Le crime désigne la catégorie des infractions les plus graves, catégorie plus ou moins vaste suivant les pays et systèmes juridiques. Le terme provient du latin crimen, qui signifie en latin classique « l'accusation » ou le « chef d'accusation » puis, en bas latin, « faute » ou « souillure ».

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le crime désigne la catégorie des infractions les plus graves, catégorie plus ou moins vaste suivant les pays et systèmes juridiques. Le terme provient du latin crimen, qui signifie en latin classique « l'accusation » ou le « chef d'accusation » puis, en bas latin, « faute » ou « souillure ».
 • A bűncselekmény a hatályos büntető törvénykönyv szerint az a szándékos vagy - ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti - gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli. Törvényi fogalma az 1804-es francia büntetőtörvénykönyvet, a Code Civilt követően alakult ki, alapvető elvként leszögezve azt, hogy az számít bűncselekménynek, amit a törvény, még elkövetése előtt annak nyilvánít (nullum crimen sine lege elve), amely jogállami garanciát nyújt az állam polgárainak. Ez a klasszikus bűncselekmény-fogalommá fejlődött tovább az évek során, majd területenként eltérő módon folytatták kidolgozását. A bűncselekmények meghatározása mellett fontos volt azt is kikötni, hogy ezeket csak a törvényben meghatározott módon lehet büntetni (nulla poena sine lege elve).A bűncselekmények Magyarországon súlyukat tekintve lehetnek bűntettek és vétségek. Korábban volt, hogy hármas, kettes illetve egyes felosztást követett hazánkban a felosztása. Bűncselekményt lehet szándékosan, illetve gondatlanságból elkövetni, büntetésének mértéke pedig ehhez mérten alakul, bizonyos esetekben pedig a törvény nem rendeli büntetni a gondatlanságot. A felelősségre vonás fontos kritériuma az, hogy az elkövető 14 évnél idősebb legyen, illetve ne álljon fenn semmilyen büntethetőséget kizáró ok.
 • 犯罪(はんざい、英語: Crime)とは、一般には、法によって禁じられ刑罰が科される根拠となる事実・行為をいうが、それぞれの学問分野においては、より実質的な定義がなされることもある。刑法学上は犯罪を「構成要件に該当し違法かつ有責な行為」と定義することが多い。残忍かつ凶悪極まりない犯罪を凶悪犯罪(きょうあくはんざい)と称される。また、犯罪について帰責され刑罰の対象となる者は、犯罪者(犯人、英語:Criminals)と呼ばれる。日本を含む多くの国では、罪刑法定主義が原則とされており、刑法など法典に規定がない行為については犯罪とされない。
 • In ordinary language, the term crime denotes an unlawful act punishable by a state. The term crime does not, in modern criminal law, have any simple and universally accepted definition, though statutory definitions have been provided for certain purposes. The most popular view is that crime is a category created by law (i.e. something is a crime if applicable law says that it is). One proposed definition is that a crime, also called an offence or a criminal offence, is an act harmful not only to some individual, but also to the community or the state (a public wrong). Such acts are forbidden and punishable by law.The idea that acts like murder, rape and theft are prohibited exists all around the world. What precisely is a criminal offence is defined by criminal law of each country. While many have a catalogue of crimes called the criminal code, in some common law countries no such comprehensive statute exists.The state (government) has the power to severely restrict one's liberty for committing a crime. Therefore, in modern societies, a criminal procedure must be adhered to during the investigation and trial. Only if found guilty, the offender may be sentenced to punishment such as community sentence, imprisonment, life imprisonment or, in some jurisdictions, even death.To be classified as a crime, the act of doing something bad (actus reus) must be usually accompanied by the intention to do something bad (mens rea), with certain exceptions (strict liability).While every crime violates the law, not every violation of the law counts as a crime. Breaches of private law (torts and breaches of contract) are not automatically punished by the state, but can be enforced through civil procedure.
 • Преступле́ние (уголо́вное преступле́ние) — правонарушение (общественно опасное деяние), совершение которого влечёт применение к лицу мер уголовной ответственности. Преступления могут выделяться из общей массы правонарушений по формальному признаку (установление за них уголовного наказания, запрещённость уголовным законом), а также по материальному признаку (высокая степень опасности их для общества, существенность причиняемых ими нарушений правопорядка).Преступление в самом общем понимании представляет собой форму делинквентного (преступного) поведения человека. По словам Н. С. Таганцева:— Современные уголовные кодексы содержат либо чисто формальное («преступление — это деяние, запрещённое уголовным законом под угрозой наказания»), либо формально-материальное определение преступления, включая в него также признак общественной опасности. Кроме того, в странах, использующих принцип субъективного вменения (например, в России), в это понятие добавляется признак виновности.
