La création fait référence à l'idée d'un commencement du monde selon l'œuvre d'une divinité créatrice, dans les traditions religieuses ou spirituelles.Plus précisément, la création est l'idée voulant que l'univers, à chaque moment de son existence et de son évolution, soit posé et maintenu dans l'être par l'influx divin. Cet influx lui communique l'être, lui confère sa consistance et le dote de ses lois et de ses dynamismes propres.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La création fait référence à l'idée d'un commencement du monde selon l'œuvre d'une divinité créatrice, dans les traditions religieuses ou spirituelles.Plus précisément, la création est l'idée voulant que l'univers, à chaque moment de son existence et de son évolution, soit posé et maintenu dans l'être par l'influx divin. Cet influx lui communique l'être, lui confère sa consistance et le dote de ses lois et de ses dynamismes propres. Contrairement à une idée reçue, c'est le fixisme qui s'oppose aux théories évolutionnistes et non pas la notion de création proprement dite.Cet article se propose de présenter les conceptions de la création du monde dans les traditions du judaïsme et du christianisme.
 • Сътворението на света е космогоничен мит и изначална легенда в митологията на почти всички религии, особено на "световните религии" - тези претендиращи да са глобални, т.е. всеобщи и универсални. Сътворението на света, а и на историята, е дело на демиурга (на гръцки: δήμος).Посредством митологията и религията, понятието за "сътворението на света" преминава и в политиката, залягайки във водещите геополитически теории и конструкти (понятиен апарат), стремящи се да представят и обосноват идеологиите си или като едно "ново начало" /либерализма на Френската революция и комунизма на Октомврийската революция/ или като трансцедентално произхождащи още от "сътворението на света" /консерватизма и консервативните революционери/.Митологията за сътворението на света се заражда в земите от "Плодородния полумесец", които са люлка на най-древните цивилизации.
 • La Creació és l'acte pel qual una divinitat forma el món, el cosmos o la vida. Constitueix una creença bàsica de les principals religions i mitologies. En l'època moderna s'ha intentat conjugar amb les explicacions científiques (creacionisme). Suposa una cosmogonia basada en una força sobrenatural o intel·ligent, que exclou l'atzar.
 • Een scheppingsverhaal, scheppingsmythe of kosmogonische mythe is een beschrijving van de ontstaansgeschiedenis (de schepping) van de aarde en/of hetgeen zich op de aarde bevindt, zoals deze is overgeleverd in een culturele of religieuze context.
 • Auf eine Schöpfung durch einen Schöpfer wird in Kulten und Religionen die Ursache für den Anbeginn der Welt (Erste Ursache) zurückgeführt. In Anlehnung daran wird auch die erschaffene Welt (das Leben, die Erde, das Universum) als die Schöpfung bezeichnet.Konzeptionen zur Erschaffung der Welt aus einem präexistenten Nichts oder Chaos gibt es in verschiedenen Religionen. Diese kosmogonischen Mythen setzen stets eine eigenständige personifizierte Macht (Gott) als Erklärungsgrund an, die aus eigenem Antrieb die Welt erschaffen habe. Ein Schöpfungsmythos ist somit eine zumeist theologische oder religiöse Erklärung zur Entstehung der Welt, des Universums oder des Ursprungs des Menschen.Vor allem im Katholizismus, aber auch im Islam gibt es die Vorstellung, dass die Schöpfung nicht abgeschlossen sei, sondern sich als Creatio continua permanent fortsetze.Die Naturwissenschaften setzen der Vorstellung einer Schöpfung des Kosmos die Theorie einer Entstehung des Kosmos auf Grund physikalischer Prinzipien entgegen. Der Begriff Schöpfung wird daher auch bewusst eingesetzt, um auf einen religiösen Hintergrund zu verweisen, etwa in der Rede von der Bewahrung der Schöpfung. Wenn zwischen der religiösen Rede von Schöpfung und der naturwissenschaftlichen Kosmologie ein Widerspruch gesehen und zugunsten der Schöpfungsidee entschieden wird, spricht man von Kreationismus.
