La coordinence ou nombre de coordination ou indice de coordination d'un atome est le nombre d'atomes voisins les plus proches dans les trois directions de l'espace.Le décompte des voisins se fait un peu différemment en chimie moléculaire et en cristallographie.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La coordinence ou nombre de coordination ou indice de coordination d'un atome est le nombre d'atomes voisins les plus proches dans les trois directions de l'espace.Le décompte des voisins se fait un peu différemment en chimie moléculaire et en cristallographie. En chimie moléculaire, il s'agit surtout des molécules (ou des ions) avec des liaisons bien définies, dans lesquelles la coordinence d'un atome est égal au nombre d'autres auquel il est lié (soit par des liaisons simples, soit par des liaisons multiples).A l'état solide, les liaisons sont souvent moins bien définies. On utilise alors un modèle plus simple dans lequel les atomes sont représentés par des sphères en contact. Dans ce modèle la coordinence d'un atome est égal au nombre d'atomes qu'il touche.
 • Liczba koordynacyjna w chemii dotyczy głównie związków kompleksowych i związków metaloorganicznych i jest definiowana, na trzy, nieco różne sposoby: Jest to liczba atomów przyłączona bezpośrednio do atomu centralnego kompleksu (zwykle metalu) Jest to liczba bezpośrednich wiązań σ występujących między centralnym atomem a ligandami do niego przyczepionymi. Jest to liczba par elektronów, które znajdują się na wszystkich wiązaniach, którymi ligandy są bezpośrednio przyłączone do centralnego atomu w kompleksie.Liczba koordynacyjna jest wielkością, która służy do stwierdzania, czy dany kompleks jest w stanie przyjąć jeszcze jakieś dodatkowe ligandy, czy też jego sfera koordynacyjna jest już całkowicie zapełniona. Współcześnie jednak, ze względu na trudności w ustalaniu tej liczby dla wielu złożonych związków kompleksowych, odchodzi się od tego pojęcia na rzecz dokładnego obliczania liczby elektronów tworzących układ wiązań danego związku.Z podanych wyżej definicji, pierwsze dwie są oficjalnie uznane przez komisję terminologiczną IUPAC, zaś trzecia, mimo że formalnie nie uznawana, jest bardzo często stosowana zwłaszcza w chemii metaloorganicznej. Pierwsza z tych definicji ignoruje fakt, że między metalem atomu a atomami ligandów mogą występować wiązania wielokrotne. Gdy ligand łączy się w ten sposób z metalem w rzeczywistości "blokuje" on więcej rzeczywistych miejsc koordynacyjnych, niż to wynika z tej definicji. Druga definicja jest nieco lepsza, ale ignoruje z kolei fakt istnienia ligandów π, które łączą się z metalem wyłącznie przez wiązania π a zatem według tej definicji nie "blokują" żadnych miejsc koordynacyjnych. W rzeczywistości jednak, po przyłączeniu ligandu π miejsca koordynacyjne są blokowane, tak jak to wynika z rachunku elektronów.Ostatnia definicja najlepiej "przekłada" liczbę elektronów uczestniczących w powstaniu wiązań między metalem i ligandami na liczbę koordynacyjną, ale z różnych względów nie jest powszechnie akceptowana.W przypadku wielu związków kompleksowych zastosowanie do nich różnych definicji prowadzi do różnych rezultatów. Np. dla kompleksu cyklopentadienylowego pokazanego na rysunku poniżej (M = dowolny atom metalu): Plik:Cp halfsandwich.complex.pngwedług pierwszej definicji liczba koordynacyjna wynosi: 8 (5 atomów węgla przyłączonych bezpośrednio z ligandu cyklopentadienylowego + 3 atomy chloru); według drugiej: 3 (atomy chloru są przyłączone wiązaniami σ, zaś wszystkie atomy węgla z cyklopentadienylu wiązaniami π); wreszcie według trzeciej jest to dla M = np. Mangan 9, gdyż w tworzeniu całego układu wiązań uczestniczy łącznie 18 elektronów (z manganu 7 + 5 z ligandu cyklopentadienylowego + 2×3 z ligandów chlorkowych).
 • Pro určení struktury koordinační sloučeniny je důležitá znalost koordinačního čísla, což je počet σ vazeb mezi centrálním atomem a ligandy. Toto číslo odpovídá počtu ligandů pouze v případě jednovazných (monodentátních) ligandů. Hodnota koordinačního čísla běžných komplexů se pohybuje mezi dvěma a devíti, ale např. u lanthanoidů můžeme pozorovat i vyšší koordinační čísla.
