PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (en anglais Convention on International Trade of Endangered Species, CITES) est un accord intergouvernemental signé le 3 mars 1973 à Washington. Il est aussi appelé Convention de Washington.
 • CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) atau konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar spesies terancam adalah perjanjian internasional antarnegara yang disusun berdasarkan resolusi sidang anggota World Conservation Union (IUCN) tahun 1963. Konvensi bertujuan melindungi tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar yang mengakibatkan kelestarian spesies tersebut terancam. Selain itu, CITES menetapkan berbagai tingkatan proteksi untuk lebih dari 33.000 spesies terancam.Tidak ada satu pun spesies terancam dalam perlindungan CITES yang menjadi punah sejak CITES diberlakukan tahun 1975 (lihat pula ) Pemerintah Indonesia meratifikasi CITES dengan Keputusan Pemerintah No. 43 Tahun 1978.
 • De Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) , oftewel "overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde soorten wilde dieren en planten", is een internationale overeenkomst over de handel in dieren en planten.De overeenkomst, die uit 1974 stamt, is ondertussen door bijna 180 landen ondertekend. De belangrijkste elementen van het verdrag zijn: Er worden geen soorten meer uit het wild gehaald om te worden uitgevoerd als de soort met uitsterven bedreigd wordt. Een paar voorbeelden: walvissen en dolfijnen, de olifant, neushoorns, veel soorten apen, tijgers, veel soorten papegaaien, schildpadden, hagedissen, Agave parviflora, Aloe rauhii en Vanda coerulea. Deze soorten zijn opgenomen in Bijlage I van CITES. Veel soorten mogen alleen nog maar worden uitgevoerd als hier een CITES-vergunning voor is verleend. Het gaat dan bijvoorbeeld om roofdieren en krokodillen, alle reuzenslangen, een aantal schelpdieren, veel soorten koraal en de succulenten Didierea madagascariensis en Didierea trollii van Madagaskar. Door wetenschappers wordt steeds bekeken of er nog vergunningen verleend kunnen worden. Deze soorten zijn opgenomen in Bijlage II van CITES. CITES kent ook een Bijlage III. Daarin zijn soorten opgenomen, waarvan het land, waar zo'n soort voorkomt, het belangrijk vindt dat de uitvoer in de gaten wordt gehouden en hierbij de hulp van andere landen vraagt.CITES heeft alleen betrekking op de handel in bedreigde soorten, en niet op bescherming ter plaatse. Dit betekent dat CITES geen rechtsgevolgen heeft voor heel veel bedreigde soorten (bijvoorbeeld schorpioenen, de meeste soorten ratelslangen, haaien). CITES kan bijvoorbeeld niet de gebieden beschermen waarin deze soorten leven.
 • Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (anglicky Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora či zkráceně Convention on International Trade in Endangered Species, známá též jako CITES či Washingtonská úmluva) je jedna z nejdůležitějších dohod chránících rostliny a živočichy na mezinárodní úrovni. Jejím smyslem je celosvětová kontrola obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.
 • El CITES (de l'anglès Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, tractat sobre comerç internacional d'espècies salvatges de fauna i flora en perill) és un acord internacional entre governs amb la finalitat d'assegurar que el comerç internacional d'animals i plantes no n'amenaça la supervivència. Actualment (octubre 2008) ofereix diferents nivells de protecció a més de 30.000 espècies, subespècies i poblacions.El CITES va sorgir d'una resolució adoptada el 1963 per membres de la UICN; el seu text fou acordat per representants de 80 països el 3 de març de 1973 a Washington DC, i es va començar a aplicar l'1 de juliol de 1975. A octubre de 2008, té 173 membres. L'afiliació al tractat és voluntària; els estats membres que s'hi afilien estat obligats a respectar-lo, però no és cap llei, sinó que fa la funció de marc legal que cada estat ha de respectar adaptant-hi les seves lleis.Les espècies cobertes pel CITES es detallen en tres apèndixs, segons el grau de protecció que necessiten: Apèndix I: inclou espècies en perill d'extinció, el comerç de les quals només està permés en circumstàncies excepcionals; Apèndix II: inclou espècies que no estan necessàriament amenaçades, però el comerç de les quals cal controlar per tal d'evitar activitats incompatibles amb la seva supervivència; Apèndix III: inclou espècies que estan protegides almenys a un país, el qual ha demanat ajuda a altres membres del CITES per a controlar-ne el comerç.↑ 1,0 1,1 ↑ ↑
 • Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения (англ. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES) — международное правительственное соглашение, подписанное в результате резолюции Всемирного союза охраны природы (IUCN) в 1973 году в Вашингтоне. Вступила в действие 1 июля 1975 года.Также известна как «Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения».