 • Um mito de criação é uma narrativa simbólica pertencente a uma cultura, tradição ou povo, que descreve os seus mais remotos inícios, como o mundo, tal como conhecem, se iniciou e como eles primeiro surgiram nele. Mitos de criação foram desenvolvidos nas tradições orais, e a forma mais comum de mito encontrada na cultura humana. Nas sociedades em que são contadas, os mitos de criação geralmente são vistos como portadores de verdades profundas, embora não necessariamente num sentido histórico ou literal. Comumente, embora não sempre, são considerados mitos cosmogônicos - isto é, que descrevem a ordenação do cosmo a partir de um estado de caos ou amorfia. Frequentemente são considerados relatos sagrados, e podem ser encontrados em quase todas as religiões conhecidas.== Referências ==
 • 창조 신화(創造神話)는 인류, 지구, 생명, 우주 등의 시초를 설명해주는 초자연적, 신화적, 종교적인 이야기이며, 주로 초월적인 존재(신)이 계획한 행위에 의한 창조로 설명된다.여러 창조의 이야기는 유사한 주제를 함께 갖고 있다. 세상은 최초의 혼돈으로부터 나뉘고, 남신과 여신이 구분되고, 시간을 초월하고 아무것도 없는 곳이나 영원한 대양으로부터 땅이 떠오르거나 생겨난다.여러 종교 단체, 특히 기독교 근본주의와 관련된 이들은 그들의 창조 신화가 과학적인 정확성을 갖고 있으며, 기존의 생명과 우주에 대한 과학적인 설명과 대등하거나, 우세하거나, 또는 대체하여야 한다고 주장한다. 이러한 주장들은 논쟁의 여지를 갖고 있다.“창조 과학”이라는 단어는, 경우에 따라서는 “신화”가 모순되고 허황된 것을 의미하듯, 부정적인 의미로 사용되기도 한다. 이러한 믿음과 이야기가 실제의 일에 대한 서술이 아니더라도, 이들은 여전히 사람들과 문화에서 진실로서, 또는 표상적으로 인식된 생각들을 나타낸다.
 • Stworzenie świata – w filozofii oraz teologii pojęcie określające akt, w którym Bóg, najwyższa istota transcendentna, praprzyczyna, arché, powołuje do istnienia materię, przestrzeń i czas.W podstawowych systemach filozoficznych świat został stworzony lub zaistniał za przyczyną odpowiednio: Arché - jońska filozofia przyrody (→ determinizm przyrodniczy) Budowniczy świata - Platon (→ deizm) Pierwsza przyczyna - Arystoteles Logos - Filon z Aleksandrii Absolut - Plotyn (→ panteizm) Bóg Ojciec - chrześcijaństwo, judaizm (→ creatio ex nihilo, Stworzenie świata według Biblii) Allah - islamIdea stworzenia świata jest obecna we wszystkich religiach i jest pochodną wiary we wszechmoc i odwieczność bóstwa. Religijne opisy stworzenia świata, choć mogą posługiwać się słownictwem zbliżonym do języka filozoficznego, to jednak semantyka znaczeń religijnych zazwyczaj jest różna od filozoficznych. Z tego powodu w religiach funkcjonuje często mityczny opis stworzenia będący jednocześnie nośnikiem zasad teologicznych.