 • En química y física del estado sólido, el número de coordinación de un átomo en un compuesto químico es el número de átomos unidos directamente a él. Por ejemplo, en el metano el número de coordinación del átomo de carbono es 4.En química inorgánica, el número de coordinación en el caso de los complejos metálicos es el número de enlaces σ, simétricos respecto al eje del enlace, entre los ligandos y el átomo metálico central. Se suele simplificar a menudo, teniendo en cuenta que existen ligandos polidentados, como el número de ligandos unidos al ion metálico central.En química orgánica, el número de coordinación, que se representa por las letras griegas sigma (σ) o delta (δ) con un superíndice, y se aplica al caso de los compuestos organometálicos es el número de átomos a los que está directamente enlazado el átomo central, o al número de enlaces σ del átomo central,En ciencia de materiales y en química del estado sólido, el número de coordinación (NC) es el número de vecinos que están en contacto directo con un átomo o ion en particular en una red o estructura cristalina.
 • Als Koordinationszahl (KZ) bezeichnet man die Anzahl der nächsten Nachbarn einer Struktureinheit (Atom, Ion, Molekül) in einem Kristall (z. B. Ionenkristall, Metallgitter) bzw. die Anzahl der an ein Zentralatom direkt gebundenen Atome in einem Komplex. Eine Kristallstruktur wird durch die Angabe der Position ihrer Bausteine, d. h. durch deren Koordination in der Elementarzelle, beschrieben. Am häufigsten treten die Koordinationszahlen 4 und 6 auf, wobei auch 2, 3, 8 und 12 auftreten, bei Komplexen manchmal auch andere Werte. Die Koordinationszahl ist unter anderem vom Radienverhältnis der Ionen (im Ionenkristall) bzw. von den Bindungseigenschaften (in Komplexen) abhängig. Die Koordinationszahl in Kristallen nimmt mit dem Druck meist zu, z. B. beim Übergang von Graphit (KZ: 3) zu Diamant (KZ: 4).Die Angabe der Koordinationszahl in Kristallgittern erfolgt in eckigen Klammern. Als Beispiel sei Kochsalz genannt: Na[6] Cl[6], was einer rechtwinkligen Gitterstruktur entspricht. Jedes Natriumion besitzt 6 Nachbar-Chloridionen und ebenso jedes Chloridion 6 Nachbar-Natriumionen, als Koordinationspolyeder ergibt sich in beiden Fällen ein Oktaeder. In bestimmten Kristallstrukturen kann ein und dieselbe Struktureinheit auch auf Positionen mit unterschiedlichen Koordinationszahlen vorkommen.
 • Het coördinatiegetal (Engels: coordination number) is in de scheikunde het aantal bindingen dat een bepaald atoom maakt met andere atomen (of ionen). Met andere woorden is het een geheel getal dat aangeeft met hoeveel andere atomen een atoom verbonden is. In een kristal is het coördinatiegetal het aantal dichtstbijzijnde atomen. Een kristalstructuur kan door de coördinatiegetallen van alle atomen in haar eenheidscel beschreven worden.
 • Координационное число (в химии и кристаллографии) — характеристика, которая определяет число ближайших частиц (ионов или атомов) в молекуле или кристалле.
 • 化学・物理学における配位数 (coordination number) とは、分子及び結晶中の中心原子からみた最隣接原子の数である。化学において配位数は、注目している原子に結合している原子の数である。物理学の分野においては明確に結合を定義することが出来ないので、単純化されたモデルが用いられる。結晶中の原子を剛体球と考え、注目している原子に接する原子の数が配位数となる。例えば体心立方格子構造・面心立方格子構造・六方最密充填構造の単結晶の配位数はそれぞれ8、12、12となる。単結晶以外の準結晶や液体、アモルファスについては配位数を明確に数えることはできない。このときの(第一)配位数は、原子を剛体球と見なしたうえで、注目する原子の表面から動径方向へ原子1個分の距離の範囲内に、正味いくつ分の原子があるかを数えることで定義される。
 • 배위수(coordination number, 配位數)란 금속이나 배위화합물, 고체결정을 말할 때 사용한다. 고체는 단위 격자가 빽빽하게 붙어서 있는데 이때 한 원자를 둘러싸는 가장 가까운 원자의 수를 배위수라고 한다.이때 가장 가까운 원자가 같은 단위 격자 안에 있지 않아도 된다.