 • 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ぜつめつのおそれのあるやせいどうしょくぶつのしゅのこくさいとりひきにかんするじょうやく、英:Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)は、希少な野生動植物の国際的な取引を規制する条約である。条約が採択された都市の名称をとって、ワシントン条約(英:Washington Convention)、または英文表記の頭文字をとってCITES(サイテス)とも呼ばれる。法令番号は昭和55年条約第25号。
 • Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (на английски: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES), известна и като Вашингтонската конвенция, е международно междуправителствено споразумение.Изготвено в резултат на решение, прието през 1963 г. на среща на членовете на Международния съюз за защита на природата (IUCN). Текстът на конвенцията е договорен през 1973 г., а документът влиза в сила на 1 юли 1975 г. Целта е да се гарантира, че международната търговия с екземпляри от диви животни и растения не застрашава тяхното оцеляване и че отговаря на разнообразните нужди за защита на повече от 33 000 вида животни и растения.
 • A Washingtoni egyezmény vagy más néven (CITES) (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora – Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről), nemzetközi kormányközi egyezmény, amelyet azért hoztak létre, hogy a vad növények és állatok egyedeivel folytatott nemzetközi kereskedelem ne veszélyeztesse fennmaradásukat.
 • CITES es la sigla en inglés de The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres).Se trata de un acuerdo internacional entre gobiernos, redactado como el resultado de la resolución adoptada en 1973 en una reunión de los miembros de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (del inglés International Union for Conservation of Nature IUCN).Su propósito es el de asegurar que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas salvajes no amenace su supervivencia en su medio natural. Los acuerdos son de varios grados de protección, y cubren a más de 30.000 especies de animales y plantas.Ninguna de las especies protegidas por la CITES se ha extinguido a consecuencia de su comercio, desde que el Acuerdo entró en vigor en 1975.
 • Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - CITES (em português: Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção, ou Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Silvestres Ameaçadas de Extinção no Brasil), também conhecida por Convenção de Washington, é um acordo multilateral assinado em Washington DC, Estados Unidos, a 3 de Março de 1973, agrupando um grande número de Estados, tendo como objetivo assegurar que o comércio de animais e plantas selvagens, e de produtos deles derivados, não ponha em risco a sobrevivência das espécies nem constitua um perigo para a manutenção da biodiversidade.O acordo CITES foi redigido em resultado de uma resolução adotada em 1963 no seio da União Mundial para a Conservação da Natureza (World Conservation Union ou IUCN). O acordo prevê vários níveis de proteção e abrange hoje cerca de 30 000 espécies da fauna e flora selvagens.Desde que o acordo CITES entrou em vigor no ano de 1975 não houve notificação da extinção devido ao comércio internacional de qualquer das espécies incluídas.[carece de fontes?]
 • Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (ang. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES), Konwencja Waszyngtońska – międzynarodowy układ kontrolujący transgraniczny handel różnymi gatunkami roślin i zwierząt oraz wytworzonymi z nich produktami.Konwencja została podpisana 3 marca 1973 roku, a w życie weszła 1 lipca 1975 roku.Głównym celem tej Konwencji jest kontrola, redukcja lub całkowita eliminacja handlu okazami gatunków, których liczba lub stan sugerują, że ich niekontrolowane pozyskiwanie z naturalnego środowiska byłoby szkodliwe dla przetrwania tych taksonów.Dzięki Konwencji Waszyngtońskiej znacząco ograniczono handel rogami nosorożców czy ciosami słoni. Obecnie stronami CITES jest 175 państw (w tym Polska). Konwencja ta reguluje przemieszczenie przez granice państwowe ponad 34 tys. gatunków, z czego ponad 5100 to zwierzęta, zaś cała reszta to rośliny. Są one wymienione w trzech Załącznikach do Konwencji, różniących się rygorami ochronnymi. Zdecydowania większość gatunków (ponad 33 tys.) ujętych jest w Załączniku II, natomiast najmniej (ok. 170 taksonów) w Załączniku III.W Unii Europejskiej przepisy CITES są implementowane przez rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi oraz przez kilka powiązanych z nim rozporządzeń wykonawczych Komisji (WE).Polskim organem zarządzającym CITES jest Minister Środowiska, a polskim organem naukowym CITES – Państwowa Rada Ochrony Przyrody.
 • 멸종위기에 처한 야생동식물종의 국제거래에 관한 협약(Convention on International Trade in Endangered Speciesof Wild Flora and Fauna, CITES)은 국제 자연 보호 연맹(IUCN)회원 협의에서 1963년 결의안이 채택되어 입안되었다. 조약의 목적은 야생동식물종의 국제적인 거래가 동식물의 생존을 위협하지 않게끔 하고 여러 보호단계를 적용하여 33,000 생물 종의 보호를 보장하는 데 있다.1975년 조약이 강제된 결과 CITES에 의해 보호를 받는 단 한 종도 멸종되지 않았다고 하지만 이에 대한 논란의 여지 또한 있다.( 과 Stiles 2004 특정 종의 운명에 대해 CITES가 미친 영향에 대한 토론은 이외에도 더 있다.).
 • CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, also known as the Washington Convention) is a multilateral treaty to protect endangered plants and animals. It was drafted as a result of a resolution adopted in 1963 at a meeting of members of the International Union for Conservation of Nature (IUCN). The convention was opened for signature in 1973, and CITES entered into force on 1 July 1975. Its aim is to ensure that international trade in specimens of wild animals and plants does not threaten the survival of the species in the wild, and it accords varying degrees of protection to more than 35,000 species of animals and plants. In order to ensure that the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) was not violated, the Secretariat of GATT was consulted during the drafting process.
 • Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES), "Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme" (İngilizce CITES), Türkiye'de 20 Haziran 1996 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 22 Aralık 1996’da yürürlüğe girdi.CITES, nesli tehlike altında olan yaban hayatının uluslararası ticaretini kontrol edebilmek için, bu tür alışverişlerde hükümetlerin iznini şart koşan, dünya çapında bir sistem geliştirmiştir. Sözleşme I, II ve III EK listelere sahip olup bu EK listelerde yer alan türlerin ticaretini belirli esaslara bağlar. Buna göre, EK-I listesinde bulunan türlerin ticaretleri yasaktır. EK-II listesinde bulunan türlerin nesilleri mutlak olarak tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olmamakla birlikte, nesillerinin devamıyla bağdaşmayan kullanımlarını önlemek amacıyla ticaretleri belirli esaslara bağlanmıştır. EK-III listesinde ise taraflardan herhangi birinin aşırı kullanımını önlemek veya kısıtlamak amacıyla kendi yetki alanında düzenlemeye tabi tutulan ve ticaretinin denetime alınmasında diğer taraflar ile işbirliğine ihtiyaç duyduğu belirtilen bütün türleri kapsar.