 • De term misdaad staat in het algemeen voor het breken van de wet, wat kan leiden tot veroordeling door een rechter met rechterlijke macht. De term kan ruim worden gedefinieerd als een strafbaar feit of een misdrijf. Strafrechtelijk gezien kan de definitie echter verschillen van land tot land. Het begrip is nauw verwant met misdrijf. Degene die zich schuldig maakt aan een misdrijf wordt een misdadiger of crimineel genoemd. Misdrijven worden gezien als een vorm van criminaliteit.
 • Przestępstwo – czyn zabroniony uznany za zasadniczo społecznie szkodliwy lub społecznie niebezpieczny, konkretnie zdefiniowany i zagrożony karą na mocy prawa karnego.W większości krajów istnieją kodeksy karne, zawierające zbiory norm prawa karnego, lecz w niektórych krajach takiej kodyfikacji nie przeprowadzono.
 • Il crimine (dal latino crimen, 'decisione giudiziaria', poi 'accusa' e, infine, 'reato'; derivato dal verbo cernĕre, 'distinguere, decidere'), nel diritto penale di vari ordinamenti di civil law, è un reato appartenente alla categoria di maggiore gravità, tra le due o tre nelle quali si dividono i reati. In certi ordinamenti (ad esempio, in Germania) i crimini si contrappongono ai delitti, in altri (ad esempio, in Francia, Svizzera e Belgio) a delitti e contravvenzioni, mentre in altri ancora (ad esempio, in Italia e Spagna) non c'è questa categoria e i reati più gravi rientrano tra i delitti, contrapposti alle contravvenzioni (faltas in spagnolo).Negli ordinamenti di common law il crime è, invece, un qualsiasi reato, così come lo era il crimen nel diritto romano e lo è il crime nell'ordinamento portoghese e in quello brasiliano.
 • 범죄(犯罪, 영어: crime)는 죄를 짓는 일이나, 지은 죄를 가리키는 용어이다. 범죄한 사람을 범죄인 (犯罪人)이라 부르며 사이코패스라고도 한다.형법상 범죄는 법규를 어기고 저지른 잘못을 가리킨다. 이는 범죄의 구성요건에 해당되고, 위법하고 책임있는 행위이어야 한다. 이 3가지의 요건 중 하나라도 부족할 경우 범죄가 성립하지 않는다.범죄의 원인은 복잡하거나 다양하지만 요컨대로라면 유전적 소질과 가족, 교육, 교우, 빈부, 술, 소비량, 출판, 방송 등 생활환경을 들 수 있고, 범죄성 정신병인 소수자를 제외하면 전체로서의 범죄현상의 대세를 지배하는 것이 가장 큰 환경적 요인이다. 자본주의의 발전에 따라 사회가 복잡해져 범죄는 전 세계적으로 증가하고 있는 추세에 이르고 있으며, 특히 최근에는 청소년 범죄와 여성 범죄가 증가하고 있는 것이 커다란 사회문제가 대두되고 있다.
 • Pidana atau tindak kriminal segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Pelaku kriminalitas disebut seorang kriminal. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok, atau teroris. Walaupun begitu kategori terakhir, teroris, agak berbeda dari kriminal karena melakukan tindak kejahatannya berdasarkan motif politik atau paham.Selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh seorang hakim, maka orang ini disebut seorang terdakwa. Sebab ini merupakan asas dasar sebuah negara hukum: seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti. Pelaku tindak kriminal yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman disebut sebagai terpidana atau narapidana.Dalam mendefinisikan kejahatan, ada beberapa pandangan mengenai perbuatan apakah yang dapat dikatakan sebagai kejahatan. Definisi kejahatan dalam pengertian yuridis tidak sama dengan pengertian kejahatan dalam kriminologi yang dipandang secara sosiologis.Secara yuridis, kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal. Secara kriminologi yang berbasis sosiologis kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat . Reaksi sosial tersebut dapat berupa reaksi formal, reaksi informal, dan reaksi non-formal.
 • Trestný čin je označení pro jednání, kterým pachatel zásadním způsobem poškozuje nebo ohrožuje státní mocí chráněné zájmy a které proto stát trestá zpravidla vězením nebo jiným způsobem.[zdroj?] Méně závažný delikt se nazývá přestupek.