 • 創造神話(そうぞうしんわ)とは、人類・地球・生命および宇宙の起源を説明する物語のことである。このような様々な考えは、科学的調査、形而上学的思索、宗教的信念、といったあらゆる出発点から始まっており、それぞれの考え方のばらつきは非常に大きい。現代科学の描像における宇宙・生命の起源については、それぞれビッグバン・生命の起源などを参照のこと。
 • Yayguçı – Türk ve Altay halk inancında ve mitolojisinde Yaratılış Zamanı. “Yayguçı Çağ” da denilir. Canlıların yaratılıp yeryüzüne yayıldığı gündür. Ayrıca yaratıcı tanrıları da ifade eder. Karşıtı Kalgançı'dır. Henüz hiçbirşey yokken, heryerde yalnızca uçsuz bucaksız bir su vardır. Bu durum kaosu (karmaşayı) ve karmaşık tekdüzeliği simgeler. Fakat bu durum hiçlik ve yokluk değildir. Sonra bu suyun içinden toprak çıkarılır. Bu görev Erlik’e verilir. Ancak Erlik kendisi için çamur saklar. Bunu anlayan Ülgen kendisini cezalandırır. Bazı efsanelerde ise Ak Ana çamur getirmeleri için Balıkçıl ve Ördeği gönderir. Balıkçıl toprağı kendisi için saklar. Bunu anlayan Ak Ana onu cezalandırır. Çıkarılan balçıktan Dünya yaratılır, ikinci dalan ördek küçük çakıl taşları çıkarır, bunlarda kıyılardaki dağları oluşturur. Hiçbirşeyin olmadığı her şeyin sonsuz bir su olduğu bu çağda, gök diye bir şey yokken her şey sağır ve dilsizdir. Yani anlamı ve adı yoktur hiçbirşeyin. Sayan söylencelerine göre bu sonsuzlukta önce ad verilerek yaratılış başlamıştır. Ad ise anlam demektir. Yani önce maddenin değil fikrin olduğu görüşü benimsenmiştir. Türk inanışına göre doğal varlıkların ve nesnelerin tamamı ilk yaratılışta insandır; dağlar, ırmaklar, ağaçlar... Güneş eskiden bir erkek, ay da kız çocuğuymuş, kış mevsimi de kocakarıymış. Örneğin kocakarı soğukları kavramının bu söylenti ile bir bağlantısı olması muhtemeldir. Dağlar ise yenilmez yiğitler olarak görülürler. Bunların hepsi daha sonradan bu varlıklara dönüşmüştür fakat ruhları yine de içlerindedir. Sümer inanışına göre başlangıçta gök ile yer birdi. Daha sonra gök ile yer tanrılar tarafından ayrılmıştır. Sümerlerde evrenin kökeni şu şekilde açıklanır ve Türk yaratılış anlayışına paraleldir:Başlangıçta sadece deniz vardır. Kökeni veya doğuşu konusunda bir şey söylenmemektedir. Sümerliler onu her zaman varmış gibi düşünmüşlerdir. Altay ve Yakut yaratılış destanları da benzer ifadeler kullanır.Bu denizden bir dağ oluştu. Bu dağ yeryüzü demektir. Aynı zamanda gök ve yer de henüz ayrışmamıştı. Yine Türk yaratılış destanları yeryüzünün suyun içinde çıkarılan topraktan oluştuğunu söylerler.Tanrılar insan biçimli olarak kişilik kazandıklarında, An (Gök) eril, Ki (Yer) dişildi. Onların birleşmesinden hava tanrısı Enlil doğmuştur. Enki ise Su Tanrısıdır. Türklerde de Gök Ata, Toprak Ana algısı vardır.
 • Il termine creazione indica l'opera di una (o più) divinità che di sua propria volontà dà forma al Creato; con un semplice atto porta all'esistenza ciò che prima non esisteva.Questo processo può essere immaginato come istantaneo, ma l'istantaneità non è un elemento costituente del concetto di creazione.Il concetto di creazione è riferibile sia al mondo sia a singoli esseri.
 • Setiap kebudayaan dan bangsa mempunyai mitos penciptaan-nya masing-masing. Mitos-mitos ini berkembang sebagai upaya setiap bangsa untuk menjawab pertanyaan mengenai asal usul manusia dan tempat tinggalnya, atau penyebab makhluk hidup berada di muka bumi. Suku Minahasa mempunyai cerita tentang Toar dan Lumimuut yang digambarkan sebagai nenek moyang mereka. Orang Batak percaya bahwa mereka adalah keturunan satu leluhur yang bernama Si Raja Batak. Suku Lakota di Amerika percaya bahwa sebelum bumi diciptakan, dewa-dewa tinggal di surga sementara manusia hidup di dunia bawah yang tidak mempunyai budaya. Bangsa Mande di Mali selatan percaya bahwa pada mulanya hanya ada Mangala. Mangala adalah makhluk tunggal yang kuat dan dahsyat. Di dalam Mangala terdapat empat bagian, yang antara lain melambangkan empat hari dalam satu minggu, empat unsur alam, dan empat arah (ruang). Mangala juga mengandung dua pasang kembar yang berjenis kelamin ganda. Mangala bosan menyimpan semua unsur ini di dalam dirinya, karena itu dewa mengeluarkannya dan membentuknya menjadi sebuah benih. Benih inilah yang menjadi penciptaan dunia ini. Agama Yahudi, Kristen, dan Islam sama-sama memiliki mitos penciptaan yang dimulai dari Adam dan Hawa.