 • Die Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (kurz CITES, deutsch Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen) ist gleichermaßen ein Abkommen und eine internationale Organisation, die zum Ziel hat, internationalen Handel mit Wildtieren und Pflanzen so weit zu regulieren, dass das Überleben von wildlebenden Tier- und Pflanzenarten nicht gefährdet wird. Der Konventionstext der CITES wird nach dem Ort seiner Erstunterzeichnung am 3. März 1973 in Washington, D.C. auch Washingtoner Artenschutzübereinkommen (WA) genannt.Das Sekretariat von CITES hat seinen Sitz in Genf, es wird von UNEP, dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen, verwaltet.
 • La Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione, o CITES, dall'inglese Convention on International Trade of Endangered Species, è una convenzione internazionale firmata da numerosi stati a Washington nel 1973. Ha lo scopo di regolamentare il commercio di fauna e flora in pericolo di estinzione. Riguarda il commercio di esemplari vivi o morti, o solo parti di organismi o prodotti da essi derivati, mirando a impedire lo sfruttamento commerciale delle specie in pericolo (prima causa di estinzione, seguita dalla distruzione dell'habitat).La CITES è parte delle attività ONU per l'ambiente (UNEP). La sua attuazione è a carico dei singoli stati partecipanti. Attualmente 175 stati hanno aderito alla convenzione.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 111867 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageLength
 • 17101 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutDegree
 • 43 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 109419880 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageWikiLink
prop-fr:dateDeSignature
 • 1973-03-03 (xsd:date)
prop-fr:dateEffective
 • 1975-07-01 (xsd:date)
prop-fr:dépositaire
 • Gouvernement de la Confédération suisse
prop-fr:imageTaille
 • 250 (xsd:integer)
prop-fr:langues
 • Anglais, Français et Espagnol
prop-fr:lieuDeSignature
prop-fr:légende
 • Logo de la CITES
prop-fr:nom
 • CITES
prop-fr:nomComplet
 • Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
prop-fr:signataires
 • 175 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikisource
 • en:Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
dcterms:subject
rdfs:comment
 • La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (en anglais Convention on International Trade of Endangered Species, CITES) est un accord intergouvernemental signé le 3 mars 1973 à Washington. Il est aussi appelé Convention de Washington.
 • Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (anglicky Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora či zkráceně Convention on International Trade in Endangered Species, známá též jako CITES či Washingtonská úmluva) je jedna z nejdůležitějších dohod chránících rostliny a živočichy na mezinárodní úrovni. Jejím smyslem je celosvětová kontrola obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.
 • Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения (англ. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES) — международное правительственное соглашение, подписанное в результате резолюции Всемирного союза охраны природы (IUCN) в 1973 году в Вашингтоне. Вступила в действие 1 июля 1975 года.Также известна как «Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения».
 • 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ぜつめつのおそれのあるやせいどうしょくぶつのしゅのこくさいとりひきにかんするじょうやく、英:Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)は、希少な野生動植物の国際的な取引を規制する条約である。条約が採択された都市の名称をとって、ワシントン条約(英:Washington Convention)、または英文表記の頭文字をとってCITES(サイテス)とも呼ばれる。法令番号は昭和55年条約第25号。
 • A Washingtoni egyezmény vagy más néven (CITES) (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora – Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről), nemzetközi kormányközi egyezmény, amelyet azért hoztak létre, hogy a vad növények és állatok egyedeivel folytatott nemzetközi kereskedelem ne veszélyeztesse fennmaradásukat.
 • 멸종위기에 처한 야생동식물종의 국제거래에 관한 협약(Convention on International Trade in Endangered Speciesof Wild Flora and Fauna, CITES)은 국제 자연 보호 연맹(IUCN)회원 협의에서 1963년 결의안이 채택되어 입안되었다. 조약의 목적은 야생동식물종의 국제적인 거래가 동식물의 생존을 위협하지 않게끔 하고 여러 보호단계를 적용하여 33,000 생물 종의 보호를 보장하는 데 있다.1975년 조약이 강제된 결과 CITES에 의해 보호를 받는 단 한 종도 멸종되지 않았다고 하지만 이에 대한 논란의 여지 또한 있다.( 과 Stiles 2004 특정 종의 운명에 대해 CITES가 미친 영향에 대한 토론은 이외에도 더 있다.).