 • El nombre de coordinació, en la química i la cristal·lografia, d'un àtom central en una molècula o un cristall és el nombre dels seus veïns més propers. Aquest nombre es determina d'una manera un xic diferent per les molècules i pels cristalls. En la química, l'èmfasi es posa en l'estructura dels enllaços en molècules o ions d'un àtom es determina per simple compteig dels altres àtoms en els quals està enllaçat ( ja sia per enllaços simples o dobles). Per exemple, [Cr(NH3)2Cl2Br2]1- has Cr3+ com el seu catió central té un nombre de coordinació de 6.Tanmateix les estructures d'estat sòlid dels cristalls tenen menys clarament definits els enllaços químics, per tant es fa servir un model més simple, en el qual els àtoms estan representats per esferes que es toquen. En aquest model el nombre de coordinació d'un àtom és el nombre dels altres àtoms que es toquen. Dins la xarxa es diu que és el nombre de coordinació de volum (bulk coordination number) i en la superfície del cristall es diu nombre de coordinació de superfície.
 • Todo cátion metálico em uma estrutura cristalina está rodeado por ânions. O número de ânions que podem se colocar ao redor do cátion metálico, sendo por ele coordenado, chama-se número de coordenação (NC). O NC é função do tamanho (raio iônico) do cátion metálico e do ânion. Assim, se o tamanho do cátion metálico aumenta, o número de ânios que podem ser por ele coordenados também aumenta. Esta regra é chamada de 1ª Regra de Pauling sobre configuração de estruturas cristalinas.
 • In chemistry and crystallography, the coordination number of a central atom in a molecule or crystal is the number of its nearest neighbours. This number is determined somewhat differently for molecules than for crystals. In chemistry, the emphasis is on bonding structure in molecules or ions and the coordination number of an atom is determined by simply counting the other atoms to which it is bonded (by either single or multiple bonds). For example, [Cr(NH3)2Cl2Br2]1- has Cr3+ as its central cation, which has a coordination number of 6.However the solid-state structures of crystals often have less clearly defined bonds, so a simpler model is used, in which the atoms are represented by touching spheres. In this model the coordination number of an atom is the number of other atoms that it touches. For an atom in the interior of a crystal lattice, the number of atoms touching the given atom is the bulk coordination number; for an atom at a surface of a crystal, this is the surface coordination number.
 • In cristallografia, il termine numero di coordinazione viene utilizzato per indicare il numero di atomi direttamente adiacenti ad un singolo atomo, nell'ambito di una definita struttura cristallina.Il numero di coordinazione in un reticolo non può superare il valore di 12: tale valore si ha per il reticolo cubico a facce centrate e il reticolo esagonale compatto, i quali non a caso presentano un valore di fattore di impacchettamento atomico pari a 0,74, che è il valore massimo ammissibile per reticoli formati da un solo tipo di atomi nel caso in cui gli atomi possano considerarsi sfere rigide.Il numero di coordinazione di una struttura cristallina viene misurato attraverso diffrattometria a raggi X.
 • Координационно число в химията е броят на лигандите в дадено координационно съединение, т.е. атомите (или групи от атоми), които са непосредствено свързани с централния атом на съединението.Координационното число характеризира плътността на частиците в кристалната решетка и е свързано с нейната геометрия. Величината може да варира между 1 и 16, като за повечето химични съединения е не повече от 6.Понятието е въведено през 1891 г. от нобелиста Алфред Вернер като елемент от неговата координационна теория.
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 419585 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 6265 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 42 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109694078 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La coordinence ou nombre de coordination ou indice de coordination d'un atome est le nombre d'atomes voisins les plus proches dans les trois directions de l'espace.Le décompte des voisins se fait un peu différemment en chimie moléculaire et en cristallographie.
 • Pro určení struktury koordinační sloučeniny je důležitá znalost koordinačního čísla, což je počet σ vazeb mezi centrálním atomem a ligandy. Toto číslo odpovídá počtu ligandů pouze v případě jednovazných (monodentátních) ligandů. Hodnota koordinačního čísla běžných komplexů se pohybuje mezi dvěma a devíti, ale např. u lanthanoidů můžeme pozorovat i vyšší koordinační čísla.
 • Het coördinatiegetal (Engels: coordination number) is in de scheikunde het aantal bindingen dat een bepaald atoom maakt met andere atomen (of ionen). Met andere woorden is het een geheel getal dat aangeeft met hoeveel andere atomen een atoom verbonden is. In een kristal is het coördinatiegetal het aantal dichtstbijzijnde atomen. Een kristalstructuur kan door de coördinatiegetallen van alle atomen in haar eenheidscel beschreven worden.
 • Координационное число (в химии и кристаллографии) — характеристика, которая определяет число ближайших частиц (ионов или атомов) в молекуле или кристалле.