 • В этой статье описываются религиозные представления о сотворении мира. О научных данных о происхождении Земли см. История Земли. О теориях возникновения Вселенной см Происхождение вселенной.Сотворение мира — группа космогонических мифов и преданий в мифологиях и религиях, особенностью которых является наличие демиурга или Бога-Творца, действия или воля которого являются причиной и движущей силой последовательной цепи актов творения.Термин «сотворение мира» антонимичен по отношению к термину «Происхождение вселенной», используемому в современных естественных науках. Это касается как антонимии «сотворение» — «происхождение», так и противопоставления неопределённо-архаичного термина «мир» космологическому термину «Вселенная».
 • A creation myth is a symbolic narrative of how the world began and how people first came to inhabit it. While in popular usage, the term myth often refers to false or fanciful stories, cultures regard their creation myths as true to varying degrees. In the society in which it is told, a creation myth is usually regarded as conveying profound truths, metaphorically, symbolically and sometimes even in a historical or literal sense. They are commonly, although not always, considered cosmogonical myths—that is, they describe the ordering of the cosmos from a state of chaos or amorphousness.Creation myths often share a number of features. They often are considered sacred accounts and can be found in nearly all known religious traditions. They are all stories with a plot and characters who are either deities, human-like figures, or animals, who often speak and transform easily. They are often set in a dim and nonspecific past, what historian of religion Mircea Eliade termed in illo tempore ("at that time"). Creation myths address questions deeply meaningful to the society that shares them, revealing their central worldview and the framework for the self-identity of the culture and individual in a universal context.Creation myths develop in oral traditions and therefore typically have multiple versions and are the most common form of myth, found throughout human culture.
 • Stvoření světa je symbolické či mytologické vyprávění o počátku světa a o tom, jak se v něm objevili lidé. Předávalo se ústní tradici a proto má obvykle více verzí. Jde o velmi rozšířený typ mýtu, který lze nalézt v téměř každé lidské kultuře. Ve společnosti, v níž se vypráví, se mýtus o stvoření chápe jako zdroj hluboké pravdy v obrazném, symbolickém, případně doslovném, v moderní době historickém smyslu. Mýty o stvoření sdílejí řadu funkcí. Často jsou považovány za svaté zprávy a lze je nalézt u všech známých náboženských tradic. Všechny jsou příběhy s dějem a postavami, které jsou buď božstva, lidem podobné postavy či zvířata, která často dokáží mluvit a snadno se přeměňovat. Odehrávají se v neurčené minulosti, kterou historik náboženství Mircea Eliade označuje jako „za onoho času“. Vyprávění o stvoření se snaží odpovědět na hluboké otázky člověka a společnosti, čímž odkrývají celkový pohled na svět a rámec vlastní identity kultury i jednotlivce v univerzálním kontextu.
 • Un mito de la creación es una historia mitológico-religiosa o una explicación que describe los comienzos del universo, de la Tierra, de la vida y del primer humano usualmente como un acto deliberado de creación realizado por una o más deidades.Afirma que numerosos mitos de creación (que se hallan en las muchas culturas y religiones del mundo) comparten a grandes rasgos, varios temas similares. Como por ejemplo, dicen, que en algunas diferentes partes del mundo, sino, en todas: éstos (mitos), comprenden (es decir, tienen la misma idea) de que, el fraccionamiento y la diferenciación de este universo surgió: 'a partir de un mismo caos primordial' y por los mismos 'motivos comunes'; la separación de los dioses madre y padre; la elevación de la tierra de un océano infinito y atemporal; o la creación a partir de la nada.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 1685308 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInterLanguageLink
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 14606 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 153 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 110249244 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La création fait référence à l'idée d'un commencement du monde selon l'œuvre d'une divinité créatrice, dans les traditions religieuses ou spirituelles.Plus précisément, la création est l'idée voulant que l'univers, à chaque moment de son existence et de son évolution, soit posé et maintenu dans l'être par l'influx divin. Cet influx lui communique l'être, lui confère sa consistance et le dote de ses lois et de ses dynamismes propres.
