktır.
rdfs:label
 • Criminologie
 • Criminologia
 • Criminologia
 • Criminologia
 • Criminologie
 • Criminology
 • Criminología
 • Kriminologi
 • Kriminologia
 • Kriminologie
 • Kriminologie
 • Kriminoloji
 • Kriminológia
 • Kryminologia
 • Криминология
 • Криминология
 • 犯罪学
 • 범죄학
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:activity of
is dbpedia-owl:domain of
is dbpedia-owl:education of
is dbpedia-owl:genre of
is dbpedia-owl:mainInterest of
is dbpedia-owl:occupation of
is dbpedia-owl:profession of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:activitéPrincipale of
is prop-fr:activités of
is prop-fr:champs of
is prop-fr:principauxIntérêts of
is prop-fr:profession of
is foaf:primaryTopic of