 • 化学・物理学における配位数 (coordination number) とは、分子及び結晶中の中心原子からみた最隣接原子の数である。化学において配位数は、注目している原子に結合している原子の数である。物理学の分野においては明確に結合を定義することが出来ないので、単純化されたモデルが用いられる。結晶中の原子を剛体球と考え、注目している原子に接する原子の数が配位数となる。例えば体心立方格子構造・面心立方格子構造・六方最密充填構造の単結晶の配位数はそれぞれ8、12、12となる。単結晶以外の準結晶や液体、アモルファスについては配位数を明確に数えることはできない。このときの(第一)配位数は、原子を剛体球と見なしたうえで、注目する原子の表面から動径方向へ原子1個分の距離の範囲内に、正味いくつ分の原子があるかを数えることで定義される。
 • 배위수(coordination number, 配位數)란 금속이나 배위화합물, 고체결정을 말할 때 사용한다. 고체는 단위 격자가 빽빽하게 붙어서 있는데 이때 한 원자를 둘러싸는 가장 가까운 원자의 수를 배위수라고 한다.이때 가장 가까운 원자가 같은 단위 격자 안에 있지 않아도 된다.
 • Todo cátion metálico em uma estrutura cristalina está rodeado por ânions. O número de ânions que podem se colocar ao redor do cátion metálico, sendo por ele coordenado, chama-se número de coordenação (NC). O NC é função do tamanho (raio iônico) do cátion metálico e do ânion. Assim, se o tamanho do cátion metálico aumenta, o número de ânios que podem ser por ele coordenados também aumenta. Esta regra é chamada de 1ª Regra de Pauling sobre configuração de estruturas cristalinas.
 • In cristallografia, il termine numero di coordinazione viene utilizzato per indicare il numero di atomi direttamente adiacenti ad un singolo atomo, nell'ambito di una definita struttura cristallina.Il numero di coordinazione in un reticolo non può superare il valore di 12: tale valore si ha per il reticolo cubico a facce centrate e il reticolo esagonale compatto, i quali non a caso presentano un valore di fattore di impacchettamento atomico pari a 0,74, che è il valore massimo ammissibile per reticoli formati da un solo tipo di atomi nel caso in cui gli atomi possano considerarsi sfere rigide.Il numero di coordinazione di una struttura cristallina viene misurato attraverso diffrattometria a raggi X.
 • Liczba koordynacyjna w chemii dotyczy głównie związków kompleksowych i związków metaloorganicznych i jest definiowana, na trzy, nieco różne sposoby: Jest to liczba atomów przyłączona bezpośrednio do atomu centralnego kompleksu (zwykle metalu) Jest to liczba bezpośrednich wiązań σ występujących między centralnym atomem a ligandami do niego przyczepionymi.
 • In chemistry and crystallography, the coordination number of a central atom in a molecule or crystal is the number of its nearest neighbours. This number is determined somewhat differently for molecules than for crystals. In chemistry, the emphasis is on bonding structure in molecules or ions and the coordination number of an atom is determined by simply counting the other atoms to which it is bonded (by either single or multiple bonds).
 • Координационно число в химията е броят на лигандите в дадено координационно съединение, т.е. атомите (или групи от атоми), които са непосредствено свързани с централния атом на съединението.Координационното число характеризира плътността на частиците в кристалната решетка и е свързано с нейната геометрия. Величината може да варира между 1 и 16, като за повечето химични съединения е не повече от 6.Понятието е въведено през 1891 г.
 • En química y física del estado sólido, el número de coordinación de un átomo en un compuesto químico es el número de átomos unidos directamente a él. Por ejemplo, en el metano el número de coordinación del átomo de carbono es 4.En química inorgánica, el número de coordinación en el caso de los complejos metálicos es el número de enlaces σ, simétricos respecto al eje del enlace, entre los ligandos y el átomo metálico central.
 • El nombre de coordinació, en la química i la cristal·lografia, d'un àtom central en una molècula o un cristall és el nombre dels seus veïns més propers. Aquest nombre es determina d'una manera un xic diferent per les molècules i pels cristalls. En la química, l'èmfasi es posa en l'estructura dels enllaços en molècules o ions d'un àtom es determina per simple compteig dels altres àtoms en els quals està enllaçat ( ja sia per enllaços simples o dobles).
 • Als Koordinationszahl (KZ) bezeichnet man die Anzahl der nächsten Nachbarn einer Struktureinheit (Atom, Ion, Molekül) in einem Kristall (z. B. Ionenkristall, Metallgitter) bzw. die Anzahl der an ein Zentralatom direkt gebundenen Atome in einem Komplex. Eine Kristallstruktur wird durch die Angabe der Position ihrer Bausteine, d. h. durch deren Koordination in der Elementarzelle, beschrieben.
rdfs:label
 • Coordinence
 • Coordination number
 • Coördinatiegetal
 • Koordinationszahl
 • Koordinační číslo
 • Liczba koordynacyjna
 • Nombre de coordinació
 • Numero di coordinazione (cristallografia)
 • Número de coordenação
 • Número de coordinación
 • Координационно число
 • Координационное число
 • 配位数
 • 배위수
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of