 • Unter einem Verbrechen wird gemeinhin ein schwerwiegender Verstoß gegen die Rechtsordnung einer Gesellschaft oder die Grundregeln menschlichen Zusammenlebens verstanden. Allgemein gesprochen handelt es sich um eine von der Gemeinschaft als Unrecht angesehene und von ihrem Gesetzgeber als kriminell qualifizierte und mit Strafe bedrohte Verletzung eines Rechtsgutes durch den von einem oder mehreren Tätern schuldhaft gesetzten, verbrecherischen Akt.Auch die Rechtswissenschaft versteht unter einem Verbrechen in erster Linie die strafbare Handlung (Straftat) an sich und als solche. Gesellschaftswissenschaftlich befasst sich die Kriminologie mit dem Phänomen des Verbrechens und seinen Erscheinungsformen und Ursachen. Mit den Mitteln und Methoden der Verbrechensbekämpfung und -aufklärung beschäftigt sich die Kriminalistik.In der aus dem französischen Recht stammenden Systematik der strafbaren Handlungen, wie sie in den meisten kontinentaleuropäischen Strafrechtssystemen in unterschiedlich abgewandelter Form verwendet wird, stellt das Verbrechen (frz. crime) die schwerste Form der Straftat dar und steht in dieser Betrachtungsweise dem Vergehen (frz. délit) als minderschwerem Straftatbestand und der Ordnungswidrigkeit gegenüber.Besonders schwere (ursprünglich: mit dem Verlust des Lebens zu ahndende) Verbrechen werden auch als Kapitalverbrechen (von lat. caput = „Haupt“) bezeichnet.
 • Crime, em termos jurídicos, é o mais grave entre os dois tipos de Infração penal definidos no Brasil. Os crimes distinguem-se das contravenções por serem infrações penais as quais a lei comina pena de reclusão ou de detenção, não importando se isoladamente, alternativamente ou cumulativamente com a pena de multa. O crime, assim como toda Infração Penal, caracteriza-se como a prática de conduta tipificada pela Lei Penal como ilícita. Só se consideram crimes, as condutas praticadas por humanos.Em um sentido vulgar, crime é um ato que viola uma norma moral. Num sentido formal, crime é uma violação da lei penal incriminadora. No conceito material, crime é uma ação ou omissão que se proíbe e se procura evitar, ameaçando-a com pena, porque constitui ofensa (dano ou perigo) a um bem jurídico individual ou coletivo.Como conceito analítico, o crime pode ser dividido em duas vertentes: a causalista e a finalística. A Teoria causalista da ação ou Teoria Clássica, observa o Crime como um fato típificado como tal por lei e ilegal. Tal divisão baseia-se na premissa de que a culpabilidade é um vínculo subjetivo entre a ação e o resultado de certa conduta e não é considerada como quesito para caracterizar um crime, mas apenas dosar sua pena.Para a Teoria finalista da ação, a mais aceita pelos doutrinadores, uma conduta só será considerada criminosa se for típica, ilícita e culpável, uma vez que os motivos e objetivos subjetivos do agente são analisados e decisivos para a caracterização ou não da Infração. A conduta só será considerada criminosa se for reconhecido o Dolo na motivação do agente criminoso, ou a Culpa, quando a Lei Penal expressamente prever esta possibilidade.
 • Престъпление е нарушаване на правилата на закона, това е действие, наказуемо от закона и което държавата санкционира (чрез механизми като правните системи) като преследва и осъжда неговият извършител. Това е деяние, което е несправедливо и за това санкционирано чрез правни механизми от обществото. В правен смисъл престъплението е действие (или бездействие), което нарушава наказателен/ни/те закон/и/ и подлежи на наказателно преследване.
 • Suç, yanlış ya da zararlı olduğu için yasaklanan ve bazı durumlarda cezalandırılan davranış. Hukuki anlamda suç, bir toplumdaki hukuki kurumlar tarafından ceza veya güvenlik tedbiri yaptırımına bağlanmış fiildir. Suçu gerçekleştiren kişiye suçlu denir. Hukukî anlamda bir kimsenin suçlu kabul edilebilmesi için suçun o kimse tarafından işlendiğinin hukukî süreçler sonucunda ispatlanması gerekir. Suçlu olabileceği düşünülen kişi "şüpheli" (zanlı), bir suçlama ile mahkemeye sevk edilen kişi "sanık" sıfatını taşır. Yargıç kararı ile tutuklarevine alına kişiye "tutuklu", yargılama süreci sonunda suçlu olduğu hükmüne varılarak cezalandırılan kimseye ise "hükümlü" (mahkum) denir.