 • De Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) , oftewel "overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde soorten wilde dieren en planten", is een internationale overeenkomst over de handel in dieren en planten.De overeenkomst, die uit 1974 stamt, is ondertussen door bijna 180 landen ondertekend.
 • La Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione, o CITES, dall'inglese Convention on International Trade of Endangered Species, è una convenzione internazionale firmata da numerosi stati a Washington nel 1973. Ha lo scopo di regolamentare il commercio di fauna e flora in pericolo di estinzione.
 • Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (ang.
 • El CITES (de l'anglès Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, tractat sobre comerç internacional d'espècies salvatges de fauna i flora en perill) és un acord internacional entre governs amb la finalitat d'assegurar que el comerç internacional d'animals i plantes no n'amenaça la supervivència.
 • CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, also known as the Washington Convention) is a multilateral treaty to protect endangered plants and animals. It was drafted as a result of a resolution adopted in 1963 at a meeting of members of the International Union for Conservation of Nature (IUCN). The convention was opened for signature in 1973, and CITES entered into force on 1 July 1975.
 • Die Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (kurz CITES, deutsch Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen) ist gleichermaßen ein Abkommen und eine internationale Organisation, die zum Ziel hat, internationalen Handel mit Wildtieren und Pflanzen so weit zu regulieren, dass das Überleben von wildlebenden Tier- und Pflanzenarten nicht gefährdet wird.
 • Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES), "Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme" (İngilizce CITES), Türkiye'de 20 Haziran 1996 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 22 Aralık 1996’da yürürlüğe girdi.CITES, nesli tehlike altında olan yaban hayatının uluslararası ticaretini kontrol edebilmek için, bu tür alışverişlerde hükümetlerin iznini şart koşan, dünya çapında bir sistem geliştirmiştir.
 • CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) atau konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar spesies terancam adalah perjanjian internasional antarnegara yang disusun berdasarkan resolusi sidang anggota World Conservation Union (IUCN) tahun 1963. Konvensi bertujuan melindungi tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar yang mengakibatkan kelestarian spesies tersebut terancam.
 • Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (на английски: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES), известна и като Вашингтонската конвенция, е международно междуправителствено споразумение.Изготвено в резултат на решение, прието през 1963 г. на среща на членовете на Международния съюз за защита на природата (IUCN). Текстът на конвенцията е договорен през 1973 г., а документът влиза в сила на 1 юли 1975 г.
 • Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - CITES (em português: Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção, ou Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Silvestres Ameaçadas de Extinção no Brasil), também conhecida por Convenção de Washington, é um acordo multilateral assinado em Washington DC, Estados Unidos, a 3 de Março de 1973, agrupando um grande número de Estados, tendo como objetivo assegurar que o comércio de animais e plantas selvagens, e de produtos deles derivados, não ponha em risco a sobrevivência das espécies nem constitua um perigo para a manutenção da biodiversidade.O acordo CITES foi redigido em resultado de uma resolução adotada em 1963 no seio da União Mundial para a Conservação da Natureza (World Conservation Union ou IUCN).
 • CITES es la sigla en inglés de The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres).Se trata de un acuerdo internacional entre gobiernos, redactado como el resultado de la resolución adoptada en 1973 en una reunión de los miembros de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (del inglés International Union for Conservation of Nature IUCN).Su propósito es el de asegurar que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas salvajes no amenace su supervivencia en su medio natural.
rdfs:label
 • Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
 • Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения
 • Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
 • Конвенция за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора
 • CITES
 • CITES
 • CITES
 • CITES
 • CITES
 • Washingtoner Artenschutzübereinkommen
 • Washingtoni egyezmény
 • Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione
 • 멸종위기에 처한 야생동식물종의 국제거래에 관한 협약
 • Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin
 • Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Silvestres Ameaçadas de Extinção
 • 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約
 • Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpedia-owl:wikiPageWikiLink of
is foaf:primaryTopic of