 • La Creació és l'acte pel qual una divinitat forma el món, el cosmos o la vida. Constitueix una creença bàsica de les principals religions i mitologies. En l'època moderna s'ha intentat conjugar amb les explicacions científiques (creacionisme). Suposa una cosmogonia basada en una força sobrenatural o intel·ligent, que exclou l'atzar.
 • Een scheppingsverhaal, scheppingsmythe of kosmogonische mythe is een beschrijving van de ontstaansgeschiedenis (de schepping) van de aarde en/of hetgeen zich op de aarde bevindt, zoals deze is overgeleverd in een culturele of religieuze context.
 • 창조 신화(創造神話)는 인류, 지구, 생명, 우주 등의 시초를 설명해주는 초자연적, 신화적, 종교적인 이야기이며, 주로 초월적인 존재(신)이 계획한 행위에 의한 창조로 설명된다.여러 창조의 이야기는 유사한 주제를 함께 갖고 있다. 세상은 최초의 혼돈으로부터 나뉘고, 남신과 여신이 구분되고, 시간을 초월하고 아무것도 없는 곳이나 영원한 대양으로부터 땅이 떠오르거나 생겨난다.여러 종교 단체, 특히 기독교 근본주의와 관련된 이들은 그들의 창조 신화가 과학적인 정확성을 갖고 있으며, 기존의 생명과 우주에 대한 과학적인 설명과 대등하거나, 우세하거나, 또는 대체하여야 한다고 주장한다. 이러한 주장들은 논쟁의 여지를 갖고 있다.“창조 과학”이라는 단어는, 경우에 따라서는 “신화”가 모순되고 허황된 것을 의미하듯, 부정적인 의미로 사용되기도 한다. 이러한 믿음과 이야기가 실제의 일에 대한 서술이 아니더라도, 이들은 여전히 사람들과 문화에서 진실로서, 또는 표상적으로 인식된 생각들을 나타낸다.
 • 創造神話(そうぞうしんわ)とは、人類・地球・生命および宇宙の起源を説明する物語のことである。このような様々な考えは、科学的調査、形而上学的思索、宗教的信念、といったあらゆる出発点から始まっており、それぞれの考え方のばらつきは非常に大きい。現代科学の描像における宇宙・生命の起源については、それぞれビッグバン・生命の起源などを参照のこと。
 • Il termine creazione indica l'opera di una (o più) divinità che di sua propria volontà dà forma al Creato; con un semplice atto porta all'esistenza ciò che prima non esisteva.Questo processo può essere immaginato come istantaneo, ma l'istantaneità non è un elemento costituente del concetto di creazione.Il concetto di creazione è riferibile sia al mondo sia a singoli esseri.
 • Stworzenie świata – w filozofii oraz teologii pojęcie określające akt, w którym Bóg, najwyższa istota transcendentna, praprzyczyna, arché, powołuje do istnienia materię, przestrzeń i czas.W podstawowych systemach filozoficznych świat został stworzony lub zaistniał za przyczyną odpowiednio: Arché - jońska filozofia przyrody (→ determinizm przyrodniczy) Budowniczy świata - Platon (→ deizm) Pierwsza przyczyna - Arystoteles Logos - Filon z Aleksandrii Absolut - Plotyn (→ panteizm) Bóg Ojciec - chrześcijaństwo, judaizm (→ creatio ex nihilo, Stworzenie świata według Biblii) Allah - islamIdea stworzenia świata jest obecna we wszystkich religiach i jest pochodną wiary we wszechmoc i odwieczność bóstwa.