 • En el camp sociològic, un crim és la violació d'una norma o llei perquè alguns autoritat governamental o en última instància, la força pot prescriure un càstig. La paraula prové de la delinqüència el crim Llatina (genitiu criminis), a partir de l'arrel llatina i grega cern κρινω = "I jutge". Originalment significava "càrrec (en la llei), la culpabilitat, l'acusació". Amb els canvis institucionals i mecanismes jurídics a la seva disposició, els agents de l'Estat són capaços d'obligar a les persones a ajustar-se als codis de conducta i castigar als que no. Diversos mecanismes s'utilitzen per a regular el comportament, incloses les normes codificades en lleis, de policia a les persones per tal que compleixin amb les disposicions legals, i altres polítiques i pràctiques destinades a prevenir la delinqüència. A més estan els recursos i les sancions, i en conjunt constitueixen un sistema de justícia penal. No totes les violacions de la llei, però, són considerats delictes, per exemple, l'incompliment dels contractes i altres infraccions a la legislació civil. L'etiqueta de "crim" i l'estigma social que acompanya normalment estan reservats per a les activitats que són perjudicials per a la població en general o de l'Estat, inclosos alguns que causen greus danys i perjudicis causats a les persones. L'etiqueta està destinada a afirmar una hegemonia d'una població dominant, o per a reflectir un consens de condemna per al comportament identificat i per justificar un càstig imposat per l'Estat, en el cas que un acusat és jutjat i condemnat d'un crim. En general, l'autor del delicte és una persona natural, però en algunes jurisdiccions i moral en alguns entorns, les persones jurídiques es consideren també tenen la capacitat de cometre delictes.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1219250 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 16118 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 71 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 108842994 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le crime désigne la catégorie des infractions les plus graves, catégorie plus ou moins vaste suivant les pays et systèmes juridiques. Le terme provient du latin crimen, qui signifie en latin classique « l'accusation » ou le « chef d'accusation » puis, en bas latin, « faute » ou « souillure ».
 • 犯罪(はんざい、英語: Crime)とは、一般には、法によって禁じられ刑罰が科される根拠となる事実・行為をいうが、それぞれの学問分野においては、より実質的な定義がなされることもある。刑法学上は犯罪を「構成要件に該当し違法かつ有責な行為」と定義することが多い。残忍かつ凶悪極まりない犯罪を凶悪犯罪(きょうあくはんざい)と称される。また、犯罪について帰責され刑罰の対象となる者は、犯罪者(犯人、英語:Criminals)と呼ばれる。日本を含む多くの国では、罪刑法定主義が原則とされており、刑法など法典に規定がない行為については犯罪とされない。
 • De term misdaad staat in het algemeen voor het breken van de wet, wat kan leiden tot veroordeling door een rechter met rechterlijke macht. De term kan ruim worden gedefinieerd als een strafbaar feit of een misdrijf. Strafrechtelijk gezien kan de definitie echter verschillen van land tot land. Het begrip is nauw verwant met misdrijf. Degene die zich schuldig maakt aan een misdrijf wordt een misdadiger of crimineel genoemd. Misdrijven worden gezien als een vorm van criminaliteit.
 • Przestępstwo – czyn zabroniony uznany za zasadniczo społecznie szkodliwy lub społecznie niebezpieczny, konkretnie zdefiniowany i zagrożony karą na mocy prawa karnego.W większości krajów istnieją kodeksy karne, zawierające zbiory norm prawa karnego, lecz w niektórych krajach takiej kodyfikacji nie przeprowadzono.
 • 범죄(犯罪, 영어: crime)는 죄를 짓는 일이나, 지은 죄를 가리키는 용어이다. 범죄한 사람을 범죄인 (犯罪人)이라 부르며 사이코패스라고도 한다.형법상 범죄는 법규를 어기고 저지른 잘못을 가리킨다. 이는 범죄의 구성요건에 해당되고, 위법하고 책임있는 행위이어야 한다. 이 3가지의 요건 중 하나라도 부족할 경우 범죄가 성립하지 않는다.범죄의 원인은 복잡하거나 다양하지만 요컨대로라면 유전적 소질과 가족, 교육, 교우, 빈부, 술, 소비량, 출판, 방송 등 생활환경을 들 수 있고, 범죄성 정신병인 소수자를 제외하면 전체로서의 범죄현상의 대세를 지배하는 것이 가장 큰 환경적 요인이다. 자본주의의 발전에 따라 사회가 복잡해져 범죄는 전 세계적으로 증가하고 있는 추세에 이르고 있으며, 특히 최근에는 청소년 범죄와 여성 범죄가 증가하고 있는 것이 커다란 사회문제가 대두되고 있다.
 • Trestný čin je označení pro jednání, kterým pachatel zásadním způsobem poškozuje nebo ohrožuje státní mocí chráněné zájmy a které proto stát trestá zpravidla vězením nebo jiným způsobem.[zdroj?] Méně závažný delikt se nazývá přestupek.
 • Престъпление е нарушаване на правилата на закона, това е действие, наказуемо от закона и което държавата санкционира (чрез механизми като правните системи) като преследва и осъжда неговият извършител. Това е деяние, което е несправедливо и за това санкционирано чрез правни механизми от обществото. В правен смисъл престъплението е действие (или бездействие), което нарушава наказателен/ни/те закон/и/ и подлежи на наказателно преследване.
 • Pidana atau tindak kriminal segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Pelaku kriminalitas disebut seorang kriminal. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok, atau teroris. Walaupun begitu kategori terakhir, teroris, agak berbeda dari kriminal karena melakukan tindak kejahatannya berdasarkan motif politik atau paham.Selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh seorang hakim, maka orang ini disebut seorang terdakwa.
 • Преступле́ние (уголо́вное преступле́ние) — правонарушение (общественно опасное деяние), совершение которого влечёт применение к лицу мер уголовной ответственности.
 • In ordinary language, the term crime denotes an unlawful act punishable by a state. The term crime does not, in modern criminal law, have any simple and universally accepted definition, though statutory definitions have been provided for certain purposes. The most popular view is that crime is a category created by law (i.e. something is a crime if applicable law says that it is).
 • Il crimine (dal latino crimen, 'decisione giudiziaria', poi 'accusa' e, infine, 'reato'; derivato dal verbo cernĕre, 'distinguere, decidere'), nel diritto penale di vari ordinamenti di civil law, è un reato appartenente alla categoria di maggiore gravità, tra le due o tre nelle quali si dividono i reati.
 • Unter einem Verbrechen wird gemeinhin ein schwerwiegender Verstoß gegen die Rechtsordnung einer Gesellschaft oder die Grundregeln menschlichen Zusammenlebens verstanden.
 • En el camp sociològic, un crim és la violació d'una norma o llei perquè alguns autoritat governamental o en última instància, la força pot prescriure un càstig. La paraula prové de la delinqüència el crim Llatina (genitiu criminis), a partir de l'arrel llatina i grega cern κρινω = "I jutge". Originalment significava "càrrec (en la llei), la culpabilitat, l'acusació".
 • Crime, em termos jurídicos, é o mais grave entre os dois tipos de Infração penal definidos no Brasil. Os crimes distinguem-se das contravenções por serem infrações penais as quais a lei comina pena de reclusão ou de detenção, não importando se isoladamente, alternativamente ou cumulativamente com a pena de multa. O crime, assim como toda Infração Penal, caracteriza-se como a prática de conduta tipificada pela Lei Penal como ilícita.
 • Suç, yanlış ya da zararlı olduğu için yasaklanan ve bazı durumlarda cezalandırılan davranış. Hukuki anlamda suç, bir toplumdaki hukuki kurumlar tarafından ceza veya güvenlik tedbiri yaptırımına bağlanmış fiildir. Suçu gerçekleştiren kişiye suçlu denir. Hukukî anlamda bir kimsenin suçlu kabul edilebilmesi için suçun o kimse tarafından işlendiğinin hukukî süreçler sonucunda ispatlanması gerekir.
 • A bűncselekmény a hatályos büntető törvénykönyv szerint az a szándékos vagy - ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti - gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli.
rdfs:label
 • Crime
 • Bűncselekmény
 • Crim
 • Crime
 • Crime
 • Crimine
 • Misdaad
 • Pidana
 • Przestępstwo
 • Suç
 • Trestný čin
 • Verbrechen
 • Преступление
 • Престъпление
 • 犯罪
 • 범죄
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:genre of
is dbpedia-owl:literaryGenre of
is dbpedia-owl:occupation of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:classification of
is prop-fr:genre of
is prop-fr:profession of
is prop-fr:thème of
is dc:subject of
is foaf:primaryTopic of