 • Um mito de criação é uma narrativa simbólica pertencente a uma cultura, tradição ou povo, que descreve os seus mais remotos inícios, como o mundo, tal como conhecem, se iniciou e como eles primeiro surgiram nele. Mitos de criação foram desenvolvidos nas tradições orais, e a forma mais comum de mito encontrada na cultura humana.
 • Auf eine Schöpfung durch einen Schöpfer wird in Kulten und Religionen die Ursache für den Anbeginn der Welt (Erste Ursache) zurückgeführt. In Anlehnung daran wird auch die erschaffene Welt (das Leben, die Erde, das Universum) als die Schöpfung bezeichnet.Konzeptionen zur Erschaffung der Welt aus einem präexistenten Nichts oder Chaos gibt es in verschiedenen Religionen.
 • В этой статье описываются религиозные представления о сотворении мира. О научных данных о происхождении Земли см. История Земли.
 • Yayguçı – Türk ve Altay halk inancında ve mitolojisinde Yaratılış Zamanı. “Yayguçı Çağ” da denilir. Canlıların yaratılıp yeryüzüne yayıldığı gündür. Ayrıca yaratıcı tanrıları da ifade eder. Karşıtı Kalgançı'dır. Henüz hiçbirşey yokken, heryerde yalnızca uçsuz bucaksız bir su vardır. Bu durum kaosu (karmaşayı) ve karmaşık tekdüzeliği simgeler. Fakat bu durum hiçlik ve yokluk değildir. Sonra bu suyun içinden toprak çıkarılır. Bu görev Erlik’e verilir. Ancak Erlik kendisi için çamur saklar.
 • Un mito de la creación es una historia mitológico-religiosa o una explicación que describe los comienzos del universo, de la Tierra, de la vida y del primer humano usualmente como un acto deliberado de creación realizado por una o más deidades.Afirma que numerosos mitos de creación (que se hallan en las muchas culturas y religiones del mundo) comparten a grandes rasgos, varios temas similares.
 • Stvoření světa je symbolické či mytologické vyprávění o počátku světa a o tom, jak se v něm objevili lidé. Předávalo se ústní tradici a proto má obvykle více verzí. Jde o velmi rozšířený typ mýtu, který lze nalézt v téměř každé lidské kultuře. Ve společnosti, v níž se vypráví, se mýtus o stvoření chápe jako zdroj hluboké pravdy v obrazném, symbolickém, případně doslovném, v moderní době historickém smyslu. Mýty o stvoření sdílejí řadu funkcí.
 • A creation myth is a symbolic narrative of how the world began and how people first came to inhabit it. While in popular usage, the term myth often refers to false or fanciful stories, cultures regard their creation myths as true to varying degrees. In the society in which it is told, a creation myth is usually regarded as conveying profound truths, metaphorically, symbolically and sometimes even in a historical or literal sense.
 • Сътворението на света е космогоничен мит и изначална легенда в митологията на почти всички религии, особено на "световните религии" - тези претендиращи да са глобални, т.е. всеобщи и универсални.
 • Setiap kebudayaan dan bangsa mempunyai mitos penciptaan-nya masing-masing. Mitos-mitos ini berkembang sebagai upaya setiap bangsa untuk menjawab pertanyaan mengenai asal usul manusia dan tempat tinggalnya, atau penyebab makhluk hidup berada di muka bumi. Suku Minahasa mempunyai cerita tentang Toar dan Lumimuut yang digambarkan sebagai nenek moyang mereka. Orang Batak percaya bahwa mereka adalah keturunan satu leluhur yang bernama Si Raja Batak.
rdfs:label
 • Création (théologie)
 • Creació
 • Creation myth
 • Creazione (teologia)
 • Mito de criação
 • Mito de la creación
 • Mitos penciptaan
 • Scheppingsverhaal
 • Schöpfung
 • Stvoření světa
 • Stworzenie świata
 • Yayguçı
 • Сотворение мира
 • Сътворение на света
 • 創造神話
 • 창조 신화
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of